tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation."

Transkript

1 1

2 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt så mange ansatte gå på pension i forhold til i dag, og det vil ikke i samme omfang være muligt at rekruttere nye, fordi de afløses af meget mindre årgange, som er på vej ind på arbejdsmarkedet. Horsens Kommune ønsker at bevare et moderne og velfungerende velfærdssamfund også i en tid med færre hænder til at løse opgaverne. Det skal ske gennem innovation og udvikling, hvor ansatte, brugere, borgere og samarbejdspartnere skal medvirke med gode ideer til, hvordan vi kan nedsætte vores behov for yderligere arbejdskraft i fremtiden. Innovations- og udviklingsstrategien skal vise vejen Det er baggrunden for, at Horsens Kommune har udarbejdet en Innovations- og Udviklingsstrategi, som skal: sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres til at søge nye og gennemførlige løsninger på de ressourceudfordringer, vi står overfor. tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. anvise innovationsprojekter, som vil nedsætte behovet for yderligere arbejdskraft. Det kan være ved brug af velfærdsteknologi, afbureaukratisering, ved at nytænke opgaveløsningen og ved i højere grad at inddrage civilsamfundet i opgaveløsningen. Strategien er blevet til i en bred proces i alle direktørområder i kommunen. Ledere og medarbejdere i Horsens Kommune har som et led i arbejdet med innovation fremsat flere hundrede ideer til nytænkning af opgaveløsning og nyudvikling af service og ydelser. 41 projekter med særligt potentiale indgår i strategien, og vil blive realiseret i løbet af de kommende tre år. Fasemodel for arbejdet med innovation Innovations- og udviklingsstrategien er første skridt i en længere forandringsproces. Første skridt har i særlig grad sit fokus på innovationskulturen, og handler om at skabe bedre rammer for at frisætte den kreativitet, som findes blandt kommunens 6500 ansatte. 41 konkrete innovationsprojekter skal medvirke til at styrke innovationskulturen og ruste organisationen til en fremtid med færre hænder Anden fase: Innovations- og Udviklingsstrategien version 2.0 vil have mere fokus på mere vidtgående innovationsprojekter, hvor der arbejdes mere i dybden med færre områder. I anden fase vender vi blikket ud ad både i forhold til det tværgående og ud mod vores omverden. Hvad er innovation? Innovation handler om at få nye ideer, der skaber værdi, når de er gennemført. Innovation kan være små forbedringer med stor effekt eller mere radikale nye løsninger, der aldrig har været prøvet før. Det lyder enkelt, men er ofte svært at arbejde med i praksis. For det indebærer, at vi kan bryde med traditioner og formår at tænke ud over de rammer, vi opererer inden for til daglig. 2

3 Nye veje til velfærd Horsens Kommune vil sikre velfærd og kvalitet i en fremtid med færre hænder til at løfte opgaverne Horsens Kommune vil sikre velfærd og kvalitet i en fremtid med færre hænder til at løfte opgaverne. Det skal ske gennem innovation og udvikling, hvor alle kræfter inddrages i bestræbelserne på at sikre kvalitet i kommunens service også i fremtiden. Vi vil finde nye løsninger, som skal motivere flere unge til at søge job i kommunen, og ikke mindst sikre kvaliteten i kommunens velfærdsydelser i en fremtid med færre hænder til rådighed. Byrådet ønsker handling, så vi undgår, at manglen på personale og ressourcer udhuler velfærden og kvaliteten i kommunens service. Proaktiv strategi Færre hænder til flere opgaver er fremtidsbilledet for Horsens Kommune. Allerede i år 2011 vil antallet af medarbejdere, som forventes at gå på pension i Horsens Kommune, vokse fra 100 til 190, og tendensen forsætter i de kommende år. Samtidig vil behovet for børnepasning, undervisning og ældrepleje stige, fordi der bliver flere borgere i Horsens. Horsens Kommune vil ikke bare lade stå til, men ønsker at sikre velfærden og kvaliteten i kommunens service ved at arbejde med innovation. Vi vil udvikle nye metoder og gå aktivt ind i nyttiggørelse af moderne velfærdsteknologi. Vi vil løfte de store udfordringer ved at skabe endnu bedre rum og rammer for den kreativitet, som findes blandt Horsens Kommunes medarbejdere. Vi vil vælge en proaktiv strategi, som gennem ledelse sikrer overblik, politisk spillerum og råderum, så vi i tide kan træffe de fornødne beslutninger og tage de nødvendige initiativer. Vi vil sikre velfærd og kvalitet for borgerne i Horsens Kommune også i fremtiden. Derfor bliver vi nødt til at reducere vores behov for arbejdskraft til vores nuværende opgaver. Vi tror på, at en fornuftig ramme omkring det løbende arbejde med innovation er, at hver gang vi har 16 ledige stillinger, så genbesættes kun de 15. Det svarer til ca. 60 stillinger årligt eller 1 pct. af medarbejderstaben. Det vil kræve af os, at vi gennem innovation og kreativitet videreudvikler den måde, som vi løser vores opgaver på, så kvaliteten i velfærden sikres. Til gengæld vil vi stå meget bedre rustet til en fremtid med ganske alvorlige rekrutteringsudfordringer. 3

4 Demografisk udvikling stigende efterspørgsel I Horsens Kommune forventes en stor stigning i antallet af børn og ældre de kommende 10 år. Ifølge befolkningsprognosen forventes børnetallet (0-16 år) at stige med ca. 17 % (svarende til personer) og antallet af ældre (65-79 år) med 35 % (svarende til 3000 personer). Udviklingen i befolkningssammensætningen vil alt andet lige øge efterspørgslen efter offentlige ydelser på begge områder, også selvom det forventes at de ældres sundhedstilstand forbedres i perioden. På landsplan finder man samme tendens til, at antallet af ældre vil stige, omvendt gælder det børnetallet som på landsplan forventes at falde. I Horsens Kommune forventes et behov for ca. 30 nye medarbejdere hvert år de næste 10 år for at imødegå den demografiske udvikling, hvis vi ikke gør noget anderledes. Flere på pension Det er helt tydeligt nu, at den store efterkrigsårgang, som er på vej på pension, afløses af en meget mindre ungdomsårgang. Det gælder også i Horsens Kommune. Gennemsnitligt vil andelen af medarbejdere, der går på pension allerede i 2011 fordobles fra 1,7% i 2008 til 3,2% i Det svarer til en ekstraordinær afgang på ca. 90 medarbejdere årligt. 4

5 Rammer for arbejdet Byrådet agter at fastholde principperne om, at der i budgetlægningen afsættes ressourcer til dækning af demografien (voksende befolkning, flere børn og flere ældre), og byrådet lægger vægt på det brede medarbejderengagement. For at sikre den højest mulige motivation til innovation er det byrådets intention, at gevinster ved lokalt initierede projekter i kommunens decentrale enheder (ekstra kreativitet) kan blive indenfor den enkelte enhed akkurat som i dag. I budgetlægningen frem til 2015 vil budgetrammerne blive beregnet generelt ud fra de anførte forudsætninger - på denne måde sikres maksimalt engagement og dermed den bedst mulige velfærd. Det kan i denne proces være nødvendigt at foretage investeringer på kort sigt for at høste gevinsterne på lang sigt. Særligt vedr. det administrative område. Opgaverne på det administrative område ændrer sig i takt med udviklingen i trafikmængde, indbyggertal, ledighedstal osv. Det vil der fremover blive taget højde for ved rammeudmeldingen. Der må forventes bedre innovations- og effektiviseringsmuligheder samt servicetilpasninger på disse områder end indenfor kommunens andre områder. Derfor tror vi på, at vi på disse områder, hver gang vi har 16 ledige stillinger, kan nøjes med at genbesætte de 14. Der svarer til ca. 2 pct. af medarbejderstaben årligt. 5

6 Innovationskultur Vi vil skabe endnu bedre rum og rammer for den kreativitet, som findes blandt Horsens Kommunes medarbejdere Horsens Kommune er en innovativ kommune, som vil være kendetegnet ved en stærk innovationskultur, som ledere og medarbejdere i kommunen konstant medvirker til at udvikle. Innovationskultur betyder, at alle ansatte udvikler, kvalificerer og implementerer gode ideer, så de skaber værdi for vores brugere, borgere og samarbejdspartnere. I Horsens Kommune har vi mange erfaringer med at skabe innovative løsninger på de udfordringer, der møder os. Innovation kan både være de små forbedringer med stor effekt og de mere radikale nye løsninger, som aldrig er prøvet før. Som noget særligt for Horsens Kommune har vi gode erfaringer med at bringe parter sammen på tværs og løfte i flok for at skabe solide og vilde ideer i forhold til vores udfordringer. Disse erfaringer skal bringes i spil og videreudvikles som en del af Horsens Kommunes innovationskultur. Horsens Kommune ønsker at fremme en kultur, der er kendetegnet ved Horsens Kommunes værdier: Helhed, respekt, resultat og kvalitet. Aktiv inddragelse af medarbejderidéer Innovativt lederskab Involvering af brugere, borgere og eksterne samarbejdspartnere Klar kommunikation, klare mål og klare forventninger Konstant udvikling af ledere og medarbejdere og inddragelse af ny viden Innovation på tværs med fokus på helhed Værdiskabende og målrettede arbejdsprocesser Innovationskulturen skal udvikle sig fra alle niveauer i organisationen. Kommunens ledere har en særlig opgave og ansvar for at skabe rum og rammer for innovation. Både på det strategiske plan og på det praktiske plan. Det er lederne, der skal bære det lange, afgørende træk. I opstartsfasen understøttes processen frem mod en innovationskultur af en række konkrete initiativer. 6

7 Medarbejderne folder ideerne ud Vi ønsker en innovationskultur, hvor alle kommunens ansatte har lyst til og tager ansvar for at komme med nye idéer og forslag til udvikling af kommunen, og dermed tager aktivt bidrager til at udvikle vores innovationskultur. Kommunens medarbejdere kender vores service, processer og brugere rigtig godt, og det giver ofte gode idéer til, hvordan tingene kan gøres smartere og bedre. Derfor er medarbejderne ofte de første til at opdage nye eller ændrede behov samt nye muligheder for udvikling af arbejdsgange og produkter. Mange ideer omsætter vores medarbejdere med det samme til handling, og det skal de blive ved med. Andre ideer kræver en mere grundig overvejelse og vurdering. Ledere skal kunne udstikke den bane, hvorpå medarbejderne kan udfolde sig mellem sikker drift og innovation. Medarbejderdreven innovation handler bl.a. om systematisk at opsamle og inddrage ideer og erfaringer fra kommunens medarbejdere, og at få ideerne i spil i forhold de udfordringer, som kommunen står overfor: mangel på hænder og pres på ressourcerne. I sættes der gang i en række idékampagner, hvor alle ansatte opmuntres til at indsende deres gode ideer indenfor bestemte temaer. Alle forslag behandles, og alle medarbejdere får svar. Hvad er medarbejderdreven innovation? Når innovation kommer fra medarbejderne. Det sker når der arbejdes målrettet, strategisk og systematisk med involvering af medarbejdernes idéer og bidrag i innovationsprocessen. Innovation og lederskab Horsens Kommunes ledere tager ansvar for at skabe en kultur, hvor nye ideer bliver hilst velkommen, taget alvorligt, vurderet, videreudviklet og prøvet af. Horsens Kommunes ledere skal bidrage til at skabe en kultur, der fremmer innovation og som giver plads til at eksperimentere og værdsætter at etablerede rutiner udfordres Nye ideer bliver der brug for, når der skal tages livtag med de store udfordringer, som står lige for.. Derfor bliver der brug for ledere, som kan motivere og begejstre medarbejdere, brugere, borgere og eksterne samarbejdspartnere til at bringe deres ideer i spil. Lederne skal skabe rammer og muligheder for ildsjælene såvel både for støtte og fastholdelse, samt en fokus på selve rekrutteringen af medarbejdere med de rette kompetencer. Hvad er innovationsledelse? Strategi, vision, kommunikation, facilitering, involverende processer, leder- og medarbejderudvikling og risikostyring bliver afgørende redskaber i lederens værktøjskasse. I 2010 udformes et ledelsesgrundlag for Horsens Kommune, som sætter fokus på innovation og lederskab, og som i skal skabe rammerne for, at små og store ideer omsættes til handling og resultater. Konkret tages der temperatur på innovationskraften blandt lederne en gang årligt. 7

8 I 2010 gennemføres uddannelse og certificering i innovation for en gruppe af kommunale ledere med henblik på at styrke innovationskompetencen i organisationen. Samarbejdsdreven innovation Horsens Kommune står overfor en række udfordringer, som kræver fælles løsninger på tværs. Løsninger, som kræver, at vi løfter i flok, som der er tradition for i vores lokalsamfund. Sammen kan vi få ideer, som vi ikke havde fået hver for sig. Sammen kan vi udvikle innovative og solide løsninger, som fornyr den offentlige service. Sammen kan vi sikre, at vi hver især gør det, som vi er bedst til, så ressourcerne anvendes optimalt. Samarbejdsdrevet innovation betyder også, at vi lader os udfordre af vores samarbejdspartnere og af nye og ukendte perspektiver og synsvinkler på problemer og deres løsninger Samarbejdsdreven innovation betyder, at kommunen vil i dialog med brugere, borgere og eksterne samarbejdspartnere om udviklingen af Horsens Kommune. Hvad er samarbejdsdreven innovation? Samarbejdsdreven Samarbejdsdreven innovation innovation betyder, betyder, at at kommunen udviklingsopgaverne vil i dialog med gennemføres brugere, borgere sammen og med eksterne brugere samarbejdspartnere eller eksterne samarbejdspartnere om udviklingen udenfor af Horsens kommunen. Kommune. I 2010 udarbejdes en borgerinddragelsesstrategi for perioden med fokus på samarbejdsdreven innovation. Klar kommunikation Kommunikationen skal støtte og underbygge Horsens Kommunes visioner, værdier og mål og på en klar og enkel måde formidle information til borgerne om serviceydelser og tilbud. Horsens Kommune ønsker at kommunikere klart og være i dialog med vores omverden om de forandringer, som vi står overfor. Det samme gælder i forhold til kommunens ansatte. Medarbejderne skal have den nødvendige information for at kunne handle, træffe beslutninger og komme med nye ideer til at gøre tingene smartere. Intern kommunikation bygger på dialog på kryds og tværs i organisationen: mellem ledere og medarbejdere, på tværs af direktørområder og mellem de udførende led og de centrale stabe. Alle bidrager på den måde til en velfungerende intern kommunikation. En velfungerende intern kommunikation er afgørende for en effektiv og resultatorienteret organisation. I 2010 udarbejdes og implementeres en strategi for intern kommunikation. Viden, netværk og kompetencer I Horsens Kommune forventer vi aktive, initiativrige og selvstændige medarbejdere, som bidrager til opgaveløsningen og udviklingen på en konstruktiv måde. Udviklingen foregår med en kolossal fart, og det skaber et stort behov for at inddrage ny viden i opgaveløsningen og for at dele den viden, som vi selv skaber med hinanden. Viden, værktøjer og netværk skal med andre ord skal bane vejen for, at gode ideer opstår og spreder sig på kryds og tværs i organisationen. 8

9 I 2010 etableres Horsens Kommunes Udviklingsakademi, som bliver den samlede ramme omkring alle kommunens tværgående kompetenceudviklingsinitiativer, medarbejderudvikling og netværk. Udviklingsakademiet bliver ligeledes rammen omkring udviklingen af en mere projektorienteret arbejdsform, som sikrer mere helhed på tværs af organisationen. Idéudvikling på tværs Gode ideer opstår ofte på tværs af organisationen og i grænsefladen mellem to områder. Det gør ideerne mere udfordrende og komplekse at arbejde med og nogen gange også sværere at få øje på. Der er et stort potentiale for innovation, når man ser på tværs. Samarbejde på tværs foregår både i det små, som når ansatte, der i hverdagen arbejder sammen på tværs, finder løsninger med borgeren i centrum. Eller i det større, hvor ledere arbejder sammen på tværs i organisationen om større projekter. Begge dele skal vi blive endnu bedre til. Det er både vores styrke, at vi har muligheden for at tænke opgaveløsningen på tværs og i helheder både for den enkelte borger og for et lokalområde. Men det er også vores pligt. I skal der ske en styrkelse og udbredelse af projektarbejdsformen i Horsens Kommune, ligesom der i 2010 vil blive uddannet 24 innovationsagenter (finansieret af KTO-midler), som vil bistå med at beskrive, udfordre og spotte potentialer for fornyelse og innovation på tværs. Gode og effektive arbejdsprocesser Horsens Kommune ønsker, at være en professionel og moderne virksomhed, hvor borgere og virksomheder til stadighed oplever høj kvalitet i serviceydelser og sagsbehandling. Derfor er det nødvendigt, i en fremtid med færre hænder til rådighed, hele tiden at arbejde på at blive bedre og mere effektive i den måde arbejdet organiseres og udføres på. Lean bruges som udviklingsværktøj i Horsens Kommune, når arbejdsgange skal forbedres, fornyes og effektiviseres. Lean er de små skridts innovation men ofte med store resultater. Lean har fokus på værdi for brugerne, effektivitet og medarbejdertilfredshed, og processerne gennemføres i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Hvad er lean? Lean handler om at forstå, hvad der skaber værdi for brugerne og gøre mere af det på en hurtig og effektiv måde og samtidig holde op med at gøre det, som ikke skaber værdi. I leanprocessen er der fokus effektiv anvendelse af ressourcerne og på hvordan arbejdsgange kan forenkles og gøres mere effektive. Lean bygger på medarbejdernes aktive deltagelse i processen. Medarbejderne ved oftest bedst, hvordan opgaverne løses, og hvor der er mulighed og behov for forbedringer. I 2010 og 2011 gennemføres henholdsvis 10 og 15 leanforløb med fokus på effektivisering af arbejdsgange. 9

10 Innovationsprojekter 41 konkrete innovationsprojekter skal nedsætte behovet for yderligere arbejdskraft Et væsentligt formål med Innovations- og Udviklingsstrategien er at opsamle, udvikle og omsætte ideer til nye måder at løse kommunens opgaver, så vi kan bevare kvalitet og velfærd i en fremtid med færre hænder til at løse opgaverne. 41 konkrete innovationsprojekter skal medvirke til at nedsætte behovet for yderligere arbejdskraft. På alle fagområder har der fundet idéprocesser sted med henblik på at identificere innovationsideer- og projekter, som kan ruste kommunen til en fremtid, hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft. Ledere og medarbejdere med fagligt kendskab og daglig erfaring har i forskellig grad været involveret i idégenereringen, og vil fortsat være involveret i gennemførelsen og implementeringen af projekterne. Denne tilgang er valgt ud fra en erkendelse af, at en bred tilgang til innovation, hvor hele organisationen bidrager og arbejder med innovation, er afgørende for at lykkes med udfordringen. De 42 projekter står derfor ikke alene. De har selskab af de mange ideer, som opstår og gennemføres decentralt på den enkelte institution. Det er målet og ambitionen, at arbejdet med innovationsprojekter og innovationskultur skal øge lysten og motivationen til decentral innovation og til at inspirere og lære af hinanden på tværs. En række af projekterne kræver investeringer på den korte bane, og derfor vil der for nogle af projekterne være en horisont på, hvornår gevinsterne i form af arbejdskraftsbesparende potentiale kan realiseres. Strategien opererer med en tilbagebetalingstid på tre år. Innovationsprojekterne fordeler sig syv temaer, der går på tværs af fagområder: Digitalisering Effektivisering af arbejdsgange Ny teknologi Paradigmeinnovation Samarbejde med eksterne parter Omorganisering Optimering af ressourcer For hvert projekt foreligger der en projektplan, som sikrer implementering. 10

11 Digitalisering Det største tema for innovationsprojekterne er digitalisering. Mange arbejdsgange er i dag bundet op på papir og eventuelt på elektroniske blanketter, som ikke nødvendigvis kan tale sammen med relevante it-systemer. Det gælder borgernes muligheder for at betjene sig selv og borgernes direkte adgang til relevante oplysninger fra kommunen. Det gælder ligeledes bl.a. nye systemer, der kan gøre mere interne opgaver lettere at håndtere og give et større overblik. Digitalisering er mere end blot at sætte strøm til eksisterende måder at gøre tingene på. Digitalisering medfører, at arbejdsgange skal tages op til revision og tænkes smartere og mere sammenhængende, fordi digitalisering giver mulighed for, at flere arbejdsgange kan klares i én arbejdsgang. Det er samtidig forudsætningen for, at den digitale løsning også kan bidrage med effektivisering og simplificering af opgaver og nødvendigt for, at en digital løsning konstrueres på den rette måde. Flere projekter har et eksternt perspektiv og adresserer borgernes muligheder for selvbetjening og bedre betjening af borgerne. Følgende projekter iværksættes under overskriften digitalisering: Digitalisering af nyansættelser, som gennem digitalisering af 900 årlige nyansættelser skal effektivisere arbejdsgangen. erekrutteringssystem, som gennem digitalisering af rekrutteringen vil reducere tidsforbruget ved rekruttering i den enkelte institution og sikre, at alle ansøgere modtager hurtige svar og får en systematisk, fair og ensartet behandling. Digital understøttelse af E-handel, som gør det muligt for kommunen at købe ind på nettet. Markedsføring af kommunens selvbetjeningsløsninger samt eksponering af løsningerne på Horsens Kommunes hjemmeside Flere selvbetjeningsløsninger på Horsens Kommunes hjemmeside Digital pladsanvisning, som giver borgere bedre selvbetjeningsmuligheder samt mulighed for at følge deres plads på f.eks. venteliste. Platform for digital kommunikation på børn og ungeområdet. Børneintra et fælles intranet for alle dagtilbud, som kan bruges til digital kommunikation mellem det enkelte dagtilbud og forældrene. Geografisk stedfæstelse af sager og data i Teknik og Miljø Digitalisering af analoge sager og data i Teknik og Miljø Effektivisering af arbejdsgange Organisationen arbejder løbende med effektivisering af arbejdsgange for at sikre den bedste udnyttelse af arbejdskraftressourcerne, og emnet er til stadighed i fokus også i innovationsstrategien. Effektivisering af arbejdsgange handler om at lære af de bedste, at være åben overfor nye måder at gøre tingene på, at tage vaner op til kritisk revision med jævne mellemrum og at eliminere spildtid. Gennemførelsen af LEAN-forløb i Horsens Kommune de seneste to år har samtidig øget opmærksomheden på systematisk gennemgang af arbejdsgange for at skabe merværdi og bedre ressourceudnyttelse. 11

12 Følgende projekter iværksættes under overskriften effektivisering af arbejdsgange: Effektive møder, som har fokus på at udvikle en effektiv og resultatorienteret mødekultur Udnyttelse af arbejdskraft i venteperioder på brandstationen til at foretage reparation af biler mv. Gennemførelse af arbejdsgangsanalyser i Teknik og Miljø med det formål at få ajourført processerne, så den bedste tilgængelige teknologi udnyttes i fuldt omfang og sikre, at processen bliver så enkel som mulig Videreudvikling af bestiller udfører modellen (BUM) i Teknik og Miljø med det formål at forenkle processen og gøre den mindre bureaukratisk samt udvikle den som partneringmodel. Undersøge mulighederne for en intensivering af samarbejdet og bedre udnyttelse af ressourcerne mellem driftsgård og Brand & Redning LEAN på Lindehøjcentret, hvor der skal værnes om kerneydelsen (pleje og omsorg af de ældre) samtidig med, at udenomsaktivitet, der ikke skaber værdi i forhold til kerneydelsen f.eks. afbrydelser, ventetid, administration, logistik etc fjernes. Aktiverende træning - fokus på træning i hjemmeplejen med hjælp til selvhjælp i ældreplejen Ny teknologi Den teknologiske udvikling på velfærdsområderne er for alvor ved at tage fart. Der er både stor lyst til at udforske mulighederne for at anvende teknologi yderligere, og presset på arbejdskraft bringer udvikling af teknologi i spil på områder, hvor vi ikke er vant til at tænke i anvendelsen af teknologi. Teknologi bruges eksempelvis allerede til at skåne medarbejdere på omsorgsområder for tunge løft, og robotter vinder indpas på rengøringsområdet. Brugen af ny teknologi kræver investeringer, og disse skal have en forholdsvis kort tilbagebetalingstid, for at anvendelsen kan blive udbredt for alvor. Følgende projekter iværksættes under overskriften ny teknologi: Anvendelse af sundhedsteknologi for borgere med kroniske lidelser, hvor borgeren ved hjælp af ny teknologi inddrages aktivt i monitorering og behandling. Arbejdskraftbesparende og velfærdsudviklende ny teknologi i ældrebyggeri i forbindelse med opbygningen af Plejecenter Birkebo og demensafsnittet på Præsthøjgård samt tilbygning af aktivitetscenter på Horshøj. Afprøve robotteknologi på velfærdsområdet i form af f.eks. automatiske badekabiner Nye teknologier i indsatsen overfor udsatte brugere, f.eks. til rådgivning, styrkelse af netværk mv. Udvikling af lokalbiblioteker gennem indførelse af selvbetjente biblioteker. Det nye bibliotek i Kulturstationen indtænkes yderligere innovative muligheder med hensyn til selvbetjening og automatisering Paradigmeinnovation Ved paradigmeinnovation forstås helt grundlæggende forandringer i den måde, som vi tænker organisering og opgaveløsning på. Paradigmeinnovation gør helt op med vanetænkning og plejer og vender det hele på hovedet. Paradigmeinnovation ændrer på forestillingen om, hvordan en opgave skal løses eller eventuelt ved, om den overhovedet skal løses. 12

13 Paradigmeinnovation er den mest radikale form for innovation, og måske også sværest at frembringe og arbejde med. Følgende projekter iværksættes under overskriften paradigmeinnovation: Helhed i opgaveløsningen i vestbyen. Der iværksættes et forprojekt, som skal undersøge mulighederne for at sammentænke alle kommunale ydelser i et geografisk område, for at opnå størst effekt for borgerne der. Anbringelse på social arbejdsplads, hvor en anbringelsestruet ung skal bo hos mester/sin arbejdsgiver. ADHD fælleskommunal strategi, der udvikler fælles viden og tilgang til opgaven for både børn og voksne på et felt med stigende behov for ydelser. Sæt plejecenter/hjemmeplejen fri. Frikommuneforsøg, hvor formålet er at undersøge, hvad ændrede frihedsgrader giver af mulighed for at tænke anderledes ændre måden at gøre tingene på. Samarbejde med eksterne parter I Horsens Kommune er vi kendt for at løfte i flok og i samarbejde med eksterne parter opnå bedre resultater for lokalsamfundet. På velfærdsområderne spiller samarbejde med eksterne parter også en vigtig rolle i kommunens opgaveløsning. Eksterne partnere kan bidrage med viden, kompetencer eller ressourcer, som kommunen ikke selv har til rådighed. Ved at trække på hinandens spidskompetencer og ressourcer kan der i samarbejdet opnås et bedre resultat for borgere og brugere. Følgende projekter iværksættes under overskriften samarbejde med eksterne parter: Aktiv projektstøtte til civilsamfundet, hvor tværfaglige teams kan udvikle projekter til gavn for alle i et lokalt område Samarbejde med social-økonomiske virksomheder om løsningen af velfærdsmæssige udfordringer Resultatbaseret kontrakt med leverandør af sociale tilbud, der skal sikre bedre resultat for brugere og optimere opholdstiden Innovationsinitiativer i Horsens Klyngen. Vejen til proaktivt at møde en af sundhedsvæsenets største udfordringer Omorganisering Omorganisering handler om at organisere løsningen af en given opgave på en anden og mere effektiv måde, der samtidig frigiver ressourcer til organisationen. Omorganiseringer og omstruktureringer er en del af hverdagen i en stor organisation, og der er hele tiden opmærksomhed rettet på, om opgaveløsningen er organiseret på den rette måde. Projekterne under dette tema kan deles i to. Nogle projekter sigter på at forsøge en anden organisering med forventningen om, at denne vil medføre nye måder at løse opgaven på, som vil frigøre ressourcer og nedsætte behovet for arbejdskraft. Andre projekter drejer sig om at løse en given opgave på en helt anden måde, og det er den nye opgaveløsning, der medfører en omorganisering. Omorganisering har således ikke været det, som har motiveret disse projekter. Der vil over de næste år givetvis være flere anledninger til at se på omorganiseringer som led i innovationsprocesser og projekter. 13

14 Følgende projekter iværksættes under overskriften omorganisering: Ny organisering af området Haller og Idrætsanlæg, som skal sikre en bedre udnyttelse af halkapaciteten og personaleressourcerne. Musikskolen: Samme antal elever færre lærere, med fokus på at styrke det sociale element i undervisningen. Helhed på tværs: Sårbare børn Ressourcen følger barnet, hvor der arbejdes incitamentsstruktur for øget rummelighed og mellemformer for inklusion. Gruppeforløb i Ungecentret, hvor nogle unge frem for individuel behandling får gruppevejledningsforløb med de fordele, som det giver. Nyorganisering af småbørnssundhedsplejen, hvor der som pilotprojekt afprøves nye kombinationer hjemmebesøg, kliniktilbud og gruppetilbud. Nyt tilbud til specialklasseelever med generelle indlæringsproblemer og massive socioemotionelle og psyko-sociale vanskeligheder, fordi kommunen ikke i dag har et tilbud til denne målgruppe, men køber det i Fredericia og Kolding. Optimering af ressourcer Horsens Kommune arbejder ihærdigt med at anvende økonomiske ressourcer og medarbejderressourcer på bedst mulig vis. Det gælder både organisationens ressourcer og ressourcerne i Horsens kommune som samfund. Temaet om optimering af ressourcer skal ses i sammenhængen mellem organisationens og samfundets ressourcer. Følgende projekter iværksættes under overskriften optimering af ressourcer: Fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen med delvise raskmeldinger for at sikre et minimum af kontakt til arbejdspladsen for at minimere risikoen for, at sygemeldte aldrig vender tilbage til arbejdsmarkedet Aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor ledige fastholder deres kontakt til arbejdsmarkedet Gøre passive hænder aktive. Borgere på passiv forsørgelse bliver en del af Horsens Kommunes opgaveløsning gennem fleksjob Logistik, leverance og vareoptimering, som går ud på at etablere et fælles lagerhotel. 14

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig:

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: INNOVATIONSSTRATEGI Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: - Vækst & udvikling - Flere vil bo her - Alle får uddannelse. For at nå dertil skal

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015 LEDERNYT 3. NOVEMBER 2014 Direktionens strategibrev 2015 I år har Direktionen valgt at arbejde med strategibrevet på en ny måde. Direktionen har identificeret en række temaer, som vi vurderer, er relevante

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Horsens løfter i flok Fra fængselsby til oplevelsesby

Horsens løfter i flok Fra fængselsby til oplevelsesby Horsens løfter i flok Fra fængselsby til oplevelsesby Horsens løfter i flok Ved, Niels Aalund, kommunaldirektør, Horsens Kommune Lise Uhre Pless, udviklingschef, Horsens Kommune 2000 Bob Dylan 2000 Europeade

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Innovationsenhed i Gentofte

Innovationsenhed i Gentofte Innovationsenhed i Gentofte Dette papir er beskrivelse af den kommende innovationsenhed i Gentofte Kommune og samtidig beskrivelse af den opgave, som innovationschefen skal stå i spidsen for. Der er tillige

Læs mere