Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune"

Transkript

1 for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune Direktøren skal stå i spidsen for en udvikling, hvor SUF fremtræder som en mere udadvendt organisation der hele tiden har blikket vendt mod og åbner op for nye behov hos borgerne - udviklet sammen med borgerne og det omgivende samfund. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 1. Det attraktive 2. Baggrunden for stillingsopslaget 3. Ansættelsesvilkår 4. Styrelsesmæssige og organisatoriske forhold 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 6. Positive udviklingslinjer 7. Den administrerende direktørs ansvar 8. Udfordringer på det kortere sigt 9. Personprofilen (kompetencerne) 10 Ansøgernes vurdering af jobbet og arbejdspladsen 11 Københavns Kommunes vurdering af ansøgerne 12 Efter ansættelsen

2 1. Det attraktive! København er på mange områder på forkant i forståelsen af hovedstadskommunens enorme ansvar, der handler om: At sikre service og løsninger af høj kvalitet på den brede række af lovbundne opgaver, der definerer de kommunale kerneopgaver OG at være den offensive aktør, når der tænkes i helheder og udvikles rammevilkår for borgere og virksomheder på tværs af offentlige og private roller og aktører (vækstperspektivet). Det udtrykkes i forordet til Sundhedspolitikken således: Sundhedspolitikken Længe Leve København udtrykker sundhed, livskvalitet og vækst. Længe Leve København er en hyldest til det København allerede er og kan som by. Samtidig er det et udtryk for vores ambition om, at alle københavnere skal leve godt og længe i en sund by med vækst. Aktiv & Tryg Hele Livet er reformprogrammet på ældreområdet med de 4 klare visioner: STÆRKERE FÆLLESSKAB der er brug for alle med fokus på det aktive medborgerskab og på, hvordan man udvikler velfærdssamfundet i et samspil mellem medborgerskabet/det personlige ansvar og de fagprofessionelle miljøer. MERE FRIHED københavnerne kan og vil selv med den grundholdning, at det giver livskvalitet at være fri og uafhængig af hjælp til andre. Der arbejdes derfor målrettet på vejen fra passiv til aktiv hjælp. STØRRE TRYGHED hjælp når du har brug for det fokus på ældre med det største behov. HØJERE FAGLIGHED en arbejdsplads på forkant hvor målet er klart: Ældreplejen i København skal være Danmarks bedste. Ovennævnte visioner har båret langt. Men hér stopper det jo ikke. Den nye direktør forventes at byde offensivt ind, når næste generation af visioner og strategier mod fremtidens borgere skal formes - med skarpt fokus på: Fortsat udvikling af en fagligt og økonomisk bæredygtig driftsorganisation i stor skala, der støtter borgere med svage forudsætninger til at leve et fortsat aktivt liv (opgaverne på ældreområdet). At være den offensive aktør, der er med til at skabe forudsætninger for Længe Leve København. At sætte SUF i spil i vækststrategien i København. Herunder stille kerneopgaverne til rådighed for de almene dagsordener, der skal udvikle virksomheder/arbejdspladser offentlige og private i hovedstadsregionen. Åbne endnu mere op for samarbejder med Universitetet, medicinalindustrien, iværksættere etc. og tænke i innovation på tværs af medborgere, foreninger, offentlige og private aktører. side 2

3 Ledelsesbanen er i den grad til at få øje på! 2. Baggrunden for stillingsopslaget Den tidligere stillingsindehaver fra 2007 er blevet afskediget af Borgerrepræsentationen. Stillingen er pt. besat via konstitution. Det turbulente forløb har været fulgt af medierne. Der er i sagens natur markant fokus på at komme videre. Du er velkommen til at gå i dialog med kontaktpersonerne om dette, jf. neden for. 3. Ansættelsesvilkår Stillingen forventes besat på kontraktvilkår. Lønnen vil herefter udgøre kr. + kontraktløntillæg kr., i alt kr. (niveau ). Hertil kommer pension. 4. Styrelsesmæssige og organisatoriske forhold Overordnet I 1998 overgik Københavns Kommune fra magistratsstyre til udvalgsstyre (mellemformstyre). Mellemformstyret med delt administrativ ledelse dækker over en kommunalbestyrelse (Borgerrepræsentationen), et økonomiudvalg og 6 fagudvalg, hvor udvalgsmedlemmerne og formændene for udvalgene (borgmestrene) er valgt af den samlede Borgerrepræsentation ved forholdstalsvalg. Der er således 7 forvaltninger. Hver forvaltning løser opgaver for ét af de syv udvalg. Den administrative ledelse er delt mellem Overborgmesteren og borgmestrene. Der er dermed parallelitet mellem udvalgenes ressort og det administrationsområde, den pågældende borgmester har ansvaret for. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er således én af Københavns Kommunes i alt syv forvaltninger. Forvaltningen har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Direktøren indgår i det tværgående forum af de 7 adm. direktører. Der er p.t. strukturovervejelser i Københavns Kommune, der evt. kan resultere i ændringer i forhold til den eksisterende styreform og opgavefordeling. 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Styrelsesvedtægtens 17.stk. 2 beskriver udvalgets og forvaltningens sundhedsmæssige opgaver og sociale opgaver i relation til ældre, herunder opgaver vedr.: plejeegnede boliger - hjemmepleje hjælpemidler dagtilbud omsorgstandpleje og specialtandpleje øvrige omsorgsydelser forebyggende og sundhedsfremmende tilbud hjemmesygepleje genoptræning efter sygehusindlæggelse ift. alle aldersgrupper side 3

4 rehabilitering over for kronisk sygdom i relation til alle aldersgrupper vederlagsfri fysioterapi samarbejds- og kontraktforhold med Region Hovedstaden på sygehus- og sundhedsområdet med undtagelse af psykiatriområdet kontantydelser til ældre, bortset fra ydelser iht. pensions- og boligstøttelovgivningen kommunens arbejdsmiljørådgivning de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og sygeplejestudiet kommunens institutioner og private og andre institutioner inden for udvalgets område, som kommunen har indgået overenskomst eller aftale med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen. Forvaltningens budget for 2012 udgør 6,3 mia. kr. forvaltningen har årsværk. På hjemmesiden er der henvisninger til den lange række af politikker mv. herunder til styringsgrundlaget Værdi for borgeren. Organisation mv. Direktionen Forvaltningen ledes af en direktion, som består af en administrerende direktør og to direktører, der pt. har fordelt ansvaret således: Adm. direktør: Har det overordnede administrative ansvar samt ansvar for betjening af det politiske niveau. Direktør: Har det overordnede ansvar for økonomiområdet, driften og leverancerne på ældreområdet - samt de tværgående og driftsunderstøttende opgaver. Direktør: Har det overordnede ansvar for sundhedsområdet herunder forebyggelse, sundhedsfremme og samarbejde med regionen samt myndighedsopgaver på ældreområdet. Endvidere det overordnede ansvar for træningsområdet, den faglige udvikling af ældreområdet og for Voksentandplejen. Denne stilling er pt. vakant og bliver først genbesat, når den adm. direktør er ansat. Den nye adm. direktør forventes at sætte rammerne for den nye direktions arbejds- og funktionsmåde. Forvaltningen er i øvrigt pt. opbygget sådan: Centrale centre Fagligt Center (Sundhedsstab, Folkesundhed København, Genoptræning København, Ældrestab) side 4

5 Center for Forretning (Strategi- og Analysestab, Økonomistab, Informatikstab, Myndighedsstab) Administrationscenter Center for Politik og Ledelse Center for Organisation KOS 2-programmet Lokalområder (alle generelle ydelser placeret i hvert område) Indre By/Østerbro Vanløse/Brønshøj/Husum Amager Vesterbro/Kgs.Enghave/Valby Bispebjerg/Nørrebro Enheder med specialfunktioner Voksentandpleje Hjælpemiddelcenter Arbejdsmiljø København/SYFO Der arbejdes løbende med større projekter, der involverer forvaltningen på tværs. Du kan ligeledes på hjemmesiden læse om forvaltningens Mission og Visioner mv. 6. Positive udviklingslinjer Politikere, ledere og medarbejdere fremhæver bl.a.: Politisk/strategisk niveau Der er godt politisk samarbejde i Sundheds- og Omsorgsudvalget og der er udmeldt målrettede politikker på alle opgaveområder. Længe leve København (sundhedspolitikken) og Aktiv & Tryg Hele Livet (reformprogram for ældrepleje og sundhed) har i den grad sammenhængskraft ud i forvaltningen til yderste led. Forvaltnings-/og fagligt niveau Man er i fuld gang med at implementere den politiske og faglige dagsorden: Fra passiv til aktiv hjælp. Der er sat opfølgning på alle 4 visioner fra Reformprogrammet. Den decentrale struktur med selvbærende geografiske områder og tværgående specialområder er godt på vej mod det velfungerende. side 5

6 Man er på mange måder i front på sundhedsområdet især på voksen- /kronikerområdet og vedrørende genoptræning/samspil med sygehussektoren. Vi er stolte over at være på en arbejdsplads, der står respekt om hvor der er visioner og hvor vi sætter nationale dagsordener (ledere og medarbejdere). Der er i forvaltningen høj faglig kvalitet, når der skal udarbejdes analyser, udvikles styringssystemer og vedr. økonomisk styring. Hvis du har styr på driften, så er hér meget højt til loftet man får lov til at prøve nye ting af og der er rum til kompetenceudvikling (decentral leder). Og driften bliver taget alvorlig vi oplever i den grad respekt (ledere og medarbejdere decentralt). Der er et godt samarbejdende HovedMED. 7. Den administrerende direktørs ansvar Opgaverne er beskrevet oven for. Den adm. direktørs overordnede ansvar er: At lede hele opgaveområdet (både de interne og eksterne funktioner) dvs. sikre, at der på alle områder indenfor givne ressourcer arbejdes efter synlige mål, prioriteringer og strategier. Herunder at sikre fokus på det flerdimensionelle perspektiv, der er nævnt i denne profils indledende afsnit. Fra øjenhøjde med borgerne og op til vækstperspektivet for København/Hovedstaden - og retur. At sikre, at der er fokus på ydre samspil (krav og forventninger fra lovgivning, politiske niveauer, borgere, samarbejdspartnere mv.) og indre samspil (effektivitetsog produktivitetsfremmende processer) kittet sammen af en god kultur med bæredygtige værdier rettet mod såvel borgerne som medarbejderne/ organisationen/samarbejdspartnerne. Det handler bl.a. om at finde balancerne mellem Tillidsdagsordenen og Produktivitetsdagsordenen. Herunder at det grundsyn/menneskesyn, der ligger som bærepille under politikkerne, hele tiden er i fokus og vitaliseres. At sikre en forvaltning, der (ikke lukker sig om sig selv men netop) vender sig ud mod borgerne og det omgivende samfund. Herunder højprioriterer involvering af borgere og lokalsamfund i afsøgningen af nye behov og nye velfærdsløsninger. side 6

7 At borgmesteren/udvalget/de politiske niveauer får en professionel sekretariatsbetjening/-sparring til understøttelse/udfordring af den politiske opgave, herunder relevant ledelsesinformation, fremlæggelse af oplæg til politiske principdebatter samt beslutningsoplæg med politiske valgmuligheder. Lysten til at understøtte de demokratiske processer skal udfoldes. Herunder sikring af, at de politisk udmeldte visioner og indsatsområder etc. føres ud i livet. At sikre, at der overalt i området er fokus på - og dialog omkring arbejdet med ledelses- og medarbejderudvikling, der matcher de opgaver og forventninger, som opgaveområderne møder den kravstillende arbejdsplads med den konstruktive kultur er et helt afgørende ansvarsområde. At organiseringen sikrer en professionel adskillelse mellem myndighedsudøvelse og daglig opgavevaretagelse herunder stort frirum for de decentrale enheders muligheder for den kreative udvikling/anvendelse af kompetencer og ressourcer. At kvalitet i opgaveløsningerne er på forkant med den faglige og metodemæssige udvikling i Danmark. At analyser, styringsmetoder, budgetlægning og budgetstyring fungerer optimalt i overensstemmelse med udmeldte spilleregler. At der konstant er fokus på innovation herunder at den teknologiske udvikling/velfærdsteknologien udforskes og inddrages på mange niveauer. At sikre, at området indgår i et positivt og udviklende samarbejde på tværs i Københavns Kommune og i samspil med områdets interessenter og offentlige/private samarbejdspartnere. At sikre lovlig forvaltningsudøvelse. Det forventes, at den adm. direktør forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområderne. 8. Udfordringer på det kortere sigt Den nye administrerende direktør vil blive mødt med en forventning om, at der tages fat i bl.a. følgende udfordringer: Overordnet (jf. det indledende afsnit) SUF skal på én gang: side 7

8 Fastholde en sikker ledelse af en driftsorganisation i stor skala, med styr på de 4 hjørneflag, der støtter borgere med svage forudsætninger til at leve et fortsat aktivt liv. Gå efter de sundhedspolitiske visioner og strategier. Tage initiativer der sikrer næste generation af visioner og strategier vendt mod fremtidens borgere i samspil med borgerne og det omgivende samfund. Sætte sig selv i spil i vækststrategien i København. På tværs af forvaltninger Være endnu mere offensiv medspiller i forhold til at sikre udvikling og drift i et helhedsperspektiv på tværs af forvaltninger m.fl. Det gælder overordnet i satsningen på, at middellevetiden i København skal hæves. Det handler om hvordan nye måder at levere service på skal udvikles. Og konkret: når man f.eks. ser på beskæftigelses-/kontanthjælpsområdets sammenhæng til sundhedsområdet og når der fokuseres på opbygning af gode sundhedsvaner hos børn og unge i alle aldre. Indgå i det fortsatte arbejde med at udvikle administrative fællesskaber, der er med til at afbureaukratisere/nedbringe udgifterne til de kolde hænder. Politisk niveau Der er en kultur præget af meget professionelle og færdige oplæg til de politiske niveauer. Direktionen bør tage en mere åben og innovativ tilgang og lægge flere centrale velfærdstemaer op til dialog i det politiske fagudvalg så der sikres større politisk ejerskab og måske også flere debatter, der kan være med til at åbne for andre måder at gøre tingene på. Der er et behov for at udvikle direktionen fra samarbejdende direktører (med klart adskilte ansvarsområder) til en egentlig helhedsorienteret direktion (det er på vej/kan udvikles). Man er i gang med at arbejde med (ledelses)kulturen i Centralforvaltningen som opfølgning på den turbulente afsked med tidligere direktør der skal følges op, så selvværd og konstruktive samspil på tværs af leder- og medarbejderrollerne bliver en selvfølge. Der kan være behov for at se på organisering/samarbejdsflader/opgavefordelinger primært i centralforvaltningen det vil altid være en løbende proces. På sundhedsområdet er i samarbejde mellem kommunerne og regionen igangsat en evaluering, der både kan påvirke organisering og indhold/prioriteringer (og samspil med andre forvaltninger). side 8

9 Den meget kompetente/skarpe styring i den store koncern er en fortsat meget stor udfordring. Ikke mindst i en tid hvor bevægelserne mellem kommunale og private løsninger i den grad kan udfordre tilpasningerne. Der er en dobbeltdagsorden, der ikke har nogen forkromet løsning: Mellem Tillidsdagsordenen og Produktivitetsdagsordenen. Slip nu de decentrale arbejdspladser endnu mere fri er en markant politisk udmelding. Der følges bl.a. op via andre måder at visitere på (fra detaljetildeling til tildeling af blokke der implementeres lokalt etc.). Ældrepolitikkens fokusering på STÆRKERE FÆLLESSKAB - brug for alle - vil udfordre måden, hvorpå man i Københavns Kommune udvikler den daglige velfærd og sikrer tryghed. Der søges efter fremtidens balancer mellem medborgerskabet (det personlige ansvar) og de visiterede professionelle løsninger, som Københavns Kommune garanterer borgerne. Det er vurderingen, at man skal endnu mere på forkant vedrørende den velfærdsteknologiske udvikling. Fra ambulatorium og forsøg til en fremadrettet strategi. Det udfordrer også forvaltningens selvforståelse hvor man godt kan løfte blikket endnu mere ud mod det, som andre offentlige og private aktører har gang i. Den samlede forvaltning Man er i gang med et kvalitetsprogram i forhold til den basale pleje hvor der er et forbedringspotentiale. Det er ude i frontlinjen, at medarbejderne naturligt vil opleve størst usikkerhed/sårbarhed i forhold til de store forandringer, der jo hele tiden præger området. Fokus på netop faglig identitet/kompetenceudvikling i forhold til de faggrupper kan opprioriteres netop som led i ovennævnte kvalitetsfokus. Der kan være behov for at sikre bedre koordinering mellem projektudmeldinger etc. fra de centrale stabe, så de ikke kører for uafhængigt af hinanden/med overlap. Det udfordrer også den dialog og involvering, der foregår mellem centrale og decentrale niveauer. Der vil være mange andre små og større udfordringer som et jobvilkår. Ovenstående udfordringer skal have topledelsens opmærksomhed hvor det forventes, at der (fortsat) ageres. side 9

10 9. Personprofilen (kompetencerne) Overordnet Der forventes en akademisk uddannelse. Der skal være topcheferfaringer formentlig fra en politisk ledet organisation hvorfra der kan dokumenteres resultater. Erfaringer for bordenden/deltagelse i stor organisations/virksomheds topledelse er en selvfølge det samme gælder erfaring for opbygning/forandring af organisationer. Det opgaveperspektiv som beskrives i denne job- og personprofils indledende afsnit skal gerne udløse et indre YES! det har jeg lyst til! Engagementet i medborgere med svage forudsætninger for at kunne realisere livskvalitet uden fællesskabets støtte skal bare være der. Det samme gælder lyst og vilje til at løse opgaver på tværs i Københavns Kommune og ditto i forhold til at være et led i hovedstadens vækststrategi. Den adm. direktør behøver ikke at komme fra opgavefeltet. Men det vil være en forventning, at pågældende ret hurtigt får et tæt indblik i sundheds- og ældreområdets dagsordner og udfordringer der også vil handle om overblik over den enorme driftsorganisation. Hovedet skal ikke stikke op over skyerne. Orden i den basale styring og administration skal være en del af det indre drive. Der skal være ægte lyst til demokratiet i al dets mangfoldighed i den ikke helt ukomplekse Københavns Kommune. Der skal være ambitioner om at være med til at sammenbinde politiske visioner og alt det, der foregår ude, hvor borgerne møder Københavns Kommune. Og vi skal fastholde førerpositionen i det offentlige Danmark. Person-/lederprofil Vel vidende, at ingen ansøger kan alting, vil der være brug for en adm. direktør med flest mulige af nedennævnte egenskaber (oplevet af aktørerne omkring den adm. direktør): Først og fremmest en personlighed med markante sociale kompetencer, hvor etikken og lysten til at opleve andre ledere og medarbejdere vokse i et værdistærkt arbejdsfællesskab skal være let at få øje på. Politisk tæft og evne til at opfange signaler. En god sparringspartner for borgmesteren og øvrige politikere. Har evne for at arbejde i det politiske minefelt kan give med- og modspil og skabe handlemuligheder for politikerne. Kender rollefordelingen mellem politikere og embedsmænd. Herunder også i den særlige styreform i Københavns Kommune. Har en veludviklet evne til at omsætte politikker til solide implementeringsprocesser. side 10

11 En leder med en værdibaseret ledelsesstil, der forstår at skabe sammenhæng mellem de forskellige dele af organisationen hele tiden med blikket vendt mod opgaverne/brugerne etc. Hvor der er rigtigt godt blik for sammenhængen mellem teori og praksis, når man taler om værdier/arbejdspladskultur. Der er en naturlig topdirektørautoritet med personlig udstråling der kan være samlende kraft, dynamo og inspirator såvel på den korte bane som i det længerevarende udviklingsperspektiv. Kan arbejde strategisk i stor skala - helhedsorienteret - tegne visioner og få folk med, når der skal gås nye veje. En samler. Har blik for processerne. Forstår at motivere og skabe positiv energi i organisationen. Et samarbejdsorienteret fokus på en åben og dialogorienteret tilgang til ledere og medarbejdere. Er særdeles analytisk og struktureret i sin tilgang/analyse/arbejdsform. En dygtig teamleder, der kan skabe et godt samarbejde i diverse lederfora. Forstår at delegere og lede gennem andre ledere. Kan samtidig tage bordenden og sikre beslutninger/retning. Har gode evner for dialog/formidling/kommunikation skal kunne brænde igennem i en forsamling. Har lyst til og talent for at netværke på mange niveauer uden at blive en del af det politiske miljø. Er personlig robust lader sig ikke slå ud af vanskeligheder og kritik. Er god til at håndtere konflikter og kan træde i karakter. Tør tage ansvar. 10. Ansøgernes vurdering af jobbet og arbejdspladsen Er der brug for yderligere oplysninger om stillingen som adm. direktør, kan der ske henvendelse til Partner Lars Lundgaard fra konsulentfirmaet, tlf / og/eller Borgmester Ninna Thomsen, tlf Københavns Kommunes vurdering af ansøgerne Der nedsættes en adm. høringsgruppe, der afvikler første interviewrunde med ca. 6 ansøgere - og et politisk sammensat ansættelsesudvalg under overborgmesterens ledelse, der møder de sidste ca. 3 ansøgere i den afsluttende præsentation. side 11

12 Mellem de to interview-/præsentationsrunder afvikler konsulentfirmaet dialogtestning og der indhentes referencer (kun efter forudgående aftale med ansøgerne). Endvidere afvikles en samtale med forvaltningens borgmester, så man får mulighed for at komme i direkte dialog med evt. kommende nærmeste overordnede. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaards hjemmeside Tidsplan for ansættelsen Ansøgning sendes via Københavns Kommunes e-rekrutteringssystem senest den 26. oktober Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde den 2. november. Første interviewrunde i ansættelsesproceduren afvikles med ca. seks ansøgere den 14. november. Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, afvikles af chefkonsulent Malene Hansen den 15. november. Anden interviewrunde afvikles med ca. tre ansøgere den 19. november kl , 22. november kl og 23. november kl Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder Lundgaard Konsulenterne en opfølgende samtale inden tiltrædelse i stillingen. I samtalen med konsulenten vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nyansatte kommer godt i gang med jobbet. Efter fire måneders ansættelse vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med borgmesteren og den nyansatte adm. direktør for at sikre, at samspillet er kommet godt fra start. Oktober 2012 Lars Lundgaard Konsulent i ansættelsessagen side 12

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Job og personprofil for regionsdirektøren. i Region Hovedstaden

Job og personprofil for regionsdirektøren. i Region Hovedstaden Job og personprofil for regionsdirektøren i Region Hovedstaden Region Hovedstaden er med sine ca. 1.7 mio. indbyggere landets største region, hvor hovedstaden, de internationale forbindelseslinjer, de

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur)

Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur) Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur) Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår 3. Om kommunen Forventningerne 4. Det positive afsæt 5. Direktørens ansvarsområde

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Du skal glæde dig til jobbet ude fra og ind : Du er en central aktør i udviklingen af rammevilkår for borgere og virksomheder hen over perioden

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Herning Kommune er kendetegnet ved kreativitet, innovation, individualitet og mangfoldighed. Vi tør tænke nyt og handle på nye måder. Vi har

Læs mere

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Visionen for Horsens Kommune har pejlemærkerne: - Horsens oplevelser i mange farver - Horsens et dynamisk og kreativt

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Teknisk direktør til. Fredericia Kommune

Teknisk direktør til. Fredericia Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Teknisk direktør til Fredericia Kommune En anderledes by ens indhold: 1. Introduktion - Informationer - En anderledes by - Visionen og værdierne - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Frederikshavn Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Kommunaldirektør til Gribskov Kommune

Kommunaldirektør til Gribskov Kommune Kommunaldirektør til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Gribskov Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune

Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne Stillingsbeskrivelse indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Udfordringer og ansvarsområder

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Kommunaldirektør til Sønderborg Kommune

Kommunaldirektør til Sønderborg Kommune Kommunaldirektør til Sønderborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Sønderborg Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune marts 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Danske Regioner. Administrerende direktør til Danske Regioner. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Danske Regioner. Administrerende direktør til Danske Regioner. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 20. december 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Administrerende direktør til Danske Regioner Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Odder Kommune Forventningerne

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Randers Kommune. Kommunaldirektør til Randers Kommune Job- og personprofil. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Randers Kommune. Kommunaldirektør til Randers Kommune Job- og personprofil. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Kommunaldirektør til Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Randers Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater.

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillid og resultater Budgetaftalen for 2013 sætter en klar politisk ambition om at skabe bedre

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger en ny leder til Plejecentrene Quistgården og Lützensvej samt Demens daghjemmet Aktivitetshuset,

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere