Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune"

Transkript

1 for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune Direktøren skal stå i spidsen for en udvikling, hvor SUF fremtræder som en mere udadvendt organisation der hele tiden har blikket vendt mod og åbner op for nye behov hos borgerne - udviklet sammen med borgerne og det omgivende samfund. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 1. Det attraktive 2. Baggrunden for stillingsopslaget 3. Ansættelsesvilkår 4. Styrelsesmæssige og organisatoriske forhold 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 6. Positive udviklingslinjer 7. Den administrerende direktørs ansvar 8. Udfordringer på det kortere sigt 9. Personprofilen (kompetencerne) 10 Ansøgernes vurdering af jobbet og arbejdspladsen 11 Københavns Kommunes vurdering af ansøgerne 12 Efter ansættelsen

2 1. Det attraktive! København er på mange områder på forkant i forståelsen af hovedstadskommunens enorme ansvar, der handler om: At sikre service og løsninger af høj kvalitet på den brede række af lovbundne opgaver, der definerer de kommunale kerneopgaver OG at være den offensive aktør, når der tænkes i helheder og udvikles rammevilkår for borgere og virksomheder på tværs af offentlige og private roller og aktører (vækstperspektivet). Det udtrykkes i forordet til Sundhedspolitikken således: Sundhedspolitikken Længe Leve København udtrykker sundhed, livskvalitet og vækst. Længe Leve København er en hyldest til det København allerede er og kan som by. Samtidig er det et udtryk for vores ambition om, at alle københavnere skal leve godt og længe i en sund by med vækst. Aktiv & Tryg Hele Livet er reformprogrammet på ældreområdet med de 4 klare visioner: STÆRKERE FÆLLESSKAB der er brug for alle med fokus på det aktive medborgerskab og på, hvordan man udvikler velfærdssamfundet i et samspil mellem medborgerskabet/det personlige ansvar og de fagprofessionelle miljøer. MERE FRIHED københavnerne kan og vil selv med den grundholdning, at det giver livskvalitet at være fri og uafhængig af hjælp til andre. Der arbejdes derfor målrettet på vejen fra passiv til aktiv hjælp. STØRRE TRYGHED hjælp når du har brug for det fokus på ældre med det største behov. HØJERE FAGLIGHED en arbejdsplads på forkant hvor målet er klart: Ældreplejen i København skal være Danmarks bedste. Ovennævnte visioner har båret langt. Men hér stopper det jo ikke. Den nye direktør forventes at byde offensivt ind, når næste generation af visioner og strategier mod fremtidens borgere skal formes - med skarpt fokus på: Fortsat udvikling af en fagligt og økonomisk bæredygtig driftsorganisation i stor skala, der støtter borgere med svage forudsætninger til at leve et fortsat aktivt liv (opgaverne på ældreområdet). At være den offensive aktør, der er med til at skabe forudsætninger for Længe Leve København. At sætte SUF i spil i vækststrategien i København. Herunder stille kerneopgaverne til rådighed for de almene dagsordener, der skal udvikle virksomheder/arbejdspladser offentlige og private i hovedstadsregionen. Åbne endnu mere op for samarbejder med Universitetet, medicinalindustrien, iværksættere etc. og tænke i innovation på tværs af medborgere, foreninger, offentlige og private aktører. side 2

3 Ledelsesbanen er i den grad til at få øje på! 2. Baggrunden for stillingsopslaget Den tidligere stillingsindehaver fra 2007 er blevet afskediget af Borgerrepræsentationen. Stillingen er pt. besat via konstitution. Det turbulente forløb har været fulgt af medierne. Der er i sagens natur markant fokus på at komme videre. Du er velkommen til at gå i dialog med kontaktpersonerne om dette, jf. neden for. 3. Ansættelsesvilkår Stillingen forventes besat på kontraktvilkår. Lønnen vil herefter udgøre kr. + kontraktløntillæg kr., i alt kr. (niveau ). Hertil kommer pension. 4. Styrelsesmæssige og organisatoriske forhold Overordnet I 1998 overgik Københavns Kommune fra magistratsstyre til udvalgsstyre (mellemformstyre). Mellemformstyret med delt administrativ ledelse dækker over en kommunalbestyrelse (Borgerrepræsentationen), et økonomiudvalg og 6 fagudvalg, hvor udvalgsmedlemmerne og formændene for udvalgene (borgmestrene) er valgt af den samlede Borgerrepræsentation ved forholdstalsvalg. Der er således 7 forvaltninger. Hver forvaltning løser opgaver for ét af de syv udvalg. Den administrative ledelse er delt mellem Overborgmesteren og borgmestrene. Der er dermed parallelitet mellem udvalgenes ressort og det administrationsområde, den pågældende borgmester har ansvaret for. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er således én af Københavns Kommunes i alt syv forvaltninger. Forvaltningen har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Direktøren indgår i det tværgående forum af de 7 adm. direktører. Der er p.t. strukturovervejelser i Københavns Kommune, der evt. kan resultere i ændringer i forhold til den eksisterende styreform og opgavefordeling. 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Styrelsesvedtægtens 17.stk. 2 beskriver udvalgets og forvaltningens sundhedsmæssige opgaver og sociale opgaver i relation til ældre, herunder opgaver vedr.: plejeegnede boliger - hjemmepleje hjælpemidler dagtilbud omsorgstandpleje og specialtandpleje øvrige omsorgsydelser forebyggende og sundhedsfremmende tilbud hjemmesygepleje genoptræning efter sygehusindlæggelse ift. alle aldersgrupper side 3

4 rehabilitering over for kronisk sygdom i relation til alle aldersgrupper vederlagsfri fysioterapi samarbejds- og kontraktforhold med Region Hovedstaden på sygehus- og sundhedsområdet med undtagelse af psykiatriområdet kontantydelser til ældre, bortset fra ydelser iht. pensions- og boligstøttelovgivningen kommunens arbejdsmiljørådgivning de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og sygeplejestudiet kommunens institutioner og private og andre institutioner inden for udvalgets område, som kommunen har indgået overenskomst eller aftale med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen. Forvaltningens budget for 2012 udgør 6,3 mia. kr. forvaltningen har årsværk. På hjemmesiden er der henvisninger til den lange række af politikker mv. herunder til styringsgrundlaget Værdi for borgeren. Organisation mv. Direktionen Forvaltningen ledes af en direktion, som består af en administrerende direktør og to direktører, der pt. har fordelt ansvaret således: Adm. direktør: Har det overordnede administrative ansvar samt ansvar for betjening af det politiske niveau. Direktør: Har det overordnede ansvar for økonomiområdet, driften og leverancerne på ældreområdet - samt de tværgående og driftsunderstøttende opgaver. Direktør: Har det overordnede ansvar for sundhedsområdet herunder forebyggelse, sundhedsfremme og samarbejde med regionen samt myndighedsopgaver på ældreområdet. Endvidere det overordnede ansvar for træningsområdet, den faglige udvikling af ældreområdet og for Voksentandplejen. Denne stilling er pt. vakant og bliver først genbesat, når den adm. direktør er ansat. Den nye adm. direktør forventes at sætte rammerne for den nye direktions arbejds- og funktionsmåde. Forvaltningen er i øvrigt pt. opbygget sådan: Centrale centre Fagligt Center (Sundhedsstab, Folkesundhed København, Genoptræning København, Ældrestab) side 4

5 Center for Forretning (Strategi- og Analysestab, Økonomistab, Informatikstab, Myndighedsstab) Administrationscenter Center for Politik og Ledelse Center for Organisation KOS 2-programmet Lokalområder (alle generelle ydelser placeret i hvert område) Indre By/Østerbro Vanløse/Brønshøj/Husum Amager Vesterbro/Kgs.Enghave/Valby Bispebjerg/Nørrebro Enheder med specialfunktioner Voksentandpleje Hjælpemiddelcenter Arbejdsmiljø København/SYFO Der arbejdes løbende med større projekter, der involverer forvaltningen på tværs. Du kan ligeledes på hjemmesiden læse om forvaltningens Mission og Visioner mv. 6. Positive udviklingslinjer Politikere, ledere og medarbejdere fremhæver bl.a.: Politisk/strategisk niveau Der er godt politisk samarbejde i Sundheds- og Omsorgsudvalget og der er udmeldt målrettede politikker på alle opgaveområder. Længe leve København (sundhedspolitikken) og Aktiv & Tryg Hele Livet (reformprogram for ældrepleje og sundhed) har i den grad sammenhængskraft ud i forvaltningen til yderste led. Forvaltnings-/og fagligt niveau Man er i fuld gang med at implementere den politiske og faglige dagsorden: Fra passiv til aktiv hjælp. Der er sat opfølgning på alle 4 visioner fra Reformprogrammet. Den decentrale struktur med selvbærende geografiske områder og tværgående specialområder er godt på vej mod det velfungerende. side 5

6 Man er på mange måder i front på sundhedsområdet især på voksen- /kronikerområdet og vedrørende genoptræning/samspil med sygehussektoren. Vi er stolte over at være på en arbejdsplads, der står respekt om hvor der er visioner og hvor vi sætter nationale dagsordener (ledere og medarbejdere). Der er i forvaltningen høj faglig kvalitet, når der skal udarbejdes analyser, udvikles styringssystemer og vedr. økonomisk styring. Hvis du har styr på driften, så er hér meget højt til loftet man får lov til at prøve nye ting af og der er rum til kompetenceudvikling (decentral leder). Og driften bliver taget alvorlig vi oplever i den grad respekt (ledere og medarbejdere decentralt). Der er et godt samarbejdende HovedMED. 7. Den administrerende direktørs ansvar Opgaverne er beskrevet oven for. Den adm. direktørs overordnede ansvar er: At lede hele opgaveområdet (både de interne og eksterne funktioner) dvs. sikre, at der på alle områder indenfor givne ressourcer arbejdes efter synlige mål, prioriteringer og strategier. Herunder at sikre fokus på det flerdimensionelle perspektiv, der er nævnt i denne profils indledende afsnit. Fra øjenhøjde med borgerne og op til vækstperspektivet for København/Hovedstaden - og retur. At sikre, at der er fokus på ydre samspil (krav og forventninger fra lovgivning, politiske niveauer, borgere, samarbejdspartnere mv.) og indre samspil (effektivitetsog produktivitetsfremmende processer) kittet sammen af en god kultur med bæredygtige værdier rettet mod såvel borgerne som medarbejderne/ organisationen/samarbejdspartnerne. Det handler bl.a. om at finde balancerne mellem Tillidsdagsordenen og Produktivitetsdagsordenen. Herunder at det grundsyn/menneskesyn, der ligger som bærepille under politikkerne, hele tiden er i fokus og vitaliseres. At sikre en forvaltning, der (ikke lukker sig om sig selv men netop) vender sig ud mod borgerne og det omgivende samfund. Herunder højprioriterer involvering af borgere og lokalsamfund i afsøgningen af nye behov og nye velfærdsløsninger. side 6

7 At borgmesteren/udvalget/de politiske niveauer får en professionel sekretariatsbetjening/-sparring til understøttelse/udfordring af den politiske opgave, herunder relevant ledelsesinformation, fremlæggelse af oplæg til politiske principdebatter samt beslutningsoplæg med politiske valgmuligheder. Lysten til at understøtte de demokratiske processer skal udfoldes. Herunder sikring af, at de politisk udmeldte visioner og indsatsområder etc. føres ud i livet. At sikre, at der overalt i området er fokus på - og dialog omkring arbejdet med ledelses- og medarbejderudvikling, der matcher de opgaver og forventninger, som opgaveområderne møder den kravstillende arbejdsplads med den konstruktive kultur er et helt afgørende ansvarsområde. At organiseringen sikrer en professionel adskillelse mellem myndighedsudøvelse og daglig opgavevaretagelse herunder stort frirum for de decentrale enheders muligheder for den kreative udvikling/anvendelse af kompetencer og ressourcer. At kvalitet i opgaveløsningerne er på forkant med den faglige og metodemæssige udvikling i Danmark. At analyser, styringsmetoder, budgetlægning og budgetstyring fungerer optimalt i overensstemmelse med udmeldte spilleregler. At der konstant er fokus på innovation herunder at den teknologiske udvikling/velfærdsteknologien udforskes og inddrages på mange niveauer. At sikre, at området indgår i et positivt og udviklende samarbejde på tværs i Københavns Kommune og i samspil med områdets interessenter og offentlige/private samarbejdspartnere. At sikre lovlig forvaltningsudøvelse. Det forventes, at den adm. direktør forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområderne. 8. Udfordringer på det kortere sigt Den nye administrerende direktør vil blive mødt med en forventning om, at der tages fat i bl.a. følgende udfordringer: Overordnet (jf. det indledende afsnit) SUF skal på én gang: side 7

8 Fastholde en sikker ledelse af en driftsorganisation i stor skala, med styr på de 4 hjørneflag, der støtter borgere med svage forudsætninger til at leve et fortsat aktivt liv. Gå efter de sundhedspolitiske visioner og strategier. Tage initiativer der sikrer næste generation af visioner og strategier vendt mod fremtidens borgere i samspil med borgerne og det omgivende samfund. Sætte sig selv i spil i vækststrategien i København. På tværs af forvaltninger Være endnu mere offensiv medspiller i forhold til at sikre udvikling og drift i et helhedsperspektiv på tværs af forvaltninger m.fl. Det gælder overordnet i satsningen på, at middellevetiden i København skal hæves. Det handler om hvordan nye måder at levere service på skal udvikles. Og konkret: når man f.eks. ser på beskæftigelses-/kontanthjælpsområdets sammenhæng til sundhedsområdet og når der fokuseres på opbygning af gode sundhedsvaner hos børn og unge i alle aldre. Indgå i det fortsatte arbejde med at udvikle administrative fællesskaber, der er med til at afbureaukratisere/nedbringe udgifterne til de kolde hænder. Politisk niveau Der er en kultur præget af meget professionelle og færdige oplæg til de politiske niveauer. Direktionen bør tage en mere åben og innovativ tilgang og lægge flere centrale velfærdstemaer op til dialog i det politiske fagudvalg så der sikres større politisk ejerskab og måske også flere debatter, der kan være med til at åbne for andre måder at gøre tingene på. Der er et behov for at udvikle direktionen fra samarbejdende direktører (med klart adskilte ansvarsområder) til en egentlig helhedsorienteret direktion (det er på vej/kan udvikles). Man er i gang med at arbejde med (ledelses)kulturen i Centralforvaltningen som opfølgning på den turbulente afsked med tidligere direktør der skal følges op, så selvværd og konstruktive samspil på tværs af leder- og medarbejderrollerne bliver en selvfølge. Der kan være behov for at se på organisering/samarbejdsflader/opgavefordelinger primært i centralforvaltningen det vil altid være en løbende proces. På sundhedsområdet er i samarbejde mellem kommunerne og regionen igangsat en evaluering, der både kan påvirke organisering og indhold/prioriteringer (og samspil med andre forvaltninger). side 8

9 Den meget kompetente/skarpe styring i den store koncern er en fortsat meget stor udfordring. Ikke mindst i en tid hvor bevægelserne mellem kommunale og private løsninger i den grad kan udfordre tilpasningerne. Der er en dobbeltdagsorden, der ikke har nogen forkromet løsning: Mellem Tillidsdagsordenen og Produktivitetsdagsordenen. Slip nu de decentrale arbejdspladser endnu mere fri er en markant politisk udmelding. Der følges bl.a. op via andre måder at visitere på (fra detaljetildeling til tildeling af blokke der implementeres lokalt etc.). Ældrepolitikkens fokusering på STÆRKERE FÆLLESSKAB - brug for alle - vil udfordre måden, hvorpå man i Københavns Kommune udvikler den daglige velfærd og sikrer tryghed. Der søges efter fremtidens balancer mellem medborgerskabet (det personlige ansvar) og de visiterede professionelle løsninger, som Københavns Kommune garanterer borgerne. Det er vurderingen, at man skal endnu mere på forkant vedrørende den velfærdsteknologiske udvikling. Fra ambulatorium og forsøg til en fremadrettet strategi. Det udfordrer også forvaltningens selvforståelse hvor man godt kan løfte blikket endnu mere ud mod det, som andre offentlige og private aktører har gang i. Den samlede forvaltning Man er i gang med et kvalitetsprogram i forhold til den basale pleje hvor der er et forbedringspotentiale. Det er ude i frontlinjen, at medarbejderne naturligt vil opleve størst usikkerhed/sårbarhed i forhold til de store forandringer, der jo hele tiden præger området. Fokus på netop faglig identitet/kompetenceudvikling i forhold til de faggrupper kan opprioriteres netop som led i ovennævnte kvalitetsfokus. Der kan være behov for at sikre bedre koordinering mellem projektudmeldinger etc. fra de centrale stabe, så de ikke kører for uafhængigt af hinanden/med overlap. Det udfordrer også den dialog og involvering, der foregår mellem centrale og decentrale niveauer. Der vil være mange andre små og større udfordringer som et jobvilkår. Ovenstående udfordringer skal have topledelsens opmærksomhed hvor det forventes, at der (fortsat) ageres. side 9

10 9. Personprofilen (kompetencerne) Overordnet Der forventes en akademisk uddannelse. Der skal være topcheferfaringer formentlig fra en politisk ledet organisation hvorfra der kan dokumenteres resultater. Erfaringer for bordenden/deltagelse i stor organisations/virksomheds topledelse er en selvfølge det samme gælder erfaring for opbygning/forandring af organisationer. Det opgaveperspektiv som beskrives i denne job- og personprofils indledende afsnit skal gerne udløse et indre YES! det har jeg lyst til! Engagementet i medborgere med svage forudsætninger for at kunne realisere livskvalitet uden fællesskabets støtte skal bare være der. Det samme gælder lyst og vilje til at løse opgaver på tværs i Københavns Kommune og ditto i forhold til at være et led i hovedstadens vækststrategi. Den adm. direktør behøver ikke at komme fra opgavefeltet. Men det vil være en forventning, at pågældende ret hurtigt får et tæt indblik i sundheds- og ældreområdets dagsordner og udfordringer der også vil handle om overblik over den enorme driftsorganisation. Hovedet skal ikke stikke op over skyerne. Orden i den basale styring og administration skal være en del af det indre drive. Der skal være ægte lyst til demokratiet i al dets mangfoldighed i den ikke helt ukomplekse Københavns Kommune. Der skal være ambitioner om at være med til at sammenbinde politiske visioner og alt det, der foregår ude, hvor borgerne møder Københavns Kommune. Og vi skal fastholde førerpositionen i det offentlige Danmark. Person-/lederprofil Vel vidende, at ingen ansøger kan alting, vil der være brug for en adm. direktør med flest mulige af nedennævnte egenskaber (oplevet af aktørerne omkring den adm. direktør): Først og fremmest en personlighed med markante sociale kompetencer, hvor etikken og lysten til at opleve andre ledere og medarbejdere vokse i et værdistærkt arbejdsfællesskab skal være let at få øje på. Politisk tæft og evne til at opfange signaler. En god sparringspartner for borgmesteren og øvrige politikere. Har evne for at arbejde i det politiske minefelt kan give med- og modspil og skabe handlemuligheder for politikerne. Kender rollefordelingen mellem politikere og embedsmænd. Herunder også i den særlige styreform i Københavns Kommune. Har en veludviklet evne til at omsætte politikker til solide implementeringsprocesser. side 10

11 En leder med en værdibaseret ledelsesstil, der forstår at skabe sammenhæng mellem de forskellige dele af organisationen hele tiden med blikket vendt mod opgaverne/brugerne etc. Hvor der er rigtigt godt blik for sammenhængen mellem teori og praksis, når man taler om værdier/arbejdspladskultur. Der er en naturlig topdirektørautoritet med personlig udstråling der kan være samlende kraft, dynamo og inspirator såvel på den korte bane som i det længerevarende udviklingsperspektiv. Kan arbejde strategisk i stor skala - helhedsorienteret - tegne visioner og få folk med, når der skal gås nye veje. En samler. Har blik for processerne. Forstår at motivere og skabe positiv energi i organisationen. Et samarbejdsorienteret fokus på en åben og dialogorienteret tilgang til ledere og medarbejdere. Er særdeles analytisk og struktureret i sin tilgang/analyse/arbejdsform. En dygtig teamleder, der kan skabe et godt samarbejde i diverse lederfora. Forstår at delegere og lede gennem andre ledere. Kan samtidig tage bordenden og sikre beslutninger/retning. Har gode evner for dialog/formidling/kommunikation skal kunne brænde igennem i en forsamling. Har lyst til og talent for at netværke på mange niveauer uden at blive en del af det politiske miljø. Er personlig robust lader sig ikke slå ud af vanskeligheder og kritik. Er god til at håndtere konflikter og kan træde i karakter. Tør tage ansvar. 10. Ansøgernes vurdering af jobbet og arbejdspladsen Er der brug for yderligere oplysninger om stillingen som adm. direktør, kan der ske henvendelse til Partner Lars Lundgaard fra konsulentfirmaet, tlf / og/eller Borgmester Ninna Thomsen, tlf Københavns Kommunes vurdering af ansøgerne Der nedsættes en adm. høringsgruppe, der afvikler første interviewrunde med ca. 6 ansøgere - og et politisk sammensat ansættelsesudvalg under overborgmesterens ledelse, der møder de sidste ca. 3 ansøgere i den afsluttende præsentation. side 11

12 Mellem de to interview-/præsentationsrunder afvikler konsulentfirmaet dialogtestning og der indhentes referencer (kun efter forudgående aftale med ansøgerne). Endvidere afvikles en samtale med forvaltningens borgmester, så man får mulighed for at komme i direkte dialog med evt. kommende nærmeste overordnede. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaards hjemmeside Tidsplan for ansættelsen Ansøgning sendes via Københavns Kommunes e-rekrutteringssystem senest den 26. oktober Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde den 2. november. Første interviewrunde i ansættelsesproceduren afvikles med ca. seks ansøgere den 14. november. Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, afvikles af chefkonsulent Malene Hansen den 15. november. Anden interviewrunde afvikles med ca. tre ansøgere den 19. november kl , 22. november kl og 23. november kl Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder Lundgaard Konsulenterne en opfølgende samtale inden tiltrædelse i stillingen. I samtalen med konsulenten vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nyansatte kommer godt i gang med jobbet. Efter fire måneders ansættelse vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med borgmesteren og den nyansatte adm. direktør for at sikre, at samspillet er kommet godt fra start. Oktober 2012 Lars Lundgaard Konsulent i ansættelsessagen side 12

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Du skal glæde dig til jobbet ude fra og ind : Du er en central aktør i udviklingen af rammevilkår for borgere og virksomheder hen over perioden

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Visionen for Horsens Kommune har pejlemærkerne: - Horsens oplevelser i mange farver - Horsens et dynamisk og kreativt

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune

Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Den informative hjemmeside 2. Baggrund og ansættelsesvilkår

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 12.08.14/vers. 2/HAHN 2014/0006383 Stillings- og personprofil for Økonomi- og vækstchef 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor her, til at deltage

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunaldirektør. Halsnæs Kommune. Efterår 2013. Denne job- og personprofil for kommunaldirektør i Halsnæs Kommune indeholder:

Job- og personprofil. Kommunaldirektør. Halsnæs Kommune. Efterår 2013. Denne job- og personprofil for kommunaldirektør i Halsnæs Kommune indeholder: Job- og personprofil Kommunaldirektør Halsnæs Kommune Efterår 2013 Denne job- og personprofil for kommunaldirektør i Halsnæs Kommune indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere