Personalehåndbog for University College Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for University College Lillebælt"

Transkript

1 Personalehåndbog for University College Lillebælt Revideret juni Side 1 af 46

2 Indhold Værdier og mål... 7 Rekruttering og ansættelse... 8 Målsætning... 8 Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008)... 8 Stillingsopslag (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Ansøgninger (Reguleres af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Ansættelsessamtalen (Reguleres af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Efter ansættelsessamtalerne (Administrativ vejledning) Oprettelse af fleksjob (Reguleret af relevant lovgivning, samt notat Job på særlige vilkår, 31. oktober 2011) Introduktion af nye medarbejdere (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Prøvetid og evaluering (Administrativ vejledning) Forhold under ansættelsen...18 Arbejdets gennemførelse og planlægning (Administrativ vejledning) Arbejdstid (Reguleret af relevant lovgivning) Lønudbetaling (Reguleret af relevant lovgivning) Ændring af tjenestested/flere tjenestesteder (Administrativ vejledning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Tjenesterejser (Reguleret af relevant lovgivning og administrative retningslinjer for UCL) It-support og -retningslinjer (Administrativ vejledning) It-afdelingen It-support It-retningslinjer Ferie/særlige feriedage (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008 samt administrativ vejledning vedrørende erstatningsferie ved sygdom) Side 2 af 46

3 Barselsorlov (Reguleret af relevant lovgivning) Omsorgsdage (Reguleret af relevant lovgivning) Tjenestefrihed/orlov (med løn) (Reguleret af relevant lovgivning og vedtaget politik I HSU den 28. januar 2008) Tjenestefrihed / orlov (uden løn) (Administrativ retningslinje) Jubilæum (Reguleret af relevant lovgivning) Seniorpolitik (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 15. juni 2009) Forsikring (Reguleret af relevant lovgivning) Konflikthåndtering (ingen politik pt.) Kompetenceudvikling (Politik vedtaget i HSU den 7. september 2009) MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) (Politik vedtaget i HSU den 31. oktober 2011) Medarbejdertrivsel Målsætning Ligestilling Sundhed og arbejdsmiljø. (Reguleret af politik vedtaget i HSI (nu HAU) den 12. november 2008) Rygepolitik (Reguleret af lokale politikker) Kostpolitik (Vedtaget politik. Vedtaget på møde i HSI (nu HAU) den 12. november 2008) Misbrugspolitik (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 14. juni 2010) Sygdom / børns sygdom (Reguleret af relevant lovgivning og vedtaget procedure. Procedure vedtaget på møde i HSI (nu HAU) den 12. november 2008) Mobbe og chikanepolitik (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 14. juni 2010) Kriseberedskab (Administrativ vejledning) Mærkedage (Vedtaget politik. Vedtaget på møde i HSU den 28. januar 2008) Skærmbriller (Administrativ vejledning) Afsked...43 Målsætning Side 3 af 46

4 Ansøgt afsked (Reguleret af relevant lovgivning, Administrativ vejledning) Uansøgt afsked (begrundet i institutionens forhold) (Reguleret af relevant lovgivning, vedtaget politik) Uansøgt afsked (begrundet i den ansattes forhold) (Reguleret af relevant lovgivning) Uansøgt afsked begrundet i medarbejderens arbejdsindsats, arbejdsevne mv Uansøgt afsked begrundet i medarbejderens fravær på grund af sygdom Side 4 af 46

5 Personalehåndbogen redigeres af Løn og Personale. Denne udgave er revideret juni Nærværende personalehåndbog er i kombination med ansættelsesaftalen grundlag for ansættelsesforholdet ved University College Lillebælt. Enhver medarbejder ved University College Lillebælt har pligt til at holde sig løbende orienteret vedr. ændringer og ajourføringer i personalehåndbogen. Side 5 af 46

6 Forord Velkommen som ny medarbejder ved University College Lillebælt. Denne personalehåndbog har til formål at hjælpe dig til at få overblik og information over University College Lillebælt, samt fungere som dagligt opslagsværk for øvrige medarbejdere. Håndbogen er opbygget i emnerne generelt, politikker og administrative procedurer. Herudover er emnerne også inddelt i alfabetisk orden, således at du nemt kan finde frem til emner, som du ønsker at orientere dig nærmere om. De administrative procedurer udspringer ofte af en politik eller det relevante regelsæt herom. Der vil derfor ud for den enkelte overskrift være angivet hvorvidt det er tale om en vedtaget politik, administrativ vejledning eller om det er reguleret af relevant lovgivning. University College Lillebælt håber, at håndbogen kan være en hjælp for dig i den første tid som ansat ved University College Lillebælt, samt efterfølgende et nyttigt opslagsværk. Rektor Erik Knudsen Side 6 af 46

7 Værdier og mål University College Lillebælt har til opgave at dække regionens behov for grund-, efter- og videreuddannelse inden for de professionsuddannelser, der udbydes ved University College Lillebælt, samt varetage opgaven som Center for Undervisningsmidler. Løsningen af University College Lillebælts kerneydelser og øvrige opgaver bliver synlige gennem den kvalitet, faglighed, professionalitet og service, som University College Lillebælt og omverdenen oplever. University College Lillebælts vigtigste ressource er den enkelte medarbejder, dennes kompetencer og samspil med andre. Det være sig kolleger, ledelse, studerende og andre samarbejdspartnere inden for såvel som uden for institutionen. Hos University College Lillebælt skal samspillet mellem ledelse og medarbejderne hvile på et samvirke med vægt på åbenhed, lydhørhed over for hele institutionen og dens medarbejdere, accept af forskellighed samt vilje til at tage hensyn til andre synspunkter. Der lægges vægt på medarbejder-, bruger- og studenterindflydelse. Studie- og arbejdsmiljøet skal være præget af dialog og samarbejde, og bygger på fælles værdier som åbenhed, hjælpsomhed, engagement, respekt, anerkendelse og ansvarlighed. De grundlæggende værdier for University College Lillebælt er: Faglighed kvalitet Udvikling nytænkning Respekt ansvar Involvering samarbejde og åbenhed Tillid - troværdighed og anerkendelse Dette værdigrundlag er ikke givet for altid. Der er vigtigt, at de værdier og holdninger, som danner grundlag for University College, har ejerskab blandt medarbejderne. Medarbejdere og ledelse er alle med til at skabe, fremme, videreudvikle og håndhæve, hvordan værdierne udmøntes til konkret handling. Derfor er værdigrundlaget ved University College Lillebælt en fortløbende og dynamisk proces, hvor tilpasning og udvikling til nye krav og udfordringer inddrages. Side 7 af 46

8 Rekruttering og ansættelse Målsætning Ved ansættelse af nye medarbejdere, er det University College Lillebælts politik at tiltrække og ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere med de relevante faglige, såvel som personlige kompetencer, således at medarbejderen er i stand til at bidrage til løsning af opgaverne i organisationen på en måde, så både organisationens og den enkelte afdelings mål, visioner og værdier understøttes. Som arbejdsplads ønsker University College Lillebælt at afspejle mangfoldigheden i befolkningssammensætningen, således at både medarbejdere og uddannelsessøgende - uanset køn, etnisk oprindelse, handicap eller livsopfattelse, opfatter University College Lillebælt som en attraktiv arbejdsplads og et attraktivt uddannelsessted. Jf. cirkulære omhandlende det sociale kapitel skal der gøres mest muligt for at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne samtidig med at man skal søge at integrere personer med nedsat erhvervsevne, og som har vanskeligt ved at opnå en fast arbejdspladstilknytning. Der er således en forpligtelse til at skabe rummelige arbejdspladser, hvor der også er plads til at forebygge sygdom, nedslidning mv. Det er ligeledes et mål, at alle elementer i ansættelsesfasen håndteres professionelt og mest hensigtsmæssigt, af de involverede parter fra University College Lillebælt. Dette betyder, at alle elementer i forløbet gives den nødvendige bevågenhed. Der henvises i øvrigt til: Ansættelses- og fratrædelsespolitik (Se mitucl.dk) Notat: Job på særlige vilkår (Se mitucl.dk) Cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel) (www.modst.dk) Vejledningen om Socialt kapitel i staten (www.modst.dk) Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Herunder beskrives University College Lillebælts politik omkring ansættelsesudvalg kort. Yderligere information kan findes i ansættelses- og fratrædelsespolitikken. Der nedsættes ansættelsesudvalg ved besættelse af alle stillinger. Side 8 af 46

9 Som minimum skal et ansættelsesudvalg bestå af repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Ansættelsesudvalgets opgaver er: at medvirke ved udformning og formulering af stillingsopslag at medvirke til udarbejdelse af tidsplan for ansættelsesforløbet at gennemgå ansøgninger efter nærmere procedurer, og beslutte hvem der skal indkaldes til samtale deltage i ansættelsessamtaler udtale sig om hvem der er kvalificeret til stillingen udarbejde (skriftlig) indstilling til lederen (evt. prioriteret) om, hvem der ønskes ansat. Nedsættelse af ansættelsesudvalg: Ved ansættelse af: Medlem af direktionen: Der nedsættes et ansættelsesudvalg for ansættelse af direktører, som består af rektor, et medlem af den øvrige direktion, et medlem af den øvrige ledelse med reference til den opslåede stilling samt 1 medarbejderrepræsentant fra HSU og 1 2 medarbejdere blandt enheder under den opslåede stilling. Niveau 2 ledere Ved ansættelse af niveau 2 ledere nedsættes et ansættelsesudvalg med en repræsentant fra direktionen, yderligere en ledelsesrepræsentant, en TR fra grunduddannelsen. sen eller afdelingen, 2 3 medarbejderrepræsentanter bestående af både uddannelsesfaglig medarbejdere og TAP-medarbejdere. Endvidere kan rektor også deltage i ansættelsesudvalget. Niveau 3 ledere Ved ansættelse af niveau 3 ledere nedsættes der et ansættelsesudvalg med bestående af direktøren fra det relevante område eller niveau 2 lederen, en TR fra grunduddannelsen eller afdelingen, hvis TR er valgt samt 1-2 medarbejderrepræsentanter(en uddannelsesfaglig medarbejder og TAP-medarbejder). I ansættelsesudvalget kan der, hvor det skønnes relevant, deltage yderligere en niveau 3 leder eller en direktør. Niveau 4 ledere Ved ansættelse af niveau 4 ledere nedsættes der et ansættelsesudvalg bestående af studierektor, uddannelseschef, TR samt 1-2 medarbejderrepræsentanter. Side 9 af 46

10 Ledere med tværgående funktioner Ved ansættelse af chefer/ledere med tværgående funktioner, udpeges medarbejderrepræsentanterne af og blandt HSU medlemmerne. Basis-stilling Ved ansættelse af øvrige medarbejdere nedsættes ansættelsesudvalg, efter regler fastlagt af det lokale samarbejdsudvalg (LSU). Som basisstillinger anses stillinger uden personaleansvar.. Nærmeste leder eller bestyrelsesformand. Registreres ikke Stillingsopslag (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Som offentlig arbejdsgiver er University College Lillebælt underlagt statens regler for opslag af stillinger, hvilket bl.a. betyder at alle stillinger med en varighed på over 1 år herunder deltidsbeskæftigelse, som ikke kan besættes af allerede fastansatte skal, som hovedregel, opslås offentligt. Løn og Personale sørger for annoncering af alle stillingsopslag, interne såvel som eksterne. Stillingsopslag på faste stillinger skal som minimum opslås på og Såfremt det vurderes, at det er muligt at rekruttere allerede ansatte medarbejdere til en stilling, bør stillingen opslås internt på intranettet, inden evt. eksternt opslag. En nyoprettet stilling skal dog altid opslås eksternt. Den ansættende afdeling (ansættelsesudvalget) udarbejder - evt. i samarbejde med Løn og Personale - stillingsopslaget. Det sikres, at kvalifikationskrav til stillingen er defineret klart og er suppleret med arbejdsopgaver og specifikke uddannelseskrav og evt. krav til erhvervserfaring. Det er nærmeste leder (ansættelsesudvalget), der afgør hvilke medier mv. der benyttes til rekrutteringen. Løn og Personale kan vejlede omkring relevans, målgruppe, priser mv. Side 10 af 46

11 Ansøgningsfristen er normalt ikke under 14 dage ved eksternt opslag. Ved annoncering i et trykt medie, kan annoncen sættes op af et eksternt bureau mod betaling. Dette sker i overensstemmelse med UCL s designguide. Udgifterne til annoncering finansieres af den enkelte uddannelse/afdeling. Alle stillingsopslag godkendes af: Nærmeste leder samt ansættelsesudvalget (eller evt. en repræsentant herfra, f.eks. TR) Løn og Personale (i forhold til det formelle indhold) Opslaget (evt. udkast) sendes elektronisk via mail til Løn og Personale påfører lønforhold, ansættelsesvilkår og ansøgningsfrist mv. og foretager, efter aftale, evt. en sproglig/visuel tilpasning. Der oprettes en sag i det elektroniske rekrutteringssystem HR-manager og medlemmer af ansættelsesudvalget, vil via mail, få tilsendt log-in til systemet og den relevante sag. Vejledning af brug af systemet kan fås ved henvendelse til Løn og Personale, HR-team 5. Ved annoncering i trykt medie, vil det som udgangspunktet ske med en henvisningsannonce udarbejdet af eksternt bureau. Opslaget i fuld længde vil blive lagt på og Herfra vil andre netbaserede jobdatabaser hente opslaget, f.eks. Kandidaterne sender ansøgning elektronisk via HR-manager og deltagere i ansættelsesudvalget kan tilgå disse ansøgninger fra enhver pc med internetadgang. Ansøgninger (Reguleres af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Herunder beskrives University College Lillebælt s politik omkring behandling af ansøgninger. Yderligere information kan findes i Ansættelses- og fratrædelsespolitikken. Ansættelsesudvalget gennemgår via HR-manager alle ansøgninger og beslutter, hvem der skal indkaldes til samtale. Såfremt der er få eller ingen kvalificerede ansøgninger, kan ansættelsesudvalget beslutte at genopslå stillingen. Side 11 af 46

12 Interne ansøgere, der opfylder de formelle uddannelsesmæssige krav, indkaldes som udgangspunkt til samtale. Udvælgelse af kandidater til samtale bør ske således, at man tilgodeser kandidater, som besidder kvalifikationer, der styrker afdelingens mål og visioner. HR-Manager kvitterer automatisk de indkomne ansøgninger via en mail til kandidaten og der kan løbende genereres en liste over kandidaterne. Ansættelsesudvalget sørger for at indkalde kandidater til samtale via HR-Manager. Følgende oplysninger skal som minimum oplyses til kandidaten: Tid og sted for samtale Hvem, der deltager i samtalen Hvem, der skal meldes evt. afbud til Formanden for ansættelsesudvalget Registreres ikke Ansættelsessamtalen (Reguleres af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Herunder beskrives University College Lillebælt s politik omkring ansættelsessamtaler kort. Yderligere information kan findes i Ansættelses- og fratrædelsespolitikken. Ansættelsessamtalen gennemføres på en sådan måde, at samtalen kan danne baggrund for en evt. ansættelse. Det betyder, at det er ansættelsesudvalgets ansvar at give et fyldestgørende indtryk af stillingens indhold og krav. Derudover er det vigtigt at skabe en stemning, som kan være med til at give ansøgeren et positivt indtryk af University College Lillebælt som arbejdsplads. På nedenstående link findes inspirationsmateriale til bl.a. selve samtalen. Rekrutteringsprocessen Der er mulighed for at ansøgere der har været til samtale, kan få refunderet deres udgifter til transport, dog max. svarende til prisen for offentlig transport. Ved refusion skal blanketten rejseafregning bruges. Blanketten afleveres til Løn og Personale. Pengene vil herefter blive overført til ansøgerens NEM-konto. (husk at få oplyst kandidatens cpr.nr.) Side 12 af 46

13 Følgende punkter skal indgå i samtalen: Præsentation af ansættelsesudvalget Præsentation af University College Lillebælt (materiale kan evt. fremsendes inden samtalen) Præsentation af afdelingen og arbejdsområdet. af de konkrete opgaver Stillingens ansættelsesvilkår, herunder kandidatens forventede lønniveau. (Løn og Personale kan kontaktes inden samtalen m.h.p. lønindplacering, pension, tillæg mv.) Kandidaten gives mulighed for at præsentere sig og redegøre for formelle og reelle kvalifikationer. Eventuelle mangler i kvalifikationerne drøftes og evt. hvordan der kan kompenseres herfor. Kandidatens forventning til lønniveau og evt. andre vilkår, afklares. Referencer bør kontaktes ved alle typer ansættelser - inden der gives tilbud om ansættelse. Det kan dog i konkrete tilfælde vurderes, at det ikke er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at kontakte referencer. Der gøres opmærksom på, at der ikke må spørges ind til ansøgerens forhold til religion, politisk holdning mv. Dette gælder ligeledes i forhold til kvindelige ansøgeres graviditet og evt. ønske herom. I forhold til sygdom har ansøgeren alene pligt til at give oplysning om kroniske lidelser, der kan have betydning i forbindelse med udførelse af jobbet. Nærmeste leder Registreres ikke Efter ansættelsessamtalerne (Administrativ vejledning) Efter afholdelse af samtalerne, indstiller ansættelsesudvalget kandidaten, der tilbydes den ledige stilling. Det er dog lederen, der træffer den endelige afgørelse om, hvem der skal tilbydes den ledige stilling. Den ønskede kandidat kontaktes telefonisk og såfremt vedkommende accepterer tilbuddet om ansættelsen, anbefales det, at der samtidig indgås aftale om ansættelsestidspunkt og lønniveau - dog med forbehold for endelig godkendelse ved TR / den forhandlingsberettigede organisation. Side 13 af 46

14 De øvrige kandidater, der har deltaget i en samtale, men som ikke tilbydes stillingen, kontaktes ligeledes telefonisk. Herefter udfyldes skemaet Indstilling til ansættelse, som sendes, gerne elektronisk, til Løn og Personale. Skemaet kan hentes mitucl.dk, Løn og Personale - under Ansættelse Nærmeste leder Når Løn og Personale har modtaget skemaet Indstilling til ansættelse sørger det respektive team for at: sende afslag til ansøgerne, også dem der har været til samtale. Dette gøres umiddelbart efter modtagelse af indstillingen af ansættelsen. Dog senest 10 dage efter afholdelse af samtalerne. Dette sker via HR-manager og HR-team 5. sende bekræftelse på ansættelsen med angivelse af stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, aftalt lønniveau mv. Derudover en information om, at den endelige ansættelsesaftale fremsendes senere. NB! Det tilstræbes, at denne mulighed kun benyttes såfremt det ikke er muligt at udfærdige udkastet til ansættelsesaftalen inden for en kort tidsfrist udarbejde udkast til ansættelsesaftale, herunder forslag til den samlede løn og sammensætning. Denne sendes til godkendelse ved lederen og derefter til TR / den forhandlingsberettigede organisation sende den underskrevne ansættelsesaftale til underskrift hos pågældende. (det kan i nogle tilfælde være mere hensigtsmæssigt at fremsende til nærmeste leder, som så sørger for de fornødne underskrifter). Det tilstræbes at dette sker inden tiltrædelsen, dog senest 1 måned efter herefter. registrere den nyansatte i SIS-systemet. Dette sikrer bl.a., at der oprettes den nødvendige Itopkobling mv. Alle dokumenter, herunder kopier af uddannelsesbeviser m.m., registreres i en personalemappe som opbevares i TeamShare/Løn og Personale. Oprettelse af fleksjob (Reguleret af relevant lovgivning, samt notat Job på særlige vilkår, 31. oktober 2011) Formålet med fleksjobordningen er bl.a. at videreudvikle et åbent og rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til personer, der ikke har den fulde arbejdsevne i behold, men som kan gøre en arbejdsindsats på fleksible vilkår til gavn for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Oprettelsen af et fleksjob skal godkendes på LSU jf. notat godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Job på særlige vilkår. Når denne godkendelse foreligger, sker ansættelsen af medarbejderen i samarbejde mellem den enkelte afdeling, evt. Løn og Personale samt bopælskommunen og i øvrigt jf. den gældende lovgivning, der er herfor. Side 14 af 46

15 Introduktion af nye medarbejdere (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) I forbindelse med ansættelse ved University College Lillebælt, tilbydes den nye medarbejder en fælles introduktion. Introduktionen er herefter konkretiseret af en undergruppe bestående af studierektor Ulla Mulbjerg og tillidsrepræsentant Jytte Falmaar. Introduktionen består af en afdelingsspecifik del, som er rettet mod medarbejderens funktionsområde suppleret med en fælles obligatorisk kursusdag for nyansatte. Formål: at give medarbejderen kendskab til UCLs organisation, ledelse og personalepolitik. at give medarbejderen uddybende kendskab til eget funktionsområde, samt viden om andre funktioner i organisationen. at give medarbejderen kendskab til organisationens fysiske forhold/ lokaliteter, samt konkret praktiske forhold af betydning for varetagelse af medarbejderens funktion. Afdelingsspecifik introduktion Nærmeste leder for den nyansatte er ansvarlig for, at der udarbejdes et skriftligt introduktionsforløb rettet mod det kommende funktionsområde. Introduktionsforløbet skal som minimum indeholde følgende elementer: velkomst med blomster, på den fysiske arbejdsplads rundvisning på den fysiske arbejdsplads samt andre relevante adresser praktiske oplysninger f.eks. nøgle, adgangskort, alarm, koder til kopimaskiner, faciliteter, syge-, raskmelding, ferie, kaffe/te, personalegymnastik m.v. lokalt ledelsesgrundlag lokale arbejdstidsaftaler koordinatorer (funktion og samarbejde i enheden) mødestruktur i enheden introduktion til IT f.eks. mail, kalender og programmer v. superbruger, adressekartotek, lån og brug af udstyr (v. pedeller) præsentation af tillids- og sikkerhedsrepræsentant sekretariatsfunktion aftale vedr.opfølgningssamtale med leder udpegning af mentor, faglig vejleder eller anden støtte i introduktionsperioden Den enkelte afdeling er herudover ansvarlig for at supplere den afdelingsspecifikke del med andre introduktionselementer, som er nødvendige for den nyansattes funktionsområde. Side 15 af 46

16 Introduktionsforløbet bør være beskrevet og fremsendt til den nye medarbejder inden første arbejdsdag. Det skal dertil sikres, at medarbejderens fysiske arbejdsplads er etableret og forberedt m.h.p. IT-opkobling mm. Dette sikres via blanketten Indstilling til ansættelse, så sørger Løn og Personale for at videregive oplysningerne til IT-afdelingen. Fælles obligatorisk del 2 gange årligt (uge 10 og 40) afholdes der en fælles introduktionsdag for nye medarbejdere ved UCL, med følgende indhold: ½ time UCL som institution v/ direktionen visioner og værdier opgaver ledelsesgrundlag aktuelt om institutionen ½ time ½ time ½ time ½ time Personale- og lønpolitik v/ Løn og Personale Pause (kaffe/te) Information og kommunikation i UCL v/ Kommunikationsafdeling Udviklingsplan og udviklingsorganisering v/ Udvikling og Viden Forløbet afvikles af Løn og Personale, som offentliggør datoer og tider for kommende møder. Introduktion af undervisere Adjunktfunktion Lovgrundlag for uddannelsen Studieordning Undervisning og forberedelse Vejledning Prøver Team/samarbejde i undervisergruppen Samarbejde med klinisk undervisning Studievejledning Bibliotek (v. bibliotekar) Samarbejde med EVU/videnklynger Internationalisering Hjemmeside Nærmeste leder og Løn og Personale. Side 16 af 46

17 Løn og Personale registrerer nyansatte medarbejdere, der inviteres til den fælles introduktionsdag. Prøvetid og evaluering (Administrativ vejledning) Som hovedregel aftales en prøvetid på 3 måneder fra ansættelsestidspunktet. Dette vil fremgå af ansættelsesaftalen. En undtagelse herfra kan være fastansættelse af en tidligere vikar med over 3 måneders ansættelse samt tjenestemandslignende ansættelser. I løbet af prøvetiden vurderes ansættelsesforholdet ved en evalueringssamtale. Ved samtalen kan gensidige forventninger drøftes, herunder om disse er indfriet eller om det forventes på sigt. Denne samtale bør holdes allerede efter en måneds ansættelse. Årsagen hertil er, at såfremt der kan konstateres forhold i udførelsen af arbejdsopgaverne der ikke er tilfredsstillende, bør der tages fat i det på et så tidligt tidspunkt som muligt. Ved evalueringssamtalen er der mulighed for evt. at drøfte de muligheder begge parter ser for at hjælpe medarbejderen til at udføre jobbet tilfredsstillende. Der kan aftales ekstra hjælp og støtte til medarbejderen samt evt. kursus, sidemandsoplæring etc. Såfremt lederen herefter kan konstatere, at prøvetiden ikke forløber tilfredsstillende, bør man indkalde medarbejderen til en formel samtale. VIGTIGT! Inden dette gøres, skal der tages kontakt til Løn og Personale med henblik på videre rådgivning. Det bemærkes, at der ved opsigelse skal ske en partshøring af medarbejderen på 14 dage inden der træffes endelig beslutning om at opsige, samt at opsigelsesvarslet normalt er på 14 dage (skal være inden for de 3 måneder). Nærmeste leder Der kan udarbejdes et referat fra evalueringssamtalen som udleveres til medarbejderen, som skriver under på at det er modtaget. Lederen sørger for at sende det underskrevne referat til Løn og Personale, som vil arkivere det på p-sagen. Side 17 af 46

18 Forhold under ansættelsen Arbejdets gennemførelse og planlægning (Administrativ vejledning) Ledelsen stiller de nødvendige rammer til rådighed, så medarbejderens daglige/ugentlige/årlige arbejdstid kan planlægges i så god tid som muligt under hensyntagen til medarbejderens ønsker om ferie, tjenestefrihed, orlov, fleksibel arbejdstid, delpension, nedsat arbejdstid, efterløn osv. Den detaljerede planlægning vil foregå sammen med de øvrige teammedlemmer i medarbejderens team, samt med medarbejderens nærmeste overordnede. Under planlægningen tages der hensyn til, at de udbudte aktiviteter kan gennemføres, samt til medarbejderens kompetenceprofil i teamet og til gældende overenskomster og aftaler. Nærmeste overordnede er ansvarlig for, at medarbejderen kender sine funktioner og arbejdsopgaver. Derudover er nærmeste overordnede ansvarlig for at nødvendige registreringer er foretaget, således det er muligt for medarbejderen at tilrettelægge sit arbejde på det personlige og det teambaserede niveau. Endelig er det nærmeste overordnedes ansvar, at der tages udgangspunkt i gældende overenskomster og lokalaftaler. Nærmeste leder Registreres ikke. Arbejdstid (Reguleret af relevant lovgivning) Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede ansatte er 37 timer pr. uge i gennemsnitligt. I nogle ansættelsesforhold/overenskomster, kan der være en forpligtelse til merarbejde ud over de 37 timer pr. uge. Dette vil fremgå af den enkeltes ansættelsesaftale. Ændring i arbejdstiden aftales mellem medarbejderen og den nærmeste leder. Nærmeste leder Løn og Personale Side 18 af 46

19 Lønudbetaling (Reguleret af relevant lovgivning) Til overenskomstansatte foregår lønudbetalingen som regel månedsvis bagud, og tjenestemænd månedsvis forud via en lønkonto i et pengeinstitut (til Nem-konto). Lønnen er normalt til disposition den sidste hverdag i måneden. I ansættelsesaftalen oplyses der om henholdsvis e-boks og Nem-konto. Medarbejdere ved University College Lillebælt modtager alene digitale lønsedler. Lønsedlerne gemmes automatisk digitalt på E-Boks er en digital postboks, hvor det er muligt elektronisk at modtage og opbevare indholdet fra f.eks. lønsedler. E-boks er knyttet sammen med ens cpr.nr., hvilket vil sige, at dokumenterne bliver opbevaret dér, uanset om medarbejderen flytter, får nyt job, skifter eller lignende. Lønsedlerne bliver opbevaret i ubegrænset tid, men kan dog slettes efter 5 år. Det er den enkelte medarbejders ansvar at få adgang til e-boks. Vejledning kan fås på Adgang til e-boks er gratis. Det er muligt at logge på e-boks med medarbejderens netbank, pinkode eller digitalsignatur Løn og Personale Registreres ikke. Ændring af tjenestested/flere tjenestesteder (Administrativ vejledning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Der henvises til: Ansættelses- og fratrædelsespolitik (se mitucl.dk) Ansættelse sker ved University College Lillebælt med angivelse af fagligt arbejdsområde, Samt, hvilken afdeling medarbejderen har primært tilhørsforhold til og geografisk arbejdssted. Hvis det i nogle uddannelser eller afdelinger er nødvendigt at ansætte medarbejdere med mere end et arbejdssted angives disse indenfor uddannelsen/afdelingen. For overenskomstansatte: Side 19 af 46

20 Hvis der er behov for forflyttelse af medarbejdere, og det betyder væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene, hvad angår geografisk arbejdssted, faglige arbejdsområder, ledelse etc., skal forflyttelsen varsles svarende til den enkeltes opsigelsesvarsel. Hvis ændringen ikke vurderes at være af væsentlig karakter, sker varslingen ske med 3 måneder til udgangen af en måned. For tjenestemænd Gælder særlige regler. Nærmeste leder En medarbejders tjenestested er registreret i Løn og Personale. Tjenesterejser (Reguleret af relevant lovgivning og administrative retningslinjer for UCL) Der henvises til: Retningslinjer for kørsels- og befordringsgodtgørelse (se mitucl.dk) Tjenesterejseaftalen (www.modst.dk) Tjenesterejser skal foretages efter de til enhver tid gældende rejseregler og takster i ind- og udland. Cirkulære om regulering af satser for tjenesterejser bliver udsendt en gang årligt i januar. Se satser 2012: 1/ ashx Kørselsbemyndigelse udstedes i henhold til UCL s retningslinjer for kørsels- og befordringsgodtgørelse (se mitucl.dk) af studierektor eller nærmeste leder. Time- og dagpenge udbetales, hvis tjenesterejsen har en varighed af mere end 24 timer. Hvis medarbejderen får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene. Reduktionen udgør 15 % for morgenmad, og 30 % for henholdsvis frokost og middag. Side 20 af 46

21 Får medarbejderen fuld kost på det midlertidige tjenestested, godtgøres 25 % af den gældende time- og dagpengesats. Dette beløb har til formål at dække medarbejderens merudgifter til småfornødenheder. Nærmeste leder Rejseafregninger skal vedlægges originalbilag for hotel, fly, taxi, færge mv. Afregningen skal sendes i underskrevet stand til Løn og personale. Kørsels- og rejseafregninger sendes efter underskrift fra medarbejder og godkendelse fra leder til Løn og Personale, som snarest herefter overfører beløbet til medarbejderens NEM-konto Det opfordres til, at der som minimum afregnes for kørsel og befordring kvartalsvis. It-support og -retningslinjer (Administrativ vejledning) Der henvises i øvrigt til: It-politikken (se mitucl.dk) Gennem brug af moderne teknologi ønsker University College Lillebælt at give muligheder for effektiv og hurtig kommunikation både internt imellem medarbejderne og eksternt i forhold til samarbejdspartnere. It-afdelingen It-afdelingen hjælper med brugen af University College Lillebælts It/telefoni-systemer og Itservices. It-afdelingen kan kontaktes via IT-ServiceDesk4444 samt via mailblanket Se mere om It-afdelingens services i it-politikken. It-afdelingen It-chefen Ingen registrering. Side 21 af 46

22 It-support IT-ServiceDesk 4444 er medarbejdernes adgang til It-afdelingen. Alle brugerhenvendelser og fejlmeldinger rettes til IT-ServiceDesk4444. I forbindelse med fejlmelding udfyldes mailformular. Denne er tilgængelig på It-afdelingen - It-chefen en It-afdelingen registrer henvendelserne og fordeler disse mellem sig. It-retningslinjer Generelle it-regler for medarbejdere Ved at anvende University College Lillebælts it-faciliteter accepterer medarbejderen at opfylde gældende love samt it-politikken ved University College Lillebælt. Medarbejderen er ansvarlig for enhver brug af personlige adgangskonti, og har pligt til at håndtere passwords mv. forsvarligt, således at de ikke utilsigtet kommer andre i hænde. Medarbejdere må ikke beskadige, fjerne eller ændre mærkater (f.eks. pc-navn, modelnummer, serienummer, stregkoder) på University College Lillebælts it-udstyr. Privat brug It-faciliteter i University College Lillebælt understøtter institutionens drift. Det er tilladt i begrænset omfang, at anvende it-faciliteterne til privat brug, forudsat at det private brug fortrinsvis sker uden for normal arbejdstid, og at det ikke forstyrrer eller overbelaster it-driften. Dokumentformat ved brug af Office2007-pakken Af hensyn til kompatibilitet med tidligere og eksterne systemer, skal medarbejderen i forbindelse med brugen af Office2007 gemme Office-dokumenterne i formatet dokumentformat Retningsliner for brug af Alle medarbejdere hos University College Lillebælt har deres egen adresse. er et vigtigt arbejdsredskab, der bruges dagligt til kommunikation, både internt og eksternt. Alle medarbejdere er derfor forpligtede til at læse modtagne mails hver arbejdsdag, så vidt det er muligt. Side 22 af 46

23 University College Lillebælt accepterer, at medarbejderne også benytter deres adresse til privat korrespondance, dog på en sådan måde at det ikke sætter University College Lillebælt i et dårligt lys. Det er dog ikke tilladt at have automatisk viderestilling fra egen mailadresse i University College Lillebælt til mailsystemer uden for University College Exchange/Outlook-system. Personfølsomme og fortrolige data og informationer må ikke sendes via University College Lillebælts WebMail (mail.ucl.dk), men skal sendes via Outlook2007-klienten i Office-pakken. Den samlede liste over medarbejdere ved University College Lillebælt i Outlook og indeholder telefonnumre og mailadresser på alle nuværende medarbejdere, og alene på disse. Denne liste bruges, når der sendes interne orienteringer ud. Af hensyn til virksomhedens drift kan det være nødvendigt i særlige situationer, under medarbejderens fravær, at have adgang til den enkelte medarbejders konti for s. I disse særlige situationer forbeholder University College Lillebælt sig derfor ret til at åbne/læse medarbejdernes e- mails. Når det skønnes hensigtsmæssigt at åbne relevante s, gøres dette i samarbejde med en medarbejder og, hvis det er muligt, i samråd med tillidsrepræsentanten. Retningslinjer for brug af kalender Kalendersystemet skal anvendes til at booke arbejdsrelaterede mødeaftaler. Af hensyn til bl.a. planlægning af møder, skal medarbejderen holde sin kalender åben for læsning, så kolleger kan se, hvornår den enkelte medarbejder er tilgængelig inden for normal arbejdstid. Det er ikke nødvendigt at gøre detaljer i kalenderen synlige blot det er muligt, at se hvornår medarbejderen er tilgængelig. Når medarbejdere forlader University College Lillebælt Som hovedregel har en medarbejder sin mailadresse, indtil den pågældende ikke mere har arbejdsopgaver på University College Lillebælt, medmindre andet aftales konkret. Som hovedregel får medarbejderen en frist på 14 dage, før mailen lukkes. Det aftales konkret med den nærmeste leder hvornår mailen lukkes. Nærmeste leder - it-chefen Ingen registrering Ferie/særlige feriedage (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008 samt administrativ vejledning vedrørende erstatningsferie ved sygdom) Der henvises til: Side 23 af 46

24 Ferie- og fridagspolitik for University College Lillebælt (se mitucl.dk) Erstatningsferie ved sygdom (se mitucl.dk) Ferieseddel (se mitucl.dk) Ferieaftalen (www.modst.dk) Ferievejledning (www.modst.dk) Det er University College Lillebælts hensigt at tage videst muligt hensyn til medarbejderens ønsker om afholdelse af ferie og særlige feriedage. Dog skal disse hensyn tage højde for University College Lillebælts interesser og planlægning. Ny ferielov gældende fra 1. maj En ansat kan kræve erstatningsferie, hvis de bliver syge efter ferien er påbegyndt. Den ansatte skal sygemelde sig, og få lægelig dokumentation for sygdommen (friattest / lægeerklæring). Sygdommen skal vare mere end 5 dage (karensperiode - den ansattes egen risiko). Reglen om sygemelding og lægeerklæring gælder også under rejse i udlandet. Ferie Optjening I flg. lovgivningen på området, beskrevet i personalestyrelsens vejledning om ferie, optjenes som udgangspunkt 2,08 feriedage for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsåret) pr. måned. Ved uafbrudt beskæftigelse i hele optjeningsåret optjenes således 25 dages ferie, svarende til 5 ugers ferie.(svarende til 25 dage pr. år), samt 0,42 særlig feriedag (svarende til 5 dage pr. år). For deltidsansatte med mindre end 5 ugentlige arbejdsdage indgår et forholdsmæssigt antal arbejdsfridage i ferien. Afvikling Ferien skal holdes i året efter optjeningsåret. Det såkaldte ferieår går fra d. 1. maj til 30. april det følgende år. Selvom medarbejderen ikke har optjent ret til ferie, har medarbejderen altid krav på at holde 25 dages ferie om året. Medarbejderen vil dog blive trukket i løn for de afholdte dage, hvortil der ikke er optjent. Overførsel af ferie De ledere, der har kompetence til at aftale ferie med medarbejderne, kan tillade overførsel af op til 5 dages ferie til det efterfølgende ferieår. Ferietillæg Fastansatte månedslønnede medarbejdere modtager et særligt ferietillæg, der i de fleste overenskomster er fastsat til 1½ % af den løn, der er optjent i det foregående optjeningsår. Det særlige ferietillæg udbetales normalt sammen med månedslønnen for april. Sygdom i forbindelse med ferie Ved sygdom før planlagt ferie (ved arbejdstids begyndelse den første feriedag), har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Ved sygdom efter arbejdstids begyndelse den første feriedag betragtes ferien som udgangspunkt som påbegyndt. Side 24 af 46

25 Særlige feriedage Særlige feriedage kan kun afholdes, hvis de er optjent ved University College Lillebælt, eller hvis de efter aftale er overført fra et tidligere ansættelsessted. Ferie og særlige feriedage afvikles i henhold til Ferie- og fridagspolitik for University College Lillebælt. Således afvikler underviserne 4 ugers ferie i perioden 1. juli 15. august, mens TAP erne afvikler 3 uger i perioden 1. juli 15. august (uge 28-30), samt i alt 1 uge omkring påske og jul. Evt. flytning af ferie kan aftales med den nærmeste leder (hvis det er begrundet). Lederne skal senest den 1. maj (eller snarest herefter) aflevere oversigt over de medarbejdere hvor ferien er fastlagt på forhånd jf. ovenstående politik. Såfremt der hen over året er medarbejdere der alligevel ikke afholder ferien på disse fastlagte tidspunkter, f.eks. på grund af sygefravær, skal der gives besked om dette til Løn og Personale. For de medarbejdere som ikke fremgår på en oversigtsliste, jf. ovenstående, skal der ved hver ferieafholdelse afleveres en ferieseddel. Løn og Personale vil jævnligt henover ferieåret, sende oversigter ud til lederne hvor de enkelte medarbejderes feriesaldo fremgår. Nærmeste leder og skemalægger Løn og Personale Barselsorlov (Reguleret af relevant lovgivning) Reglerne omkring barselsorlov findes i: Ligebehandlingsloven (retten til fravær) Dagpengeloven (retten til dagpenge) Barselsaftalen (retten til løn mv.) Barselsevejledning (samlet vejledning) Diverse blanketter (se mitucl.dk) Barselsaftalen blev ved overenskomstfornyelsen 2008 omlagt således, at lønretten fremover er fastlagt i en såkaldt ordning. Princippet i denne ordning er, at 6 ugers lønret er øremærket mor og 6 uger er øremærket far. De sidste 6 uger er en fælles lønret, som I kan vælge at dele mel- Side 25 af 46

26 lem jer, eller I kan beslutte, at enten mor eller far skal tage alle 6 uger ordningen gælder for den periode, der ligger efter barnets 14. uge. Farens tidligere 2 ugers udvidet fædreorlov er indeholdt i de 6 ugers lønnet orlov, der er øremærket far. Ordningen gælder for børn født d. 1. april 2008 eller senere. Oversigt over lønret: Hvem? Hvor længe? Moderen graviditetsorlov Fuld løn i 6 uger før forventet fødsel Moderen barselsorlov Faderen barselsorlov Moderen - forældreorlov Faderen - forældreorlov Moderen eller faderen - forældreorlov Fuld løn i 14 uger efter fødsel Fuld løn i 2 uger i 14 ugersperioden Fuld løn i 6 uger Fuld løn i 6 uger Fuld løn i 6 uger tilsammen Ved adoption kontakt Løn og Personale. Ugerne som er øremærket henholdsvis mor eller far kan ikke overdrages til den anden forælder, og de vil derfor falde bort, hvis I ikke benytter dem. Hvis forældreorloven ikke afvikles én sammenhængende perioden, vil reglerne om udskydelse i stedet finde anvendelse, herunder lønretten under udskudt orlov. For moren Orlov før fødslen Graviditetsorlov (de sidste 6 uger) Medarbejderen har ret til barselsorlov (graviditetsorlov) med fuld løn i de sidste 6 uger før forventet fødsel. Hvis ikke alle 6 uger benyttes, kan de resterende uger/dage ikke bruges til at forlænge orloven efter fødslen. Blanket afleveres til Løn og Personale senest 3 måneder før forventet fødsel. Side 26 af 46

27 Orlov efter fødslen Barselsorlov (de første 14 uger) Moren har ret til barselsorlov med fuld løn de første 14 uger efter fødslen. De 14 uger regnes fra dagen efter barnets fødsel. I de første 2 uger har medarbejderen pligt til at holde orlov. Blanket afleveres til Løn og Personale inden 8 uger efter fødslen. Forældreorlov (fra uge 15 og fremefter) Efter den 14. uge har moren ret til forældreorlov i 32 uger. Faren har tilsvarende ret til forældreorlov i 32 uger. Tilsammen har moren og faren dog kun ret til dagpenge i 32 uger i alt, som frit kan fordeles mellem forældrene. De første 6 uger af forældreorloven har moren ret til fuld løn. Hvis faren også er omfattet af statens barselsaftale, har han også ret til 6 uger, der vil så til sidst restere 6 uger, som kan fordeles frit mellem forældrene. Hvis faren holder orlov med løn efter andre aftaler (f.eks. den kommunale barselsaftale), har det ingen indflydelse på morens ret til løn i de uger. Det betyder, at moren og faren hver har ret til 6 uger af de 32 ugers forældreorlov efter barselsorloven. Herudover har moren eller faren ret til yderligere 6 ugers betalt forældreorlov. Dog således, at hvis begge er ansat under statens aftale, kan der højst udbetales løn i 6 uger til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 6 uger mellem sig. Det er en betingelse for retten til løn, at University College Lillebælt modtager fuld dagpengerefusion i forbindelse med orloven. Blanket afleveres til Løn og Personale inden 8 uger efter fødslen. For faren Fædreorlov (2 uger indenfor de første 14 uger) Faren har ret til fædreorlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger (kan ikke deles op i perioder)umiddelbart efter fødslen. Efter aftale med nærmeste leder, kan fædreorloven i stedet placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Blanket afleveres til Løn og Personale senest 4 uger før orlovens start. Udstrakt orlov Såvel moren som faren har ret til at udstrække de 32 ugers forældreorlov til enten 40 eller 46 uger, som skal holdes i sammenhæng. Side 27 af 46

28 Den samlede ret til dagpenge i 32 uger forbliver ved udstrakt orlov uændret. Genoptagelse af arbejde under orlov Ret til at genoptage arbejdet: Den ene af forældrene har ret til at genoptage arbejdet i fuldt omfang under forældreorloven, og udskyde mindst 8 og højst 13 uger af 32-ugers-perioden til et senere tidspunkt. Retten kan ikke fordeles mellem forældrene. Den udskudte orlov skal holdes i sammenhæng, inden barnet fylder 9 år. Retten til at udskyde orlov bortfalder, hvis forældrene har valgt at udstrække orloven. Retten til at holde den udskudte orlov bevares, selvom medarbejderen overgår til en ny arbejdsgiver. Aftale om at genoptage arbejdet helt eller delvis Begge forældre har mulighed for at aftale med arbejdsgiver, at de genoptager arbejdet helt eller delvist. Der er ikke nogen øvre grænse for beskæftigelsens omfang, som blot skal være lavere end den ansattes normale arbejdstid. En sådan aftale kan indgås under samtlige orlovsperioder, herunder graviditetsorlov dog bortset fra morens obligatoriske 2 uger efter fødslen. Dette indebærer, at forældrene har mulighed for f.eks., at genoptage arbejdet på halv tid i 4 uger, og efterfølgende forlænge orloven med 4 uger på deltid, eller 2 uger på fuld tid. Aftale om at udskyde orlov Begge forældre kan efter aftale med arbejdsgiver udskyde forældreorloven (32 uger). Denne kan afvikles drypvis, men skal være afholdt inden barnet fylder 9 år. Ved arbejdsskift bevares retten til den udskudte orlov kun ved aftale med den nye arbejdsgiver. Varsling af orlov Hvem? Hvad? Hvornår? Moren Moren Tidspunktet for graviditetsorlovens start Tidspunktet for evt. genoptagelse af arbejdet inden for de første 14 uger efter fødslen (efter de pligtmæssige 2 uger) 3 måneder før forventet fødsel Inden 8 uger efter fødslen Side 28 af 46

29 Faderen Moren og/eller faren Moren eller faren Moren eller faren Moren og/eller faren Tidspunktet for de indtil 2 ugers fædreorlov efter fødslen/barnets hjemkomst Den tidsmæssige placering af forældreorloven Udnyttelse af retten til at udskyde forældreorlov Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del) Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del) 4 uger før orlovens forventede start Inden 8 uger efter fødslen Inden 8 uger efter fødslen 16 uger før orlovens start Intet varsel aftales med arbejdsgiveren Hvis medarbejderen (uden at der er tale om udskydelse af orlov) opsplitter sin forældreorlov i flere dele, fordi forældrene skiftes til at holde orlov, skal den pågældende give meddelelse om placeringen af samtlige orlovsperioder inden 8 uger efter fødslen. Medarbejderen har ret til at ændre en allerede varslet orlov, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af den oprindelige varslingsfrist. Efter varslingsfristens udløb har medarbejderen kun ret til at ændre orloven, hvis der indtræffer helt særlige omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde den varslede orlov. En sådan omstændighed kan f.eks. være sygdom, som medfører, at den ansatte ikke kan passe barnet. Manglende institutionsplads medfører derimod ikke, at den ansatte kan kræve orloven ændret. Der er normalt ikke noget til hinder for, at arbejdsgiveren ser bort fra varslingsfrister. Det gælder dog ikke for så vidt angår retsbaseret udskudt orlov, hvor beslutningen kan få konsekvenser for en eventuel ny arbejdsgiver. Ferie i forbindelse med orlov Optjening Der optjenes ferie og særlige feriedage med løn i alle orlovsperioder. Afvikling Ferie og særlige feriedage kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. Side 29 af 46

30 Ferie/særlige feriedage optjent under barselsorlov, forældreorlov mv. kan (afhængig af, hvilket tidspunkt på året medarbejderen er på orlov) Afvikles på et senere tidspunkt i ferieåret Feriepengene udbetales Aftales overført til næste ferieår Hvis medarbejderen genoptager arbejdet helt eller delvist, foreligger der ikke en feriehindring på de dage, hvor arbejdet er genoptaget. De almindelige regler om afvikling af restferie gælder derfor for disse dage. Pension Der optjenes pensionsret i alle orlovsperioder. Hvis forældreorloven på 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, omfatter pensionsretten dog ikke de yderligere 8 eller 14 uger. Der optjenes pensioneret, uanset om orloven er udskudt/forlænget på grund af hel eller delvis genoptagelse af arbejdet. Nærmeste leder Løn og Personale - skemalægger Omsorgsdage (Reguleret af relevant lovgivning) Medarbejderen har ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i barnets 8 første leveår). Medarbejdere, der er blevet ansat den 1. oktober 2005 eller senere har ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Det gælder uanset om barnet er født/modtaget før den 1. oktober For ansatte der pr. 30. september 2005 var - og fortsat er ansat, gælder den nye ordning derimod kun for børn, der er født/modtaget 1. oktober 2005 eller senere (ved børn født før denne dato spørg efter de gamle regler ved henvendelse til Løn og Personale). Omsorgsdage kan holdes som hele eller halve dage (og efter aftale som enkelttimer). Side 30 af 46

31 Hvis medarbejderen bliver syg før omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som afholdt. Dagene skal holdes inden for kalenderåret og kan ikke opspares eller godtgøres kontant. Medarbejderen har dog mulighed for at overføre omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, til det efterfølgende kalenderår. Nærmeste leder Løn og Personale skemalægger Tjenestefrihed/orlov (med løn) (Reguleret af relevant lovgivning og vedtaget politik I HSU den 28. januar 2008) Der henvises til: Ferie og fridagspolitik for University College Lillebælt (se mitucl.dk) Der gives efter ansøgning den nødvendige frihed med løn til borgerligt ombud og andre begivenheder, der falder på normale arbejdsdage, som beskrevet under. Tjenestefrihed med løn: Grundlovsdag hele dagen Tjenestefrihed med løn bevilges af nærmeste leder efter følgende retningslinjer: Eget bryllup Sølv- eller guldbryllup Børns bryllup Forældres/svigerforældres sølv- eller guldbryllup Ved egen 50 eller 60 års fødselsdag 2 dage i forbindelse med bryllup 1 dag på dagen 1 dag på dagen 1 dag på dagen 1 dag på dagen Deltagelse ved begravelse i den nærmeste familie 1 dag Jubilæum (eget 25,40 eller 50 års) 1 dag i forbindelse med jubilæet Frihed med løn gives endvidere til Lægebesøg mv. I visse tilfælde forhindrer sygdom ikke en medarbejder i at udføre sit normale arbejde, men nødvendiggør, at den pågældende modtager behandling f.eks. hos en praktiserende læge, speciallæge, tandlæge eller sygehus som ambulant behandling. Medarbejderen bør som udgangspunkt søge Side 31 af 46

32 at tilrettelægge sådanne lægebesøg mv. uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, er det almindelig praksis, at medarbejderen kan få fri uden lønfradrag, idet det forudsættes, at fraværet søges placeret til mindst muligt gene for University College Lillebælt. Bloddonor Som registreret bloddonor bør medarbejderen som udgangspunkt søge at tilrettelægge afgivelse af blod uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, kan medarbejderen få fri uden lønfradrag, idet det samtidig forudsættes, at fraværet søges placeret til mindst mulig gene for University College Lillebælt. Borgerligt ombud Der henvises til: ombudsbekendtgørelsen (www.retsinformation.dk) Der gives tjenestefrihed, hvis det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af det pågældende hverv. Der gives tjenestefrihed efter følgende hovedregler: Tjenestefrihed skal i det omfang, det er muligt, skaffes ved omlægning af tjenesten eller tjenestebytning. Medarbejder og leder skal medvirke til en hensigtsmæssig løsning. Hvis tjenestefrihed ikke kan skaffes ved tjenesteomlægning eller bytning, gives der tjenestefrihed. Til varetagelse af lønnede ombud/hverv ydes der tjenestefrihed mod lønafkortning. Et ombud/hverv anses for lønnet, hvis der ydes et fast vederlag herfor, eller der er mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tjenestefrihed med henblik på varetagelse af hverv som borgmester, rådmand, medlem af folketinget o.l. ydes uden løn. Til varetagelse af ulønnede ombud/hverv gives tjenestefrihed uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. år. Et ombud anses for ulønnet, hvis der hverken ydes et fast vederlag, eller er mulighed for tabt arbejdsfortjeneste. Eksempelvis anses hverv som valgstyrer, hverv som tilforordnet vælger, hverv som nævning og domsmand for ulønnet. Øvrig tjenestefrihed kan gives i særlige tilfælde i følgende situationer: Jf. Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager er det i visse tilfælde muligt at få tjenestefrihed i forbindelse med nærtståendes sygdom eller hospitalsindlæggelse: Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem Barns hospitalsindlæggelse Pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved konkret tilfælde kontakt Løn og Personale for yderligere information. Side 32 af 46

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere