Personalehåndbog for University College Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for University College Lillebælt"

Transkript

1 Personalehåndbog for University College Lillebælt Revideret juni Side 1 af 46

2 Indhold Værdier og mål... 7 Rekruttering og ansættelse... 8 Målsætning... 8 Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008)... 8 Stillingsopslag (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Ansøgninger (Reguleres af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Ansættelsessamtalen (Reguleres af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Efter ansættelsessamtalerne (Administrativ vejledning) Oprettelse af fleksjob (Reguleret af relevant lovgivning, samt notat Job på særlige vilkår, 31. oktober 2011) Introduktion af nye medarbejdere (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Prøvetid og evaluering (Administrativ vejledning) Forhold under ansættelsen...18 Arbejdets gennemførelse og planlægning (Administrativ vejledning) Arbejdstid (Reguleret af relevant lovgivning) Lønudbetaling (Reguleret af relevant lovgivning) Ændring af tjenestested/flere tjenestesteder (Administrativ vejledning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Tjenesterejser (Reguleret af relevant lovgivning og administrative retningslinjer for UCL) It-support og -retningslinjer (Administrativ vejledning) It-afdelingen It-support It-retningslinjer Ferie/særlige feriedage (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008 samt administrativ vejledning vedrørende erstatningsferie ved sygdom) Side 2 af 46

3 Barselsorlov (Reguleret af relevant lovgivning) Omsorgsdage (Reguleret af relevant lovgivning) Tjenestefrihed/orlov (med løn) (Reguleret af relevant lovgivning og vedtaget politik I HSU den 28. januar 2008) Tjenestefrihed / orlov (uden løn) (Administrativ retningslinje) Jubilæum (Reguleret af relevant lovgivning) Seniorpolitik (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 15. juni 2009) Forsikring (Reguleret af relevant lovgivning) Konflikthåndtering (ingen politik pt.) Kompetenceudvikling (Politik vedtaget i HSU den 7. september 2009) MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) (Politik vedtaget i HSU den 31. oktober 2011) Medarbejdertrivsel Målsætning Ligestilling Sundhed og arbejdsmiljø. (Reguleret af politik vedtaget i HSI (nu HAU) den 12. november 2008) Rygepolitik (Reguleret af lokale politikker) Kostpolitik (Vedtaget politik. Vedtaget på møde i HSI (nu HAU) den 12. november 2008) Misbrugspolitik (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 14. juni 2010) Sygdom / børns sygdom (Reguleret af relevant lovgivning og vedtaget procedure. Procedure vedtaget på møde i HSI (nu HAU) den 12. november 2008) Mobbe og chikanepolitik (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 14. juni 2010) Kriseberedskab (Administrativ vejledning) Mærkedage (Vedtaget politik. Vedtaget på møde i HSU den 28. januar 2008) Skærmbriller (Administrativ vejledning) Afsked...43 Målsætning Side 3 af 46

4 Ansøgt afsked (Reguleret af relevant lovgivning, Administrativ vejledning) Uansøgt afsked (begrundet i institutionens forhold) (Reguleret af relevant lovgivning, vedtaget politik) Uansøgt afsked (begrundet i den ansattes forhold) (Reguleret af relevant lovgivning) Uansøgt afsked begrundet i medarbejderens arbejdsindsats, arbejdsevne mv Uansøgt afsked begrundet i medarbejderens fravær på grund af sygdom Side 4 af 46

5 Personalehåndbogen redigeres af Løn og Personale. Denne udgave er revideret juni Nærværende personalehåndbog er i kombination med ansættelsesaftalen grundlag for ansættelsesforholdet ved University College Lillebælt. Enhver medarbejder ved University College Lillebælt har pligt til at holde sig løbende orienteret vedr. ændringer og ajourføringer i personalehåndbogen. Side 5 af 46

6 Forord Velkommen som ny medarbejder ved University College Lillebælt. Denne personalehåndbog har til formål at hjælpe dig til at få overblik og information over University College Lillebælt, samt fungere som dagligt opslagsværk for øvrige medarbejdere. Håndbogen er opbygget i emnerne generelt, politikker og administrative procedurer. Herudover er emnerne også inddelt i alfabetisk orden, således at du nemt kan finde frem til emner, som du ønsker at orientere dig nærmere om. De administrative procedurer udspringer ofte af en politik eller det relevante regelsæt herom. Der vil derfor ud for den enkelte overskrift være angivet hvorvidt det er tale om en vedtaget politik, administrativ vejledning eller om det er reguleret af relevant lovgivning. University College Lillebælt håber, at håndbogen kan være en hjælp for dig i den første tid som ansat ved University College Lillebælt, samt efterfølgende et nyttigt opslagsværk. Rektor Erik Knudsen Side 6 af 46

7 Værdier og mål University College Lillebælt har til opgave at dække regionens behov for grund-, efter- og videreuddannelse inden for de professionsuddannelser, der udbydes ved University College Lillebælt, samt varetage opgaven som Center for Undervisningsmidler. Løsningen af University College Lillebælts kerneydelser og øvrige opgaver bliver synlige gennem den kvalitet, faglighed, professionalitet og service, som University College Lillebælt og omverdenen oplever. University College Lillebælts vigtigste ressource er den enkelte medarbejder, dennes kompetencer og samspil med andre. Det være sig kolleger, ledelse, studerende og andre samarbejdspartnere inden for såvel som uden for institutionen. Hos University College Lillebælt skal samspillet mellem ledelse og medarbejderne hvile på et samvirke med vægt på åbenhed, lydhørhed over for hele institutionen og dens medarbejdere, accept af forskellighed samt vilje til at tage hensyn til andre synspunkter. Der lægges vægt på medarbejder-, bruger- og studenterindflydelse. Studie- og arbejdsmiljøet skal være præget af dialog og samarbejde, og bygger på fælles værdier som åbenhed, hjælpsomhed, engagement, respekt, anerkendelse og ansvarlighed. De grundlæggende værdier for University College Lillebælt er: Faglighed kvalitet Udvikling nytænkning Respekt ansvar Involvering samarbejde og åbenhed Tillid - troværdighed og anerkendelse Dette værdigrundlag er ikke givet for altid. Der er vigtigt, at de værdier og holdninger, som danner grundlag for University College, har ejerskab blandt medarbejderne. Medarbejdere og ledelse er alle med til at skabe, fremme, videreudvikle og håndhæve, hvordan værdierne udmøntes til konkret handling. Derfor er værdigrundlaget ved University College Lillebælt en fortløbende og dynamisk proces, hvor tilpasning og udvikling til nye krav og udfordringer inddrages. Side 7 af 46

8 Rekruttering og ansættelse Målsætning Ved ansættelse af nye medarbejdere, er det University College Lillebælts politik at tiltrække og ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere med de relevante faglige, såvel som personlige kompetencer, således at medarbejderen er i stand til at bidrage til løsning af opgaverne i organisationen på en måde, så både organisationens og den enkelte afdelings mål, visioner og værdier understøttes. Som arbejdsplads ønsker University College Lillebælt at afspejle mangfoldigheden i befolkningssammensætningen, således at både medarbejdere og uddannelsessøgende - uanset køn, etnisk oprindelse, handicap eller livsopfattelse, opfatter University College Lillebælt som en attraktiv arbejdsplads og et attraktivt uddannelsessted. Jf. cirkulære omhandlende det sociale kapitel skal der gøres mest muligt for at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne samtidig med at man skal søge at integrere personer med nedsat erhvervsevne, og som har vanskeligt ved at opnå en fast arbejdspladstilknytning. Der er således en forpligtelse til at skabe rummelige arbejdspladser, hvor der også er plads til at forebygge sygdom, nedslidning mv. Det er ligeledes et mål, at alle elementer i ansættelsesfasen håndteres professionelt og mest hensigtsmæssigt, af de involverede parter fra University College Lillebælt. Dette betyder, at alle elementer i forløbet gives den nødvendige bevågenhed. Der henvises i øvrigt til: Ansættelses- og fratrædelsespolitik (Se mitucl.dk) Notat: Job på særlige vilkår (Se mitucl.dk) Cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel) (www.modst.dk) Vejledningen om Socialt kapitel i staten (www.modst.dk) Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Herunder beskrives University College Lillebælts politik omkring ansættelsesudvalg kort. Yderligere information kan findes i ansættelses- og fratrædelsespolitikken. Der nedsættes ansættelsesudvalg ved besættelse af alle stillinger. Side 8 af 46

9 Som minimum skal et ansættelsesudvalg bestå af repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Ansættelsesudvalgets opgaver er: at medvirke ved udformning og formulering af stillingsopslag at medvirke til udarbejdelse af tidsplan for ansættelsesforløbet at gennemgå ansøgninger efter nærmere procedurer, og beslutte hvem der skal indkaldes til samtale deltage i ansættelsessamtaler udtale sig om hvem der er kvalificeret til stillingen udarbejde (skriftlig) indstilling til lederen (evt. prioriteret) om, hvem der ønskes ansat. Nedsættelse af ansættelsesudvalg: Ved ansættelse af: Medlem af direktionen: Der nedsættes et ansættelsesudvalg for ansættelse af direktører, som består af rektor, et medlem af den øvrige direktion, et medlem af den øvrige ledelse med reference til den opslåede stilling samt 1 medarbejderrepræsentant fra HSU og 1 2 medarbejdere blandt enheder under den opslåede stilling. Niveau 2 ledere Ved ansættelse af niveau 2 ledere nedsættes et ansættelsesudvalg med en repræsentant fra direktionen, yderligere en ledelsesrepræsentant, en TR fra grunduddannelsen. sen eller afdelingen, 2 3 medarbejderrepræsentanter bestående af både uddannelsesfaglig medarbejdere og TAP-medarbejdere. Endvidere kan rektor også deltage i ansættelsesudvalget. Niveau 3 ledere Ved ansættelse af niveau 3 ledere nedsættes der et ansættelsesudvalg med bestående af direktøren fra det relevante område eller niveau 2 lederen, en TR fra grunduddannelsen eller afdelingen, hvis TR er valgt samt 1-2 medarbejderrepræsentanter(en uddannelsesfaglig medarbejder og TAP-medarbejder). I ansættelsesudvalget kan der, hvor det skønnes relevant, deltage yderligere en niveau 3 leder eller en direktør. Niveau 4 ledere Ved ansættelse af niveau 4 ledere nedsættes der et ansættelsesudvalg bestående af studierektor, uddannelseschef, TR samt 1-2 medarbejderrepræsentanter. Side 9 af 46

10 Ledere med tværgående funktioner Ved ansættelse af chefer/ledere med tværgående funktioner, udpeges medarbejderrepræsentanterne af og blandt HSU medlemmerne. Basis-stilling Ved ansættelse af øvrige medarbejdere nedsættes ansættelsesudvalg, efter regler fastlagt af det lokale samarbejdsudvalg (LSU). Som basisstillinger anses stillinger uden personaleansvar.. Nærmeste leder eller bestyrelsesformand. Registreres ikke Stillingsopslag (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Som offentlig arbejdsgiver er University College Lillebælt underlagt statens regler for opslag af stillinger, hvilket bl.a. betyder at alle stillinger med en varighed på over 1 år herunder deltidsbeskæftigelse, som ikke kan besættes af allerede fastansatte skal, som hovedregel, opslås offentligt. Løn og Personale sørger for annoncering af alle stillingsopslag, interne såvel som eksterne. Stillingsopslag på faste stillinger skal som minimum opslås på og Såfremt det vurderes, at det er muligt at rekruttere allerede ansatte medarbejdere til en stilling, bør stillingen opslås internt på intranettet, inden evt. eksternt opslag. En nyoprettet stilling skal dog altid opslås eksternt. Den ansættende afdeling (ansættelsesudvalget) udarbejder - evt. i samarbejde med Løn og Personale - stillingsopslaget. Det sikres, at kvalifikationskrav til stillingen er defineret klart og er suppleret med arbejdsopgaver og specifikke uddannelseskrav og evt. krav til erhvervserfaring. Det er nærmeste leder (ansættelsesudvalget), der afgør hvilke medier mv. der benyttes til rekrutteringen. Løn og Personale kan vejlede omkring relevans, målgruppe, priser mv. Side 10 af 46

11 Ansøgningsfristen er normalt ikke under 14 dage ved eksternt opslag. Ved annoncering i et trykt medie, kan annoncen sættes op af et eksternt bureau mod betaling. Dette sker i overensstemmelse med UCL s designguide. Udgifterne til annoncering finansieres af den enkelte uddannelse/afdeling. Alle stillingsopslag godkendes af: Nærmeste leder samt ansættelsesudvalget (eller evt. en repræsentant herfra, f.eks. TR) Løn og Personale (i forhold til det formelle indhold) Opslaget (evt. udkast) sendes elektronisk via mail til Løn og Personale påfører lønforhold, ansættelsesvilkår og ansøgningsfrist mv. og foretager, efter aftale, evt. en sproglig/visuel tilpasning. Der oprettes en sag i det elektroniske rekrutteringssystem HR-manager og medlemmer af ansættelsesudvalget, vil via mail, få tilsendt log-in til systemet og den relevante sag. Vejledning af brug af systemet kan fås ved henvendelse til Løn og Personale, HR-team 5. Ved annoncering i trykt medie, vil det som udgangspunktet ske med en henvisningsannonce udarbejdet af eksternt bureau. Opslaget i fuld længde vil blive lagt på og Herfra vil andre netbaserede jobdatabaser hente opslaget, f.eks. Kandidaterne sender ansøgning elektronisk via HR-manager og deltagere i ansættelsesudvalget kan tilgå disse ansøgninger fra enhver pc med internetadgang. Ansøgninger (Reguleres af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Herunder beskrives University College Lillebælt s politik omkring behandling af ansøgninger. Yderligere information kan findes i Ansættelses- og fratrædelsespolitikken. Ansættelsesudvalget gennemgår via HR-manager alle ansøgninger og beslutter, hvem der skal indkaldes til samtale. Såfremt der er få eller ingen kvalificerede ansøgninger, kan ansættelsesudvalget beslutte at genopslå stillingen. Side 11 af 46

12 Interne ansøgere, der opfylder de formelle uddannelsesmæssige krav, indkaldes som udgangspunkt til samtale. Udvælgelse af kandidater til samtale bør ske således, at man tilgodeser kandidater, som besidder kvalifikationer, der styrker afdelingens mål og visioner. HR-Manager kvitterer automatisk de indkomne ansøgninger via en mail til kandidaten og der kan løbende genereres en liste over kandidaterne. Ansættelsesudvalget sørger for at indkalde kandidater til samtale via HR-Manager. Følgende oplysninger skal som minimum oplyses til kandidaten: Tid og sted for samtale Hvem, der deltager i samtalen Hvem, der skal meldes evt. afbud til Formanden for ansættelsesudvalget Registreres ikke Ansættelsessamtalen (Reguleres af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Herunder beskrives University College Lillebælt s politik omkring ansættelsessamtaler kort. Yderligere information kan findes i Ansættelses- og fratrædelsespolitikken. Ansættelsessamtalen gennemføres på en sådan måde, at samtalen kan danne baggrund for en evt. ansættelse. Det betyder, at det er ansættelsesudvalgets ansvar at give et fyldestgørende indtryk af stillingens indhold og krav. Derudover er det vigtigt at skabe en stemning, som kan være med til at give ansøgeren et positivt indtryk af University College Lillebælt som arbejdsplads. På nedenstående link findes inspirationsmateriale til bl.a. selve samtalen. Rekrutteringsprocessen Der er mulighed for at ansøgere der har været til samtale, kan få refunderet deres udgifter til transport, dog max. svarende til prisen for offentlig transport. Ved refusion skal blanketten rejseafregning bruges. Blanketten afleveres til Løn og Personale. Pengene vil herefter blive overført til ansøgerens NEM-konto. (husk at få oplyst kandidatens cpr.nr.) Side 12 af 46

13 Følgende punkter skal indgå i samtalen: Præsentation af ansættelsesudvalget Præsentation af University College Lillebælt (materiale kan evt. fremsendes inden samtalen) Præsentation af afdelingen og arbejdsområdet. af de konkrete opgaver Stillingens ansættelsesvilkår, herunder kandidatens forventede lønniveau. (Løn og Personale kan kontaktes inden samtalen m.h.p. lønindplacering, pension, tillæg mv.) Kandidaten gives mulighed for at præsentere sig og redegøre for formelle og reelle kvalifikationer. Eventuelle mangler i kvalifikationerne drøftes og evt. hvordan der kan kompenseres herfor. Kandidatens forventning til lønniveau og evt. andre vilkår, afklares. Referencer bør kontaktes ved alle typer ansættelser - inden der gives tilbud om ansættelse. Det kan dog i konkrete tilfælde vurderes, at det ikke er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at kontakte referencer. Der gøres opmærksom på, at der ikke må spørges ind til ansøgerens forhold til religion, politisk holdning mv. Dette gælder ligeledes i forhold til kvindelige ansøgeres graviditet og evt. ønske herom. I forhold til sygdom har ansøgeren alene pligt til at give oplysning om kroniske lidelser, der kan have betydning i forbindelse med udførelse af jobbet. Nærmeste leder Registreres ikke Efter ansættelsessamtalerne (Administrativ vejledning) Efter afholdelse af samtalerne, indstiller ansættelsesudvalget kandidaten, der tilbydes den ledige stilling. Det er dog lederen, der træffer den endelige afgørelse om, hvem der skal tilbydes den ledige stilling. Den ønskede kandidat kontaktes telefonisk og såfremt vedkommende accepterer tilbuddet om ansættelsen, anbefales det, at der samtidig indgås aftale om ansættelsestidspunkt og lønniveau - dog med forbehold for endelig godkendelse ved TR / den forhandlingsberettigede organisation. Side 13 af 46

14 De øvrige kandidater, der har deltaget i en samtale, men som ikke tilbydes stillingen, kontaktes ligeledes telefonisk. Herefter udfyldes skemaet Indstilling til ansættelse, som sendes, gerne elektronisk, til Løn og Personale. Skemaet kan hentes mitucl.dk, Løn og Personale - under Ansættelse Nærmeste leder Når Løn og Personale har modtaget skemaet Indstilling til ansættelse sørger det respektive team for at: sende afslag til ansøgerne, også dem der har været til samtale. Dette gøres umiddelbart efter modtagelse af indstillingen af ansættelsen. Dog senest 10 dage efter afholdelse af samtalerne. Dette sker via HR-manager og HR-team 5. sende bekræftelse på ansættelsen med angivelse af stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, aftalt lønniveau mv. Derudover en information om, at den endelige ansættelsesaftale fremsendes senere. NB! Det tilstræbes, at denne mulighed kun benyttes såfremt det ikke er muligt at udfærdige udkastet til ansættelsesaftalen inden for en kort tidsfrist udarbejde udkast til ansættelsesaftale, herunder forslag til den samlede løn og sammensætning. Denne sendes til godkendelse ved lederen og derefter til TR / den forhandlingsberettigede organisation sende den underskrevne ansættelsesaftale til underskrift hos pågældende. (det kan i nogle tilfælde være mere hensigtsmæssigt at fremsende til nærmeste leder, som så sørger for de fornødne underskrifter). Det tilstræbes at dette sker inden tiltrædelsen, dog senest 1 måned efter herefter. registrere den nyansatte i SIS-systemet. Dette sikrer bl.a., at der oprettes den nødvendige Itopkobling mv. Alle dokumenter, herunder kopier af uddannelsesbeviser m.m., registreres i en personalemappe som opbevares i TeamShare/Løn og Personale. Oprettelse af fleksjob (Reguleret af relevant lovgivning, samt notat Job på særlige vilkår, 31. oktober 2011) Formålet med fleksjobordningen er bl.a. at videreudvikle et åbent og rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til personer, der ikke har den fulde arbejdsevne i behold, men som kan gøre en arbejdsindsats på fleksible vilkår til gavn for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Oprettelsen af et fleksjob skal godkendes på LSU jf. notat godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Job på særlige vilkår. Når denne godkendelse foreligger, sker ansættelsen af medarbejderen i samarbejde mellem den enkelte afdeling, evt. Løn og Personale samt bopælskommunen og i øvrigt jf. den gældende lovgivning, der er herfor. Side 14 af 46

15 Introduktion af nye medarbejdere (Reguleret af politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) I forbindelse med ansættelse ved University College Lillebælt, tilbydes den nye medarbejder en fælles introduktion. Introduktionen er herefter konkretiseret af en undergruppe bestående af studierektor Ulla Mulbjerg og tillidsrepræsentant Jytte Falmaar. Introduktionen består af en afdelingsspecifik del, som er rettet mod medarbejderens funktionsområde suppleret med en fælles obligatorisk kursusdag for nyansatte. Formål: at give medarbejderen kendskab til UCLs organisation, ledelse og personalepolitik. at give medarbejderen uddybende kendskab til eget funktionsområde, samt viden om andre funktioner i organisationen. at give medarbejderen kendskab til organisationens fysiske forhold/ lokaliteter, samt konkret praktiske forhold af betydning for varetagelse af medarbejderens funktion. Afdelingsspecifik introduktion Nærmeste leder for den nyansatte er ansvarlig for, at der udarbejdes et skriftligt introduktionsforløb rettet mod det kommende funktionsområde. Introduktionsforløbet skal som minimum indeholde følgende elementer: velkomst med blomster, på den fysiske arbejdsplads rundvisning på den fysiske arbejdsplads samt andre relevante adresser praktiske oplysninger f.eks. nøgle, adgangskort, alarm, koder til kopimaskiner, faciliteter, syge-, raskmelding, ferie, kaffe/te, personalegymnastik m.v. lokalt ledelsesgrundlag lokale arbejdstidsaftaler koordinatorer (funktion og samarbejde i enheden) mødestruktur i enheden introduktion til IT f.eks. mail, kalender og programmer v. superbruger, adressekartotek, lån og brug af udstyr (v. pedeller) præsentation af tillids- og sikkerhedsrepræsentant sekretariatsfunktion aftale vedr.opfølgningssamtale med leder udpegning af mentor, faglig vejleder eller anden støtte i introduktionsperioden Den enkelte afdeling er herudover ansvarlig for at supplere den afdelingsspecifikke del med andre introduktionselementer, som er nødvendige for den nyansattes funktionsområde. Side 15 af 46

16 Introduktionsforløbet bør være beskrevet og fremsendt til den nye medarbejder inden første arbejdsdag. Det skal dertil sikres, at medarbejderens fysiske arbejdsplads er etableret og forberedt m.h.p. IT-opkobling mm. Dette sikres via blanketten Indstilling til ansættelse, så sørger Løn og Personale for at videregive oplysningerne til IT-afdelingen. Fælles obligatorisk del 2 gange årligt (uge 10 og 40) afholdes der en fælles introduktionsdag for nye medarbejdere ved UCL, med følgende indhold: ½ time UCL som institution v/ direktionen visioner og værdier opgaver ledelsesgrundlag aktuelt om institutionen ½ time ½ time ½ time ½ time Personale- og lønpolitik v/ Løn og Personale Pause (kaffe/te) Information og kommunikation i UCL v/ Kommunikationsafdeling Udviklingsplan og udviklingsorganisering v/ Udvikling og Viden Forløbet afvikles af Løn og Personale, som offentliggør datoer og tider for kommende møder. Introduktion af undervisere Adjunktfunktion Lovgrundlag for uddannelsen Studieordning Undervisning og forberedelse Vejledning Prøver Team/samarbejde i undervisergruppen Samarbejde med klinisk undervisning Studievejledning Bibliotek (v. bibliotekar) Samarbejde med EVU/videnklynger Internationalisering Hjemmeside Nærmeste leder og Løn og Personale. Side 16 af 46

17 Løn og Personale registrerer nyansatte medarbejdere, der inviteres til den fælles introduktionsdag. Prøvetid og evaluering (Administrativ vejledning) Som hovedregel aftales en prøvetid på 3 måneder fra ansættelsestidspunktet. Dette vil fremgå af ansættelsesaftalen. En undtagelse herfra kan være fastansættelse af en tidligere vikar med over 3 måneders ansættelse samt tjenestemandslignende ansættelser. I løbet af prøvetiden vurderes ansættelsesforholdet ved en evalueringssamtale. Ved samtalen kan gensidige forventninger drøftes, herunder om disse er indfriet eller om det forventes på sigt. Denne samtale bør holdes allerede efter en måneds ansættelse. Årsagen hertil er, at såfremt der kan konstateres forhold i udførelsen af arbejdsopgaverne der ikke er tilfredsstillende, bør der tages fat i det på et så tidligt tidspunkt som muligt. Ved evalueringssamtalen er der mulighed for evt. at drøfte de muligheder begge parter ser for at hjælpe medarbejderen til at udføre jobbet tilfredsstillende. Der kan aftales ekstra hjælp og støtte til medarbejderen samt evt. kursus, sidemandsoplæring etc. Såfremt lederen herefter kan konstatere, at prøvetiden ikke forløber tilfredsstillende, bør man indkalde medarbejderen til en formel samtale. VIGTIGT! Inden dette gøres, skal der tages kontakt til Løn og Personale med henblik på videre rådgivning. Det bemærkes, at der ved opsigelse skal ske en partshøring af medarbejderen på 14 dage inden der træffes endelig beslutning om at opsige, samt at opsigelsesvarslet normalt er på 14 dage (skal være inden for de 3 måneder). Nærmeste leder Der kan udarbejdes et referat fra evalueringssamtalen som udleveres til medarbejderen, som skriver under på at det er modtaget. Lederen sørger for at sende det underskrevne referat til Løn og Personale, som vil arkivere det på p-sagen. Side 17 af 46

18 Forhold under ansættelsen Arbejdets gennemførelse og planlægning (Administrativ vejledning) Ledelsen stiller de nødvendige rammer til rådighed, så medarbejderens daglige/ugentlige/årlige arbejdstid kan planlægges i så god tid som muligt under hensyntagen til medarbejderens ønsker om ferie, tjenestefrihed, orlov, fleksibel arbejdstid, delpension, nedsat arbejdstid, efterløn osv. Den detaljerede planlægning vil foregå sammen med de øvrige teammedlemmer i medarbejderens team, samt med medarbejderens nærmeste overordnede. Under planlægningen tages der hensyn til, at de udbudte aktiviteter kan gennemføres, samt til medarbejderens kompetenceprofil i teamet og til gældende overenskomster og aftaler. Nærmeste overordnede er ansvarlig for, at medarbejderen kender sine funktioner og arbejdsopgaver. Derudover er nærmeste overordnede ansvarlig for at nødvendige registreringer er foretaget, således det er muligt for medarbejderen at tilrettelægge sit arbejde på det personlige og det teambaserede niveau. Endelig er det nærmeste overordnedes ansvar, at der tages udgangspunkt i gældende overenskomster og lokalaftaler. Nærmeste leder Registreres ikke. Arbejdstid (Reguleret af relevant lovgivning) Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede ansatte er 37 timer pr. uge i gennemsnitligt. I nogle ansættelsesforhold/overenskomster, kan der være en forpligtelse til merarbejde ud over de 37 timer pr. uge. Dette vil fremgå af den enkeltes ansættelsesaftale. Ændring i arbejdstiden aftales mellem medarbejderen og den nærmeste leder. Nærmeste leder Løn og Personale Side 18 af 46

19 Lønudbetaling (Reguleret af relevant lovgivning) Til overenskomstansatte foregår lønudbetalingen som regel månedsvis bagud, og tjenestemænd månedsvis forud via en lønkonto i et pengeinstitut (til Nem-konto). Lønnen er normalt til disposition den sidste hverdag i måneden. I ansættelsesaftalen oplyses der om henholdsvis e-boks og Nem-konto. Medarbejdere ved University College Lillebælt modtager alene digitale lønsedler. Lønsedlerne gemmes automatisk digitalt på E-Boks er en digital postboks, hvor det er muligt elektronisk at modtage og opbevare indholdet fra f.eks. lønsedler. E-boks er knyttet sammen med ens cpr.nr., hvilket vil sige, at dokumenterne bliver opbevaret dér, uanset om medarbejderen flytter, får nyt job, skifter eller lignende. Lønsedlerne bliver opbevaret i ubegrænset tid, men kan dog slettes efter 5 år. Det er den enkelte medarbejders ansvar at få adgang til e-boks. Vejledning kan fås på Adgang til e-boks er gratis. Det er muligt at logge på e-boks med medarbejderens netbank, pinkode eller digitalsignatur Løn og Personale Registreres ikke. Ændring af tjenestested/flere tjenestesteder (Administrativ vejledning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008) Der henvises til: Ansættelses- og fratrædelsespolitik (se mitucl.dk) Ansættelse sker ved University College Lillebælt med angivelse af fagligt arbejdsområde, Samt, hvilken afdeling medarbejderen har primært tilhørsforhold til og geografisk arbejdssted. Hvis det i nogle uddannelser eller afdelinger er nødvendigt at ansætte medarbejdere med mere end et arbejdssted angives disse indenfor uddannelsen/afdelingen. For overenskomstansatte: Side 19 af 46

20 Hvis der er behov for forflyttelse af medarbejdere, og det betyder væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene, hvad angår geografisk arbejdssted, faglige arbejdsområder, ledelse etc., skal forflyttelsen varsles svarende til den enkeltes opsigelsesvarsel. Hvis ændringen ikke vurderes at være af væsentlig karakter, sker varslingen ske med 3 måneder til udgangen af en måned. For tjenestemænd Gælder særlige regler. Nærmeste leder En medarbejders tjenestested er registreret i Løn og Personale. Tjenesterejser (Reguleret af relevant lovgivning og administrative retningslinjer for UCL) Der henvises til: Retningslinjer for kørsels- og befordringsgodtgørelse (se mitucl.dk) Tjenesterejseaftalen (www.modst.dk) Tjenesterejser skal foretages efter de til enhver tid gældende rejseregler og takster i ind- og udland. Cirkulære om regulering af satser for tjenesterejser bliver udsendt en gang årligt i januar. Se satser 2012: 1/ ashx Kørselsbemyndigelse udstedes i henhold til UCL s retningslinjer for kørsels- og befordringsgodtgørelse (se mitucl.dk) af studierektor eller nærmeste leder. Time- og dagpenge udbetales, hvis tjenesterejsen har en varighed af mere end 24 timer. Hvis medarbejderen får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene. Reduktionen udgør 15 % for morgenmad, og 30 % for henholdsvis frokost og middag. Side 20 af 46

21 Får medarbejderen fuld kost på det midlertidige tjenestested, godtgøres 25 % af den gældende time- og dagpengesats. Dette beløb har til formål at dække medarbejderens merudgifter til småfornødenheder. Nærmeste leder Rejseafregninger skal vedlægges originalbilag for hotel, fly, taxi, færge mv. Afregningen skal sendes i underskrevet stand til Løn og personale. Kørsels- og rejseafregninger sendes efter underskrift fra medarbejder og godkendelse fra leder til Løn og Personale, som snarest herefter overfører beløbet til medarbejderens NEM-konto Det opfordres til, at der som minimum afregnes for kørsel og befordring kvartalsvis. It-support og -retningslinjer (Administrativ vejledning) Der henvises i øvrigt til: It-politikken (se mitucl.dk) Gennem brug af moderne teknologi ønsker University College Lillebælt at give muligheder for effektiv og hurtig kommunikation både internt imellem medarbejderne og eksternt i forhold til samarbejdspartnere. It-afdelingen It-afdelingen hjælper med brugen af University College Lillebælts It/telefoni-systemer og Itservices. It-afdelingen kan kontaktes via IT-ServiceDesk4444 samt via mailblanket Se mere om It-afdelingens services i it-politikken. It-afdelingen It-chefen Ingen registrering. Side 21 af 46

22 It-support IT-ServiceDesk 4444 er medarbejdernes adgang til It-afdelingen. Alle brugerhenvendelser og fejlmeldinger rettes til IT-ServiceDesk4444. I forbindelse med fejlmelding udfyldes mailformular. Denne er tilgængelig på It-afdelingen - It-chefen en It-afdelingen registrer henvendelserne og fordeler disse mellem sig. It-retningslinjer Generelle it-regler for medarbejdere Ved at anvende University College Lillebælts it-faciliteter accepterer medarbejderen at opfylde gældende love samt it-politikken ved University College Lillebælt. Medarbejderen er ansvarlig for enhver brug af personlige adgangskonti, og har pligt til at håndtere passwords mv. forsvarligt, således at de ikke utilsigtet kommer andre i hænde. Medarbejdere må ikke beskadige, fjerne eller ændre mærkater (f.eks. pc-navn, modelnummer, serienummer, stregkoder) på University College Lillebælts it-udstyr. Privat brug It-faciliteter i University College Lillebælt understøtter institutionens drift. Det er tilladt i begrænset omfang, at anvende it-faciliteterne til privat brug, forudsat at det private brug fortrinsvis sker uden for normal arbejdstid, og at det ikke forstyrrer eller overbelaster it-driften. Dokumentformat ved brug af Office2007-pakken Af hensyn til kompatibilitet med tidligere og eksterne systemer, skal medarbejderen i forbindelse med brugen af Office2007 gemme Office-dokumenterne i formatet dokumentformat Retningsliner for brug af Alle medarbejdere hos University College Lillebælt har deres egen adresse. er et vigtigt arbejdsredskab, der bruges dagligt til kommunikation, både internt og eksternt. Alle medarbejdere er derfor forpligtede til at læse modtagne mails hver arbejdsdag, så vidt det er muligt. Side 22 af 46

23 University College Lillebælt accepterer, at medarbejderne også benytter deres adresse til privat korrespondance, dog på en sådan måde at det ikke sætter University College Lillebælt i et dårligt lys. Det er dog ikke tilladt at have automatisk viderestilling fra egen mailadresse i University College Lillebælt til mailsystemer uden for University College Exchange/Outlook-system. Personfølsomme og fortrolige data og informationer må ikke sendes via University College Lillebælts WebMail (mail.ucl.dk), men skal sendes via Outlook2007-klienten i Office-pakken. Den samlede liste over medarbejdere ved University College Lillebælt i Outlook og indeholder telefonnumre og mailadresser på alle nuværende medarbejdere, og alene på disse. Denne liste bruges, når der sendes interne orienteringer ud. Af hensyn til virksomhedens drift kan det være nødvendigt i særlige situationer, under medarbejderens fravær, at have adgang til den enkelte medarbejders konti for s. I disse særlige situationer forbeholder University College Lillebælt sig derfor ret til at åbne/læse medarbejdernes e- mails. Når det skønnes hensigtsmæssigt at åbne relevante s, gøres dette i samarbejde med en medarbejder og, hvis det er muligt, i samråd med tillidsrepræsentanten. Retningslinjer for brug af kalender Kalendersystemet skal anvendes til at booke arbejdsrelaterede mødeaftaler. Af hensyn til bl.a. planlægning af møder, skal medarbejderen holde sin kalender åben for læsning, så kolleger kan se, hvornår den enkelte medarbejder er tilgængelig inden for normal arbejdstid. Det er ikke nødvendigt at gøre detaljer i kalenderen synlige blot det er muligt, at se hvornår medarbejderen er tilgængelig. Når medarbejdere forlader University College Lillebælt Som hovedregel har en medarbejder sin mailadresse, indtil den pågældende ikke mere har arbejdsopgaver på University College Lillebælt, medmindre andet aftales konkret. Som hovedregel får medarbejderen en frist på 14 dage, før mailen lukkes. Det aftales konkret med den nærmeste leder hvornår mailen lukkes. Nærmeste leder - it-chefen Ingen registrering Ferie/særlige feriedage (Reguleret af relevant lovgivning og politik vedtaget i HSU den 28. januar 2008 samt administrativ vejledning vedrørende erstatningsferie ved sygdom) Der henvises til: Side 23 af 46

24 Ferie- og fridagspolitik for University College Lillebælt (se mitucl.dk) Erstatningsferie ved sygdom (se mitucl.dk) Ferieseddel (se mitucl.dk) Ferieaftalen (www.modst.dk) Ferievejledning (www.modst.dk) Det er University College Lillebælts hensigt at tage videst muligt hensyn til medarbejderens ønsker om afholdelse af ferie og særlige feriedage. Dog skal disse hensyn tage højde for University College Lillebælts interesser og planlægning. Ny ferielov gældende fra 1. maj En ansat kan kræve erstatningsferie, hvis de bliver syge efter ferien er påbegyndt. Den ansatte skal sygemelde sig, og få lægelig dokumentation for sygdommen (friattest / lægeerklæring). Sygdommen skal vare mere end 5 dage (karensperiode - den ansattes egen risiko). Reglen om sygemelding og lægeerklæring gælder også under rejse i udlandet. Ferie Optjening I flg. lovgivningen på området, beskrevet i personalestyrelsens vejledning om ferie, optjenes som udgangspunkt 2,08 feriedage for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsåret) pr. måned. Ved uafbrudt beskæftigelse i hele optjeningsåret optjenes således 25 dages ferie, svarende til 5 ugers ferie.(svarende til 25 dage pr. år), samt 0,42 særlig feriedag (svarende til 5 dage pr. år). For deltidsansatte med mindre end 5 ugentlige arbejdsdage indgår et forholdsmæssigt antal arbejdsfridage i ferien. Afvikling Ferien skal holdes i året efter optjeningsåret. Det såkaldte ferieår går fra d. 1. maj til 30. april det følgende år. Selvom medarbejderen ikke har optjent ret til ferie, har medarbejderen altid krav på at holde 25 dages ferie om året. Medarbejderen vil dog blive trukket i løn for de afholdte dage, hvortil der ikke er optjent. Overførsel af ferie De ledere, der har kompetence til at aftale ferie med medarbejderne, kan tillade overførsel af op til 5 dages ferie til det efterfølgende ferieår. Ferietillæg Fastansatte månedslønnede medarbejdere modtager et særligt ferietillæg, der i de fleste overenskomster er fastsat til 1½ % af den løn, der er optjent i det foregående optjeningsår. Det særlige ferietillæg udbetales normalt sammen med månedslønnen for april. Sygdom i forbindelse med ferie Ved sygdom før planlagt ferie (ved arbejdstids begyndelse den første feriedag), har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Ved sygdom efter arbejdstids begyndelse den første feriedag betragtes ferien som udgangspunkt som påbegyndt. Side 24 af 46

25 Særlige feriedage Særlige feriedage kan kun afholdes, hvis de er optjent ved University College Lillebælt, eller hvis de efter aftale er overført fra et tidligere ansættelsessted. Ferie og særlige feriedage afvikles i henhold til Ferie- og fridagspolitik for University College Lillebælt. Således afvikler underviserne 4 ugers ferie i perioden 1. juli 15. august, mens TAP erne afvikler 3 uger i perioden 1. juli 15. august (uge 28-30), samt i alt 1 uge omkring påske og jul. Evt. flytning af ferie kan aftales med den nærmeste leder (hvis det er begrundet). Lederne skal senest den 1. maj (eller snarest herefter) aflevere oversigt over de medarbejdere hvor ferien er fastlagt på forhånd jf. ovenstående politik. Såfremt der hen over året er medarbejdere der alligevel ikke afholder ferien på disse fastlagte tidspunkter, f.eks. på grund af sygefravær, skal der gives besked om dette til Løn og Personale. For de medarbejdere som ikke fremgår på en oversigtsliste, jf. ovenstående, skal der ved hver ferieafholdelse afleveres en ferieseddel. Løn og Personale vil jævnligt henover ferieåret, sende oversigter ud til lederne hvor de enkelte medarbejderes feriesaldo fremgår. Nærmeste leder og skemalægger Løn og Personale Barselsorlov (Reguleret af relevant lovgivning) Reglerne omkring barselsorlov findes i: Ligebehandlingsloven (retten til fravær) Dagpengeloven (retten til dagpenge) Barselsaftalen (retten til løn mv.) Barselsevejledning (samlet vejledning) Diverse blanketter (se mitucl.dk) Barselsaftalen blev ved overenskomstfornyelsen 2008 omlagt således, at lønretten fremover er fastlagt i en såkaldt ordning. Princippet i denne ordning er, at 6 ugers lønret er øremærket mor og 6 uger er øremærket far. De sidste 6 uger er en fælles lønret, som I kan vælge at dele mel- Side 25 af 46

26 lem jer, eller I kan beslutte, at enten mor eller far skal tage alle 6 uger ordningen gælder for den periode, der ligger efter barnets 14. uge. Farens tidligere 2 ugers udvidet fædreorlov er indeholdt i de 6 ugers lønnet orlov, der er øremærket far. Ordningen gælder for børn født d. 1. april 2008 eller senere. Oversigt over lønret: Hvem? Hvor længe? Moderen graviditetsorlov Fuld løn i 6 uger før forventet fødsel Moderen barselsorlov Faderen barselsorlov Moderen - forældreorlov Faderen - forældreorlov Moderen eller faderen - forældreorlov Fuld løn i 14 uger efter fødsel Fuld løn i 2 uger i 14 ugersperioden Fuld løn i 6 uger Fuld løn i 6 uger Fuld løn i 6 uger tilsammen Ved adoption kontakt Løn og Personale. Ugerne som er øremærket henholdsvis mor eller far kan ikke overdrages til den anden forælder, og de vil derfor falde bort, hvis I ikke benytter dem. Hvis forældreorloven ikke afvikles én sammenhængende perioden, vil reglerne om udskydelse i stedet finde anvendelse, herunder lønretten under udskudt orlov. For moren Orlov før fødslen Graviditetsorlov (de sidste 6 uger) Medarbejderen har ret til barselsorlov (graviditetsorlov) med fuld løn i de sidste 6 uger før forventet fødsel. Hvis ikke alle 6 uger benyttes, kan de resterende uger/dage ikke bruges til at forlænge orloven efter fødslen. Blanket afleveres til Løn og Personale senest 3 måneder før forventet fødsel. Side 26 af 46

27 Orlov efter fødslen Barselsorlov (de første 14 uger) Moren har ret til barselsorlov med fuld løn de første 14 uger efter fødslen. De 14 uger regnes fra dagen efter barnets fødsel. I de første 2 uger har medarbejderen pligt til at holde orlov. Blanket afleveres til Løn og Personale inden 8 uger efter fødslen. Forældreorlov (fra uge 15 og fremefter) Efter den 14. uge har moren ret til forældreorlov i 32 uger. Faren har tilsvarende ret til forældreorlov i 32 uger. Tilsammen har moren og faren dog kun ret til dagpenge i 32 uger i alt, som frit kan fordeles mellem forældrene. De første 6 uger af forældreorloven har moren ret til fuld løn. Hvis faren også er omfattet af statens barselsaftale, har han også ret til 6 uger, der vil så til sidst restere 6 uger, som kan fordeles frit mellem forældrene. Hvis faren holder orlov med løn efter andre aftaler (f.eks. den kommunale barselsaftale), har det ingen indflydelse på morens ret til løn i de uger. Det betyder, at moren og faren hver har ret til 6 uger af de 32 ugers forældreorlov efter barselsorloven. Herudover har moren eller faren ret til yderligere 6 ugers betalt forældreorlov. Dog således, at hvis begge er ansat under statens aftale, kan der højst udbetales løn i 6 uger til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 6 uger mellem sig. Det er en betingelse for retten til løn, at University College Lillebælt modtager fuld dagpengerefusion i forbindelse med orloven. Blanket afleveres til Løn og Personale inden 8 uger efter fødslen. For faren Fædreorlov (2 uger indenfor de første 14 uger) Faren har ret til fædreorlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger (kan ikke deles op i perioder)umiddelbart efter fødslen. Efter aftale med nærmeste leder, kan fædreorloven i stedet placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Blanket afleveres til Løn og Personale senest 4 uger før orlovens start. Udstrakt orlov Såvel moren som faren har ret til at udstrække de 32 ugers forældreorlov til enten 40 eller 46 uger, som skal holdes i sammenhæng. Side 27 af 46

28 Den samlede ret til dagpenge i 32 uger forbliver ved udstrakt orlov uændret. Genoptagelse af arbejde under orlov Ret til at genoptage arbejdet: Den ene af forældrene har ret til at genoptage arbejdet i fuldt omfang under forældreorloven, og udskyde mindst 8 og højst 13 uger af 32-ugers-perioden til et senere tidspunkt. Retten kan ikke fordeles mellem forældrene. Den udskudte orlov skal holdes i sammenhæng, inden barnet fylder 9 år. Retten til at udskyde orlov bortfalder, hvis forældrene har valgt at udstrække orloven. Retten til at holde den udskudte orlov bevares, selvom medarbejderen overgår til en ny arbejdsgiver. Aftale om at genoptage arbejdet helt eller delvis Begge forældre har mulighed for at aftale med arbejdsgiver, at de genoptager arbejdet helt eller delvist. Der er ikke nogen øvre grænse for beskæftigelsens omfang, som blot skal være lavere end den ansattes normale arbejdstid. En sådan aftale kan indgås under samtlige orlovsperioder, herunder graviditetsorlov dog bortset fra morens obligatoriske 2 uger efter fødslen. Dette indebærer, at forældrene har mulighed for f.eks., at genoptage arbejdet på halv tid i 4 uger, og efterfølgende forlænge orloven med 4 uger på deltid, eller 2 uger på fuld tid. Aftale om at udskyde orlov Begge forældre kan efter aftale med arbejdsgiver udskyde forældreorloven (32 uger). Denne kan afvikles drypvis, men skal være afholdt inden barnet fylder 9 år. Ved arbejdsskift bevares retten til den udskudte orlov kun ved aftale med den nye arbejdsgiver. Varsling af orlov Hvem? Hvad? Hvornår? Moren Moren Tidspunktet for graviditetsorlovens start Tidspunktet for evt. genoptagelse af arbejdet inden for de første 14 uger efter fødslen (efter de pligtmæssige 2 uger) 3 måneder før forventet fødsel Inden 8 uger efter fødslen Side 28 af 46

29 Faderen Moren og/eller faren Moren eller faren Moren eller faren Moren og/eller faren Tidspunktet for de indtil 2 ugers fædreorlov efter fødslen/barnets hjemkomst Den tidsmæssige placering af forældreorloven Udnyttelse af retten til at udskyde forældreorlov Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del) Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del) 4 uger før orlovens forventede start Inden 8 uger efter fødslen Inden 8 uger efter fødslen 16 uger før orlovens start Intet varsel aftales med arbejdsgiveren Hvis medarbejderen (uden at der er tale om udskydelse af orlov) opsplitter sin forældreorlov i flere dele, fordi forældrene skiftes til at holde orlov, skal den pågældende give meddelelse om placeringen af samtlige orlovsperioder inden 8 uger efter fødslen. Medarbejderen har ret til at ændre en allerede varslet orlov, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af den oprindelige varslingsfrist. Efter varslingsfristens udløb har medarbejderen kun ret til at ændre orloven, hvis der indtræffer helt særlige omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde den varslede orlov. En sådan omstændighed kan f.eks. være sygdom, som medfører, at den ansatte ikke kan passe barnet. Manglende institutionsplads medfører derimod ikke, at den ansatte kan kræve orloven ændret. Der er normalt ikke noget til hinder for, at arbejdsgiveren ser bort fra varslingsfrister. Det gælder dog ikke for så vidt angår retsbaseret udskudt orlov, hvor beslutningen kan få konsekvenser for en eventuel ny arbejdsgiver. Ferie i forbindelse med orlov Optjening Der optjenes ferie og særlige feriedage med løn i alle orlovsperioder. Afvikling Ferie og særlige feriedage kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. Side 29 af 46

30 Ferie/særlige feriedage optjent under barselsorlov, forældreorlov mv. kan (afhængig af, hvilket tidspunkt på året medarbejderen er på orlov) Afvikles på et senere tidspunkt i ferieåret Feriepengene udbetales Aftales overført til næste ferieår Hvis medarbejderen genoptager arbejdet helt eller delvist, foreligger der ikke en feriehindring på de dage, hvor arbejdet er genoptaget. De almindelige regler om afvikling af restferie gælder derfor for disse dage. Pension Der optjenes pensionsret i alle orlovsperioder. Hvis forældreorloven på 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, omfatter pensionsretten dog ikke de yderligere 8 eller 14 uger. Der optjenes pensioneret, uanset om orloven er udskudt/forlænget på grund af hel eller delvis genoptagelse af arbejdet. Nærmeste leder Løn og Personale - skemalægger Omsorgsdage (Reguleret af relevant lovgivning) Medarbejderen har ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i barnets 8 første leveår). Medarbejdere, der er blevet ansat den 1. oktober 2005 eller senere har ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Det gælder uanset om barnet er født/modtaget før den 1. oktober For ansatte der pr. 30. september 2005 var - og fortsat er ansat, gælder den nye ordning derimod kun for børn, der er født/modtaget 1. oktober 2005 eller senere (ved børn født før denne dato spørg efter de gamle regler ved henvendelse til Løn og Personale). Omsorgsdage kan holdes som hele eller halve dage (og efter aftale som enkelttimer). Side 30 af 46

31 Hvis medarbejderen bliver syg før omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som afholdt. Dagene skal holdes inden for kalenderåret og kan ikke opspares eller godtgøres kontant. Medarbejderen har dog mulighed for at overføre omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, til det efterfølgende kalenderår. Nærmeste leder Løn og Personale skemalægger Tjenestefrihed/orlov (med løn) (Reguleret af relevant lovgivning og vedtaget politik I HSU den 28. januar 2008) Der henvises til: Ferie og fridagspolitik for University College Lillebælt (se mitucl.dk) Der gives efter ansøgning den nødvendige frihed med løn til borgerligt ombud og andre begivenheder, der falder på normale arbejdsdage, som beskrevet under. Tjenestefrihed med løn: Grundlovsdag hele dagen Tjenestefrihed med løn bevilges af nærmeste leder efter følgende retningslinjer: Eget bryllup Sølv- eller guldbryllup Børns bryllup Forældres/svigerforældres sølv- eller guldbryllup Ved egen 50 eller 60 års fødselsdag 2 dage i forbindelse med bryllup 1 dag på dagen 1 dag på dagen 1 dag på dagen 1 dag på dagen Deltagelse ved begravelse i den nærmeste familie 1 dag Jubilæum (eget 25,40 eller 50 års) 1 dag i forbindelse med jubilæet Frihed med løn gives endvidere til Lægebesøg mv. I visse tilfælde forhindrer sygdom ikke en medarbejder i at udføre sit normale arbejde, men nødvendiggør, at den pågældende modtager behandling f.eks. hos en praktiserende læge, speciallæge, tandlæge eller sygehus som ambulant behandling. Medarbejderen bør som udgangspunkt søge Side 31 af 46

32 at tilrettelægge sådanne lægebesøg mv. uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, er det almindelig praksis, at medarbejderen kan få fri uden lønfradrag, idet det forudsættes, at fraværet søges placeret til mindst muligt gene for University College Lillebælt. Bloddonor Som registreret bloddonor bør medarbejderen som udgangspunkt søge at tilrettelægge afgivelse af blod uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, kan medarbejderen få fri uden lønfradrag, idet det samtidig forudsættes, at fraværet søges placeret til mindst mulig gene for University College Lillebælt. Borgerligt ombud Der henvises til: ombudsbekendtgørelsen (www.retsinformation.dk) Der gives tjenestefrihed, hvis det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af det pågældende hverv. Der gives tjenestefrihed efter følgende hovedregler: Tjenestefrihed skal i det omfang, det er muligt, skaffes ved omlægning af tjenesten eller tjenestebytning. Medarbejder og leder skal medvirke til en hensigtsmæssig løsning. Hvis tjenestefrihed ikke kan skaffes ved tjenesteomlægning eller bytning, gives der tjenestefrihed. Til varetagelse af lønnede ombud/hverv ydes der tjenestefrihed mod lønafkortning. Et ombud/hverv anses for lønnet, hvis der ydes et fast vederlag herfor, eller der er mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tjenestefrihed med henblik på varetagelse af hverv som borgmester, rådmand, medlem af folketinget o.l. ydes uden løn. Til varetagelse af ulønnede ombud/hverv gives tjenestefrihed uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. år. Et ombud anses for ulønnet, hvis der hverken ydes et fast vederlag, eller er mulighed for tabt arbejdsfortjeneste. Eksempelvis anses hverv som valgstyrer, hverv som tilforordnet vælger, hverv som nævning og domsmand for ulønnet. Øvrig tjenestefrihed kan gives i særlige tilfælde i følgende situationer: Jf. Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager er det i visse tilfælde muligt at få tjenestefrihed i forbindelse med nærtståendes sygdom eller hospitalsindlæggelse: Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem Barns hospitalsindlæggelse Pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved konkret tilfælde kontakt Løn og Personale for yderligere information. Side 32 af 46

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere