ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING

2 Årsrapport 2010 Teknisk Forvaltning Tryk: Uniprint - Aalborg Universitet Januar 2011 Oplag: 150

3 FORORD Med udgivelsen af denne årsrapport har vi opnået et lille jubilæum. Det er 5. gang teknisk forvaltnings årsrapport udkommer i denne form. Så tillykke til os alle sammen. Årsrapporten er et udtryk for, at en lang række af de opgaver vi i teknisk forvaltning løser dem vil vi godt stå ved. Nu er det ikke sådan, at vi i årsrapporten kun nævner det der er gået godt, og så glemmer alt det andet. Det vi ikke vil stå ved. Sagen er nemlig, at alt det andet som vi ikke nævner og som nogen kunne f nde på at omtale som fejl, f askoer eller lignende. De sager er der ikke ret mange af. Det er vurderet ud fra, at der ikke lander ret mange af den type sager på vores bord. Alt i alt må I gøre det godt alle sammen. Tak for det. organisationen. Endelig resulterer det i, at vi her fra gangen ikke er synlige nok i hverdagen. Der er det så, at begrebet de selvstyrende gruppe kommer ind. Resultatet bliver jo, at I selv klare det meste af hverdagen uden vores indblanding. Det år der nu er gået, var også det år, hvor teknisk forvaltning skulle arrangere administrationens sommer- og julefest. Der skal lyde en stor tak til det faste festudvalg og også en stor tak til dem som hjalp med når der var behov for. Vi siger tak for 2010 og håber på et godt og spændende 2011-år. Hvilket år blev 2010? Det kan siges meget kort: Det blev meget travlt, måske det år i nyere tid hvor teknisk forvaltning har været mest presset. Det slogan vi indførte sidst år: Y es vi gør det har stået sin prøve. Keld Toldbod Marianne Hagbarth Vi ved da udmærket, at når der er meget travlt med nye byggesager, er det i første omgang her på gangen og blandt nogle af håndværkerne belastningen bliver meget stor, men i dagligdagen belaste det også alle sektionslederne det forplanter sig ud i 1

4 2

5 INDHOLD 1. Evakuering Side Unilab renovering af laboratorier Side Rengøringsudbud Side 8 4. Musikkens Hus lejekontrakt Side 9 5. Grønt regnskab Side Året i gartnersektionen Side Fremtidens driftskontor Side Ny lokalplan i Sdr. Tranders for Vest-Campus Side Campus Ballerup Side Uniprint Side E-rekruttering Side ESDH Side Teknisk Forvaltnings hjemmeside Side En administrativ kvalitetshåndbog Side LEAN Side Vil alt lykkes for os i 2011? Side 30 3

6 1 EVAKUERING Evakueringsleder Evakueringsleder 1. Ved alarmering eller anden nødstilfælde, kald alarmcentralen (112). Tag den gule vest på. Begynd evakuering. 2. Få alle personer i dit evakueringsområde til at forlade bygningen og gå til samlepladsen 3. Sørg for, at dit område bliver afsøgt og at alle kommer ud. Luk alle døre og vinduer, hvis muligt. 4. Sørg for, at tilstødende område informeres om at I foretager evakuering. Samlepladsleder Samlepladsleder 1. Ved alarmering, tag den orange vest på såfremt den gule vest er i brug. 2. Gå til samplepladsen og tag imod de evakuerede. Sørg for at de bliver på samlepladsen. 3. Modtag status fra evakueringsleder. 4. Orienter fremmødte indsatsleder fra politi eller beredskabscenter. 5. Sørg for information til de evakuerede. 5. Gå til samplepladsen, og afgiv status til samlepladslederen. 6. Orienter nærmeste leder. 4

7 EVAKUERING Gennem en årrække er der konstateret et øget fokus på sikkerheden på uddannelsesinstitutionerne i Danmark, herunder brandsikkerhed, vold og skoleskyderi. Universitetet besluttede derfor i 2009 at påbegynde arbejdet med at udarbejde evakueringsplaner for hele universitetet i samarbejde med RM-GROUP. Opgaven er lagt i hænderne på Teknisk Forvaltning, der nu har arbejdet med planerne i ca. et år. Det har betydet: At alle bygningstegningerne skal være digitale At alle bygninger skal inddeles i brandområder, nogle steder i f ere etager. Vi er nu så langt, at tegningerne er lige ved at være færdige og vi derfor kan begynde at montere tegninger og veste, samt instrukser for evakueringsleder og samlepladsleder (se illustration) Når dette er sket, vil der blive afholdt informationsmøder i de enkelte områder, så vi på den måde sikrer, at alle er informeret om hvad der skal gøres i forbindelse med brand vold o. lign. Endelig vil der blive realistiske øvelser i tilfældige områder for i praksis at prøve om systemet virker efter hensigten. Vi håber på et godt samarbejde i forbindelse med dette tiltag og ser frem til at vi på den måde kan effektivisere sikkerheden for alle ansatte og studerende på Aalborg Universitet. 5

8 2 UNILAB - RENOVERING AF LABORATIORIER Som beskrevet i årsrapport 2009 har AAU modtaget tilsagn om 468 mio. kr. til renovering af delvist forældede laboratorier ( våde laboratorier ). Disse penge skal anvendes eller disponeres inden udgangen af Det første vi gjorde var at udarbejde en investeringsplan. Så vi véd rækkefølgen og overordnet tidsplan for projektet. Desværre er vores oplevelse dog at de enkelte projekters tidsplaner er længere end det af os ønskede. Dette kan skyldes den noget formalistiske arbejdsmetode, der skal bruges i disse sager for at kunne sikre at alt går rigtigt til. Bl.a. har bygherren UBST et ekstra sæt rådgivere (bygherrerådgivere) med på disse projekter, som har opstillet en række krav til, hvad fremtidens laboratorier skal kunne og skal indeholde. Et stort krav er at disse laboratorier skal være foranderlige og fl eksible. Det første renoveringsprojekt er erstatning af laboratorierne på Sohngårdsholmsvej til Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi. Disse placeres i en ny bygning i tilknytning til Institut for Teknologi og Sundhed som del af en fremtidig Medicin and Life Science Campus. Her udgør laboratoriemidlerne ca. 30 % af økonomien resten betales som almindelig husleje 6 (i stedet for huslejen på Sohngårdsholmsvej, der jo så skal frafl yttes). Denne bioteknologibygning skal ud over Bioteknologi også indeholde nogle laboratorier til Institut for Sundhed, samt et stort auditorium til 200 personer. Bygningen bliver på ca m2 og placeres på P-pladsen foran Biblioteksskolen. Der projekteres for nuværende og hvis projektet bliver godkendt i Finansudvalget her i januar, vil AAU kunne fl ytte ind først i juli Der skal også ske en renovering af laboratorierne i Fibigerstræde 14, hvor alle laboratorier til det nye sammenlagte Institut for Produktion og Institut for Maskinteknik i fremtiden vil blive placeret. Dette projekt er alene fi nansieret af disse Unilab-midler. Først en meget træg start, hvor instituttet havde lavet et fantastisk program med alle ønsker, behov og krav entydigt specifi ceret med datablade og fotos af maskiner og apparatur, og hvor disse ovennævnte bygherrerådgivere prøvede at skabe et program ud af dette. Så er de almindelige tekniske rådgivere nu ved at projektere byggesagen. Med etapevis renovering og ibrugtagning forventes hele ombygningen afsluttet sommeren Herved kan laboratorierne i Pontoppidanstræde 103 og 105 frafl yttes, og de midler, der er afsat til renovering af disse laboratorier, vil kunne anvendes som

9 UNILAB - RENOVERING AF LABORATIORIER en del af opbygning af laboratorier for Institut for Byggeri og Anlæg, der frafl ytter Sohngårdsholmsvej, og som fremtidigt skal være en del af en kommende Engineering and Science Campus Foruden disse laboratorier ønsker instituttet, at dets hovedbygning med undervisningslokaler, grupperum, kontorer mv. udføres således at selve bygningen kan opfattes som et laboratorium med mulighed for at kunne eksperimentere med virkning af forskellige installationer og bygningselementer. Der planlægges med et nybyggeri på ca m2. For at kunne bygge nyt til Byggeri og Anlæg har vi i 2010 i tæt samarbejde med rådgivere samt Aalborg Kommunes planlæggere arbejdet på en ny lokalplan. Denne plan skal bl.a. sikre at vi kan få tilladelse til at bygge nogle af alle de nye byggerier, vi gerne vil have placeret vest for de eksisterende universitetsbygninger. Det sidste institut i Engineering and Science Campus, Institut for Energiteknik, har laboratorier i Pontoppidanstræde 107 og 109, hvor der også er budgetteret renovering. Renovering af de øvrige laboratorier må afvente en nøjere analyse. Det drejer sig om laboratorier i Fibigerstræde 11 og 13., i Fredrik Bajersvej og i Esbjerg. 7

10 3 RENGØRINGSUDBUD Der er i 2010 gennemført 2 miniudbud på rengøringsservice, i Ballerup og i de bynære Aalborg-adresser. Miniudbud foregår blandt leverandører udvalgt af det statslige indkøbsselskab SKI. Herved undgår man at skulle igennem et omfattende EU-udbud. Dette har forløbet f nt indtil videre, uden de store gener overfor brugere og studerende. I Ballerup startede processen den Her sikrede man en ny aftale med ekstern rengøringsleverandør af Campus Ballerup generelt dog ikke IHK arealerne, som varetages af IHK s rengøringsleverandør. lagte og typebestemt om det er et auditorium eller grupperum, kontor etc. Disse data er lagt ind i en database omkring tekniske kravspecif kationer og kalkulationsoplysninger i forhold til hvor ofte der skal gøres rent og den normering vi har. Samtidig er vores udvikler langt med det nye rengøringssystem (edb), hvor disse data skal hentes ind. Dette vil hjælpe os i den fremtidige planlægning af arbejdsgange og retfærdig fordeling af områder. Vi håber at få taget dette i brug i praksis i I Aalborg, ved de bynære bygningsadresser blev der pr indgået aftale med den vindende leverandør, med virksomheds-overdragelse af 6 medarbejdere til følge. Dette foregik med god hjælp fra bl.a. HR-afdelingen, der var med til at sikre, at medarbejderne s tarv blev varetaget bedst muligt. Endelig er rengøringsanalysen, som startede 2008, gennemført på alle bygningsadresser i Aalborg og i Ballerup, dvs. alle rum i vore bygninger er ID fast 8

11 4 MUSIKKENS HUS - LEJEKONTRAKT Det store projekt i Nordjylland omkring Musikkens Hus ved havnefronten i Aalborg har, som også beskrevet i årsrapporten for år 2009, deltagelse af Aalborg Universitet. Der foregår stadig forhandling omkring de sidste detaljer i lejekontrakten, men disse forventes dog snart afsluttet. Aalborg Universitets andel i Musikkens Hus er stadig anlagt på lidt under 2000 m 2 brutto. Musikkens Hus Nordjylland har haft en lidt omtumlet historie med en række ændringer i udseende og indretning. Dog virker disse forhindringer til at være overkommet og der kigges nu fremad for at realisere drømmen om et musikhus i Aalborg. Fra Teknisk Forvaltnings side er der under den forløbne proces omkring Musikkens Hus Nordjylland lagt vægt på, at skabe de bedst mulige fysiske rammer indenfor Aalborg Universitets lejemål. Dette for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for såvel de studerende som undervisere der skal have deres daglige gang i huset. 9

12 5 GRØNT REGNSKAB Personale og bygninger (Aalborg) Antal ansatte og studerende Bygninger, brutto-m Fjernvarme, m Fjernvarme, MWh El, MWh Vand, m Papirindkøb, stk. A Papirindkøb, A4 i tons 137,0 112,6 122,7 Dagrenovation, tons 480,7 422,9 Papir og pap til genbrug, tons 61,8 59,9 70,2 73,9 105,2 Jern og metal til genbrug, tons 25,6 17,2 15,7 40,5 27,5 Elektronikskrot, tons Nøgletal Fjernvarme, m3/m2 1,67 1,46 1,47 1,50 1,54 Fjernvarme, kwh/m2 73,7 64,5 64,9 66,2 68,1 El, kwh/m2 58,8 65,5 68,7 69,2 64,6 Vand, m3/m2 0,245 0,179 0,163 0,142 0,159 Papirindkøb, stk. A4/person Papirindkøb, A4 kg/person Dagrenovation, kg/person 36,0 27,6 Papir og pap til genbrug, kg/person 4,7 4,6 5,2 5,5 6,9 Elektronikskrot, kg/person 2,5 2,2 10

13 GRØNT REGNSKAB Det grønne regnskab viser udvalgte forbrug af ressourcer og affaldsmængder. Der er udarbejdet nøgletal for de enkelte forbrug, således at man bedre kan sammenligne tallene fra forskellige år med hinanden. Nøgletal er f.eks. fjernvarmeforbrug pr. m2 eller papirindkøb pr. person. Tallene i det grønne regnskab er indhentet fra leverandørerne af de forskellige ydelser. Antal ansatte er årsværk, antal studerende er excl. åben uddannelse. Affald er opgivelser fra renovations- og genbrugsvirksomhederne. Papirforbruget i ark er ret konstant, men da antallet af personer er steget viser nøgletallet ark/person en tilfredsstillende nedadgående tendens. Elektronikskrot er udtjent EDB-udstyr mv., som er af everet til en godkendt modtager. Mængden er forholdsvis stor, hvilket kan skyldes at gamle skærme i disse år skiftes ud med f adskærme samt at stationære pc er skiftes ud med bærbare. Fjernvarme, el og vand er de fakturerede forbrug fra forsyningsselskaberne. Fjernvarmeforbruget er ikke korrigeret for graddage (om det har været et koldt eller varmt år) var ca. 9% koldere end Men det ses at vi er på rette vej mht. besparelser, da fjernvarme-forbruget m3/m2 kun er steget med 2,7% fra 1,50 i 2008 til 1,54 i Papirindkøbet er opgivelse fra AAUs hovedleverandør. Papirindkøb er angivet som indkøb af A4-ark. Der er meget andet papirindkøb (andre formater, blokke mv.) som det imidlertid er uforholdsmæssigt tidskrævende at gøre op. 11

14 6 ÅRET I GARTNERSEKTIONEN 2010 blev året hvor Gartnerafdelingens mandskab og materiel blev sat på den ultimative prøve i forbindelse med sne- og glatførebekæmpelse. Fra den første frost kom og til den forsvandt, gik der ikke mindre end 92 døgn. Det er den længste vinter vi kan huske her på AAU. I hele den periode var der mandskab på arbejde hverdag og weekend. Jeg tror vi f k prøvet alt inden for vinterforanstaltning. Det gik fra let til hård frost, fra tøsne til snefygning og isslag. Heldigvis er vores materiel rimeligt nyt og i god mekanisk stand. Men alligevel kan man ikke undgå havari og nedbrud, men vi kunne trods alt holde de f este maskiner kørende hele perioden. Vi f k også lejlighed til at afprøve, hvilke private f r- maer, der hurtig kunne rykke ud og hjælpe da sne mængderne oversteg vores maskiners formåen. Det er altid rart at vide, hvor man kan få hjælp i akutte situationer. Vores maskiner er udmærkede ved almindeligt snefald, men når driverne når de højder som vi oplevede i vinteren, ja så må vi ha hjælp udefra. Vi prøvede også en ny situation denne vinter. Nemlig at vi ikke kunne opdrive salt. På et tidspunkt havde vi ikke salt til et æg og det er ikke en særlig rar situation, når vejene er spejlblanke. Vi forsøgte at udlægge sand, men optøet sand var der heller ikke for meget af. Og vores sandudlæggere er ikke velegnet 12 til sand og grus. Vi f k mulighed for at købe salt, men udbyderne havde hævet prisen fra normal ca kr. pr. ton til 6000 kr. pr. ton så med de mængder vi skulle bruge måtte vi pænt takke nej til tilbuddet V ed hård saltning bruger vi omkring 8 tons, så det ville have været en betydelig udskrivning. Der føres regnskab med hvor mange timer vores traktorer kører, og vi kan fortælle i de 90 dage brugte vi lige så mange maskintimer som vi normalt bruger på et helt år, så der blev virkelig kørt. Mange gange omkring 20 timer i døgnet. Det var ofte en træt f ok medarbejdere der kørte i garage, men alle sled som bæster for at yde den bedste service. Forhåbentlig får vi ikke sådan en vinter igen. V i har spekuleret lidt over, om den hårde vinter evt. kunne skyldes at man afholdte det internationale Klima-topmøde i København. Men det er ikke sikkert at det har noget med hinanden at gøre. Men ellers kan det siges, at vi lærte meget af den hårde og lange vinter, som vi kan bruge, hvis vi skulle komme i samme situation igen. Den hårde vinter sluttede som den slags plejer at gøre, nemlig med en storm. Pga. den høje grund-

15 ÅRET I GARTNERSEKTIONEN vandsstand efter tøbruddet, var jorden blevet løs og sjappet, og da stormen så satte ind, væltede en del af de store træer. Det var især de store pil langs kanalen, der med deres store kroner ikke kunne holde sig fast i det løse grundlag. Vi mistede 12 store hængepil i området. De er blevet erstattet her i efteråret med nye. Vi f k en sommer, som vi godt kan lide den. Der kom ikke så meget regn, så vi havde ikke de store problemer med at følge med omkring græsklipning og ukrudtsbehandling. Vi måtte bruge lidt mere tid på vanding end normalt, men det kunne vi f nt nå ind imellem de andre arbejdsopgaver vi har. Vedr. vores stationære komprimator, har kommunen ønsket en bedre måde at tømme containerne på. I øjeblikket undersøges det om vi evt. skal have en større container, eller om vi skal ombygge den nuværende. Vi har lavet den aftale med kommunen at vi kører som hidtil, indtil vi f nder en løsning. Efteråret er primært brugt på at plante en del store træer på området, og erstatte de træer som er syge. Vi har været ved at se på udskiftning af vores renovationsbil. Den nuværende er en lidt ældre model med EU3 motor med partikel f lter. De nye regler for kørsel i byområde er lastbiler med min. EU4 motor. Vi kan dog stadig køre bykørsel med vores bil, men vi ved ikke hvor længe. En ny renovationsbil er en dyr investering, så det bruger lidt tid på at presse forhandleren til at komme med et fordelagtigt tilbud. Så handlen er ind til videre kun på forhandlingsniveau. 13

16 Fremtidens driftskontor 14

17 7 FREMTIDENS DRIFTSKONTOR Vi har de sidste år drøftet muligheden for at skabe nogle moderne driftskontorer, der både skal kunne imødekomme vore, men også brugernes behov for fysiske rammer til denne funktion. Formålet er naturligvis at sikre brugerne den bedst mulige service. Delmålene er at: Optimere samarbejdet i driftsgrupperne Medarbejderne ikke føler sig isolerede men har kollegaer at sparre med Optimere brugen af de digitale systemer Optimere værdien af de data, der kan trækkes ud af de forskellige systemer Forbedre de fysiske rammer Understøtte samarbejde i serviceteams Understøtte erfaringsudveksling Sikre kollegaer bedre forhold for at hjælpe og støtte hinanden Fjerne følelsen af at være alene (driftskontorer forhindrer ikke møder med faglige kollegaer). Der blev nedsat en brugergruppe bestående af håndværkere, rengøring og betjente i området. Der blev lagt vægt på at alle faciliteter stadig skal være til rådighed. Et driftskontor skal indeholde: Kontor m. arbejdspladser og skranke, frokoststue/ samtalerum, depoter, værksted, adgang til frankeringsmaskine, adgang til omklædning og bad. Først blev frokoststuen etableret og den blev hurtigt budt velkommen af rengøringsgruppen, der har manglet et sådant rum altid. Der er blevet etableret et vindue fra rummet med udkig til hovedindgangen (længe ønsket). Nu mangler vi bare at evaluere på om idéen opfylder formål og delmål. På billedet kan I se resultatet. Muligheden for et pilotprojekt opstod da vi f k en større byggesag i Frederik Bajers Vej 7A bygningen. 15

18 8 NY LOKALPLAN I SDR. TRANDERS FOR VEST-CAMPUS I forbindelse med universitetets ønske om at bygge en bygning til Institut for Byggeri og Anlæg samt et bibliotek og en fællesbygning på markerne syd for Pon.-området opstod behovet for at udarbejde en lokalplan for området, således at AAU heri kan beskrive reglerne for vore fremtidige byggerier i dette område. Det vigtige bliver så at få kommunens accept af at det er sådan reglerne skal være. Sagen startede med at Teknisk Forvaltning sammen med en rådgivende arkitekt tog kontakt til kommunens planlæggere, der heldigvis var indstillede på at deltage i dette arbejde. Så startede et større arbejde med at få tegnet den fremtidige bebyggelsesstruktur i området. Herunder også forhold som grønne/rekreative arealer, veje og offentlig traf k, p-forhold, bybåndet, miljøforhold samt bygningsvoluminer og udtryk. I løbet af det år der er gået er mange sten blevet vendt. Grønne/rekreative arealer. Her var bl.a. fodboldbanen og dennes placering en del af drøftelsen. Fodboldbanen bliver bibeholdt, men kan f yttes. Der fremkom også betragtninger om vigtigheden af at bygge tæt ud mod de grønne kiler, således at overgangen mellem det bebyggede og det grønne bliver markant. 16 Veje og offentlig traf k, der er i øjeblikket overvejelser om at etablere en letbane mellem det kommende nye sygehus og midtbyen. En sådan letbane stiller store krav til areal bl.a. fordi den støjer meget. Det betyder et bredt tracé til denne. I lokalplanen kalder man det dog en højklasset kollektiv traf kforbindelse, fordi der, indtil denne bane evt. bliver etableret, regnes med op mod 750 busser i døgnet. Dette betyder grundet støjproblemer, at der skal holdes afstand til dette tracé når der bygges. Samtidig bliver det vigtigt at forholde sig til, hvilke funktioner, der placeres ved siden af denne. Dertil blev færdselen i området drøftet. Det er vanskeligt at få muligheder for at etablere gennemgående kørsel i området, da der ikke ønskes krydsning af busvejen og fordi man vil sikre at færdslen foregår via Selma Lagerløfs Vej eller Universitetsboulevarden. En stor drøftelse var der også vedrørende parkering. En vanskelig kombination af ønsker om tilstrækkelig mængde parkeringspladser, samtidig med at man gerne vil have disse liggende i randområder således at afstanden mellem bygningerne ikke skal blive for stor, plus det faktum at man gerne vil holde omkostninger nede førte til en konklusion: at der skal udlægges areal til 1 plads pr. 100 m2 men kun etableres 1 plads for hver 125 m2 så har vi mulighed for at etablere f ere, hvis nødvendigt.

19 NY LOKALPLAN I SDR. TRANDERS FOR VEST-CAMPUS Det blev også drøftet at man skal fastholde tanken om et bybånd ned midt gennem universitetet, hvor de vigtige fælles bygninger skal ligge, og hvor den interne gående/cyklende færdsel fortrinsvis foregår. Her må de høje bygninger som bibliotek/fællesbygning ligge. Bygningshøjden var et kardinalpunkt, for Unilabprojektet (gennemgang af forældede laboratorier) havde vist at netop bygningshøjder er vigtige, hvis man ønsker en f eksibel bygningsmasse med mulighed for laboratorier. Så her måtte vi ansøge om en dispensation fra de tidligere bestemmelser om bygningshøjder. Lokalplanen er for nuværende i offentlig høring. Frist for indsigelse er 17. februar Den forventes endeligt godkendt til april. 17

20 9 CAMPUS BALLERUP Her ses de to områder øst og vest for IHK, der er til rådi ghed for byggeriet. Samtidig kan man i bagg runden ane resten af Campus Ballerup nemlig Lautrupvang 1 (der krydser vejen) og 2, som ligger på den anden side af vejen, Lautrupvag. 18

21 CAMPUS BALLERUP I 2005 startede Campus København ved IHK Ballerup, hvor AAU lejede m2. Siden da er arealet til Campus København udvidet, ikke blot i IHK s bygninger, men også til store dele af Lautrupvang 1 og 2, således at vi i dag lejer m2 i Ballerup. Den 1. januar 2007 fusionerede Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Fusionen blev startskuddet til at etablere et storstilet center for viden om det byggede miljø, som skal ligge i Ballerup. Dette gav behov for yderligere m2 i forbindelse med Campus. Januar 2010 indgik Aalborg Universitet en aftale med UBST om et byggeri på Lautrupvang grunden lige ved siden af IHK. Byggeriet skal indeholde ovennævnte center indeholdende SBI og Landinspektøruddannelsen. Det tænkes at dette byggeri skal ligge øst for IHK. Bygningen tænkes meget i retningen af rapporten Fremtidens Universitet, med zoneinddeling fra offentlige til halvoffentlige og private zoner. For at sikre et godt forsknings- og uddannelsesmiljø. Vest for skal der bygges en bygning til AAU s IKT grupper (informations- og kommunikationsteknologi). I første omgang Medilogi og CMI. Denne bygning vil formentligt få et mere råt design. Der er brugt ord som garage med kreative ting, der stritter ud alle sider. Meningen er at brugerne skal kunne sætte meget personlige, kreative præg på denne bygning. Der vil blive skrevet en arkitektkonkurrence på at bygge m2 vest for IHK og m2 mod øst. Samtidig ønsker vi at arkitekterne kommer med bud på mulige yderligere udvidelser på m2 samt hvorledes man kan binde Campus Ballerup bedre sammen som en rigtig Campus. Det tænkes at konkurrencen skal blive afsluttet foråret 2011, hvor man så vælger de rådgivere, der skal stå for at bygge disse 2 (formentlig meget forskellige) bygninger. Ibrugtagning vil, hvis vi opnår f - nansudvalgets accept i starten af 2012, kunne blive engang primo Hvis udviklingen fortsætter med udvidelser i Ballerup vil selv m2 hurtigt blive for lidt. 19

22 10 UNIPRINT UniPrint er ved at være færdig med udskiftningen af de gamle udtjente maskiner. Den sidste sort/hvide Xerox printer er udskiftet med en højteknologisk maskine fra Océ, i den forbindelse er der også indkøbt det nye redigeringsprogram, Prisma Prepare, som blandt andet betyder, at vi nu kan lave automatisk colorsplit af PDF f ler. Vi var kunde nr der har købt dette nye redigeringsprogram, og derfor ønskede Océ at holde en mindre reception for medarbejderne på Myrdalstræde i UniPrints lokaler med en lækker kage og kaffe. I vores farveafdeling er der også indkøbt en ny farvemaskine. Den trykker 65 print pr. minut og er udstyret med en stor rip, der gør at farvegengivelsen bliver ekstrem god. Der er desuden blevet en person mindre i Uniprint, så de nye og hurtigere maskiner hjælper med at presset ikke bliver så stort på de øvrige medarbejdere i Uniprint. 20

23 11 E-REKRUTTERING Aalborg Universitet er i foråret 2010 overgået til et nyt e-rekrutteringssystem. V ia systemet opslås ledige stillinger, således at Aalborg Universitets stillingsopslag får et ensartet layout, og alle procedurer foregår elektronisk i systemet. Ved opslag af en stilling opretter Teknisk Forvaltning stillingsopslag elektronisk og fremsender stillingsopslaget til HR afdelingen, som derefter publicerer på: Ansøgninger skal modtages elektronisk, og såfremt der modtages papiransøgninger eller ansøgninger pr. mail returneres disse med et brev/mail hvori proceduren for at søge stillingerne er beskrevet. Kære Ansøger Tak for din ansøgning. Aalborg Universitetet er i øjeblikket ved at indføre et e-rekrutteringssystem. For at din ansøgning kan komme i betragtning til en opslået stilling vil vi venligst anmode dig om, at lægge din ansøgning ind i det nye e-rekrutteringssystem. Følg nedenstående vejledning: Åben nedenstående link: Vi undskylder ulejligheden og ønsker dig held og lykke med ansøgningen. Venlig hilsen Aalborg Universitet Alle ansøgninger modtages som skrevet elektronisk, og korrespondance med ansøgerne, og ansættelsesudvalg foregår via systemet. Det vil sige at der i systemet kan udvælges kandidater til stillingen, indkaldes til samtale, sendes afslag og udarbejdes indstilling, alt foregår elektronisk. Såfremt man er medlem af ansættelsesudvalget har man mulighed for i systemet at se alle indkomne ansøgninger, ansøgers data, samt mulighed for at prioritere ansøger. Vi har i Teknisk Forvaltning slået e-rekrutteringssystemet blev indført haft 17 stillinger (12 rengøringsassistentstillinger, 1 håndværkerstilling, 1 gruppelederstilling, 1 betjentstilling, 1 elinstallatør og 1 overassistent) der har været opslået og besat via e-rekrutteringssystemet. 21

24 12 ESDH - ELEKTRONISK SAGS - OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM Journalisering er en systematisk registrering af materiale, der enten tilgår Universitetet udefra i form af breve, mails, rapporter m.v., eller udgående dokumenter/breve mails m.m. fremstillet af sagsbehandleren. Journaliseringen sikrer, at man til stadighed har oversigt over hvilket materiale, der foreligger i en konkret sag, samt på hvilket stadie en sag be f nder sig. Indtil 1. september har Aalborg Universitets administration haft papirjournal i form af Scanjour, men har pr. 1. september fået indført et elektroniske sags- og dokument-håndteringssystem Captia, som foruden et journalsystem er et sagsstyringssystem, med indbygget mulighed for at styre sagsgange og kommunikationsrutiner. Formålet med indførelse af ESDH er en ef fektivisering i forhold til den tid, der bruges på journalisering, kopiering, posthåndtering og arkivering, foruden det er lettere for sagsbehandlerne at f nde relevante sager. Systemet anvendes af Aalborg Universitets administration, men ESDH systemet er påtænkt på sigt også at blive anvendt af øvrige enheder på Aalborg Universitetet. ESDH understøtter regeringens krav om en øget digital forvaltning, og lovgrundlaget for arkiv- og journalloven. Elektronisk journalisering gør det bl.a. muligt for den enkelte medarbejder via sin pc hurtigt og nemt at 22 få et overblik over hvilket materiale, der ligger i en bestemt sag, og selv lægge dokumenter ind på en allerede oprettet sag. Flere personer kan arbejde på samme sag, og man er via systemet altid fuldstændig ajourført med hvilke dokumenter, der er i sagen. I Teknisk Forvaltning har vi oprettet den procedure at alle sager oprettes af superbrugerne i Teknisk Forvaltning. Sagerne oprettes centralt, for at undgå at samme sag oprettes f ere gange. Der har i været afholdt kursus i ESDH systemet for det administrative personale i Teknisk Forvaltning, håndværkere, gartnere, Uniprint, samt gruppelederne i rengøringen, og efterfølgende har der været rådgivning fra projektgruppen, som har været rundt i afdelingen, for at svare på spørgsmål, og sørge for at vi kom godt i gang med systemet. Betjentgruppen vil på et senere tidspunkt også komme på kursus i ESDH-systemet. Foruden projektgruppens og superbrugernes hjælp, kan man altid søge hjælp i hjælpeprogrammet prolearning, hvor man kan få hjælp til alle funktioner. Pro-learning kan du få adgang til via Aalborg Universitets hjemmeside, klik på ansatte, på afdelinger i administrationen, ledelsessekretariatet, journal, ES- DH-system, og herefter link til hjælpefunktioner, her-

25 ESDH - ELEKTRONISK SAGS - OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM under er der adgang til pro-learning, som vil guide dig gennem alle tænkelige spørgsmål. På hjemmesiden f nder du også ESDH-vejledningen samt journalplanen. 23

26 13 TEKNISK FORVALTNINGS HJEMMESIDE 24

27 TEKNISK FORVALTNINGS HJEMMESIDE YES 2010 blev året hvor Teknisk Forvaltnings hjemmeside, efter en langvarig proces kom i luften Hjemmesiden er udarbejdet i programmet Info Glue, som er et program som AAU Portalen har medvirket til at udvikle til håndtering af hjemmesider. Hjemmesiden er designmæssigt opbygget, således den opfylder kravene til administrationens webformidling. Hjemmesiden er opbygget, således at f.eks. feltet bygninger til højre indeholder relevante oplysninger om selve bygningen, man kan klikke sig videre fra bygningsteksten, til underteksten - vedligehold og ombygning, installation, brandsikring og kontakter vedr. ombygning. Således gælder det at man kan gå ned i niveau via samtlige felter. Hjemmesiden bliver løbende ajourført, og i nyhedsfeltet vil man kunne se de sidste publicerede nyheder. Du kan f nde Teknisk Forvaltnings hjemmeside på linket Allerede i 2001 gik Teknisk Forvaltning i gang med at opbygge strukturen til hjemmesiden. Processen for udarbejdelse af hjemmeside blev udarbejdet i programmet Frontpage, efter det design, der på det tidspunkt var beskrevet i designmanualen. Konceptet for informationsformidlingen blev dog ændret i årenes løb, og efter mange møder, workshops, ændringer dels i design samt ændringer fra program til nyt program og igen nyt program er hjemmesiden nu i luften. 25

28 14 EN ADMINISTRATIV KVALITETSHÅNDBOG - AAU HÅNDBOGEN 26

29 EN ADMINISTRATIV KVALITETSHÅNDBOG - AAU HÅNDBOGEN Udviklingen af en fælles administrativ kvalitetshåndbog blev startet tilbage i Ideen var at samle administrationens manualer, vejledninger, bekendtgørelser, beskrivelse af sagsgange m.v. i en samlet database til gavn for ansatte og studerende. Gennem processen er arbejdstitlen En administrativ kvalitetshåndbog blevet til AAUhåndbogen. Ideen med håndbogen er, at samle informationer fra afdelingernes hjemmesider og den tidligere regelsamling i en fælles søgbar database. Søgemulighederne er mange, men som oftest vil der søges på emneord i søgefeltet. Ved indtastning i søgeord søges der ligeledes i tekst i databasens indscannet dokumenter. For præcisering af søgning kan der bl.a. søges separat på dokumenter af relevans for studerende og/eller ansatte. Det siger sig selv, at jo mere specif kt der søges, jo færre hits vil fremkomme ved søgningen og derved opnå et mere overskueligt antal søgeresultater. Databasen er udformet som en åben database i den forstand, at ansatte og studerende med opkobling via AAU-serveren har adgang, mens eksempelvis eksterne samarbejdspartnere, rådgivere m.v. ikke har adgang. Adgang til databasen er fra AAU-hjemmesidens startside. For nuværende er det administrationens data der bliver tilgængelige i databasen, men på sigt er ønsket, at fakulteternes data implementeres og vi herved opnår en samlet AAU-database. Inddatering af nye dokumenter samt konvertering af eksisterende dokumenter fra hjemmesider og regelsamlingen opstartes primo Indtil da er manualer, vejledninger bekendtgørelser m.v. tilgængelige i regelsamlingen og på afdelingens hjemmesider. 27

30 15 LEAN ADMINISTRATION OG SERVICE 28

31 LEAN ADMINISTRATION OG SERVICE Oversat betyder LEAN trimmet produktion. Kort sagt standardiser processer, identif cer spild og fjern det. Begrebet blev født tilbage i 50 erne hvor bilproducenten Toyota var i krise og stod overfor massive fyringer. Ved studie af konkurrentens produktions f ow blev det synliggjort, at en optimering af processer var nødvendig for overlevelse ikke kun i produktionen, men hele vejen rundt i organisationen. Det blev starten til det vi i dag kender under betegnelsen LEAN. For at blive i stand til at identi f cere indsatsområder, gennemføre forandring og optimere processer, er administrationens afdelinger blevet opfordret til at deltage med et par medarbejdere i et uddannelsesforløb, hvor der skal arbejdes med konkrete forbedringsprojekter fra egen afdeling. Uddannelsesforløbet gennemføres fra november 2010-februar Efterfølgende er forandringsagenterne rustet til implementering og anvendelse af LEAN-metoder og værktøjer i afdelingen og gerne på tværs i administrationen - og som hos Toyota, skal det implementeres i hele organisationen og ikke kun på gulvet for at opnå den ønskede effekt. Målet er at skabe en kultur blandt alle medarbejderne om at gøre det lidt bedre hele tiden Det man gjorde i går, kan gøres bedre i dag. Altså handler LEAN om at ef fektivisere de opgaver og processer som skaber værdi for kunden og organisationen og fjerne eller minimere de som ikke har værdi. Inden for administration og service kan LEAN teorier benyttes til at reducere sagsbehandlingstider, forbedre kundeservice, reducere medarbejderstress, øge effektiviteten og bruge færre ressourcer. 2 29

32 16 VIL ALT LYKKES FOR OS - I 2011 Der er ingen tvivl om, at 2010 var et travlt år for alle, men 2011 bliver endnu mere travlt. Nogen gange kan man godt spørge sig selv: Hvor længe går det godt? Hvornår kommer vi til tidspunktet hvor vi ikke kan følge med mere? Indtil videre støtter vi os til sloganet på væggen her på gangen i Myrdalstræde 268: yes vi gør det, samt et af vores 10 vision punkter: Vi er en organisation, som ved egen eller ekstern arbejdskraft kan løse alle opgaver vedrørende det fysiske indvendigt som udvendigt. Det er naturligvis ikke byggesager som alle sættes i gang i 2011, men langt hovedparten af dem vil der blive brugt tid på. De opgaver som er omtalt her, er alle opgaver som er lagt oveni det vi kan kalde det normale drift, vedligeholdelse, ombygninger, servicering, rådgivning og dagligdags arbejde. Vi glæder os til udfordringerne bliver store. Vores interne møder bliver forhåbentlig med samme dynamik, faglighed og en passende portion humor som i Hvis vi kan fastholde vores ideal målsætninger og fortsat bevare det gode humør og vores vi passer på hinanden holdning kommer vi forhåbentlig igennem 2011 uden alt for mange skrammer. De opgaver som presser sig ekstra ordinært på er byggeopgaver i form af laboratorier, renoveringer og nybyggeri. I alt er det foreløbig opgjort til ca m2 og på den anden side af 1 milliard kr. 30

33 Tænk positivt og værdsæt de gode ting i livet

34

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider 32 Juni 2006 Samarbejdet skal styrkes Domstolenes profil er uskarp En vej til kortere sagsbehandlingstider CivilStraffe projektet er godt igang Kommission som vejviser Nye tider nye tekster Kvalitet i

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 2 marts 2011 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOREBYGGE SES STAFET Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan i Vejle Side 6-7 NR. 2 marts 2011 9. ÅRGANG

Læs mere

#7 september 2010. Update. Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi

#7 september 2010. Update. Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi #7 september 2010 FM Update Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi Leder Er en sparet krone en tjent krone? Kære DFM er, Du sidder nu med årets 3. udgave af FM UPDATE som handler om

Læs mere

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

1 Strategiske overvejelser

1 Strategiske overvejelser 1 Strategiske overvejelser 13 1 Strategiske overvejelser I Jyllands-Posten den 2. marts 2013 var der en artikel om, at musikkonservatoriet skulle til at sælge ud af nogle af de instrumenter, som eleverne

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere