ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING

2 Årsrapport 2010 Teknisk Forvaltning Tryk: Uniprint - Aalborg Universitet Januar 2011 Oplag: 150

3 FORORD Med udgivelsen af denne årsrapport har vi opnået et lille jubilæum. Det er 5. gang teknisk forvaltnings årsrapport udkommer i denne form. Så tillykke til os alle sammen. Årsrapporten er et udtryk for, at en lang række af de opgaver vi i teknisk forvaltning løser dem vil vi godt stå ved. Nu er det ikke sådan, at vi i årsrapporten kun nævner det der er gået godt, og så glemmer alt det andet. Det vi ikke vil stå ved. Sagen er nemlig, at alt det andet som vi ikke nævner og som nogen kunne f nde på at omtale som fejl, f askoer eller lignende. De sager er der ikke ret mange af. Det er vurderet ud fra, at der ikke lander ret mange af den type sager på vores bord. Alt i alt må I gøre det godt alle sammen. Tak for det. organisationen. Endelig resulterer det i, at vi her fra gangen ikke er synlige nok i hverdagen. Der er det så, at begrebet de selvstyrende gruppe kommer ind. Resultatet bliver jo, at I selv klare det meste af hverdagen uden vores indblanding. Det år der nu er gået, var også det år, hvor teknisk forvaltning skulle arrangere administrationens sommer- og julefest. Der skal lyde en stor tak til det faste festudvalg og også en stor tak til dem som hjalp med når der var behov for. Vi siger tak for 2010 og håber på et godt og spændende 2011-år. Hvilket år blev 2010? Det kan siges meget kort: Det blev meget travlt, måske det år i nyere tid hvor teknisk forvaltning har været mest presset. Det slogan vi indførte sidst år: Y es vi gør det har stået sin prøve. Keld Toldbod Marianne Hagbarth Vi ved da udmærket, at når der er meget travlt med nye byggesager, er det i første omgang her på gangen og blandt nogle af håndværkerne belastningen bliver meget stor, men i dagligdagen belaste det også alle sektionslederne det forplanter sig ud i 1

4 2

5 INDHOLD 1. Evakuering Side Unilab renovering af laboratorier Side Rengøringsudbud Side 8 4. Musikkens Hus lejekontrakt Side 9 5. Grønt regnskab Side Året i gartnersektionen Side Fremtidens driftskontor Side Ny lokalplan i Sdr. Tranders for Vest-Campus Side Campus Ballerup Side Uniprint Side E-rekruttering Side ESDH Side Teknisk Forvaltnings hjemmeside Side En administrativ kvalitetshåndbog Side LEAN Side Vil alt lykkes for os i 2011? Side 30 3

6 1 EVAKUERING Evakueringsleder Evakueringsleder 1. Ved alarmering eller anden nødstilfælde, kald alarmcentralen (112). Tag den gule vest på. Begynd evakuering. 2. Få alle personer i dit evakueringsområde til at forlade bygningen og gå til samlepladsen 3. Sørg for, at dit område bliver afsøgt og at alle kommer ud. Luk alle døre og vinduer, hvis muligt. 4. Sørg for, at tilstødende område informeres om at I foretager evakuering. Samlepladsleder Samlepladsleder 1. Ved alarmering, tag den orange vest på såfremt den gule vest er i brug. 2. Gå til samplepladsen og tag imod de evakuerede. Sørg for at de bliver på samlepladsen. 3. Modtag status fra evakueringsleder. 4. Orienter fremmødte indsatsleder fra politi eller beredskabscenter. 5. Sørg for information til de evakuerede. 5. Gå til samplepladsen, og afgiv status til samlepladslederen. 6. Orienter nærmeste leder. 4

7 EVAKUERING Gennem en årrække er der konstateret et øget fokus på sikkerheden på uddannelsesinstitutionerne i Danmark, herunder brandsikkerhed, vold og skoleskyderi. Universitetet besluttede derfor i 2009 at påbegynde arbejdet med at udarbejde evakueringsplaner for hele universitetet i samarbejde med RM-GROUP. Opgaven er lagt i hænderne på Teknisk Forvaltning, der nu har arbejdet med planerne i ca. et år. Det har betydet: At alle bygningstegningerne skal være digitale At alle bygninger skal inddeles i brandområder, nogle steder i f ere etager. Vi er nu så langt, at tegningerne er lige ved at være færdige og vi derfor kan begynde at montere tegninger og veste, samt instrukser for evakueringsleder og samlepladsleder (se illustration) Når dette er sket, vil der blive afholdt informationsmøder i de enkelte områder, så vi på den måde sikrer, at alle er informeret om hvad der skal gøres i forbindelse med brand vold o. lign. Endelig vil der blive realistiske øvelser i tilfældige områder for i praksis at prøve om systemet virker efter hensigten. Vi håber på et godt samarbejde i forbindelse med dette tiltag og ser frem til at vi på den måde kan effektivisere sikkerheden for alle ansatte og studerende på Aalborg Universitet. 5

8 2 UNILAB - RENOVERING AF LABORATIORIER Som beskrevet i årsrapport 2009 har AAU modtaget tilsagn om 468 mio. kr. til renovering af delvist forældede laboratorier ( våde laboratorier ). Disse penge skal anvendes eller disponeres inden udgangen af Det første vi gjorde var at udarbejde en investeringsplan. Så vi véd rækkefølgen og overordnet tidsplan for projektet. Desværre er vores oplevelse dog at de enkelte projekters tidsplaner er længere end det af os ønskede. Dette kan skyldes den noget formalistiske arbejdsmetode, der skal bruges i disse sager for at kunne sikre at alt går rigtigt til. Bl.a. har bygherren UBST et ekstra sæt rådgivere (bygherrerådgivere) med på disse projekter, som har opstillet en række krav til, hvad fremtidens laboratorier skal kunne og skal indeholde. Et stort krav er at disse laboratorier skal være foranderlige og fl eksible. Det første renoveringsprojekt er erstatning af laboratorierne på Sohngårdsholmsvej til Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi. Disse placeres i en ny bygning i tilknytning til Institut for Teknologi og Sundhed som del af en fremtidig Medicin and Life Science Campus. Her udgør laboratoriemidlerne ca. 30 % af økonomien resten betales som almindelig husleje 6 (i stedet for huslejen på Sohngårdsholmsvej, der jo så skal frafl yttes). Denne bioteknologibygning skal ud over Bioteknologi også indeholde nogle laboratorier til Institut for Sundhed, samt et stort auditorium til 200 personer. Bygningen bliver på ca m2 og placeres på P-pladsen foran Biblioteksskolen. Der projekteres for nuværende og hvis projektet bliver godkendt i Finansudvalget her i januar, vil AAU kunne fl ytte ind først i juli Der skal også ske en renovering af laboratorierne i Fibigerstræde 14, hvor alle laboratorier til det nye sammenlagte Institut for Produktion og Institut for Maskinteknik i fremtiden vil blive placeret. Dette projekt er alene fi nansieret af disse Unilab-midler. Først en meget træg start, hvor instituttet havde lavet et fantastisk program med alle ønsker, behov og krav entydigt specifi ceret med datablade og fotos af maskiner og apparatur, og hvor disse ovennævnte bygherrerådgivere prøvede at skabe et program ud af dette. Så er de almindelige tekniske rådgivere nu ved at projektere byggesagen. Med etapevis renovering og ibrugtagning forventes hele ombygningen afsluttet sommeren Herved kan laboratorierne i Pontoppidanstræde 103 og 105 frafl yttes, og de midler, der er afsat til renovering af disse laboratorier, vil kunne anvendes som

9 UNILAB - RENOVERING AF LABORATIORIER en del af opbygning af laboratorier for Institut for Byggeri og Anlæg, der frafl ytter Sohngårdsholmsvej, og som fremtidigt skal være en del af en kommende Engineering and Science Campus Foruden disse laboratorier ønsker instituttet, at dets hovedbygning med undervisningslokaler, grupperum, kontorer mv. udføres således at selve bygningen kan opfattes som et laboratorium med mulighed for at kunne eksperimentere med virkning af forskellige installationer og bygningselementer. Der planlægges med et nybyggeri på ca m2. For at kunne bygge nyt til Byggeri og Anlæg har vi i 2010 i tæt samarbejde med rådgivere samt Aalborg Kommunes planlæggere arbejdet på en ny lokalplan. Denne plan skal bl.a. sikre at vi kan få tilladelse til at bygge nogle af alle de nye byggerier, vi gerne vil have placeret vest for de eksisterende universitetsbygninger. Det sidste institut i Engineering and Science Campus, Institut for Energiteknik, har laboratorier i Pontoppidanstræde 107 og 109, hvor der også er budgetteret renovering. Renovering af de øvrige laboratorier må afvente en nøjere analyse. Det drejer sig om laboratorier i Fibigerstræde 11 og 13., i Fredrik Bajersvej og i Esbjerg. 7

10 3 RENGØRINGSUDBUD Der er i 2010 gennemført 2 miniudbud på rengøringsservice, i Ballerup og i de bynære Aalborg-adresser. Miniudbud foregår blandt leverandører udvalgt af det statslige indkøbsselskab SKI. Herved undgår man at skulle igennem et omfattende EU-udbud. Dette har forløbet f nt indtil videre, uden de store gener overfor brugere og studerende. I Ballerup startede processen den Her sikrede man en ny aftale med ekstern rengøringsleverandør af Campus Ballerup generelt dog ikke IHK arealerne, som varetages af IHK s rengøringsleverandør. lagte og typebestemt om det er et auditorium eller grupperum, kontor etc. Disse data er lagt ind i en database omkring tekniske kravspecif kationer og kalkulationsoplysninger i forhold til hvor ofte der skal gøres rent og den normering vi har. Samtidig er vores udvikler langt med det nye rengøringssystem (edb), hvor disse data skal hentes ind. Dette vil hjælpe os i den fremtidige planlægning af arbejdsgange og retfærdig fordeling af områder. Vi håber at få taget dette i brug i praksis i I Aalborg, ved de bynære bygningsadresser blev der pr indgået aftale med den vindende leverandør, med virksomheds-overdragelse af 6 medarbejdere til følge. Dette foregik med god hjælp fra bl.a. HR-afdelingen, der var med til at sikre, at medarbejderne s tarv blev varetaget bedst muligt. Endelig er rengøringsanalysen, som startede 2008, gennemført på alle bygningsadresser i Aalborg og i Ballerup, dvs. alle rum i vore bygninger er ID fast 8

11 4 MUSIKKENS HUS - LEJEKONTRAKT Det store projekt i Nordjylland omkring Musikkens Hus ved havnefronten i Aalborg har, som også beskrevet i årsrapporten for år 2009, deltagelse af Aalborg Universitet. Der foregår stadig forhandling omkring de sidste detaljer i lejekontrakten, men disse forventes dog snart afsluttet. Aalborg Universitets andel i Musikkens Hus er stadig anlagt på lidt under 2000 m 2 brutto. Musikkens Hus Nordjylland har haft en lidt omtumlet historie med en række ændringer i udseende og indretning. Dog virker disse forhindringer til at være overkommet og der kigges nu fremad for at realisere drømmen om et musikhus i Aalborg. Fra Teknisk Forvaltnings side er der under den forløbne proces omkring Musikkens Hus Nordjylland lagt vægt på, at skabe de bedst mulige fysiske rammer indenfor Aalborg Universitets lejemål. Dette for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for såvel de studerende som undervisere der skal have deres daglige gang i huset. 9

12 5 GRØNT REGNSKAB Personale og bygninger (Aalborg) Antal ansatte og studerende Bygninger, brutto-m Fjernvarme, m Fjernvarme, MWh El, MWh Vand, m Papirindkøb, stk. A Papirindkøb, A4 i tons 137,0 112,6 122,7 Dagrenovation, tons 480,7 422,9 Papir og pap til genbrug, tons 61,8 59,9 70,2 73,9 105,2 Jern og metal til genbrug, tons 25,6 17,2 15,7 40,5 27,5 Elektronikskrot, tons Nøgletal Fjernvarme, m3/m2 1,67 1,46 1,47 1,50 1,54 Fjernvarme, kwh/m2 73,7 64,5 64,9 66,2 68,1 El, kwh/m2 58,8 65,5 68,7 69,2 64,6 Vand, m3/m2 0,245 0,179 0,163 0,142 0,159 Papirindkøb, stk. A4/person Papirindkøb, A4 kg/person Dagrenovation, kg/person 36,0 27,6 Papir og pap til genbrug, kg/person 4,7 4,6 5,2 5,5 6,9 Elektronikskrot, kg/person 2,5 2,2 10

13 GRØNT REGNSKAB Det grønne regnskab viser udvalgte forbrug af ressourcer og affaldsmængder. Der er udarbejdet nøgletal for de enkelte forbrug, således at man bedre kan sammenligne tallene fra forskellige år med hinanden. Nøgletal er f.eks. fjernvarmeforbrug pr. m2 eller papirindkøb pr. person. Tallene i det grønne regnskab er indhentet fra leverandørerne af de forskellige ydelser. Antal ansatte er årsværk, antal studerende er excl. åben uddannelse. Affald er opgivelser fra renovations- og genbrugsvirksomhederne. Papirforbruget i ark er ret konstant, men da antallet af personer er steget viser nøgletallet ark/person en tilfredsstillende nedadgående tendens. Elektronikskrot er udtjent EDB-udstyr mv., som er af everet til en godkendt modtager. Mængden er forholdsvis stor, hvilket kan skyldes at gamle skærme i disse år skiftes ud med f adskærme samt at stationære pc er skiftes ud med bærbare. Fjernvarme, el og vand er de fakturerede forbrug fra forsyningsselskaberne. Fjernvarmeforbruget er ikke korrigeret for graddage (om det har været et koldt eller varmt år) var ca. 9% koldere end Men det ses at vi er på rette vej mht. besparelser, da fjernvarme-forbruget m3/m2 kun er steget med 2,7% fra 1,50 i 2008 til 1,54 i Papirindkøbet er opgivelse fra AAUs hovedleverandør. Papirindkøb er angivet som indkøb af A4-ark. Der er meget andet papirindkøb (andre formater, blokke mv.) som det imidlertid er uforholdsmæssigt tidskrævende at gøre op. 11

14 6 ÅRET I GARTNERSEKTIONEN 2010 blev året hvor Gartnerafdelingens mandskab og materiel blev sat på den ultimative prøve i forbindelse med sne- og glatførebekæmpelse. Fra den første frost kom og til den forsvandt, gik der ikke mindre end 92 døgn. Det er den længste vinter vi kan huske her på AAU. I hele den periode var der mandskab på arbejde hverdag og weekend. Jeg tror vi f k prøvet alt inden for vinterforanstaltning. Det gik fra let til hård frost, fra tøsne til snefygning og isslag. Heldigvis er vores materiel rimeligt nyt og i god mekanisk stand. Men alligevel kan man ikke undgå havari og nedbrud, men vi kunne trods alt holde de f este maskiner kørende hele perioden. Vi f k også lejlighed til at afprøve, hvilke private f r- maer, der hurtig kunne rykke ud og hjælpe da sne mængderne oversteg vores maskiners formåen. Det er altid rart at vide, hvor man kan få hjælp i akutte situationer. Vores maskiner er udmærkede ved almindeligt snefald, men når driverne når de højder som vi oplevede i vinteren, ja så må vi ha hjælp udefra. Vi prøvede også en ny situation denne vinter. Nemlig at vi ikke kunne opdrive salt. På et tidspunkt havde vi ikke salt til et æg og det er ikke en særlig rar situation, når vejene er spejlblanke. Vi forsøgte at udlægge sand, men optøet sand var der heller ikke for meget af. Og vores sandudlæggere er ikke velegnet 12 til sand og grus. Vi f k mulighed for at købe salt, men udbyderne havde hævet prisen fra normal ca kr. pr. ton til 6000 kr. pr. ton så med de mængder vi skulle bruge måtte vi pænt takke nej til tilbuddet V ed hård saltning bruger vi omkring 8 tons, så det ville have været en betydelig udskrivning. Der føres regnskab med hvor mange timer vores traktorer kører, og vi kan fortælle i de 90 dage brugte vi lige så mange maskintimer som vi normalt bruger på et helt år, så der blev virkelig kørt. Mange gange omkring 20 timer i døgnet. Det var ofte en træt f ok medarbejdere der kørte i garage, men alle sled som bæster for at yde den bedste service. Forhåbentlig får vi ikke sådan en vinter igen. V i har spekuleret lidt over, om den hårde vinter evt. kunne skyldes at man afholdte det internationale Klima-topmøde i København. Men det er ikke sikkert at det har noget med hinanden at gøre. Men ellers kan det siges, at vi lærte meget af den hårde og lange vinter, som vi kan bruge, hvis vi skulle komme i samme situation igen. Den hårde vinter sluttede som den slags plejer at gøre, nemlig med en storm. Pga. den høje grund-

15 ÅRET I GARTNERSEKTIONEN vandsstand efter tøbruddet, var jorden blevet løs og sjappet, og da stormen så satte ind, væltede en del af de store træer. Det var især de store pil langs kanalen, der med deres store kroner ikke kunne holde sig fast i det løse grundlag. Vi mistede 12 store hængepil i området. De er blevet erstattet her i efteråret med nye. Vi f k en sommer, som vi godt kan lide den. Der kom ikke så meget regn, så vi havde ikke de store problemer med at følge med omkring græsklipning og ukrudtsbehandling. Vi måtte bruge lidt mere tid på vanding end normalt, men det kunne vi f nt nå ind imellem de andre arbejdsopgaver vi har. Vedr. vores stationære komprimator, har kommunen ønsket en bedre måde at tømme containerne på. I øjeblikket undersøges det om vi evt. skal have en større container, eller om vi skal ombygge den nuværende. Vi har lavet den aftale med kommunen at vi kører som hidtil, indtil vi f nder en løsning. Efteråret er primært brugt på at plante en del store træer på området, og erstatte de træer som er syge. Vi har været ved at se på udskiftning af vores renovationsbil. Den nuværende er en lidt ældre model med EU3 motor med partikel f lter. De nye regler for kørsel i byområde er lastbiler med min. EU4 motor. Vi kan dog stadig køre bykørsel med vores bil, men vi ved ikke hvor længe. En ny renovationsbil er en dyr investering, så det bruger lidt tid på at presse forhandleren til at komme med et fordelagtigt tilbud. Så handlen er ind til videre kun på forhandlingsniveau. 13

16 Fremtidens driftskontor 14

17 7 FREMTIDENS DRIFTSKONTOR Vi har de sidste år drøftet muligheden for at skabe nogle moderne driftskontorer, der både skal kunne imødekomme vore, men også brugernes behov for fysiske rammer til denne funktion. Formålet er naturligvis at sikre brugerne den bedst mulige service. Delmålene er at: Optimere samarbejdet i driftsgrupperne Medarbejderne ikke føler sig isolerede men har kollegaer at sparre med Optimere brugen af de digitale systemer Optimere værdien af de data, der kan trækkes ud af de forskellige systemer Forbedre de fysiske rammer Understøtte samarbejde i serviceteams Understøtte erfaringsudveksling Sikre kollegaer bedre forhold for at hjælpe og støtte hinanden Fjerne følelsen af at være alene (driftskontorer forhindrer ikke møder med faglige kollegaer). Der blev nedsat en brugergruppe bestående af håndværkere, rengøring og betjente i området. Der blev lagt vægt på at alle faciliteter stadig skal være til rådighed. Et driftskontor skal indeholde: Kontor m. arbejdspladser og skranke, frokoststue/ samtalerum, depoter, værksted, adgang til frankeringsmaskine, adgang til omklædning og bad. Først blev frokoststuen etableret og den blev hurtigt budt velkommen af rengøringsgruppen, der har manglet et sådant rum altid. Der er blevet etableret et vindue fra rummet med udkig til hovedindgangen (længe ønsket). Nu mangler vi bare at evaluere på om idéen opfylder formål og delmål. På billedet kan I se resultatet. Muligheden for et pilotprojekt opstod da vi f k en større byggesag i Frederik Bajers Vej 7A bygningen. 15

18 8 NY LOKALPLAN I SDR. TRANDERS FOR VEST-CAMPUS I forbindelse med universitetets ønske om at bygge en bygning til Institut for Byggeri og Anlæg samt et bibliotek og en fællesbygning på markerne syd for Pon.-området opstod behovet for at udarbejde en lokalplan for området, således at AAU heri kan beskrive reglerne for vore fremtidige byggerier i dette område. Det vigtige bliver så at få kommunens accept af at det er sådan reglerne skal være. Sagen startede med at Teknisk Forvaltning sammen med en rådgivende arkitekt tog kontakt til kommunens planlæggere, der heldigvis var indstillede på at deltage i dette arbejde. Så startede et større arbejde med at få tegnet den fremtidige bebyggelsesstruktur i området. Herunder også forhold som grønne/rekreative arealer, veje og offentlig traf k, p-forhold, bybåndet, miljøforhold samt bygningsvoluminer og udtryk. I løbet af det år der er gået er mange sten blevet vendt. Grønne/rekreative arealer. Her var bl.a. fodboldbanen og dennes placering en del af drøftelsen. Fodboldbanen bliver bibeholdt, men kan f yttes. Der fremkom også betragtninger om vigtigheden af at bygge tæt ud mod de grønne kiler, således at overgangen mellem det bebyggede og det grønne bliver markant. 16 Veje og offentlig traf k, der er i øjeblikket overvejelser om at etablere en letbane mellem det kommende nye sygehus og midtbyen. En sådan letbane stiller store krav til areal bl.a. fordi den støjer meget. Det betyder et bredt tracé til denne. I lokalplanen kalder man det dog en højklasset kollektiv traf kforbindelse, fordi der, indtil denne bane evt. bliver etableret, regnes med op mod 750 busser i døgnet. Dette betyder grundet støjproblemer, at der skal holdes afstand til dette tracé når der bygges. Samtidig bliver det vigtigt at forholde sig til, hvilke funktioner, der placeres ved siden af denne. Dertil blev færdselen i området drøftet. Det er vanskeligt at få muligheder for at etablere gennemgående kørsel i området, da der ikke ønskes krydsning af busvejen og fordi man vil sikre at færdslen foregår via Selma Lagerløfs Vej eller Universitetsboulevarden. En stor drøftelse var der også vedrørende parkering. En vanskelig kombination af ønsker om tilstrækkelig mængde parkeringspladser, samtidig med at man gerne vil have disse liggende i randområder således at afstanden mellem bygningerne ikke skal blive for stor, plus det faktum at man gerne vil holde omkostninger nede førte til en konklusion: at der skal udlægges areal til 1 plads pr. 100 m2 men kun etableres 1 plads for hver 125 m2 så har vi mulighed for at etablere f ere, hvis nødvendigt.

19 NY LOKALPLAN I SDR. TRANDERS FOR VEST-CAMPUS Det blev også drøftet at man skal fastholde tanken om et bybånd ned midt gennem universitetet, hvor de vigtige fælles bygninger skal ligge, og hvor den interne gående/cyklende færdsel fortrinsvis foregår. Her må de høje bygninger som bibliotek/fællesbygning ligge. Bygningshøjden var et kardinalpunkt, for Unilabprojektet (gennemgang af forældede laboratorier) havde vist at netop bygningshøjder er vigtige, hvis man ønsker en f eksibel bygningsmasse med mulighed for laboratorier. Så her måtte vi ansøge om en dispensation fra de tidligere bestemmelser om bygningshøjder. Lokalplanen er for nuværende i offentlig høring. Frist for indsigelse er 17. februar Den forventes endeligt godkendt til april. 17

20 9 CAMPUS BALLERUP Her ses de to områder øst og vest for IHK, der er til rådi ghed for byggeriet. Samtidig kan man i bagg runden ane resten af Campus Ballerup nemlig Lautrupvang 1 (der krydser vejen) og 2, som ligger på den anden side af vejen, Lautrupvag. 18

21 CAMPUS BALLERUP I 2005 startede Campus København ved IHK Ballerup, hvor AAU lejede m2. Siden da er arealet til Campus København udvidet, ikke blot i IHK s bygninger, men også til store dele af Lautrupvang 1 og 2, således at vi i dag lejer m2 i Ballerup. Den 1. januar 2007 fusionerede Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Fusionen blev startskuddet til at etablere et storstilet center for viden om det byggede miljø, som skal ligge i Ballerup. Dette gav behov for yderligere m2 i forbindelse med Campus. Januar 2010 indgik Aalborg Universitet en aftale med UBST om et byggeri på Lautrupvang grunden lige ved siden af IHK. Byggeriet skal indeholde ovennævnte center indeholdende SBI og Landinspektøruddannelsen. Det tænkes at dette byggeri skal ligge øst for IHK. Bygningen tænkes meget i retningen af rapporten Fremtidens Universitet, med zoneinddeling fra offentlige til halvoffentlige og private zoner. For at sikre et godt forsknings- og uddannelsesmiljø. Vest for skal der bygges en bygning til AAU s IKT grupper (informations- og kommunikationsteknologi). I første omgang Medilogi og CMI. Denne bygning vil formentligt få et mere råt design. Der er brugt ord som garage med kreative ting, der stritter ud alle sider. Meningen er at brugerne skal kunne sætte meget personlige, kreative præg på denne bygning. Der vil blive skrevet en arkitektkonkurrence på at bygge m2 vest for IHK og m2 mod øst. Samtidig ønsker vi at arkitekterne kommer med bud på mulige yderligere udvidelser på m2 samt hvorledes man kan binde Campus Ballerup bedre sammen som en rigtig Campus. Det tænkes at konkurrencen skal blive afsluttet foråret 2011, hvor man så vælger de rådgivere, der skal stå for at bygge disse 2 (formentlig meget forskellige) bygninger. Ibrugtagning vil, hvis vi opnår f - nansudvalgets accept i starten af 2012, kunne blive engang primo Hvis udviklingen fortsætter med udvidelser i Ballerup vil selv m2 hurtigt blive for lidt. 19

22 10 UNIPRINT UniPrint er ved at være færdig med udskiftningen af de gamle udtjente maskiner. Den sidste sort/hvide Xerox printer er udskiftet med en højteknologisk maskine fra Océ, i den forbindelse er der også indkøbt det nye redigeringsprogram, Prisma Prepare, som blandt andet betyder, at vi nu kan lave automatisk colorsplit af PDF f ler. Vi var kunde nr der har købt dette nye redigeringsprogram, og derfor ønskede Océ at holde en mindre reception for medarbejderne på Myrdalstræde i UniPrints lokaler med en lækker kage og kaffe. I vores farveafdeling er der også indkøbt en ny farvemaskine. Den trykker 65 print pr. minut og er udstyret med en stor rip, der gør at farvegengivelsen bliver ekstrem god. Der er desuden blevet en person mindre i Uniprint, så de nye og hurtigere maskiner hjælper med at presset ikke bliver så stort på de øvrige medarbejdere i Uniprint. 20

23 11 E-REKRUTTERING Aalborg Universitet er i foråret 2010 overgået til et nyt e-rekrutteringssystem. V ia systemet opslås ledige stillinger, således at Aalborg Universitets stillingsopslag får et ensartet layout, og alle procedurer foregår elektronisk i systemet. Ved opslag af en stilling opretter Teknisk Forvaltning stillingsopslag elektronisk og fremsender stillingsopslaget til HR afdelingen, som derefter publicerer på: Ansøgninger skal modtages elektronisk, og såfremt der modtages papiransøgninger eller ansøgninger pr. mail returneres disse med et brev/mail hvori proceduren for at søge stillingerne er beskrevet. Kære Ansøger Tak for din ansøgning. Aalborg Universitetet er i øjeblikket ved at indføre et e-rekrutteringssystem. For at din ansøgning kan komme i betragtning til en opslået stilling vil vi venligst anmode dig om, at lægge din ansøgning ind i det nye e-rekrutteringssystem. Følg nedenstående vejledning: Åben nedenstående link: Vi undskylder ulejligheden og ønsker dig held og lykke med ansøgningen. Venlig hilsen Aalborg Universitet Alle ansøgninger modtages som skrevet elektronisk, og korrespondance med ansøgerne, og ansættelsesudvalg foregår via systemet. Det vil sige at der i systemet kan udvælges kandidater til stillingen, indkaldes til samtale, sendes afslag og udarbejdes indstilling, alt foregår elektronisk. Såfremt man er medlem af ansættelsesudvalget har man mulighed for i systemet at se alle indkomne ansøgninger, ansøgers data, samt mulighed for at prioritere ansøger. Vi har i Teknisk Forvaltning slået e-rekrutteringssystemet blev indført haft 17 stillinger (12 rengøringsassistentstillinger, 1 håndværkerstilling, 1 gruppelederstilling, 1 betjentstilling, 1 elinstallatør og 1 overassistent) der har været opslået og besat via e-rekrutteringssystemet. 21

24 12 ESDH - ELEKTRONISK SAGS - OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM Journalisering er en systematisk registrering af materiale, der enten tilgår Universitetet udefra i form af breve, mails, rapporter m.v., eller udgående dokumenter/breve mails m.m. fremstillet af sagsbehandleren. Journaliseringen sikrer, at man til stadighed har oversigt over hvilket materiale, der foreligger i en konkret sag, samt på hvilket stadie en sag be f nder sig. Indtil 1. september har Aalborg Universitets administration haft papirjournal i form af Scanjour, men har pr. 1. september fået indført et elektroniske sags- og dokument-håndteringssystem Captia, som foruden et journalsystem er et sagsstyringssystem, med indbygget mulighed for at styre sagsgange og kommunikationsrutiner. Formålet med indførelse af ESDH er en ef fektivisering i forhold til den tid, der bruges på journalisering, kopiering, posthåndtering og arkivering, foruden det er lettere for sagsbehandlerne at f nde relevante sager. Systemet anvendes af Aalborg Universitets administration, men ESDH systemet er påtænkt på sigt også at blive anvendt af øvrige enheder på Aalborg Universitetet. ESDH understøtter regeringens krav om en øget digital forvaltning, og lovgrundlaget for arkiv- og journalloven. Elektronisk journalisering gør det bl.a. muligt for den enkelte medarbejder via sin pc hurtigt og nemt at 22 få et overblik over hvilket materiale, der ligger i en bestemt sag, og selv lægge dokumenter ind på en allerede oprettet sag. Flere personer kan arbejde på samme sag, og man er via systemet altid fuldstændig ajourført med hvilke dokumenter, der er i sagen. I Teknisk Forvaltning har vi oprettet den procedure at alle sager oprettes af superbrugerne i Teknisk Forvaltning. Sagerne oprettes centralt, for at undgå at samme sag oprettes f ere gange. Der har i været afholdt kursus i ESDH systemet for det administrative personale i Teknisk Forvaltning, håndværkere, gartnere, Uniprint, samt gruppelederne i rengøringen, og efterfølgende har der været rådgivning fra projektgruppen, som har været rundt i afdelingen, for at svare på spørgsmål, og sørge for at vi kom godt i gang med systemet. Betjentgruppen vil på et senere tidspunkt også komme på kursus i ESDH-systemet. Foruden projektgruppens og superbrugernes hjælp, kan man altid søge hjælp i hjælpeprogrammet prolearning, hvor man kan få hjælp til alle funktioner. Pro-learning kan du få adgang til via Aalborg Universitets hjemmeside, klik på ansatte, på afdelinger i administrationen, ledelsessekretariatet, journal, ES- DH-system, og herefter link til hjælpefunktioner, her-

25 ESDH - ELEKTRONISK SAGS - OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM under er der adgang til pro-learning, som vil guide dig gennem alle tænkelige spørgsmål. På hjemmesiden f nder du også ESDH-vejledningen samt journalplanen. 23

26 13 TEKNISK FORVALTNINGS HJEMMESIDE 24

27 TEKNISK FORVALTNINGS HJEMMESIDE YES 2010 blev året hvor Teknisk Forvaltnings hjemmeside, efter en langvarig proces kom i luften Hjemmesiden er udarbejdet i programmet Info Glue, som er et program som AAU Portalen har medvirket til at udvikle til håndtering af hjemmesider. Hjemmesiden er designmæssigt opbygget, således den opfylder kravene til administrationens webformidling. Hjemmesiden er opbygget, således at f.eks. feltet bygninger til højre indeholder relevante oplysninger om selve bygningen, man kan klikke sig videre fra bygningsteksten, til underteksten - vedligehold og ombygning, installation, brandsikring og kontakter vedr. ombygning. Således gælder det at man kan gå ned i niveau via samtlige felter. Hjemmesiden bliver løbende ajourført, og i nyhedsfeltet vil man kunne se de sidste publicerede nyheder. Du kan f nde Teknisk Forvaltnings hjemmeside på linket Allerede i 2001 gik Teknisk Forvaltning i gang med at opbygge strukturen til hjemmesiden. Processen for udarbejdelse af hjemmeside blev udarbejdet i programmet Frontpage, efter det design, der på det tidspunkt var beskrevet i designmanualen. Konceptet for informationsformidlingen blev dog ændret i årenes løb, og efter mange møder, workshops, ændringer dels i design samt ændringer fra program til nyt program og igen nyt program er hjemmesiden nu i luften. 25

28 14 EN ADMINISTRATIV KVALITETSHÅNDBOG - AAU HÅNDBOGEN 26

29 EN ADMINISTRATIV KVALITETSHÅNDBOG - AAU HÅNDBOGEN Udviklingen af en fælles administrativ kvalitetshåndbog blev startet tilbage i Ideen var at samle administrationens manualer, vejledninger, bekendtgørelser, beskrivelse af sagsgange m.v. i en samlet database til gavn for ansatte og studerende. Gennem processen er arbejdstitlen En administrativ kvalitetshåndbog blevet til AAUhåndbogen. Ideen med håndbogen er, at samle informationer fra afdelingernes hjemmesider og den tidligere regelsamling i en fælles søgbar database. Søgemulighederne er mange, men som oftest vil der søges på emneord i søgefeltet. Ved indtastning i søgeord søges der ligeledes i tekst i databasens indscannet dokumenter. For præcisering af søgning kan der bl.a. søges separat på dokumenter af relevans for studerende og/eller ansatte. Det siger sig selv, at jo mere specif kt der søges, jo færre hits vil fremkomme ved søgningen og derved opnå et mere overskueligt antal søgeresultater. Databasen er udformet som en åben database i den forstand, at ansatte og studerende med opkobling via AAU-serveren har adgang, mens eksempelvis eksterne samarbejdspartnere, rådgivere m.v. ikke har adgang. Adgang til databasen er fra AAU-hjemmesidens startside. For nuværende er det administrationens data der bliver tilgængelige i databasen, men på sigt er ønsket, at fakulteternes data implementeres og vi herved opnår en samlet AAU-database. Inddatering af nye dokumenter samt konvertering af eksisterende dokumenter fra hjemmesider og regelsamlingen opstartes primo Indtil da er manualer, vejledninger bekendtgørelser m.v. tilgængelige i regelsamlingen og på afdelingens hjemmesider. 27

30 15 LEAN ADMINISTRATION OG SERVICE 28

31 LEAN ADMINISTRATION OG SERVICE Oversat betyder LEAN trimmet produktion. Kort sagt standardiser processer, identif cer spild og fjern det. Begrebet blev født tilbage i 50 erne hvor bilproducenten Toyota var i krise og stod overfor massive fyringer. Ved studie af konkurrentens produktions f ow blev det synliggjort, at en optimering af processer var nødvendig for overlevelse ikke kun i produktionen, men hele vejen rundt i organisationen. Det blev starten til det vi i dag kender under betegnelsen LEAN. For at blive i stand til at identi f cere indsatsområder, gennemføre forandring og optimere processer, er administrationens afdelinger blevet opfordret til at deltage med et par medarbejdere i et uddannelsesforløb, hvor der skal arbejdes med konkrete forbedringsprojekter fra egen afdeling. Uddannelsesforløbet gennemføres fra november 2010-februar Efterfølgende er forandringsagenterne rustet til implementering og anvendelse af LEAN-metoder og værktøjer i afdelingen og gerne på tværs i administrationen - og som hos Toyota, skal det implementeres i hele organisationen og ikke kun på gulvet for at opnå den ønskede effekt. Målet er at skabe en kultur blandt alle medarbejderne om at gøre det lidt bedre hele tiden Det man gjorde i går, kan gøres bedre i dag. Altså handler LEAN om at ef fektivisere de opgaver og processer som skaber værdi for kunden og organisationen og fjerne eller minimere de som ikke har værdi. Inden for administration og service kan LEAN teorier benyttes til at reducere sagsbehandlingstider, forbedre kundeservice, reducere medarbejderstress, øge effektiviteten og bruge færre ressourcer. 2 29

32 16 VIL ALT LYKKES FOR OS - I 2011 Der er ingen tvivl om, at 2010 var et travlt år for alle, men 2011 bliver endnu mere travlt. Nogen gange kan man godt spørge sig selv: Hvor længe går det godt? Hvornår kommer vi til tidspunktet hvor vi ikke kan følge med mere? Indtil videre støtter vi os til sloganet på væggen her på gangen i Myrdalstræde 268: yes vi gør det, samt et af vores 10 vision punkter: Vi er en organisation, som ved egen eller ekstern arbejdskraft kan løse alle opgaver vedrørende det fysiske indvendigt som udvendigt. Det er naturligvis ikke byggesager som alle sættes i gang i 2011, men langt hovedparten af dem vil der blive brugt tid på. De opgaver som er omtalt her, er alle opgaver som er lagt oveni det vi kan kalde det normale drift, vedligeholdelse, ombygninger, servicering, rådgivning og dagligdags arbejde. Vi glæder os til udfordringerne bliver store. Vores interne møder bliver forhåbentlig med samme dynamik, faglighed og en passende portion humor som i Hvis vi kan fastholde vores ideal målsætninger og fortsat bevare det gode humør og vores vi passer på hinanden holdning kommer vi forhåbentlig igennem 2011 uden alt for mange skrammer. De opgaver som presser sig ekstra ordinært på er byggeopgaver i form af laboratorier, renoveringer og nybyggeri. I alt er det foreløbig opgjort til ca m2 og på den anden side af 1 milliard kr. 30

33 Tænk positivt og værdsæt de gode ting i livet

34

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium & Erfaringer med brug af mockup på virksomheder Lotte Finsen (ALECTIA)

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 28. september 2006 1. Den første lejekontrakt er nu på plads 2. Rundtur til retterne 3. Selvforvaltningsordningen for øvrig drift 4. Flytning af

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan

Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan INDHOLD Ansvar...3 Afgrænsning...3 Beredskabsskabelonen...3 Beredskabsskabelonens indhold og revision heraf...4 Tilpasning af beredskabsskabelonen

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

ESDH Captia grundkursus. Heldagskursus. Øvelses- og opgavekompendium

ESDH Captia grundkursus. Heldagskursus. Øvelses- og opgavekompendium Version 1.17 fra den 07-02-2006 ESDH Captia grundkursus Heldagskursus Øvelses- og opgavekompendium INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL HÆFTET...2 MÅLBESKRIVELSE...3 CASEBESKRIVELSER...4 CAPTIA GRÆNSEFLADE...5

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere