behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010"

Transkript

1 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent Ellen Bourup Bang, misi Kommuneqarfik Sermersooq

2 Specialundervisning og PPR Skole VSP PPR

3 Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 14: Til elever, hvis funktionsvanskeligheder er af en sådan s art eller omfang, at deres behov for særlig støtte tte ikke kan dækkes d inden for den almindelige undervisning, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Stk. 2 Elever fra skoler, hvor bistand efter stk. 1 ikke kan gennemf nemføres i tilstrækkeligt omfang, skal tilbydes ophold påp de i 20 nævnte n elevhjem, kollegier og særligt s indrettede kostskoler. Stk. 3. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand iværks rksættes efter regler fastsat af landsstyret, der i den forbindelse kan fravige 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 stk. 2 og 18 stk

4 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Anvendelsesområde og formål 2. Til elever, hvis funktionsnedsættelse ttelse er af en sådan s art eller omfang, at undervisningen ikke kan dækkes d inden for den almindelige specialundervisning, gives vidtgående specialundervisning og anden vidtgående specialpædagogisk bistand,, jf. 12, stk.

5 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 4. Formålet med vidtgående specialundervisning og anden vidtgående specialpædagogisk bistand er, 1) at skabe de bedst mulige betingelser for, at eleven kan deltage i klassens undervisning i de tilfælde, lde, hvor det tjener elevens tarv, 2) at fremme elevens udvikling i overensstemmelse med de retningslinier, der er angivet i landstingsforordningen om folkeskolen og 3) at støtte tte eleven ved overgangen fra skole til samfund og erhvervsliv.

6 Støttemuligheder ttemuligheder i skolen I skolevæsenet senet arbejder man med to forskellige typer specialundervisning: almindelig specialundervisning, der betales og styres af kommunerne selv, og vidtgående specialundervisning (kaldet VSP), der betales af Selvstyret/KIIIN men administreres af PPR/misi. NB: KIIIN, Departement for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

7 Støttemuligheder ttemuligheder i skolen Den almindelig specialundervisning er egentligt udgået som begreb i skolereformen Atuarfitsialak.. Dette fordi man mener at kunne differentiere undervisningen tilstrækkeligt ved at danne mindre hold.

8 Støttemuligheder ttemuligheder i skolen Mange skoler har dog beholdt den almindelig specialundervisning i en eller anden form, da der fortsat er et behov for den.

9 Støttemuligheder ttemuligheder i skolen Den almindelig specialundervisning er en mildere form for specialundervisning end den vidtgående specialundervisning.

10 PPR/misi og vsp Vidtgående specialundervisning betales af Selvstyret/KIIIN men administreres af PPR/misi.

11 PPR/misi og vsp PPR/misi administrerer for KIIIN en fast pulje penge til den vidtgående specialundervisning. Rammen kan ikke overskrides, og derfor er der bl.a. hvert år r børn, b der får f r afslag påp at fåf tildelt VSP.

12 PPR/misi og vsp Hvis PPR/misi tildeler en elev VSP, kan det ske i 3 forskellige former: specialklasse, holdundervisning eller individuel undervisning.

13 Oversigt over faser, der indgår i en elevs henvisning til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand Udvikling følges Alm. undervisning Specialpædagogiskbistand iværksættes Behov for særlig støtte opstår PPR kan anbefale til vidtgående specialundervisning Udfra undersøgelsen Eleven indstilles til pædagogisk psykologisk vurdering Forslag om special pædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk undersøgelse Fremsendelse af indstillingen

14 Klassetyper (kan ændres/justeres efter behov) Generelle vanskeligheder: Elever med massive indlæringsvanskeligheder, typisk grundet hjerneskader og/eller mentalt retardering (forsinket udvikling). Indlæringsvanskeligheder: Elever hvis primære re problem er indlæringsvanskeligheder (faglige vanskeligheder). Læse/skrive: Elever med specifikke læsel se- og stavevanskeligheder (faglige vanskeligheder).

15 Klassetyper (kan ændres/justeres efter behov) Tale-/sprogvanskeligheder: Børn med massive tale-/sprogvanskeligheder. Typisk har de også andre vanskeligheder (adfærdsforstyrrelser og/eller indlæringsvanskeligheder - faglige vanskeligheder). Autismespektrumforstyrrelse: Elever der er diagnosticeret inden for autismespektret. Elever med kontaktvanskeligheder og stort behov for struktur og forudsigelighed. (AKT( - faglige vanskeligheder).

16 Klassetyper kan ændres/justeres efter behov Adfærdsvanskeligheder: Elever med adfærdsforstyrrelser (kan være v neurologisk eller socialt betinget). Elever med stort behov for struktur og forudsigelighed (AKT)( AKT). Omsorg: Elever, der nødvendigvis n ikke har problemer med adfærd, men som ikke har fået deres basale behov dækket under deres opvækst (omsorgssvigt/tidligt skadet - faglige vanskeligheder).

17 Klassetyper kan ændres/justeres efter behov Heldagsskolen: Elever med adfærdsforstyrrelser (kan være v neurologisk eller socialt betinget). Elever med stort behov for struktur og forudsigelighed (AKT( og/eller faglige vanskeligheder).

18 Henvisningsårsager til PPR-Nuuk pr.. 1. august 2007 Sager AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) 144 Faglige vanskeligheder 59 Tale- & sprogvanskeligheder 40 Forsinket udvikling 26 Andet 4

19 Antal indstillede til PPR-Nuuk / misi

20 Antal drenge og piger i Nuuk, Tasiilaq & bygder der fik VSP 2009/2010 Piger Drenge

21 Procedure for udslusning af elever fra specialklasse til normalklasse Lærerne drøfter, om eleven vil profitere af at blive udsluset til en almindelig klasse. Lærerne orienterer forældrene om, at man vil arbejde påp at udsluse eleven. Læreren drøfter dette med rådgivningslr dgivningslæreren for specialundervisningen påp skolen. Rådgivningslæreren

22 PPR Pædagogisk Psykologisk RådgivningR Rådgivning for børn b og unge (0-18 år), deres familier og de professionelle, som arbejder med børn. I Grønland har vi: PPR Nord (PPR Uummannaq?), PPR Syd - Selvstyret Misi - Kommuneqarfik Sermersooq PPR Sisimiut + PPR Maniitsoq Qeqqata Kommunia

23 Ansvarsområder og arbejdsopgaver SKAL-opgaver: (lovbundne opgaver - Bekendtgørelse nr. 22 af 23. Juli 1998) - foretage pæd.-psyk. vurderinger / undersøgelser - foretage pædagogiske undersøgelser - rådgive forældre og lærere vedr. børn med særlige behov - fremsætte specialpæd. foranstaltninger - registrering af indkomne individuelle uv.-planer og uv.-rapporter (vurdere udbytte af vsp.uv.) - give feedback på uv.-rapporter - samtaler med elever og forældre, der søger pæd.psyk.rådgivning

24 Ansvarsområder og arbejdsopgaver KAN opgaver: - supervisionsopgaver ift. pæd. personale - supervision af pæd. forløb - rådgivning af forældre (primære samarbejdspartnere) - opkvalificering af undervisning - deltagelse i projekter vedr. børn, unge og familier med børn - deltagelse i krisegrupper - yde krisehjælp til skolerne - deltage i tværfagligt arbejde i kommunen - oplæg til skoler / forældre om relevante emner

25 Fagpersoner Psykologer (ledende, assisterende) Tale- og hørepædagoger Konsulenter for specialundervisning Socialrådgiver Kontorfuldmægtig Tolk Misi / Kommuneqarfik Sermersooq 14 ansatte PPR Sisimiut 3 ansatte

26 Kvalitet i undervisning Nødvendig faglig indsats: velkvalificerede lærerel speciallæreruddannelse hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger eller niveau menneskesyn inklusion frem for eksklusion anerkendelse frem for fejlfinding handicapforståelse

27 Menneskesyn Betegnelser for en teoris holdning til mennesket Dets egenskaber Bevidsthed Adfærd Værdier og holdninger Værdier og holdninger Viden og principper Den grundlæggende filosofi

28 Atuarfitsialak Forandring i en organisation Forudsætning for, at en person kan føle sig integreret er, at en person kan genkende sig selv i den sociale helhed, vedkommende indgår i, og at personen accepteres, som den han/hun er, i sit livsmiljø, i samfundet... (Dencik, 1999) Hovedsagen ved inklussion er, at man må udvikle skolekultur, strategier og praksis, så alle medlemmer af skolens fællesskab får øget mulighed for deltagelse og læring. Forandring i en organisation eller af en organisation er som reelt planlagt. Planlagt forandring er en rationel forandringsproces, som opdeles i faser At der er behov for holdningsændring og fornyelse, for at inkluderingen kan realiseres og lykkes realiseres via forandringsstratigier

29 Brolægning Skole Samfund PPR VSP

30 Spørgsmål Hvilke parametre skal vi have i fokus for at skabe de bedst mulige betingelser eleverne får f r tilbudt i dag - fremover? Nævn mindst 10 parametre. Hvordan kan vi bedst mulig støtte tte eleven ved overgang fra skole til samfund og erhvervslivet - hvem har ansvar for det?

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere