Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3"

Transkript

1 Årsregnskab 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger og forord 2 Ledelsespåtegning 3 Beretning Generelt 4 Byråd og administration 7 Teknik- og Miljøudvalget 9 Kultur- og Fritidsudvalget 13 Børne- og Uddannelsesudvalget 15 Sundhedsudvalget 18 Socialudvalget 19 Arbejdsmarkedsudvalget 23 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse 26 Finansieringsoversigt 27 Balance 28 Noter 29 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 38 Nøgletal 39 1

3 Kommuneoplysninger Struer Kommune Østergade Rådhuset 7600 Struer CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Borgmester Mads Jakobsen Direktion Kommunaldirektør Claus Damgaard Direktør Kjeld Berthelsen Direktør Jørgen Jensen Direktør Erik Østerby Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Byråd Mads Jakobsen (V), borgmester Martin Hulgaard (C), viceborgmester Niels Viggo Lynghøj (A) Steen Jakobsen (V) Karin Houmann (A) Lene Houe (V) John Christoffersen (A) Per Jakobsen (V) Flemming T. Sørensen (A) Anna Marie Brix Poulsen (O) Ann Møller Nielsen (A) Marianne Bredal (V) Grethe Hestbech (F) Rolf Sørensen (V) Arne Thorgaard (A) Conni L. Kristensen (V) Kjeld Graversgård (C) Lars Møller Pedersen (A) Claus H. Hansen (V) Flemming Odde (A) Hans Østergaard (V) Forord Struer Kommune er kommet ud af 2013 med et tilfredsstillende resultat for regnskabet. Struer Byråd har gennem 2013 haft stærkt fokus på stram styring af serviceudgifterne, og det har været svært at få tillægsbevillinger. Struer Kommune fik tilladelse til fra 2013 at hæve grundskylden til 22,9 promille, mens personskatten fortsat er 24,9 %. I 2013 har der været fokus på den kommunale beskæftigelsesindsats, idet kommunen har været generelt hårdt ramt af finanskrisen. I 2013 begyndte det at lysne, og vi så et markant fald i såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede. Det har vidnet om, at virksomhederne i vores område er begyndt at tro på opsvinget og igen tør udvide arbejdsstyrken. Det har samtidig bidraget væsentligt til det regnskabsmæssige gode resultat. I efteråret blev der vedtaget en klima- og energistrategi, der over de kommende år vil stille krav til bl.a. nedbringelse af CO2 udledningen fra de kommunale bygninger Kommunerne har igangsat en omstilling af opgaveløsningen på de store velfærdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale løsninger og administrativ effektivisering. I 2013 afsluttede Struer Kommune den store transformationsproces i organisationen, hvor antallet af aftaleholdere blev reduceret, og dermed skete der også en reduktion i antal ledere. Der skal fortsat være fokus på styringsmekanismerne i organisationen og på incitamentsstrukturer, der understøtter driftsoptimeringer på de økonomiske parametre. Struer Kommune har de senere år i konsekvens af tab af arbejdspladser oplevet en nedgang i antal indbyggere. Tilbagegangen, sammenholdt med demografiforskydningerne, har presset den kommunale økonomi. Samtidig har det indirekte bidraget til at tvinge kommunen til at se på strukturelle løsninger for fortsat at fastholde en god økonomistyring og imødekomme kravene til levering af en god kvalitet af service overfor borgerne. Der er anledning til at takke ledere og medarbejdere for den udviste mådeholdenhed og budgetdiciplin, der sikrer, at Struer Kommune er stærkt rustet i forhold til fremtidens udfordringer, samtidig med at der er leveret en god og gedigen service overfor borgerne. Mads Jakobsen Borgmester 2

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2013 for Struer kommune med tilhørende bilag. Årsregnskabet indeholder kommunens resultatopgørelse udarbejdet efter udgiftsbaserede regnskabsprincipper, mens balancen er udarbejdet efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Det udgiftsbaserede regnskab er baseret på de samme principper som hidtil. Den omkostningsbaserede balance er udarbejdet efter de regler, som kommunen har valgt. Disse regler er beskrevet under afsnittet om anvendt regnskabspraksis - og principperne er uændret i forhold til tidligere år. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for aflæggelse af kommunens årsregnskab som værende hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensyntagen. Årsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse. Struer Kommune, den 19. maj Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Mads Jakobsen Borgmester Direktion Claus Damgaard Kjeld Berthelsen Jørgen Jensen Erik Østerby Kommunaldirektør Direktør Direktør Direktør Struer Byråd Årsregnskabet er forelagt i Struer Byråd den 27. maj 2014 og overgives til Revisionen. Mads Jakobsen Borgmester Claus Damgaard Kommunaldirektør 3

5 Beretning, generelt I Struer Kommune har der været og vil der fortsat være stor fokus på økonomistyringen og på optimering af ressourceanvendelsen. Som i 2012 blev regnskabsresultatet for 2013 væsentligt bedre end ventet ved budgetlægningen. Alle har taget ansvaret for den stramme økonomistyring på sig og været med til at sikre det gode resultat. I organisationen hersker der en høj grad af forsigtighed i forhold til disponering af budgettet. Det skal bl.a. ses i lyset af de statslige sanktioner der kan komme i brug individuelt og kollektivt såvel i budgetsituationen som efter regnskabsaflæggelsen. Denne forsigtighed har medvirket til, at der på driften er et stort beløb af uforbrugte bevillinger, som overføres til Trods det, at der forlods i maj 2013 blev inddraget en række puljemidler mv. i alt 10,7 mio. kr. endte overførslen af uforbrugte driftsmidler på 62,3 mio. kr, - hvilket er 1,3 mio. kr. mere end i Fra Byrådets side er der fremadrettet et ønske om større sammenhæng mellem budget og regnskab. Betragtelige afvigelser skal nøje vurderes med henblik på om der er leveret den forventede service og der fortsat er behov for midler fremadrettet, eller om den samme service vil kunne leveres mere effektivt. Der er aktuelt store udfordringer i forhold til sundheds- og ældreområdet og folkeskoleområdet. For begge områder gælder, at nuværende struktur er under overvejelse. Den såkaldte budgetlov, som har sat rammerne for størrelsen af serviceudgifterne i , vil blive en udfordring, som skal løses ved effektivisering af kommunens drift. Udgangspunktet er, at udgiftsniveauet er på samme niveau i alle fire år. Resultatet af det skattefinansierede område i alt viser et overskud på 36,5 mio. kr. Heri er indregnet anlægsudgifter, udgifter til jordforsyning og udgifter til kommunale ældreboliger på i alt 15,8 mio. kr. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget, hvor der var regnet med et underskud på 17,5 mio. kr., er resultatet således blevet 54,0 mio. kr. bedre end ventet. Dette kan henføres til: Større driftsoverskud 45,7 mio. kr. Mindre anlægsudgifter 4,7 mio. kr. Mindre udgifter til ældreboliger 5,5 mio. kr. Større udgifter til jordforsyning -1,9 mio. kr. Brugerfinansieret virksomhed, drift og anlæg, som omfatter affaldshåndtering - renovation og genbrug - har givet et overskud på 0,4 mio. kr. Overskuddet er 0,4 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne budget. Det fordeler sig således: Genbrug mv., netto merudgift -0,3 mio. kr. Renovation mv. -0,1 mio. kr. Det samlede regnskabsmæssige resultat, for både skattefinansieret og brugerfinansieret virksomhed, udviser et overskud på 36,8 mio. kr. i Resultatopgørelse Mio. kr. Opr. budget 2013 Rev. budget 2013 Fordelingen mellem skattefinansieret og brugerfinansieret virksomhed fremgår af efterfølgende tabel: Regnskab 2013 Skattefinansieret virksomhed -17,5-23,1 36,4 Brugerfinansieret virksomhed 0,7 0,8 0,4 Resultat i alt -16,8-22,3 36,8 Optagne lån 16,0 16,4 11,3 Regnskabsresultatet Den ordinære skattefinansierede driftsvirksomhed viser et overskud på 52,3 mio. kr., hvilket er 45,7 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne budget og 49,5 mio. kr. større end det reviderede budget (korrigeret budget og genbevillinger). Afdrag på lån -14,3-14,4-14,4 Øvrige balanceforskydninger 2,3 3,1-30,6 Netto kasseforøgelse -12,8-17,2 3,1 Positivt beløb er kasseforøgelse. Det større overskud, set i forhold til det vedtagne budget, skyldes følgende: Større skatteindtægter 0,2 mio. kr. Mindre generelle tilskud -17,5 mio. kr. Mindre driftsudgifter 63,2 mio. kr. Større netto renteudgifter -0,2 mio. kr. 4

6 Beretning, generelt Driftsbevillingerne omfatter både skatte- og brugerfinansierede aktiviteter. Bevillingerne tildeles udvalgene i form af én bevilling til hvert udvalg. Nedenfor vises, hvordan de enkelte udvalg har overholdt den samlede bevilling - i forhold til det reviderede budget. Driftsbevilling pr. udvalg Mio. kr. Opr. budget 2013 Rev. budget 2013 Regnskab 2013 Forskel Økonomiudvalget heraf udgør lønpuljer, trepartsmidler mv Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt Positiv forskel er mindre forbrug. Negativ forskel er merforbrug. Revideret budget består af det korrigerede budget - fratrukket de uforbrugte bevillinger i 2013, som er genbevilget i Likvide aktiver Ved udgangen af 2013 udgjorde Struer Kommunes likvide aktiver (kassebeholdning) 130,2 mio. kr. Dertil skal lægges Struer Kommunes tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder på 3,0 mio. kr. Det skattefinansierede område havde ved udgangen af 2013 således en kassebeholdning på 133,2 mio. kr. Deponeringen udgjorde ved udgangen af 2013 i alt 12,9 mio. kr. vedrørende salg af gadelys og deponering vedrørende huslejeaftale. Beløbet medregnes ikke i de likvide aktiver. Såfremt deponeringen var medregnet i kassebeholdningen ville den ved årets udgang have udgjort 146,1 mio. kr. En del af kassebeholdningen kan henføres til uforbrugte 2013-bevillinger: Genbevillinger i 2014 Mio. kr. Anlæg, lån mv. 31,5 Drift, løn og selvforvaltning 62,3 I alt 93,8 Restancerne Målet er, og har været, at få så mange som muligt til at betale til tiden, så Borgerservice ikke behøver at oversende krav til inddrivelse via SKATs Inddrivelsesmyndighed. Der har været en generel stigning hvert år siden SKAT overtog inddrivelsen fra november Stigningen skønnes at kunne henføres til den ændrede organisering af inddrivelsen og Skats inddrivelsesstrategi. Struer Kommune rykker normalt kun 2 gange for et krav før det overgår til Inddrivelsesmyndigheden hos SKAT. Siden 2005 har SKAT arbejdet på at indføre et fælles inddrivelsessystem (EFI), som først er implementeret i efteråret 2013, og fortsat ikke er fuldt ud indfaset. Nedenstående tabel viser konsekvensen af den ændrede struktur og strategi. Tallene for 2005 er for både Struer og Thyholm og de efterfølgende år for den sammenlagte kommune. Restancer, mio. kr. Ultimo 2005 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Kontanthjælp 3,1 4,6 5,2 Boligindskudslån 1,4 2,1 2,0 Boligsikring /-ydelse 0,6 1,2 0,8 Daginstitutioner 0,4 0,7 0,7 Øvrige tilgodehavender 3,5 4,5 7,4 Restancer i alt 9,0 13,1 16,1 5

7 Personer Beretning, generelt Personale Det samlede personaleforbrug i kommunen var i 2013 på fuldtidsstillinger. De kommunale lønudgifter var i 2013 på i alt 631,3 mio. kr. Personaleforbrugets fordeling samt udvikling fra 2012 til 2013 ser således ud: Fuldtidsstillinger drift Byudvikling, bolig- og miljøområdet Forsyningsvirksomhed, kollektiv trafik, havne mv. 6 6 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration I alt, ekskl. arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger I alt Samlet lønsum mio. kr. 642,3 631,3 Kommunale fællesskaber Struer Kommune deltager i flere kommunale fællesskaber, bl.a.: Holstebro-Struer Havn Det fælleskommunale affaldsselskab Nomi I/S Nordvestjysk Renovationsfælleskab I/S (NVRaffald) Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S Skoleskibet Marilyn Anne Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S Herudover ejer Struer Kommune 100% af Struer Forsyning Holding A/S, der er ejer af: Struer Forsyning Elnet A/S Struer Forsyning Energi A/S Struer Forsyning Service A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Vand A/S Struer Forsyning Spildevand A/S Befolkningsudvikling Indbyggertallet i Struer Kommune faldt i 2013 fra pr. 1. januar til ved årets udgang. BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR STRUER KOMMUNE FORVENTER FREM TIL ÅR 2018: Færre 0-5-årige Færre 6-12-årige Færre årige Flere årige Færre i den erhvervsaktive alder Færre antal årige Flere årige Flere over 80-årige Fordelingen mellem aldersklasserne ventes at se således ud i henholdvis 2015 og 2025 i Struer kommune: Fem-års aldersklasser 6

8 Byråd og administration Byrådet og Administrationen IT I efteråret 2012 begyndte arbejdet med at omlægge vores gamle Novell-platform til en ny Citrixplatform. Målet med omlægningen var blandt andet at lette den centrale vedligeholdelse af vores systemer og at gøre vores systemer tilgængelige for medarbejderne uanset tid og sted. Efter planen skulle den nye Citrix-platform sættes i søen i forbindelse med nytåret 2012/2013. Forskellige store udfordringer med hardwaren og leverandørydelserne var dog årsag til en omtumlet sensommer. Derfor blev der i september sat et projekt i gang, der skulle sikre sikker drift i Struer Kommune. Projektet fandt graverende fejl på Citrix-platform. Fejlene blev rettet i oktober, og alle brugere er henover nytåret 2013/2014 langsom blevet flyttet over på den nye Citrix-platform, og den gamle Novell-platform er lukket ned i marts HR HR har i 2013 udarbejdet en ny strategi, som vil være udgangspunktet for arbejdet med at optimere og kvalificere HR arbejdet i Struer Kommune. Det har indledningsvist medført aktiviteter på rekrutteringsområdet samt udarbejdelsen af nye retningslinjer for rekruttering af både menige medarbejdere, specialkonsulenter og ledere. HR har også haft fokus på den fortsatte udvikling af organisationen. Der er dannet nye netværk for lederne, hvor de vil blive tilbudt blandt andet coaching og inspirerende workshops. Organisation & Udvikling Organisation og Udvikling fik ny chef ansat 15. august Afdelingen består nu af seks enheder: Sekretariat, Jura, HR, Udvikling, IT og Kommunikation. Lydens By Byrådet besluttede i 2012, at Lydens By skal være Struer Kommunes særlige strategiske indsatsområde de kommende år. Lydens By handler overordnet om at fastholde, bygge videre på og forny områdets dna og de kompetencer, der er i området. Målet er at sætte en dagsorden for, hvordan Struer får sat yderligere fokus på at skabe beskæftigelse, bosætning og branding. Det er ambitionen, at Lydens By skal skabe national og international opmærksomhed om, at der er grund til at lytte til Struer blev året for planlægning og konkretisering af Lydens By med fokus på organisation, strategi og indsatsområder. I marts 2013 blev der holdt en kick-off-konference på Bang & Olufsen. Efterfølgende er der blevet gennemført aktiviteter, hvor der er sat konkrete initiativer i gang - blandt andet den fokuserede erhvervsservice for virksomheder, der arbejder med lyd. Der er også blevet dannet en organisation, der består af en koordineringsgruppe og en styregruppe, ligesom der er udpeget et advisory board (eksperter med rådgivende/vejledende funktion). Der er lavet et strategisk grundlag med tre lydspor: Erhverv, Velfærdsinnovation og Kultur & Turisme, og der er udpeget i alt 36 indsatsområder, der skal gøre Struer til Lydens By. De 36 indsatser bliver sat i gang og udviklet frem mod 2017, hvor Struer som købstad fylder 100 år, og Aarhus bliver europæisk kulturhovedstad. Byrådet har afsat 1 mio. kr. årligt til projektledelse, aktiviteter og markedsføring af Lydens By. Derudover er der også afsat 1 mio. kr. om året til at gennemføre indsatserne i forhold til erhvervspolitikken, bosætningsindsatsen og klima- og energistrategien. 7

9 Byråd og administration Infocenter Struer lnfocenter Struer der rummer Bibliotek, Borgerservice, Turistbureau, Skolebibliotek og Europe Direct Struer, er den primære indgang for borgere, erhverv, foreninger, turister og tilflyttere - både digitalt, pr. telefon og post samt ved personligt fremmøde. Infocenter Struer er pr. 1. januar 2013 udpeget til at være Europe Direct Center de kommende fem år. Skolebiblioteket er pr. 1. januar 2013 blevet en integreret del af Infocenter Struer. Borgerservice Selvbetjening og digital medbetjening prioriteres højt. Det betyder, at personalet løbende forsøger at flytte borgernes henvendelser fra personlige ekspeditioner til selvbetjening eller medbetjening. Hvis borgerne ikke har Nem ID, er personalet i Infocenter Struer behjælpelig med at få udstedt denne i forbindelse med deres henvendelse. Ultimo 2013 har 81,93 % af borgerne i Struer Kommune over 15 år en Nem ID. Flere områder er i løbet af 2013 blevet digitaliseret. Fra december er følgende områder obligatoriske, når det gælder digitale selvbetjeningsløsninger: Ansøgning om begravelseshjælp Ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat Ansøgning om navne- og adressebeskyttelse Ansøgning om begravelseshjælp Anmelde udrejse Valg af læge Duplikatkørekort Pas i kioskløsning Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler (Ældre og Sundhed) Anmeldelse af rotter (Miljø og Planlægning) Anmeldelse af vielse (Organisation og Udvikling) SKAT har implementeret EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) på området med opkrævning. Det er blevet indkørt med mange problemer, og systemet er stadig ikke fuldt ud indfaset. Projektet er og har været meget tidskrævende for afdelingen. Udbetaling Danmark I efteråret 2012 overgik de første to områder til Udbetaling Danmark. Det var familieydelsesområdet og barselsdagpenge. Pr. 1. marts 2013 overgik pension og boligstøtte. Samlet er seks medarbejdere fra Infocenteret virksomhedsoverdraget i forbindelse med opgaveflytningen, og derudover blev der overdraget et årsværk til opgaven med barselsdagpenge. 8

10 Teknik- og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Kommuneplanlægning Arbejdet med kommuneplanen blev rettidigt afsluttet den 25. juni 2013 med Byrådets endelige vedtagelse af Struer Kommuneplan Struer Kommuneplan er med udgangspunkt i kommunens og samfundets aktuelle behov mere fokuseret på kvalitetsudvikling end på klassisk arealudvikling. På følgende områder i åben-land er således sket væsentlige ændringer i arealudpegninger og tilknyttede retningslinjer: Biogasanlæg Store husdyrbrug Landskab Jordbrugsområder Skovrejsning Natur Lavbundsarealer Inden for andre dele af planen er sket opdateringer og præciseringer. I 2013 indledtes arbejdet med udarbejdelsen af en Klimatilpasningsplan. I første omgang med fokus på stigende vandstande og de deraf afledte økonomiske og samfundsrelaterede konsekvenser. Vindmøller Struer Kommune modtog i 2013 fire ansøgninger om tilladelse til opstilling af husstandsvindmøller (møller med en maksimal højde på 25 meter, der opstilles i tilknytning til ejendommens bebyggelse). Der er meddelt landzonetilladelse til alle ansøgte husstandsvindmøller. Lokalplanlægning I 2013 er der vedtaget en lokalplan for den gamle skole i Resen. Lokalplanen giver mulighed for at indrette de tidligere skolebygninger til erhverv og forsamlingshus m.m. Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget har i 2013 behandlet otte ansøgninger om støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger. Der er meddelt tilsagn om støtte til seks af disse ejendomme. Støttebeløbene har udgjort mellem og kr. og gives som kontante tilskud. Indsatspuljen Struer Kommune har modtaget midler fra den særlige statslige Indsatspulje, som har til formål at styrke bosætningen i landsbyer og landdistrikter ved at forbedre det fysiske miljø. Indsatsen kan anvendes til nedrivning eller istandsættelse af forfaldne bygninger, til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning og til oprydning på private ejendomme. Indsatsen blev igangsat i 2010, og er afsluttet i løbet af Indsatsen i 2013 har udmøntet sig i nedrivning af fire ejendomme samt beslutning om nedrivning af yderligere to ejendomme. I de fleste nedrivningssager er der indgået frivillige aftaler med ejerne om nedrivningen. Byggesagsbehandling Antallet af modtagne byggeansøgninger er faldende. Hvor der i 2012 blev modtaget 397 byggeansøgninger faldt antallet i 2013 til 323 ansøgninger. Antallet af meddelte byggetilladelser er tilsvarende faldende. Hvor der i 2012 blev meddelt 415 byggetilladelser, blev der i 2013 meddelt 292 byggetilladelser. Der arbejdes løbende med at forbedre borgerorienteringen vedrørende ansøgningsprocedurer, herunder krav til tegningsmateriale mv. Veje, stier og grønne områder Fortove I Søndergade (gågadedelen) var de midterste fliser sidste vinter gået løse. Derfor har Teknisk Drift og Anlæg valgt at fjerne fliserne og lægge farveløs asfalt. Den farveløse asfalt er valgt for stadig at give strækningen præg af gågade, samtidig med at den bliver gjort mere holdbar overfor den biltrafik, der er på strækningen. Efter Spildevandsafdelingens renovering af kloakker i Hvidbjerg, har Park og Vej i løbet af året renoveret fortovet langs Nørregade, Nygade, Jens Globs Allé og Frederiksgade. Dette arbejde fortsætter i Først på året blev fortovet langs Vestre Hovedgade renoveret. Østre Strand Projektet på Østre Strand startede op 2012, hvor nyt parkeringsområde, sandområde, nye bord/bænk-sæt og handicapvenlig sti til badebro blev etableret. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv trafik Busdrift Busdriften administreres af Midttrafik og Struer Kommune i samarbejde. Der er én bybus i Struer by, seks rabatruter, som fortrinsvis bringer skolebørn til og fra skole samt fem lokalruter, som betjener borgerne i kommunen. I 2013 er projektet færdigetableret med krabbekar, opbevaringsskur til havkajakker, udvidelse af badebro, infotavler med naturformidling og grejboks til skoleklasser. Krabbekaret kan via den blå pumpe fyldes med vand, hvorefter børn kan udsætte krabber, rejer og andre smådyr, de har fanget og studere dem nærmere. Opbevaringsskur til havkajakker er udarbejdet i samarbejde med Østre Strands Bådlaug. Skoler og institutioner vil i fremtiden bruge Østre Strand i undervisningen. For at gøre det let for skolerne at bruge stranden i undervisningen er der etableret en aflåst grejboks på stranden med udstyr til undervisningen. Udstyret er rejestrygenet, vandsigte, fiskenet med teleskopskaft, vandkikkerter, sorteringsbakker, akvarienet, spande og lup. Til badebroen er der blevet indkøbt et ekstra sidefag, og det har givet mere plads til børnene, når de fisker og ikke mindst bedre kontakt til vandet. Der er opsat A3 infotavler, hvor man kan bladre, se information om fjordens krabber, sten, fisk, muslinger og meget mere. Informationsmaterialet er nemt at skifte ud, og derfor er der på sigt planer om at udvide informationen. Færgedrift Venø Færgefart drives og ejes af Struer Kommune. Venø Færgefart har 2 færger, den nye Venø Færge, som besejler ruten 360 dage om året, de sidste 5 dage sejles ruten af den gamle færge Venøsund, som til daglig drives og passes af Venøsund færgelaug. Venø Færgefart er kommet ud af 2013 med et underskud, som hovedsageligt skyldes uventede reparationer, faldende besøgende og lovmæssig ændring af beredskabsbemandingen (nattevagter). Natur og miljø Natur Struer Kommune har i 2013 igangsat en række naturplejetiltag for at bevare og forbedre kommunens værdifulde naturområder. Der er gennemført kratrydning og fældet træer på kystskrænten ved Skibdal (Thyholm) og på et fredet overdrev i Toftum Bjerge, samt opsat hegn på værdifulde naturarealer ved Toftum, Hjerm og Jegindø, for at sikre naturpleje i form af afgræsning. Yderligere er der udarbejdet plejeplaner for værdifulde naturområder. Formidling af vores naturværdier er også en vigtig opgave, når Struer Kommune markedsfører sig overfor potentielle turister og tilflyttere. Der er afholdt guidede naturture og krible-krable arrangementer, som skal hjælpe borgere og turister til oplevelser og indsigt i de lokale naturværdier. Sammen med fire andre vestjyske kommuner har Struer Kommune udgivet Ud På Tur - kalenderen. Struer Kommune har i 2013 fortsat den systematiske indsamling af viden om kommunens naturområder. Omkring 20 naturarealer er blevet undersøgt af kommunen med henblik på at opnå et opdateret vidensgrundlag. Dette vidensgrundlag indgår i sagsbehandlingen, når der eksempelvis skal træffes afgørelser om godkendelser på landbrug og adgang til naturen. 10

12 Teknik- og Miljøudvalget fjernelse af faunaspærringer, genåbning af rørlagte vandløb og udlægning af sten/grus. Senere vil også ændret vedligeholdelse være et indsatsområde. Vådområdet i Bjørndal Kær er under realisering og der er meddelt tilsagn om realisering af Serup Kær. Der er desuden igangsat en forundersøgelse af vådområdet ved Resenkær. Endelig er der bevilliget tilskud til forundersøgelse af et P-ådals projekt ved Kallerup Kær. I Kilen analyseres der fortsat vandprøver på tre stationer for at holde øje med miljøtilstanden. Sluserne ved udløbet til fjorden bliver reguleret således, at der holdes en forholdsvis lav saltkoncentration i Kilen. Derved opnås en nogenlunde stabil biologisk tilstand. Vandløb I 2013 er der som tidligere år foretaget miljøvenlig vedligeholdelse i vore vandløb. Sandfang er oprenset. Der er opgravet sand i flere vandløb, rørlagte vandløb er spulet og brønde er tømt for sand. Kraftige regnskyl og store nedbørsmængder er en af årsagerne til den megen sandtilførsel til vandløbene. Stormen Bodil og den efterfølgende forhøjede vandstand i Limfjorden, har påvirket udløbet af enkelte vandløb og sat digerne tilknyttet pumpelagene i Resenkær og Serup Kær under pres. Der er i 2013 igangsat en forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter i vandløbene på Thyholm, i Hummelmose Å, Hjerm Bæk og Kjærgård Bæk. Indsatserne omfatter i første omgang Spildevandsanlæg I Hvidbjerg fortsætter processen med at ændre fra fælleskloak til separatkloak, og der er tilsluttet ca. 60 ejendomme i Det praktiske arbejde med at lægge stik ind på de enkelte grunde fortsætter og hele Hvidbjerg by forventes separeret. Grundvand/vandforsyning Vandforsyningsplan blev endelig vedtaget i Indsatsplan Venø 2013 og Indsatsplan i og nord for Klosterhede Plantage har i løbet af 2013 været i høring, og blev endelig vedtaget i november Derudover blev Forslag til Indsatsplan Vejrum-Struer sendt i høring. Da en stor del af indvindingstilladelserne til indvinding af grundvand i kommunen udløb pr. 31. december 2013 har der været stor fokus på fornyelse af tilladelser. Endelig har Vandrådet for vandværker i Struer Kommune udarbejdet nyt fællesregulativ for private vandværker i 2013, som er blevet godkendt af Struer Byråd. Genbrug/Affald Processen med udarbejdelse af Affaldsplan er startet op i 2013 og vil munde ud i en endelig vedtagelse inden 1. oktober Affaldsplanen udarbejdes i fællesskab med Holstebro, Lemvig og Skive kommuner og med affaldsselskabet nomi4s i/s i en koordinerende rolle. Fokus for planen vil være øget genanvendelse i overensstemmelse med den nationale affaldsstrategi. Pr. 1. januar 2014 er der gennemført en fusion af affaldsselskaberne nomi i/s, NVRaffald i/s og Skive Renovation 4S. Det nye fælles affaldsselskab nomi4s i/s for Lemvig, Holstebro, Skive og Struer Kommuner er dermed blevet en realitet. Endelig har fokus på håndtering af bygge- og anlægsaffald specielt i forbindelse med nedrivningsprojekter været et fokusområde i nomi4s i/s 11

13 Teknik- og Miljøudvalget har udviklet et webskema til anmeldelse af byggeog anlægsaffald, herunder for screening og kortlægning af PCB. Landbrug Der er i 2013 meddelt fem miljøtilladelser/- godkendelser af husdyrbrug og fem tillæg til allerede godkendte husdyrbrug. Desuden er tre ejendommes landbrugsarealer blevet VVM-screenet for at kunne modtage afgasset biomasse fra Måbjerg Bioenergy. I 2013 er der også truffet afgørelse i fem revurderingssager på husdyrbrug, der har været miljøgodkendte i mere end 8 år. Ved udgangen af 2013 er der i alt 43 husdyrbrug, som har en miljøtilladelse eller en miljøgodkendelse, og 18 landbrug har en arealgodkendelse. Herudover er der i kommunen 16 husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter Miljøbeskyttelsesloven. Dette er godkendelser, der er meddelt før Husdyrgodkendelsesloven trådte i kraft i Igen i 2013 har der været stor aktivitet med hensyn til anmeldeordning for husdyrbrug, som blev indført i Der er truffet 16 afgørelser i anmelde sager, hvor det ansøgte kan bringes til udførelse uden, at det udløser krav om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. I 2013 er der gennemført i alt 97 miljøtilsyn på husdyrbrug og arealgodkendte landbrug i kommunen. Aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om omfanget af miljøtilsyn på landbrugsområdet er således overholdt. Virksomheder På virksomhedssiden arbejdes med tre virksomhedstyper: Listevirksomheder der reguleres ved miljøgodkendelser, autoværksteder ved en branchebekendtgørelse, mens henstillinger og påbud er med til at forebygge forureninger fra mindre virksomheder. Ved udgangen af 2013 havde kommunen 21 listevirksomheder, der alle er miljøgodkendte, 80 virksomheder reguleret via en brugerbetalingsbekendtgørelse ( bilag 1-virksomheder ) og 30 autoværksteder. I 2013 blev endvidere meddelt tre nye miljøgodkendelser. Baggrunden for håndhævelse af miljøreglerne sker primært igennem miljøtilsynene på virksomhederne. Der er mange forskellige virksomhedstyper med forskellige forebyggende miljøkrav. De mest dominerende forhold der må afhjælpes, er problemer med hensyn til oplag af olie og kemikalier, lugt og luftforurenende stoffer, støj, affald og spildevand. I 2013 blev der afholdt 48 miljøtilsyn i alt, fordelt på 11 listevirksomheder, 29 bilag 1 virksomheder og 8 autoværksteder. Kontrollen med virksomhederne er gennemført i et omfang der efterlever aftale, der er indgået imellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. Fra 23. maj 2013 er implementeret nye regler for afholdelse af miljøtilsyn, der bl.a. stiller krav om digitale offentliggørelser af miljøtilsynsrapporter og en ændret prioritering af typer og antal af tilsyn. Der bliver fremover et krav om to kampagnetilsyn pr. år. Klagesager vedr. støj, lugt og luftforurenende stoffer, affald og hønsehold m.m. medfører også løbende tilsyns- og håndhævelsessager. Jordforureninger I 2013 har jordforureningssagerne i Struer Kommune foruden de typiske opgaver med udarbejdelse af tilladelses-, håndhævelses-, jordflytningsog akutforureningssager, omfattet kampagnetilsyn med jord og virksomheder på Struer Havn. Kampagnen er gennemført for at afhjælpe periodiske udslip af olie fra et regnvandsudløb. Kildeopsporingen har været vanskelig i sagen, fordi havneområdet rummer mange virksomheder med olieoplag, både store og små, hvor der dagligt håndteres olier. Havnen er også karakteriseret ved at have mange forurenede grunde rundt omkring, som tænkes at kunne bidrage, fordi regnvandrørerne er i dårlig stand. Der er identificeret en række potentielle kilder, og fundet en aktuel forureningskilde, som fysisk er blevet fjernet. Der moniteres fortsat på, om der sker opstuvning af olie i ledningssystemet for at afgøre, om alle kilder til problemet er fundet. 12

14 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Infocenter Struer I bygningen på Smedegade rummer Infocenter Struer mange forskellige funktioner og har ca årlige besøgende til bl.a. Struer Bibliotek, Borgerservice, Turistbureau, Europe Direct Struer, Skolebiblioteket, Sekretariat for Struer Handelsstandsforening og Struer Egnens Turistforening, Sekretariat for Struer Kommunes Kunstudvalg, International Living, Limfjordsprojektet Enjoy Limfjorden, Netværksted, Studiecafé og IT-undervisning for borgere mv. Struer Bibliotek Struer Bibliotek er en af kulturinstitutionerne i Struer Kommune og er omdrejningspunkt for mange forskellige funktioner, der har borgernes bevågenhed og interesse. Der er afholdt en række teaterforestillinger og andre børneaktiviteter i forbindelse med efterårs- og vinterferierne. Biblioteket benyttes ofte af daginstitutioner og skoleklasser. Børnene tager jævnligt deres forældre og bedsteforældre med, hvor der er plads til højtlæsning, tid til hjælp omkring valg af de rigtige bøger eller andre materialer. I forbindelse med sommerferien pakkes hundredvis af ferietasker, så de mange skolefriuger også kan benyttes til at dygtiggøre sig. Fra 1. januar 2013 blev Skolebiblioteket formelt en del af Infocenter Struer, hvilket har været med til at styrke samarbejdet yderligere. Borgerne i Struer Kommune er flittige brugere af Biblioteket, hvilket sker både i form af lokalerne, lån af materialer og brug af de digitale biblioteksløsninger, som også i 2013 har været i voldsom vækst. Bogbilen har fundet en ny god rytme på de ugentlige ture rundt i Iandsbyerne og på øerne. Læsesalens mange tidsskrifter og aviser benyttes dagligt af mange trofaste biblioteksbrugere. Mere end 50 arrangementer er blevet afholdt i 2013 og der fortsættes ad samme spor i I uge 40 afviklede vi Litteratur- og Multimediefestival, hvor mere end deltagere var forbi i løbet af ugens 12 forfatterforedrag. Det var første år med inddragelse af skolerne, hvor fem skoler tog imod tilbuddet om at gøre litteraturen levende i lyd og billeder i samarbejde med professionelle fortællere og filmproducenter. Igen i 2014 afvikler vi Litteratur- og Multimediefestival i uge 40 med temaet STEMMER. Musikskole 2013 blev et godt og virksomt år præget af den daglige undervisning afvekslende med elevkoncerter, lørdagscafeer og ud af huset arrangementer. Det samlede elevtal i 2013 lå på ca. 800, hvoraf over 200 er fyldt 25 år, altså stort set som året før. Året igennem arrangeredes koncerter ikke bare af Musikskolen, men også af Musikskolens Venner, Musik & Ungdom, Lydens By, Musiksamrådet samt Struer går Live med sine månedlige torsdagskoncerter. Disse mangeartede koncerter var med til at fastholde fokus på Musikskolen, som stedet med det alsidige og pulserende musikliv. I januar afholdt Musikskolens Venner en vellykket nytårskoncert med Struer Jernbaneorkester og Gimsingers. Den tidligere musikskoleelev og nu færdiguddannede sanger Helene Poulsen var solist. Tema for årets temauge i starten af marts var Sammenspil & Fællesskab. Målet med ugen var at skabe fællesskab og samarbejde på tværs samt fordybelse i musikken. Musikdagen den tredje søndag i marts afholdt på Musikskolen og Folkets Hus blev en flot manifestation på bredden og kvaliteten i Struer Kommunes amatørmusikliv. Hele 28 kor og orkestre, deraf 11 unge musikskolebands optrådte. I april måned var senior koret Syng dig glad på en vellykket tur til Aalborg, hvor de både blev vist rundt på Lindholm Høje og oplevede Aalborg Symfoniorkester. I maj var 28 elever fra Bremdal Blæserklasse i Tivoli til Musikskolernes Dag. Eleverne fik en stor oplevelse både musikalsk og socialt. Ligeledes i maj afholdt vi Rock i Mejeriet, hvor vore unge bands optrådte for hinanden. Den 1. juni arrangerede den nystartede forening Lydens By en ny og anderledes musikfestival, hvor også Musikskolen var rammen om en enestående optaktskoncert med argentinsk tango. De mange musikere, der gav koncerter i det fri, havde mødested på Musikskolen. I august startede anden årgang i Bremdal Blæserklasse, så både 4. og 5. klasse kunne danne hvert et orkester. Efter ansøgning støttede Struer Kommune Musikskolen med kr. til indkøb af nye instrumenter. I slutningen af august holdt World Opera en jazzcafe på Musikskolen, hvor der vha. ny teknologi blev udført en livekoncert med musikere i Struer og Kansas City. Sensommeren var i øvrigt præget af Bølgen, som var temaet for Kultursamarbejdet i Midt-og Vestjyllands store event dette år. I Struer havde blæserklasserne besøg den september af blæserklasser fra Kiel og Herning. De 100 blæsere optrådte på rådhuspladserne i Struer, Holstebro og Herning. Samme weekend var der korfestival under ledelse af Erik Sommer, som sammen med Jens Rosendal havde kreeret et nyt værk Bølgen, der opførtes på Struer Statsgym- 13

15 Kultur- og Fritidsudvalget nasium, Holstebro Musikskole og Lemvig Gymnasium. Som noget innovativt i dette skoleår blev Struer Musikskole i uge 42 vært for Pop Pilot et ROSA sammenspilsprojekt efter svensk koncept for piger fra hele landet. Pigerne var ugen igennem på Musikskolen og overnattede på Marilyn Anne. I den første weekend i november var Musikskolen vært for talentelever fra musikskolerne i Lemvig, Thisted, Morsø og Struer. Dette projekt var støttet af Kulturstyrelsen. På traditionelt og smukkeste vis blev året rundet af den 3. søndag i Advent i Struer Kirke med en flot julekoncert udført af Musikskolens dygtige elever. Folkeoplysning generelt I samarbejde mellem Sundhedscentret, Børne- og Familiecentret, Struer Østre Skole, Foreningen Broen, Projekt Ådalen, Kultur- og Fritidsområdet samt Struer Kommunale Ungdomsskole blev der udarbejdet forslag til projekt fritidspas- og fritidsvejleder. Et tværfagligt samarbejde der har til formål via tidlig indsats at sikre børn og unges trivsel, udvikling, læring, uddannelse og beskæftigelse. Projektet forventes godkendt og opstartet i januar Der er givet støtte til et pilotprojekt på Struer Østre Skole Ung i Front unglederuddannelse, som et skoletilbud for 8. årgang. Projektet har til formål at afsøge, om mulighederne i den nye skolereform kan udnyttes i et samspil omkring udvikling af ungledere til fritidsområdet og give bedre forståelse for foreningsdannelse i almindelighed. Der har igen været holdt Nytårskur i Folkets Hus med deltagelse af 500 frivillige fra folkeoplysningsområdet, det frivillige sociale område, ældreområdet og handicapområdet. En aften med nytårstale, underholdning og uddeling af priser. Nikolaj Overgaard Christensen har fået støtte fra talentudviklingspuljen til deltagelse ved VM i racerunning i 2013 og til anskaffelse af ny racerunnercykel. Efter ønske fra Idrætssamrådet er der igangsat en vurdering af muligheder for helt eller delvis ophævelse af 25 års reglen i forbindelse med lokaletilskud på folkeoplysningsområdet. I et samarbejde mellem Struer Museum, Atletikklubben Kilen, Bremdal Løbeklub og Thyholm Løbeklub blev Oddesundbroens 75 års jubilæum også fejret med et Broløb med 400 deltagere, som fik en unik oplevelse med løb, musik og historie på den spændende rute fra Struer Museum til opløbet og målområde ved Oddesundbroen. Kulturpolitik generelt Der har været ydet underskudsgarantier og ekstraordinære tilskud til en række spændende musikog kulturaktiviteter i kommunen, herunder Kor- & Orkesterfestival, Litteratur og Multimedia Festival, Drive in Bio ved Midtpunktet på Thyholm, Kilen Rock samt sommerkoncerter med Struer Går Live. Der er mellem Statens Kunstråd og de fire aftalekommuner Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune indgået en ny 4-årig rammeaftale for Ensemble Midt- Vest. Fra den 18. august til 19. oktober arrangerede Kultursamarbejdet i kulturregion Midtjylland en stor Kulturfestival med fælles temaet Bølgen, med nyskabende og anderledes kulturtilbud af høj kvalitet. Festivalen startede med en storslået Shock Wave i Hvide Sande søndag den 18. august 2013 og sluttede med "Lanterner i grønt hav"- en vibrerende eftersårsklædt afslutning den 19. oktober i Skovsnogen Artspace. I Struer Kommune havde vi en lang række spændende kulturtilbud i festivalperioden med Kunstnerisk Stjernedrys over Hvidbjerg, Blæserklassetræf, Tsunamie udstilling på Struer Museum, foredrag om Limfjordsbølger og mange andre spændende kulturtilbud. 14

16 Børne- og Uddannelsesudvalget Skole og dagtilbud Ledelse og organisering af skole- og dagtilbud Byrådet traf tilbage i 2012 beslutning om en ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar Først og fremmest er pasnings- og skoledistrikter nu det samme i alle otte distrikter. Der er én skoleleder og én dagtilbudsleder i hvert distrikt. Skolelederen og dagtilbudslederen referer til direktøren for området. Lederen af dagtilbud er også leder af skolens SFO og referer som leder af SFO en til skolelederen. Statusanalysen 2013 Partnerskab om Folkeskolen Statusanalysen er en del af projektet "Partnerskab om Folkeskolen", der startede op i 2007 som et samarbejde mellem KL og 34 kommuner. Statusanalysedelen af projektet er siden forlænget frem til 2013, hvor Struer Kommune samt 34 kommuner i 2007, reduceret til 16 kommuner i 2011 og udvidet til 18 kommuner i 2013 deltager. Formålet med Statusanalysen er at afdække niveau og udvikling i elevernes udbytte af undervisningen både fagligt og i forhold til kreativitet, innovation og problemløsning gennem løbende statusanalyser indeholdende objektive såvel som subjektive data. Statusanalysen er en sammenfatning af svar fra flere hundrede udsagn. Bagved ligger detaljerede rapporter med svar på de enkelte udsagn på partnerskabs-, kommune-, skole- og klasseniveau. I det videre arbejde med statusanalysens resultater vil både forvaltningen og skoleledelserne på de enkelte skoler kunne arbejde detaljeret med de prioriterede områder, som findes relevante at tage fat på. Udvalgte dele af statusanalysen anvendes bl.a. i forbindelse med det årlige ledelsestilsyn på skoler og i dagtilbud. Med udgangspunkt i dette års statusanalyse arbejdes der fremadrettet i tråd med den fremsatte Folkeskolereform med tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Dette sker især med fokus på: Ledelse Faglighed Struer Kommune har indledt et samarbejde med VIA om et Aktions Læringsforløb, hvor ledelse og medarbejdere i et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, understøttet af tydelige rammer for tværfaglige arbejdsgange, har fokus på planlægning, gennemførelse, og evaluering af læringsforløb. Partnerskabet omkring statusanalysen udløber med kalenderåret Effektevaluering af skoleskibet Marilyn Anne Med afsæt i et ønske om at få større viden om og indsigt i tidligere elevers effekt af et ophold på Marilyn Anne, er der i foråret 2013 gennemført en effektevaluering. Betragtes gruppen af tidligere elever på Marilyn Anne som samlet gruppe, viser det sig, at 80 % efter ophold er selvforsørgende. 58 % af de tidligere elever fra Struer Kommune og Holstebro Kommune samt 72 % fra Herning Kommune er enten i gang med at tage en ungdomsuddannelse, eller har allerede gennemført den. Der er altså stor succes med de unges beskæftigelsesgrundlag, når der tages højde for målgruppen. Tallene bakkes op af de unges og deres forældres udsagn, som giver et klart billede af, at Marilyn Anne har haft betragtelig betydning for deres muligheder for at komme godt videre i deres liv. Mange af de interviewede unge giver udtryk for, at Marilyn Anne har reddet deres liv, forstået på den måde, at de ikke selv oplever at have villet lykkes med at få hverken 9. klasses afgangseksamen eller en efterfølgende uddannelse og et job, hvis ikke de havde været på Marilyn Anne. Der har i evalueringen været en overvældende positivitet omkring Marilyn Anne fra alle interviewede, herunder UU-vejledere, der samstemmende med 15

17 Børne- og Uddannelsesudvalget de tidligere elever og deres forældre understreger, at Marilyn Anne har gjort en betydelig forskel for mange unge. Det vurderes dermed, at Marilyn Anne bidrager i betragtelig grad til at sikre en gruppe udsatte og sårbare unges mulighed for at få et godt liv og være selvforsørgende. Inklusion Inklusionsprojektet på skole og dagtilbud som blev igangsat den 1. august 2011, blev evalueret i efteråret 2013 og i evalueringen er der et stort fokus på manglende ressourcer, hvilket konkret handler om oplevelsen af, at der ikke er de nødvendige decentrale ressourcer til at lave et kvalificeret tilbud til alle børn. Forældregruppen udtrykker stor tillid til, at skolerne løfter inklusionsopgaven, og overordnet set ser forældregruppen positivt på inklusion. I dagtilbud fungerer ressourcepædagogfunktionen godt og bidrager på en god måde både til det forebyggende arbejde og til arbejdet med børn og børnegrupper med særlige behov. I børneperspektiv viser evalueringen samstemmende med midtvejsevalueringen, at den gruppe der profiterer mest af projektet, er børn med milde eller middelsvære særlige behov. De får igennem inklusionsprojektet øget mulighed for at blive i normaltilbuddet, og med de rette foranstaltninger kan de klare sig godt. Der er stadig et stykke vej for at være i mål med inklusionsprojektet, så det dermed bliver en naturlig del af driften. Børne- og Familiecentret I foråret 2013 blev ledelsen af Børne- og Familiecentret reorganiseret og fuldtallige i ledergruppen, efter en række måneder med vakante stillinger. Ledelsen består fremadrettet af chef og to afdelingsledere. I alt er der godt 50 ansatte i Børne- og Familiecentret fordelt på to matrikler: Bremdal Torv 4 og Familiehuset beliggende på Gimsing Hovedvej. Familieafsnittet Overgrebspakken, ny regional samarbejdspartner Børnehuset og Social Tilsyn Midt er alle nye lovgivningstiltag, der har haft indflydelse på familieafsnittets arbejdsområde. Vi har opnormeret og omorganiseret familieafsnittet. Vi har etableret Modtagelsen, hvor alle underretninger og nye henvendelser går igennem til et team af meget erfarne socialrådgivere, der er let tilgængelige og hurtigt kan afklare og iværksætte nødvendige rådgivnings- og behandlingstilbud. Det er intentionen, at vi ved at handle hurtigt og effektivt i højere grad kan forebygge, at vanskeligheder vokser sig større, og i stedet gøre børn og familier i stand til efter kortere tid, at komme videre på egen hånd. Modtagelsen er vores ansigt udadtil og rådgiverne tilknyttes som konsulenter på skoler og i dagtilbud, ligesom de har til opgave at udbygge kendskabet og samarbejdet med de frivillige organisationer. De øvrige socialrådgivere arbejder i Baglandet i henholdsvis et socialt og et handicap team, og kan nu fordybe sig i samarbejdet med de børn og familier, der har behov for længerevarende indsats og sikre en høj kvalitet i arbejdet. Der arbejdes netværksorienteret med fokus på inddragelse af barnets/den unges og familiens ressourcer. Vi har fortsat stor succes med at tilbyde vores småbørnskonsulent, der er uddannet autisme-pilot, som vejledende og praktisk hjælp hjemme hos familier, der har børn med nedsat funktion, autisme og andet. Småbørnsvejlederen har i 2013 yderlig rettet fokus på det tværfaglige samarbejde ved konsultativ vejledning til PPR, skoler og daginstitutioner i det omfang det efterspørges. Den udvidede funktion skaber en større sammenhæng i indsatsen for barnet, samt bidrager til inklusion. Anbringelsesteamet har været optaget af overdragelsen af generelt godkendte plejefamilier til det nye Social Tilsyn i Silkeborg. Supervision og efteruddannelse af plejefamilier er også fremover en kommunal opgave. I 2013 var temaerne på de to lovpligtige uddannelsesdage for 16

18 Børne- og Uddannelsesudvalget vores plejefamilier Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis og Dokumentation i plejefamilier med henblik på effektmåling af indsats og barnets udvikling. Behandlingsafsnittet/Familiehuset I Familiehuset tilbydes både forebyggende, udredende og behandlende tilbud - enten individuelt eller som gruppetilbud. Det er også her vores åbne og anonyme rådgivning er etableret. Personalet er pædagoger, terapeuter og behandlingspsykologer. Der findes sorggrupper, skilsmissegrupper og grupper for søskende til handicappede børn. Et nyt tilbud er Cool Kids et gruppeforløb for forældre og børn med angstproblematikker. Familier kan få samtaleforløb eller konsulentbistand i hjemmet med henblik på vejledning og sparring til netop de vanskeligheder, den enkelte familie tumler med i deres hverdagsliv. Der kan også ydes støtte til samvær eller overvåget samvær, hvor dette er barnets behov. Et nyt medarbejderteam rykkede ind i huset i efteråret, familiekonsulentteamet, der arbejder med praktisk og pædagogisk støtte til flygtningefamilierne og deres børn i den 3-årige integrationsperiode. PPR PPR har i tæt samarbejde med skoler og dagtilbud arbejdet med at implementere den nye specialundervisningslov og med at raffinere de konsultative metoder for at understøtte målsætningen om øget inklusion. PPR rykker ud som proceskonsulenter, arrangerer workshops på skoler og kan deltage i forældremøder alt sammen for at fremme forældres og professionelles forståelse for og samarbejde omkring inklusion. Der er fortsat stort fokus på at være let tilgængelige og hurtige til at komme ud i marken, når der kaldes fra skoler eller dagtilbud. Det store fokus på inklusion har betydet, at der altovervejende arbejdes konsultativt, og at individuelle samtaleforløb med børn, derfor foregår i regi af Familiehuset. Der er også i den forbindelse indledt et samarbejde mellem PPR og behandlingspsykologen i Familiehuset omkring børn og unge med angstproblematik. I PPR er en psykolog i gang med specialistuddannelsen til neuropsykolog og fungerer i hverdagen som koordinator for den kommunale indsats for børn og unge, der pådrager sig en hjerneskade. Specialistviden på dette område er afgørende for at sikre, at de ramte børn og unge mødes med tilpas støtte og udfordringer, så de fortsat kan være reelt inkluderet i deres hverdagsliv i skoler og dagtilbud. Puslestikken som vores ergoterapeuter står for, er fortsat en stor succes og derfor et tilbud, der stadig gives til alle nybagte forældre og deres spædbørn. Med Puslestikken inspireres forældrene til at stimulere barnet motoriske udvikling og gennem positivt samvær styrke tilknytningen til deres lille barn. Børn og unge med stammen kan fortsat henvende sig i åben rådgivning hos tale- og hørepædagogerne. Sundhedsplejen Siden 1. oktober 2013 er alle nybagte mødre blevet tilbudt et tidligt barselsbesøg af sundhedsplejen på dagen efter fødslen også selvom det falder i weekenden. Vi har i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med Lemvig kommune i forhold til de besøg, der falder i weekenden, således at vi passer hinandens kommuner på skift på lørdage og i helligdage. Formålet med det tidlige barselsbesøg er at øge fokus på barnets trivsel i den første tid efter fødslen, og dermed mindske risikoen for genindlæggelse grundet eksempelvis ernæringsmæssige problemer, gulsot, amme-vanskeligheder eller brystbetændelse hos moderen. Sundhedsplejen i Struer Kommune oplever trods den korte tid fra oktober 2013, som anbefalingerne har været praktiseret, at det ekstra besøg fremmer trivslen for såvel barn som for forældre. Skolesundhedstjenesten har i 2013 samarbejdet med sundhedscenteret om projekterne "Sunde skridt i indskolingen", der kører i Hjerm og Bremdal skoler og "Mad, myrer og motion", der er forankret på Thyholm. Begge projekter sætter fokus på den daglige kost og motion, og både børn og forældre der deltager, er engageret i projekterne. Som et forbyggende tiltag, har vi i samarbejde med Boligselskabet Ådalen/Engen startet forældrekurset DUÅ (De Utrolige År) basic op. Kurset er henvendt til alle forældre med børn i alderen tre år til 3. klasse, der har brug for at tilegne sig nye redskaber i samspillet og opdragelsen af deres børn. Forældrene henvender sig direkte til kursuslederne og man bliver ikke en sag, af at gå på kursus. Der er stort fokus på alle børns trivsel i hverdagen, og sundhedsplejen står altid klar til at vejlede børn, familier og samarbejdspartnere om sundhed og trivsel. 17

19 Sundhedsudvalget Sundhedsområdet Sundhedskonsulenterne har i 2013 arbejdet koncentreret med bl.a. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne er udgivelser fra Sundhedsstyrelsen omhandlende forskellige risikoområder, herunder hvilke tiltag man kan lave for at forebygge en negativ udvikling i sundhed. Det kan f.eks. være at forebygge, at unge mennesker begynder at ryge, eller at ældre bliver mere ensomme. Der findes 11 forebyggelsespakker med titler som f.eks. alkohol, mental sundhed, solbeskyttelse, fysisk aktivitet, og overvægt. Forebyggelsespakkerne indeholder over 250 anbefalinger til kommunen vedrørende indsatser, der kan iværksættes for at fremme borgernes sundhed. Sundhedskonsulenterne har i 2013 i særdeleshed arbejdet med at finde ud af, hvor mange af disse anbefalinger, som man allerede har iværksat. Det videre arbejde med Sundhedsstyrelsens anbefalinger i 2014 vil omfatte iværksætning af nogle af de forebyggende tiltag, som Struer Kommune ikke allerede tilbyder. Desuden har Sundhedskonsulenterne arbejdet med forskellige projekter, som f.eks. Den Grønne Ring - Sundhed i naturen" som er et tværfagligt naturprojekt i Struer Kommune. Her går sundhed og natur hånd i hånd med fritid og friluftsfaciliteter. Der er i 2013 indviet et nyt knudepunkt på den natursti, som er omdrejningspunktet for projektet. Det nye knudepunkt findes ved Østre Strand. I 2013 er der arbejdet med et teknologiprojekt, hvor man ønsker at fremme KOL-rehabilitering via virtuel træning hjemme hos den enkelte borger har også budt på fortsat udvikling af Sundhedscenter Thyholm, som i 2013 har kørt på 3. projekt år. Kommunal Tandpleje Tilbud til vederlagsfri tandpleje blev i 2013 givet til børn og unge under 18 år bosiddende i Struer Kommune. Samlet modtog 99,33 % af de 0-15 årige tilbuddet på de kommunale klinikker. Den tilsvarende procent for de årige er 94,7 %. Det frie valg mellem kommunal tandpleje og privat tandlæge for de 0-15 årige er fjernet ved lovændring pr. 1. januar plejehjems-/plejeboligbeboere samt fysisk eller psykisk handicappede hjemmeboende med særligt behov modtog kommunens omsorgstandplejetilbud. Der opkræves brugerbetaling i Struer. Tandregulering Tandreguleringsprocenten er 28 % for årgang Den 1. marts åbnede Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN), der er et fælleskommunalt center som står for tandregulering af alle børn og unge fra Skive, Lemvig, Thisted og Struer. Tandreguleringscentret er beliggende på havnefronten i Struer. Tandsundhed Der foreligger en specifik sundhedsplan for tandplejen. Børn og unge er delt op i følgende 3 grupper; 0-5 år, 6-12 år og år. For hver af disse grupper er der opstillet mål for: hvad vi ønsker, at forældrene/de unge ved og kender til hvad vi forventer af forældrene/de unge hvad vi i tandplejen tilbyder I sundhedsplanen er der opstillet delmål for tandsundheden frem mod 2016, hvilke der arbejdes frem mod. På mange områder ligger Struer fint på niveau med lands- og regionsgennemsnittet. Det gælder bl.a. andelen af 12 og 15 årige helt uden huller. Klinikker Størstedelen af kommunens børn og unge er tilknyttet Centralklinikken på Gimsinghovedvej. Der er filialklinikker i Humlum, Langhøj, Park og på Thyholm, hvor der foretages undersøgelser, forebyggelse og nogle behandlinger. Struer Kommunale Tandpleje arbejder med at uddelegere opgaver til de personalegrupper, der kan varetage dem. Det betyder at vores tandplejer laver en stor del af undersøgelserne både på Centralklinikken og på nogle af filialerne. En del af tandplejens klinikassistenter udfører ekstra tandsundhedstjek på de børn og unge, der har behov for det. IT Alle former for journaler og røntgenoptagelser er digitaliseret. Specialtandpleje Efter loven skal der gives et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende og fysisk- og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Regionen har en forsyningsforpligtelse. Der blev for 2013 indgået en aftale med regionen om benyttelse af 50 regelmæssige undersøgelses- og behandlingspladser, samt ni pladser til behandling i narkose af børn og voksne tilhørende målgruppen. Der opkræves brugerbetaling i Struer. Den Kommunale Tandpleje er ansvarlig for det opsøgende arbejde, samt for visitation af borgere tilhørende målgruppen. Der visiteres mellem tandplejetilbud i omsorgstandpleje, specialtandpleje eller almindelig sygesikringstandpleje. Der er udarbejdet kvalitetsstandard for området. 18

20 Socialudvalget Ældre og handicappede Fremtidige udfordringer Den offentlige sektor gennemgår i disse år en kolossal udvikling, som har afsmittende virkning ud til yderste kommunale organisationsled. Den demografiske udvikling der betyder flere ældre og færre hænder til at løse opgaverne, er i denne sammenhæng helt central. Men også befolkningens sundhedstilstand, herunder ulighed i sundhed og sygehusvæsenets udvikling er under hastig forandring. Flere sundhedsfaglige opgaver løses tæt på borgerne i eget hjem. Opgaverne er samtidig mere komplekse og kræver tættere samarbejde mellem forskellige faggrupper. Specialisering af sygehusene giver stadigt kortere indlæggelser og flere ambulante ydelser. Endelig ses i disse år et ændret sygdomsbillede med flere kronisk syge borgere og borgere med livsstilssygdomme. Det politiske mål er klart, flere danskerne skal kunne leve et sundere og længere liv uden sygdom og begrænset funktionsevne. Med baggrund i ovenstående oplever Struer Kommune i disse år et betydeligt pres på det kommunale Sundheds- og Ældreområde, lige fra træningsopgaver, komplekse sygeplejeopgaver og til inddragelse af frivillige til forskellige aktiviteter. Der vil fortsat komme flere, nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver ud i det primærkommunale område, hvilket stiller krav til at kunne arbejde strategisk og målrettet med prioritering af indsatserne. Ny organisation I april 2013 blev der etableret en ny organisation med en ledelse bestående af en sundheds- og ældrechef og 2 afdelingsledere. Hermed blev stillingen som sundhedschef nedlagt, og Sundhedscentrets opgaver blev sammenlagt med Ældreområdets. Der er sket ændringer i opgavevaretagelse og fagopdelingen er efterfølgende: Hjemmepleje/sundhedsområdet, myndighed og boliger. Kostområdet er efterfølgende blevet en selvstændig leverandør til områderne, og refererer direkte til direktøren. Den nye organisering har været en spændende og udfordrende proces og har fyldt en del i hele området. Der har været nye samarbejdsrelationer, som skulle oparbejdes og udbygges, samt en anderledes måde at agere på i forhold til at få borgerne til at være mere deltagende og have indflydelse i deres eget liv. Det handler blandt andet om rehabilitering - et begreb, en tankegang, som ikke implementeres i løbet af en måned eller to, men en proces, der arbejdes med i hele organisationens strategi- og handleplan de næste tre år. Sundheds- og Ældreområdet ser foranderlighed som et grundvilkår i tilværelsen. Det betyder, at morgendagens udfordringer ikke lader sig løse ud fra gårsdagens praksis. Der skal nye redskaber i værktøjskassen og personalets mindsæt skal ændre fokus. Helt central er det, at forandringer skal fremstå meningsfulde for den enkelte medarbejder i hans/hendes konkrete opgaveløsning, før der kan forventes ændrede handlingsmønstre. Det kalder på inddragelse, motivation og ansvarlighed. Udfordringerne i forhold de givne rammevilkår for Sundheds- og Ældreområdet nødvendiggør, at Struer Kommune for at realisere målene, arbejder på at udvikle de sundhedsfaglige tilbud tæt på borgeren i det såkaldte nære sundhedsvæsen. Men kommunen kan ikke gøre det alene, da det kræver et tæt samarbejde med bl.a. almen praksis og det specialiserede sygehusvæsen. Det kræver dialog mellem alle relevante parter. Plejeboliger og Aktivitet Enggård Centrets ombygning I juni 2013 blev 2. etape af Enggård Centret færdigt og der er nu 48 - to rums plejeboliger i tre etager med 16 lejligheder på hver etage. Der er fællesarealer med dagligstue og spisestue og altan eller terrasse ud mod haven. I byggeriet er der lagt vægt på brug af teknologiske hjælpemidler bl.a. i form af intelligente toiletter med skylle- og tørrefunktion, elektrisk åbning af vinduer og fjernbetjening af døre, så beboerne kan være selvhjulpne så længe som muligt. I Plejeboligerne Bøgelund blev der i slutningen af 2012 igangsat et 4-årigt projekt med indførelse af såkaldte touch skærme i beboernes lejligheder. Projektet gennemføres i samarbejde med CIM gruppen, som er et firma beliggende i Struer. Hensigten med skærmene er primært, at medarbejderne kan udføre den dokumentation der vedrører den enkelte beboer og om muligt sammen med denne. Derudover er der mulighed for, at beboeren kan følge med i centrets aktiviteter, og aktivt til- og framelde sig. Aktiviteten vil herefter automatisk blive lagt i beboerens kalender. Endvidere kan bebo- 19

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3

Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger og forord 2 Ledelsespåtegning 3 Beretning Generelt 4 Byråd og administration 7 Teknik- og Miljøudvalget 9 Kultur- og Fritidsudvalget 14 Børne-

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere