Økonomiudvalgets Budgetønsker budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016"

Transkript

1 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget Nr. [Hele kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau ØU 2 Velkomstfilm for borgere og nye medarbejdere (TILRETTES INDEN PUBLICERING) ØU 3 Elektronisk rekruttering ØU 4 App til smartphone til visning af kommunal information ØU 5 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data Afledt drift Hjertestartere (anlægsønske ØU 1) Driftsønsker i alt Anlægsønsker Nr. [Hele kr.] Økonomiudvalgets anlægsønsker ØU 1 Hjertestartere 150 ØU 2 Anskaffelser af køretøjer til brandvæsen ØU 3 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek Anlægsinvestering med driftsbesparelse ØU 4 Sam lokalisering Vej og Park og Teknisk forvaltning Anlægsønsker i alt * Investerings /effektiviseringsforslag Nr. [Hele kr.] Økonomiudvalgets investerings /effektiviseringsforslag ØU 1 Fundraising ØU 2 Digitalisering og øget selv og medbetjening jfr. anlægsønske ØU 3 Sammenlægning Borgerservice og Bibliotek ØU 3 Omlægning af Portalen ØU 4 IT system optimering ØU 5 Strømstyring af PC'ere ØU 6 Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere < 30 år Investerings /effektiviseringsforslag i alt

2

3 Driftsønske Forslagsstiller Forslag Økonomiudvalget GIS-budget opskrives til reelt omkostningsniveau Bevilling Styringsområde (politikområde) GIS Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion GIS-budget Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Beskrivelse af forslaget En tilretning af budgettet er nødvendig, som følge af udviklingen inden for området på og den digitale udvikling i samfundet generelt. Dette betyder bl.a. løbende udskiftning og effektivisering af værktøjerne, som budgettet ikke rummer mulighed for af finansiere. Endvidere er udgiften til serviceaftale med IT-afdelingen fordoblet, og udgiften til kortproduktion er steget samtidig med, at der på landsplan arbejdes med gratis at stille alle data til rådighed. GIS-området har udgifter til licenser til såvel interne som eksterne GIS-værktøjer, interne serviceaftale med IT-afdelingen, produktion og køb af kommunens grundkort, serviceaftaler for GIS-værktøjerne mv. Der kan hentes optimerings- og effektiviseringsgevinster ved større udnyttelse af GISområdet i kommunale opgaver. Fundamentet til yderligere udbygning, udbredelse og udnyttelse er allerede skabt, og vil medvirke til at minimere omkostninger til fremtidige krav på digitaliseringsområdet. Vigtigheden af, at der afsættes realistisk budget til GIS-området understreges yderligere af såvel Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi som den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, hvor GIS og geodata indgår i flere af strategiernes fokusområder og projekter. Konsekvenser for serviceniveau Ved at sikre tilstrækkelige midler til driften af en altid tidsvarende GIS-platform i Ringsted Kommune opnås bedste vilkår for samarbejdet om at få opfyldt kravene til en optimal og effektiv digitalisering i Ringsted Kommune til gavn for borgerne, politikerne og de kommunale sagsbehandlere. Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Aktiviteten ligger i direkte forlængelse af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, Ringsted Byråds vision, Ringsted Kommunes Digitaliseringsstrategi og GIS-udviklingsplan for Ringsted Kommune.

4 Driftsønsker Forslagsstiller Direktionen / HR-staben Forslag Produktion af en velkomstfilm om Ringsted Kommune. Bevilling Styringsområde (politikområde) Det personalepolitiske område Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet nettoændring 300 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Beskrivelse af forslaget Der ønskes midler til at igangsætte en produktion af en præsentationsfilm af Ringsted Kommune. Præsentationen giver potentielle nye medarbejdere og nye borgere mulighed for at se en præsentation af Ringsted Kommune. Præsentationen har således to målgrupper: dels nye borgere, der via et link på hjemmesiden kan klikke sig ind til en rundvisning i kommunen, og dels nye medarbejdere. Det er tanken at de nye medarbejdere sammen med deres ansættelsesbrev får linket, så de kan orientere sig om Kommunen inden første arbejdsdag ligesom filmen ligger på kommunens hjemmeside tilgængelig for såvel borgere som potentielle nye medarbejdere. Konsekvenser for serviceniveau Såvel nye borgere, der tænker på at bosætte sig i Ringsted Kommune som medarbejdere, der søger ansættelse i Ringsted Kommune, vil opleve en sådan præsentationsfilm som en service. Det vil være med til at skabe et positivt indtryk af kommunen

5 Driftsønsker Forslagsstiller Forslag Direktion / HR-stab Indkøb af et elektronisk rekrutteringssystem. Bevilling Styringsområde (politikområde) Det personalepolitiske område Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Beskrivelse af forslaget Der er tale om et online rekrutteringssystem, der understøtter selve rekrutteringsprocessen på den enkelte arbejdsplads, hvorved det manuelle arbejde kan reduceres ved rekruttering af nye medarbejdere. Systemet kan håndtere modtagelse af ansøgninger, oplistning af kandidater efter forskellige kriterier (eks. uddannelse, erfaring, alder m.v.), indkaldelse til samtaler og afslag til kandidater elektronisk. Disse arbejdsgange foregår i dag manuelt på institutionerne. Det vil først og fremmest forbedre og professionaliserer rekrutteringsprocessen og vil i mindre omfang også kunne lette arbejdet på institutioner og for lederne. Implementeringen vil bestå af en introduktion til systemet i form af 3 timers undervisning rettet mod en ansvarlig på institutionsniveau. Implementeringen kan håndteres indenfor rammerne af de eksisterende ressourcer. Konsekvenser for serviceniveau Ansøgere til stillinger i Ringsted Kommune vil opleve en øget professionalisme i forbindelse med rekruttering. Dette vil afspejle sig i den respons, der er i forbindelse med modtagelse af ansøgninger, indkaldelse til samtaler, afslag m.v. Processen bliver mere enkel i institutionerne og for lederne.

6 Driftsønsker Forslagsstiller Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) It & Indkøbsstaben Anskaffelse af smartphone App til visning af kommunal information Ledelse og personale Sekretariat og forvaltninger Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Tilkøb og tilpasning af app til smartphones med info om kommunen og adgang til selvbetjening Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Beskrivelse af forslaget Den digitale udvikling går hurtigt, og borgere er vant til at kunne få adgang til nyttige informationer hvor som helst, ofte via deres mobiltelefon/smartphone. Den mobile adgang er en positiv og spændende udvikling, som Ringsted Kommune gerne vil tage del i. Hjørring Kommune har inspireret via en god App, som dog har kostet kommunen kr. En Ringsted udgave kan skaleres op og ned i pris afhængig af indhold, men kunne koste kr. Andre kommuner bruger smartphones på andre måder. I Næstved Kommune kan man via sin smartphone gå på historisk byvandring og på udvalgte lokationer skanne eller downloade informationer til sin telefon, hvilket både kan bruges i skole-, sundheds og turistøjemed. En App-løsning til sådant formål koster ca kr. Der er to måder at stille kommunal information til rådighed til smartphones. Enten ved at tilkøbe Apps der giver adgang til enkelt services, eller ved at tænke behovet ind i designet af kommunens hjemmeside, så man fra sin telefon kan se og bruge alle kommunes informationer. I herværende budgetproces er der forslag om at kommunens hjemmeside skal moderniseres i 2013 og i den forbindelse kan visningen af hjemmesiden på smartphones også indtænkes. Forvaltningen anbefaler, at man først tager endelig stilling til en investering i en App-løsning indtil det er vurderet, om en ny hjemmeside kan tilgodese borgernes behov for adgang til kommunal information via smartphones. Konsekvenser for serviceniveau Der er ingen tvivl om, at gode Apps der giver borgerne adgang til kommunal info og service vil blive opfattet som god borgerservice. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. I kommunens gældende kommunikationspolitik er ikke taget stilling til brug af smartphone mediet. KL anbefaler i deres e2015 program, at kommunerne har en strategi for anvendelse af services til mobile enheder, og en sådan strategi bør indtænkes i kommunens kommende kanalstrategi.

7 Driftsønsker Forslagsstiller Direktionen Forslag Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Opgradering af Rådhusets magasin til arkiv 150 Gennemgang og oprydning af papirarkivalier 200 Soignering og pakning 80 Flytning af arkivalier til Rådhuset 80 Anskaffelse af søgesystem 50 Arkiveringsversioner af Acadre og CSC Vitae Løbende driftsudgift til arkiveringsversioner til Acadre og CSC Vitae (erstatter fremadrettet engangsudgift på 1,27 mio. kr.) Årlig abonnement for CSC Vitae Afgift til Statens arkiver for opbevaring af e-arkivalier Drift af papirarkiv Drift af arkivstyregruppe Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Kommunen overholder ikke for nuværende lovgivningen om arkivering Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem (Acadre), der anvendes i kommunens centrale administration. De to systemer indeholder bevaringsværdige data, som skal sikres for eftertiden. Det sker ved produktion og aflevering til et offentligt arkiv af en såkaldt arkiveringsversion. På baggrund af oplysninger fra leverandørerne af de to systemer vil udgifterne hertil kunne løbe op i 1,27 mio. kr. En udgift - svarende til kr. årligt - der ikke er budgetteret med.

8 Ud over udgiften på 1,27 mio. kr. til udarbejdelse af arkivversionerne bør der afsættes et engangsbeløb på 0,56 mio. kr. til samling af papirarkivalierne samt årligt 0,56 mio. kr. til drift af disse. Beskrivelse af forslaget Papirarkivalier Papirarkivalierne fra kommunesammenlægningen i 1970 til nu, hvor der stort set ikke produceres papirarkivalier mere, er opmagasineret på de fem adresser, hvor kommunens centrale administration har til huse, samt på én ekstern 1 adresse. En status pr. oktober 2011 viser, at der opbevares hyldemeter papirarkivalier. Kommunen kan fremadrettet vælge at beholde papirarkivalierne 2 i kommunen frem for at aflevere dem til Landsarkivet for Sjælland. Dette skønnes under alle omstændigheder billigere. Aflevering af de bevaringsværdige arkivalier til Landsarkivet for Sjælland ville efter gældende takster koste ca. 1 mio. kr. Magasinet på Rådhuset vil til sammenligning kunne opgraderes til arkivlokale i arkivlovens forstand for en udgift af ca kr. (fugtighedsstyring m.m.). Hvis kommunen vælger at beholde arkivalierne hjemme, er det dog kommunen, der skal varetage arkivlovens formål, herunder stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder samt vejlede i benyttelse (hvis arkivalierne blev afleveret til Landsarkivet for Sjælland, ville dette skulle varetage arkivlovens formål). Varetagelse af arkivlovens formål i kommunen vil kræve større arkivfaglig understøttelse, end tilfældet er nu. Hvis ikke-bevaringsværdige arkivalier kasseres, skønnes det, at de 584 hyldemeter bevaringsværdige arkivalier - plus eventuelt besluttet merbevaring samt bevaringsværdige arkivalier fra skoler og institutioner - vil kunne arkiveres på Rådhuset, hvor kapaciteten er på 774 hyldemeter. Det anbefales af økonomiske grunde, at kommunen beholder papirarkivalierne hjemme. Det forudsætter dog - grundet kommunens varetagelse af arkivlovens formål - en styrkelse af organisationen med arkivfaglig kompetence.. Det anbefales endvidere, at gennemgang af papirarkivalier igangsættes med henblik på at kassere ikke-bevaringsværdige papirarkivalier, og at arkivalierne flyttes til Rådhuset. Afleveringsforløb (til Landsarkivet for Sjælland eller - som anbefalet - til kommunalt arkivmagasin på Rådhuset) omfatter følgende aktiviteter: Bevaringsværdige sager udskilles. Soigneres for metalclips og plastic og pakkes i autoriserede kasser til bevaring. Samtlige sager gennemgås for anmodninger om aktindsigt samt for klager, de er 1 Der er opmagasineret 204 hyldemeter originalmateriale for indscannede byggesager på ekstern (kommunal) adresse. 2 E-arkivalierne skal dog fortsat afleveres til et offentligt arkiv.

9 gået kommunen imod - eller for klage over sagsbehandlingen. Hvor sådanne har indgået i selve sagen, oprettelse særskilte sager (eller hele sagen bevares). Ikke-bevaringsværdige sager kan kasseres jfr. kassationsfristerne. Arkiveringsversioner af IT-systemer Som det fremgår af foregående fylder papirarkivalierne umiddelbart meget, når talen kommer på arkivalier. Dette vil dog fremover kun udgøre en begrænset del af arkiveringsproblematikken. Det store felt handler om e-arkiverne. Som for papirarkivaliernes vedkommende har Statens Arkiver også bestemt, hvilke it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Med e-arkivalierne skal der - udover de hensyn, der tages til papirarkivalierne - tages hensyn til følgende: Der skal arkiveres bevaringsværdige data om alle borgeres sager, hvor papirarkivalierne for de fleste personsager kun skal bevares for borgere med CPRnummer 01. Data er lagret, så de kræver et bestemt it-system for at kunne læses. Kravet til arkivering af bevaringsværdige data er, at data skal kunne læses - også om 100 år. Derfor skal der laves en såkaldt standardiseret arkiveringsversion af data i det enkelte it-system. Statens Arkiv har fastsat standarden for, hvorledes en arkiveringsversion skal se ud. Arkiveringsversion for Acadre vil ifølge leverandøren, Traen, kunne løbe op i ca. 1 mio. kr. Når udgiften løber op i det relativt store beløb, skyldes det bl.a., at der er arkiveret dokumenter i PDF-format (der må kun forekomme dokumenter i det såkaldte TIFFdataformat i arkiveringsversionen). Arkiveringsversion for CSC Vitae vil ifølge leverandøren, CSC, løbe op i kr. samt årlig vedligeholdelse på kr. (foreløbige priser). Udover de nævnte to store systemer driver kommunen en række andre, som også indeholder bevaringsværdige data. Arkiveringsversionerne af disse systemer forventes at kunne afholdes inden for gældende budget. Organisering Kortlægningen af såvel papirarkivalier som e-arkivalier har afdækket den gældende organisering af området. Ansvaret for arkivforholdene er placeret i den enkelte forvaltning, hvorfor et samlet overblik over kommunens arkivalier mangler. Der skønnes behov for at få placeret et centralt ansvar for opgaven; f.eks. gennem nedsættelse af en tværforvaltningsgruppe centralt forankret. Det foreslås at der - med reference til kommunaldirektøren/sekretariatschefen - nedsættes en rådgivende/administrerende arkivstyregruppe - med Byrådssekretariatet som formand - med følgende kompetencer/viden: Viden og overblik over IT-anvendelsen samt IT-sikkerheden (it-afdelingen) ESDH-anvendelse (byrådssekretariatet) Arkivlov/regler, arkivskik (Historiens Hus)

10 Med baggrund i rådgivningen fra gruppen sætter kommunaldirektøren de nødvendige initiativer i gang i forvaltningerne. Drift af arkivstyregruppen skønnes at koste fire timer ugentligt for hver af de tre personer svarende til ca kr. årligt. Hertil kommer som nævnt engangsudgifter til til IT systemer, oprydning mv. Konsekvenser for serviceniveau -

11 Anlægsønsker Forslagsstiller Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning Ringsted brandvæsen Hjertestartere på kommunale arbejdspladser Beredskabskommissionen Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Indkøb/opsætning/uddannelse af 10 hjertestartere Brandvæsen Afledt drift Samlet nettoændring 150 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ingen Beskrivelse af forslaget HovedMED-udvalg har på deres møde af 16/ fremsat ønske om, at der opsættes ca. 10 stk. hjertestartere på kommunale arbejdspladser med det formål at kunne yde en afgørende indsats ifm. hjertestop hos medarbejdere eller medborgere. Forslaget kan gennemføres indenfor 3 måneder efter vedtagelsen f.eks i 1. kvartal Den årlige afledte drift fortsætter så længe hjertestarterne forefindes. Såfremt man ønsker en eller flere hjertestartere opsat i det offentlige rum eksempelvis på torvet, så forøges anlægsudgiften med ca kr. pr. hjertestarter til indkøb af skab. Brandvæsenet kan ikke anbefale placeringen i det offentlige rum pga. risikoen for hærværk eller tyveri. Konsekvenser for serviceniveau Håbet er, at de aldrig kommer i brug, men faktum er, at hjertestartere redder liv. Ringsted Kommune bør i den sammenhæng ved opsætning af hjertestartere bidrage til en øget mulighed for livreddende indsats ifm. hjertestop. Hvad enten der tales om serviceniveau eller kvalitet, så er der tale om en væsentlig forbedring i relation til såvel medarbejdere som samfundet generelt. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Nej.

12 Anlægsønsker Forslagsstiller Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning - Brandvæsen Anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet Beredskabskommissionen Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Anskaffelse af køretøjer jf. investeringsplan (tillægsbevilling) Brandvæsen (fast budgetramme) Anskaffelse af drejestige Afledt drift ifm. indkøb af drejestige. Samlet nettoændring / / / / 550 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ingen Beskrivelse af forslaget Brandvæsenet har udarbejdet en investeringsplan for køretøjer i perioden år Investeringsplan vedlagt. Frem til dato er anskaffelsen af udrykningskøretøjer til brandvæsenet sket ved tillægsbevillinger. Ud fra et driftsøkonomisk synspunkt giver investeringsplanen en mulighed for at slippe for store ekstraordinære anlægsomkostninger og så tilsvarende vilkårene for eksempelvis Vej & Park at indlægge en fast og årlig budgetramme til anskaffelse af udrykningskøretøjer. Der er således ikke tale om en merudgift, men blot en udjævning af omkostningerne til udskiftning af køretøjer. Den årlige administrative og politiske stillingstagen til anskaffelse af 1 stk. brandkøretøj undgås. Såfremt det vedtages at brandvæsenet tilføres en fast budgetramme, så kan finansieringen ske på flere måder f.eks. ved en særskilt anlægskonto med mulighed for at overføre under- /overskud eller ved en fast leasingspulje m.fl. Brandvæsenet foreslår endvidere anskaffelse af en drejestige i år Prisen for en ny drejestige afhænger af størrelse og kvalitet. Efter 15 år vil den afledte drift for stigen øges til ca kr. Konsekvenser for serviceniveau Investeringsplan. Såfremt anskaffelsen af køretøjer følger den skitserede investeringsplan fastholdes nuværende serviceniveau, hvilket er fastlagt af Byrådet ifm. vedtagelsen af den gældende Risikobaserede Dimensionering. I det nuværende serviceniveau indgår en 18 m. påhængsstige. Drejestige. Ved anskaffelse af en 30 m. drejestige kan nuværende 18 m. påhængsstige udfases. Den praktiske anvendelighed samt højdemæssige formåen for en 18 m. påhængsstige er udfra et brandfagligt synspunkt ikke længere tilfredsstillende ift. den udvikling af virksomheder

13 og industri, der er sket i og omkring Ringsted by (eks. højlagre samt større produktionshaller og sammenbyggede lagerhoteller). Gældende for Ringsted bymidte vil påhængsstigen aldrig blive brugt pga. sin kompleksitet i opstilling samt tidsforbrug. Anskaffelsen af en drejestige vil betyde et løft af serviceniveauet overfor kommunens virksomheder og beboere i højere etageejendomme (eks. personredning og tagbrande). De arbejdsmiljømæssige forhold for brandmændene forbedres betydeligt (eks. skorstensbrande, færden på tage m.fl.). Anskaffelsen af en drejestige er et væsentligt løft i såvel mulighederne og kvaliteten af det rednings- og slukningsarbejde som brandvæsenet i dag præsterer, og vil betyde en nutidig tilpasning til samfundets behov. Endvidere skal nævnes, at standarden i Danmark for en by af Ringsteds størrelse tydeligt taler for anskaffelsen af en drejestige. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Nej.

14 Anlægsønske 2013 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek Forslagsstiller Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhedsforvaltning og Børne & kulturforvaltningen Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek Anlægsbevilling Økonomiudvalget Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Tilbygning/ombygning af Biblioteket Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) ,75 Beskrivelse af forslaget Motivation for forslaget I 2015 vil 80 % af al kommunikation mellem borgere og det offentlige foregå digitalt Der er i den nationale digitaliseringsstrategi udpeget tre overordnede strategiske indsatsområder: Bedre digital service, Øget effektivisering gennem digitalisering, Stærkere forpligtende samarbejde om digitalisering. Borgerservicecentret er kommunens administrative ansigt og borgerens vejviser til kommunen og til det offentlige i bred forstand. Ringsted Kommune er forpligtet til at skabe sammenhæng, helhed og overblik for borgerne med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger, tæt på, der hvor behovet opstår og ad de kanaler, der er relevante i situationen. Borgerservice skal samtidig bidrage til, at kommunen er og fremstår som effektiv, imødekommende og attraktiv, for såvel nuværende som potentielle borgere og medarbejdere. Med udgangspunkt i Ringsted Kommunes vision, skal der være plads til innovation, til glæde for både medarbejdere og borgere. Dette er ikke muligt, da både Biblioteket og Borgerservice er presset af driftsopgaver. Det er nødvendigt at tænke anderledes, da udgangspunktet for begge enheder er i markant forandring. Dels i kraft af forandringen af Borgerservice, når Udbetaling Danmark etableres

15 og ydelseskontoret og dagpengekontoret lægges sammen med Jobcentret og dels fordi biblioteket er i forandring mod en større rolle som vejleder og formidler. Baggrund og formål med forslaget Med baggrund i Byrådets temadag i 2011 om fremtidens borgerservice, set i lyset af etablering af Udbetaling Danmark og kommunernes fremtidige satsning på digital service, har en arbejdsgruppe med deltagelse fra Borgervice og Ringsted Bibliotek udarbejdet dette beslutningsgrundlag. Formålet med projektet er, at sætte større fokus på digitaliseringen. Det vil blive muligt, at opnå en synergieffekt ved at lægge disse to enheder sammen. Det er realistisk at kigge på de interne arbejdsprocesser (ressourceanvendelse) og flytte ressourcer fra de arbejdsgange vi har i dag til de digitale tiltag, vi gerne vil sætte i fokus, fra back-end til front-end. Effektiviseringsgevinsten høstes således via reduktion i lønomkostninger. Tidshorisont og handleplan for implementering Udbetaling Danmark Når Udbetaling Danmark overtager administrationen af følgende opgaver fra Borgerservice: Barseldagpenge Boligstøtte Børneydelser Pensioner vil borgerne fortsat henvende sig i Ringsted Kommune, som den naturlige og nærmeste indgang til det offentlige. Derfor vil der blive behov for at støtte borgerne med vejledning og medbetjening. Disse borgerserviceopgaver flytter med i den nye institution på biblioteket: Pas Kørekort Helbredstillæg Sygesikringsopgaven Vielser SKAT NemID Turistopgaver Boliglån Boliganvisning Begravelseshjælp Folkeregistret Vejledning vedr. UDK-opgaver: Barseldagpenge Boligstøtte Børneydelser Pensioner Tidsplan Det anbefales, at Borgerservice og Ringsted Bibliotek formelt fusioneres med virkning fra efteråret 2013 til en ny institution med det formelle navn Ringsted Kommune biblioteket (det geografiske) borgerservice, viden og oplevelse.

16 Økonomi Vedhæftede bilag indeholder tegninger over den nye institution og et økonomisk overslag. Ved flytning fra Nørregade 100 til Biblioteket vil der blive frigivet kontorareal til f.eks. Ungeenhed, dette vil være til fordel for en samlet arbejdsmarkedsafdeling og der vil være sparet husleje. Alternativ kan være en økonomisk ramme på kr , dette vil kunne ske ved at skære i kundearealet til den borgerbetjente del. I forhold til det oprindelige og vedhæftede forslag, er der ikke i det alternative forslag beregnet udvidelse af det nuværende kundeareal på 110 kvm. Arealet er en kompensation for det øgede betjeningsareal og de flere besøgende som en sammenlægning vil medføre. I det alternative forslag er der ikke beregnet udvidelse af aktivitetsrummet som blandt andet anvendes til kulturelle aktiviteter samt undervisning. Konsekvenserne ved den manglende udvidelse af kundearealet, samt udvidelse af aktivitetsrummet, vil være mindre plads til biblioteksydelser, i forhold til den plads, der er i dag. Den manglende udvidelse af aktivitetsrummet vil begrænse mulighederne for afholdelse af kurser for borgerne (mindre lokale og kun et lokale som dækker andre aktiviteter) og samlet set vil borgerne blive presset mere sammen. Konsekvenser for serviceniveau Borgerne vil få en bedre service f.eks. øget åbningstid for borgerservice i bedre og mere indbydende rammer. Digitaliseringsstrategien vil få et naturligt læringssted for formidling og undervisning. Biblioteksservicen vil få fat i nye brugere. Det bliver muligt at skabe en serviceforbedring for borgerne og medarbejderne, i kraft af: Medarbejdernes fremtidige rolle vil være vejleder/digital ambassadør og det vil give medarbejderne muligheder for at en alsidig hverdag med spændende og udfordrende opgaver, hvilket vil sige en mere attraktiv arbejdsplads end vi kan tilbyde i dag. Ved at benytte bibliotekets åbningstider fremover, bliver det muligt at hjælpe borgerne når det passer bedst for den enkelte borger. Borgerne skal klare mange udfordringer i fremtiden vedr. obligatorisk selvbetjening. Den nye enhed skal have fokus på at yde medbetjening i stort omfang. Derudover skal der selvfølgelig ydes borgerservice, som vi kender det i dag, til de borgere som ikke kan blive digitale. Ved en fælles enhed bliver det muligt at afholde den efterspurgte undervisning for borgerne, så som senior surf-dage, digitale tiltag til de unge og digitale tiltag til de it-svage borgere. Der skal gøres opmærksom på, at herværende forslag delvist hænger sammen med investerings-/effektiviseringsforslaget Digitalisering og øget med- og selvbetjening. Åbent bibliotek Der er i skitseforslaget taget højde for muligheden for en senere konvertering til et åbent bibliotek. Vi gør opmærksom på, at der som andet forslag ligger ønske om det åbne bibliotek

17 Placering Institutionen etableres i bibliotekets bygning på Tvær Alle. Området omkring Tvær Allé vil blive et samlingspunkt for aktiviteter for borgerne og her vil den nye institution ligge meget centralt. Der er gåafstand til Rådhuset, det er tæt på Ringsted-hallen, svømmehallen og ikke langt fra uddannelsesstederne, såsom gymnasiet m.v. På Tvær Alle er der gode p-forhold, offentlig transport og naturskønne omgivelser.

18 Anlægsønsker Forslagsstiller Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning Sam-lokalisering af Vej & Park med Teknisk Forvaltning Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Udbygning af Rønnedevej Frasalg af Bragsvej Besparelse på byggeri af brandsstation Driftsbesparelser Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Beskrivelse af forslaget Forslaget går på, at bygge de nødvendige faciliteter på det ledige område på Rønnedevej 11, således at Vej&Park kan fraflytte Bragesvej, der herefter kan sælges. Der vil være synergier for den samlede afdeling af Trafik, Vej og Park, der i dag er delt over flere adresser, for deling af faciliteter mellem Vej&Park og Brandvæsenet omkring værksted, vaskehal mm og for en bedre udnyttelse af administrationsbygningen på Rønnedevej 9, der i dag har ledige lokaler til både administration og arbejdsfolk. Konsekvenser for serviceniveau Der forventes ikke serviceændringer på baggrund af forslaget. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.

19 Investerings-/effektiviseringsønske Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Klima- og Miljøudvalget Besparelse ved fundraising Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Årsværk Implementerings-/driftsomkostninger Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Baggrunden for forslaget er i højere grad end i dag at udnytte de muligheder, der er for at få eksterne midler til projekter, vi alligevel skal lave. Det er tvivlsomt, at vi kender og bruger de relevante puljer i tilstrækkelig grad. Forslagets indhold Flere og flere projekter vil kunne finansieres gennem midler fra puljer med helt specifikke formål. For at kunne komme i betragtning til dette, er det nødvendigt med ideudvikling og udarbejdelse af ansøgninger. Med henblik på at optimere denne proces kunne der ansættes en projektmedarbejder i en periode på foreløbig 2 år. Ved ansættelse af en sådan projektmedarbejder vil grundlaget for en langsigtet og sammenhængende planlægning kunne forbedres. Dette vil værre en fordel, da det ofte er et krav for at få del i puljemidler, at der er en eller anden form for kommunal medfinansiering. Hvilket medfører, at der bliver afsat midler til gennemførelse af projekter i de årlige budgetprocesser. Projektmedarbejderen kunne organisatorisk placeres i Teknisk Forvaltning, da indsatsen ofte er knyttet til anlægsorganisationen. Kommunen har tidligere haft ansat en fundraiser, men lukkede indsatsen ned ved sidste sparerunde. Konsekvenser for serviceniveau Ingen Samlet budget for området Fundraising kan anvendes i en række at Teknisk Forvaltnings budgetområder

20 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER BUDGET 2013 INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT Digitalisering og øget selv og medbetjening Der er i den nationale digitaliseringsstrategi udpeget tre overordnede strategiske indsatsområder: Bedre digital service Øget effektivisering gennem digitalisering Stærkere forpligtende samarbejde om digitalisering Der er stort fokus og forventninger til et at øget selv- og medbetjening kan frigøre ressourcer i kommunerne. For at gøre det attraktivt og muligt for borgere, virksomheder og medarbejdere at benytte selvbetjening skal der investeres i en teknisk platform i form af en ny hjemmeside og tilkøb af nye selvbetjeningssystemer. Hertil kommer at det er nødvendigt konkret at støtte og undervise borgerne i brugen af de digitale værktøjer. PROBLEMSTILLING, KONTEKST SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING KL og Regeringen vedtog i november 2010 den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Efterfølgende har KL konkretiseret målsætningerne, bl.a. i e2015 programmet, som omhandler styrket digital borgerbetjening. Fra KLs side er målet, at op til 80 % af alle transaktioner på udvalgte områder udføres digitalt. Kommunerne forpligtes via de årlige økonomiaftaler til at indføre en række digitale services, som nationalt er vurderet til at kunne give størst værdi. Ringsted Kommune forventer at udarbejder i 2012 hhv. en kanal- og en digitaliseringsstrategi, der sætter mål hvor, hvordan digitale tilbud skal indgå i kommunens service til borgerne. Projektets forretningsmæssige værdi (Cost/Benefit) Omlægning af kommunens hjemmeside samt indkøb og integration i kommunens it-miljø af nye selvbetjeningsløsninger estimeres at koste 2,8 mio. kroner samlet i perioden Denne investering bør suppleres af ansættelse af en floorwalker fra 2013, der skal hjælpe borgerne i gang med at anvende de digitale løsninger, herunder varetage undervisning. Den samlede omkostning inkl. floorwalker estimeres i således til 4,4 mio. kr. Investeringen skal give kommunen et stærkere digitalt image, og anspore borgerne til at betjene sig selv i højere grad. Det estimeres, at såfremt forvaltningerne er i stand til flytte borgerhenvendelser til selvbetjening, og at der er politisk opbakning dertil, at kommunen kan spare 0,5 mio. kr. fra 2014 og 1 mio. kroner fra 2015 og frem. Investeringen vil således blive positiv fra Effektiviseringen høstes generelt i forvaltningerne idet en øget digitalisering vil medføre mindre sagsbehandlingstid. Herværende forslag hænger tillige delvist sammen med anlægsforslaget Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek.

21 Økonomi kr. i 2012 pl A. Kapitaliserbare gevinster Reduceret træk på medarbejdere på tværs af kommunen grundet øget selvbetjening Reducerede omkostninger grundet effektive digitale processer I alt 0 500* 1.000* 1.000* B. Etableringsomkostninger Etablering ny hjemmeside Køb af it løsninger som dækker obligatorisk digital service og selvbetjening Etablering af snitflader / integrationer ml hjemmeside, selvbetjeningssystemer og fagsystemer I alt C. Driftsomkostninger Licens og vedligehold udgifter til ny hjemmeside og selvbetjeningsløsninger Ansættelse af floorwalker I alt TOTAL A+B+C Personalemæssige konsekvenser 0,5* 0,5* 1,0* 1,0* (netto effekten i årsværk) * Fordeling af kapitaliserbare gevinster mellem udvalgsområder skal præciseres.

22 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER BUDGET 2013 INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT OMLÆGNING AF PORTALEN Ringsted Kommune har i dag et Intranet (Portalen), som er indkøbt og udvikle i Portalen er baseret på software produktet SharePoint. Ringsted Kommune har kun i begrænset omfang mulighed for at ændre og optimere på løsningen. Mange ændringer kræver brug af eksterne konsulenter. Ca af kommunens ansatte (3500) har adgang til Portalen. Udgiften for at give alle medarbejdere adgang via den eksisterende Portal er ca. 3 mio. kr. pga. høje licensudgifter til Microsoft. PROBLEMSTILLING, KONTEKST SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Den nuværende Portal nedlægges og der opbygges et nyt Intranet baseret på Open Source. Ringsted Kommune har samarbejde med andre kommuner, som i dag benytter Open Source til opgaven. IT-stabens udviklingsfunktion forstærkes med en web udvikler til at håndtere løsningen. Ringsted Kommune får selv mulighed for at præge og udvikle Intranettet og det vil være muligt at lave integrationsløsninger og bedre Work flows mellem Intranettet og andre systemer. Det vil samtidig være muligt at gøre Portalen mere brugervenlig. Samtlige 3500 ansatte vil få adgang til Intranettet enten fra en kommunal PC eller fra deres private pc. Det nye Intranet vil også kunne tilgås fra smartphones. Besparelsen realiseres via sparede licensmidler. ØKONOMI kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) +1,0 +1,0 +1,0 +1,0

23 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER BUDGET 2013 INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT: IT SYSTEM OPTIMERING Projektet it system optimering vil tage udgangspunkt i en grundlig kortlægning af Ringsted kommunes samlede it system portefølje. På baggrund af denne kortlægning skal it systemerne vurderes, således at det sikres, at alle ikke-nødvendige it-systemer nedlægges eller sammenlægges. Ydermere skal det sikres, at der er det mest gunstige kontraktmæssige grundlag for de systemer som bibeholdes. PROBLEMSTILLING, KONTEKST SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Projektets baggrund og formål Ringsted kommune har op imod 400 it systemer (it systemer defineres her som både enkeltsystemer, delkomponenter og services). Hver enkelt forvaltning og institution har selv indkøbt it systemer, i nogle tilfælde uden fælles koordinering. Dette har resulteret i, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer et fælles overblik over hvilke it systemer Ringsted kommune råder over samt hvilken værdi it systemerne bibringer. Ved konsolidering af it system porteføljen, vil Ringsted kommune få en reduceret omkostning i forhold til drift og licensudgifter af it systemer og der vil være et potentiale i at øge anvendelsesgraden af de it systemer som bibeholdes. Hvilke interessenter påvirker og påvirkes af projektet Kortlægningen af it system porteføljen, revurdering af kontrakter samt sammenlægning eller nedlægning af it systemer vil være en stor og kompleks opgave. Gennemførsel af projektet skal ske ved oprettelse af en 2-årig projektstilling. Konsolideringen vil dog kun kunne ske i samarbejde med forvaltninger og institutioner. Forvaltninger og institutioner kan blive tvunget til at benytte andre systemer end dem de benytter i dag. Projektets forretningsmæssige værdi Den forretningsmæssige værdi ved en it system optimering vil være både af økonomisk karakter og forbedring af driftskvalitet og arbejdsprocesser. Udover den økonomiske effekt, vil en reduceret it system portefølje bevirke, at der bedre kan fokuseres på de tilbageværende it systemer og at nytteværdien af disse kan højnes. Eventuelle værdiskabende integrationer mellem it systemer vil ligeledes lettere blive identificeret i et mere simpelt it system landskab. ØKONOMI kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) +1,0 +1,0 0 0

24 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER BUDGET 2013 INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT Strømstyring af PC er Ringsted Kommune har i dag ingen styring af strømforbruget på de stationære og bærbare pc er, som er på kommunens netværk. Det betyder i praksis, at udstyr kan stå tændt i mange timer, uden at blive brugt. PROBLEMSTILLING, KONTEKST SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Der indkøbes et værktøj til strømstyring på hver enkelt pc. Værktøjet måler om udstyret bliver brugt. Bruges pc en ikke lukkes den intelligent ned, hvilket bevirker at den, når den tændes igen, vender tilbage til samme tilstand, som den havde ved nedlukning. Der skal opsættes et scenarie for hvor lang tid pc en må stå ubenyttet hen, før det endelige potentiale kan beregnes. Potentialeberegningen er usikker indtil der er lavet en reel undersøgelse. På den baggrund er det nødvendigt at anlægge et konservativt estimat i første omgang. IT brugerne kan blive generet af en kort ventetid ved opstart af pc. Projektets forretningsmæssige værdi Ud over en økonomisk besparelse vil kommunen spare ca. 0,1 ton CO2 ØKONOMI kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse El Driftsomkostninger ved ny Software løsning (varig driftsudgift) Tilskud: El-sparefond El Implementerings-/driftsomkostninger Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Software Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk)

25 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere <30 år I gennem de senere år er der etableret en række forsøgsordninger, hvor kommuner sætter hurtigt ind overfor unge jobklare kontanthjælpsmodtagere med krav om at de bliver aktiveret eller kommer på skolebænken det som mange omtaler som den såkaldte Aalborg-model. Jobcentret finder det overvejende sandsynligt at det, via nytteaktivering, vil være muligt at vende unge jobklare kontanthjælpsansøgere i døren, og på den baggrund mindske sandsynligheden for at se dem igen, og i stedet får dem motiveret til at søge over i uddannelsessystemet eller ud på det ordinære arbejdsmarked. Herværende forslag omhandler implementeringen af sådanne nytteaktiveringsprojekter med en intention at vende langt flere potentielle kontanthjælpsmodtagere i døren end tilfældet er i dag, hvorved kommunen sparer penge på overførselsindkomster og aktiveringsydelser samtidig med at den jobklare unge motiveres til at søge uddannelse eller ordinært arbejde. For en uddybende beskrivelse og gennemgang henvises til det vedlagte bilag Bilag 1 Straksaktivering af unge match 1'ere (investering-effektiviseringsforslag). Problemstilling, kontekst samt politisk og strategisk forankring Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende i Ringsted Kommune. Antallet af kontanthjælpsmodtagere <30 år er således steget med ca. 51 pct. de sidste 3 år. Stigningen er sket for alle matchkategorier størst for de midlertidigt passive og mindst for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Derudover kommer der udviklingen i antallet af påbegyndte kontanthjælpssager. Også her har der været en stigning de seneste år. Det stadigt stigende antal af påbegyndte forløb og den samlede stigning i antal unge jobklare kontant-hjælpsmodtagere, betyder dels en umiddelbar stigning i kommunens udgifter til overførselsudgifter og udgifter forbundet med at aktivere borgerne. Men det betyder også en stadigt stigende sagsstamme for de enkelte sagsbehandlere i såvel Borgerservice som Jobcentret. Disse udfordringer vil kunne afhjælpes, hvis det lykkes jobcentret i endnu højere grad end i dag, at vende de unge i døren, og hurtigt få dem motiveret til enten at påbegynde en uddannelse eller finde et arbejde på ordinære vilkår. Projektet forventes planlagt med opstart 1. juli 2013, og forudsætter nedsættelse af en projektgruppe, der skal udarbejde en præcis projektbeskrivelse, definere projektmålgruppen, opstille opfølgningsmålsætninger/ -kriterier, sikre at projektet følger gældende lovgivning og f.eks. ikke overtræder reglerne for konkurrenceforvridende ansættelser. Interessenter der påvirker og påvirkes af problemstillingen/løsningen Projektet ses gennemført som et tværgående projekt. Dvs. Jobcentret er som udgangspunkt tovholder på projektet, står for visitation af borgere til aktiveringstilbuddet og opfølgningsindsatsen overfor borgerne, men selve de etablerede nytteaktiveringsprojekter vil blive oprettet i andre forvaltninger som f.eks. Teknisk Forvaltning eller Sundhedsforvaltningen. Alt dette er der på nuværende tidspunkt ikke lavet nogen dybere undersøgelse af, og Jobcentret påpeger vigtigheden af, at relevante interessenter som fagforeninger, tillidsrepræsentanter og de

26 fagforvaltninger hvor nytteaktiveringsprojekterne oprettes i, inddrages i en dybdegående analyse af struktureringen og forankringen af projektet i kommunen. Derudover vil Jobcentret også gerne tage forbehold for hvad regering og Folketing i det kommende år eventuelt vedtager af deres bebudede reformer på kontanthjælpsområdet, de forestående trepartsforhandlinger etc. Alle disse kan spille ind og måske fjerne de foreslåede gevinstmuligheder eller ændre afgørende på størrelsen af de foreslåede gevinster. Såfremt det ender med et nationalt initiativ tages sagen op igen til næste år. Alt andet lige vil en beslutning allerede på nuværende tidspunkt dog kunne sikre en hurtig implementering. Beslutnings eller lovgrundlag som ligger til grund for projektet Projektet baserer sig med udgangspunkt i bestemmelserne i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats om en hurtig og intensiv beskæftigelsesindsats. Projektets forretningsmæssige værdi / Projektets økonomi Det foreslåede projekt påregnes at vil medføre såvel etablerings- og driftsomkostninger. De enkelte delelementer, samt den forventede gevinsthjemtagning er skitseret i tabel 1: Tabel 1: Drifts- og etableringsomkostninger samt gevinster ved oprettelse af nytteaktiveringsprojekter i Ringsted kommune, (PL-2012) Drift 2013 Drift 2014 Drift 2015 Drift 2016 Kapitalisérbare gevinster (i kroner) A) Færre ydelsesudgifter til kontanthjælp B) Færre aktiveringsudgifter C) Sparet ½ årsværk i Borgerservice / Jobcenter / 200 Ungeenhed I alt Øvrige etableringsomkostninger (i kroner) A) Køb af bil til projektmedarbejdere 150 B) Diverse omkostninger 50 I alt Driftsomkostninger (i kroner) A) Løn til 3 projektmedarbejdere B) Øvrig drift (PC, telefon, bil, redskaber, arbejdstøj, sikkerhedssko etc.) C) Øvrige omkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser (i årsværk, netto) +1½ ½ Samlet udgiftsniveau Dels ses der sparede udgifter til kontanthjælpsydelsen. Da projektet forventes opstartet i 2. halvår 2013, er besparelsen ikke ret stor i etableringsåret. Den vil dog vokse i de følgende år. Der regnes også med en effektivisering på ½ årsværk i 2016 på en sagsbehandler i Borgerservice, Jobcentret eller Ungeenheden. Denne effektivisering indtræffer i det tilfælde, at antallet af påbegyndte og eksisterende kontant-hjælpsmodtagere permanent reduceres, at omfanget af det administrative arbejde (jobsamtaler, opfølgninger, aktiveringsindsats mv.) faldet så meget, at det tilsiger en reduktion i antal årsværk.

27 Ligeledes er driftsomkostningerne ca. halvt så store i etableringsåret som i de efterfølgende år. Der er forudsat ansættelse af tre projektmedarbejdere. Dette betyder, at aktiveringsprojektet vil kunne maksimalt 60 borgere ad gangen. Såfremt det viser sig, at der er behov for at projektet skal kunne modtage flere borgere end dette, så skal der også ses på en opnormering af medarbejdere allokeret til projektet. Driftsomkostningerne ses holdt på samme niveau i perioden. Projektet sættes samlet til at give kommunen en nettobesparelse på i perioden

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011 Side1/5 Kommunaldirektøren Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. 199621 Brevid. 1277491 Ref. OLEB/ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere