Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11."

Transkript

1 Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl i Mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Lars Jepsen-Sølvhøj (A) Poul Henrik Hedeboe (F) Tom Lysgaard (E) 1 / 27

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 18 Sag nr. 19 Sag nr. 20 Sag nr. 21 Sag nr. 22 Sag nr. 23 Sag nr. 24 Sag nr. 25 Sag nr. 26 Sag nr. 27 Godkendelse af dagsorden Regnskab og overførsel fra Vækstudvalget Orientering om aktører på erhvervsområdet Erhvervspolitiske pejlemærker Organisering af kommunens erhvervsindsats Jobcentrets virksomhedsindsats Partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen Analyse af den tværgående ungeindsats Samarbejde mellem træningsenheden og jobcenteret Meddelelser 2 / 27

3 Journal nr.: Sag nr. 18 Godkendelse af dagsorden Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 8 og normalforretningsordenens 3. Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Indstillingen tiltrådt. 3 / 27

4 Journal nr.: Sag nr. 19 Regnskab og overførsel fra Vækstudvalget Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Opgørelserne vedrørende 2013 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende. Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af overførselsadgang. Mer- eller mindreforbrug vedrørende andre udgifter (overførselsudgifter, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger) overføres ikke. Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i de enkelte år ikke overstige den udmeldte serviceramme af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Fra 2010 blev overførselsreglerne i Frederikssund derfor tilpasset således, at de ikke medvirker til en potentiel sanktionstrussel: Nettomindreforbrug overføres som udgangspunkt til 2015, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget. Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til Nettomerforbrug overføres til Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. For Vækstudvalget er der et overskud i forhold til det korrigerede budget på 11,8 mio. kr., svarende til ca. 3 pct., hvoraf der foreslås overført 0,4 mio. kr. til Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over resultat og overførsler for Vækstudvalget fordelt på politikområder. 4 / 27

5 I løbet af 2013 er budgettet under Vækstudvalget via de tre årlige budgetopfølgninger blevet øget fra 334,8 mio. kr. til 340 mio. kr., hvilket primært skyldes: Lovændringer på beskæftigelsesområdet i løbet 2013, der har betydet, at budgetterne efter KL s vejledninger er blevet ændret. Herefter udgør årets resultat et overskud på 11,8 mio. kr., hvilket primært skyldes: Mindreforbrug vedrørende sygedagpenge på 6,4 mio. kr. Mindre forbruget skyldes en generel nedgang i antallet af sager, herunder antallet af sager over 52 uger, hvor der ikke er refusion, er nedbragt fra 91 sager til 66. Samtidig er der i 2013 en merudgift på kontanthjælpsområdet på 2,6 mio. kr. som følge af en tilgang i antallet af sager. Endelig er der mindre udgifter vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Overførsler På baggrund af ovenstående udgør det korrigerede resultat for ,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, hvoraf 0,4 mio. kr. overføres. Overførslen på 0,2 mio. kr. vedrører beskæftigelsesprojektet Cafe Danner, hvor der er givet en særlig overførselsadgang på trods af, at der tale om en overførselsudgift. Mindreforbrug på 0,156 mio. kr. vedrørende turismeindsats overføres. Øvrige mindreforbrug vedrørende Erhverv og turisme på 0,2 mio. kr. overføres til færgen Columbus, som er budgetlagt under Teknisk udvalg i Bevilling: 0,4 mio. kr. indarbejdes i driftsbudgettet for Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling: Økonomichefen indstiller til Vækstudvalget, at som følge af regnskab 2013 overføres 0,4 mio. kr., som indarbejdes i budgetforslag Tidligere beslutninger: 5 / 27

6 Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Anbefales. Bilag: Bilag-Regnskab og overførsel på politikområder 6 / 27

7 Journal nr.: Sag nr. 20 Orientering om aktører på erhvervsområdet Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Der er mange aktører, der opererer på erhvervsområdet. Aktørerne kan inddeles i to hovedkategorier erhvervsfremmeaktører og erhvervsserviceaktører. Erhvervsfremmeaktørerne iværksætter tiltag, der understøtter mulighederne for erhvervsmæssig vækst og erhvervsserviceaktørerne tilbyder erhvervsservice direkte overfor virksomhederne. Der kan endvidere skelnes ml. bestillende myndigheder, der bevilliger midler og sætter politiske og strategiske rammer for anvendelsen af midlerne, rådgivende organer, der giver uafhængig og sagkyndig rådgivning til det politiske niveau, operatører, som er de udførende aktører og offentlige investorer, der investerer offentlig kapital i vækstvirksomhederne. Mange af aktørerne spænder dog på tværs af disse kategorier. På det nationale plan opererer bl.a. Danmarks Vækstråd, Vækstfonden og Invest in Denmark. På regionalt plan opererer 6 regionale vækstfora, regionale vækstpartnerskaber og væksthusene. På det lokale niveau varetages den lokale erhvervsservice på forskellig vis. Nogle kommuner var valgt at varetage den lokale erhvervsservice som en inkorporeret del af den kommunale administration, mens andre har udvalgt servicen til en ekstern operatør enten i form af det regionale væksthus eller i mange tilfælde et erhvervsråd eller erhvervscenter, der servicerer en eller flere kommuner. Frederikssund Kommune har valgt at samarbejde med Frederikssund Erhverv som på vegne af kommunen står for erhvervsservice, erhvervskontakt og turismeindsats. Kommunens rolle er at være myndighed, skabe rammer samt understøtte de lokale aktører i forhold til lovgivning, tilladelser mv. Derudover er der en række aktører, som kommunen og FE samarbejder med eller indgår i netværk med på erhvervs- og turismeområdet. Bevilling: 7 / 27

8 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Til efterretning. Bilag: Bilag - Oversigt over aktører på erhvervsområdet 8 / 27

9 Journal nr.: Sag nr. 21 Erhvervspolitiske pejlemærker Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vækstudvalget dækker områderne Erhvervspolitik og strategi. På Vækstudvalgets møde den 14. januar 2014 besluttede man at gennemføre en revision af erhvervspolitikken. Intentionen er at fastlægge en strategi, der kan række ind i den kommende byrådsperiode altså til og med Som et første element i en revision af erhvervspolitikken, vil der med fordel kunne defineres en række erhvervspolitiske pejlemærker, som kan fungere som ledetråde for den endelige politikformulering - og som afsæt for en resultatkontrakt med en erhvervsaktør. Pejlemærkernes målsætninger kan være kortsigtede og/eller langsigtede. Hvor kortsigtede målsætninger er konjunkturfølsomme vil konjunkturudsving have en tendens til at udjævne hinanden set over en længere periode. I dette tidsperspektiv afgøres væksten af faktorerne på økonomiens udbudsside, dvs. ændringer i produktionsteknologi, arbejdskraft, kapital og råvareforbrug. I det følgende defineres vækst som tilgang af arbejdspladser i den private sektor. Nedenstående 7 pejlemærker vurderes alle at ville understøtte og drive vækst både på den korte og den lange bane: 1. Øresundsregionen København tilhører en eksklusiv gruppe af storbyer, som er kategoriseret som europæiske lokomotiver. - Frederikssund Kommune skal være en synlig spiller i arbejdet omkring Ørestadsregionen. - Frederikssund kommune skal være med til at understøtte arbejdet for Ørestadsregionen generelt ud fra devisen: Hvad der er godt for Ørestadsregionen er godt for Frederikssund kommune. - Frederikssund Kommune skal aktivt bruge denne platform til at synliggøre det forhold, at kommunen ulig de fleste andre har arealer til virksomheder af en tungere og mere pladskrævende karakter. 2. Infrastruktur Frederikssund kommunes beliggenhed i forholdet til koblingen til den internationale trafik (Kastrup Lufthavn), gør kommunen attraktiv. 9 / 27

10 En velfungerende hurtig internetforbindelse er ligeledes en væsentlig faktor, når virksomheder etablerer sig. - En effektiv infrastruktur både for biler og s - tog, så de vigtige nationale og internationale trafikale knudepunkter kan tilgås så hurtigt som muligt, fremmes: Motorvejen til Frederikssund skal færdiggøres, Fjordforbindelsen skal påbegyndes og s-togstationen i Vinge skal etableres. - En udbygning af den lokale infrastruktur skal styrke adgangen til Øresundsregionens - samt de nærregionale arbejds- og uddannelsestilbud. - Frederikssund Kommune skal sikre en hurtigt (100 bits) og pålidelig net-opkobling fra kommunens større erhvervsområder til resten af verden. 3. Uddannelse og arbejdskraft Frederikssund Kommunes placering i Ørestadsregionen giver adgang til et stort arbejdsmarked i vækst og til alle typer uddannelsesmuligheder for borgerne. Kommunen har en kvalificeret arbejdsstyrke og kan via sin centrale placering tiltrække arbejdskraft til alle typer virksomheder i kommunen. Adgang til kvalificeret arbejdskraft giver gode rammer og betingelserne for de virkelige udøvere af konkurrence, nemlig eksportvirksomhederne og også de mindre lokale virksomheder. - Regionens uddannelsestilbud skal synliggøres både for kommunens indbyggere, men også for potentielle tilflyttere, der lige så naturligt kunne bosætte sig i Frederikssund eller Vinge, mens de uddanner sig som de i dag bosætter sig i Helsingør, Hillerød og Roskilde. - Der skal sikres god tilgængelighed fra alle områder i kommunen til såvel det lokale - som det regionale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. - Der skal være et velfungerende rekrutteringssystem samt tilbud om omskoling og efteruddannelse til rådighed for arbejdsstyrken. 4. De kommunale rammevilkår og erhvervsservice Kommunens eksisterende store og små - virksomheder er eksistensgrundlag for en stor del af kommunens borgere. Samtidig er virksomhederne ambassadører for kommunen. Bedst mulige vilkår for de lokale aktører, tilvejebringer muligheder for lokal vækst samtidig med, at kommunen forbindes med den gode historie for potentielle nye virksomheder. 10 / 27

11 Frederikssund Kommune har fokus på virksomhedernes konkurrencevilkår og tilbyder optimering af den enkelte virksomheds energi, spildstrømme, produktionsteknologi og råvareforbrug samt den enkelte virksomheds mulighed for vækst gennem Symbiose Frederikssund. - Frederikssund kommunes administrative service og planlægning skal fungere optimalt i forhold til erhvervslivets behov. - Afgifter, som kan reguleres i kommunalt regi - f. eks byggesagsgebyr, grundskyld og dækningsbidrag - skal bruges aktivt i forhold til ønsket om en vækstfremmende erhvervspolitik. - Frederikssund Kommune skal facilitere mødet mellem virksomhederne for gensidig sparring, udvikling og netværksdannelse. 5. Iværksætteri Frederikssund Kommune er et attraktivt område at nedsætte sig i som iværksætter ikke kun som lokal - men også som tilkommende iværksætter, som naturligt tiltrækkes dels på grund af områdets klynger - dels af lave etableringsomkostninger.. - Iværksættere skal udover de traditionelle tilbud om opstartsmøder og netværk tilbydes sparring og fortrolighed ekstra vejledning hos kommunen. - Iværksætterne skal tilbydes en introduktion til Symbiose Frederikssund, så denne platform også kan understøtte opbygning af ny virksomhed. 6. Vinge Vinge sætter Frederikssund kommune på landkortet. Området tilvejebringer mulighed for, at nye større også miljøtunge virksomheder kan etablere sig i Hovedstadsregionen, ligesom området lægger op til klyngedannelse indenfor clean-tech industrien. Denne type industri tiltrækker højt uddannet arbejdskraft. En højt uddannet medarbejder skaber 2½ ufaglært arbejdsplads. Derudover åbner Vinge nye bosætningsmuligheder. - Vinge skal være grundlaget for at afsøge fremtidens energiformer og bæredygtighedsbegreber gennem samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der udvikler smart grid og smart city løsninger. - Der skal arbejdes målrettet med tiltrækning af verdens bedste aktører på området med det formål at teste, demonstrere og udstille de nyeste tekniske løsninger. - Der skal arbejdes målrettet på at tiltrække videnstunge virksomheder til Vinge. 11 / 27

12 7. Detailhandel og turisme Frederikssund Kommune tilbyder en bred vifte af rekreative og kulturelle tilbud både for dags- og overnattende turister. Derudover har kommunen en bred detailhandel. Vi er en af Ørestadsregionens oaser og nås fra Københavns centrum på 35 minutter. - Oplevelsesøkonomi defineret i Turismestrategiens handlingsplan skal foldes ud, understøtte det lokale handelsliv og udbrede kendskabet til Frederikssund Kommune. - Frederikssund Kommune skal understøtte arbejdet med at finde nye veje for detailhandlen, så bysamfundenes handelsliv optimeres. Administration anbefaler, at arbejdet omkring definering af revideret erhvervspolitisk strategi tager udgangspunkt i de ovenover oplistede erhvervspolitiske pejlemærker. De erhvervspolitiske pejlemærker danner desuden baggrund for udarbejdelse af resultatkontrakt med fremtidig samarbejdspartner på erhvervsområdet samt definition af snitflader mellem Frederikssund Kommune og denne. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Arbejdet omkring definering af revideret erhvervspolitisk strategi tager udgangspunkt i de ovenover oplistede 7 erhvervspolitiske pejlemærker 2. De erhvervspolitiske pejlemærker danner desuden baggrund for udarbejdelse af resultatkontrakt og snitflader med fremtidig samarbejdspartner på erhvervsområdet. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Indstillingen tiltrådt, idet det gøres specifikt, at tilgængelighed også handler om bedre kollektiv trafik, at folkeskolens rolle indskrives i punktet om iværksætteri, at vores fokus skal rettes mod de virksomheder der allerede er her, at innovation knyttes til iværksætteri, at kultur og borgerrettet service indskrives, at det tydeliggøres hvilken rolle vi kan spille i forhold til udbredelse af fibernet og at det undersøges om kommunen kan være understøttende i forhold til uddannelse og opkvalificering. 12 / 27

13 På den baggrund udarbejdes et revideret oplæg, der fokuserer på potentialet i antallet af nye arbejdspladser, i forhold til de enkelte pejlemærker. Reg lab rapporten fremlægges som sag på næste møde og en revideret udgave af pejlemærkerne bilægges.. 13 / 27

14 Journal nr.: Sag nr. 22 Organisering af kommunens erhvervsindsats Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune har siden kommunesammenlægningen valgt at samarbejde med Frederikssund Erhverv (FE), der på kommunens vegne står for den basale erhvervsservice, erhvervskontakt og turismeindsats. Kommunen varetager myndighedsopgaver samt skaber rammer for og understøtter de lokale aktører. FE blev etableret i 2007 med det primære formål at bidrage til at styrke erhvervsudviklingen i Frederikssund Kommune. FE refererer til en bestyrelse bestående af repræsentanter fra erhvervslivet og den politiske ledelse i Frederikssund Kommune. Bestyrelsen for Frederikssund Erhverv refererer til Kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune. Den nuværende aftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv udløber med udgangen af Erhvervsservicen er i de danske kommuner organiseret ud fra følgende 3 scenarier: Scenarie1: Erhvervsservicen varetages af kommunen Kommunen kan vælge at hjemtage alt erhvervsservice, som 100 pct. inkorporeres under den kommunale administration. I den model vil kommunen både skulle varetage myndighedsbehandlingen, erhvervsudviklingen og den basale erhvervsservice til virksomhederne. Denne model anvendes bl.a. af Roskilde Kommune og Køge Kommune. Scenarie 2: Erhvervsservicen varetages af en ekstern aktør Kommunen kan indgå aftale med en ekstern aktør, som på vegne af kommunen varetager erhvervsservicen. Kommunen kan enten indgå aftale med en lokal aktør, som det er tilfældet med FE i dag eller anvende det regionale væksthus. I den model vil kommunen i lighed med i dag fortsat stå for myndighedsbehandling samt opstille rammer for og understøtte de lokale aktører, mens den basale erhvervsservice og lobby-arbejdet varetages af den eksterne aktør. Udover Frederikssund har også Kalundborg Kommune valgt denne model. 14 / 27

15 Scenarie 3: Erhvervsservicen udbydes til ekstern aktør i samarbejde med andre kommuner Til sidst kan kommunen etablere et samarbejde med andre kommuner, hvor kommunerne i fællesskab udbyder erhvervsservicen til en ekstern aktør, mens hver kommune fortsat selv står for myndighedsbehandling samt opstiller rammer for og understøtter de lokale aktører. Denne model praktiseres af bl.a. Ikast-Brande Kommune. Administrationen anbefaler, at vi fortsætter med den nuværende struktur, idet denne dog forenkles, således at kommunen kun indgår aftale med en ekstern aktør, og lader det være op til denne, at indkøbe de kompetencer, der skønnes nødvendige for at løse opgaverne i kontrakten. Frederikssund har et stærkt erhvervsliv og den direkte involvering af erhvervslivets repræsentanter gennem FE er en klar styrke for den erhvervsrettede indsats. Det vurderes, at kommunens ambitioner om en dynamisk vækst og erhvervsudvikling, bedst og mest effektfuldt vil kunne opnås i denne struktur. Der vil ikke mindst være en del transaktionsomkostninger ved en ny struktur og vigtig viden om det eksisterende erhvervsliv og udviklingsprojekter vil gå tabt. De erhvervspolitiske pejlemærker bør danne baggrund for udarbejdelse af en resultatkontrakt med kommunens fremtidige samarbejdspartner på erhvervsområdet. Udover erhvervsservicen varetager Frederikssund Erhverv også kommunens turismeindsats. Det anbefales også fortsat, idet turismeindsatsens fokus nu entydigt er erhvervsudvikling og vækst i arbejdspladser. Handlingsplanen der skal understøtte implementeringen af kommunens nye turismestrategi er under udarbejdelse og fremlægges i maj. Pejlemærkerne herfra bør være styrende for turisme indsatsen i kontrakten med erhvervsaktøren. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Kommunens tilskud til FETC i 2014 udgøres af et basistilskud på kr. og et tilskud til markedsføring af Vinge på kr. Basistilskuddet omfatter også turismeaktiviteter. Fra 2015 er der alene budgetlagt med et basistilskud til FETC. Derudover har kommunen en aftale med Væksthus Hovedstaden om iværksætterforløb med et årligt beløb på kr. foruden kommunens medfinansiering af Væksthusets øvrige virksomhedsrådgivning, hvortil kommunen betaler godt kr. om året. 15 / 27

16 Indstilling: Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Kommunen fortsætter samarbejdet med Frederikssund Erhverv som den eneste eksterne aktør på områderne erhvervsservice og turisme, idet der indledes en dialog med Frederikssund Erhverv om en ny aftale for perioden Aftalen indgås i form af en resultatkontrakt, hvis mål afspejler de erhvervspolitiske pejlemærker. 3. Økonomien fastsættes efter de opgaver, kontrakten påbyder Frederikssund Erhverv. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Anbefales, idet der årligt indgås en resultatkontrakt, og at aftalen kan opsiges med et varsel på 1 år til udgangen af et kalenderår. Det bemærkes, at turismestrategien kommer på næste møde og at fokus vedr. turisme, ikke alene er på erhvervsudvikling og vækst i arbejdspladser. Bilag: Bilag - organisering af erhvervsindsatsen i andre kommuner - Gammel Bilag - notat fra KL Organisering af erhvervsenheder 16 / 27

17 Journal nr.: Sag nr. 23 Jobcentrets virksomhedsindsats Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 13 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 3 og 4 Sagsfremstilling: Jobcentrets virksomhedsindsats har 2 hovedspor. Ét hvor fokus er på at inddrage virksomhederne i aktiveringsindsatsen, og ét hvor fokus er på virksomhedernes behov for adgang til kvalificeret arbejdskraft - virksomhedsservice. Denne sagsfremstilling omhandler virksomhedsservicedelen, mens der på udvalgets møde i maj vil blive redegjort for virksomhedernes medvirken i aktiveringsindsatsen. Kommunerne fik 1. august 2009 ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene, og dermed også for at yde virksomhedsservice. Forud herfor havde kommunen ansvaret for samarbejdet med virksomhederne i forbindelse med aktiveringsindsatsen, mens staten havde ansvaret for indsatsen med at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. I årene forud havde virksomhedsindsatsen været lavt prioriteret fra statens side, og udmeldingerne fra centralt hold lød på, at jobcentrene skulle arbejde med at motivere virksomhederne til at deltage i aktiveringsindsatsen, primært overfor de svagere grupper af ledige, og at (arbejds)markedet bedst selv klarede rekruttering og opkvalificering af medarbejdere. Finanskrisen med stigende ledighed og faldende beskæftigelse, og øget fokusering på det kvalifikationsgab, som er forventeligt, hvis der ikke gøres en ekstra indsats for at opkvalificere arbejdsstyrken, har medført ændrede krav til jobcentres indsats. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at ét af de 4 såkaldte "Ministermål", som er krumtappen i kommunernes årlige Beskæftigelsesplaner, i år 2013 og 2014 understreger betydningen af, at jobcentrene får et større kendskab til virksomhedernes behov for arbejdskraft, og generelt udbygger dialogen og samarbejdet med virksomhederne. Anbefalingerne fra Carsten Kockudvalgets ekspertgruppe peger i samme retning ved bl.a., at anbefale at jobcentrene er proaktive og opsøgende, når virksomheder søger medarbejdere og at den konkrete servicering af virksomhederne styrkes og koordineres. 17 / 27

18 Jobcentrets virksomhedsservice har på nuværende tidspunkt 3 hovedelementer: Rekruttering af arbejdskraft - bistand ved ordinære ansættelser, herunder fleksjob og voksenlærlinge Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere - afdækning af virksomhedernes kompetencebehov til brug dels i vejledning af de ledige, herunder unge modtagere af uddannelseshjælp, dels for at etablere jobrotationsforløb, hvor virksomhedens allerede ansatte opkvalificeres, mens ledige ansættes som vikarer Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere - bred vejledning om regler og muligheder og opsøgende indsats i forbindelse med konkrete sygemeldinger Jobcentrets strategier i forbindelse med virksomhedssamarbejde er beskrevet i Beskæftigelsesplan Beskrivelsen herfra er vedhæftet sagsfremstillingen. Yderligere er vedhæftet en oversigt, der blandt andet viser omfanget af den virksomhedsrettede aktivering. På selve mødet vil blive omdelt jobcenterets præsentationsmappe til virksomhederne, som anvendes i det opsøgende arbejde. Jobcentret vil gerne spille en mere aktiv rolle i forhold til virksomhederne og bidrage til indfrielse af den overordnende dagsorden om vækst i Frederikssund. Adgangen til arbejdskraft og opkvalificering er vigtige faktorer i den forbindelse, og jobcentret har dermed en vigtig rolle i samarbejdet med Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv om en koordineret erhvervsindsats for såvel nuværende som kommende lokale virksomheder. En øget indsats fra jobcentret, der primært giver en større volumen i og koordinering af den nuværende virksomhedsservice, giver også mulighed for at sætte fokus på redskaber, der ikke har som primært fokus, at en ledig kommer i job, men som understøtter virksomhedernes vækstmuligheder mere generelt. Her tænkes f.eks. på videnspilot og fagpilot ordningerne, der understøtter, at små og mellemstore virksomheder ansætter akademisk og faguddannede medarbejdere for herved at skabe grobund for udvikling af virksomhederne og dermed jobskabelse. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen på nuværende tidspunkt Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling: Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. 18 / 27

19 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Til efterretning. Bilag: Strategier for virksomhedsindsatsen - Beskæftigelsesplan 2014 Omfang af den virksomhedsrettede aktivering i Frederikssund 19 / 27

20 Journal nr.: Sag nr. 24 Partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kommunernes Landsforening indbød i marts 2013 landets kommuner til deltagelse i et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen, og det blev besluttet at anmode om deltagelse. Grundet stor interesse blandt landets kommuner, besluttede Kommunernes Landsforening at afvikle 2 forløb, første etape med start i 2013 og anden etape med start april 2014, og Frederikssund blev tilbudt deltagelse i anden etape. Beslutningen om deltagelse er derfor genvurderet, og såvel Borgmester John Schmidt Andersen som Formand for Vækstudvalget Ole Søbæk ønsker at deltage i forløbet. Fra administrationen deltager Kommunaldirektør Ole Jacobsen, Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed Helle Hagemann Olsen og Jobcenterchef Merete Kølln. Formålet med partnerskabet er at styrke beslutningstagerne i kommunerne, så politikere og topembedsmænd er klædt på til at udnytte det politiske råderum, prioritere og tage beslutninger, der sikrer en effektiv beskæftigelsesindsats i kommunen. Partnerskabet skal fungere som et politisk værksted, hvor politikere og topembedsmænd i samspil med udvalgte eksperter og Kommunernes Landsforening inspireres til at udvikle den politiske styring og beskæftigelsesindsats i egen kommune. Projektet er delt i 2 faser med følgende indhold og forventede resultater 1. Overordnet politisk og administrativ styring Elementerne i denne fase er: Netværkssamarbejde på politisk niveau mellem de deltagende kommuner og Kommunernes Landsforening Benchmarking-analyse af beskæftigelsesindsatsen i hver af de deltagende kommuner Mundtlig formidling af resultaterne til Byrådet med præsentation af overordnede anbefalinger til indsatsområder og styringsmæssige tiltag i den enkelte kommune 20 / 27

21 Resultater efter denne fase forventes at være: Øget politisk fokus og styring ift. beskæftigelsesindsatsen Udvikling af den politiske arbejdsform i forhold til kommunens beskæftigelsesindsats Et analytisk grundlag for at træffe overordnede beslutninger Viden om redskaber og metoder til at styre beskæftigelsesindsatsen økonomisk og indholdsmæssigt 2. Implementering i kommunerne Elementerne i denne fase er: Netværkssamarbejde på administrativt niveau Workshops i den enkelte kommune, der understøtter implementeringen af besluttede indsatser Resultaterne efter denne fase forventes at være: Politisk forankring af beskæftigelsespolitikken på tværs af udvalg i kommunen gennem afholdelse af politisk workshop Implementering af mere effektiv styring og virksomme indsatser gennem workshops med ledelse og medarbejdere De øvrige deltagende kommuner i anden etape er: Ballerup, Fredensborg, Frederikshavn, Haderslev, Halsnæs, Hvidovre, Høje-Taastrup, København, Lejre, Rebild, Syddjurs, Vejen og Vejle. For yderligere uddybning henvises til projektbeskrivelsen. Der vedhæftes endvidere pjecen: "Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse". Pjecen er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra det første partnerskabsforløb. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutninger: 21 / 27

22 Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Til efterretning. Bilag: Projektbeskrivelse Politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen Stærkere politisk styring, anbefalinger fra KL s politiske partnerskab 22 / 27

23 Journal nr.: Sag nr. 25 Analyse af den tværgående ungeindsats Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om aktiv beskæftigelse, folkeskoleloven, serviceloven Vækstudvalget indstillede på sit møde 4. marts 2014 at anbefale over for Økonomiudvalget, at der igangsættes en tværgående analyse af mulighederne for etablering af en tværgående ungeindsats. Økonomiudvalget godkendte dette på sit møde 19. marts Baggrunden for Vækstudvalgets ønske om at få belyst mulighederne for etablering af en tværgående ungeindsats er implementeringen af kontanthjælpsreformen, hvor tilgangen til unge på kontanthjælp. Kontanthjælpen for unge under 30 år er afskaffet og erstattet med uddannelseshjælp. Formålet med at etablere en tværgående ungeindsats i Frederikssund Kommune er at flest muligt af de unge starter på en ungdomsuddannelse og gennemfører en uddannelse. Derudover skal en tværgående ungeindsats medvirke til at nedbringe antallet af unge på kontanthjælp. Dette kan ske gennem: at skabe et uddannelsesmiljø for unge, at sikre sammenhæng for unge mellem de kommunale tilbud og ungdomsuddannelserne at sikre koordinering og kvalificering af indsatsen for den enkelte unge gennem en helhedsorienteret indsats at tilbyde forskellige former for støtte for den enkelte unge i uddannelsesforløbet Der foreslås gennemført en analyse, der falder i to dele. Første del beskriver status for lovgivningens muligheder, indkredser målgrupper, andelen af unge fordelt på ungdomsuddannelser og lokalområder, nuværende indsatser og samarbejder. Ud fra dette karakteriseres målgrupper for en tværgående ungeindsats. Analysedelen skal vurdere i hvilket omfang den nuværende indsats allerede indfrier de opstillede formål med en tværgående ungeindsats. Herefter skal beskrives forskellige perspektiver på en mulig organisering og indsats/metoder, der yderligere kan understøtte en helhedsorienteret ungeindsats. Der beskrives mellem 2-4 scenarier med overslag på økonomi, samt fordele og ulemper for hvert scenarium. Scenarierne forelægges Byrådet på Byrådets andet budgetseminar i august 2014, således at en tværgående ungeindsats evt. kan indarbejdes i budgetforslaget for / 27

24 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ingen bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Kommissoriet for en tværgående ungeindsats godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Indstillingen tiltrådt, idet der indgår en vurdering af muligheden for at erhvervsskolerne opretter lokale tilbud i Frederikssund, f.eks. gennem partnerskaber og at udskolingsindsatsen i folkeskolen indtænkes. Bilag: Kommissorium for en tværgående ungeindsats MK 24 / 27

25 Journal nr.: Sag nr. 26 Samarbejde mellem træningsenheden og jobcenteret Lovgrundlag: Lov om Sygedagpenge 8 og 9 Sundhedsloven 140 Lov om Social Service 86 stk. 2. Sagsfremstilling: Ældre og Sundheds Træningsenhed har siden 2011 haft et samarbejde med Jobcenteret om forskellige opgaver. Det drejer sig om muligheden for at træningsenheden kan gennemføre funktionsevnevurderinger af sygedagpengemodtagere og at jobcenteret kan indhente statusbeskrivelser fra træningsenheden. I foråret 2014 påbegyndes desuden et samarbejdsprojekt om at sikre hurtig og skånsom tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Funktionsevnevurderinger I 2012 blev der udarbejdet aftale om, at Jobcentret på henvisning fra kommunallægen kan anmode Træningsenheden om en funktionsevnebeskrivelse af sygedagpengemodtagere, som ikke i forvejen er kendt i Træningsenheden. Funktionsevnevurderingen erstatter speciallægeerklæringer i de sager, hvor kommunelægen skønner, at Træningsenhedens vurdering har større relevans. Samarbejdsaftalen blev indført som en midlertidig ordning løbende i et år og efter evaluering blev samarbejdet permanentgjort og målgruppen udvidet til at omfatte alle Jobcentrets borgere. Indhentning af status i Træningsenheden Jobcentret kan anmode om en statusbeskrivelse af borgere, som er i et genoptræningsforløb. Statusbeskrivelsen indhentes i tilfælde, hvor sagsbehandleren har brug for oplysninger om diagnose, om borgeren har stabilt fremmøde, målet med træningen, forventet varighed af genoptræningen, borgerens fysiske funktionsniveau, om der er effekt af genoptræningen samt om der er midlertidigt eller varigt skånehensyn. Samarbejdsprojekt Inspireret af en indsats i Hillerød Kommune har Træningsenheden og Jobcenteret i marts 2014 igangsat et nyt samarbejdsprojekt. Formålet med projektet er at sikre, at borgere, som kommer fra hospitalet med en genoptræningsplan og som er i et ansættelsesforhold, kan vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet med de rigtige skånehensyn. Målgruppen for projektet er borgere med muskel skelet sygdomme. Det er på nuværende tidspunkt uvist hvor stor målgruppen er. 25 / 27

26 Ved at samarbejde på tværs af jobcenteret og træningsenheden kan det understøttes, at borgerne får en sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i hele deres helbreds- og arbejdsmarkedssituation. Sammenhængende forløb og tidlig indsats er centralt i projektet. Når borgeren kommer til genoptræning afklares det, hvorvidt der er basis for et samarbejde med jobcenteret. I relevante tilfælde vil der i samarbejde mellem sagsbehandler, terapeut, borger og evt. arbejdsgiver og virksomhedskonsulent blive udarbejdet en tværfaglig handleplan for tilbagevenden til arbejdet. For at sikre sammenhæng vil jobcenterets sagsbehandlere være til stede i træningsenheden, når borgeren træner og på den måde være tilgængelig for spørgsmål fra borger og terapeut. Der er desuden mulighed for at arrangere arbejdspladsbesøg med deltagelse af virksomhedskonsulenten og terapeuten for at vurdere skånehensyn og behov for hjælpemidler. Det er forventningen, at der vil være borgere, som kan påbegynde deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet, mens de er i gang med et træningsforløb. Projektet evalueres i juni 2014 med henblik på at vurdere resultaterne, mulighederne for justering og eventuelt at udvide samarbejdet til nye målgrupper. I evalueringen vil der desuden blive fulgt op på, hvor mange forløb der har været gennemført. I Hillerød Kommune er det blevet besluttet at gøre indsatsen permanent og målgruppen er blevet udvidet til at omfatte borgere med alle diagnoser, der har brug for fysisk genoptræning. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Ældre og Sundhedschefen indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Sagen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Til efterretning. 26 / 27

27 Journal nr.: Sag nr. 27 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: KL's Erhvervskonference afholdes 12. maj 2014 i Industriens Hus. Årets tema er den danske vækstudfordring og hvordan vi på tværs af sektorer løfter opgaven i fællesskab. Bindende tilmelding gives på mødet. Der afholdes konference om beskæftigelsespolitiske perspektiver for Østdanmark de kommende år 5. maj 2014 kl i Falkonercentret. Konferencen er arrangeret af Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Yderligere meddelelser blev givet på mødet: Ejendomsfonden Hammergården - spørgsmål om mulig ansøgning - rettes til Frederikssund kommune. Job Camp den november i Ålborg lægges ind i udvalgsmedlemmernes kalendere. Jægerspris Mølle som mulig aktør i forhold til nytteaktivering. Orienteret om erhvervssager i marts måned. Bilag: Beskæftigelsespolitisk konference 2014 KL's Erhvervskonference / 27

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. maj 2011 kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Morten Skovgaard (C)

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere