Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11."

Transkript

1 Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl i Mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Lars Jepsen-Sølvhøj (A) Poul Henrik Hedeboe (F) Tom Lysgaard (E) 1 / 27

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 18 Sag nr. 19 Sag nr. 20 Sag nr. 21 Sag nr. 22 Sag nr. 23 Sag nr. 24 Sag nr. 25 Sag nr. 26 Sag nr. 27 Godkendelse af dagsorden Regnskab og overførsel fra Vækstudvalget Orientering om aktører på erhvervsområdet Erhvervspolitiske pejlemærker Organisering af kommunens erhvervsindsats Jobcentrets virksomhedsindsats Partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen Analyse af den tværgående ungeindsats Samarbejde mellem træningsenheden og jobcenteret Meddelelser 2 / 27

3 Journal nr.: Sag nr. 18 Godkendelse af dagsorden Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 8 og normalforretningsordenens 3. Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Indstillingen tiltrådt. 3 / 27

4 Journal nr.: Sag nr. 19 Regnskab og overførsel fra Vækstudvalget Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Opgørelserne vedrørende 2013 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende. Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af overførselsadgang. Mer- eller mindreforbrug vedrørende andre udgifter (overførselsudgifter, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger) overføres ikke. Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i de enkelte år ikke overstige den udmeldte serviceramme af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Fra 2010 blev overførselsreglerne i Frederikssund derfor tilpasset således, at de ikke medvirker til en potentiel sanktionstrussel: Nettomindreforbrug overføres som udgangspunkt til 2015, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget. Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til Nettomerforbrug overføres til Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. For Vækstudvalget er der et overskud i forhold til det korrigerede budget på 11,8 mio. kr., svarende til ca. 3 pct., hvoraf der foreslås overført 0,4 mio. kr. til Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over resultat og overførsler for Vækstudvalget fordelt på politikområder. 4 / 27

5 I løbet af 2013 er budgettet under Vækstudvalget via de tre årlige budgetopfølgninger blevet øget fra 334,8 mio. kr. til 340 mio. kr., hvilket primært skyldes: Lovændringer på beskæftigelsesområdet i løbet 2013, der har betydet, at budgetterne efter KL s vejledninger er blevet ændret. Herefter udgør årets resultat et overskud på 11,8 mio. kr., hvilket primært skyldes: Mindreforbrug vedrørende sygedagpenge på 6,4 mio. kr. Mindre forbruget skyldes en generel nedgang i antallet af sager, herunder antallet af sager over 52 uger, hvor der ikke er refusion, er nedbragt fra 91 sager til 66. Samtidig er der i 2013 en merudgift på kontanthjælpsområdet på 2,6 mio. kr. som følge af en tilgang i antallet af sager. Endelig er der mindre udgifter vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Overførsler På baggrund af ovenstående udgør det korrigerede resultat for ,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, hvoraf 0,4 mio. kr. overføres. Overførslen på 0,2 mio. kr. vedrører beskæftigelsesprojektet Cafe Danner, hvor der er givet en særlig overførselsadgang på trods af, at der tale om en overførselsudgift. Mindreforbrug på 0,156 mio. kr. vedrørende turismeindsats overføres. Øvrige mindreforbrug vedrørende Erhverv og turisme på 0,2 mio. kr. overføres til færgen Columbus, som er budgetlagt under Teknisk udvalg i Bevilling: 0,4 mio. kr. indarbejdes i driftsbudgettet for Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling: Økonomichefen indstiller til Vækstudvalget, at som følge af regnskab 2013 overføres 0,4 mio. kr., som indarbejdes i budgetforslag Tidligere beslutninger: 5 / 27

6 Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Anbefales. Bilag: Bilag-Regnskab og overførsel på politikområder 6 / 27

7 Journal nr.: Sag nr. 20 Orientering om aktører på erhvervsområdet Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Der er mange aktører, der opererer på erhvervsområdet. Aktørerne kan inddeles i to hovedkategorier erhvervsfremmeaktører og erhvervsserviceaktører. Erhvervsfremmeaktørerne iværksætter tiltag, der understøtter mulighederne for erhvervsmæssig vækst og erhvervsserviceaktørerne tilbyder erhvervsservice direkte overfor virksomhederne. Der kan endvidere skelnes ml. bestillende myndigheder, der bevilliger midler og sætter politiske og strategiske rammer for anvendelsen af midlerne, rådgivende organer, der giver uafhængig og sagkyndig rådgivning til det politiske niveau, operatører, som er de udførende aktører og offentlige investorer, der investerer offentlig kapital i vækstvirksomhederne. Mange af aktørerne spænder dog på tværs af disse kategorier. På det nationale plan opererer bl.a. Danmarks Vækstråd, Vækstfonden og Invest in Denmark. På regionalt plan opererer 6 regionale vækstfora, regionale vækstpartnerskaber og væksthusene. På det lokale niveau varetages den lokale erhvervsservice på forskellig vis. Nogle kommuner var valgt at varetage den lokale erhvervsservice som en inkorporeret del af den kommunale administration, mens andre har udvalgt servicen til en ekstern operatør enten i form af det regionale væksthus eller i mange tilfælde et erhvervsråd eller erhvervscenter, der servicerer en eller flere kommuner. Frederikssund Kommune har valgt at samarbejde med Frederikssund Erhverv som på vegne af kommunen står for erhvervsservice, erhvervskontakt og turismeindsats. Kommunens rolle er at være myndighed, skabe rammer samt understøtte de lokale aktører i forhold til lovgivning, tilladelser mv. Derudover er der en række aktører, som kommunen og FE samarbejder med eller indgår i netværk med på erhvervs- og turismeområdet. Bevilling: 7 / 27

8 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Til efterretning. Bilag: Bilag - Oversigt over aktører på erhvervsområdet 8 / 27

9 Journal nr.: Sag nr. 21 Erhvervspolitiske pejlemærker Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vækstudvalget dækker områderne Erhvervspolitik og strategi. På Vækstudvalgets møde den 14. januar 2014 besluttede man at gennemføre en revision af erhvervspolitikken. Intentionen er at fastlægge en strategi, der kan række ind i den kommende byrådsperiode altså til og med Som et første element i en revision af erhvervspolitikken, vil der med fordel kunne defineres en række erhvervspolitiske pejlemærker, som kan fungere som ledetråde for den endelige politikformulering - og som afsæt for en resultatkontrakt med en erhvervsaktør. Pejlemærkernes målsætninger kan være kortsigtede og/eller langsigtede. Hvor kortsigtede målsætninger er konjunkturfølsomme vil konjunkturudsving have en tendens til at udjævne hinanden set over en længere periode. I dette tidsperspektiv afgøres væksten af faktorerne på økonomiens udbudsside, dvs. ændringer i produktionsteknologi, arbejdskraft, kapital og råvareforbrug. I det følgende defineres vækst som tilgang af arbejdspladser i den private sektor. Nedenstående 7 pejlemærker vurderes alle at ville understøtte og drive vækst både på den korte og den lange bane: 1. Øresundsregionen København tilhører en eksklusiv gruppe af storbyer, som er kategoriseret som europæiske lokomotiver. - Frederikssund Kommune skal være en synlig spiller i arbejdet omkring Ørestadsregionen. - Frederikssund kommune skal være med til at understøtte arbejdet for Ørestadsregionen generelt ud fra devisen: Hvad der er godt for Ørestadsregionen er godt for Frederikssund kommune. - Frederikssund Kommune skal aktivt bruge denne platform til at synliggøre det forhold, at kommunen ulig de fleste andre har arealer til virksomheder af en tungere og mere pladskrævende karakter. 2. Infrastruktur Frederikssund kommunes beliggenhed i forholdet til koblingen til den internationale trafik (Kastrup Lufthavn), gør kommunen attraktiv. 9 / 27

10 En velfungerende hurtig internetforbindelse er ligeledes en væsentlig faktor, når virksomheder etablerer sig. - En effektiv infrastruktur både for biler og s - tog, så de vigtige nationale og internationale trafikale knudepunkter kan tilgås så hurtigt som muligt, fremmes: Motorvejen til Frederikssund skal færdiggøres, Fjordforbindelsen skal påbegyndes og s-togstationen i Vinge skal etableres. - En udbygning af den lokale infrastruktur skal styrke adgangen til Øresundsregionens - samt de nærregionale arbejds- og uddannelsestilbud. - Frederikssund Kommune skal sikre en hurtigt (100 bits) og pålidelig net-opkobling fra kommunens større erhvervsområder til resten af verden. 3. Uddannelse og arbejdskraft Frederikssund Kommunes placering i Ørestadsregionen giver adgang til et stort arbejdsmarked i vækst og til alle typer uddannelsesmuligheder for borgerne. Kommunen har en kvalificeret arbejdsstyrke og kan via sin centrale placering tiltrække arbejdskraft til alle typer virksomheder i kommunen. Adgang til kvalificeret arbejdskraft giver gode rammer og betingelserne for de virkelige udøvere af konkurrence, nemlig eksportvirksomhederne og også de mindre lokale virksomheder. - Regionens uddannelsestilbud skal synliggøres både for kommunens indbyggere, men også for potentielle tilflyttere, der lige så naturligt kunne bosætte sig i Frederikssund eller Vinge, mens de uddanner sig som de i dag bosætter sig i Helsingør, Hillerød og Roskilde. - Der skal sikres god tilgængelighed fra alle områder i kommunen til såvel det lokale - som det regionale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. - Der skal være et velfungerende rekrutteringssystem samt tilbud om omskoling og efteruddannelse til rådighed for arbejdsstyrken. 4. De kommunale rammevilkår og erhvervsservice Kommunens eksisterende store og små - virksomheder er eksistensgrundlag for en stor del af kommunens borgere. Samtidig er virksomhederne ambassadører for kommunen. Bedst mulige vilkår for de lokale aktører, tilvejebringer muligheder for lokal vækst samtidig med, at kommunen forbindes med den gode historie for potentielle nye virksomheder. 10 / 27

11 Frederikssund Kommune har fokus på virksomhedernes konkurrencevilkår og tilbyder optimering af den enkelte virksomheds energi, spildstrømme, produktionsteknologi og råvareforbrug samt den enkelte virksomheds mulighed for vækst gennem Symbiose Frederikssund. - Frederikssund kommunes administrative service og planlægning skal fungere optimalt i forhold til erhvervslivets behov. - Afgifter, som kan reguleres i kommunalt regi - f. eks byggesagsgebyr, grundskyld og dækningsbidrag - skal bruges aktivt i forhold til ønsket om en vækstfremmende erhvervspolitik. - Frederikssund Kommune skal facilitere mødet mellem virksomhederne for gensidig sparring, udvikling og netværksdannelse. 5. Iværksætteri Frederikssund Kommune er et attraktivt område at nedsætte sig i som iværksætter ikke kun som lokal - men også som tilkommende iværksætter, som naturligt tiltrækkes dels på grund af områdets klynger - dels af lave etableringsomkostninger.. - Iværksættere skal udover de traditionelle tilbud om opstartsmøder og netværk tilbydes sparring og fortrolighed ekstra vejledning hos kommunen. - Iværksætterne skal tilbydes en introduktion til Symbiose Frederikssund, så denne platform også kan understøtte opbygning af ny virksomhed. 6. Vinge Vinge sætter Frederikssund kommune på landkortet. Området tilvejebringer mulighed for, at nye større også miljøtunge virksomheder kan etablere sig i Hovedstadsregionen, ligesom området lægger op til klyngedannelse indenfor clean-tech industrien. Denne type industri tiltrækker højt uddannet arbejdskraft. En højt uddannet medarbejder skaber 2½ ufaglært arbejdsplads. Derudover åbner Vinge nye bosætningsmuligheder. - Vinge skal være grundlaget for at afsøge fremtidens energiformer og bæredygtighedsbegreber gennem samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der udvikler smart grid og smart city løsninger. - Der skal arbejdes målrettet med tiltrækning af verdens bedste aktører på området med det formål at teste, demonstrere og udstille de nyeste tekniske løsninger. - Der skal arbejdes målrettet på at tiltrække videnstunge virksomheder til Vinge. 11 / 27

12 7. Detailhandel og turisme Frederikssund Kommune tilbyder en bred vifte af rekreative og kulturelle tilbud både for dags- og overnattende turister. Derudover har kommunen en bred detailhandel. Vi er en af Ørestadsregionens oaser og nås fra Københavns centrum på 35 minutter. - Oplevelsesøkonomi defineret i Turismestrategiens handlingsplan skal foldes ud, understøtte det lokale handelsliv og udbrede kendskabet til Frederikssund Kommune. - Frederikssund Kommune skal understøtte arbejdet med at finde nye veje for detailhandlen, så bysamfundenes handelsliv optimeres. Administration anbefaler, at arbejdet omkring definering af revideret erhvervspolitisk strategi tager udgangspunkt i de ovenover oplistede erhvervspolitiske pejlemærker. De erhvervspolitiske pejlemærker danner desuden baggrund for udarbejdelse af resultatkontrakt med fremtidig samarbejdspartner på erhvervsområdet samt definition af snitflader mellem Frederikssund Kommune og denne. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Arbejdet omkring definering af revideret erhvervspolitisk strategi tager udgangspunkt i de ovenover oplistede 7 erhvervspolitiske pejlemærker 2. De erhvervspolitiske pejlemærker danner desuden baggrund for udarbejdelse af resultatkontrakt og snitflader med fremtidig samarbejdspartner på erhvervsområdet. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Indstillingen tiltrådt, idet det gøres specifikt, at tilgængelighed også handler om bedre kollektiv trafik, at folkeskolens rolle indskrives i punktet om iværksætteri, at vores fokus skal rettes mod de virksomheder der allerede er her, at innovation knyttes til iværksætteri, at kultur og borgerrettet service indskrives, at det tydeliggøres hvilken rolle vi kan spille i forhold til udbredelse af fibernet og at det undersøges om kommunen kan være understøttende i forhold til uddannelse og opkvalificering. 12 / 27

13 På den baggrund udarbejdes et revideret oplæg, der fokuserer på potentialet i antallet af nye arbejdspladser, i forhold til de enkelte pejlemærker. Reg lab rapporten fremlægges som sag på næste møde og en revideret udgave af pejlemærkerne bilægges.. 13 / 27

14 Journal nr.: Sag nr. 22 Organisering af kommunens erhvervsindsats Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune har siden kommunesammenlægningen valgt at samarbejde med Frederikssund Erhverv (FE), der på kommunens vegne står for den basale erhvervsservice, erhvervskontakt og turismeindsats. Kommunen varetager myndighedsopgaver samt skaber rammer for og understøtter de lokale aktører. FE blev etableret i 2007 med det primære formål at bidrage til at styrke erhvervsudviklingen i Frederikssund Kommune. FE refererer til en bestyrelse bestående af repræsentanter fra erhvervslivet og den politiske ledelse i Frederikssund Kommune. Bestyrelsen for Frederikssund Erhverv refererer til Kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune. Den nuværende aftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv udløber med udgangen af Erhvervsservicen er i de danske kommuner organiseret ud fra følgende 3 scenarier: Scenarie1: Erhvervsservicen varetages af kommunen Kommunen kan vælge at hjemtage alt erhvervsservice, som 100 pct. inkorporeres under den kommunale administration. I den model vil kommunen både skulle varetage myndighedsbehandlingen, erhvervsudviklingen og den basale erhvervsservice til virksomhederne. Denne model anvendes bl.a. af Roskilde Kommune og Køge Kommune. Scenarie 2: Erhvervsservicen varetages af en ekstern aktør Kommunen kan indgå aftale med en ekstern aktør, som på vegne af kommunen varetager erhvervsservicen. Kommunen kan enten indgå aftale med en lokal aktør, som det er tilfældet med FE i dag eller anvende det regionale væksthus. I den model vil kommunen i lighed med i dag fortsat stå for myndighedsbehandling samt opstille rammer for og understøtte de lokale aktører, mens den basale erhvervsservice og lobby-arbejdet varetages af den eksterne aktør. Udover Frederikssund har også Kalundborg Kommune valgt denne model. 14 / 27

15 Scenarie 3: Erhvervsservicen udbydes til ekstern aktør i samarbejde med andre kommuner Til sidst kan kommunen etablere et samarbejde med andre kommuner, hvor kommunerne i fællesskab udbyder erhvervsservicen til en ekstern aktør, mens hver kommune fortsat selv står for myndighedsbehandling samt opstiller rammer for og understøtter de lokale aktører. Denne model praktiseres af bl.a. Ikast-Brande Kommune. Administrationen anbefaler, at vi fortsætter med den nuværende struktur, idet denne dog forenkles, således at kommunen kun indgår aftale med en ekstern aktør, og lader det være op til denne, at indkøbe de kompetencer, der skønnes nødvendige for at løse opgaverne i kontrakten. Frederikssund har et stærkt erhvervsliv og den direkte involvering af erhvervslivets repræsentanter gennem FE er en klar styrke for den erhvervsrettede indsats. Det vurderes, at kommunens ambitioner om en dynamisk vækst og erhvervsudvikling, bedst og mest effektfuldt vil kunne opnås i denne struktur. Der vil ikke mindst være en del transaktionsomkostninger ved en ny struktur og vigtig viden om det eksisterende erhvervsliv og udviklingsprojekter vil gå tabt. De erhvervspolitiske pejlemærker bør danne baggrund for udarbejdelse af en resultatkontrakt med kommunens fremtidige samarbejdspartner på erhvervsområdet. Udover erhvervsservicen varetager Frederikssund Erhverv også kommunens turismeindsats. Det anbefales også fortsat, idet turismeindsatsens fokus nu entydigt er erhvervsudvikling og vækst i arbejdspladser. Handlingsplanen der skal understøtte implementeringen af kommunens nye turismestrategi er under udarbejdelse og fremlægges i maj. Pejlemærkerne herfra bør være styrende for turisme indsatsen i kontrakten med erhvervsaktøren. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Kommunens tilskud til FETC i 2014 udgøres af et basistilskud på kr. og et tilskud til markedsføring af Vinge på kr. Basistilskuddet omfatter også turismeaktiviteter. Fra 2015 er der alene budgetlagt med et basistilskud til FETC. Derudover har kommunen en aftale med Væksthus Hovedstaden om iværksætterforløb med et årligt beløb på kr. foruden kommunens medfinansiering af Væksthusets øvrige virksomhedsrådgivning, hvortil kommunen betaler godt kr. om året. 15 / 27

16 Indstilling: Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Kommunen fortsætter samarbejdet med Frederikssund Erhverv som den eneste eksterne aktør på områderne erhvervsservice og turisme, idet der indledes en dialog med Frederikssund Erhverv om en ny aftale for perioden Aftalen indgås i form af en resultatkontrakt, hvis mål afspejler de erhvervspolitiske pejlemærker. 3. Økonomien fastsættes efter de opgaver, kontrakten påbyder Frederikssund Erhverv. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Anbefales, idet der årligt indgås en resultatkontrakt, og at aftalen kan opsiges med et varsel på 1 år til udgangen af et kalenderår. Det bemærkes, at turismestrategien kommer på næste møde og at fokus vedr. turisme, ikke alene er på erhvervsudvikling og vækst i arbejdspladser. Bilag: Bilag - organisering af erhvervsindsatsen i andre kommuner - Gammel Bilag - notat fra KL Organisering af erhvervsenheder 16 / 27

17 Journal nr.: Sag nr. 23 Jobcentrets virksomhedsindsats Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 13 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 3 og 4 Sagsfremstilling: Jobcentrets virksomhedsindsats har 2 hovedspor. Ét hvor fokus er på at inddrage virksomhederne i aktiveringsindsatsen, og ét hvor fokus er på virksomhedernes behov for adgang til kvalificeret arbejdskraft - virksomhedsservice. Denne sagsfremstilling omhandler virksomhedsservicedelen, mens der på udvalgets møde i maj vil blive redegjort for virksomhedernes medvirken i aktiveringsindsatsen. Kommunerne fik 1. august 2009 ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene, og dermed også for at yde virksomhedsservice. Forud herfor havde kommunen ansvaret for samarbejdet med virksomhederne i forbindelse med aktiveringsindsatsen, mens staten havde ansvaret for indsatsen med at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. I årene forud havde virksomhedsindsatsen været lavt prioriteret fra statens side, og udmeldingerne fra centralt hold lød på, at jobcentrene skulle arbejde med at motivere virksomhederne til at deltage i aktiveringsindsatsen, primært overfor de svagere grupper af ledige, og at (arbejds)markedet bedst selv klarede rekruttering og opkvalificering af medarbejdere. Finanskrisen med stigende ledighed og faldende beskæftigelse, og øget fokusering på det kvalifikationsgab, som er forventeligt, hvis der ikke gøres en ekstra indsats for at opkvalificere arbejdsstyrken, har medført ændrede krav til jobcentres indsats. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at ét af de 4 såkaldte "Ministermål", som er krumtappen i kommunernes årlige Beskæftigelsesplaner, i år 2013 og 2014 understreger betydningen af, at jobcentrene får et større kendskab til virksomhedernes behov for arbejdskraft, og generelt udbygger dialogen og samarbejdet med virksomhederne. Anbefalingerne fra Carsten Kockudvalgets ekspertgruppe peger i samme retning ved bl.a., at anbefale at jobcentrene er proaktive og opsøgende, når virksomheder søger medarbejdere og at den konkrete servicering af virksomhederne styrkes og koordineres. 17 / 27

18 Jobcentrets virksomhedsservice har på nuværende tidspunkt 3 hovedelementer: Rekruttering af arbejdskraft - bistand ved ordinære ansættelser, herunder fleksjob og voksenlærlinge Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere - afdækning af virksomhedernes kompetencebehov til brug dels i vejledning af de ledige, herunder unge modtagere af uddannelseshjælp, dels for at etablere jobrotationsforløb, hvor virksomhedens allerede ansatte opkvalificeres, mens ledige ansættes som vikarer Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere - bred vejledning om regler og muligheder og opsøgende indsats i forbindelse med konkrete sygemeldinger Jobcentrets strategier i forbindelse med virksomhedssamarbejde er beskrevet i Beskæftigelsesplan Beskrivelsen herfra er vedhæftet sagsfremstillingen. Yderligere er vedhæftet en oversigt, der blandt andet viser omfanget af den virksomhedsrettede aktivering. På selve mødet vil blive omdelt jobcenterets præsentationsmappe til virksomhederne, som anvendes i det opsøgende arbejde. Jobcentret vil gerne spille en mere aktiv rolle i forhold til virksomhederne og bidrage til indfrielse af den overordnende dagsorden om vækst i Frederikssund. Adgangen til arbejdskraft og opkvalificering er vigtige faktorer i den forbindelse, og jobcentret har dermed en vigtig rolle i samarbejdet med Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv om en koordineret erhvervsindsats for såvel nuværende som kommende lokale virksomheder. En øget indsats fra jobcentret, der primært giver en større volumen i og koordinering af den nuværende virksomhedsservice, giver også mulighed for at sætte fokus på redskaber, der ikke har som primært fokus, at en ledig kommer i job, men som understøtter virksomhedernes vækstmuligheder mere generelt. Her tænkes f.eks. på videnspilot og fagpilot ordningerne, der understøtter, at små og mellemstore virksomheder ansætter akademisk og faguddannede medarbejdere for herved at skabe grobund for udvikling af virksomhederne og dermed jobskabelse. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen på nuværende tidspunkt Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling: Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. 18 / 27

19 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Til efterretning. Bilag: Strategier for virksomhedsindsatsen - Beskæftigelsesplan 2014 Omfang af den virksomhedsrettede aktivering i Frederikssund 19 / 27

20 Journal nr.: Sag nr. 24 Partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kommunernes Landsforening indbød i marts 2013 landets kommuner til deltagelse i et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen, og det blev besluttet at anmode om deltagelse. Grundet stor interesse blandt landets kommuner, besluttede Kommunernes Landsforening at afvikle 2 forløb, første etape med start i 2013 og anden etape med start april 2014, og Frederikssund blev tilbudt deltagelse i anden etape. Beslutningen om deltagelse er derfor genvurderet, og såvel Borgmester John Schmidt Andersen som Formand for Vækstudvalget Ole Søbæk ønsker at deltage i forløbet. Fra administrationen deltager Kommunaldirektør Ole Jacobsen, Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed Helle Hagemann Olsen og Jobcenterchef Merete Kølln. Formålet med partnerskabet er at styrke beslutningstagerne i kommunerne, så politikere og topembedsmænd er klædt på til at udnytte det politiske råderum, prioritere og tage beslutninger, der sikrer en effektiv beskæftigelsesindsats i kommunen. Partnerskabet skal fungere som et politisk værksted, hvor politikere og topembedsmænd i samspil med udvalgte eksperter og Kommunernes Landsforening inspireres til at udvikle den politiske styring og beskæftigelsesindsats i egen kommune. Projektet er delt i 2 faser med følgende indhold og forventede resultater 1. Overordnet politisk og administrativ styring Elementerne i denne fase er: Netværkssamarbejde på politisk niveau mellem de deltagende kommuner og Kommunernes Landsforening Benchmarking-analyse af beskæftigelsesindsatsen i hver af de deltagende kommuner Mundtlig formidling af resultaterne til Byrådet med præsentation af overordnede anbefalinger til indsatsområder og styringsmæssige tiltag i den enkelte kommune 20 / 27

21 Resultater efter denne fase forventes at være: Øget politisk fokus og styring ift. beskæftigelsesindsatsen Udvikling af den politiske arbejdsform i forhold til kommunens beskæftigelsesindsats Et analytisk grundlag for at træffe overordnede beslutninger Viden om redskaber og metoder til at styre beskæftigelsesindsatsen økonomisk og indholdsmæssigt 2. Implementering i kommunerne Elementerne i denne fase er: Netværkssamarbejde på administrativt niveau Workshops i den enkelte kommune, der understøtter implementeringen af besluttede indsatser Resultaterne efter denne fase forventes at være: Politisk forankring af beskæftigelsespolitikken på tværs af udvalg i kommunen gennem afholdelse af politisk workshop Implementering af mere effektiv styring og virksomme indsatser gennem workshops med ledelse og medarbejdere De øvrige deltagende kommuner i anden etape er: Ballerup, Fredensborg, Frederikshavn, Haderslev, Halsnæs, Hvidovre, Høje-Taastrup, København, Lejre, Rebild, Syddjurs, Vejen og Vejle. For yderligere uddybning henvises til projektbeskrivelsen. Der vedhæftes endvidere pjecen: "Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse". Pjecen er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra det første partnerskabsforløb. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutninger: 21 / 27

22 Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Til efterretning. Bilag: Projektbeskrivelse Politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen Stærkere politisk styring, anbefalinger fra KL s politiske partnerskab 22 / 27

23 Journal nr.: Sag nr. 25 Analyse af den tværgående ungeindsats Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om aktiv beskæftigelse, folkeskoleloven, serviceloven Vækstudvalget indstillede på sit møde 4. marts 2014 at anbefale over for Økonomiudvalget, at der igangsættes en tværgående analyse af mulighederne for etablering af en tværgående ungeindsats. Økonomiudvalget godkendte dette på sit møde 19. marts Baggrunden for Vækstudvalgets ønske om at få belyst mulighederne for etablering af en tværgående ungeindsats er implementeringen af kontanthjælpsreformen, hvor tilgangen til unge på kontanthjælp. Kontanthjælpen for unge under 30 år er afskaffet og erstattet med uddannelseshjælp. Formålet med at etablere en tværgående ungeindsats i Frederikssund Kommune er at flest muligt af de unge starter på en ungdomsuddannelse og gennemfører en uddannelse. Derudover skal en tværgående ungeindsats medvirke til at nedbringe antallet af unge på kontanthjælp. Dette kan ske gennem: at skabe et uddannelsesmiljø for unge, at sikre sammenhæng for unge mellem de kommunale tilbud og ungdomsuddannelserne at sikre koordinering og kvalificering af indsatsen for den enkelte unge gennem en helhedsorienteret indsats at tilbyde forskellige former for støtte for den enkelte unge i uddannelsesforløbet Der foreslås gennemført en analyse, der falder i to dele. Første del beskriver status for lovgivningens muligheder, indkredser målgrupper, andelen af unge fordelt på ungdomsuddannelser og lokalområder, nuværende indsatser og samarbejder. Ud fra dette karakteriseres målgrupper for en tværgående ungeindsats. Analysedelen skal vurdere i hvilket omfang den nuværende indsats allerede indfrier de opstillede formål med en tværgående ungeindsats. Herefter skal beskrives forskellige perspektiver på en mulig organisering og indsats/metoder, der yderligere kan understøtte en helhedsorienteret ungeindsats. Der beskrives mellem 2-4 scenarier med overslag på økonomi, samt fordele og ulemper for hvert scenarium. Scenarierne forelægges Byrådet på Byrådets andet budgetseminar i august 2014, således at en tværgående ungeindsats evt. kan indarbejdes i budgetforslaget for / 27

24 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ingen bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Kommissoriet for en tværgående ungeindsats godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Indstillingen tiltrådt, idet der indgår en vurdering af muligheden for at erhvervsskolerne opretter lokale tilbud i Frederikssund, f.eks. gennem partnerskaber og at udskolingsindsatsen i folkeskolen indtænkes. Bilag: Kommissorium for en tværgående ungeindsats MK 24 / 27

25 Journal nr.: Sag nr. 26 Samarbejde mellem træningsenheden og jobcenteret Lovgrundlag: Lov om Sygedagpenge 8 og 9 Sundhedsloven 140 Lov om Social Service 86 stk. 2. Sagsfremstilling: Ældre og Sundheds Træningsenhed har siden 2011 haft et samarbejde med Jobcenteret om forskellige opgaver. Det drejer sig om muligheden for at træningsenheden kan gennemføre funktionsevnevurderinger af sygedagpengemodtagere og at jobcenteret kan indhente statusbeskrivelser fra træningsenheden. I foråret 2014 påbegyndes desuden et samarbejdsprojekt om at sikre hurtig og skånsom tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Funktionsevnevurderinger I 2012 blev der udarbejdet aftale om, at Jobcentret på henvisning fra kommunallægen kan anmode Træningsenheden om en funktionsevnebeskrivelse af sygedagpengemodtagere, som ikke i forvejen er kendt i Træningsenheden. Funktionsevnevurderingen erstatter speciallægeerklæringer i de sager, hvor kommunelægen skønner, at Træningsenhedens vurdering har større relevans. Samarbejdsaftalen blev indført som en midlertidig ordning løbende i et år og efter evaluering blev samarbejdet permanentgjort og målgruppen udvidet til at omfatte alle Jobcentrets borgere. Indhentning af status i Træningsenheden Jobcentret kan anmode om en statusbeskrivelse af borgere, som er i et genoptræningsforløb. Statusbeskrivelsen indhentes i tilfælde, hvor sagsbehandleren har brug for oplysninger om diagnose, om borgeren har stabilt fremmøde, målet med træningen, forventet varighed af genoptræningen, borgerens fysiske funktionsniveau, om der er effekt af genoptræningen samt om der er midlertidigt eller varigt skånehensyn. Samarbejdsprojekt Inspireret af en indsats i Hillerød Kommune har Træningsenheden og Jobcenteret i marts 2014 igangsat et nyt samarbejdsprojekt. Formålet med projektet er at sikre, at borgere, som kommer fra hospitalet med en genoptræningsplan og som er i et ansættelsesforhold, kan vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet med de rigtige skånehensyn. Målgruppen for projektet er borgere med muskel skelet sygdomme. Det er på nuværende tidspunkt uvist hvor stor målgruppen er. 25 / 27

26 Ved at samarbejde på tværs af jobcenteret og træningsenheden kan det understøttes, at borgerne får en sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i hele deres helbreds- og arbejdsmarkedssituation. Sammenhængende forløb og tidlig indsats er centralt i projektet. Når borgeren kommer til genoptræning afklares det, hvorvidt der er basis for et samarbejde med jobcenteret. I relevante tilfælde vil der i samarbejde mellem sagsbehandler, terapeut, borger og evt. arbejdsgiver og virksomhedskonsulent blive udarbejdet en tværfaglig handleplan for tilbagevenden til arbejdet. For at sikre sammenhæng vil jobcenterets sagsbehandlere være til stede i træningsenheden, når borgeren træner og på den måde være tilgængelig for spørgsmål fra borger og terapeut. Der er desuden mulighed for at arrangere arbejdspladsbesøg med deltagelse af virksomhedskonsulenten og terapeuten for at vurdere skånehensyn og behov for hjælpemidler. Det er forventningen, at der vil være borgere, som kan påbegynde deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet, mens de er i gang med et træningsforløb. Projektet evalueres i juni 2014 med henblik på at vurdere resultaterne, mulighederne for justering og eventuelt at udvide samarbejdet til nye målgrupper. I evalueringen vil der desuden blive fulgt op på, hvor mange forløb der har været gennemført. I Hillerød Kommune er det blevet besluttet at gøre indsatsen permanent og målgruppen er blevet udvidet til at omfatte borgere med alle diagnoser, der har brug for fysisk genoptræning. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Ældre og Sundhedschefen indstiller til Vækstudvalget, at: 1. Sagen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Til efterretning. 26 / 27

27 Journal nr.: Sag nr. 27 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: KL's Erhvervskonference afholdes 12. maj 2014 i Industriens Hus. Årets tema er den danske vækstudfordring og hvordan vi på tværs af sektorer løfter opgaven i fællesskab. Bindende tilmelding gives på mødet. Der afholdes konference om beskæftigelsespolitiske perspektiver for Østdanmark de kommende år 5. maj 2014 kl i Falkonercentret. Konferencen er arrangeret af Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014 Yderligere meddelelser blev givet på mødet: Ejendomsfonden Hammergården - spørgsmål om mulig ansøgning - rettes til Frederikssund kommune. Job Camp den november i Ålborg lægges ind i udvalgsmedlemmernes kalendere. Jægerspris Mølle som mulig aktør i forhold til nytteaktivering. Orienteret om erhvervssager i marts måned. Bilag: Beskæftigelsespolitisk konference 2014 KL's Erhvervskonference / 27

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 7. oktober 2014 kl i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 12.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 7. oktober 2014 kl i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 12. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 12.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. december 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 10:50 MØDEDELTAGERE

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. december 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 10:50 MØDEDELTAGERE Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. december 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 10:50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18:00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

P R O J EKTBESKRIVELSE

P R O J EKTBESKRIVELSE P R O J EKTBESKRIVELSE Politisk partnerskab om styring af beskæft i- gelsesindsatsen Den 18. marts 2013 Baggrund og formål Kommunerne skal være stærke leverandører af en effektiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 5. marts 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet Flexicurity i Rudersdal Indhold Fakta og nøgletal Lovgivning og rammerne for områdets opgaver Beskæftigelsesplan og virksomhedsplan Organisation

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 21. marts 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Evaluering af jobsøgningsforløb i Jobcenter Egedal Borgere med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016 Eksisterende vision, værdier, mål og resultatforventninger A) Med baggrund i Lemvig Kommunes planstrategi Det gode liv på kanten,

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere