HANDLEKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEKATALOG 2012-15"

Transkript

1 HANDLEKATALOG AUGUST 2011

2 Lyngby-Taarbæk Kommune HANDLEKATALOG Total 1 SKOLER BØRN FRITID IDRÆT FOLKEOPLYSNING BIBLIOTEK KULTUR ÆLDRE HANDICAPPEDE SUNDHED GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE TRAFIKANLÆG MV MILJØ OG NATUR BEREDSKAB ADMINISTRATION PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL KOMMUNALE EJENDOMME BESKÆFTIGELSE I ALT Ejendomssalg Effektivisering Total J=Ja D=Delvis N=Nej I alt Bemærkninger: Forslag, der udgør alternativer, er nummereret med bogstaverne a, b, osv. I summerne for de enkelte aktivitetsområder er der medtaget det mest vidtgående forslag.

3 Handlekatalog SKOLER N SK 1 Nedsættelse af undervisningstimetallet fra LTK timetal til Undervisningsministeriets minimumstimetal J SK 2 Sammenlægning af klasser ud fra max 28 pr. klasse N SK 3 Deletimeressource - dansk og matematik klasse D SK 4 Ændring af faktortid - kortere elevpause D SK 5 Omstrukturering af undervisningen i 2. fremmedsprog N SK 6 Reducering af skolernes vikarbudget med 25 % J SK 7 Ny organisering af undervisning og fritid for klasse J SK 8 Forsøg med undervisning af storhold på klassetrin (2 skoler) J SK 9 Ændret ledelsesstruktur på PPR området N SK10a Ændret fritidstilbud specialområdet klasse N SK10b Ændret fritidstilbud på Sorgenfri skole, bortfald af aftenklubben N SK 11 Ændring af normering i SFO i forbindelse med tidlig SFO-start N SK 12 Reducering af undervisningstimetallet til 10. klasse J SK 13a-c Partnerskabsaftale på skoleområdet N SK 14 Salg af Ulse Lejrskole 1) N SK 15 Reduceret kapacitet - SFO I ALT Note 1: Der forventes herudover en indtægt fra ejendomssalg på 2,25 mio. kr Ejendomssalg Effektivisering J=Ja D=Delvis N=Nej I alt

4 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK1 Nedsættelse af undervisningstimetallet fra LTK timetal til Undervisningsministeriets minimumstimetal I Undervisningsministeriets vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen nævnes, at det er kommunerne, der fastsætter serviceniveauet for undervisningen i folkeskolen dog således, at minimumstimetallet skal overholdes. Det vejledende timetal og minimumstimetallet opgøres dels i fagblokke (humanistiske fag, naturfag, praktiske/musiske fag og klassens tid) og dels i undervisningstimetallet pr. afdeling (indskolingen 1. 3., mellemtrinnet og udskolingen klasse). Dette svarer til trinmålenes opdeling. Udgangspunktet for nedenstående beregning er klasseantallet for skoleåret 2011/2012. I beregningen medgår alle folkeskoler inkl. Sorgenfriskolen og gruppeordningerne, men ekskl. Heldagsskolen og 10. klassecenteret. Ved Budget blev det besluttet at tilbageføre 5 ugentlige lektioner (150 årlige timer) i forhold til den nedsættelse af undervisningstimetallet, som blev besluttet op til Budget Dette forslag nedsætter LTK undervisningstimetallet fra 0. til 9. klasse (7305 årlige timer, skoleåret 2011/2012) fra et niveau svarende til lidt under Undervisningsministeriets vejledende timetal til Undervisningsministeriets minimumstimetal. (Andre kombinationer imellem disse er selvfølgelig også mulige). 1 ugentlig lektion i 40 uger koster i gennemsnit kr. inkl. de dele af lærernes arbejdstid, som er bundet op på undervisningstimetallet (opgaver i forbindelse med undervisningen mv.) Vejledende timetal: LTK 2009/2010 LTK* 2011/2012 Forslag LTK 2012/2013 UNV. VEJL. 2011/2012 UNV. MIN 2011/ klasse klasse klasse I alt * skoleåret 2010/2011 var magen til skoleåret 2011/2012 Forskellen mellem LTK s nuværende timetildeling på i alt 7305 årlige timer og Undervisningsministeriets minimumstimetal på i alt 6960 årlige timer er 345 timer, svarende til 11,5 lektioner pr. uge pr. spor (1. 9. klasse). Reduceringen fordeler sig med 3,6 lektion for klasse, 2,1 lektion for klasse og 5,8 lektion for klassetrin.

5 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK1 Det skal bemærkes, at der ifølge Folkeskoleloven skal tilbydes et bestemt antal årlige timer i dansk og matematik på klassetrin (svarende til det vejledende timetal). En nedsættelse af timetildelingen i indskolingen til minimumstimetallet skal således findes i de øvrige fag indenfor de to fagblokkes øvrige fag på de tre klassetrin (engelsk, historie, kristendom og natur/teknik). Tilsvarende skal der på klassetrin tilbydes et bestemt antal årlige timer i historie (svarende til det vejledende timetal). En nedsættelse af timetildelingen på mellemtrinnet til minimumstimetallet skal således også her findes i de øvrige fag indenfor den humanistiske fagblok på de tre klassetrin (dansk, engelsk, kristendom). En reduktion af elevernes undervisningstimetal vil alt andet lige påvirke den samlede indlæring, idet færre undervisningstimer forventeligt vil betyde, at elevernes samlede, generelle, faglige niveau vil blive påvirket. Dette skal tillige ses i lyset af, at de bindende fælles mål for hvert fag pr. klassetrin er uforandret, hvilket vil betyde et øget pres på lærerpersonalet i forhold til at skulle kunne nå den samme mængde faglige stof på færre lektioner. I valget mellem at reducere antallet af undervisningstimer eller tildelingen til deletimer (SK3) foreslås det, at reducere timetildelingen og beholde deletimeressourcen set i lyset af de relative høje klassekvotienter kommunens skoler har. Sondringen er her, at kvaliteten i den enkelte time bibeholdes ved at fastholde deletimeordningen, hvorimod færre deletimer til det samme timetal over en bred flade vil give flere udfordringer for den enkelte lærer. For SFO gælder, at færre lektioner i undervisningen vil betyde børn i flere timer i SFO en. I denne beregning er SFO kompenseret for en øget åbningstid på ca. 0,9 time pr. uge, svarende til en merudgift på ca. 1,9 mio. kr. Besparelsen vil først kunne implementeres fra august 2012, idet skolerne planlægges deres aktiviteter pr. skoleår. En ændret tildeling af undervisningstimer skal forelægges høringsberettigede fora, men skal ikke forhandles med de faglige organisationer. Udgifter Indtægter I alt

6 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK1 6. mæssige konsekvenser Kr Årsværk -3,26-7,83-7,83-7,83 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

7 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK2 Sammenlægning af klasser ud fra max 28 pr. klasse Ifølge Undervisningsministeriet må klassekvotienten max. være 28 elever. Ved den 29. elev skal klassen deles i to klasser. Der kan dog søges om dispensation for denne regel. Som besparelse foreslås en kommunal max. klassekvotient på 28 elever. Med udgangspunkt i elev / klasseantallet den 1. marts 2011 kan man ved max. 28 elever i klassen sammenlægge klasser på følgende skoler: Fuglsanggårdsskolen, 3 x 7. klasse i alt 55 elever sammenlægges til 2 x 8. klasse aug Hummeltofteskolen, 3 x 6. klasse i alt 53 elever sammenlægges til 2 x 7. klasser aug Lindegårdsskolen, 3 x 4. klasser i alt 54 elever sammenlægges til 2 x 5. klasser aug Lundtofte Skole, 3 x 5. klasse i alt 55 elever sammenlægges til 2 x 6. klasse aug Udgangspunkt for ovenstående er elevtallet pr Der skønnes en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. pr. klassesammenlægning, idet den del af udgiften, som er elevafhængig, stadig eksisterer og desuden udløser en højere klassekvotient deletimer efter den kommunale styrelsesvedtægt. Der skal gøres opmærksom på, at elevtallet kan ændre sig på de nævnte skoler i løbet af skoleåret 2011/2012, således at ikke alle klassesammenlægninger kan foretages, der kan dog også komme andre skoler / klasser i spil, såfremt elevtallet på disse ændrer sig. Alt andet lige vil en stigende klassekvotient får konsekvenser for både elevernes udbytte af undervisning og lærernes arbejdsvilkår. Sammenhængen mellem antal elever pr. klasse og de fysiske rammer på de enkelte skoler skal desuden nævnes, idet opmærksomheden henledes på, at det på nogle skoler kan betyde trange forhold. En klassesammenlægning skal foretages via gennemførelse af en grundig udarbejdet proces, hvorfor dette ikke kan gennemføres hurtigt. Dertil kommer, at skoleåret planlægges for et år ad gangen, dvs. at de personalemæssige konsekvenser af en klassesammenlægning først kan implementeres fra næste skoleårs begyndelse august Forslaget skal politisk behandles, idet det bryder med den i Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen nævnte beslutning om max. 24 ved dannelse af klasser.

8 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK2 Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -1,45-3,48-3,48-3,48 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Ja. Ja.

9 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK3 Deletimeressourcer dansk og matematik klasse Den nuværende deletimeordning indeholder deletimer på: 1. klassetrin deletimer i dansk og matematik 2. klassetrin deletimer i dansk og matematik 3. klassetrin deletimer i dansk og matematik Ved klasser på mere end 17 elever tildeles ekstra lektioner pr. uge, jo højere klassekvotient jo højere antal deletimer (max 8 lektioner), flest deletimer på 1. klassetrin i forhold til 2. og 3. klassetrin. Fjernes alle deletimer givet i indskolingen til dansk og matematik skoleåret 2011/2012 vil det give en samlet årlig besparelse på 4,2 mio. kr. Sorgenfriskolens særlige deletimeordning er ikke med i besparelsen. I takt med at skolernes klassekvotienter er svagt stigende grundet klassesammenlægninger og flere klassedannelser på mere end max. 24 elever, vil der fortsat være brug for deletimeressourcen. Denne giver mulighed for at undervise eleverne i mindre gruppe eller for tolærerordning i en del af timerne. Behovet for flere lærerressourcer i klasser med høje klassekvotienter kan både være affødt af en stor faglig spredning i klassen eller fordi elever har brug for ekstra social støtte for bedre at kunne opnå læring. Det foreslås, at deletimeressourcen reduceres med 20%, svarende til 0,84 mio. kr. Skolerne kan fremover vælge at anvende andre og billigere faggrupper i undervisningen, f.eks. pædagogisk uddannet personale / undervisningsassistenter i forhold til at takle problemstillinger omkring adfærd, kontakt og trivsel hos det enkelte barn. Den øgede undervisningsopgave til elever med faglige udfordringer skal fortsat varetages af læreruddannet personale. Skolerne har fortsat mulighed for at sætte ekstra ressourcer på specifikke klasser / elevgrupper og via en bredere faglighed hos medarbejderne desuden mulighed for at målrette de rette faglige ressource til de udfordringer eleverne har. Generelt kan der være tale om en serviceforringelse, idet den samlede økonomi afsat til deletimer reduceres, hvorved der vil blive færre lærerressourcer til den samme elevgruppe. Besparelsen vil kunne implementeres fra august 2012, idet skolerne planlægger deres aktivitet for et skoleår ad gangen. Udgifter Indtægter I alt

10 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK3 6. mæssige konsekvenser Kr Årsværk -0,76-1,83-1,83-1,83 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

11 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK4 Ændring af faktortid kortere elevpauser Lærernes arbejdstid er organiseret i en undervisningsdel, en faktordel (opgaver i forbindelse med undervisningen) og tid til andre opgaver. Faktordelen indeholder bl.a. den arbejdsopgave, som handler om tilsyn med eleverne i frikvartererne. Det foreslås at reducere elevernes pauser med 5 min pr. dag. Den samlede besparelse udgør i alt 2 mio. kr. med udgangspunkt i det kommende skoleårs aktivitetsniveau. Forslaget får konsekvenser for lærerpersonalet, idet en fuldtidsansat lærer som konsekvens af forslaget vil få en lavere faktordel. Det betyder, at det bliver muligt for den enkelte lærer at varetage en større undervisningsopgave. For eleverne betyder forslaget, at tiden til fysisk aktivitet reduceres, hvilket kan have konsekvenser for deres indlæring. Forslaget kan enten implementeres ved at eleverne møder senere om morgenen eller ved at de får tidligere fri. Vælges sidstnævnte løsning vil det betyde 5 min. øget åbningstid i SFO uden kompensation. Forslaget kan indføres fra august 2012, idet skolerne planlægger deres aktiviteter for et skoleår ad gangen. Forslaget skal forhandles med den forhandlingsberettigede organisation, Kreds 22 / Kommunelærerforeningen. Udgifter Indtægter I alt

12 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK4 6. mæssige konsekvenser Kr Årsværk -1,81-4,35-4,35-4,35 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Delvis. Ja.

13 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK5 Omstrukturering af undervisningen i 2. fremmedsprog Ifølge folkeskoleloven skal eleverne tilbydes et 2. fremmedsprog fra og med det 7. skoleår. Dette 2. fremmedsprog skal være tysk og kan også være fransk. På samtlige skolerne i kommunen ekskl. Taarbæk Skole tilbydes både tysk og fransk i klasse. Da elevfordelingen mellem disse to sprogfag oftest fordeler sig skævt udløser dette ekstra sprogfagstimer. Dette kan f. eks ske, hvis de 64 elever i 3 klasser på 7. klassetrin fordeler sig med 31 tysk elever og 33 fransk elever. Der er til skoleåret 2011/2012 afsat i alt ekstra sprogressourcer for 0,9 mio. kr. Det foreslås, at alle elever i klasse fremover tilbydes tysk på egen skole eller fransk på kommunens Ungdomsskole. Konkret oprettes de nødvendig franskhold alt efter søgemønsteret på Ungdomsskolen. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med skolerne / Ungdomsskolen og tænkes afviklet f.eks. som 2 x 2 lektioner fra mandag til torsdag i tidsrummet mellem På denne måde organiseres undervisningen i 2. fremmedsprog på en mere rationel måde, hvorved de ekstra ressourcer kan spares. Ressourcen til de elever, som vælger fransk på Ungdomsskolen, flyttes fra skolen til Ungdomsskolen efter den faktuelle søgning pr. skoleår. Kommunen vil fortsat kunne tilbyde både tysk og fransk til udskolingseleverne. Konsekvensen for den enkelte elev er, at undervisningen i fransk vil komme til at foregå om eftermiddagen / aften, men her kan man forestille sig, at skolerne samarbejder med Ungdomsskolen i forhold til at planlægge afviklingen af undervisningen mest hensigtsmæssigt for eleverne. Forslaget vil give skolerne nogle skemamæssige bindinger, ligesom det lærerpersonale, som underviser i fransk, kan komme til at skulle arbejde to steder. Man kan ikke på forhånd vide om denne ordning vil få indflydelse på elevernes valg af 2. fremmedsprog. Forslaget kan implementeres fra august 2012, da skolerne planlægger deres aktiviteter for et skoleår ad gangen.

14 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK5 Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -0,82-1,96-1,96-1,96 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Delvis. Ja.

15 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK6 Reducering af skolernes vikarbudget med 25 % Ressourcen til skolernes vikarbudget beregnes som 1,5 % af den samlede lønsum ekskl. ledelse. Det foreslås at reducere denne tildeling med 25 %, svarende til 0,75 mio. kr. Den efterfølgende ressourcetildelingsprocent udgør herefter 1,1 %. Udgangspunktet for denne beregning er afsat vikarbudget 2011, specialundervisningsområdet er undtaget. Konsekvensen af forslaget er, at skolernes mulighed for at vikardække akut opståede fravær af lærerpersonalet grundet sygdom mindskes. Det foreslås derfor, at skolernes i deres vikarplanlægning prioriterer vikardækningen på klassetrin, mens eleverne i udskolingen i højere grad forventes at kunne arbejde alene eller sendes hjem. Forslaget kan implementeres fra januar Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -1,63-1,63-1,63-1,63 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

16 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK7 Ny organisering af undervisning og fritid for klasse Forslaget omkring ny organisering af undervisning og fritid for eleverne fra klasse er et udviklingsprojekt, som vil medføre et effektiviseringspotentiale. Forslaget lægger op til en pædagogisk udvikling af hele dagen for indskolingseleverne og beskriver en ny form for heltidsskolen, hvor lærere og pædagogers samarbejde omkring læring og social udvikling hos eleverne udvikles yderligere til gavn for eleverne og for de to gruppers fagligheder. Nedenstående forslag er en 1. beskrivelse af en fremtidig ny organisering af en heltidsskole for f.eks. én 1. klasse: Kl Kl Kl Kl Kl Morgenpasning ved pædagogisk personale. Undervisning, primært dansk, matematik (boglige fag). Lærerne er primære her, mens lærere og pædagoger deles om opgaven omkring særlig støtte, AKT timer mv. alt efter elevernes behov. Fritid for eleverne ved pædagogisk personale (frokost, leg, udendørs aktiviteter mv.) Lærere og nogle pædagoger vil kunne bruge middagstimerne til mødevirksomhed mv. Undervisning, primært musisk-kreative fag. Her er pædagogerne primære, men lærerne deltager med deres faglighed i planlagte forløb. Eftermiddagspasning ved pædagogisk personale. De foreløbige beregninger vedr. effektiviseringspotentiale giver ca kr. pr. klasse. For en 3- sporsskole ville dette give kr., for alle kommunens indskolinger ca. 6,1 mio. kr. I denne beregning er den nuværende forældrebetalingsordning i SFO indregnet, idet der ikke er taget stilling til, om ordningen kan fortsætte efter ændret organisering. Forslaget skal beskrives yderligere i forhold til de pædagogiske udviklingsmuligheder, fordele, ulemper ved forslaget, samt på hvilken måde det kan understøtte / forstås som en del af inklusionsstrategien. En ny organisering af skole fritid for indskolingseleverne forventes at give positive resultater for elevernes indlæring. Forslaget kan gøre skoledagen mere afvekslende og beriges af flere faggruppers deltagelse i undervisningen, ligesom den lange pause midt på dagen vil kunne bruges til fysisk aktivitet, leg eller bare en lille lur. Tæt på 100 % af eleverne benytter sig af SFO i dag, så skoledagens længde forventes ikke at blive så meget anderledes for eleverne. Der er dog elementer i forslaget, som ikke er færdigvurderet. Her tænkes på, hvorledes den nye organisering kan fungere sammen med elevernes fritidsinteresser, samt spørgsmålet omkring forældrebetaling til SFO efter en reorganisering af skole / fritid.

17 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK7 Det er vigtigt, at forslaget får tid til at blive videreudviklet i et tæt samarbejde mellem forvaltning, ledelse og medarbejdere fra de berørte faggrupper, ligesom forældregruppen er en vigtig medspiller. Forslaget implementeres på 2 (3-spors) skoler fra august 2012, således at erfaringer fra disse skoler kan indarbejdes i et endeligt forslag for alle kommunens skoler. Indfasning på de øvrige skoler finder sted fra august Nedenstående økonomiske beregninger, hvor forslaget i august 2013 er fuldt indfaset, forudsætter en relativ gnidningsfri implementering. Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -1,30-7,42-13,43-13,43 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Ja. Ja.

18 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK8 Forsøg med undervisning af storhold på klassetrin (2 skoler) Der etableres forsøg på 2 skoler med storhold på op til 100 elever fra udskolingsafdelingen. Der arbejdes med mulighederne i IT-baseret undervisning både indholdsmæssigt og strukturelt. Det store potentiale i it-understøttede læreprocesser ligger i muligheden for at være uafhængigt af tid og sted. Med den rigtige didaktisering af læreprocesserne vil det være muligt at gennemføre den faglige del af undervisningen med op til 30 % mindre fysisk tilstedeværelse i skolen. Det kan betyde et opgør med timetallet som grundlaget for undervisningens omfang. Omtrent 50 % af elevgruppen fra klasse forventes efter eget ønske at melde sig til sådan en ordning. Lærermæssigt headhuntes et storteam, som får frie hænder til at tilrettelægge undervisningen indenfor kravene af fælles mål. Effektiviseringspotentialet opnås ved at flere elever kan undervises samtidig ved brug af anderledes tilrettelæggelse af undervisningen, suppleret ved digitale undervisningsløsninger. Det skønnes, at der på en 3-spors skole kan effektiviseres med ca. 2 lærerstillinger indenfor den samlede klasse / elevgruppe fra klassetrin. Alle elever skal have en bærbar computer som det primære arbejdsredskab. Forsøget bør basere sig på elevernes egne computere, da skolernes computerbestand ikke vil kunne dække behovet. Forsøget vil fordre, at eleverne kan håndtere de nye undervisningsformer. Ikke alle elever vil være minded på dette eller kunne mestre den ansvarlighed for egen læring, som dette forslag også indeholder. Derfor startes forsøget med en forventet tilslutning på 50 %. Der kan være visse lokalemæssige problemstillinger ved ovenstående forslag, ligesom den IT baserede undervisning også ville skulle udvikles. Der findes allerede en række didaktiserede digitale læremidler på det danske marked til priser, der er sammenlignelige med udgiften til bøger. Frem mod 2014 vil der blive udviklet en række nye digitale læremidler, hvis den nuværende regerings udspil, om at afsætte 500 mio. kr. til dette formål, gennemføres. Fremadrettet vil der være en potentiel besparelse ved udelukkende at basere undervisningen på digitale læremidler. Forsøg med storhold på op mod 100 elever kræver, at der er faciliteter til at samle alle til oplæg, igangsættende aktiviteter, gæsteforelæsninger mv. Her er der som minimum tale om møblerede fællesrum, da man må forestille sig daglige samlinger. Forsøget bør derfor etableres på skoler, der råder over denne type lokaler. Nedenstående økonomiske overslag indeholder indførelsen af forsøget på 2 tresporsskoler fra august Udgiften til udbygning af den digitale undervisningsflade er medtaget, mens behovet for fysiske bygningsændringer eller øgede inventarbehov ikke er medtaget, idet forsøget tænkes etableret på skoler, som lokalemæssigt kan håndtere større undervisningsgrupper.

19 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK8 Til gennemførelse af forsøget må lærerne være digitale. Det betyder, at de skal råde over egen bærbar computer, egen smartphone samt være online hvor som helst fra. Udgiften anslås til i anskaffelse og i årlig drift (abonnementer) pr. lærer, ved 12 lærere svarer dette til kr. i anskaffelse og i årlig drift. En massiv anvendelse af computere vil betyde et større behov for at kunne koble til el-nettet periodevis. Etablering af 8 10 nye el-udtag i klasserum vurderes af Teknisk forvaltning at beløbe sig til ca kr. eller i alt for forsøget ca kr. Det trådløse net skal kunne håndtere både den større mængde og koncentration af bærbare computere samt den stigende datamængde, som digitale læremidler anvender (lyd, billede, video). En opgradering af skolernes infrastruktur i relation til forsøget (to skoler og 3 klassetrin) vil skønsmæssigt beløbe sig til i anlægsudgift. Økonomioversigt Besparelse 2 lærerstillinger pr. skole Anskaffelse PC lærerne Drift lærer PC Ekstra el udtag mv Opdatering infrastruktur i alt Udgifter, drift Udgifter, anlæg 300 Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -1,67-4,00-4,00-4,00 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Ja. Ja.

20 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK9 Ændret ledelsesstruktur på PPR området Skoleafdelingens PPR-del har i dag en faglig leder samt en deltids souschef for skolepsykologgruppen og en faglig leder for talehøre lærergruppen. Den samlede medarbejdergruppe består af 26 medarbejdere. Det foreslås at omstrukturere ledelsesstrukturen i PPR, således at PPR fremover har én fælles leder for psykologer og talehørelærere et samlet PPR. Desuden foreslås det, at der i tilknytning til denne oprettes en deltids stedfortræderstilling, som også fungerer som faglig leder for talehørelærergruppen. Lederen af PPR skal også kunne fungere som faglig leder for psykologgruppen. Nedenstående besparelse udgør ca. én lederstilling. Omstruktureringen vil ikke få negativ indflydelse på serviceniveauet, idet det forventes at den nye struktur vil medføre en større sammenhængskraft mellem de to faggrupper. Et øget kendskab og samarbejde personalegrupperne imellem vil kunne have en positiv effekt på servicen overfor borgerne. På grund af opsigelsesvarsler foreslås besparelsen gennemført med virkning fra 1. juli Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -0,50-1,00-1,00-1,00 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 500 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Ja. Nej.

21 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK10a Ændret fritidstilbud på specialområdet klasse På Sorgenfriskolen er der etableret SFO fra klasse, samt et aftenklubtilbud. SFO havde en tilslutning på ca. 92 % i skoleåret 2010/2011. På kommunens 3 skoler med gruppeordninger er der ligeledes et SFO tilbud. Gruppeordningerne har elever fra klasse. Hummeltofteskolen har de ældste elever, idet ca. 2 / 3 af disse går på klassetrin. Heldagsskolen har ingen fritidstilbud for skolens ældste elever. Det foreslås, at specialområdet harmoniseres med almenområdet således, at elever fra klassetrin på kommunens specialskoler / klasser ikke fremover tilbydes et SFO fritidstilbud. Disse elever tilbydes i stedet et mere fleksibelt og mindre ressourcekrævende klubtilbud, dels på skolen og dels i samarbejde med kommunens andre fritidstilbud, dvs. ungdomsklubberne og Ungdomsskolen. Forældrebetalingen vil højst udgøre samme betaling som almenområdets ungdomsklubbetaling. I forslaget er der afsat 25 % af de nuværende ressourcer fra SFO klasse på Sorgenfriskolen og gruppeordningerne på Hummeltofteskolen til denne nye ordning. I forbindelse med vedtagelse af Inklusionshandleplanen på skoleområdet foråret 2011 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udvikle et klubtilbud for denne aldersgruppe gældende for både Sorgenfriskolen, Heldagsskolen og gruppeordningerne. Aftenklubben på Sorgenfriskolen bortfalder med dette forslag. Den manglende SFO forældrebetaling er indregnet i det økonomiske overslag. En del af de ældste elever på Sorgenfriskolen og i kommunens specialklasser har ikke samme kapacitet og formåen som almenskoleelever i forhold til at udfylde deres eftermiddag med meningsfulde aktiviteter, ligesom en del af disse elever ved siden af deres læringsmæssige handicap har en mindre social kompetence. Klubtilbuddet for denne gruppe elever skal derfor kunne motivere og lære eleverne at udfylde deres fritid med meningsgivende aktiviteter, som kan udvikle deres sociale kompetencer og være med til at bryde en eventuel isolering fra deres kammerater. Der nedsættes en arbejdsgruppe fra relevante faggrupper, hvori repræsentanter fra Klub Lyngby og Ungdomsskolen også deltager, i overensstemmelse med beslutningen jf. Inklusionshandleplanen. Arbejdsgruppen skal udvikle et ens tilbud for alle udskolingselever i kommunens specialskoler / klasser. Arbejdsgruppens forslag skal være klar til implementering skolestart 2012, hvorfra besparelsen vil kunne opnås.

22 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK10a Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -4,22-10,05-10,13-10,13 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 380 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

23 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK10b Ændret fritidstilbud på Sorgenfriskolen, bortfald af aftenklubben Det foreslås, at Sorgenfriskolens nuværende aftenklubtilbud for skolens ældste SFO-elever afvikles, og at eleverne i stedet henvises til kommunens øvrige ungdomsklubber / Ungdomsskole. Forslaget er en mindre ændring i forhold til forslag SK10a Ændret fritidstilbud på specialområdet klasse, idet dette forslag kun afvikler aftenklubtilbuddet for klasseelever på Sorgenfriskolen. Sorgenfriskolens aftenklub har åbent en aften om ugen i 40 uger og arrangerer desuden et månedligt arrangement ud af huset. Der er afsat 0,8 fuldtidsstilling og et materialebudget på kr. til denne aktivitet, som blev indført i forbindelse med Budget Klubben er fortrinsvis for eleverne fra klasse, i alt ca elever fra august Forslaget betyder, at Sorgenfriskolens SFO harmoniseres med det øvrige specialområde, idet hverken Hummeltofteskolens gruppeordning eller Heldagsskolens ældste klasser har et aftenklubtilbud. En del af de ældste elever på Sorgenfriskolen har ikke samme kapacitet og formåen som almenskole elever i forhold til at udfylde deres aften med meningsfulde aktiviteter, ligesom en del af disse elever ved siden af deres læringsmæssige handicap har en mindre social kompetence. Det skønnes dog, at der med en fornuftig overgangsordning etableret mellem Sorgenfriskolens SFO og de nærliggende aftenfritidstilbud i løbet af elevernes 6. skoleår kan skabes mulighed for, at disse elever kan få lyst til og drage fordel af at benytte kommunens aftenungdomstilbud. Forslaget fordrer, at eleverne i løbet af deres 6. skoleår introduceres til kommunens aften ungdomstilbud. Denne introduktion bør skabes i et samarbejde mellem Klub Lyngby, Ungdomsskolen og specialskolerne fritidstilbud. Forslaget vil kunne implementeres januar Forslaget bortfalder, hvis SK10a finder anvendelse. Udgifter Indtægter I alt

24 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK10b 6. mæssige konsekvenser Kr Årsværk -0,80-0,80-0,80 0,80 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 437 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

25 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK11 Ændring af normering i SFO i forbindelse med tidlig SFO-start I forbindelse med budget 2011 blev det besluttet, at børnehavebørnene fremover skulle starte i SFO pr. 1. maj i stedet for som tidligere pr. 1. august. Det indgik ligeledes i beslutningen, at SFO erne i perioden 1. maj 31. juli skulle tildeles timer svarende til børnehavenormering. Det foreslås, at normeringen i de tre måneder reduceres til normal SFO normering, svarende til normeringen den resterende del af året, hvorved der opnås en årlig besparelse på 0,58 mio. kr. Forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, idet det alt andet lige vil betyde færre voksne pr. barn. Forskellen i belastningsgrad (antal børn pr. voksen) er på i alt 2,44, idet belastningsgraden på børnehaveområdet er 11,86 børn pr. voksen, mens SFO s anvendte belastningsgrad er 14,30 børn pr. voksen. Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -1,59-1,59-1,59-1,59 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 365 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

26 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK12 Reducering af undervisningstimetallet til 10. klasserne I Undervisningsministeriets vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen nævnes, at det er kommunerne, der fastsætter serviceniveauet for undervisningen i folkeskolen dog således, at minimumstimetallet skal overholdes. For 10. klassetrin gælder, at den enkelte kommune skal tilbyde et basistimetal på 840 årlige timer svarende til 28 lektioner pr. uge. Den nuværende ressourcetildeling til 10. klasse udgør årlige timer ved en klassestørrelse på 24 elever pr. klasse. Det er historisk betinget, at tildelingen ligger noget over Undervisningsministeriets basistimetal, idet 10. klassecenteret ved siden af grundfagene opererer med en linjestruktur, som alt efter elevernes valg af linje kan betyde en skæv fordeling de 7 linjer i mellem og derfor en fordyrelse af den samlede aktivitet. Hertil kommer, at den typiske elev til 10. klasse enten fagligt ligger i den svage halvdel af sin 9. klasse eller har personlige udfordringer, som påvirker skolegangen. Der er derfor i skolens struktur indarbejdet flere tolærerforløb, ekstra faglige kurser for mindre grupper af elever og valgfagshold. På baggrund af ovenstående foreslås det, at timetildeling reduceres med 180 timer om året fra til 1020 timer. Den årlige timetalstildeling ligger således stadig noget over basistimetallet og skolen har stadig mulighed for, dog ikke i sammen omfang, at etablere linjeopbygningen og understøtte eleverne fagligt som socialt. Udgangspunktet for nedenstående beregning er anslået elevtal marts 2011 for 10. klasse skoleåret 2011/2012. En reduktion af skolens muligheder for særligt tilrettelagte undervisningsforløb kan alt andet lige påvirke den samlede indlæring for de berørte elever. Dog vil den enkelte 10. klasseselev ikke opleve at få væsentligt færre timer, da de ekstra timer er blevet brugt til at få strukturen omkring antal elever pr. linje og behovet for tolærerordninger / valgfag til at gå op i en højere enhed. Konsekvensen af en ændret timetildeling vil derfor primært blive, at planlægningen omkring grundfagene contra linjefagene bliver vanskeligere og særlige undervisningsforløb vil blive færre. Besparelsen vil først kunne implementeres fra august 2012, idet 10. klassecenteret planlægger deres aktiviteter pr. skoleår. En ændret tildeling af undervisningstimer skal forelægges høringsberettigede fora, men skal ikke forhandles med de faglige organisationer.

27 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK12 Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -0,48-1,15-1,15-1,15 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

28 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK13a-c Partnerskabsaftale på skoleområdet Det foreslås, at kommunens 12 skoler får mulighed for øget indtjening via sponsorater. Den enkelte skolebestyrelse får kompetencen til at vurdere og beslutte, hvilke sponsorater skolen skal modtage. Skolebestyrelsens beslutning omkring det enkelte sponsorat skal være i overensstemmelse med kommunens Politik og retningslinjer for reklamefinansiering i Lyngby- Taarbæk Kommune samt markedsføringsloven. Det skal i den forbindelse undersøges, om der er behov for en opdatering af nævnte politik, så denne også omfatter sponsorater / problematikker i forhold til denne udvidelse af praksis. Besparelsespotentialet fremkommer ved, at hvér skole beregnes at have indtægter fra sponsorater på: Model a kr. i 2012 stigende til kr. i Model b kr. i 2012 stigende til kr. i Model c kr. i 2012 stigende til kr. i Det kan overvejes, om der skal differentieres mellem skolestørrelserne. Der vil ikke være umiddelbare konsekvenser for skolens primære serviceniveau. Opgaven er forholdsvis ny for både skoleledelse og bestyrelse, men vil efter den første indkøringsfase være overkommelig. Forslaget kan implementeres fra januar 2012 og foreslås indfaset over tre år. Model a Udgifter Indtægter I alt

29 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK13a-c Model b Udgifter Indtægter I alt Model c Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Model a, b og c Kr Årsværk 0,00 0,00 0,00 0,00 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 460 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Ja. Ja.

30 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK14 Salg af Ulse Lejrskole Ulse Lejrskole og kursusejendom er beliggende ved Haslev på Sydsjælland. Lejrskolen benyttes primært af klasser fra skolernes indskoling, ligesom der afholdes trafikskole og mindre kurser for skolernes elevråd mv. Herudover benyttes stedet også til interne kurser / konferencer på skoleområdet. Lejrskolen er kommunens eneste lejrskole. Ulse Lejrskole består af en hovedbygning i 2 etager, sidebygning med værelser samt en pavillon med undervisningslokale. Specielt hovedbygningen trænger til indvendig renovering for fremadrettet at kunne danne de optimale rammer for lejrskole, kursusvirksomhed og private arrangementer. Lejrskolen har frem til 2011 været drevet via en forpagtningsaftale, således at forpagteren dels var forpligtet til at afvikle kommunens lejrskoler og kursusarrangementer og dels kunne drive private selskabsarrangementer. I 2011 har kommunens lejrskoler været afviklet ved hjælp af en ansat økonoma i perioden april september. Det foreslås at sælge lejrskolen, hvorved der opnås en engangsindtjening på 2,25 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering Selve driften af lejrskolen udgør netto 0,5 mio. kr. Hvis lejrskolen sælges, vil skolerne fremover selv skulle undersøge mulighederne for ophold i forbindelse med planlægning af lejrskole for indskolingsafdelingen, trafikskole og elevråd. Det skal i den forbindelse nævnes, at søgningen til Ulse Lejrskole har været på ca. 75 % i perioden april september Den tidligere forpagtningsaftale blev opsagt, da forpagteren ikke kunne opfylde den økonomiske del af aftale grundet konsekvenserne af finanskrisen specielt i Der har i 2011 været en del private henvendelser for benyttelse af stedet, men som nævnt ovenfor vil der skulle investeres en del i vedligeholdelse, før stedet vil være optimalt for en kommende forpagter. Forslaget kan tidligst implementeres fra 2013, da det erfaringsmæssigt tager ca. et år at sælge en sådan ejendom. I salgsperioden skal der være økonomi til opvarmning, el, skatter osv. Udgifter Indtægter I alt

31 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK14 Hertil kommer den forventede indtægt på salget som er estimeret til 2,25 mio. kr. 6. mæssige konsekvenser Kr Årsværk 0,00 0,00 0,00 0,00 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Nej.

32 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK15 Reduceret kapacitetstilpasning - SFO Dette forslag skal ses i sammenhæng med tilsvarende forslag på dagtilbuds- og klubområdet. Det er på SFO-området praksis, at der på baggrund af antallet af børn i SFO pr. 1. marts i budgetåret samt befolkningsprognosen foretages en kapacitetstilpasning i såvel budgetåret som overslagsårene. I beregningen af kapacitetstilpasningsbehovet indgår udgifter til løn, andre driftsudgifter samt indtægter fra forældrebetaling. Beløbet som indgår i kapacitetstilpasningen pr. barn udgør i 2011 ca kr. Antallet af børn i kommunens SFO er blev i foråret 2010 anslået til børn august 2011, hvilket var en stigning på 21 børn i forhold til det faktiske antal i Dette tal danner udgangspunkt for beregning af kapacitetstilpasningsbehovet og der vil på baggrund heraf skulle forventes en regulering på 23 børn i 2012, 10 børn i 2013, 2 børn i 2014 og 26 børn i Kapacitetstilpasning Det foreslås at reducere kapacitetstilpasningen med 50 pct. I praksis vil en reducering af kapacitetstilpasningen på 50 pct. betyde, at man i forbindelse med beregning og tildeling af ressourcer til institutionerne vil regulere på belastningsgraden for antallet af børn pr. voksen, således at den manglende regulering på 50 pct. fordeles over samtlige børn i SFO - hvorefter det fremtidige budgetbeløb pr. barn vil være lavere. I en periode med stigende børnetal vil der ske en forringelse af serviceniveauet i form af en højere belastningsgrad, såfremt institutionerne kun reguleres med 50 pct. i forhold til det opgjorte kapacitetstilpasningsniveau. Forslaget skal forhandles med de faglige organisationer, men kan implementeres fra januar Når der fremover skal beregnes kapacitetstilpasning, vil der skulle tages højde for, at beløbet pr. barn/serviceniveauet er forskelligt i de enkelte år, hvorved det vil blive administrativt mere kompliceret. Udgifter Indtægter I alt

33 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Skoler SK15 6. mæssige konsekvenser Kr Årsværk -0,67-0,30-0,05-0,76 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 365 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

34 Handlekatalog BØRN N BØ 1 Ændret definition af børnehavebørn N BØ 2 Reduktion i de børnetalsafhængige personalerelaterede udgifter (tidligere belastningsgrad) N BØ 3 Bortfald af budgettet til skovgrupper N BØ 4 Bleer J BØ 5 Flere anbragte børn og unge i familiepleje J BØ 6 Øget fokus på forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser N BØ 7 Generel reduktion af grundåbningstid i dagtilbuddene J BØ 8 Investering i bedre forebyggelse og opfølgning - mere forebyggelse og anbringelse i plejefamilie frem for institution N BØ 9 Reduceret kapacitetstilpasning - dagtilbud N BØ10 Tilpasning af dagpleje taksten J BØ11 Reducering i antallet af dagplejevikarer N BØ12 Tilpasning og ændring af tilsynsregler i dagplejen J BØ13 Bedre udnyttelse af tomgangspladser i dagplejen I ALT Effektivisering J=Ja D=Delvis N=Nej I alt

35 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Børn BØ1 Ændret definition af børnehavebørn Definitionen på et børnehavebarn ændres fra en alder på 3 år til en alder på 2 år og 10 måneder. Ved budgettildeling tæller vuggestuebørn dobbelt i relation til løn og halvanden i relation til øvrige børnetalsafhængige udgifter set i forhold til børnehavebørn. Ved at ændre definitionen på et børnehavebarn, så den fremover er 2 år og 10 måneder, kan der således foretages en budgetreduktion på 3,2 mio. kr. vedrørende løn og øvrige børnetalsafhængige udgifter. Dertil kommer en tilsvarende besparelse i puljeordningerne med vuggestuepladser med ca. 0,2 mio. kr. Den samlede besparelse udgør brutto 3,4 mio. kr., netto 2,6 mio. kr. Resultatet af besparelsen er færre medarbejdere til at varetage det pædagogiske arbejde og passe børnene i dagtilbuddene. Der skal påregnes opsigelsesvarsler med 6 måneder, ligesom besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer. Forudsat at besparelsen varsles inden , vil besparelsen kunne foretages med virkning fra Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -5,77-9,89-9,89-9,89 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 341 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

36 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Børn BØ2 Reduktion i de børnetalsafhængige personalerelaterede udgifter (tidligere belastningsgrad) Det foreslås at reducere de børnetalsafhængige personalerelaterede udgifter med brutto 5,2 mio. kr., netto 3,9 mio. kr. Budgettet dækker over udgifter til løn, uddannelse, vikarer, stillingsannoncer m.m. Dagtilbuddene vil få lavere personalenormering. Det personalerelaterede, børnetalsafhængige enhedsbeløb pr. barn falder fra kr. til kr. Der skal påregnes opsigelsesvarsler med 6 måneder, ligesom besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer. Forudsat at besparelsen varsles inden , vil besparelserne kunne foretages med virkning fra Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr Årsværk -8,83-15,14-15,14-15,14 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 341 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

37 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Børn BØ3 Bortfald af budgettet til skovgrupper Seks dagtilbud har selvstændige skovgruppeordninger med dertilhørende lønbudget. De tildeles kr. pr. skovgruppe. Følgende seks dagtilbud tildeles tilsammen kr. på grund af skovgrupper: - Brede Børnehave: kr. (for to børnehavegrupper) - Børnehaven Prinsessehøj: kr. - Børnehuset Rosenlyst: kr. - Børnehuset Humlehuset: kr. - Børnehuset Taarbækdal: kr. - Børnehuset Vandpytten: kr. Det foreslås, at budgettet til skovgrupper bortfalder, og derved opnås en besparelse på brutto 1 mio. kr., netto 0,8 mio. kr. Begrundelsen for de ekstra personaleressourcer er, at skovgrupperne har et ekstra ressourcetræk, da de skal ud af huset. Realiseres forslaget kan institutionerne i princippet fortsat fungere som skovbørnehaver/grupper, men børnene vil sandsynligvis komme mindre i skoven. Besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer. På grund af opsigelsesvarsler foreslås besparelsen gennemført med virkning fra Udgifter Indtægter I alt

38 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Børn BØ3 6. mæssige konsekvenser Kr Årsværk -1,57-2,69-2,69-2,69 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 380 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Gennemsnitslønnen er baseret på pædagogtimer. Nej. Ja, der skal foretages høring af MED og forældrebestyrelse.

39 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Børn BØ4 Bleer Hidtil har kommunen sørget for bleer til børn i de kommunale dagtilbud. Det foreslås, at forældrene fremover selv medbringer bleer og derved spares brutto kr., som er det skønnede forbrug på bleer. Dertil kommer en tilsvarende besparelse i puljeordninger med vuggestuepladser på kr. Tages der højde for et afledt fald i forældrebetalingen, kan der netto spares kr. Forældrene vil fremover selv skulle medbringe bleer. Forslaget kan implementeres pr. 1. januar Implementering vil kræve orientering af forældrene. Udgifter Indtægter I alt mæssige konsekvenser Kr. 0 Årsværk 0,00 0,00 0,00 0,00 Gennemsnitsløn (1.000 kr.) 381 Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang) Nej. Ja.

40 Børne- og Ungdomsudvalget Handlekatalog Aktivitetsområde Børn BØ5 Flere anbragte børn og unge i familiepleje I kombination med en generel nedbringelse af antallet af anbringelser og dermed færre indgribende foranstaltninger følger samtidig en øget fokus på brug af plejefamilier frem for institutionsanbringelser. Enhedsprisen på en plejefamilieanbringelse koster typisk kun 1/3 af enhedsprisen på en institutionsanbringelse, og det vurderes derfor at der vil kunne indhentes et provenu ved en øget satsning på plejefamilieanbringelse. Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge en fordeling mellem institutionsanbringelser og familieplejeanbringelse, idet det afhænger af den konkrete sag, og hvorvidt det er muligt at matche barnets behov med en plejefamilie. Effekten af aktiviteten kan derfor ikke umiddelbart opgøres, hvorfor provenuet skønsmæssigt er opgjort til 1 mio. kr. De lavere enhedsomkostninger ved en familieplejeanbringelse betyder ikke, at serviceniveauet forringes, idet der ikke er sammenhæng mellem omkostningerne ved de forskellige anbringelsestyper og kvaliteten af indsatsen. Udmøntningen af forslaget vil ske i takt med den indsats, som familieplejekonsulenterne skal løfte i forhold til at finde frem til egnede plejefamilier, som gør det muligt løbende at erstatte institutionsanbringelser med plejefamilier. Forslaget forventes at få fuldt gennemslag fra 2012 og frem. Der er ikke personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget. Udgifter Indtægter I alt

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Uddannelse og pædagogik - Skoler

Uddannelse og pædagogik - Skoler SK2 Titel: Kategori: Udvalg: Udgifter til befordring på skoleområdet 1. Proces- og ressourceoptimering Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Uddannelse og pædagogik - Skoler Enhed: Center for Uddannelse

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 På Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 5. blev det under pkt. 8 besluttet følgende: 1. at Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

De nye fritidstilbud. En ny folkeskole

De nye fritidstilbud. En ny folkeskole De nye fritidstilbud En ny folkeskole 2 De nye fritidstilbud De nye fritidstilbud Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende dag Målet med folkeskoleremen er, at alle elever skal blive så

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere