Center for Administrativ Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Administrativ Service"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære opgaver Centeret er organiseret i fem afdelinger, der varetager følgende overordnede opgaveområder: Økonomistyring med fokus på kommunens samlede økonomi og ansvaret for de samlede budgetog regnskabsprocesser. Løn og personaleadministration, herunder også ansvaret for MED-organisation og arbejdsmiljø samt juridiske og forhandlingsmæssige opgaver indenfor personaleområdet HR og Kommunikation med ansvar for pressehåndtering, intern kommunikation, strategisk kompetence- og ledelsesudvikling, rekruttering m.v. Sekretariatsbetjening af Borgmester og Byråd, herunder valghandlinger og vielser samt understøttelse af fagcentrene med juridisk, indkøbs- og udbudsretlig rådgivning. Den tværgående digitaliserings- og effektiviseringsindsats, herunder leverandør- og kontraktstyringsopgaver ift. IT-Forsyningen og øvrige leverandører, varetagelse af kommunens samlede digitaliseringsstrategi og implementering af større digitaliserings- og forandringsprojekter. Politisk udvalg Økonomiudvalget 2. Strategi og resultatmål De væsentligste strategiske mål: har ansvaret for, i samarbejde med kommunens øvrige fagcentre, at drive to store forandringsprojekter i de kommende år. Monopolbrudsprogrammet er et obligatorisk digitaliserings- og forandringsprojekt for alle kommuner, der initieres og ejes af KOMBIT. Programmet består af en række delprojekter, der tilsammen gør op med KMD s tidligere monopol på kommunale forretningssystemer. Delprojekterne omhandler både implementering af ny systemunderstøttelse samt nye- og optimerede forretningsgange. Delprojekterne følger en fælles tidsplan lagt af KOMBIT. Parat til Fremtiden er kommunens effektiviseringsindsats, der via udvalgte projekter skal tilvejebringe økonomisk råderum for i alt 125 mio. kr. med helårseffekt fra har ansvaret for at drive det samlede program og som en del af programmet har Center for Administrativ Service i 2015 igangsat fem administrative effektiviseringsprojekter. I 2015 gennemføres en række tilbundsgående analyser, hvorefter der kan træffes beslutning om egentlig implementering i 2016 og årene frem. Særlige fokusområder: Udover de strategiske mål, har nogle særlige fokusområder. Det drejer sig om etablering af et effektivt og styrket styringssetup for kommunens it- og digitaliseringsaktiviteter, herunder samarbejdet med IT-forsyningen samt kontrakt- og porteføljestyringen for kommunens samlede it-investeringer. Endvidere skal sikre indkøb, og implementeringsplan for et nyt intranet for hele kommunen, der skal sikre adgang til relevant information for alle kommunens ansatte. Finansielle mål: Parat til Fremtiden: De del-projekter, er ansvarlig for at tilvejebringe analyser på i 2015 skal samlet set anvise effektiviseringspotentialer på min. 25 mio. kr., som kan realiseres med effekt senest i Monopolbrud: Effektiviseringspotentialer identificeres løbende. Første bud på businesscases på alle områder etableres senest i ultimo Samlet set har KOMBIT en forventning om, at Monopolbruddet skal resultere i en udgiftsreduktion for kommunerne på 25 %.

4 Budgetnotat Ikke-finansielle mål: skal i samarbejde med Udviklingssekretariatet tilvejebringe en Governancemodel for it-området, herunder en model for leverandørstyring, it-investeringer og porteføljestyring. Modellen skal være fuldt implementeret i løbet af skal understøtte, at alle centre i løbet af 2016 er fuldt implementeret på det ny intranet. opfylder kommunens målsætninger om sygefravær. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på rammer Beløb i kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Centrets ramme Personale og Forhandling SOLT, ADM bidrag m.v Den Centrale Refusionsordning Fælles for alle - lønpuljer m.v Byrådet Centerets nettobevilling i alt Det korrigerede budget i 2015 er på 136 mio. kr. og i 2016 falder det til 132,3 mio. kr. I de efterfølgende år falder det yderligere. De væsentligste årsager er følgende: I centerets ramme er indregnet øget effektivisering fra 2016 vedr. serviceplatform på 2,3 mio. kr., ITforsyningens budget er reduceret med 0,8 mio. kr. og effektiviseringer vedr. Parat til Fremtiden (IT og indkøbsportefølje) er indregnet med en stigning fra netto 0,5 mio. kr. i 2015 til netto 3,5 mio. kr. i Fra 2017 og frem er der indregnet yderligere effektiviseringer for netto 2,5 mio. kr. Leasingafgifterne vedr. SOLT projekterne er ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015 blevet reduceret med 2,3 mio. kr. 2015, på baggrund af fornyet skøn for renteudviklingen. Faldet i SOLT fra 2018 til 2019 skyldes tilbagekøb af Jørlunde skole og Stenløse skolerne m.m. Indtægterne vedrørende Den Centrale Refusionsordning er på baggrund af endelig restafregning 2014 blevet øget med 3,2 mio. kr. i 2016 og frem vil blive reguleret ved næste budgetopfølgning.

5 Budgetnotat På lønpuljer m.v. er der indarbejdet aktivitetsstigninger på tjenestemandspensioner og selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring forventes også at stige med årene. Herudover påvirkes forskellen mellem 2015 og 2016 også af, at der i 2015 løbende bliver udmøntet midler fra barselspuljen ud til de respektive enheder. På Byrådets område skyldes faldet fra 2016 og frem, at udgifterne til valg falder periodisk over årene i forhold til hvornår der afholdes valg. Derudover er der i 2016 afsat en engangsudbetaling i forbindelse med en åremålsansættelse. 3.2 Primære udgifts-og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. IT afholder udgifterne til kommunens centrale IT systemer. 2. Løn En stor del af centerets budget anvendes til aflønning af medarbejdere og ledere i centeret. 3. SOLT Ølstykke og Stenløse Kommuner indgik i 2000 hver et SOLT-projekt arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjergkomplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Stenløse Rådhus er tilbagekøbt ultimo I 2018 tilbagekøbes Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og Stenløse skolerne. Denne ramme indeholder betalingen af leasingafgifterne. Leasingafgiften fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders variable rente). Herudover betales et tillæg. 4. Den centrale refusion ordning Den Centrale Refusionsordning: Statsrefusionen udbetales på grundlag af kommunens udgifter jf. Serviceloven til særlig støtte. Udgifterne bliver budgetteret i de respektive fagcentre. Statsrefusionsindtægten beregnes af og budgetteres ligeledes i. Budgettet er afsat uændret i forhold til budget , og er ved at blive revurderet. 5. Tjenestemandspensioner Der er budgetteret i forhold til de tjenestemænd, der er primo januar samt forventninger til af-/tilgang i årene frem. 6. Lønpuljer Barselpuljen er den største pulje, den er beregnet på baggrund af regnskab 2014 og forventningerne til De øvrige lønpuljer er afsat uændret i forhold til budget

6 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 i kr. Løn Størstedelen af budgettet er fordelt i 1/12 dele. På de fastansatte er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6 ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober De fleste lønpuljer udmøntes til øvrige centre ultimo året, hvilket bevirker udsvinget i december. Øvrige udgifter Centerets bevilling indeholder seks rammer og herunder mange aktiviteter, de store udsving vedrører især området Digitalisering og effektivisering. Her er en stor del af basisbidraget til IT-forsyningen periodiseret i januar. Effektiviseringspuljerne Parat til Fremtiden, Bølgeplan og Monopolbrud er lagt i oktober. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. Figur 2 Forventede indtægtsniveau for 2016 i kr. Indtægter Størstedelen af indtægterne er refusionsindtægter vedr. Den Centrale Refusionsordning og seniorjob, de er begge periodiseret i 1/12 dele. Herudover er der indtægter vedr. administrationsbidrag m.m. der kommer ind sidst på året.

7 Budgetnotat Risici Centrets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Selvforsikring på arbejds- ska-der/- ulykker Risiko i for hold til dyrere arbejdsskader/-ulykker end skønnet bland andet ud fra aktuarberegning. Den særlige risiko ved skader på flere personer samtidig med erstatningssum over 2,5 mio. kr. er der tegnet særligt arbejdsskade/katastrofeforsikring på, dog med en selvrisiko. 2. SOLT Ændringer i renteniveau vil påvirke leasingydelsen. I notatet vedrørende den samlede økonomi for SOLTprojekterne er risici for hele projektet beskrevet. 3. Monopolbrud Manglende funktionalitet og forsinkelse hos KOMBIT på de nye it-løsninger under Monopolbruddet, samt evt. ændrede krav til kommunens it-infrastruktur for at kunne afvikle it-løsningerne og høste de udmeldte gevinster. Behov for at investere i nye snitflader mellem kommunes eksisterende løsninger og de nye it-løsninger 4. ITforsyningen Vedr. IT-forsyningen er der fremlagt budgetforslag for 2016 på itsamarbejdskredsmøde d. 4. maj Budgetforslaget indeholder justeringer, der samlet set betyder en merudgift i 2016 og BO-årene på ca. 1,4 mio. kr. Afhængigt at det variable bidrag, er det usikkert om merudgiften kan afholdes indenfor budgettet. 0,5 1 mio. kr. 1,7 2 mio. kr. Daglig arbejdsmiljøleder der skal sikre opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet God forberedelse i organisationen fokus på need-to-have, samt opfølgning på indfrielse af de aftalte besparelser og gevinster jf. KL/KOMBITs udmeldinger Løbende opfølgning Personale forhandling Økonomi og Digitalisering og Effektivisering Digitalisering og Effektivisering

8 Budgetnotat

9 Centerets ramme Centerets ramme 1. Centerets ramme primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2. Resultatmål De væsentligste fokusområder for budgetperioden ( ) er nedenstående indsatser: IT-udgifter til både IT-Forsyningen samt kommunens centrale IT-systemer (Sekretariatet samt Digitalisering & Effektivisering) Centrets samlede lønbudget ( generelt/centerchef) Monopolbrudsprogrammet (Digitalisering & Effektivisering) Parat til Fremtiden (Digitalisering & Effektivisering) Finansielle mål: Overholdelse af IT-budgetterne, herunder indhente budgetterede gevinster Nulvækst i lønudgifter Ikke-finansielle mål: Realisering af indbudgetterede effektiviseringskrav på IT- og Indkøbsområdet. Etablering af endelig gevinstrealiseringsplan for projekter under Monopolbruddet. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Centerets rammes budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Centerets ramme 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 1 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets rammes nettobevilling i alt

10 Centerets ramme Centerets ramme 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) I 2015 er det korrigeret budget på 68,4 mio. kr. og falder til 61,4 mio. kr. i De væsentligste årsager til dette er, at der er indregnet øget effektivisering fra 2016 vedrørende serviceplatform på 2,3 mio. kr., IT-Forsyningens budget er reduceret med 0,8 mio. kr. og effektiviseringer vedrørende Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) er indregnet med en stigning fra 0,5 mio. kr. i 2015 til 3,5 mio. kr. i Derudover er der mellem de enkelte områder omplaceret nogle lønbudgetter i 2015, som endnu ikke er omplaceret i 2016 og frem. Faldet i budgettet fra 2016 og frem på 2,5 mio. kr. skyldes at effektiviseringer vedr. Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) er indregnet med en stigning fra 3,5 mio. kr. i 2016 til 6 mio. kr. fra 2017 og frem. 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Tabel 2 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på områder Beløb i kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) CAS/KLI HR og Kommunikation Sekretariat Digitalisering og Effektivisering Økonomi Centerets nettobevilling i alt Primære drivere Forudsætninger 1. IT afholder udgiften til kommunens centrale ITsystemer, herunder udgiften til IT Forsyningen I/S 2. Løn Lønudgifter til centerets afdelingsledere og medarbejdere. 3. Monopolbrud Der forventes en årlig besparelse på 25 % i de nuværende IT-løsninger under Monopolbruddet, hvoraf de 8 % er udløst. Resten, 17 %, forventes frigjort i 2017 og Udgiften og besparelsen vil senere blive reguleret i budgettet. 4. Den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi Den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi er pt. i høring og forventes vedtaget ultimo Den vil højst sandsynligt indeholde nogle obligatoriske initiativer, der vil kræve investering i ny IT.

11 Centerets ramme 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Øvrige udgifter Rammen indeholder flere områder og mange aktiviteter, de store udsving vedrører især området Digitalisering og effektivisering. Her er en stor del af basisbidraget til IT-Forsyningen periodiseret i januar og udsvinget i oktober skyldes, at effektiviseringspuljerne Parat til Fremtiden, Bølgeplan og Monopolbrud er lagt i oktober. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. Indtægter Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec CAS/KLI Sekretariat Økonomi HR og Kommunikation Digitalisering og Effektivisering CAS/KLI Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og konsulentbistand er periodiseret med 50 % i henholdsvis juni og november.

12 Centerets ramme HR og Kommunikation Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og lønrefusion er periodiseret i juni og december. Sekretariat Der er stort set periodiseret i 1/12 dele. Kommunens betaling til KL på ca. 1,6 mio. kr. årligt falder i februar og august. En række IT systemer betales kvartalsvis. Digitalisering og effektivisering Effektiviseringer på Parat til Fremtiden, Monopolbrud og Bølgeplan er foreløbigt budgetteret i oktober. Digitaliseringspulje er foreløbigt budgetteret i oktober. IT-Forsyningen: Basisbidraget IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i i juni og det variable bidrag er i 1/4 dele. De resterende udgifter er fordelt i 1/2 dele og lidt i 1/12 dele. Øvrig administration (digi). Der er stort set periodiseret i 1/12 dele. Økonomi Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og revision er periodiseret i forhold til betalingsplanen. 3.4 Risici Centeret rammes største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Imødekommende tiltag Ansvarlig 1. Parat til Fremtiden 2. IT-forsyningen At IT-Forsyningens opgaveportefølje udvides eller der igangsættes udviklingsinitiativer, som ikke kan afholdes indenfor IT-Forsyningens budget. 3. Monopolbrud Manglende funktionalitet og forsinkelse hos KOMBIT på de nye IT-løsninger under Monopolbruddet, samt eventuelle ændrede krav til kommunes IT-infrastruktur for at kunne afvikle ITløsningerne og høste de udmeldte gevinster. Behov for at investere i nye snitflader mellem kommunes eksisterende løsninger og de nye IT-løsninger 10 mio. kr. fra B2018 1,7 2 mio. kr. 0,5 1 mio. kr. Manglende realisering af effektiviseringer på indkøbsområdet Decentralisering af ansvar via Indkøbsforum Løbende opfølgning God forberedelse i organisationens fokus på need-to-have, samt opfølgning på indfrielse af de aftalte besparelser og gevinster jf. KL/KOMBITs udmeldinger Sekretariatet Digitalisering og Effektivisering Digitalisering og Effektivisering

13 Centerets ramme 4. Driftsbudget for Centerets ramme pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 CAS/KLI Aktivitetsbudget for CAS/KLIs ramme for 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for CAS/KLIs område Tabel 3 Aktivitetsbudget for CAS/KLI Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris CAS/KLI Budget Effektiviseringer CAS 0 Konsulentbistand m.m. CAS 373 Øvrig administration (cen.ram) Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Effektiviseringer På denne aktivitet styres centerets effektiviseringer. Center for Administrativ Service 2. Konsulentbistand På denne aktivitet styres konsulentudgifter afsat primært til digitaliseringsområdet 3. Øvrig administration Budgettet til øvrig administration udgør i alt 3,8 mio. kr. Heraf er afsat 3,2 mio. kr. til løn. Resten vedrører abonnementer og medlemsskaber, kompetenceudvikling samt annoncer Periodiseret budget for CAS/KLIs ramme Figur 3 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Effektiviseringer CAS Øvrig administration (cen.ram) Konsulentbistand m.m. CAS Effektiviseringer Der er pt. ikke budgettal på denne aktivitet. Konsulentbistand m.m. Der er periodiseret med 50 % i juni og 50 % i november. Øvrig administration Centerets ramme Budgettet er fordelt i 1/12 dele.

14 Centerets ramme 4.2 HR og kommunikation Aktivitetsbudget for HR og kommunikation for 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for HR og Kommunikations område Tabel 4 Aktivitetsbudget for HR og Kommunikation Beløb i kr. 1) HR og Kommunikation Mængde Enhedspris Budget HR og Kommunikaiton Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 4 1. Løn Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de syv ansatte i afdelingen. Der er også budgetteret med lønrefusion for en ansat. Lønbudget i alt ca. 3,3 mio. kr. 2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter udgør godt 0,2 mio. kr. og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v. samt annoncer. Heraf udgør annoncebudgettet 0,183 mio. kr. som dækker de ugentlige annoncer i Lokalavisen Periodiseret budget for HR og Kommunikations område Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HR og Kommunikation HR og Kommunikation Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6 ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Faldene i juni og december skyldes, at der er budgettet med lønrefusion i disse måneder. Øvrige udgifter er fordelt i 1/12 dele.

15 Centerets ramme 4.3 Sekretariat Aktivitetsbudget for Sekretariatets ramme for 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariatets område Tabel 5 Aktivitetsbudget for Sekretariat Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Sekretariat Budget IT, Fujitsu IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekr.) Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 5 1. IT, Fujitsu Budgettet for Prisme/SD er baseret på kontrakt indgået efter EU-udbud. Kontrakten udløber i 2019 og P/L-reguleres efter nettoprisindekset. 2. IT, KMD Budgettet er baseret på kontrakter forhandlet mellem KL/KOMBIT og KMD, samt kontrakter indgået efter egne udbud på SKI rammeaftaler. Kontrakterne P/L-reguleres efter nettoprisindekset eller gennem forhandlede fremskrivninger (forhandles af KOMBIT). 3. IT, Øvrige Budgettet er baseret på kontrakter. Der er typisk tale om mindre støttesystemer (kontraktsummer under 0,5 mio. kr. over 48 måneder), hvor aftalerne er historisk betinget. Kontrakterne P/L-reguleres efter nettoprisindekset. 4. Øvrig administration (sekr.) Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 4,8 mio. kr. Budgettet til øvrige udgifter er på i alt 2,1 mio. kr. heraf udgør 1,6 mio. kr. kontingent til KL og resten er til kompetenceudvikling, advokatbistand, arkivering, kontorhold m.v Periodiseret budget for Sekretariatets område Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. IT, Fujitsu Udgifter til PRISME/SD og KOMLIS er periodiseret i 1/12 dele. IT, KMD Udgifter til de fire KMD kontrakter er periodiseret i 1/12 dele. Den fjerde kontrakt kan falde ujævnt over året, da der er tale om direkte fakturerede ydelser, f.eks. konsulentbistand. IT, Øvrige Udgifter til øvrige fagapplikationer er periodiseret i 1/4 dele.

16 Centerets ramme Øvrig administration (sekr.) Løn Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Øvrige omkostninger er periodiseret i 1/12 dele. Udgiften til KL (knap 1,6 mio. kr.) er periodiseret i 1/2 dele i februar og august. 4.4 Digitalisering og Effektivisering Aktivitetsbudget for Digitalisering og Effektivisering for 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Digitalisering og Effektiviseringsområdet Tabel 6 Digitalisering og Effektivisering Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Digitalisering og Effektivisering Budget Parat til fremtiden (digi) Monopolbrud Bølgeplan Digitaliseringspulje IT-forsyningen Øvrig administration (digi) Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 1. Parat til Fremtiden (Indkøbssporet) Parat til Fremtidens besparelser vedrører IT-effektiviseringer og indkøb, hvor der forventes en samlet besparelse på -3,5 mio. kr.. Besparelserne vedr. ITeffektiviseringer er behæftet med en vis grad af usikkerhed, mens besparelserne vedrørende indkøb afhænger af, at indkøbsforummet beslutter at prioritere udbud, der forventes at medfører en besparelse/gevinst. 2. Bølgeplan Bølgeplan angivet til -2,299 mio. kr. dækker ikke obligatorisk digital selvbetjening (bølgeplanerne), men derimod etableringen af call-center og Digital Post. Gevinsterne på dette er blevet udskudt, og der skal etableres en egentlig gevinstrealiseringsplan, herunder identificering af gevinstejerne, som vil være fordelt mellem de forskellige centre afhængig af sagsflow (reduktion i backend sagsbehandling) og reduceret print og porto Center for Ejendomme og Intern Service. Gevinster på bølgeplan tre (obligatorisk del) skal muligvis indregnes i budget 2016 grundet manglende realisering i foregående år. Der skal etableres en egentlig gevinstrealiseringsplan med de berørte centre. Skal udarbejdes i samarbejde med Center for Borgerservice og. Gevinster på bølgeplan fire (med implementering ultimo 2015) er ikke analyseret på nuværende tidspunkt. 3. Monopolbrud Monopolbrud og Serviceplatform i alt -2,299 mio. kr. Besparelsen er fremkommet ved en besparelse på -0,255 mio. kr. på udbud af monopolbrud og en besparelse på -2,044 mio. kr. ved anvendelse af Serviceplatformen. Besparelsen vedrørende monopolsystemudbud er udskudt til at starte i 2017 med et besparelsespotentiale på -0,1 mio. kr. i 2017 med stigning til -0,282 mio. kr. i Forudsætningerne for at anvende de nye IT-løsninger under Monopolbruddet kræver investeringer i kommunens basale IT-arkitektur. Der vil blive tale om en investering på ca. 0,6 kr., og derefter ca. 0,1-0,15 mio. kr. årligt til licens, support og videreudvikling. Besparelsen vedrørende Serviceplatformen/Datafordeleren er udskudt fra

17 Centerets ramme KOMBIT s side, idet projektet vedrørende Datafordeleren er forsinket. Begge projekters budgettal vil blive reguleret, ved en af de kommende runder tekniske korrektioner. 4. IT-Forsyningen Vedrørende IT-Forsyningen er der fremlagt budgetforslag for 2016 på ITsamarbejdskredsmødet den 4. maj Budgetforslaget indeholder justeringer, der samlet set betyder en merudgift i 2016 og BO-årene på ca. 1,4 mio. kr. Afhængigt af det variable bidrag, er det usikkert om merudgiften kan afholdes indenfor budgettet. 5. Digitaliseringspulje Puljen er afsat uændret i forhold til Øvrig administration DIGI Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 3,4 mio. kr. Budgettet til øvrige udgifter udgør i alt 0,025 mio. kr. og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v. Såvel lønbudgettet som øvrig drift vil blive tilpasset via omplaceringer indenfor centerets ramme ved næste runde tekniske korrektioner Periodiseret budget for Digitalisering og effektiviserings område Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Parat til fremtiden (digi) Effektiviseringen på netto 3,5 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Monopolbrud Effektiviseringen på 2,3 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Bølgeplan Effektiviseringen på 2,3 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Digitaliseringspulje Puljen på 1,6 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. IT-forsyningen Basisbidraget på 7,8 mio. kr. til IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i i juni og det variable bidrag på 6,2 mio. kr. er i 1/4 dele. De resterende udgifter er fordelt i 1/2 dele og lidt i 1/12 dele. Øvrig administration (digi). Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2016 Øvrig drift er fordelt i 1/12 dele.

18 Centerets ramme 4.5 Økonomi Aktivitetsbudget for Økonomi for 2016 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Økonomis område Tabel 7 Økonomi Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Økonomi Budget Økonomi afd Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Løn Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de 22 ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 11 mio. kr. 2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter udgør i alt 1,3 mio. kr., og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v., konsulentbistand, gebyrer og revision. Budgettet til revision dækker fastaftale på 0,41 mio. kr. og 0,04 mio. kr. til ekstraopgaver Periodiseret budget for Økonomiområdet Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Økonomi afd. Økonomi afd. Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af. tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Øvrige udgifter: Budgettet til revision er fordelt i forhold til betalingsplan (januar, april, juni, og oktober) ekstraopgaver i juli. Konsulentbistand er afsat i januar, og det resterende er fordelt i 1/12 dele.

19 Personale og Forhandling Personale og Forhandling 1. Personale og Forhandling primære aktiviteter Personale og Forhandlings primære aktiviteter Løn- og personaleadministration (indberetninger, oprettelser, ansættelsesbreve, refusioner, fraværsadministration, kvalitetskontrol, registrering af tillidsvalgte, intern revision på lønområdet, afstemninger og årsafslutning mv.) Personalejura (centrale og decentrale forhandlinger, uansøgte afskedigelser, tolkning af overenskomster og aftaler mv.) Statistikker og udtræk på løn- og personaleområdet Support vedrører lønbudgetter og styring MED-organisation og MED-aftale (sekretariatsfunktioner for H-MED) Arbejdsmiljø (APV, trivselsundersøgelser, arbejdsmiljøuddanner, arbejdsmiljøskader og forsikringer, krisehjælpsordning, medarbejdersundhedsordning mv.) Vejledning, ledelsessparring og undervisning i forhold til løn- og personaleområdet. 2. Resultatmål Der er ikke opstillet egentlige resultatmål (KPI er) for den løbende drift på løn- og personaleområdet. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Personale og Forhandlings budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Personale og Forhandling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Personale og Forhandling 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn Hovedparten af rammens budget dækker lønudgifter til de 17 ansatte i afdelingen. 2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter er afsat til kompetenceudvikling, abonnementer og medlemskaber, annoncer samt kontorhold mv. Kompetenceudvikling udgør knap 35 % af budgettet. Budgettet er afsat uændret i forhold til 2015.

20 Personale og Forhandling 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Løn Øvrige udgifter Indtægt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Øvrige udgifter Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Indtægter Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. 3.4 Risici Der er umiddelbart ingen risici. 4. Driftsbudget for Personale og Forhandling I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. Da området er lig aktiviteten, er den styringsrelevante aktivitet beskrevet i ovenstående. 4.1 Personale og Forhandling Aktivitetsbudget for Personale og Forhandling for 2016 Tabel 2 Aktivitetsbudget for Personale og forhandling Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Personale og forhandling Personale og forhandling 7.812

21 Personale og Forhandling Periodiseret budget for Personale og Forhandling Figur 2 Forventede nettoudgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Personale og Forhandling Der henvises til beskrivelsen under figur 1.

22 Personale og Forhandling

23 SOLT, AMD bidrag m.v. SOLT, ADM bidrag m.v. 1. SOLT, ADM bidrag m.v. primære aktiviteter SOLT, ADM bidrag m.v.s primære aktiviteter SOLT-projektet Sælg og lej tilbage : Ølstykke og Stenløse Kommuner indgik i 2000 hver et SOLT-projekt arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjergkomplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der var leasingarrangementer for knap 1 mia. kr. Stenløse Rådhus er tilbagekøbt for 52 mio. kr. ultimo I 2018 tilbagekøbes Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og Stenløse skolerne for i alt 376,2 mio. kr. Denne ramme indeholder betalingen af leasingafgifterne og kapitalforvalterhonorar. Den samlede økonomi for SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt notat i budgettet. Administrationsbidrag m.v. består af administrationsbidrag fra affaldssektoren, som dækker forsyningsområdets andel af kommunens almindelige administrationsudgifter. Derudover er der administrationsbidrag vedrørende skorstensfejer, skadedyr og renholdelse af Egedal Center. 2. Resultatmål Væsentligste fokusområde: - Der er ikke opstillet egentlige resultatmål for leasingafgiften og administrationsbidrag. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde SOLT, ADM bidrag m.v.s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for SOLT, ADM bidrag m.v. på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) SOLT, ADM bidrag m.v. Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt SOLT, ADM bidrag m.v. nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Leasingafgiften vedrørende SOLT er budgetteret til 24,9 mio. kr. i Denne er blevet reduceret med 2,3 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 på grund af fornyet skøn for renteudviklingen. I 2016 er leasingafgiften m.v. budgetlagt med 24,3 mio. kr. og vil falde henover årene, da der afdrages på leasinggælden. Faldet fra 2018 til 2019 skyldes tilbagekøbene jf. ovenstående. Indtægterne vedrørende administrationsbidrag udgør ca. 2,5 mio. kr. om året.

24 SOLT, AMD bidrag m.v. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Leasingafgiften og kapitalforvalterhonorar 2. Administrationsbidrag - affaldshåndtering 3. Administrationsbidrag øvrige områder Forudsætninger Leasingydelsen i er budgetteret uændret i forholdt til budget , da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at forudsætte renteudviklingen mere præcist. Forudsætningen er et forventet renteniveau på 1,668 %. Leasingafgiften på 22,7 mio. kr. i 2016 falder hen over årene, idet der afdrages på leasinggælden og fra 2019, som konsekvens af, at Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og Stenløse skolerne tilbagekøbes ultimo Kapitalforvalterhonorar på 0,6 mio. kr. er afsat uændret i forhold til budget Lidt over 90 % af administrationsbidraget vedrører affaldshåndtering. Administrationsbidraget udgør 5 % af nettoudgifterne vedrørende affaldshåndteringen. I 2016 er der en indtægt på 2,3 mio. kr. Administrationsbidragene vedrørende skorstensfejer, skadedyr og renholdelse af Egedal Center er afsat uændret i forhold til budget Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme. Øvrige udgifter Leasingydelsen betales fire gange om året i månederne april, juli, oktober og december. Kapitalforvalterhonorar betales hvert kvartal. Indtægter Langt den største del af administrationsbidragene kommer ultimo året i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

25 SOLT, AMD bidrag m.v. 3.4 Risici SOLT, AMD bidrag m.v.s største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. SOLT Ændringer i renteniveau vil påvirke leasingydelsen. I notatet vedrørende den samlede økonomi for SOLTprojekterne er risici for hele projektet beskrevet. Økonomi 4. Driftsbudget for SOLT, ADM. bidrag m.v. I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 SOLT, ADM. bidrag m.v Aktivitetsbudget for SOLT, ADM. bidrag m.v. for 2016 Da rammen indeholder to aktiviteter, er de styringsrelevante aktiviteter beskrevet i ovenstående. Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for SOLT, ADM. bidrag m.v. Tabel 2 Aktivitetsbudget for SOLT, ADM bidrag m.v. Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget SOLT, ADM bidrag m.v. SOLT Administrationsbidrag m.v

26 SOLT, AMD bidrag m.v.

27 Den Centrale Refusionsordning Den Centrale Refusionsordning 1. Den Centrale Refusionsordning aktiviteter Den Centrale Refusionsordnings primære aktiviteter Statsrefusionen udbetales på baggrund af kommunens udgifter jf. Serviceloven til særlig støtte som f.eks. anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning samt praktisk og personlig hjælp til både børn og voksne. Udgifterne bliver budgetteret i de respektive fagcentre. Statsrefusionsindtægten beregnes af og budgetteres ligeledes i. 2. Resultatmål Væsentligste fokusområde: At der sker rettidig indhentning af den refusion kommunen er berettiget til. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Den Centrale Refusionsordnings budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Den Centrale Refusionsordning fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Den Centrale Refusionsordning 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Den centrale refusionsordning nettobevilling i alt Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes, at budget 2015 først vil blive reguleret for endelig restafregning vedrørende 2014 i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Refusionsindtægter Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af endelig restafregning vedr. regnskab 2014.

28 Den Centrale Refusionsordning 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme. Øvrige udgifter Der er ikke budgetteret med øvrige udgifter på denne ramme. Indtægter Det periodiserede budget er i 1/12 dele. 3.4 Risici Den Centrale Refusionsordnings største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Refusion Hvis der sker ændringer i udgifterne på de områder der udløser refusion, vil refusionsindtægten ligeledes ændres. Tæt samarbejde med de respektive centre, så den rigtige refusion hentes hjem. Center for Administrativ Service 4. Driftsbudget for Den Centrale Refusionsordning I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. Da rammen er lig aktiviteten, er den styringsrelevante aktivitet beskrevet i ovenstående. 4.1 Den Centrale Refusionsordning Aktivitetsbudget for Den Centrale Refusionsordning for 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Den Centrale Refusionsordning Tabel 2 Aktivitetsbudget for Den Centrale Refusionsordning Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget 1. Den Centrale Refusionsordning Den Centrale Refusionsordning

29 Fælles for alle lønpuljer m.v. Fælles for alle - lønpuljer m.v. 1. Fælles for alle - lønpuljer m.v. primære aktiviteter Primære aktiviteter o o o o o o o Seniorjobbere: Målgruppen for seniorjob er personer, der er berettigede til efterløn, og som opbruger deres dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen. Seniorjob ordningen betyder, at Kommunen har pligt til at ansætte den pågældende borger i seniorjob. Ansættelserne i seniorjob varierer med et par måneder til flere år, og deres kompetencer og erhvervsbaggrund er meget forskellige. Elever: I Egedal ansættes hvert år fire HK-elever. Egedal Kommune vil gerne have fokus på uddannelse af potentielle nye medarbejdere. Uddannelsespuljer: Formålet med uddannelsespuljerne er at understøtte/opdatere lederes og medarbejderes kompetencer samt understøtte organisationsudvikling. Dette kan både være i form af opprioritering af kompetencer på et særligt fagområde eller medfinansiering af længerevarende uddannelser. Herudover kan puljen anvendes til store fælles udviklingsarrangementer på tværs i organisationen. Krisehjælp: Medarbejdere der udsættes for arbejdsbetingede hændelser som trusler, vold, mobning, samarbejdsproblemer, arbejdsbetinget stress m.v. kan af egen leder henvises til psykologisk krisehjælp i Falck Healthcare. Abonnementet omfatter fire timers psykologhjælp. Der er mulighed for yderligere to timer, hvis der vurderes behov for yderligere støtte ifm. genoptagelse af arbejdet, samt en ekstra trepartssamtale ved stress-henviste. Øvrige personale: Omfatter centralt afholdte udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring), dyre speciallægeerklæringer for medarbejdere, Sundhedsordningen for medarbejderne, tjenestekørsel for medarbejdere på konto 6, tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter og Arbejdsmiljøudvalg. Lønpuljer: Omfatter centralt afholdte udgifter som fordeles til kommunens enheder, de administreres af Personale og Forhandling. Barselspuljen: En aftalemæssig bestemt pulje som dækker refusion til arbejdsstedet udover dagpengerefusionen, således at arbejdsstedet modtager refusion på 80 % af lønudgiften i alt). Seniorpuljen: Udmønter tilskud til seniorordninger i de enkelte enheder TR/MED-kompensation: Udmønter udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter, arbejdspladskompensation til arbejdspladser i forbindelse med. FTR-arbejdet og andre udgifter ifm. FTR-arbejdet. Lokal AKUT-pulje: Administration af overenskomstbestemte lokale AKUT-midler, som skal anvendes til lokale aktiviteter, som kurser m.v. for tillidsrepræsentanter Resultatlønspulje for ledelsesniveau 1 og 2: Afsatte midler til årlige resultatlønsaftaler for Direktion og centerchefer. Trepartsmidler: Afsatte midler fra økonomiaftalen for 2012, der anvendes til kommunale merudgifter i forhold til voksen-elevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. Tjenestemandspension: Løbende pensionsudbetalinger til tjenemandspensionister, børnepensionstillæg og indtægter fra SAMPENSION for disse. De fleste tjenestemandspensionister er genforsikret i SAMPENSION, men derudover er der tjenestemandspensionister som ikke er genforsikret, herunder politikere, statstjenestemænd indtil 63½ år, tidligere amtsmedarbejdere, tidligere skattemedarbejdere hvor kommunen har pensionsforpligtelsen. o Interne forsikringspuljer: Egedal Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskade og ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen af arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidig med en erstatningssum på over 2,5 mio. kr.

30 Fælles for alle lønpuljer m.v. 2. Resultatmål Væsentligste fokusområde: - Korrekt administration af ordninger og tæt løbende økonomistyring af de centrale puljer. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Fælles for alle lønpuljer m.v.s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v. fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Fælles for alle-lønpuljer m.v. 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag foslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Fælles for alle - lønpuljer m.v. nettobevilling i alt Tabel 2 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v. fordelt på områder Fælles for alle-lønpuljer m.v. Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) Fælles for alle - lønpuljer m.v. nettobevilling i alt I 2015 er det korrigeret budget på 42,6 mio. kr. Stigningen i budgettet fra 2015 og frem skyldes at uddannelsespuljen for alle medarbejdere stiger med 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Derudover er der indarbejdet aktivitetsstigninger på tjenestemandspensioner og selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring forventes også at stige med årene. Herudover påvirkes forskellen mellem 2015 og 2016 også af, at der i 2015 løbende bliver udmøntet midler fra barselspuljen ud til de respektive enheder.

31 Fælles for alle lønpuljer m.v. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Seniorjob Der er afsat budget i forhold til de personer der er i seniorjob pr. marts 2015 og deres forløb i 2015 og forventede tilgang på tre i 2015 og ydereliger fem fra Refusion er indregnet. 2. Elever Der er beregnet på de elever der er ansat inkl. kendte barsler. De nye elever i årene frem er beregnet med fire ansættelser om året (to elever + to voksenelever). Øvrige omkostninger vedrørende eleverne er sat til kr. om året. 3. Lønpuljer Barselpuljen er den største pulje, den er beregnet på bagrund af regnskab 2014 og forventningerne til 2016 inkl. en ekstra uges barsel til fædre. De øvrige lønpuljer er afsat uændret i forhold til budget Tjenestemandspensioner Der er budgetteret i forhold til antallet af tjenestemænd primo januar 2015 samt forventninger til af-/tilgang i årene frem. 5. Interne forsikringspuljer Der bliver udarbejdet aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre det rette årlige henlæggelsesbeløb. Budgettet er afsat i forhold til aktuarberegningen fra januar 2015, minus 1 mio. kr. på baggrund af tidligere års regnskabsresultater. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønudgifter til elever og seniorjobber er budgetteret nogenlunde jævnt henover året. Udsvingene i grafen skyldes hovedsagligt periodiseringsprincipperne for barselspuljen samt øvrige lønpuljer der udmøntes ultimo året til de respektive enheder. Øvrige udgifter Øvrige udgifter bliver periodiseret efter flere forskellige principper, en stor del er i 1/12 dele. Udsvingene skyldes hovedsagligt: Krisehjælp - hvor størstedelen falder i januar, Interne forsikringspuljer - hvor forsikringspræmie og aktuarberegning falder i januar, samt uddannelsespuljer der udmøntes til respektive enheder i januar, maj og december. Derudover er der AES-forsikring, der budgetteret kvartalsvis. Indtægter Indtægterne vedrører statsrefusion af seniorjobs og er fordelt i 1/12 dele.

32 Fælles for alle lønpuljer m.v. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Uddannelsespuljerne er periodiseret med 10 % i januar, 45 % i henholdsvis maj og december. Seniorjobs er fordelt konkret i forhold til de enkelte seniorjobbers løn og forløb. Dette er forklaringen på udsvingene i grafen. Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) Udsvingene i grafen skyldes hovedsagligt periodiseringsprincipperne for barselspuljen samt øvrige lønpuljer der udmøntes ultimo året til de respektive enheder. Derudover er AES-forsikring budgetteret kvartalvis. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Indtægterne vedr. statsrefusion af seniorjobs og er fordelt i 1/12 dele. Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) Der er ikke budgetteret med indtægter på dette område.

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 2015-18 12. Center for Administrativ Service 2015-18 2015-18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for

Læs mere

Center for personale og økonomiservice

Center for personale og økonomiservice Center for personale og økonomiservice Præsentation Centeret er under sammenlægning med Borgmestersekretariatet og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Center for Personale- og Økonomiservice

Center for Personale- og Økonomiservice 12. Center for Personale- og Økonomiservice (CPØS) 12. (CPØS) Præsentation af centeret Hovedfunktionerne: Løn- og personaleadministration Forhandling og lønbudgettering HR- og arbejdsmiljø Budgetudarbejdelse,

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Direktion og sekretariater

Direktion og sekretariater Præsentation er under sammenlægning med Center for personale- og økonomiservice og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD Med

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere