Center for Administrativ Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Administrativ Service"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære opgaver Centeret er organiseret i fem afdelinger, der varetager følgende overordnede opgaveområder: Økonomistyring med fokus på kommunens samlede økonomi og ansvaret for de samlede budgetog regnskabsprocesser. Løn og personaleadministration, herunder også ansvaret for MED-organisation og arbejdsmiljø samt juridiske og forhandlingsmæssige opgaver indenfor personaleområdet HR og Kommunikation med ansvar for pressehåndtering, intern kommunikation, strategisk kompetence- og ledelsesudvikling, rekruttering m.v. Sekretariatsbetjening af Borgmester og Byråd, herunder valghandlinger og vielser samt understøttelse af fagcentrene med juridisk, indkøbs- og udbudsretlig rådgivning. Den tværgående digitaliserings- og effektiviseringsindsats, herunder leverandør- og kontraktstyringsopgaver ift. IT-Forsyningen og øvrige leverandører, varetagelse af kommunens samlede digitaliseringsstrategi og implementering af større digitaliserings- og forandringsprojekter. Politisk udvalg Økonomiudvalget 2. Strategi og resultatmål De væsentligste strategiske mål: har ansvaret for, i samarbejde med kommunens øvrige fagcentre, at drive to store forandringsprojekter i de kommende år. Monopolbrudsprogrammet er et obligatorisk digitaliserings- og forandringsprojekt for alle kommuner, der initieres og ejes af KOMBIT. Programmet består af en række delprojekter, der tilsammen gør op med KMD s tidligere monopol på kommunale forretningssystemer. Delprojekterne omhandler både implementering af ny systemunderstøttelse samt nye- og optimerede forretningsgange. Delprojekterne følger en fælles tidsplan lagt af KOMBIT. Parat til Fremtiden er kommunens effektiviseringsindsats, der via udvalgte projekter skal tilvejebringe økonomisk råderum for i alt 125 mio. kr. med helårseffekt fra har ansvaret for at drive det samlede program og som en del af programmet har Center for Administrativ Service i 2015 igangsat fem administrative effektiviseringsprojekter. I 2015 gennemføres en række tilbundsgående analyser, hvorefter der kan træffes beslutning om egentlig implementering i 2016 og årene frem. Særlige fokusområder: Udover de strategiske mål, har nogle særlige fokusområder. Det drejer sig om etablering af et effektivt og styrket styringssetup for kommunens it- og digitaliseringsaktiviteter, herunder samarbejdet med IT-forsyningen samt kontrakt- og porteføljestyringen for kommunens samlede it-investeringer. Endvidere skal sikre indkøb, og implementeringsplan for et nyt intranet for hele kommunen, der skal sikre adgang til relevant information for alle kommunens ansatte. Finansielle mål: Parat til Fremtiden: De del-projekter, er ansvarlig for at tilvejebringe analyser på i 2015 skal samlet set anvise effektiviseringspotentialer på min. 25 mio. kr., som kan realiseres med effekt senest i Monopolbrud: Effektiviseringspotentialer identificeres løbende. Første bud på businesscases på alle områder etableres senest i ultimo Samlet set har KOMBIT en forventning om, at Monopolbruddet skal resultere i en udgiftsreduktion for kommunerne på 25 %.

4 Budgetnotat Ikke-finansielle mål: skal i samarbejde med Udviklingssekretariatet tilvejebringe en Governancemodel for it-området, herunder en model for leverandørstyring, it-investeringer og porteføljestyring. Modellen skal være fuldt implementeret i løbet af skal understøtte, at alle centre i løbet af 2016 er fuldt implementeret på det ny intranet. opfylder kommunens målsætninger om sygefravær. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på rammer Beløb i kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Centrets ramme Personale og Forhandling SOLT, ADM bidrag m.v Den Centrale Refusionsordning Fælles for alle - lønpuljer m.v Byrådet Centerets nettobevilling i alt Det korrigerede budget i 2015 er på 136 mio. kr. og i 2016 falder det til 132,3 mio. kr. I de efterfølgende år falder det yderligere. De væsentligste årsager er følgende: I centerets ramme er indregnet øget effektivisering fra 2016 vedr. serviceplatform på 2,3 mio. kr., ITforsyningens budget er reduceret med 0,8 mio. kr. og effektiviseringer vedr. Parat til Fremtiden (IT og indkøbsportefølje) er indregnet med en stigning fra netto 0,5 mio. kr. i 2015 til netto 3,5 mio. kr. i Fra 2017 og frem er der indregnet yderligere effektiviseringer for netto 2,5 mio. kr. Leasingafgifterne vedr. SOLT projekterne er ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015 blevet reduceret med 2,3 mio. kr. 2015, på baggrund af fornyet skøn for renteudviklingen. Faldet i SOLT fra 2018 til 2019 skyldes tilbagekøb af Jørlunde skole og Stenløse skolerne m.m. Indtægterne vedrørende Den Centrale Refusionsordning er på baggrund af endelig restafregning 2014 blevet øget med 3,2 mio. kr. i 2016 og frem vil blive reguleret ved næste budgetopfølgning.

5 Budgetnotat På lønpuljer m.v. er der indarbejdet aktivitetsstigninger på tjenestemandspensioner og selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring forventes også at stige med årene. Herudover påvirkes forskellen mellem 2015 og 2016 også af, at der i 2015 løbende bliver udmøntet midler fra barselspuljen ud til de respektive enheder. På Byrådets område skyldes faldet fra 2016 og frem, at udgifterne til valg falder periodisk over årene i forhold til hvornår der afholdes valg. Derudover er der i 2016 afsat en engangsudbetaling i forbindelse med en åremålsansættelse. 3.2 Primære udgifts-og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. IT afholder udgifterne til kommunens centrale IT systemer. 2. Løn En stor del af centerets budget anvendes til aflønning af medarbejdere og ledere i centeret. 3. SOLT Ølstykke og Stenløse Kommuner indgik i 2000 hver et SOLT-projekt arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjergkomplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Stenløse Rådhus er tilbagekøbt ultimo I 2018 tilbagekøbes Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og Stenløse skolerne. Denne ramme indeholder betalingen af leasingafgifterne. Leasingafgiften fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders variable rente). Herudover betales et tillæg. 4. Den centrale refusion ordning Den Centrale Refusionsordning: Statsrefusionen udbetales på grundlag af kommunens udgifter jf. Serviceloven til særlig støtte. Udgifterne bliver budgetteret i de respektive fagcentre. Statsrefusionsindtægten beregnes af og budgetteres ligeledes i. Budgettet er afsat uændret i forhold til budget , og er ved at blive revurderet. 5. Tjenestemandspensioner Der er budgetteret i forhold til de tjenestemænd, der er primo januar samt forventninger til af-/tilgang i årene frem. 6. Lønpuljer Barselpuljen er den største pulje, den er beregnet på baggrund af regnskab 2014 og forventningerne til De øvrige lønpuljer er afsat uændret i forhold til budget

6 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 i kr. Løn Størstedelen af budgettet er fordelt i 1/12 dele. På de fastansatte er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6 ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober De fleste lønpuljer udmøntes til øvrige centre ultimo året, hvilket bevirker udsvinget i december. Øvrige udgifter Centerets bevilling indeholder seks rammer og herunder mange aktiviteter, de store udsving vedrører især området Digitalisering og effektivisering. Her er en stor del af basisbidraget til IT-forsyningen periodiseret i januar. Effektiviseringspuljerne Parat til Fremtiden, Bølgeplan og Monopolbrud er lagt i oktober. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. Figur 2 Forventede indtægtsniveau for 2016 i kr. Indtægter Størstedelen af indtægterne er refusionsindtægter vedr. Den Centrale Refusionsordning og seniorjob, de er begge periodiseret i 1/12 dele. Herudover er der indtægter vedr. administrationsbidrag m.m. der kommer ind sidst på året.

7 Budgetnotat Risici Centrets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Selvforsikring på arbejds- ska-der/- ulykker Risiko i for hold til dyrere arbejdsskader/-ulykker end skønnet bland andet ud fra aktuarberegning. Den særlige risiko ved skader på flere personer samtidig med erstatningssum over 2,5 mio. kr. er der tegnet særligt arbejdsskade/katastrofeforsikring på, dog med en selvrisiko. 2. SOLT Ændringer i renteniveau vil påvirke leasingydelsen. I notatet vedrørende den samlede økonomi for SOLTprojekterne er risici for hele projektet beskrevet. 3. Monopolbrud Manglende funktionalitet og forsinkelse hos KOMBIT på de nye it-løsninger under Monopolbruddet, samt evt. ændrede krav til kommunens it-infrastruktur for at kunne afvikle it-løsningerne og høste de udmeldte gevinster. Behov for at investere i nye snitflader mellem kommunes eksisterende løsninger og de nye it-løsninger 4. ITforsyningen Vedr. IT-forsyningen er der fremlagt budgetforslag for 2016 på itsamarbejdskredsmøde d. 4. maj Budgetforslaget indeholder justeringer, der samlet set betyder en merudgift i 2016 og BO-årene på ca. 1,4 mio. kr. Afhængigt at det variable bidrag, er det usikkert om merudgiften kan afholdes indenfor budgettet. 0,5 1 mio. kr. 1,7 2 mio. kr. Daglig arbejdsmiljøleder der skal sikre opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet God forberedelse i organisationen fokus på need-to-have, samt opfølgning på indfrielse af de aftalte besparelser og gevinster jf. KL/KOMBITs udmeldinger Løbende opfølgning Personale forhandling Økonomi og Digitalisering og Effektivisering Digitalisering og Effektivisering

8 Budgetnotat

9 Centerets ramme Centerets ramme 1. Centerets ramme primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2. Resultatmål De væsentligste fokusområder for budgetperioden ( ) er nedenstående indsatser: IT-udgifter til både IT-Forsyningen samt kommunens centrale IT-systemer (Sekretariatet samt Digitalisering & Effektivisering) Centrets samlede lønbudget ( generelt/centerchef) Monopolbrudsprogrammet (Digitalisering & Effektivisering) Parat til Fremtiden (Digitalisering & Effektivisering) Finansielle mål: Overholdelse af IT-budgetterne, herunder indhente budgetterede gevinster Nulvækst i lønudgifter Ikke-finansielle mål: Realisering af indbudgetterede effektiviseringskrav på IT- og Indkøbsområdet. Etablering af endelig gevinstrealiseringsplan for projekter under Monopolbruddet. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Centerets rammes budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Centerets ramme 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 1 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets rammes nettobevilling i alt

10 Centerets ramme Centerets ramme 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) I 2015 er det korrigeret budget på 68,4 mio. kr. og falder til 61,4 mio. kr. i De væsentligste årsager til dette er, at der er indregnet øget effektivisering fra 2016 vedrørende serviceplatform på 2,3 mio. kr., IT-Forsyningens budget er reduceret med 0,8 mio. kr. og effektiviseringer vedrørende Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) er indregnet med en stigning fra 0,5 mio. kr. i 2015 til 3,5 mio. kr. i Derudover er der mellem de enkelte områder omplaceret nogle lønbudgetter i 2015, som endnu ikke er omplaceret i 2016 og frem. Faldet i budgettet fra 2016 og frem på 2,5 mio. kr. skyldes at effektiviseringer vedr. Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) er indregnet med en stigning fra 3,5 mio. kr. i 2016 til 6 mio. kr. fra 2017 og frem. 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Tabel 2 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på områder Beløb i kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) CAS/KLI HR og Kommunikation Sekretariat Digitalisering og Effektivisering Økonomi Centerets nettobevilling i alt Primære drivere Forudsætninger 1. IT afholder udgiften til kommunens centrale ITsystemer, herunder udgiften til IT Forsyningen I/S 2. Løn Lønudgifter til centerets afdelingsledere og medarbejdere. 3. Monopolbrud Der forventes en årlig besparelse på 25 % i de nuværende IT-løsninger under Monopolbruddet, hvoraf de 8 % er udløst. Resten, 17 %, forventes frigjort i 2017 og Udgiften og besparelsen vil senere blive reguleret i budgettet. 4. Den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi Den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi er pt. i høring og forventes vedtaget ultimo Den vil højst sandsynligt indeholde nogle obligatoriske initiativer, der vil kræve investering i ny IT.

11 Centerets ramme 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Øvrige udgifter Rammen indeholder flere områder og mange aktiviteter, de store udsving vedrører især området Digitalisering og effektivisering. Her er en stor del af basisbidraget til IT-Forsyningen periodiseret i januar og udsvinget i oktober skyldes, at effektiviseringspuljerne Parat til Fremtiden, Bølgeplan og Monopolbrud er lagt i oktober. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. Indtægter Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec CAS/KLI Sekretariat Økonomi HR og Kommunikation Digitalisering og Effektivisering CAS/KLI Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og konsulentbistand er periodiseret med 50 % i henholdsvis juni og november.

12 Centerets ramme HR og Kommunikation Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og lønrefusion er periodiseret i juni og december. Sekretariat Der er stort set periodiseret i 1/12 dele. Kommunens betaling til KL på ca. 1,6 mio. kr. årligt falder i februar og august. En række IT systemer betales kvartalsvis. Digitalisering og effektivisering Effektiviseringer på Parat til Fremtiden, Monopolbrud og Bølgeplan er foreløbigt budgetteret i oktober. Digitaliseringspulje er foreløbigt budgetteret i oktober. IT-Forsyningen: Basisbidraget IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i i juni og det variable bidrag er i 1/4 dele. De resterende udgifter er fordelt i 1/2 dele og lidt i 1/12 dele. Øvrig administration (digi). Der er stort set periodiseret i 1/12 dele. Økonomi Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og revision er periodiseret i forhold til betalingsplanen. 3.4 Risici Centeret rammes største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Imødekommende tiltag Ansvarlig 1. Parat til Fremtiden 2. IT-forsyningen At IT-Forsyningens opgaveportefølje udvides eller der igangsættes udviklingsinitiativer, som ikke kan afholdes indenfor IT-Forsyningens budget. 3. Monopolbrud Manglende funktionalitet og forsinkelse hos KOMBIT på de nye IT-løsninger under Monopolbruddet, samt eventuelle ændrede krav til kommunes IT-infrastruktur for at kunne afvikle ITløsningerne og høste de udmeldte gevinster. Behov for at investere i nye snitflader mellem kommunes eksisterende løsninger og de nye IT-løsninger 10 mio. kr. fra B2018 1,7 2 mio. kr. 0,5 1 mio. kr. Manglende realisering af effektiviseringer på indkøbsområdet Decentralisering af ansvar via Indkøbsforum Løbende opfølgning God forberedelse i organisationens fokus på need-to-have, samt opfølgning på indfrielse af de aftalte besparelser og gevinster jf. KL/KOMBITs udmeldinger Sekretariatet Digitalisering og Effektivisering Digitalisering og Effektivisering

13 Centerets ramme 4. Driftsbudget for Centerets ramme pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 CAS/KLI Aktivitetsbudget for CAS/KLIs ramme for 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for CAS/KLIs område Tabel 3 Aktivitetsbudget for CAS/KLI Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris CAS/KLI Budget Effektiviseringer CAS 0 Konsulentbistand m.m. CAS 373 Øvrig administration (cen.ram) Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Effektiviseringer På denne aktivitet styres centerets effektiviseringer. Center for Administrativ Service 2. Konsulentbistand På denne aktivitet styres konsulentudgifter afsat primært til digitaliseringsområdet 3. Øvrig administration Budgettet til øvrig administration udgør i alt 3,8 mio. kr. Heraf er afsat 3,2 mio. kr. til løn. Resten vedrører abonnementer og medlemsskaber, kompetenceudvikling samt annoncer Periodiseret budget for CAS/KLIs ramme Figur 3 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Effektiviseringer CAS Øvrig administration (cen.ram) Konsulentbistand m.m. CAS Effektiviseringer Der er pt. ikke budgettal på denne aktivitet. Konsulentbistand m.m. Der er periodiseret med 50 % i juni og 50 % i november. Øvrig administration Centerets ramme Budgettet er fordelt i 1/12 dele.

14 Centerets ramme 4.2 HR og kommunikation Aktivitetsbudget for HR og kommunikation for 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for HR og Kommunikations område Tabel 4 Aktivitetsbudget for HR og Kommunikation Beløb i kr. 1) HR og Kommunikation Mængde Enhedspris Budget HR og Kommunikaiton Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 4 1. Løn Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de syv ansatte i afdelingen. Der er også budgetteret med lønrefusion for en ansat. Lønbudget i alt ca. 3,3 mio. kr. 2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter udgør godt 0,2 mio. kr. og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v. samt annoncer. Heraf udgør annoncebudgettet 0,183 mio. kr. som dækker de ugentlige annoncer i Lokalavisen Periodiseret budget for HR og Kommunikations område Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HR og Kommunikation HR og Kommunikation Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6 ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Faldene i juni og december skyldes, at der er budgettet med lønrefusion i disse måneder. Øvrige udgifter er fordelt i 1/12 dele.

15 Centerets ramme 4.3 Sekretariat Aktivitetsbudget for Sekretariatets ramme for 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariatets område Tabel 5 Aktivitetsbudget for Sekretariat Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Sekretariat Budget IT, Fujitsu IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekr.) Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 5 1. IT, Fujitsu Budgettet for Prisme/SD er baseret på kontrakt indgået efter EU-udbud. Kontrakten udløber i 2019 og P/L-reguleres efter nettoprisindekset. 2. IT, KMD Budgettet er baseret på kontrakter forhandlet mellem KL/KOMBIT og KMD, samt kontrakter indgået efter egne udbud på SKI rammeaftaler. Kontrakterne P/L-reguleres efter nettoprisindekset eller gennem forhandlede fremskrivninger (forhandles af KOMBIT). 3. IT, Øvrige Budgettet er baseret på kontrakter. Der er typisk tale om mindre støttesystemer (kontraktsummer under 0,5 mio. kr. over 48 måneder), hvor aftalerne er historisk betinget. Kontrakterne P/L-reguleres efter nettoprisindekset. 4. Øvrig administration (sekr.) Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 4,8 mio. kr. Budgettet til øvrige udgifter er på i alt 2,1 mio. kr. heraf udgør 1,6 mio. kr. kontingent til KL og resten er til kompetenceudvikling, advokatbistand, arkivering, kontorhold m.v Periodiseret budget for Sekretariatets område Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. IT, Fujitsu Udgifter til PRISME/SD og KOMLIS er periodiseret i 1/12 dele. IT, KMD Udgifter til de fire KMD kontrakter er periodiseret i 1/12 dele. Den fjerde kontrakt kan falde ujævnt over året, da der er tale om direkte fakturerede ydelser, f.eks. konsulentbistand. IT, Øvrige Udgifter til øvrige fagapplikationer er periodiseret i 1/4 dele.

16 Centerets ramme Øvrig administration (sekr.) Løn Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Øvrige omkostninger er periodiseret i 1/12 dele. Udgiften til KL (knap 1,6 mio. kr.) er periodiseret i 1/2 dele i februar og august. 4.4 Digitalisering og Effektivisering Aktivitetsbudget for Digitalisering og Effektivisering for 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Digitalisering og Effektiviseringsområdet Tabel 6 Digitalisering og Effektivisering Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Digitalisering og Effektivisering Budget Parat til fremtiden (digi) Monopolbrud Bølgeplan Digitaliseringspulje IT-forsyningen Øvrig administration (digi) Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 1. Parat til Fremtiden (Indkøbssporet) Parat til Fremtidens besparelser vedrører IT-effektiviseringer og indkøb, hvor der forventes en samlet besparelse på -3,5 mio. kr.. Besparelserne vedr. ITeffektiviseringer er behæftet med en vis grad af usikkerhed, mens besparelserne vedrørende indkøb afhænger af, at indkøbsforummet beslutter at prioritere udbud, der forventes at medfører en besparelse/gevinst. 2. Bølgeplan Bølgeplan angivet til -2,299 mio. kr. dækker ikke obligatorisk digital selvbetjening (bølgeplanerne), men derimod etableringen af call-center og Digital Post. Gevinsterne på dette er blevet udskudt, og der skal etableres en egentlig gevinstrealiseringsplan, herunder identificering af gevinstejerne, som vil være fordelt mellem de forskellige centre afhængig af sagsflow (reduktion i backend sagsbehandling) og reduceret print og porto Center for Ejendomme og Intern Service. Gevinster på bølgeplan tre (obligatorisk del) skal muligvis indregnes i budget 2016 grundet manglende realisering i foregående år. Der skal etableres en egentlig gevinstrealiseringsplan med de berørte centre. Skal udarbejdes i samarbejde med Center for Borgerservice og. Gevinster på bølgeplan fire (med implementering ultimo 2015) er ikke analyseret på nuværende tidspunkt. 3. Monopolbrud Monopolbrud og Serviceplatform i alt -2,299 mio. kr. Besparelsen er fremkommet ved en besparelse på -0,255 mio. kr. på udbud af monopolbrud og en besparelse på -2,044 mio. kr. ved anvendelse af Serviceplatformen. Besparelsen vedrørende monopolsystemudbud er udskudt til at starte i 2017 med et besparelsespotentiale på -0,1 mio. kr. i 2017 med stigning til -0,282 mio. kr. i Forudsætningerne for at anvende de nye IT-løsninger under Monopolbruddet kræver investeringer i kommunens basale IT-arkitektur. Der vil blive tale om en investering på ca. 0,6 kr., og derefter ca. 0,1-0,15 mio. kr. årligt til licens, support og videreudvikling. Besparelsen vedrørende Serviceplatformen/Datafordeleren er udskudt fra

17 Centerets ramme KOMBIT s side, idet projektet vedrørende Datafordeleren er forsinket. Begge projekters budgettal vil blive reguleret, ved en af de kommende runder tekniske korrektioner. 4. IT-Forsyningen Vedrørende IT-Forsyningen er der fremlagt budgetforslag for 2016 på ITsamarbejdskredsmødet den 4. maj Budgetforslaget indeholder justeringer, der samlet set betyder en merudgift i 2016 og BO-årene på ca. 1,4 mio. kr. Afhængigt af det variable bidrag, er det usikkert om merudgiften kan afholdes indenfor budgettet. 5. Digitaliseringspulje Puljen er afsat uændret i forhold til Øvrig administration DIGI Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 3,4 mio. kr. Budgettet til øvrige udgifter udgør i alt 0,025 mio. kr. og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v. Såvel lønbudgettet som øvrig drift vil blive tilpasset via omplaceringer indenfor centerets ramme ved næste runde tekniske korrektioner Periodiseret budget for Digitalisering og effektiviserings område Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Parat til fremtiden (digi) Effektiviseringen på netto 3,5 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Monopolbrud Effektiviseringen på 2,3 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Bølgeplan Effektiviseringen på 2,3 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Digitaliseringspulje Puljen på 1,6 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. IT-forsyningen Basisbidraget på 7,8 mio. kr. til IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i i juni og det variable bidrag på 6,2 mio. kr. er i 1/4 dele. De resterende udgifter er fordelt i 1/2 dele og lidt i 1/12 dele. Øvrig administration (digi). Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2016 Øvrig drift er fordelt i 1/12 dele.

18 Centerets ramme 4.5 Økonomi Aktivitetsbudget for Økonomi for 2016 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Økonomis område Tabel 7 Økonomi Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Økonomi Budget Økonomi afd Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Løn Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de 22 ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 11 mio. kr. 2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter udgør i alt 1,3 mio. kr., og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v., konsulentbistand, gebyrer og revision. Budgettet til revision dækker fastaftale på 0,41 mio. kr. og 0,04 mio. kr. til ekstraopgaver Periodiseret budget for Økonomiområdet Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Økonomi afd. Økonomi afd. Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af. tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Øvrige udgifter: Budgettet til revision er fordelt i forhold til betalingsplan (januar, april, juni, og oktober) ekstraopgaver i juli. Konsulentbistand er afsat i januar, og det resterende er fordelt i 1/12 dele.

19 Personale og Forhandling Personale og Forhandling 1. Personale og Forhandling primære aktiviteter Personale og Forhandlings primære aktiviteter Løn- og personaleadministration (indberetninger, oprettelser, ansættelsesbreve, refusioner, fraværsadministration, kvalitetskontrol, registrering af tillidsvalgte, intern revision på lønområdet, afstemninger og årsafslutning mv.) Personalejura (centrale og decentrale forhandlinger, uansøgte afskedigelser, tolkning af overenskomster og aftaler mv.) Statistikker og udtræk på løn- og personaleområdet Support vedrører lønbudgetter og styring MED-organisation og MED-aftale (sekretariatsfunktioner for H-MED) Arbejdsmiljø (APV, trivselsundersøgelser, arbejdsmiljøuddanner, arbejdsmiljøskader og forsikringer, krisehjælpsordning, medarbejdersundhedsordning mv.) Vejledning, ledelsessparring og undervisning i forhold til løn- og personaleområdet. 2. Resultatmål Der er ikke opstillet egentlige resultatmål (KPI er) for den løbende drift på løn- og personaleområdet. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Personale og Forhandlings budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Personale og Forhandling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Personale og Forhandling 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn Hovedparten af rammens budget dækker lønudgifter til de 17 ansatte i afdelingen. 2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter er afsat til kompetenceudvikling, abonnementer og medlemskaber, annoncer samt kontorhold mv. Kompetenceudvikling udgør knap 35 % af budgettet. Budgettet er afsat uændret i forhold til 2015.

20 Personale og Forhandling 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Løn Øvrige udgifter Indtægt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober Øvrige udgifter Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Indtægter Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. 3.4 Risici Der er umiddelbart ingen risici. 4. Driftsbudget for Personale og Forhandling I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. Da området er lig aktiviteten, er den styringsrelevante aktivitet beskrevet i ovenstående. 4.1 Personale og Forhandling Aktivitetsbudget for Personale og Forhandling for 2016 Tabel 2 Aktivitetsbudget for Personale og forhandling Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Personale og forhandling Personale og forhandling 7.812

21 Personale og Forhandling Periodiseret budget for Personale og Forhandling Figur 2 Forventede nettoudgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Personale og Forhandling Der henvises til beskrivelsen under figur 1.

22 Personale og Forhandling

23 SOLT, AMD bidrag m.v. SOLT, ADM bidrag m.v. 1. SOLT, ADM bidrag m.v. primære aktiviteter SOLT, ADM bidrag m.v.s primære aktiviteter SOLT-projektet Sælg og lej tilbage : Ølstykke og Stenløse Kommuner indgik i 2000 hver et SOLT-projekt arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjergkomplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der var leasingarrangementer for knap 1 mia. kr. Stenløse Rådhus er tilbagekøbt for 52 mio. kr. ultimo I 2018 tilbagekøbes Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og Stenløse skolerne for i alt 376,2 mio. kr. Denne ramme indeholder betalingen af leasingafgifterne og kapitalforvalterhonorar. Den samlede økonomi for SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt notat i budgettet. Administrationsbidrag m.v. består af administrationsbidrag fra affaldssektoren, som dækker forsyningsområdets andel af kommunens almindelige administrationsudgifter. Derudover er der administrationsbidrag vedrørende skorstensfejer, skadedyr og renholdelse af Egedal Center. 2. Resultatmål Væsentligste fokusområde: - Der er ikke opstillet egentlige resultatmål for leasingafgiften og administrationsbidrag. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde SOLT, ADM bidrag m.v.s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for SOLT, ADM bidrag m.v. på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) SOLT, ADM bidrag m.v. Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt SOLT, ADM bidrag m.v. nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Leasingafgiften vedrørende SOLT er budgetteret til 24,9 mio. kr. i Denne er blevet reduceret med 2,3 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 på grund af fornyet skøn for renteudviklingen. I 2016 er leasingafgiften m.v. budgetlagt med 24,3 mio. kr. og vil falde henover årene, da der afdrages på leasinggælden. Faldet fra 2018 til 2019 skyldes tilbagekøbene jf. ovenstående. Indtægterne vedrørende administrationsbidrag udgør ca. 2,5 mio. kr. om året.

24 SOLT, AMD bidrag m.v. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Leasingafgiften og kapitalforvalterhonorar 2. Administrationsbidrag - affaldshåndtering 3. Administrationsbidrag øvrige områder Forudsætninger Leasingydelsen i er budgetteret uændret i forholdt til budget , da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at forudsætte renteudviklingen mere præcist. Forudsætningen er et forventet renteniveau på 1,668 %. Leasingafgiften på 22,7 mio. kr. i 2016 falder hen over årene, idet der afdrages på leasinggælden og fra 2019, som konsekvens af, at Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og Stenløse skolerne tilbagekøbes ultimo Kapitalforvalterhonorar på 0,6 mio. kr. er afsat uændret i forhold til budget Lidt over 90 % af administrationsbidraget vedrører affaldshåndtering. Administrationsbidraget udgør 5 % af nettoudgifterne vedrørende affaldshåndteringen. I 2016 er der en indtægt på 2,3 mio. kr. Administrationsbidragene vedrørende skorstensfejer, skadedyr og renholdelse af Egedal Center er afsat uændret i forhold til budget Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme. Øvrige udgifter Leasingydelsen betales fire gange om året i månederne april, juli, oktober og december. Kapitalforvalterhonorar betales hvert kvartal. Indtægter Langt den største del af administrationsbidragene kommer ultimo året i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

25 SOLT, AMD bidrag m.v. 3.4 Risici SOLT, AMD bidrag m.v.s største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. SOLT Ændringer i renteniveau vil påvirke leasingydelsen. I notatet vedrørende den samlede økonomi for SOLTprojekterne er risici for hele projektet beskrevet. Økonomi 4. Driftsbudget for SOLT, ADM. bidrag m.v. I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 SOLT, ADM. bidrag m.v Aktivitetsbudget for SOLT, ADM. bidrag m.v. for 2016 Da rammen indeholder to aktiviteter, er de styringsrelevante aktiviteter beskrevet i ovenstående. Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for SOLT, ADM. bidrag m.v. Tabel 2 Aktivitetsbudget for SOLT, ADM bidrag m.v. Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget SOLT, ADM bidrag m.v. SOLT Administrationsbidrag m.v

26 SOLT, AMD bidrag m.v.

27 Den Centrale Refusionsordning Den Centrale Refusionsordning 1. Den Centrale Refusionsordning aktiviteter Den Centrale Refusionsordnings primære aktiviteter Statsrefusionen udbetales på baggrund af kommunens udgifter jf. Serviceloven til særlig støtte som f.eks. anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning samt praktisk og personlig hjælp til både børn og voksne. Udgifterne bliver budgetteret i de respektive fagcentre. Statsrefusionsindtægten beregnes af og budgetteres ligeledes i. 2. Resultatmål Væsentligste fokusområde: At der sker rettidig indhentning af den refusion kommunen er berettiget til. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Den Centrale Refusionsordnings budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Den Centrale Refusionsordning fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Den Centrale Refusionsordning 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Den centrale refusionsordning nettobevilling i alt Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes, at budget 2015 først vil blive reguleret for endelig restafregning vedrørende 2014 i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Refusionsindtægter Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af endelig restafregning vedr. regnskab 2014.

28 Den Centrale Refusionsordning 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme. Øvrige udgifter Der er ikke budgetteret med øvrige udgifter på denne ramme. Indtægter Det periodiserede budget er i 1/12 dele. 3.4 Risici Den Centrale Refusionsordnings største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Refusion Hvis der sker ændringer i udgifterne på de områder der udløser refusion, vil refusionsindtægten ligeledes ændres. Tæt samarbejde med de respektive centre, så den rigtige refusion hentes hjem. Center for Administrativ Service 4. Driftsbudget for Den Centrale Refusionsordning I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. Da rammen er lig aktiviteten, er den styringsrelevante aktivitet beskrevet i ovenstående. 4.1 Den Centrale Refusionsordning Aktivitetsbudget for Den Centrale Refusionsordning for 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Den Centrale Refusionsordning Tabel 2 Aktivitetsbudget for Den Centrale Refusionsordning Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget 1. Den Centrale Refusionsordning Den Centrale Refusionsordning

29 Fælles for alle lønpuljer m.v. Fælles for alle - lønpuljer m.v. 1. Fælles for alle - lønpuljer m.v. primære aktiviteter Primære aktiviteter o o o o o o o Seniorjobbere: Målgruppen for seniorjob er personer, der er berettigede til efterløn, og som opbruger deres dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen. Seniorjob ordningen betyder, at Kommunen har pligt til at ansætte den pågældende borger i seniorjob. Ansættelserne i seniorjob varierer med et par måneder til flere år, og deres kompetencer og erhvervsbaggrund er meget forskellige. Elever: I Egedal ansættes hvert år fire HK-elever. Egedal Kommune vil gerne have fokus på uddannelse af potentielle nye medarbejdere. Uddannelsespuljer: Formålet med uddannelsespuljerne er at understøtte/opdatere lederes og medarbejderes kompetencer samt understøtte organisationsudvikling. Dette kan både være i form af opprioritering af kompetencer på et særligt fagområde eller medfinansiering af længerevarende uddannelser. Herudover kan puljen anvendes til store fælles udviklingsarrangementer på tværs i organisationen. Krisehjælp: Medarbejdere der udsættes for arbejdsbetingede hændelser som trusler, vold, mobning, samarbejdsproblemer, arbejdsbetinget stress m.v. kan af egen leder henvises til psykologisk krisehjælp i Falck Healthcare. Abonnementet omfatter fire timers psykologhjælp. Der er mulighed for yderligere to timer, hvis der vurderes behov for yderligere støtte ifm. genoptagelse af arbejdet, samt en ekstra trepartssamtale ved stress-henviste. Øvrige personale: Omfatter centralt afholdte udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring), dyre speciallægeerklæringer for medarbejdere, Sundhedsordningen for medarbejderne, tjenestekørsel for medarbejdere på konto 6, tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter og Arbejdsmiljøudvalg. Lønpuljer: Omfatter centralt afholdte udgifter som fordeles til kommunens enheder, de administreres af Personale og Forhandling. Barselspuljen: En aftalemæssig bestemt pulje som dækker refusion til arbejdsstedet udover dagpengerefusionen, således at arbejdsstedet modtager refusion på 80 % af lønudgiften i alt). Seniorpuljen: Udmønter tilskud til seniorordninger i de enkelte enheder TR/MED-kompensation: Udmønter udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter, arbejdspladskompensation til arbejdspladser i forbindelse med. FTR-arbejdet og andre udgifter ifm. FTR-arbejdet. Lokal AKUT-pulje: Administration af overenskomstbestemte lokale AKUT-midler, som skal anvendes til lokale aktiviteter, som kurser m.v. for tillidsrepræsentanter Resultatlønspulje for ledelsesniveau 1 og 2: Afsatte midler til årlige resultatlønsaftaler for Direktion og centerchefer. Trepartsmidler: Afsatte midler fra økonomiaftalen for 2012, der anvendes til kommunale merudgifter i forhold til voksen-elevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. Tjenestemandspension: Løbende pensionsudbetalinger til tjenemandspensionister, børnepensionstillæg og indtægter fra SAMPENSION for disse. De fleste tjenestemandspensionister er genforsikret i SAMPENSION, men derudover er der tjenestemandspensionister som ikke er genforsikret, herunder politikere, statstjenestemænd indtil 63½ år, tidligere amtsmedarbejdere, tidligere skattemedarbejdere hvor kommunen har pensionsforpligtelsen. o Interne forsikringspuljer: Egedal Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskade og ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen af arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidig med en erstatningssum på over 2,5 mio. kr.

30 Fælles for alle lønpuljer m.v. 2. Resultatmål Væsentligste fokusområde: - Korrekt administration af ordninger og tæt løbende økonomistyring af de centrale puljer. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Fælles for alle lønpuljer m.v.s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v. fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Fælles for alle-lønpuljer m.v. 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag foslag ) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Fælles for alle - lønpuljer m.v. nettobevilling i alt Tabel 2 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v. fordelt på områder Fælles for alle-lønpuljer m.v. Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag ) HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) Fælles for alle - lønpuljer m.v. nettobevilling i alt I 2015 er det korrigeret budget på 42,6 mio. kr. Stigningen i budgettet fra 2015 og frem skyldes at uddannelsespuljen for alle medarbejdere stiger med 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Derudover er der indarbejdet aktivitetsstigninger på tjenestemandspensioner og selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring forventes også at stige med årene. Herudover påvirkes forskellen mellem 2015 og 2016 også af, at der i 2015 løbende bliver udmøntet midler fra barselspuljen ud til de respektive enheder.

31 Fælles for alle lønpuljer m.v. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Seniorjob Der er afsat budget i forhold til de personer der er i seniorjob pr. marts 2015 og deres forløb i 2015 og forventede tilgang på tre i 2015 og ydereliger fem fra Refusion er indregnet. 2. Elever Der er beregnet på de elever der er ansat inkl. kendte barsler. De nye elever i årene frem er beregnet med fire ansættelser om året (to elever + to voksenelever). Øvrige omkostninger vedrørende eleverne er sat til kr. om året. 3. Lønpuljer Barselpuljen er den største pulje, den er beregnet på bagrund af regnskab 2014 og forventningerne til 2016 inkl. en ekstra uges barsel til fædre. De øvrige lønpuljer er afsat uændret i forhold til budget Tjenestemandspensioner Der er budgetteret i forhold til antallet af tjenestemænd primo januar 2015 samt forventninger til af-/tilgang i årene frem. 5. Interne forsikringspuljer Der bliver udarbejdet aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre det rette årlige henlæggelsesbeløb. Budgettet er afsat i forhold til aktuarberegningen fra januar 2015, minus 1 mio. kr. på baggrund af tidligere års regnskabsresultater. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønudgifter til elever og seniorjobber er budgetteret nogenlunde jævnt henover året. Udsvingene i grafen skyldes hovedsagligt periodiseringsprincipperne for barselspuljen samt øvrige lønpuljer der udmøntes ultimo året til de respektive enheder. Øvrige udgifter Øvrige udgifter bliver periodiseret efter flere forskellige principper, en stor del er i 1/12 dele. Udsvingene skyldes hovedsagligt: Krisehjælp - hvor størstedelen falder i januar, Interne forsikringspuljer - hvor forsikringspræmie og aktuarberegning falder i januar, samt uddannelsespuljer der udmøntes til respektive enheder i januar, maj og december. Derudover er der AES-forsikring, der budgetteret kvartalsvis. Indtægter Indtægterne vedrører statsrefusion af seniorjobs og er fordelt i 1/12 dele.

32 Fælles for alle lønpuljer m.v. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Uddannelsespuljerne er periodiseret med 10 % i januar, 45 % i henholdsvis maj og december. Seniorjobs er fordelt konkret i forhold til de enkelte seniorjobbers løn og forløb. Dette er forklaringen på udsvingene i grafen. Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) Udsvingene i grafen skyldes hovedsagligt periodiseringsprincipperne for barselspuljen samt øvrige lønpuljer der udmøntes ultimo året til de respektive enheder. Derudover er AES-forsikring budgetteret kvartalvis. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) Indtægterne vedr. statsrefusion af seniorjobs og er fordelt i 1/12 dele. Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) Der er ikke budgetteret med indtægter på dette område.

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Center for personale og økonomiservice

Center for personale og økonomiservice Center for personale og økonomiservice Præsentation Centeret er under sammenlægning med Borgmestersekretariatet og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende

Læs mere

Center for Personale- og Økonomiservice

Center for Personale- og Økonomiservice 12. Center for Personale- og Økonomiservice (CPØS) 12. (CPØS) Præsentation af centeret Hovedfunktionerne: Løn- og personaleadministration Forhandling og lønbudgettering HR- og arbejdsmiljø Budgetudarbejdelse,

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere