Erhvervsskolen Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskolen Nordsjælland"

Transkript

1 Erhvervsskolen Nordsjælland ÅRSRAPPORT 2014 Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

2 ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnersvej Hillerød Telefon CVR:

3 Indhold Ledelsesberetning... 4 Målrapportering Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning og den uafhængige revisors erklæring

4 LEDELSESBERETNING Institutionsoplysninger Institution: Erhvervsskolen Nordsjælland, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: Pengeinstitut: Danske Bank Nykredit Hjemstedskommune: Hillerød Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Daglig ledelse: Direktør Inge Prip Institutionens formål: Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionen udbyder erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser m.v. inden for primært det merkantile og tekniske område samt gymnasiale uddannelser (HHX og HTX). Institutionen gennemfører i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler, som er fastsat af undervisningsministeren. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Institutionens formål er endvidere at drive skolehjem omfattet af 18, stk. 1 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 4

5 Erhvervsskolen Nordjællands bestyrelse pr. 1. maj 2014 Per Gotfredsen, formand Dansk Erhverv Jens-Olav Pedersen, næstformand Dansk El-forbund Ole Jacobsen Dansk Industri Kim Simonsen HK Svend Pedersen Dansk Byggeri Lars Dyrstrøm Tekniq Allan Thomsen Dansk Metal Mogens Larsen 3F Kirsten Jensen Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Fredensborg kommuner Marianne Thellersen DTU udpeget af bestyrelsen som selvsupplering Anders Taarnby Medarbejderrepræsentant med stemmeret Marianne Mensal Medarbejderrepræsentant uden stemmeret Mads Melchiorsen Elevrepræsentant med stemmeret Søren Kerschner-Hansen Elevrepræsentant uden stemmeret 5

6 6

7 Præsentation af Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolen Nordsjælland blev etableret i 2003 som et resultat af en sammenlægning mellem AMU-Center Nordsjælland og Erhvervsskolen Hamlet. Siden 2007 har skolen haft navnet Erhvervsskolen Nordsjælland, i daglig tale Esnord. Esnord driver uddannelse fra 5 adresser i 3 Nordsjællandske byer: Hillerød (Milnersvej 48, Carlsbergvej 34 og Peder Oxes Allé 4), Helsingør (Rasmus Knudsens Vej 9) og Frederiksværk (Industrivej 2). I 2014 havde skolen 354 årsværk, årselever og en omsætning på 277 mio. kr. Skolens mission, vision og værdier Esnords bestyrelse, der tiltrådte 1. maj 2014, igangsatte i efteråret 2014 en strategiproces, som mundede ud i et nyt strategisk grundlag. Det var bestyrelsens ønske, at det nye grundlag skulle markere en overgang fra den genopretningsdagsorden, som skolen har været præget af i de senere år grundet en meget dårlig økonomi, til en udviklingsdagsorden. Resultatet af strategiprocessen var en ny mission og vision for Esnord, og fem nye værdier: Esnords nye mission er: Esnord skal tilbyde målrettede, attraktive, erhvervsrettede uddannelser, der gør skolens elever og kursister parate til at skabe samfundsmæssig værdi. Esnords nye vision lyder: Esnord er det naturlige valg af erhvervsrettet uddannelsessted i Nordsjælland for både unge og voksne. Esnord tilbyder et inspirerende skole- og undervisningsmiljø under devisen for dig, der vil og kan. Esnord er en kollegial arbejdsplads præget af høj faglighed og arbejdsglæde. Esnord har kompetente, kvalitetsbevidste, ambitiøse og engagerede medarbejdere. Esnord er én skole med mange muligheder. 7

8 Esnords nye værdier udtrykkes i nedenstående fem ord, og arbejdet med at implementere de nye værdier og det strategiske grundlag er igangsat primo Parate fordi vi ved, at verden omkring os er foranderlig, og vi tilpasser os, når det er nødvendigt. Esnord skal derfor arbejde strategisk med eksekvering af handleplaner, opfølgning og tilpasning til de ændrede vilkår. være klar til at ændre kurs, hvis muligheder byder sig, og hvis det passer med den overordnede vision og mission for skolen. tydeliggøre beslutninger og konsekvenser i sin interne og eksterne kommunikation. Engagerede fordi vi er bevidste om, at vi alle er vigtige brikker i arbejdet for at løfte skolens strategiske målsætninger. Esnord skal derfor give plads til forskellighed men forudsætte, at vi trækker mod samme mål. forvente et aktivt bidrag fra hver enkelt til at skabe en god kultur på arbejdspladsen socialt og fagligt. arbejde på at være en arbejdsplads, som alle kan være stolte af at tilhøre. Faglige og stolte over at være rundet af en faglighed, så vi smitter vores elever og kursister med denne stolthed. Esnord skal derfor rekruttere de bedste lærere og give dem plads til at udøve deres faglighed, så den kan inspirere eleverne. fejre vores elever, når de opnår faglige successer på alle niveauer. stræbe efter at øge kvaliteten i undervisningen ved et kontinuerligt fokus på faglighed og pædagogik. Åbne så vi deler viden med hinanden og med andre, giver plads til forskellighed både blandt elever og medarbejdere, og at vi taler åbent om det, som fungerer, og det, som kunne være bedre. Esnord skal derfor arbejde med tillid mellem ledelse og medarbejdere og med feedbackkulturen, så den bliver en integreret del af samarbejdskulturen. etablere tværgående videndelingsprocedurer på tværs af skolen og anerkende disse. styrke evalueringspraksis i undervisningen og i udviklingsprojekter på tværs af hele skolen. 8

9 Troværdige når vi gør, hvad vi siger og holder, hvad vi lover og kommunikerer åbent om det, når det ikke kan lade sig gøre. Esnord skal derfor være ærlig i sin kommunikation, så vi udtrykker os klart og viser, at vi er en ansvarlig og aktivt handlende organisation, som står inde for, hvad vi siger. kommunikere klart og signalere værdierne og deres betydning kommunikere med respekt for målgruppernes baggrund og informationsbehov. 9

10 Uddannelsesportefølje I 2014 har Esnord udbudt følgende uddannelser: 10. klasse 10. klassesundervisningen i 2014 har fundet sted i Hillerød og Helsingør under den såkaldte 20/20-model, som udbydes som et led i en driftsoverenskomst med Helsingør, Fredensborg og Hillerød kommuner. I alt 65 elever færdiggjorde deres 10. klasse på Esnord i foråret 2014, 19 i Helsingør og 46 i Hillerød, og 128 elever startede på forløbet i august HHX handelsgymnasiet HHX har været udbudt i Helsingør, hvor skolen optog 2 nye klasser i 2014 fordelt på 3 studieretninger. På skolens campus i Helsingør er HHX og HTX placeret sammen med 10. klasse, HG og EUD. HTX teknisk gymnasium HTX har Esnord i 2014 udbudt i både Hillerød og Helsingør. I Hillerød råder Esnord over en bygning på Carlsbergvej, som kun rummer HTX, hvor 8 nye klasser startede i 2014 fordelt på 6 studieretninger. På HTX i Helsingør startede i klasser fordelt på 2 studieretninger. HG - handelsskole I 2014 optog Esnord HG i Helsingør 114 elever Tekniske erhvervsuddannelser Skolen har udbud af tekniske grundforløb på fire adresser. I 2014 udbød skolen grundforløb på 8 indgange. I alt startede 607 elever inkl. EUX. EUX Skolen udbød EUX på tre områder i 2014, snedker, tømrer og elektriker. Der startede i alt 43 elever. Efteruddannelse Esnords kursusafdeling udbød i 2014 efteruddannelse i form af AMU-kurser og indtægtsdækkede virksomhedskurser (IDV). 10

11 Andre aktiviteter I 2013 etablerede Esnord et praktikcenter, som har været drevet videre med gode resultater i Skolen indgår i et samarbejde med Helsingør Kommune om et ungecenter, som blev etableret primo 2014 i skolens lokaler på Rasmus Knudsens Vej 9 i Helsingør. Endvidere er skolen vært for VEU-Center Nordsjælland og har i 2014 indgået aftale med Region Hovedstaden om at være værtsskole for etablering af en regional ungeenhed som et 3-årigt projekt med en samlet bevilling på 10 mio. kr. 11

12 Årets faglige resultater Fra genopretning til udvikling 2014 markerede året, hvor Esnord gennemførte de sidste elementer i genopretningsplanen, nemlig flytning af autouddannelsen fra Milnersvej til Peder Oxes Allé 4 og det efterfølgende salg af bygningerne på Milnersvej Autouddannelsen flyttede til Peder Oxes Allé 4, hvor der nu er indrettet et flot state of the art læringsmiljø for autoelever med moderne lifte, som kan sænkes helt ned i gulvet, så lokalerne kan udnyttes fleksibelt. Indvielsen af det nye auto-miljø blev overværet af undervisningsminister Christine Antorini. Et andet vigtigt element i genopretnings-planen var salget af skolens bygninger på Milnersvej Dette faldt også på plads i 2014 med indgåelse af en betinget købsaftale med efterskolen Alterna. Købet afhænger således af, at der kan udarbejdes en ny lokalplan for området. Skolen har beholdt et passende antal m2 af grunden til fremtidig udvikling af skolen. Esnord fik i maj 2014 en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse har igangsat et strategiarbejde, som ud over at give skolens mission, vision og værdier et løft, også har haft og fortsat vil have fokus på, hvordan Esnord fremadrettet sikrer videreførelse og udvikling af et bredt uddannelsesudbud, som tager højde for de regionale udfordringer, og som bidrager til at skabe et uddannelsesmiljø, som gør Nordsjælland attraktiv for såvel borgere som virksomheder. Strategien, som færdiggøres i foråret 2015, udarbejdes under overskriften Fra genopretning til udvikling. Fortsat fokus på effektivisering Den nye bestyrelse har haft skarpt fokus på fastholdelse af den forsigtige og realistiske økonomiske kurs, så skolens økonomiske forpligtelser over for Undervisningsministeriet og Nykredit kan indfries, når den aftalte afdragsfrihedsperiode udløber i Denne kurs har betydet, at der fortsat i 2014 har været fokus på at nedbringe omkostningerne til at drive skolen gennem forbedring af administrative processer, indførelse af nye systemer og øget digitalisering. Et eksempel på dette er, at skolen i 2014 har implementeret et rekrutteringssystem, der elektronisk understøtter arbejdet med at administrere jobansøgninger, og ved årsskiftet har skolen udrullet et tidsregistreringssystem, som også vil forenkle en del administrative rutiner. Skolens administrative fællesskab med TEC ENIGA har i 2014 fungeret godt, og det er en kontinuerlig opgave at høste de mulige stordriftsfordele ved dette uden at miste fleksibiliteten i opgaveløsningen. Dette arbejde foregår både centralt og i lokale styregrupper. Mange udadrettede aktiviteter Skolen har i 2014 deltaget i mange udadrettede aktiviteter, som har til formål at øge kendskabet og forbedre holdningen til erhvervsskolens mange uddannelsestilbud. Inden for rammen af de lovpligtige introduktionskurser og brobygningsforløb har skolen i 2014 haft en række tilbud til grundskolerne, som har været ganske succesfulde, fx Mini Skills, hvor ca folkeskoleelever deltog i et konkurrencelignende forløb som optakt til DM i Skills. 12

13 13 13

14 Kokkeuddannelsen har igen i 2014 tilbudt et forløb for 6. klasseselever Master Chef hvor de unge konkurrerer om at vinde titlen som Master Chef. HG har tilbudt undervisningsdage for grundskolen, som kunne danne ramme for en temauge, fx om iværksætteri, og gymnasiet har fortsat undervisningen for talentspirer og kurser på folkeskolerne i emner relateret til HHX- og HTX-fagrækken. Primo 2014 afholdt Esnord traditionen tro introduktionsarrangementer på tre af skolens adresser, skolen har gennem året deltaget med stande på uddannelsesmesser i Hillerød og Helsingør, og skolens vejledere og elevambassadører har deltaget i mange informationsarrangementer på skoler i regionen. Skolen deltager endvidere i arrangementer og events som fx Skills Danmark, hvor Esnord var vært for en regionsfinale i oktober 2014, Kræmmermarkedet i Hillerød, Sildens Dag i Hundested og især gymnasieområdet deltager i en række faglige konkurrencer, hvor eleverne klarer sig rigtig godt. Introduktionsarrangementer på skolen, uddannelsesmesser og deltagelse i brede events vurderes som nødvendige for at øge den generelle viden om skolens eksistens og dens udbud af uddannelser, omend den direkte afledte effekt er svær at måle. Udbyttet af brobygningsarrangementer og deltagelse i informationsarrangementer på skoler vir ker imidlertid som en meget vigtig kilde til oplysning om Esnord og skolens udbud, og skolen sætter stor pris på det tætte og gode samarbejde med UU-centrene i regionen. Skolen har også i 2014 haft god opbakning fra den lokale presse og har endvidere deltaget i to nationale kampagner én om EUD, udarbejdet af Undervisningsministeriet og én om EUX, som blev tilrettelagt af en række skoler, der udbyder merkantil EUX. OK13 og lov 409 Implementeringen af OK13 begyndte allerede i 2013 for gymnasiet. For erhvervsuddannelserne og AMU betød starten på skoleåret i august 2014 også en overgang til nye arbejdstidsregler. Processen op til august 2014 blev gennemført i en dialog med tillidsrepræsentanterne, men der er ingen tvivl om, at ændringerne i medarbejdernes arbejdsvilkår og måden hvorpå denne ændring blev besluttet har og fortsat vil trække spor i dagligdagen på skolen. Ultimo 2014 blev der afholdt evalueringsmøder om processen for implementeringen af OK13 og Lov 409, og denne proces skal i 2015 følges op af yderligere dialogmøder. Arbejdsmiljø og trivsel En lang, hård periode, nedskæringer på personalet, økonomisk smalhals og så de nye arbejdstidsregler og oplevelsen af indskrænkning af den personlige fleksibilitet oven i. At det har været alt andet end motiverende, viste en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som blev gen nemført i foråret Ca. 64 % af medarbejderne deltog i undersøgelsen, som påviste nogle områder, som Esnords ledelse måtte handle på. På baggrund af MTU en blev der derfor hen over sommeren udarbejdet handlingsplaner til implementering lokalt og tværgående, og i efteråret 2014 blev en af de vigtigste konklusioner fra MTU ønsket om mere kontakt til ens direkte leder adresseret i den organisationsændring, som skolen har gennemført pr. 1. januar MTU en blev også anvendt som afsæt for udarbejdelsen af et projekt med titlen Samarbejdsprojektet, 14

15 som skolen søgte og fik kr. til fra Kompetencesekretariatet. I projektet arbejdes bl.a. med feedback processer og tillidsbaseret ledelse samt kompetenceudvikling for ledere. Skolens arbejdsmiljøorganisation blev ændret i 2014, og med organisationsændringen er der pr. 1. januar 2015 ansat en arbejdsmiljø- og kapacitetsstyringsleder i skolens Ressourcecenter. Pædagogisk udvikling I 2014 har Esnord inden for rammerne af den givne økonomi fastholdt fokus på den pædagogiske udvikling. Skolens pædagogiskdidaktiske grundlag blev færdiggjort og implementeringen af det igangsat. Der er endvidere som beskrevet ovenfor igangsat et stort projekt finansieret af Kompetencesekretariatet, som ligeledes vil have fokus på pædagogisk udvikling. Elevtal I 2014 har skolen haft 122 årselever mindre end det budgetterede. Der har været et generelt fald, samt særligt et fald på AMU, HG, Auto. Skolen arbejder fortsat målrettet på at nedbringe frafaldet, og det er lykkedes i 2014 at nedbringe frafaldet på grundforløbet fra 26,3 % til 24,2 %. Praktikcentret spiller en væsentlig rolle i skolens arbejde med at sikre praktikpladser eller tilbyde skolepraktik. Praktikcentret har i 2014 intensiveret det opsøgende arbejde. Foto fra medaljereception

16 Uddannelsesområderne 10. klasse Efter etableringen i 2013 er Esnords 10. klasse vokset støt i Både i Hillerød og Helsingør tiltrækkes elever fra udskolingen af en anden måde at gøre grundskolen færdig på. Elevtallet er vokset fra 84 der påbegyndte 10. klasse i 2013 som det første år til 128 i skoleåret Det gymnasiale område Det tekniske gymnasium, HTX i Hillerød har i 2014 fastholdt den hidtidige positive udvikling, og Esnord er nu den 5. største HTX-skole i Danmark. I 2014 har HTX-elever deltaget i en række konkurrencer, hvor eleverne har klaret sig rigtig godt. I Helsingør ses også en lille stigning på HTX, mens HHX stadig har svært ved at få ordentlig fat blandt eleverne i Helsingør. Dette er derfor et indsatsområde i 2015, da potentialet er stort i Helsingør. Esnord har helt overordnet en udfordring med at få campus i Helsingør til at fungere optimalt og udnytte synergien ved et campus. Der blev derfor i efteråret 2014 nedsat en taskforce til at se nærmere på dette og komme med bud på, hvordan Campus Helsingør kan styrkes. Erhvervsuddannelserne På erhvervsuddannelserne har der i 2014 været udsving i optaget på de forskellige uddannelser. Især autouddannelserne haft en nedgang, det samme gælder HG. Skolen arbejder kontinuerligt med at tiltrække nye elever og nedbringe frafaldet. Frafaldet efter 6 måneder på grundforløbene er i 2014 faldet til 24,2% fra 26,3% i Desuden har 2014 været præget af forberedelsen til den store reform af EUD-uddannelserne, som træder i kraft august EUD-reformen vil have vidtrækkende konsekvenser, sandsynligvis også økonomiske, men Esnord har i 2014 lagt fundamentet for at kunne tilbyde et spændende ungdomsmiljø for de helt unge, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse og spændende fagretninger, der giver de unge en bred introduktion til deres valg af erhverv/fag. En stor gruppe af skolens dygtige og engagerede medarbejdere har været involveret i denne proces helt fra starten. Efteruddannelsesområdet Især på AMU-området oplevede Esnord i 2014 en fortsat hård konkurrencesituation. Beskæftigelsesreformens formodede fordele for uddannelsessektoren er ikke som ventet slået igennem i 2014, selvom skolens kursuscenter arbejder meget målrettet med at informere og oplyse om de mange muligheder for både virksomheder og personer, hvad enten de er ledige eller i arbejde. Skolens medicouddannelser er til gengæld et område i vækst og er som følge af skolens geografiske placering i Hillerød et centralt indsatsområde, men der er kapacitetsudfordringer, da lokaler til undervisning til medicoindustrien er meget omkostningstunge. Skolen arbejder på forskellige modeller for at løse denne udfordring. Projekter Skolens projektportefølje har i 2014 omfattet projekterne Fra ufaglært til faglært på rekordtid, (UFFA), og TUP Systematisk Uddannelsesløft med AMU. Disse projekter afsluttes primo I november 2014 kontaktede Region Hovedstaden Esnord om muligheden for at etablere en 16

17 regional ungeenhed i skolens regi. Denne ungeenhed har til formål at bidrage til at skabe øget samarbejde og koordinering på tværs af kommuner, sektorer og uddannelsesniveauer, så de nye reformer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet implementeres bedst muligt, og flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Enheden etableres primo VEU-Center Nordsjælland Esnord er værtsskole for VEU-Center Nordsjælland. I 2014 gennemførte de 9 konsulenter i VEUCentret en 687 virksomhedsbesøg ud af målet på 810 besøg, dvs. en målopfyldelse på 84,4%. 17

18 18 19

19 Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat for 2014 viser et overskud på 11,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 11,5 mio. kr. Likviditeten er forbedret fra ultimo 2013 til ultimo 2014 med 1,6 mio. kr., således at den pr udgør 68,4 mio. kr. inkl. 9 mio. kr. til henlæggelse til afdrag på skolens lån hos Undervisningsministeriet. Skolens hoved- og nøgletal Hovedtal ( DKK 000) Resultatopgørelse Omsætning Driftsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat af ordinær primær drift (43.10 (7.305) Resultat af finansielle poster (9.602) (6.248) (10.249) (11.483) (10.722) Årets resultat (5.574) (54.584) (18.027) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital (31.694) (35.547) (69.205) (57.559) Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet (14.745) Investeringsaktivitet (8.292) (6.185) (17.878) (14.157) Finansieringsaktivitet (30.154) (15.967) (2.918) Årets forskydninger i likvider Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 4,0 7,5 (1,8) (16,5) (5, Resultat før ekstr. poster mv. x 100 Omsætning Likviditetsgrad (%) 107,8 98,2 69,6 60,9 40,3 Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad (%) (10,3) (10,6) (20,6) (16,9) 4,9 Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad (%) 120,3 116,4 111,3 91,1 75,4 Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver 19

20 Årselever Gennemsnitligt antal årselever inklusive kort- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning Årselever inkl. skolehjem Årselever ved skolehjem Omkostninger pr. 100 årselever Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Medarbejdere, årsværk Antal årsværk ekskl. ansatte på Særlige vilkår (sociale klausuler) Sociale klausuler i % af årsværk 2,0 1,7 1,8 1,5 2,0 Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på: Fleksjob Årsværk fordelt på: Undervisningens gennemførelse 264,7 245,8 262,5 308,0 327,8 Markedsføring 1,5 1,5 1,8 2,6 2,2 Ledelse og administration 40,2 46,0 56,0 77,9 60,2 Bygningsdrift 36,1 41,9 50,7 57,8 48,5 Aktiviteter med særlige tilskud 7,2 6,0 6,3 27,0 11,2 Indtægtsdækket virksomhed 3,8 3,8 3,0 1,5 5,0 Skolehjem og kostafdeling 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 Årsværk i alt 353,6 345,1 380,5 475,4 455,3 20

21 Skolens hoved- og nøgletal Årsværk pr. 100 årselever: Institutionen i alt 14,1 13,6 13,9 16,1 14,7 Undervisningens gennemførelse 10,6 9,7 9,6 10,4 10,7 Markedsføring 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ledelse og administration 1,6 1,8 2,0 2,6 2,0 Bygningsdrift 1,4 1,7 1,9 2,0 1,6 Aktiviteter med særlige tilskud 0,3 0,2 0,2 0,9 0,4 Indtægtsdækket virksomhed 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 Skolehjem og kostafdeling 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 Lønomkostninger Lønomkostninger til uddannelse ½ Lønomkostninger til øvrige Lønomkostninger i alt Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger til uddannelse Lønomkostninger til øvrige Lønomkostninger i alt

22 Forventninger til 2015 I dette afsnit opridses ledelsens forventninger til udviklingen i Reformernes påvirkning af elevtal Uddannelse ses i disse år som svaret på mange af samfundets udfordringer, og det vil i 2015 have stor betydning, når skolen ikke kun på planlægningsniveauet skal tilpasse sig den erhvervsskolereform som træder i kraft i august Forventningerne er, at denne reform grundlæggende har ændret eller vil ændre den måde, vi arbejder på, de uddannelser vi udbyder, den måde vi organiserer uddannelserne på og i sidste ende vores forretning. I første omgang tyder meget på, at der bliver tale om en nedgang på erhvervsuddannelserne, og ledelsen vil derfor have fokus på at tilpasse organisationen, så dette ikke påvirker økonomien på lang sigt. De nye grundforløb 1 kan potentielt blive en god indgang til de mange uddannelser og muligheder, Esnord byder på, men meget afhænger af, om eleverne vil tage imod dem, og det er et stort usikkerhedsmoment. På gymnasieområdet forventes det, at skolen kan fastholde og måske øge sit elevtal i Helsingør gennem en markedsføringsindsats med fokus på Campus Helsingør i årets første måneder. 10. klasse var i vækst i 2014, og det forventes, at skolen fastholder en stigning i elevtallet på 10. klasse, idet Esnord fra august 2015 foruden 20/20-modellen for 10. klasse også vil udbyde EUD10 som et tilbud til de elever, der ikke har forudsætningerne for at starte i den almindelige 10. klasse. På efteruddannelsesområdet er det ledelsens forventning, at de nye 6-ugers pakker til ledige vil kunne give et større volumen, efterhånden som de bliver kendt. Skolen forventer at fastholde sin styrkeposition på uddannelser til medicoområdet og til industrien. På bygge- og anlægsområdet er der indledt samarbejde med jobcentre, organisationer og bl.a. Metroselskabet om udbud af AMU-forløb med henblik på at sikre arbejdskraft til de store anlægsprojekter i regionen, herunder metrobyggeriet. Det første hold startede på byggepakken i februar Ny organisation Ved årsskiftet til 2015 implementerede Esnord en ny organisationsstruktur, som er designet til bl.a. at varetage de nye opgaver, som EUD-reformen stiller skolen. Det er ledelsens forventning, at denne nye struktur skal give mere overskuelighed, lette beslutningsgangene og skabe større fremdrift. Med den nye struktur har skolen fået uddannelsesledere, som skal stå for den daglige ledelse af medarbejderne og være tæt på dem, så der dermed bliver taget hånd om nogle af de kritikpunkter, som fremgik af MTU en. Kompetenceudvikling 2015 vil være et år, hvor vi ud over omstilling har fokus på udvikling og udvikling af kompetencer. Samarbejdsprojektet forventer skolen sig meget af. Der er nedsat arbejdsgrupper og referencegrupper, som skal sikre, at de metoder, der afprøves i projektet, bliver spredt og implementeret på tværs af skolen. 22

23 Strategi Strategiarbejdet igangsat i 2014 vil i løbet af den første halvdel af 2015 resultere i en samlet strategi for Esnord for årene Denne strategi vil udgøre en fælles ramme og retning for skolen og for medarbejderne på alle niveauer. Arbejdet med at konkretisere og implementere strategien forventes at medvirke til at skabe mere sammenhæng og følelsen af at være én skole. Forventet økonomisk udvikling Skolen budgetterer i 2015 med et overskud på 0,9 mio. kr. Resultatet er påvirket af omkostninger til ombygninger og omstillingsomkostninger som følge af EUD-reformen. Den økonomiske målsætning for Esnord er, at driften skal finansiere, at skolen kan henlægge 4,5 mio.kr. årligt til senere afdrag på likviditetslånene fra Undervisningsministeriet samt investeringer og strategiske tiltag. Ledelsen vil derfor iværksætte initiativer, der kan sikre dette, herunder effektiviseringer og resultatforbedringer, således at der sikres likviditet til at kunne afdrage på lånene fra 2017 samt genopbygge egenkapitalen. Idet Esnord i har leveret AMU-kurser til virksomheder, hvor der er risiko for, at kriterierne for modtagelse af VEU-godtgørelse ikke er overholdt, foreligger der en risiko for, at skolen skal tilbagebetale tidligere modtagne midler, hvilket på sigt kan have en negativ effekt på skolens økonomi. 23

24 MÅLRAPPORTERING Det overordnede politiske mål Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemført (mindst) en ungdomsuddannelse i Esnord bidrager til denne målsætning ved at tilbyde forskellige former for ungdomsuddannelse, informere om mulighederne, og opbygge netværk med alle de aktører som skal spille sammen, hvis målsætningen skal nås. I 2014 har Esnord igangsat arbejdet med at implementere EUD-reformen, udviklet nye GF1-forløb, som er specielt designet til at gøre overgangen fra grundskolen til erhvervsuddannelser lettere. Skolens deltagelse i informations- og brobygningsaktiviteter er udvidet, og skolen har iværksat nye initiativer til forbedring af undervisningskvaliteten gennem projekter om bl.a. klasserumsledelse og skriftlighed. Målrapportering Tabel 2 Tilgang mv. på erhvervsuddannelser grundforløb Grundforløb i alt ) Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 24,2 % 26,3 % 25,5 % 24,5 % 28,0 % Grundforløb 1031 Produktion- og udvikling ) Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 18,2 % 14,3 % 18,5 % 19,7 % 21,5 % Grundforløb 1032 Strøm, styring og IT ) Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 14,8 % 15,3 % 24,2 % 22,3 % 24,5 % Grundforløb 1033 Bil, fly og transport ) Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 15,6 % 22,0 % 19,3 % 15,1 % 19,9 % 24

25 Grundforløb 1034 Bygge og anlæg ) Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 28,8 % 31,0 % 27,4 % 26,0 % 27,0 % Grundforløb 1035 Transport ) Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 21,5 % 28,6 % 32,3 % 26,7 % 31,3 % Grundforløb 1036 Merkantil )Tilgang )Antal årselever i året )Frafald efter 6 mdr. 31,1 % 19,5 % 17,2 % 24,1 % 32,8 % Grundforløb 1038 Mad til mennesker )Tilgang )Antal årselever i året )Frafald efter 6 mdr. 26,5 % 35,1 % 28,7 % 25,8 % 31,9 % Grundforløb 1041 Bygnings- og brugerservice ) Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 0,0 % 37,8 % 40,4 % 42,9 % 50,0 % Opgjort for såvel hvert enkelt grundforløb som totalt. 2) Tilgang er defineret som det antal elever, der har udløst tilskud 1. tælledag i året (første gang eleven tælles). Tilgangen er opgjort for året. 3) Det antal årselever, som institutionen har modtaget tilskud eller betaling for, og som er undervist af institutione. Kostelever indgår ikke i optællingen. 4) Frafald efter 6 måneder (UNI-C s forløbsstatistik). 25

26 Tabel 3 Tilgang mv. på erhvervsuddannelser hovedforløb Hovedforløb i alt Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 7,3 % 6,9 % 5,0 % 6,4 % 8,9 % Hovedforløb 1031 Industrioperatør Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 4,1 % 1,1 % 2,0 % 0,9 % 1,0 % Hovedforløb 1032 Elektriker Tilgang ) Antal årselever i året w 3) Frafald efter 6 mdr. 8,8 % 9,1 % 4,8 % 10,3 % 3,3 % Hovedforløb 1033 Personvognsmekaniker Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 5,1 % 8,0 % 3,4 % 4,8 % 4,2 % Hovedforløb 1034 Tømrer, snedker, VVS og bygningsmaler Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 8,8 % 5,2 % 6,1 % 7,5 % 17,3 % Hovedforløb 1035 Redder Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 0,0 % 6,1 % 10,2 % 4,5 % 2,4 % Hovedforløb 1038 Ernæringsassistent og gastronom Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 16,0 % 9,1 % 7,1 % 5,3 % 6,4 % 26

27 Hovedforløb 1041 Serviceassistent Tilgang ) Antal årselever i året ) Frafald efter 6 mdr. 2,4 % 21,7 % 0,0 % 16,9 % 10,7 % Opgøres samlet for flere hovedforløb, der hører til et grundforløb. UNI-C s forløbsstatistik er i lighed med sidste år anvendt som grundlag. Tilgangstallet på 199 i 2013 på hovedforløb 1033 personvognsmekaniker er sandsynligvis fejlbehæftet. Skolen er i dialog med Undervisningsministeriet om dette, da det er ministeriets data. Fejlen har ikke økonomisk effekt for skolen. 2) Antal årselever, som institutionen har modtaget tilskud eller betaling for, og som er blevet undervist på institutionen. 3) Frafald efter 6 måneder (UNI-C s forløbsstatistik). Tabel 4 Fuldførelsesprocent på erhvervsgymnasiale uddannelser Uddannelse 2012/ / / / /09 HHX 67 % 71 % 68 % 73 % 74 % HTX 84 % 87 % 84 % 82 % 76 % Tabel 5 Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Antal ÅE i året Tabel 6 Anden aktivitet opgjort på uddannelser Årselever AMU Åben uddannelse Brobrygn./introduktion Pædagogikum Skolepraktik Skolehjem Aktivitet hvor Erhvervsskolen Nordsjælland er afholdende skole eks. indlån 27

28 Tabel 7 Aktivitet udført på andre institutioners godkendelse Årselever AMU Tabel 8 Aktivitet udført af andre på institutionens godkendelse Årselever AMU Tabel 9 Optagne, indgåede og afbrudte aftaler Optagne elever HF ) Antal indgåede aftaler ) Afbrudte aftaler Antal optagne elever er antal elever med opnåede kvalifikationer til hovedforløbet 2) Antal indgåede aftaler er det antal aftaler, der har udløst tilskud fra AUB (praktikpladspræmie) 3) Afbrudte aftaler ifølge LIS Tabel 10 Antal elever med uddannelsesaftale ultimo året Antal elever med uddannelsesaftale ultimo Igangværende aftaler (ordinære) pr. 31/12 i følge LIS 28

29 REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsskolen Nordsjælland for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2014 med tilhørende vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Ændring i præsentation Efter Undervisningsministeriets anvisninger præsenteres dagsværdien af afledte finansielle instrumenter nu under henholdsvis andre tilgodehavender og langfristet gæld. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med nedennævnte undtagelser: Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 29

30 regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. 30

31 Resultatopgørelse Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes mod taget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Skolehjem og kostafdeling Administrative fællesskaber, værtsinstitution Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt amortisering af realkreditlån. Finansielle instrumenter Værdiregulering af finansielle instrumenter, som er indgået for at sikre en pengestrøm, reguleres over egenkapitalen. Balance Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 31

32 Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Levetid Scrapværdi Bygninger erhvervet før 1. januar år 40-50% Bygninger erhvervet efter 1. januar år 40-50% Bygningsinstallationer 10 år 0% Undervisningsudstyr 3-5 år 0% Andet udstyr og inventar 3-5 år 0% Indretning af lejede lokaler maks. lejeperioden / 5 år ved ej fastsat lejeperiode Scrapværdier er fastsat ud fra individuel vurdering af ejendommenes konstruktion og materialer. Kunstværker, som indgår under posten andet udstyr og inventar, er værdiansat til ekstern vurderet dagsværdi. Der foretages ikke afskrivninger på skolens kunstværker. Aktiver med en anskaffelsessum på under kr eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Af - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Varebeholdninger Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Finansielle gældsforpligtelser Realkreditlån, lån hos kreditinstitutter og lån hos Ministeriet indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 32

33 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og langfristet gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. Egenkapital I henhold til Undervisningsministeriets vejledning af 11. november 1992 opdeles egenkapitalen på følgende måde: Egenkapital pr , opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af om selvejende uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr mv. (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af skolens ophør skal anvendes i henhold til skolens vedtægter). Egenkapital i øvrigt (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af skolens ophør skal anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse). Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 33

34 Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. 34

35 35

36 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse 4 ( ) ( ) Markedsføring 5 ( ) ( ) Ledelse og administration 6 ( ) ( ) Bygningsdrift 7 ( ) ( ) Aktiviteter med særlige tilskud 8 ( ) ( ) Skolehjem og kostafdeling 9 ( ) _ ( ) _ Omkostninger i alt ( ) _ ( ) _ Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 11 ( ) ( ) Finansielle poster i alt ( ) ( ) Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat

37 Balance pr Note kr. kr. Indretning af lejede lokaler Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Mellemregning CBA Tilgodehavender Likvide beholdninger Henlæggelse til afdrag på lån hos Undervisningsministeriet Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

38 Balance pr Note kr. kr. Egenkapital pr ( ) ( ) Egenkapital i øvrigt 14 ( ( ) Egenkapital i al ( ( ) Hensatte forpligtigelser Hensatte forpligtigelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Statslån, Undervisningsministeriet Langfristet gæld i alt Næste års afdrag på langfristet gæld Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Leverandører af varer og tjenesteydelser Mellemregning med Undervisningsministeriet Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17 Andre forpligtelser 18 38

39 Pengestrømsopgørelse for 2014 ½½ kr. kr. Årets resultat Regulering vedrørende: Af- og nedskrivning Gevinst/tab ved salg af aktiver 0 ( ) Igangværende arbejder Regnskabsmæssig regulering af øvrige hensættelser ( ) ( ) Regnskabsmæssig regulering af amortiseringsomkostninger og kurstab Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer Ændringer i driftskapital vedrørende: Varebeholdninger ( ) Tilgodehavender ( ) Kortfristet gæld ( ) ( ) Pengestrømme fra driftsaktiviteter Køb af materielle anlægsaktiver ( ) ( ) Salg af materielle anlægsaktiver Tilbagebetaling af deposita Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ( ) Ændring i lån fra Undervisningsministeriet 0 0 Ændring i realkreditlån ( ) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) ( ) Ændring i likviditet i alt Likvider 1. januar Likvider 31. december

40 Noter 1. Budget 2015 For 2015 budgetteres der med et overskud på 0,9 mio.kr. og en likvid beholdning ultimo året på 73,4 mio. kr. (inkl. henlæggelse til afdrag på lånene hos UVM). En forudsætning for dette resultat er, at det budgetterede aktivitetsniveau overholdes, og at skolen sikrer stram budgetstyring, omkostningsbevidsthed samt realiserer den forudsatte og budgetterede elevtilgang. Budget 2015 skal vurderes i sammenhæng med budgetterne for årene , hvor skolen i 2017 og 2018 genoptager afdragene på lånene. I de kommende år har skolen fokus på stram økonomistyring for at sikre likviditet til at kunne afdrage på lånene. I årene skal der hvert år bindes 4,5 mio. kr. i fri likviditet til afdrag på lån hos UVM i 2017 og Den akkumulerede henlæggelse til afdrag på lån hos UVM skal derfor være 13,5 mio. kr. ultimo Den budgetterede likvide beholdning ultimo 2015 er på 73,4 mio. kr. inklusive henlæggelsen på 13,5 mio. kr. til UVM. Likviditetsbeholdningen ultimo året skal som udgangspunkt finansiere driftsaktiviteterne i efterfølgende kvartal, da der i beholdningen indgår forudbetaling af bygnings- og fællestaxameter for 1. kvartal i budgetåret. Frem til 2017 skal der skabes yderligere fri likviditet for at kunne skabe en ekstra reserve til at afdrage på skolens gæld i 2017 og Der er således fortsat behov for at have stor fokus på aktiviteter, der kan skabe yderligere likviditet for skolen i perioden frem til 2017, for at kunne servicere afdragsforpligtelserne samt skabe en likviditetsmæssig stødpude der kan imødegå evt. uforudsete omkostninger kr. kr. 2. Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter ( ) Særlige tilskud Skolehjem og kostafdeling I alt

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. CVR-nr. 28 71 70 00. Årsrapport for 2007

Nordfyns Gymnasium. CVR-nr. 28 71 70 00. Årsrapport for 2007 Nordfyns Gymnasium CVR-nr. 28 71 70 00 Årsrapport for 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere