Vi har behov for en diagnose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har behov for en diagnose"

Transkript

1 Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for betydningen og nødvendigheden af, at man i Danmark får en officiel anerkendt definition af begrebet dyskalkuli, således at det er muligt at foretage en nødvendig skelnen mellem det brede begreb matematikvanskeligheder og dyskalkuli. I Region Nordjylland er der i august 2012 igangsat et projekt Unge med matematikvanskeligheder dyskalkuli. Projektet har deltagelse af folkeskoler og ungdomsuddannelser i regionen og vil i en 3-årig periode teste 2000 unge for matematikvanskeligheder. Projektet er begrundet i en erkendelse af, at der i ungdomsuddannelserne og i folkeskolens afsluttende trin opleves et stigende behov for at støtte unge, der trods motivation og interesse har vanskeligheder med at honorere de faglige krav i matematik. Det overordnede formål med projektet er at udbrede og styrke indsatsen overfor unge med massive matematikvanskeligheder. I tilknytning hertil har projektet som formål at søge at rette fokus mod

2 nødvendigheden af en præcis definition og afgrænsning af begrebet dyskalkuli i forhold til matematikvanskeligheder. Manglende fælles forståelse Det er projektets opfattelse, at det af flere årsager er nødvendigt at kunne skelne mellem matematikvanskeligheder og dyskalkuli. Begrebet matematikvanskeligheder er - som vi ser det - især knyttet til en beskrivelse af vanskeligheder med faget matematik og dermed de matematiske færdigheder, der erhverves i uddannelsessystemet. Som følge heraf betragtes og beskrives matematikvanskeligheder ofte som indlæringsvanskeligheder (learning difficulties). Dyskalkuli kan være en medvirkende faktor til disse indlæringsvanskeligheder; men bør herudover beskrives og opfattes som en funktionsnedsættelse (learning disability) - og dermed implicit et specifikt handicap knyttet til evnen til at udvikle og erhverve matematiske færdigheder. På nuværende tidspunkt findes der ikke i Danmark nogen anerkendt og alment accepteret definition af dyskalkuli forstået som en funktionsnedsættelse; men begrebet anvendes mere eller mindre uklart til at beskrive massive matematikvanskeligheder. Vi finder, at det er afgørende, at få startet en diskussion af begreberne matematikvanskeligheder og dyskalkuli, da en mere klar og entydig forståelse af begreberne og de bagvedliggende årsagsforklaringer vil være medvirkende til, at personer med vanskeligheder tilbydes den rette støtte og undervisning. I Danmark har der været modvilje mod at gå ind i en diskussion omkring en afgrænsning mellem det mere brede begreb matematikvanskeligheder og et mere snævert begreb dyskalkuli. Begrebet dyskalkuli har været genstand for kritik, der primært har været rettet mod begrebets menneskesyn og defektorientereing samt det forhold, at den matematik, der er knyttet til dyskalkulidiagnosen, er et for snævert område at vurdere elevens forståelse for matematik på. Manglende enighed omkring anvendelse af begrebet dyskalkuli medfører, at det for de enkelte uddannelsesinstitutioner kan være vanskeligt at argumentere for og motivere ansøgninger rettet mod unge med matematikvanskeligheder. Det er projektets erfaring, at mange PPR-kontorer undlader at vurdere og beskrive elevens vanskeligheder med matematik, da man mangler en anerkendt og officiel definition af begrebet. På samme måde kan det være vanskeligt at motivere ansøgninger

3 om studiestøttetimer under SPS-ordningen. Tildeling af støtte kræver, at man som ansøger kan argumentere for og begrunde, at der er tale om en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever. Manglende fælles forståelse for baggrunden til matematikvanskeligheder medfører, at det er de enkelte uddannelsesinstitutioner, der selvstændigt og uden officielle kriterier definerer og beskriver vanskelighedernes karakter, hvilket medfører risiko for, at støttetildelingen sker tilfældigt og på vidt forskelligt grundlag. Matematikvanskeligheder og dyskalkuli. I den internationale litteratur om matematik og matematikvanskeligheder er der efterhånden bred enighed om, at der er et medfødt neuralt grundlag for matematisk tænkning The Number Sense. The number sense betegner det nyfødte barns medfødte evne til at diskriminere mellem mængder, intuitivt afgøre mindre mængders størrelse og foretage (meget) simple aritmetiske operationer (1+1 og 2-1). Dette medfødte neurale grundlag har betydning for vores evne til senere i barndommen gennem modningsprocesser i hjernen og som følge af (in-formel) læring - at erhverve grundlæggende matematiske færdigheder - herunder især dannelsen af en indre mental tallinje samt talforståelse. Dette er igen forudsætningen for senere i uddannelsessystemet at erhverve mere specifikke og formelle matematiske færdigheder. Erhvervelse af mere formelle matematiske færdigheder bygger på det medfødte neurale grundlag samt en række kognitive funktioner, hvor forhold omkring arbejdshukommelse, opmærksomhed, sprog, begrebsdannelse, læsning, planlægningsevne mm. har betydning. Erhvervelsen af formelle matematiske færdigheder er udover de individuelle forhold naturligvis også bundet til den (undervisningsmæssige) kontekst, færdighederne erhverves i. Det anslås, at omkring % har vanskeligheder i forhold til at opfylde fastsatte fagmål. Vanskelighederne bliver ofte beskrevet med udgangspunkt Oluf Magnes flerfaktormodel, hvor matematikvanskeligheder karakteriseres som en sammensat indlæringsvanskelighed, der opstår i samspillet mellem individets indlæringspotentiale, matematikkens indhold og undervisningen.

4 Oluf Magnes definition/afgrænsning er tæt knyttet til de matematiske færdigheder, der erhverves i uddannelsessystemet. Definitionen og årsagsforklaringen er derfor især værdifuld i forhold til et udredningsarbejde med henblik på pædagogiske støttetiltag, da den betoner, at flere faktorer kan være årsag til vanskelighederne. Hermed er der implicit en forståelse af, at det er nødvendigt at analysere alle faktorer for at få et dækkende billede af årsager(ne) til vanskelighederne. Hvor begrebet matematikvanskeligheder således kan opfattes som en bred og samlende betegnelse for vanskeligheder med matematikkens emneområder, kan og bør begrebet dyskalkuli betragtes mere snævert. Dyskalkuli er kendetegnende ved massive og vedvarende vanskeligheder med at forstå og arbejde med selv simple talfakta, og vi har i projektet som et første forsøg valgt at definere dyskalkuli som følger: Dyskalkuli er en funktionsnedsættelse af neuro-genetisk oprindelse, der skyldes medfødte vanskeligheder med den intuitive forståelse af mængder og antal. Dyskalkuli er kendetegnet ved vanskeligheder med talforståelse og nedsat evne til at tilegne sig grundlæggende matematiske færdigheder og procedurer. Vanskelighederne er ofte uventede set i forhold til andre kognitive og indlæringsmæssige færdigheder. Konsekvenserne af dyskalkuli viser sig som problemer med matematisk forståelse med deraf følgende manglende evne til at anvende matematik funktionelt. Dyskalkuli en funktionsnedsættelse Med vores forsøg på at nærme os en definition ønsker vi at betone, at dyskalkuli i lighed med læsevanskeligheder - er en afgrænset funktionsnedsættelse, der er begrundet neuro-genetisk. Samtidigt er der med vores forslag til definition søgt at tage højde for, at handicappet har følgevirkninger i forhold til erhvervelse af matematiske færdigheder, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes livssituation. På baggrund af ovenstående giver det mening at skelne mellem to former for vanskeligheder. En snæver forståelse og beskrivelse af vanskelighederne, hvor vanskelighederne defineres ud fra et forudsætningsniveau dyskalkuli - og en mere bred forståelse og beskrivelse, hvor

5 vanskelighederne primært anskues som vanskeligheder med at erhverve faglige færdigheder matematikvanskeligheder. Hvorfor men ikke hvordan Med ovenstående afgrænsning af begreberne har projektet et udgangspunkt til at forklare, hvorfor, elever har vanskeligheder med matematik i uddannelsessystemet. Meget forenklet kan vanskelighederne enten skyldes en medfødt funktionsnedsættelse eller en eller flere faktorer i samspillet mellem elevens (faglige) forudsætninger, undervisningens indhold og den sociale kontekst, eleven befinder sig i. Ovenstående afgrænsning af begreberne fortæller derimod ikke noget om, hvordan man gennem test kan skelne mellem de to grupper - ligesom der heller ikke gennem afgrænsningen er forklaringer på, hvorledes undervisningen for de to grupper skal tilrettelægges. Det er her afgørende, at der udvikles testmaterialer, der på kvalificeret vis kan medvirke til at identificere de to grupper, således at den enkelte elev kan tilbydes den rette støtte og undervisning. Efter vor opfattelse findes der i dag ikke dansk testmateriale, der på fagligt og veldokumenteret vis kan anvendes til at skelne mellem de to grupper. De kommende måneders arbejde i projektet vil derfor i første omgang centrere sig omkring udvikling af testværktøjer, der muliggør en adskillelse af de to grupper, efterfulgt af forslag til pædagogiske tiltag for de elever, der af forskellige årsager har det svært med matematik. Projektet hører derfor gerne fra forskere eller andre interesserede, der vil medvirke til at udvikle relevante testmaterialer. Referencer: Butterworth, Brian et al: From Brain to Education. Science 332, 1049 (2011). DOI: /science Dehane, Stanislas et al: Three pariental circuits for number processing. Cognitive neuropsychology 2003, 20 (3/4/5/6) Dehane, Stanislas (u.å): Précis of The number sense. Mind and Language Kaufmann L, von Aster M.: The diagnosis and management of dyscalculia. Dtsch Arztebl Int 2012; 109(45) DOI: /arzebl Lunde Olav (2010): Hvorfor tall går i ball. Info Vest forlag

6 Shalev, Ruth S: Developmental Dyscalculia. Download jcn.sagepub at UNIV ARIZONA LIBRARY aug

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udviklet af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Dansk Videnscenter for Ordblindhed 2007 Udvikling og afprøvning

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Simon Schulin. Den lærende mentor

Simon Schulin. Den lærende mentor Simon Schulin Den lærende mentor Simon Schulin Den lærende mentor UDGIVER Projekt HOLD FAST UDGIVELSESÅR 2013 FORFATTER Simon Schulin FOTO Projektets egne medarbejdere DESIGN OG TRYK Stormes Grafisk OPLAG

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere