Prioriterings- og effektiviseringskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriterings- og effektiviseringskatalog"

Transkript

1 Prioriterings- og effektiviseringskatalog Til - og Erhvervsudvalget den 20. august 2014

2 Om prioriterings- og effektiviseringskataloget - og Erhvervsudvalget har den 22. januar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes et prioriterings- og effektiviseringskatalog til budget på samlet 75 mio. kr., svarende til 2 procent af kommunens serviceudgifter. Prioriterings- og effektiviseringskataloget skal imødegå eventuelle usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budgetlægningen og skaffe råderum til prioritering af vækstinitiativer og nye ønsker til drifts- sbudgettet. Kataloget indeholder både beskrivelser af mulige effektiviseringer og servicereduktioner. Effektiviseringer kan ske gennem fx struktur- og organisationsændringer, indførelse af nye arbejdsgange og digitalisering. Servicereduktioner indebærer i nogle tilfælde, at kommunen helt ophører med at tilbyde visse ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde borgerne efter lovningen. I andre tilfælde indebærer servicereduktioner, at serviceniveauet sænkes for enten lovbundne eller ikke-lovbundne opgaver. De enkelte prioriterings- og effektiviseringsmuligheder er drøftet i de relevante MED-udvalg i perioden martsjuni, mens det samlede katalog er drøftet i Hoved-MED på mødet den 20. juni Efter Byrådets budgettemamøde den 25. juni 2014 offentliggøres prioriterings- og effektiviseringskataloget på viborg.dk. Herefter drøftes kataloget på budgetmøde mellem Hoved-MED og - og Erhvervsudvalget på mødet den 20. august På - og Erhvervsudvalgets udvalgsmøde samme dag, tages der stilling til, om kataloget skal indgå i de videre budgetdrøftelser herunder Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

3 Oversigt over prioriterings- og effektiviseringsmuligheder Nr. (besparelse i kr.) Mål Samlet besparelse (alle udvalg) og Erhvervsudvalget Administrativ organisation Jobrotationsordning på Rådhuset Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner Annoncering i lokalaviserne reduceres Ingen kontorelever Effektiviseringer og besparelser i den administrative organisation Andel af tværgående forslag Øvrige Nedsættelse af tilskud til VIBORGegnens Erhvervsråd Nedsættelse af tilskud til VisitViborg Reducere budgettet til ejendomsvedligeholdelse Elektroniske avis- og tidsskriftsabonnementer til byrådsmedlemmer Andel af tværgående forslag Rammebesparelse (rest) Børne- og Ungdomsudvalget Nedsættelse af åbningstiden i dagtilbud Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner Nedlæggelse af barnepasningsordning i "De utrolige år" Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes Centralisering af tandplejen PPR s ressourceforbrug i den tværfaglige model Besparelse ift. lockoutkonsekvens Digitale læremidler på skoleområdet Central skolebiblioteksfunktion nedlægges Naturskolen lukkes Nedlæggelse af den kommunale svømmeundervisning Struktur og organisering på skoleområdet Tilskud til Naturvidenskabernes Hus bortfalder Prioritering i antal hold på ungdomsskolen Musicaltalentskolen lukkes Nedlæggelse af fritidsvejlederfunktionen Harmonisering af tildeling til inde- og udegrupper i dagtilbud Samle administrative opgaver på skoleområdet Skolebuskørsel Reduceret investering i forebyggelse Andel af tværgående forslag Rammebesparelse (rest) Klima- og Miljøudvalget Reduceret kvalitet/service i naturforvaltningen Andel af tværgående forslag Rammebesparelse (rest) Kultur- og Fritidsudvalget

4 Oversigt over prioriterings- og effektiviseringsmuligheder Nr. (besparelse i kr.) Mål Ny struktur på biblioteksområdet Effektivisere driften af de selvejende idrætshaller Lukning af Kølvrå Friluftsbad og Midtjysk Friluftsbad Harmonisering af tilskud til kulturhuse og forsamlingshuse Reduktion på museumsområdet Andel af tværgående forslag Rammebesparelse (rest) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Lukning af botilbuddet Lavendelvej Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU Tomgangsleje på Langdammen Ugentlig lukkedag på aktivitetstilbud i handicap Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau Andel af tværgående forslag Rammebesparelse (rest) Teknisk Udvalg Reduceret service/kvalitet på det grønne område Trafiksikkerhed nedprioriteres Privatisering gadelys Reduktion vedr. den kollektive trafik Besparelse på asfaltbelægning på de kommunale veje Andel af tværgående forslag Rammebesparelse (rest) Ældre- og Sundhedsudvalget Reducere brug af interne stillingsopslag Omlægning af nattevagten Rengøring hver 3. uge Sparet husleje - Administrationen Indførelse af Bjerringbromodellen i resten af Viborg Kommune Harmonisering af Levebo-miljø Testcenter til afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler Reduktion af konsulentstaben i Innovationscentret Udvidelse af nyt plejecenter i banebyen med 30 pladser Klostertoften bevares som plejecenter Tilbagerulning af leve/bo i plejecentrene Lukning af plejecenter Bytoften Nedlæggelse af ubenyttet pulje vedr. forløbskoordination Afståelse af lejemål, Banegårdspladsen Justering af midler til forebyggelsesområdet Reduktion af B&U s og J&V s (HPU) andele af sundhedsbudgettet Andel af tværgående forslag Rammebesparelse (rest) Beredskabskommissionen Sammenlægning af beredskabsområdet / rammereduktion Andel af tværgående forslag

5 Oversigt over prioriterings- og effektiviseringsmuligheder Nr. (besparelse i kr.) Mål Rammebesparelse (rest) Tværgående forslag (er fordelt ovenfor) Energibesparelse vedr. lysinstallationer i kommunale bygninger Personaleadministrative effektiviseringer Besparelser på andre konti end drift Insourcing af konsulentopgaver Salg af Violvej 12 pga. ny anvendelse af Lavendelvej

6 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 1 Jobrotationsordning på Rådhuset Tværgående Administrativ organisation Indsamling af timer I Viborg Kommune foregår der meget uddannelse / kurser, der er af så kort varighed, at det ikke kan betale sig for den enkelte afdeling at søge jobrotationsydelse hjem. Yderligere er der mange afdelinger der ikke er klar over, at næsten alt den eksterne uddannelse og kursusvirksomhed der anvendes kan indgå under jobrotationsordningen. Der er typisk tale om uddannelse i form af enkelte dage spredt ud over året, og fordelt på mange forskellige medarbejdere. Spredte uddannelsesdage, som ikke kan bruges til noget i sig selv, men ved at blive indsamlet i en stor pulje bliver til "mange bække små" der kan bruges på Rådhuset. Tilbuddene i HR kursuskatalog kan eksempelvis indgå. Herudover foregår der også meget uddannelse af længere varighed, disse timer skal også indsamles til den fælles pulje. Det er ofte uddannelse i form af diplommoduler inden for ledelse eller andre fagområder og kommunomuddannelsen. Eksempel For at illustrere potentialet i at indsamle timer systematisk, vises nedenfor hvad indsamling af timer ved jobcenter og ydelseskontor og hos økonomistaben har givet. Jobcenter og Ydelseskontor har i perioden samlet timer til brug for jobrotation, og der er ansat 5 vikarer fordelt med 1 på ydelseskontoret og fire i jobcenteret timers uddannelse * 176,20 kr. i refusion. = ,4 kr. i indtægt. (Indtægten bruges pt. til dækning af lønudgiften til vikarer samt hel/delvis dækning af udgifter til uddannelse). staben har i perioden indsamlet 760 timer på 5 medarbejdere, som er i gang med uddannelse. 760 timer * 176,20 kr. = kr. Timer pr. medarbejder Jobcenter & YK (3642 timer X 2) = 7284 timer årligt fordelt på 150 medarbejdere = 48 timer pr. medarbejder. staben 760 timer indsamlet over 2½ mdr. (760 / 2,5 mdr.) X 8 mdr. = 2432 timer årligt fordelt på 60 medarbejdere (fuldtid) = 40 timer pr. medarbejder. Regner vi på hele rådhuset personale - forsigtigt estimat ud fra den forudsætning, at jobcenter/ ydelseskontor og økonomistab er repræsentativ for rådhuset personalet som helhed. 44 timer * 700 medarbejder (fuldtid) = timer * 176, 20 kr. = ca kr. i indtægt. Antallet af timer betyder at, der i rådhuset skal være ansat 16 helårspersoner som vikarer, som skal opfylde reglerne for ansættelse. Anvendelse af penge fra jobrotationsordningen Pengene går til en samlet pulje. Udgangspunktet vil være, at den enkelte afdeling, der melder uddannelse/kursus ind, IKKE automatisk vil få deres andel af vikartiden. Afdelinger ansætter samme antal vikarer, som de plejer, men skal motiveres til at ansætte en under jobrotationsordningen. Det betyder, at det skal være en ledig med minimum 3. mdr. ledighed. Det vil udløse rotationsmidler, som kan bruges til at finansierer ansættelsen delvist. Ved ansættelse af jobrotationsvikar får afdelingen 50 % af jobrotationsmidlerne som tilskud til vikarens løn, herved sparer afdelingen lønkroner. Hvis vikar ansættes i 6 mdr. er tilskuddet til afdelingen 926 timer x 176,20 kr. *50 % = ,60 kr. De resterende 50 % indgår i prioriteringskataloget = kr. (½ af kr.) Det er et krav, at timer man ønsker at bruge til jobrotation bruges på ansættelse af vikarer. Det betyder, at der skal ansættes vikarer i alle timer for at få jobrotationsmidler hjem i det omfang, der er beskrevet. Organisering Det kræver en god intern organisering, hvis indsamling af uddannelsestimer i den størrelsesorden, der

7 er skitseret i regneeksemplerne, skal kunne lykkedes. Derudover kræver det markedsføring af ordningen til relevante chefområder. Jobcenter /arbejdsmarkedsstaben + Ydelseskontor+ Løn-og personale og HR er i den sammenhæng de centrale aktører. Indsatsen vurderes at kræve en investering i en 3/4 stilling ( kr.)i jobcenteret. Den ekstra stilling skal bruges til indsamling af timer, udarbejdelse af ansøgninger, afregning, udsøgning af vikarer, myndighedsopgaven samt til løn- og personale opgaver og HR konsulent opgaver. Arbejdsopgavernes fordeling skal aftales nærmere mellem de involverede afdelinger. NB! Det netop offentliggjorte oplæg til reform af beskæftigelsesindsatsen indeholder en passus om, at kommunerne fremover skal dække en del af udgifterne til jobrotationsydelsen. Med andre ord vil dette indgå i refusionsomlægningen og hvis det gennemføres betyder, at kommunen/beskæftigelsesområdet fremover ikke modtager 100 % statsrefusion på jobrotationsydelsen. Der står ikke nærmere i oplægget og om reformen bliver vedtaget med virkning fra 1. januar 2015 er usikkert. Hvis refusionen reduceres til 50 %, som den nuværende refusion på andre virksomhedsrettede tilbud i beskæftigelsesindsatsen, vil forslaget fortsat være relevant og økonomisk fordelagtigt for kommunen. Ansættelse af ledige som vikarer giver højere skattegrundlag samt kommunen får løst opgaver fremfor blot udbetaling af passiv forsørgelse til ledige. service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder) +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 Tiltag kræver investering i ¾ stilling i jobcentreret Besparelse, drift Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. ud af et potentiale på 2,7 mio. kr. pga. usikkerhed om evt. refusionsomlægning drift Investering, positive beløb = besparelser / merindtægter

8 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 2 Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg Kommunaldirektøren Adm. org. Undlade at indrykke henvisningsannonce til viborg.dk/job i lørdagstillægget i De Bergske Blade Besparelse, drift Baseret på 2014-priser. drift Investering,

9 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 3 Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine Teknik & Miljø Administrativ organisation (Facility Management) Kantinen har ikke haft prisstigninger gennem de senere år, og priserne ligger lavere end sammenlignelige kommuner. Det gælder eksempelvis sodavand, sandwich, småkager og gebyrer for levering / for sent bestilling. Der ydes i dag et tilskud til kantinedriften på 1,4 mio. kr. Tilskuddet til kantinedriften kan nedsættes med kr. samtidig med, at priser på mødeforplejning (dog ikke møder med politisk deltagelse) og salg i kantinen øges. Endvidere inddrages muligheder for øgede indtægter. service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder) Evt. bemærkninger Besparelsen rammer: - Forvaltninger/afdelinger der bestiller mødeforplejning. Bruges der flere penge på mødeforplejning, må der bruges færre på andre udgifter. - Medarbejdere, som køber mad i kantinen. - Kantinedriften. Reduceres indtægterne, vil der ske en budgetreduktion på kantinedriften. Besparelse, drift drift Investering,

10 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 4 Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner Tværgående Administrativ Det forventes, at der vil være mindre udgifter end budgetteret til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner i Den ene post er betalingen til Udbetaling Danmark, hvor der forventes et mindreforbrug på kr., som kan frigives til brug for prioriterings- og effektiviseringskataloget. På området for tjenestemandspensioner - som omfatter udbetaling af tjenestemandspension til pensionerede tjenestemænd, indbetaling af genforsikringsordning for ansatte tjenestemænd samt refusion for pensioner, som staten udbetaler på kommunens vegne har der i en årrække været stigende udgifter. Dette skyldes bl.a., at kommunen overtog en række medarbejdere fra det tidligere amt. Disse tjenestemænd var ikke genforsikret, hvilet medfører en væsentlig højere udgift, fra det tidspunkt, de pensioneres. Forvaltningen har lavet en prognose for udgifterne til tjenestemandspensioner i de kommende år, der viser, at udgiften må forventes at stagnere, hvor der tidligere har været en forventning om en fortsat stigning. Der kan således frigives budgetmidler til andre formål i størrelsesorden kr Besparelse, drift drift Investering,

11 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 5 Annoncering i lokalaviserne reduceres Kommunaldirektøren Administrativ organisation Ved kun at indrykke fællesannonce i Viborg Nyt (4 spalter pr. uge i gennemsnit) sparer vi i indrykningsomkostninger på de fem øvrige ugeaviser. En anden mulighed er at reducere kontoen og dermed mindske omfanget af annoncering i alle lokalaviser Besparelse, drift Beløbet er baseret på 2014-priser. drift Investering,

12 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 6 Ingen kontorelever Alle Administrativ organisation Viborg kommune ansætter årligt 5-6 nye kontorelever. Uddannelsen er 2-årig, og vi har således i alt elever under uddannelse ad gangen. Budgettet til elever er på netto 2,282 mio. kr. pr. år, og dækker aflønning af eleverne. En uddannelsesansvarlig i Stabs- og Byrådssekretariatet løser en række administrative opgaver omkring elevernes forløb, svarende til ca. en halv fuldtidsstilling eller kr. ved det nuværende forhøjede elevantal. Denne besparelse er indregnet i prioriterings- og effektiviseringsmulighed 7 vedr. effektivisering af den administrative organisation. Derudover bruges personaletimer i flere forvaltninger i forhold vejlederrollen. Forslaget indebærer, at Viborg Kommune fra og med 2015 helt ophører med at ansætte og uddanne kontorelever. Et alternativ kan være at skære ned på antallet af elever. Dette kan reducere lønudgiften til elever forholdsmæssigt. Hvad angår udgiften til den uddannelsesansvarlige vil denne kunne reduceres, men ikke forholdsmæssigt. 2 8,3 12,5 12,5 Der er ikke regnet på sparet tidsforbrug i forvaltningerne til varetagelse af vejlederopgaven. Besparelse, drift drift Investering, Nettobesparelse, drift

13 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 7 Effektiviseringer og besparelser i den administrative organisation Alle Administrativ organisation Den administrative organisations andel af et samlet katalog på 75 mio. kr. udgør 9,3 mio. kr. Der er i kataloget beskrevet forslag, der for den administrative organisation udgør 5,5 mio. kr. i 2015, 6,7 mio. kr. i 2016 og 7,6 mio. kr. i 2017 og Dette effektiviseringsforslag beskriver eksempler på initiativer, som skal sikre, at den administrative organisation kan realisere en resterende rammereduktion, så reduktionsmålet på 9,3 mio. kr. opnås. (1.000 kr.) Reduktionsmål Forslag Rammereduktion Rammereduktionen er i nedenstående tabel fordelt på forvaltninger og stabe efter deres lønandel af budgettet. (1.000 kr.) Lønandel Kommunaldirektørens område 8,98% og Personalestaben 21,69% Børn & Unge 11,77% Job & Velfærd 30,17% Kultur, Service & Events 7,51% Teknik & Miljø 19,88% I alt 100,00% Initiativer: Opgaven består i at finde nye effektiviseringsgevinster fx via nye mødeformer (videomøder), digitalisering, prioritering af kerneopgaver, effektivisering af arbejds-/sagsgange, tilpasning af åbningstider/telefontider, optimering af fakturahåndtering og statslige effektiviseringsinitiativer jf. moderniseringsaftalen mellem Regeringen og KL. Inden for nogle af direktørområderne er der udover ovennævnte initiativer bekrevet yderligere initiativer, der kan bruges til at realisere den fordelte reduktion: Kommunaldirektørens område: Der spares kr. årligt på kontoen til drift og udvikling af kommunens internet og intranet. Såfremt forslaget Ophør af ansættelse af kontorelever i kataloget gennemføres, findes restbeløbet på kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i 2017 og 2018 på reduktion i administrationsopgaver ifm. kontorelever (ansættelse, vejledning mv.). Hvis forslag om kontorelever ikke gennemføres, vil restbeløbet i stedet blive fundet i en kombination af effektiviseringer og reduktion i serviceniveau, f.eks. i form af reduceret konsulentbistand til øvrige direktørområder og reduceret betjening af det politiske system. - og Personalestaben: I - og Personalestaben arbejdes med forskellige effektiviseringsinitiativer fx digitalisering af processer og værktøjer og bedre anvendelse af eksisterende værktøjer. Desuden vil det være nødvendigt at reducere omfanget af konsulentydelser, der ydes til forvaltninger og decentrale enheder. Børn & Unge: En reduktion vil ske på baggrund af en grundig analyse, som evt. vil kunne anvise besparelsespotentialer. Udmøntning af reduktionen afventer derfor leanproces, som gennemføres i administrationen. Job & Velfærd: En reduktion vil ske på baggrund af en grundig analyse, som evt. vil kunne anvise besparelsespotentialer.

14 Udmøntning af reduktionen afventer derfor leanproces, som gennemføres i efteråret Teknik & Miljø: Det administrative arbejde med trafiksikkerhed nedprioriteres betydeligt i en periode på 1,5 år, hvorved der spares ca kr./år. Eksempelvis laver der ikke: trafiksikkerhedsplan, trafiksikkerhedskampagner, dialogmøder med borgerforeninger og borgergrupper om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ligesom Trafiksikkerhedsudvalget sættes på stand by i perioden. Endvidere laves der brugerbetaling på vandløbs- og spildevandsadministration og lokalplaner, hvorved der spares ca kr. Kultur, Service & Events En reduktion vil ske på baggrund af en grundig analyse, som evt. vil kunne anvise besparelsespotentialer. En evt. realisering afventer bl.a. den leanproces, som gennemføres i administrationen Kommunaldirektørens område: Den fælles konto til hjemmeside og intranet vil ikke i samme grad kunne service, arbejdsvilkår understøtte det krav om digitalisering, som kommunerne står overfor. Regningen sendes hermed videre til andre afdelinger, der i givet fald skal betale for at få lavet opgaverne selv. På driftssiden bliver vi sårbare i forhold til f.eks. nødvendige sikkerhedsopdateringer, integrationer og optimering af svartid og oppetid. - og Personalestaben: Reduktionen vil få den konsekvens, at der i højere grad må hentes rådgivning fra eksterne konsulenter fremfor intern rådgivning. Børn & Unge: Der kan være udfordringer med at opretholde serviceniveauet i forhold til administrativ understøtning af kerneområderne inden for Børn & Unge. Job & Velfærd: Der kan være udfordringer med at opretholde serviceniveauet i forhold til administrativ understøtning af kerneområderne inden for Børn & Unge. Teknik & Miljø: Der er risiko for at antallet af trafikulykker ikke reduceres som forventet, og Viborg Kommune derfor ikke kan leve op til de nationale mål. Endvidere er der stor erfaring for at de nævnte trafiksikkerheds foranstaltninger medvirker til at reducere antallet af trafikulykker. Stiger trafikulykkerne, vil udgifterne på andre forvaltningsområder stige. Kultur, Service & Events: Der vil være udfordringer med at opretholde serviceniveauet i forhold til borgerservice og i forhold til de opgaver, der ligger i Kultur, Service & Events sekretariat. Besparelse, drift drift Investering, og

15 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 8 Nedsættelse af tilskud til VIBORGegnens Erhvervsråd Kommunaldirektør Politisk organisation/- og Erhvervsudvalget VIBORGegnens Erhvervsråd modtager et årligt tilskud fra Viborg Kommune til lokal erhvervsfremme, herunder iværksætteri, virksomhedsudvikling, globalisering og kompetenceudvikling. Samarbejdet, VIBORGegnens Erhvervsråds konkrete opgaver og de årlige tilskud er aftalt via en partnerskabsaftale for perioden , samt i årlige samarbejdsaftaler. I 2014 udgør tilskuddet fra Viborg Kommune ,00 kr. Jvf. den gældende partnerskabsaftale pristalsreguleres det årlige tilskud i henhold til reguleringssatsen for kommunale bevillinger. Reduktionen svarer i 2015 til ca. 8 % af det samlede tilskud fra Viborg Kommune. Primo 2014 er VisitViborg flyttet i nye lokaler på samme adresse som VIBORGegnens Erhvervsråd. En del af de foreslåede besparelser vil formentlig kunne hentes via et styrket samarbejde mellem de to organisationer, herunder administrativt samarbejde og sekretariat, eller gennem øgede indtægter. Uvist hvorvidt besparelser vil have indflydelse på antallet af. Eventuelle besparelser vil ikke være i overensstemmelse med den gældende partnerskabsaftale med VIBORGegnens Erhvervsråd. I partnerskabsaftalens punkt 7 er anført at det årlige tilskud pristalsreguleres i henhold til reguleringssatsen for kommunale bevillinger. Besparelse, drift drift Investering,

16 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 9 Nedsættelse af tilskud til VisitViborg Kommunaldirektør Politisk organisation/- og Erhvervsudvalget VisitViborg modtager et årligt tilskud fra Viborg Kommune til lokal turismefremmeindsats, herunder turismemarkedsføring, turistservice, turismeservice og turismeudvikling. Samarbejdet, VisitViborgs konkrete opgaver og de årlige tilskud er aftalt via en partnerskabsaftale for perioden , samt i årlige samarbejdsaftaler. I 2014 udgør tilskuddet fra Viborg Kommune ,00 kr. Jvf. den gældende partnerskabsaftale pristalsreguleres det årlige tilskud i henhold til reguleringssatsen for kommunale bevillinger. Reduktionen svarer i 2015 til ca. 8 % af det samlede tilskud fra Viborg Kommune. VisitViborg er primo 2014 flyttet i nye lokaler på samme adresse som VIBORGegnens Erhvervsråd. En del af de foreslåede besparelser vil formentlig kunne hentes via et styrket samarbejde mellem de to organisationer, herunder administrativt samarbejde og sekretariat, eller gennem øgede indtægter Uvist hvorvidt besparelser vil påvirke antallet af. Eventuelle besparelser vil ikke være i overensstemmelse med den gældende partnerskabsaftale med VisitViborg. I partnerskabsaftalens punkt 6 er anført at det årlige tilskud pristalsreguleres i henhold til reguleringssatsen for kommunale bevillinger. Besparelse, drift drift Investering,

17 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 10 Reducere budgettet til ejendomsvedligeholdelse Teknik & Miljø Ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk) Det fremgår af budgettet for 2014 og overslagsårene, at der er afsat følgende beløb til ejendomsvedligehold: Budgetbeløbene skal dække alle udgifter til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse, herunder både indvendigt og udvendigt vedligehold og installationer. Ud over ovennævnte beløb til planlagt og periodisk vedligehold, afholder de decentrale institutioner alle udgifter til akut vedligehold. Det estimerede beløb til planlagt og periodisk vedligehold i 2015 svarer til ca. 72 kr. pr. kvadratmeter bygning. service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder) Reduceres budgettet vil konsekvenserne kunne være: At der bliver udført færre vedligeholdelsesarbejder At forebyggende vedligehold reduceres med risiko for efterfølgende større udgifter At der er risiko for, at der opstår et vedligeholdelsesefterslæb Besparelse, drift drift Investering,

18 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 11 Elektroniske avis- og tidsskriftsabonnementer til byrådsmedlemmer Kommunaldirektør Politisk organisation Kommunen tilbyder kommunalt betalte avisabonnementer til byrådspolitikerne. I denne valgperiode har politikerne kunnet vælge 2 abonnementer heraf max. 1 som papirabonnement. Som udgangspunkt blev der tilbudt abonnement på Viborg Stifts Folkeblad og ENTEN Midtjyllands Avis ELLER Skive Folkeblad. Hovedparten af de nuværende byrådspolitikernes har valgt at modtage Viborg Stifts Folkeblad som papiravis. Ved kun at tilbyde online-abonnementer kan der spares ca kr. pr. år Besparelse, drift drift Investering,

19 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 12 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner Børn & Unge Dagtilbud Daginstitutionerne i Viborg Kommune skal have en åbningstid pr. uge på minimum 50,5 timer om ugen. Ved en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med en time til 49,5 timer vil der kunne opnås en nettobesparelse på 3 mio. kr. årligt i sparede personalelønninger. Mange forældre vil have problemer med at bringe eller hente deres børn inden for åbningstiden, hvis åbningstiden nedsættes En nettovirkning på 3 mio. kr. vil have en bruttovirkning på 4 mio. kr. (forældrebetaling) Besparelse, drift drift Investering,

20 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 13 Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner Børn & Unge Dagtilbud Ved budgetvedtagelsen for 2013 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt til indførelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutionerne. Ordningen har medført, at alle børn får både formiddags- og eftermiddagsmad serveret, mens det kun er de institutioner, hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen, at der er tale om fuldkostordningen. I øvrige institutioner skal børnene have madpakke med. Ved en afskaffelse af ordningen, vil alle børn skulle have mad med til formiddag og eftermiddag En serviceforringelse i forhold til at børnene får serveret mad både formiddag og eftermiddag, hvor forældrene så selv skal medbringe mad. Besparelse, drift drift Investering,

21 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 14 Nedlæggelse af barnepasningsordning i De Utrolige År Børn & Unge Familieområdet De Utrolige År er et evidens og manual baseret familiebehandlingsprogram, der foregår i grupper med 6-7 forældrepar og 2 gruppeledere over mødegange samt 3 opfølgninger 3, 6 og 12 måneder efter afslutning. Der kan læses mere om De Utrolige på Socialstyrelsens hjemmeside. Der afvikles ca. 10 De Utrolige År forløb på en ca. 13 måneds periode. Der afvikles forskellige typer af hold afhængig af barnets alder morgen/ formiddag, eftermiddag og aften. I forbindelse med afvikling af hold tales der om understøttende faktorer i relation til behandlingen. De understøttende faktorer er tiltag der skal sikre/ understøtte, at familier kommer til kurserne, er motiveret for behandling, er deltagende og aktive. Én af de understøttende faktorer på eftermiddags- og aftenholdene er, at der tilbydes børnepasning (både til det indskrevne barn og søskende), såfremt familierne ikke selv kan finde pasning. Dagbehandling har således ansat et korps af unge børnepassere/ pædagogmedhjælpere i alderen år, der passer børnene, mens forældrene er i De Utrolige År behandlingsforløb. Således er manglende børnepasning ikke en gyldig grund til ikke at møde op i tilbuddet. Der passes ca børn i tidsrummet og igen Aktuelt 4 gange ugentligt. Afskedigelse af børnepassere fra deres fritidsjob, hvor de må arbejde op til 7 timer pr. uge. Der kan være familier, der således ikke kan etablere pasning til deres børn, mens de selv går i behandling. Der vil være familier, som søger om barnepigeordning i hjemmet, aflastning eller andet i Familieafdelingen. Der vil også være familier, som ikke vil kunne søge Familieafdelingen, såfremt de ikke er under målgruppen for Familieafdelingen, men henvist via Dagtilbud. Udgifterne er aktivitetsafhængig (antallet af eftermiddags og aften hold efterspørgsel på DUÅ)) og afhængige af antallet af børn. Besparelse, drift drift Investering,

22 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 15 Barselsbesøg lørdage og helligdage afskaffes Børn & Unge Familieområdet (sundhedsplejen) Oktober 2013 overtog kommunerne tilbud om barselsbesøg til alle familier på dagen efter fødsel. Opgaven er vurderet til ca. en stilling i sundhedsplejen men etableret indenfor sundhedsplejens ramme på baggrund af dalende fødselstal. For at kunne varetage opgaven som den er tænkt i vejledningen fra Sundhedsstyrelsen indebærer det, at sundhedsplejen har etableret et lørdags / helligdags beredskab for, at kunne give alle familier mulighed for tilbuddet, som det er tænkt, på dagen. Familier der har født, udskrives kort efter fødslen eller tilbydes ophold på patienthotellet. Alle børn tilses af udskrivende afdeling senest 72 timer efter fødslen. Sundhedsplejen overtager herefter ansvaret for observation af barn / familie, og kontakter alle telefonisk for at aftale et barselsbesøg på ca. 5. dagen Formålet med besøget er: - at observere barn og mor efter fødsel med særligt fokus på barnets trivsel, ernæring og gulsot - at understøtte amning Barselstilbud på lørdage / helligdage er imidlertid en administrativ tung opgave i sundhedsplejen, bl.a. fordi tilbuddet ikke er en del af en allerede planlagt vagtopgave, og fordi de familier, der skal have besøg ofte først udskrives i løbet af fredag eftermiddag. Sundhedsplejen har nu varetaget denne opgave i et halvt år. Det har vist sig, at der i perioden har været gennemsnitligt 1 familie, der har haft behov for besøg fra sundhedsplejen på en lørdag eller helligdag. Tilbuddet er således forholdsvist resursetungt set i forhold til det faktiske behov. Dette idet sundhedsplejersken selvfølgelig får både timer og kroner for vagtberedskabet. Hvis Viborg Kommune/sundhedsplejen ikke tilbyder besøg af sundhedsplejerske på lørdage / helligdage, da det ikke er en effektiv udnyttelse af sundhedsplejens samlede resurser, vil der kunne opnås en besparelse på ca kr. Opgaven løses herefter således, at familier, der iht. vejledningen, skal tilbydes barselsbesøg på lørdage / helligdage: - tilbydes barselsbesøg af sundhedsplejersken fredag eller mandag. - henvises evt. af jordemoderen til en kontrol ved den udskrivende afdeling på Regionshospital Viborg.

23 0,27 0,27 0,27 0,27 Familier der har behov for tilbud om barselsbesøg på lørdage / helligdage: - tilbydes besøg af sundhedsplejen på fredage eller mandage - få vil måske skulle henvises til kontrol på Regions Hospital Viborg Besparelse, drift drift Investering,

24 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 16 Centralisering af tandplejen Børn og Unge Tandplejen Tandplejens 8 kommunale klinikker samles i én storklinik i midtbyen, hvor alle tandlæger samles. Tandplejere og klinikassistenter vil fortsat administrere forebyggelsesklinikker på syv - ni skoler samt arbejde på storklinikken. (Alternativet til forebyggelsesklinikkerne kunne være en mobil klinik.) Fordele ved modellen: Der er stadig en tæt kontakt med den enkelte elev på hver af skolerne, hvis tandplejerklinikkerne bevares. Gode muligheder for faglige sparring og vidensdeling tandlæger, tandplejere og klinikassistenter imellem på storklinikken, hvor hele personalegruppen dagligt kan samles. Attraktiv arbejdsplads for nye medarbejdere Medarbejderne fastholdes i det lærende miljø. Ved samling af klinikkerne vil en stor del af tandklinikkernes tekniske driftsudstyr kunne deles, fx kompressorer og sugemotorer, digital røntgenapparatur, sterilisation m.m. Lave driftsudgifter 1,5 mio. i årlig driftsbesparelse i forhold til den nuværende struktur. Administrative fordele ved en samlet drift af én klinik vil ligeledes være af en ikke uvæsentlig størrelse i forbindelse med IT, materiale indkøb, transporttid mellem klinikkerne m.v. Ulemper ved modellen: Afledte udgifter såsom transportudgifter for skolebørn og tabt arbejdsfortjeneste blandt forældrene, som skal til behandling på tandlægeklinikkerne, og tabt undervisningstid for det tidsrum, som de er væk fra skolen. Udsatte og sårbare børn og unge med den dårlige tandsundhed, som ikke kan hentes direkte fra klassen, når de skal til undersøgelse eller behandling kan være en udfordring. Der er risiko for et spild af personaletid ved udeblivelser på storklinikken, da der ikke vil kunne indkaldes nye børn i tilfælde af udeblivelser, hvis klinikken ikke ligger i nærheden af en skole. Erfaringsmæssigt går der meget tid med intern kommunikation på en storklinik. Det kan være sværere at få en entydig ansvarsfordeling, hvor der klarhed over, hvem som har ansvaret for den enkelte patient. Tandregulering. Det er en mulighed for at tandreguleringen kan anvende lokaler i den nye klinik, således at tandplejens mange tilbud tilbydes ét samlet sted. Yderligere er der forskellige fordele ved denne model såsom vidensdeling og sparring omkring patienter m.m. Special- og omsorgstandplejen Specialtandpleje og omsorgstandpleje bliver en del af storklinikken. Der vil blive indrettet særlige klinikrum og adgangsfaciliteter, som tilgodeser denne patientgruppes særlige behov. I øjeblikket behandles de fleste specialtandplejepatienter i den regionale specialtandpleje. Denne model giver mulighed for, at tandplejens eget personale selv kan varetage en større del af behandlingen af denne patientgruppe. Der vil være en række yderligere besparelser at hente i den forbindelse i 2016 og frem på ca. 2 mio. (For en mere grundlæggende analyse se Ny struktur i Viborg Kommunale Tandpleje revideret udgave februar 2014)

25 Forudsætter, at klinikken er i fuld drift i For at kunne effektuere besparelserne på køb af specialtandpleje i Regionen vil det kræve ansættelse af personale til opgaven, I stedet for at J&V køber tandplejeløsningen i Region Midt, vil ydelserne kunne leveres af kommunalt ansat personale. Der er i tandplejen teams, der har både træning og uddannelse til at påtage sig opgaven. Besparelse, drift Forudsætter, at klinikken kan tages i brug medio 2015 drift Frigørelse af plads på skoler Investering,

26 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 17 PPR s ressourceforbrug i den tværfaglige model Børn og Unge Familie og Rådgivning PPR deltager i fastlagte møder i den tværfaglige model på niveau 3 og 4. PPR deltager ligeledes på niveau 2 og i sundhedsfremmegrupperne. I kendte sager deltager relevante PPR medarbejdere i netværksmøder - niveau 5. Formålet med tværfaglige møder er beskrevet nærmere i materiale vedrørende den tværfaglige model, men det sigter bl.a. imod at samarbejdet mellem de professionelle er koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret( ) Arbejdet med den tværfaglige model bygger på en antagelse om, at vi gennem et samarbejde, kan arbejde hurtigere og mere effektivt med de bekymringer vi har i hverdagen i forbindelse med børn og unge der ikke trives. Niveau 3: I dagplejen er der fastlagt 6 årlige fokusgruppemøder med deltagelse af psykologer, talehørekonsulenter og fys/ergoterapeuter i de 5 områder. I dagtilbud er der afsat 6 årlige fokusgruppemøder med deltagelse af psykolog, talehørekonsulent og mulighed for ad hoc deltagelse v. fys/ergo terapeuter i hvert børnehus. På de enkelte skoler er der fastlagte kompetencecentermøder med fast deltagelse v. distriktspsykolog og mulighed for ad hoc deltagelse v. talehørekonsulent, faglig inklusionskonsulent og fys/ergo terapeuter. Omfanget af møder varierer i forhold til skolernes størrelse. Forslaget vedrører prioritering af PPRs deltagelse i den tværfaglige model. Det foreslås, at talehørekonsulenter fra PPR går fra fast deltagelse til ad hoc deltagelse på niveau 3 indenfor 0-6 års området. Det vil i forlængelse heraf anbefales, at man foretager en analyse af, hvorledes man kan optimere og strukturere arbejdet i den kommunale indsats i forhold til sprog.

27 0,75 0,75 0,75 0,75 Talehørekonsulenterne bidrager med fagfaglig viden i det tværfaglige samarbejde omkring det nødvendige fokus på børns sproglige udvikling og behov for rettidig indsats. Hvis man vælger at lade dem deltage ad hoc vil det kræve en opprioritering af den indsats, som de iværksætter på niveau 2 i form af sprogfokusmøder, hvis man fortsat ønsker forebyggende arbejde med forskellige typer af sproglige vanskeligheder. Det kan i praksis være vanskelig at forudse hvilke fagekspertiser, der er relevante og nødvendige for håndtering af en problemstilling, og dermed kan ad hoc deltagelse være problematisk. En mulig konsekvens kan være en øgning i antallet af indstilling - også i sager, hvor problemstillingerne kunne være håndteret med f.eks. råd og vejledning i det tværfaglige samarbejde. Det kan medføre en øget ventetid på behandling af indstillede sager til talehørepædagogisk bistand. Besparelse, drift drift Investering,

28 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 18 Besparelse ift. lockoutkonsekvens Børn og Unge Skoler På baggrund af lockout på skoleområdet i 2013, er der lærere, som ikke har optjent fuldt antal feriedage. I forbindelse med at der er varslet placering af alle 5 ferieuger i ferieåret 2014/15, vil alle ikketjenestemandsansatte lærere derfor ikke have ret til 2 dages ferie med løn. Det skønnes, at dette vil give en mindreudgift på lærerløn på 1,5 mio. kr. i Besparelse, drift drift Investering,

29 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 19 Digitale læremidler på skoleområdet Børn & unge Skoler I øjeblikket undersøges mulighederne i forskellige systemer for digitale læremidler: KMD-education, ITs Learning og Meebook. Blandt andet afprøves Meebook på to skoler i efteråret Undervisningsministeriet er i øjeblikket ved at undersøge SkoleIntra skolernes interne net, hvor de funktionaliteter, der er indeholdt i de tre nævnte systemer, vil være et af kravene fra UVM. Der bliver løbende afsat centrale og decentrale midler af til digitale læremidler. Dette vil medføre, at skolernes behov for kopiering af læremidler til eleverne vil aftage over de kommende år. I 2013 blev der brugt ca. 2,5 millioner kr. på trykning og kopiering, hvilket kan indeholde mere end udgifterne specifikt til kopiering af undervisningsmaterialer. Hvis forbruget til trykning og kopiering nedsættes med ca. 30 %, kan det i bedste fald give en besparelse på kr. 0 Besparelse, drift drift Investering,

30 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 20 Central skolebiblioteksfunktion nedlægges Børn & Unge Skoler I folkeskolelovens 19 stk. 2 og 3 står, at: Ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. og at Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolebibliotekernes formål og funktion. De nærmere regler er Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen og heri fremgår det af 2 stk. 3 og 4, at en kommune med flere skolebiblioteker kan oprette en fælles kommunal fællessamling samt en pædagogisk central til varetagelse af fælles serviceopgaver inden for skolevæsenet. Dette har Viborg kommune. Forslaget indebærer en afskaffelse af denne fælles central, og at folkebibliotekerne, som lovgivningen allerede har forpligtet til et samarbejde, overtager dele af den fælles centrals opgaver, herunder klargøring af indkøbte materialer. Forslaget indebærer endvidere afskaffelse af den tilhørende konsulentstilling, overdragelse af det administrative personale til folkebiblioteket til varetagelse af bl.a. klargøring af materiale, samt en decentralisering af indkøb til de enkelte skolers skolebiblioteker og en fordeling af beløb til indkøb af klassesæt til alle skoler Det vil blive vanskeligt at koordinere den nødvendige indsats ift. kvalificering af indkøb til diverse analoge og digitale læremidler. Opgaver flyttes til Folkebiblioteket Besparelse, drift drift Investering,

31 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 21 Naturskolen lukkes Børn og Unge Skoler Naturskolevirksomhed er ikke et obligatorisk tilbud og nedlæggelse af denne virksomhed er derfor en mulighed. Naturskolevirksomheden omfatter Naturskolen ved Hald samt Gudenåprojektet i Bjerringbro som består af et historisk center ved Kællinghøl samt naturskolevirksomhed ved Jægerhytten og Bøgely i Hjermind Skov. Naturskolevirksomheden stiller gratis undervisning til rådighed for alle folkeskoler. Øvrige institutioner under Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde kan efter aftale benytte faciliteterne. Bygningerne og de udendørs arealer er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, og der er indgået en aftale om benyttelsen heraf. Den samlede Naturskolevirksomhed råder over en del aktiver, herunder en meget kostbar dyre- og fuglesamling, som i givet fald kan sælges eller fordeles/placeres på skoler. Uddrag af årsberetningen 2013: Skolerne vil i givet fald selv skulle stå for de tilbud, som naturskolen i dag tilbyder. Naturskolen har aktiviteter med børn på alle skoledage. Skolereformen lægger på mange måder op til øget brug af naturskolen. Dels satser man på i højere grad at udnytte mulighederne for en mere praktisk undervisning uden for de traditionelle skolerum og dels give de længere skoledage bedre tidsmæssige rammer for at inddrage naturskolens tilbud i undervisningen.

32 4 Skolernes mulighed for at folde naturen ud, vil blive væsentligt reduceret. Besparelse, drift drift Investering,

33 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 22 Nedlæggelse af den kommunale svømmeundervisning Børn & Unge Skoler Svømmeundervisning kan efter lokal afgørelse indgå som en obligatorisk del af idrætsundervisningen. Svømmeundervisningen behøver derfor ikke indgå i det kommunale skoletilbud. Eleverne skal i stedet tilbydes anden undervisning på skolen. Besparelsen findes i de udgifter, der er forbundet med leje af svømmehal og med den transport af elever, der er forbundet med undervisningen Svømmeundervisning overlades til forældre. Der vil være kontrakter ift. nuværende tilbud, der løber i en periode. Manglende leje af svømmehaller vil påvirke såvel kommunale som selvejende hallernes økonomi. Besparelse, drift drift Investering,

34 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 23 Struktur og organisering på skoleområdet Børn & Unge Skoler Der er i forbindelse med den igangværende organisations- og strukturdebat opstået scenarier, der kan medføre effektiviseringer og vækst. Der kan peges på: 1. Ny ledelsesorganisering for skolerne. Skolerne samles i ex. 5 distrikter, der hver har en skoleleder. Der vil kunne reduceres i antallet af skoleledere i det samlede skolevæsen. Det anslås, at der herved kan spares 1 mio. kr. eller mere 2. Ændring af i antallet af skoler/nedlæggelse af skoler Børne og Ungdomsudvalget har sat en analyse af struktur og organisering på skoleområdet i gang i foråret Analysen forventes færdig ultimo Denne analyse kunne danne baggrund for den endelige udmøntning af et forslag til reduktioner i forbindelse med ændret struktur og organisering. Mulighederne er: 1. Nedlæggelse af alle skoler og oprettelse af eksempelvis 5 nye skoler. Med større skoledistrikter vil der være mulighed for (der er overlap i forslagene, så ikke alle forslag kan gennemføres sammen) i. at danne klasser med mere rationelle klassekvotienter. Den nye elevtalsprognose viser at den gennemsnitlige klassekvotient på skolerne er 20,64. Med højere klassekvotienter kan den gennemsnitlige elevtildeling reduceres. ii. at reducere i antallet af overbygningsskoler. Eksempelvis at ingen overbygning på en skole må være under 4 spor. Med højere klassekvotienter kan den gennemsnitlige elevtildeling reduceres iii. at reducere i antallet af undervisningssteder, således at driften af et undervisningssted (grundtilskud, ledelse, bygninger mv.) kan spares. Alene et grundtilskud udgør på små enheder 2,3 mio. kr. iv. at grundtildelingen generelt kunne reduceres, når der arbejdes med større enheder. Med folkeskolelovens bestemmelser vil ændringer i skolestruktur med fx nedlæggelse af skoler skulle endelig besluttes senest 1. marts i det år ændringen skal træde i kraft. I disse forslag vil der derfor maximalt kunne påregnes en reduktion på 5/12 af årsvirkningen. Hertil kommer at flere af forslagene medfører/kan medføre forhøjede udgifter til transport Afhængig af model anslås der mulige reduktioner på 4 10 mio. kr. på årsbasis. I 2015 vil der altså maxialt være tale om ca. 2-4 mio. kr. 2. Nedlæggelse af alle skoler og dannelse af i. x antal fødeskoler så tæt på børnene som muligligt af h t befordring mv. ii. y antal overbygningsskoler kan koncentreres mere Afhængig af model anslås der mulige reduktioner på 4 10 mio. kr. på årsbasis. I 2015 vil der altså maxialt være tale om ca. 2-4 mio. kr. 3. Nedlæggelse af klubber Fritidsklubberne kan organiseres som en del af skolens ledelse, således at der fremover alene er SFO-klubber i Viborg Kommune. Der vil ikke være behov for områdeledere til klubtilbud. Det anslås, at der herved kan spares 1 mio. kr.

35 Afhængig af den valgte organisation og struktur Det vil medføre mindre synlig ledelse på skolerne, da antallet af skoleledere reduceres. 1. Der ændres ikke på skoledistrikter mv. 2. Endelig udmøntning bør ses i lyset af den igangværende analyse Opmærksomheden henledes på, at der som nævnt indledningsvis pt. pågår en omfattende organisations- og strukturanalyse på hele skoleområdet, herunder fritidsdelen. Dette forhold bør overvejes taget i betragtning forinden endelig beslutning omkring ovenstående forslag. Besparelse, drift maximalt drift Investering,

36 Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 24 Tilskud til Naturvidenskabernes Hus bortfalder Børn & Unge Skoler I budgettet er afsat kr. som tilskud til Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, som betaling for skolernes anvendelse af aktiviteter i huset. Af naturfagsstartegien fra 2013 fremgår: Naturfaglige miljøer, som kan inspirere til læring. Naturvidenskabernes Hus har følgende mål for deres virke: Vi vil være en besøgt facilitet for gennemførelse af undervisningsforløb i udvalgte emner, der kan være med til at inspirere undervisningen på egen skole. Vi vil være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner for styrkelse af samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesverden om anvendelse af virksomhedernes naturfaglige praksis i undervisningen. Viborg Kommune har en aftale med Naturvidenskabernes Hus om at klasser gratis kan besøge huset og her gennemføre et naturfagligt undervisningsforløb. Naturvidenskabernes Hus har et varieret katalog med undervisningsforløb de kan tilbyde forskellige aldersgrupper. Deres speciale er udvikling af undervisning, hvor virksomheders naturfaglige praksis danner grundlag for skolens undervisning. Erfaringer og produkter fra dette område kan skolerne anvende i satsningen på skolevirksomhedssamarbejde, Skolen på Job. De udbudte undervisningsforløb, som ses på husets hjemmeside, nvhus.dk, er resultater af udviklingsarbejde i Naturvidenskabernes Hus og kan i vidt omfang inspirere til parallelle undervisningsforløb på egen skole. Konsekvensen ved bortfald af tilskuddet kan være, at skolerne i mindre grad vil gøre brug af de muligheder, der ligger i Naturvidenskabernes Hus Viborg Kommune yder udover de kr. frem til 2016 et driftstilskud til Naturvidenskabernes Hus på 1 mio. kr. om året Besparelse, drift drift Investering,

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter

Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter A) Prioriterings- og effektiviseringskatalog, jf. budgetforlig (nr. henviser til kataloget) P1 ØKE Jobrotationsordning

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere