Construction College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Construction College"

Transkript

1 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6 Elevens kompetencer 1

2 Indledning Virksomhedstilfredshedsunsøgelsen er gennemført blandt Tech College Aalborgs praktikpladsvirksomhe i efteråret Datagrundlag Der blev udsendt spørgeskema til samtlige virksomhe, som har en igangværende elev/lærling fra Tech College Aalborg ultimo august Fordi spørgeskemaet benyttes af alle afdelinger på Tech College Aalborg, er det muligt at sammenligne den enkelte uddannelses resultat med det gennemsnitlige resultat for eget college samt for Tech College Aalborg. Vie er det for hvert indeks vist, hvilken uddannelse, har den højeste score. Tanken er, at det således er muligt at videndele om eventuelle udviklingstiltag uddannelserne og collegerne imellem. I denne rapport fremgår hermed resultatet fra: o Colleget o Collegets uddannelser o Det samlede resultatet fra Tech College Aalborg o Best practise (den uddannelse på skolen, som har fået den højeste score i det pågældende parameter). o colleget Er un 5 besvarelser på en uddannelse indgår besvarelserne i de samlede opgørelser (for det pågældende college og samlet for skolen), men konklues ikke noget specifikt for uddannelsen. Ligeledes tages sådanne uddannelser heller ikke i betragtning ved vuring af Best Practise (Best practise uddannelse). Spørgeskemaet Spørgeskemaet består af 35 spørgsmål. Spørgeskemaet er konstrueret med mulighed for uddybning, således at virksomhene kan kommentere og begrunde es besvarelser. Dette har mange heldigvis også benyttet sig af, hvilket er med til at nuancere resultaterne (se spørgeskemaet og kommentarer i appendiks). Formål Formålet med unsøgelsen er at give et overordnet billede af, hvordan virksomhene oplever samarbejdet med skolen. Ved at analysere virksomhenes besvarelser er det muligt at synliggøre, hvilke indsatsområ de enkelte colleger og uddannelser med fordel kan vælge i sit arbejde for at fastholde og forbedre kvaliteten af unvisningen, samarbejde med virksomheden etc. Analyse Rapportens indhold Denne rapport indehol en analyse af spørgeskemaunsøgelsens resultater, som omhandler i alt 7 måleparametre, hvor de vigtigste er: og. Dette er et udtryk for virksomhenes tilfredshed med skolen og loyalitet i forhold til at vælge, og anbefale skolen i forhold til lærlinge/elever. Herudover er tre indsatsparametre (parametre som erfaringsmæssigt har vist sig at have en påvirkning på tilfredshed og loyalitet). Disse indsatsparametre er: 1) Administration og information, 2) Skoleperiones indhold og 3) Lærlingens/elevens kompetencer. Yligere er stillet spørgsmål til temaerne: Rekruttering og motivation. Rapportens opbygning For at skabe et overblik over resultaterne er svarene fra de enkelte spørgsmål. hvor virksomhene har sat kryds ud for én eller flere foruddefinerede svarkategorier, omregnet til et indekstal, som ligger mellem Det er vigtigt at påpege, at detaljerne forsvin, når man arbej med disse indeksværdier, og at man bør se på indeksværdierne sammen med de mere detaljerede svar. Derfor skal indekstallene i rapporten analyseres sammen med de mange kommentarer. Indekstallene er dog gode til at give et overblik, og de giver et godt sammenligningsgrundlag. (Læs mere om beregninger af indeks m.m. i Appendiks). 2

3 Konklusion For denne unsøgelse ser svartallene således ud: Antal mulige svar Antal Svar Svarprocent Best practise (Industriteknikerudd.) ,9 Tech College Aalborg , , , , , Vindmølleoperatør ,9 63,6 67,6 72, Administration og information Skoleperiones indhold Elevens kompetencer Motivation Rekruttering af elever Diagrammet viser virksomhenes vuring af de 7 områ, som analyseres her i rapporten. Alle områ behandles i detaljer i rapporten. Her kan du se de specifikke spørgsmål, har dannet de her viste resultater. Samlet set tegner denne unsøgelse et billede af, at s praktikvirksomhe generelt er meget loyale - også mere end de er tilfredse. Det var også tilfældet ved forrige unsøgelse. Denne gang er virksomhene dog mere tilfredse, og er forbedringer på alle indeks, med undtagelse af loyaliteten, er gået en smule tilbage. Construction College ligger dog fortsat un gennemsnittet for skolen på alle indeks. Svarprocenten er dog rigtig flot, 66 procent (258 respondenter) i 2014 mod 28,8 procent (92 respondenter) i. Rapporten tegner et billede af, at generelt er rigtig god til at: - Give hjælp i forbindelse med papairarbejdet vedrørende indgåelse af uddannelsesaftaler. - Følge udviklingen indenfor fagområdet. - Vægte af de almindelige skolefag. - Gøre det klart, hvem skal rettes henvendelse til vedrørende lærlinge. Unsøgelsen skitserer ymere nogle tendenser, som peger på behovet for udvikling inden for: - Planlægning og tilrettelæggelse af unvisningen. - Synlighed i praktikperione. - Information om lærlingens arbejde i skoleperioden. - De praktiske fags fokus i forhold til de opgaver, lærlingen får i virksomheden. - Skolens krav til lærlingens adfærd og resultater. 3

4 og og for uddannelser Gastronom Personvognsmekaniker Frisør Tjener Landbrugsudd. Detailslagter Data- og kom.udd. Tandklinikassistent Smedeudd. Receptionist Industriteknikerudd. Grafisk tekniker Mediegrafiker Automatik og proces Green-keeper Industrioperatør Teknisk design Digital medie Produktør Diagrammet viser resultaterne for "" og "" fordelt på de enkelte uddannelser, som har deltaget i denne unsøgelse. Det er hermed muligt at sammenligne collegets uddannelser med Tech College Aalborgs andre uddannelser. (Uddannelser med un 5 besvarelser er her udeladt). Virksomhenes grad af tilfredshed og loyalitet med skolen kan inddeles i 5 forskellige typer og for praktikvirksomhe fra Ambassadør virksomhe Har lav tilfredshed og middel til høj loyalitet. Trods den lavere tilfredshed vælger de ofte at anbefale og genvælge praktikordningen, grundet en langvarig relation til skolen. - virksomhe Har både lav tilfredshed og loyalitet. De er højest sandsynligt på vej ud af samarbejdet. Udviser middel til høj tilfredshed og loyalitet (uden begge dog er høje på samme tid). virksomhe Har middel til høj tilfredshed og lav loyalitet. De er kritiske og søger gerne andre skoler, hvis ordningerne forekommer mere fordelagtige. Ressourcemæssige forhold kan også være afgørende for vedligeholdelse af relationen. Har høj tilfredshed og loyalitet. Den yst positive holdning bevirker, at disse virksomhe anbefaler praktikordningen til kollegaer, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhene med stor sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. De enkelte prikker i koordinatsystemet er et udtryk for én eller flere virksomhe. Diagrammet skal for læses som et udtryk for, hvorledes virksomhene spre sig. Den relative fordeling af virksomhene indenfor hver af de 5 kategorier fremgår af nedenstående cirkeldiagram. 4

5 Virksomhedstyper Construction College Virksomhedstyper Tech College Aalborg Virksomhedstyper Aalborg d er Virksomhedstyper Virksomhedstyper Træfagenes byggeudd. Virksomhedstyper Virksomhedstyper d er Antallet af virksomhe i cirkeldiagrammet er et udtryk for de virksomhe, som har besvaret samtlige spørgsmål vedr. "tilfredshed og loyalitet". Derfor er antallet mindre end Antal svar som fremgår af side 3. har en lidt mindre andel af ambassadør-virksomhe end gennemsnittet for Tech College Aalborg, dog med en større andel end ved forrige unsøgelse. Ser vi på de enkelte uddannelser, fremgår det af diagrammerne, at den største andel af ambassadør-virksomhe findes blandt 'erne, mens murerne har den mindste andel. ne har ligesom træfagene en stor andel trofaste virksomhe. Det kan være positivt, men kan også på sigt kræve at ekstra kundepleje for at undgå, at virksomhene gli over i "på vej væk" - kategorien. 5

6 Resultaterne for de enkelte spørgsmål i dette tema ser således ud: ,3 81,0 57,2 69,6 62,3 60,7 68,2 de 4 spørgsmål til højre. Unspørgsmål til indeks: 71,9 58,8 68,1 57,7 58,6 65,9 60,9 Skolen er på forkant med udviklingen 78,6 55,5 69,9 59,5 60,6 66,0 62,0 Unvisningen er på et fagligt højt niveau 46,1 65,6 55,6 54,9 56,4 89,3 Unvisningen virker planlagt og tilrettelagt tilfredsstillende 84,4 68,4 75,0 76,6 68,6 77,9 72,2 Skolen giver generelt lærlingen en god behandling Best Practise (Ernæringsassistent) Aalborg Generelt er en middelmådig tilfredshed blandt s virksomhe. Ligesom ved forrige unsøgelse skiller 'erne sig positivt ud fra de andre uddannelser på og ligger faktisk med højere tilfredshed end gennemsnittet for. Tilgengæld skiller murerne sig negativt ud. Der synes særligt at være et udviklingspotentiale hos murerne, når det kommer til planlægning og tilrettelægning af unvisningen samt at sikre unvisning på et fagligt højt niveau. Resultaterne for de enkelte spørgsmål i dette tema ser således ud: Unspørgsmål til indeks: ,9 76,7 72,7 67,0 78,8 72,7 95,8 74,6 77,5 79,3 80,3 66,7 81,8 80, ,2 74,1 65,0 67,3 75,9 64,7 91,7 de 2 spørgsmål til højre. Forventer at tage en ny lærling fra Vil anbefale andre virksomhe at skolen, når nuværende lærling tage lærlinge fra skolen afslutter Best Practise (Ernæringsassistent) Aalborg er det indeks som scorer højest på. ne skiller sig ud ved i relativ lav grad at give udtryk for at de vil tage en ny elev fra skolen. Til gengæld ligger de andre uddannelser faktisk over gennemsnittet for skolen på dette parameter, mens det kun er 'erne, er mere tilbøjelige til at anbefale skolens elever til andre virksomhe. Det sen et signal om, at selv skal være primusmotor i det opsøgende arbejde i forhold til at rekruttere nye praktikvirksomhe. 6

7 Faktorer påvirker og Administration og information ,2 69,4 61,3 60,1 61,3 53,0 60,3 57,9 Administration og information de 6 spørgsmål til højre. 84,8 80,3 78,1 81,7 73,0 79,2 77,4 Tilstrækkelig hjælp med papirarb. i forbindelse med indgåelse af udd. aftaler. Administration og information 65,4 46,3 53,5 49,1 42,8 52,6 47,5 Skolen er tilstrækkelig synlig i praktikperione 88,6 79,3 71,6 77,0 65,8 75,1 72,0 Ved hvem de skal rette henvendelse til vedr. lærling 66,1 56,8 56,1 55,3 40,4 52,5 50,1 Får i passende omfang info vedr. lærlings arbejde i skoleperione 75,9 65,3 60,4 60,9 Får i passende omfang info om lærling adfærd og resultater i skoleperione 35,7 37,5 36,1 44,3 39,2 39,7 kontakt-hyppighed mellem skolen og virksomheden Træfagenes byggeudd. Best Practise (Tandklinikassistent) Aalborg Overordnet set er virksomhene nogenlunde tilfredse med "Administration og information". Der er sket en klar forbedring i forhold til forrige unsøgelse, men scorer stadig un gennemsnittet for. Ses på de enkelte parametre for dette indeks fremgår det, at med fordel kan arbejdes med skolens synlighed i praktikperione og omfanget af info vedrørende lærlingens arbejde i skoleperioden. Det gæl særligt for træfagenes byggeuddannelse, også scorer lavere på de andre parametre end de andre uddannelser på. Skoleperiones indhold ,5 66,4 60,3 62,7 68,1 63,6 81,0 60,6 Skoleperiones indhold de 4 spørgsmål til højre. 60,5 65,1 50,9 59,3 63,1 59,0 78,1 De pratiske fag har det rette fokus i forhold til de opgaver, lærlingen får i virksomheden Skoleperiones indhold 81,3 61,3 69,5 64,3 61,9 67,6 64,5 Skolen følger udviklingen inden for branchens fagområ 71,9 60,7 63,4 58,3 53,9 64,3 58,5 Skolen stiller tilstrækkelige krav til lærlingens adfærd og resultater 92,9 83,3 67,7 75,8 77,2 72,7 Vægtning af de almindelige skolefag Best Practise (Ernæringsassistent) Aalborg Samlet set ligger her på et pænt niveau, dog un hele skolens gennemsnit. Der er særlig grund til at fremhæve, at murerne giver udtryk for, at vægtningen af de almindelige skolefag er passende, mens 'erne scorer højt, når det kommer til at følge udviklingen i branchen og give de praktiske fag det rette fokus i forhold til de opgaver, lærlingene får i virksomhene. Netop på sidstnævnte parameter skiller bygningsmalerne sig ud ved at være markant mindre tilfredse med de praktiske fags fokus end de andre uddannelser. 7

8 Elevens kompetencer ,4 81,6 64,5 70,3 65,8 68,2 72,0 67,6 Elevens kompetencer de 5 spørgsmål til højre. 8 65,6 68,5 60,7 61,8 68,7 63,6 Elevens teoretiske viden om fagområdet Elevens kompetencer 82,1 56,8 67,5 61,8 62,2 69,6 62,7 Elevens praktiske færdighe 62,0 61,8 67,6 69,1 65,4 82,1 Elevens almene færdighe 81,3 68,0 70,7 74,1 73,6 75,6 72,2 Elevens engagement 82,4 69,9 77,1 70,6 75,9 77,0 74,1 Elevens opførsel generelt Best Practise (Receptionist) Aalborg Generelt er virksomhene nogenlunde tilfredse med elevens kompetencer. scorer et pænt stykke un gennemsnittet for skolen. Særlig murerne udtrykker en mindre tilfredshed med elevernes praktiske og almene færdighe, samt elevens engagement og opførsel generelt end virksomhene ved de andre uddannelser. Motivation ,6 83,1 66,7 67,8 65,6 71,8 Motivation de 4 spørgsmål til højre. Virksomhedens motivation til at have lærlinge 88,5 72,7 78,8 75,8 74,1 77,7 75,5 Interessant ift. rekruttering 98,0 92,6 9 91,3 89,3 92,0 90,4 Det er nødvendigt ift. at uddanne fremtidens arbejdskraft 58,8 64,0 59,9 55,2 66,6 59,0 87,2 Givtigt ift. udvikling i virksomheden 58,8 42,6 47,1 44,2 43,9 50,8 44,6 Økonomisk fordelagtigt Best Practise (Receptionist) Aalborg Sikring af fremtidens arbejdskraft og rekruttering er de største motivationsfaktorer for at tage en lærling blandt s virksomhe. Motivationen blandt virksomhene er et pænt stykke højere end ved forrige unsøgelse, men fortsat un gennemsnittet for. 8

9 Rekruttering de 2 spørgsmål til højre. 71,6 53,9 48,5 61,2 57,5 58,3 Rekruttering 54,3 Rekruttering af lærlinge 65,1 47,7 40,7 51,7 52,2 49,9 Virksomheden har let ved at få kvalificerede lærlinge 78,2 56,3 70,8 59,2 64,3 61,6 Virksomheden har et godt samarbejde med skolen om at rekruttere lærlinge Best Practise (Tandklinikass.) Aalborg Som det fremgår af diagrammet, giver særligt 'erne udtryk for, at det er vanskelligt at få kvalificerede lærlinge. ne giver udtryk for, at de har et godt samarbejde med skolen om at rekruttere lærlinge. Rekrutteringsmeto ,0 61,4 36,6 58,9 43,1 50,6 20,4 Ansøgere henven sig til virksomheden Rekrutteringsmeto (angivet i procent) 4,7 26,7 22,7 21,4 17,1 20,3 21,0 Skolen sen mig relevante ansøgninger og/eller lærlinge til samtale 1,9 15,0 9,1 10,7 12,4 9,0 11,5 Anbefalinger fra tidligere lærlinge 33,3 22,7 36,6 31,0 30,2 30,9 10,7 Jeg kontakter selv skolen for at få lærlinge 5,6 20,5 13,4 18,6 15,3 17,6 Lærlingen var allerede i virksomheden 1,3 1,7 10,2 2,7 3,9 11,1 4,6 Jeg annoncerer selv efter lærlinge via annoncer 2,5 3,3 3,4 1,8 5,4 3,0 3,6 Andet Construction College Træfagenes byggeudd. Construction College Aalborg Virksomhene rekrutterer først og fremmest ved, at ansøgere henven sig til virksomhene. Derudover er relativt mange af s virksomhe, rekrutterer lærlinge ved selv at kontakte skolen. Det gæl dog i mindre grad for 'erne. Det er interessant, fordi netop 'erne i særlig grad gav udtryk for, at de har vanskeligt ved at få kvalificerede lærlinge. Tilgengæld er 'erne mere aktive end de andre virksomhe ved, når det kommer til selv at annoncere efter lærlinge. 9

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet af Kontrolleret

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere