Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere"

Transkript

1 Marts 2014 Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere 1

2 Indledning Denne rapport udspringer af en tidligere undersøgelse om mindre byggevirksomheders brug af IKT. Dén gang var det mestrene, der var i fokus. En af hovedpointerne i denne undersøgelse var bl.a., at IKTudviklingen i mindre virksomheder sker i tæt samspil mellem de enkelte mestre og firmaets håndværkere. Efterfølgende har der derfor været et ønske om at udbygge den oprindelige rapport om mestre og supplere den med en mindre undersøgelse af håndværkere og IKT. Undersøgelsens økonomiske ressourcer har været begrænsede, det har derfor ikke været muligt at købe deltagerne fri og betale for tabt arbejdsfortjeneste. Fokusgruppeinterviewet er derfor gennemført i forbindelse med et efteruddannelseskursus for bygningshåndværkere på Construction College Aalborg, hvor deltagerne således var samlet i forvejen. Construction College har stået for kontakt til og udvælgelse af deltagere, mens cand. comm. Per Mertz har stået for gennemførelse af selve undersøgelsen med fokusgruppeinterview, analyse og endelig rapport. En række håndværkere har stillet sig til rådighed som deltagere i et fokusgruppeinterview. Alle bidrog til at gøre interviewet interessant. Håndværkeres hverdag er præget af stor fysisk aktivitet. Det har derfor været lidt af en udfordring for gruppens deltagere at sidde ned og diskutere gennem længere tid tak til deltagerne for deres udholdenhed og lyst til at involvere og engagere sig. 2

3 Indhold Indledning 2 Metode 4 Resultater 5 Tracking 6 IKT som legetøj 8 IKT - yngre og ældre håndværkere 10 Involvering 12 ANBEFALINGER 13 Styrke Dialog med IKT-leverandører Lokale forhold lokale løsninger 3

4 Metode I undersøgelsen er fokusgruppeinterviewet valgt som metode. Metoden er velegnet til at belyse væsentlige sider, når en gruppe håndværkere diskuterer emnet IKT. Under interviewet sammenligner og kommenterer gruppedeltagerne hinandens oplevelser og erfaringer. Resultatet er en koncentreret indsigt og viden om indførelse og brug af IKT i mindre byggevirksomheder. Håndværkere fra forskellige byggefirmaer blev inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview. Halvdelen af de i alt 6 deltagere var yngre svende i 20 erne med få års erfaring i branchen. De 3 andre deltagere var svende i 50 erne med mange års byggeerfaring. Alle er faglærte tømrere. Udover tømrerarbejde udførte enkelte også opgaver indenfor fagspecialerne snedker-, murer- og malerarbejde. I mindre virksomheder er det vigtigt at være en fleksibel håndværker og kunne lidt af hvert som en deltager udtrykker det. De 6 deltagere kommer fra små byggevirksomheder. Den mindste virksomhed har 4 ansatte, mens der er omkring 15 ansatte i den største virksomhed. Alle deltagere var på 5 dages efteruddannelseskursus på Construction College i Aalborg og i den forbindelse blev de inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview. Interviewet varede et par timer og havde fokus på håndværkeres oplevelser og erfaringer med Informations- og kommunikationsteknologi (IKT). 4

5 Resultater 5

6 Tracking For deltagerne er anvendelse af IKT et anliggende, der angår firmaets ledelse. Det er ledelsen, der i første omgang afgør hvilken IKT, der skal indføres på arbejdspladsen. En deltager beretter om installation af tracker eller sporingssystem i firmabilen. Et system, der løbende informerer virksomheden om den enkelte firmavogns rute og placering hen gennem arbejdsdagen. En af deltagerne reagerer overfor mester med ønsket om, at registreringen ophører. Det sker efter medarbejderen er blevet bedt om at redegøre for dagens kørsel og ruter i forhold til aktuelle kundebesøg. En redegørelse, der ikke tidligere har været et ønske om at få. Deltageren opfatter episoden som eksempel på, hvordan indførelse af IKT kan generere detaljerede informationer, der ikke tidligere har eksisteret i firmaet, og hvordan disse informationer dernæst kan skabe mistillid mellem ledelse og ansatte. Aktuelt indstiller mester sig på, at medarbejderen ikke kommer med en redegørelse. Om sporingssystemet fortsat er installeret i firmabilen vides ikke i hvert fald møder deltageren ikke længere et ønske om at komme med detaljerede redegørelser for sin kørsel i firmabilen. Flere i gruppen har erfaring med sporingssystemer i firmaets vogne og emnet giver derfor anledning til ivrig diskussion. En anden deltager finder udviklingen i orden. Mange medarbejdere bruger firmabilen til privatkørsel. Et detaljeret registreringssystem kan spore bilernes færden og dermed afsløre den form for misbrug og i sidste ende reducere den økonomiske belastning firmaet udsættes for med sådan en adfærd. Her er udgangspunktet en konstatering af at mange kollegaer allerede har brudt tilliden, når firmabiler bruges til at køre private ærinder. Og det uden at virksomheden er orienteret om en sådan praksis. Installation af sporingssystemer skal således opfattes som forsøg på at afsløre en sådan adfærd og dermed skabe ordnede forhold. Man skaber kun tillid på en arbejdsplads, hvis tilliden går begge veje at ansatte har tillid til mester, men også at mester har tillid til og tror på sine medarbejdere. Og det er denne gensidige tillid IKT og sporingssystemer kan være med til at fastholde på arbejdspladsen. IKT handler om økonomi og reduktion i eksempelvis kørselsudgifter, men IKT handler også om mindre virksomheders måde at fungere på. At ledelsen har sin daglige gang nede på gulvet blandt firmaets ansatte - og ikke befinder sig på et fjernt kontor, hvor håndværker og leder sjældent mødes. Kommunikationen i mindre byggevirksomheder bærer præg af denne nærhed. En nærhed, der giver mulighed for at mester og medarbejdere knyttes tættere sammen i en fælles anstrengelse for både at skabe en god arbejdsplads og en god økonomi. Ønsket om økonomisk overlevelse kan være så stærkt, at ønsket om at skabe en arbejdsplads med trivsel trues og omvendt kan voldsom fokus på trivsel true økonomien. Og det er denne konflikt mellem 6

7 hensyn til økonomi og hensyn til trivsel, der opstår i kølvandet på implementering af et IKT-system som tracking sådan som det også fremgår af diskussionen mellem de to deltagere i gruppen. Når medarbejdere i mindre virksomheder kun viser begrænset interesse for den digitale udvikling på arbejdspladsen, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at IKT opfattes som kompliceret og derfor vanskelig at tilegne sig. Derimod kan manglende interesse skyldes, at det kan være vanskeligt for disse medarbejdere, at se den dybere mening med at indføre det nye. Hvis en servicesvend mistænkes for at belaste virksomhedens økonomi med hyppig privatkørsel i firmabilen, hvorfor så installere et sporingssystem, når man kan nøjes med at undersøge brændstofforbrug for den enkelte servicevogn i virksomhedens regnskaber? Hvorfor anvende ipads til fx at søge vigtig information på nettet, hvis mobilopkald til grossistens callcenter fungerer langt bedre som informationskilde for den enkelte servicesvend? På samme måde kan det være vanskeligt at forstå, hvorfor dyre ipads skal bruges til at fotografere og dokumentere, hvis langt billigere smartphones kan bruges til at løse opgaven? Deltagerne er i en branche, hvor det hele tiden gælder om at finde praktiske løsninger på aktuelle arbejdsopgaver. Det er arbejdet frem mod disse løsninger, der har deltagernes opmærksomhed og fokus. IKT-udstyr skal understøtte og fremme et sådant fokus sker det ikke, risikerer IKT at ende som en investering, der kun anvendes i begrænset omfang eller helt ignoreres. Kun effektive arbejdsgange tæller for servicesvende. Listen over dagens kundebesøg kan være lang og nås kun, hvis den afsatte tid hos den enkelte kunde bruges koncentreret på opgaven og ikke på alt muligt andet, der blot virker forstyrrende. IKT skal understøtte en håndværksmæssig praksis og ikke stå i vejen for den. 7

8 IKT som legetøj Indkøb og indførelse af IKT er et anliggende for mester eller virksomhedens ledelse. Flere giver udtryk for, at det er mester, der står for ideen om at indføre ipads, smartphones, trackers og andet IKT-udstyr til virksomheden. Den dybere mening med at indføre IKT fremstår ikke altid klart for deltagerne. For eksempel beretter flere deltagere, at ipads indføres med den begrundelse, at det er smartere og hurtigere at arbejde med tegninger på skærm fremfor papir. Det smarte består i, at selv om der løbende justeres og sker ændringer i tegningerne, kan man være sikker på at det altid er sidst opdaterede udgave, der aktuelt dukker frem på skærmen. Andre deltagere giver udtryk for at de mister overblikket, når de arbejder med tegninger på skærm. Papirtegninger hængt op på en væg i skurvognen er fortsat bedre til at skabe sammenhæng mellem tegningens mange detaljer og dens helhed. Selv om erfaringerne med at anvende digitale tegninger på computerskærm er forskellige i gruppen, udvikler det sig aldrig til en diskussion om at være for eller imod IKT som ipads. Der er snarere tale om udveksling af praksiserfaring, hvor deltagerne er nysgerrige overfor hinandens oplevelser med at bruge ipads i byggebranchen. En gruppedeltager omtaler ipads som legetøj, der skal afprøves og undersøges i praksis. Gennem leg skal ipads muligheder og begrænsninger afdækkes. Hvad kan den evt. bruges til som håndværker? Overgår eksisterende løsninger fortsat de muligheder en ipad repræsenterer - eller skal der ske forandringer? - I gruppen er der eksempler på firmaer, hvor ansatte i virksomheden får udleveret IKT-udstyr som ipads, mens andre ikke gør. En praksis, der kan være et udtryk for ønsket om at undersøge IKTpotentialerne inden investeringen udvides til at omfatte alle former for byggeopgaver og dermed omfatte flere medarbejdere. Dertil kommer, at der er tale om en branche præget af store udsving i aktiviteten og dermed i indtjeningen. Mindre virksomheder er derfor præget af stor økonomisk forsigtighed, når det gælder investering i IKT. Typisk indføres enkle og billigere løsninger. Det drejer sig eksempelvis om IKT, hvor digitale ugesedler med oplysninger om arbejdsopgaver og timeforbrug udfyldes og sendes ind til firmaet ved hjælp af smartphone. Det kan også være IKT, hvor håndværker og grossist kommunikerer gennem på mobiltelefon. På den måde kan man sige, at håndværkeres brug af IKT i mindre virksomheder er udbredt, når det gælder simple løsninger, hvor rækkevidde og konsekvens er til at overskue. Når deltagere lægger vægt på at opfatte ipads som legetøj kunne det hænge sammen med noget velkendt. Mange håndværkere befinder sig i en hverdag, hvor måden at løse arbejdsopgaver på ude hos kunderne udfordres. 8

9 Opgaver, der kan udføres nemmere og med mindre besvær, ender med at spare tid, som så kan bruges på andre kundeopgaver. Kollegaer med stor viden og erfaring konsulteres med henblik på at diskutere, hvordan faglige opgaver løses bedst. Er kollegiale råd ikke tilstrækkelige, er det også muligt at kontakte både grossist og producent, som også ligger inde med stor indsigt og viden. Udstyret med indsamlet viden er det så op til den enkelte håndværker at afgøre, hvordan opgaven gribes an. - På samme måde med ipad. Først skal den afprøves i praksis og erfaringer indhøstes. Andres viden og erfaring inddrages inden endelig vurdering af ipad. Når gruppen således forbinder ipad med leg og legetøj, er det ikke udtryk for, at den gøres til noget særligt. Derimod er der tale om en aktivitet, som er helt central for mange håndværkere, at undersøge om nye produkter, materialer samt nyt værktøj kan gøre dagen lettere. Og det er i denne konstante bestræbelse på at udvikle og perfektionere det udførte arbejde, man skal placere IKT. Det er således helt naturligt konstant at være på udkig efter nye måder at gøre tingene på. Og det er i denne sammenhæng IKT-udstyr som ipads skal placeres som en leg med frie muligheder til at gøre tingene stadig bedre og mere rationelle. En tidligere undersøgelse med fokus på ledere og IKT i mindre byggevirksomheder bekræfter fokusgruppens oplevelser og erfaringer: - ledelsen foretrækker det enkle og overskuelige fremfor det avancerede og komplicerede, når det gælder IKT (jfr. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder, Efteruddannelsesudvalget for BAI, dec. 2013) Ofte sættes lighedstegn mellem IKT-udstyr og håndværktøj som sav og boremaskine. At det kun er et spørgsmål om tid inden IKT er lige så efterspurgt som traditionelt værktøj blandt håndværkere. For deltagerne er smartphones med funktioner som kamera og s blevet en vigtig del af hverdagen. Om samme accept vil brede sig til andet IKT-udstyr med andre funktioner er svært at sige. Meget afhænger af, om den enkelte håndværker finder det nye meningsfuldt i forhold til det arbejde og de opgaver, han skal udføre og løse. 9

10 IKT yngre og ældre håndværkere I fokusgruppen giver ældre deltagere udtryk for, at de føler sig fremmed overfor en udvikling med avanceret teknologi og øget digitalisering. Flere trækker sig og overlader diskussionen af IKT til gruppens yngre deltagere. I et forsøg på at gøre diskussionen til et fælles anliggende for både yngre og ældre deltagere kan der være god mening i at ændre fokus og lade fokusgruppeinterviewet om IKT begynde et andet sted. Deltagerne præsenteres derfor for en problemstilling mange håndværkere kæmper med. Det drejer sig om al den tid, der dagligt bruges på at være på udkig efter en ledig p-plads til firmabilen, når man er på spjældarbejde i landets større byer. Hos kunden besigtiges opgaven, og der køres efter materialer hos nærmeste grossist. Tilbage hos kunden skal der igen findes en ledig p-plads. En situation, der kan ende med at dagens sidste spjældkunder må aflyses, fordi store dele af arbejdsdagen tilbringes i en firmabil på udkig efter p-pladser. Og samtidig et problem, der vokser i takt med en stadig stigende biltrafik i byerne. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet genkender situationen. Selv om der ikke er mangel på p-pladser ude i landdistrikterne, finder flere deltagere en række ligheder mellem spjældarbejde i byer og landområder. I større byer bruges vigtig tid på at søge efter parkeringsmuligheder, på landet bruges vigtig tid på at køre lange strækninger for at nå frem til nærmeste grossist. Blandt fokusgruppedeltagerne er der således et generelt ønske om at reducere den spildtid, der tilbringes i firmabilen i forbindelse med spjældarbejde. Gruppen introduceres nu for IKT og bliver bedt om at forholde til en mulig løsning i form af smartphones. En løsning hvor kunder med smartphone opfordres til at tage fotos af det, man ønsker firmaets servicesvend skal reparere og dernæst sende billederne til virksomheden. Med disse fotos i hånden vil det i langt de fleste tilfælde være muligt for servicesvende indenfor en række fagspecialer at afgøre, hvad der skal til for at løse kundens problem og det uden at have aflagt kunden et besøg. I sidste ende vil en sådan praksis med kunder, der sender digitale fotos kunne spare meget tid og skabe en mere effektiv hverdag med mindre stress. De daglige køreture mellem kunde og grossist afløses af en enkeltstående tur, hvor der så til gengæld købes ind og hentes materialer til samtlige af dagens spjældopgaver. I fokusgruppeinterviewet skifter IKT-diskussionen. Den ændrer sig fra at være et anliggende for yngre deltagere til at være et anliggende for hele gruppen uanset alder. Eller udtrykt på en anden måde: - i det øjeblik IKT isoleres til kun at angå digitaliseringens mere tekniske sider, skabes skel på tværs af alder. Er udgangspunktet derimod håndværkets mere praktiske sider fx omkring erfaringer og oplevelser med ineffektive arbejdsgange, gøres diskussionen til et fælles anliggende, der appellerer til håndværkeres mere generelle irritation over arbejde med voldsom spildtid. Alle kan se det nødvendige i at 10

11 stramme op, forbedre produktiviteten og inddrage IKT i form af digitale billeder fra smartphones. Nogle deltagere finder at digitale optagelser på længere sigt kan føre til endnu bedre udnyttelse af ressourcerne, idet grossisten ud fra selvsamme fotos ville kunne levere aktuelle byggematerialer på firmaadressen, allerede inden servicesvendene møder på arbejde om morgenen - og dermed inden den enkelte håndværker sidder i firmabilen på vej ud til dagens mange kundebesøg. På den måde ser deltagerne et perspektiv, der gør det muligt at reducere håndværkerens besøg hos grossisten yderligere. 11

12 Involvering For deltagerne er det mester eller virksomhedens ledelse, der beslutter hvordan firmaet skal udvikle sig det gælder også på et område som IKT. Derfor refereres der også bare kort og faktuelt til de former for IKT, der er indført på den enkeltes arbejdsplads. Imidlertid sker der hen gennem fokusgruppeinterviewet et skift fra en kort referende adfærd til en mere aktiv adfærd med øget interesse og lyst til at diskutere IKT de muligheder samt begrænsninger disse værktøjer giver på arbejdspladsen. Det er helt tydeligt at gruppeinterviewet inspirerer til diskussion af IKT med andre en mulighed, der ellers sjældent forekommer i en travl hverdag. For en deltager har inspirationen været så stor, at han ikke er færdig med at gøre sig tanker og overvejelser om IKT: Kom igen om 14 dage, så har jeg fået tænkt meget mere over det med IKT og de muligheder, jeg ser som håndværker. At diskutere den slags er helt nyt for mig. Jeg vil sikkert kunne sige meget mere til den tid. I et større perspektiv er det vigtigt, at medarbejdere i mindre virksomheder føler sig klædt på til at kunne indgå i en diskussion om et så væsentligt område som IKT. For nogle deltagere har fokusgruppeinterviewet været en mulighed for at komme lidt dybere på et så stort og kompliceret felt som IKT, hvor det kan være svært at navigere og finde fodfæste. Gruppeinterviewet er således ikke bare en aktivitet, der handler om at skabe indsigt og viden om håndværkeres hverdag med IKT-værk-tøjer. Det er også en aktivitet, hvor kimen lægges til at deltagerne rejser hjem i firmaet og her kan være den vigtige diskussionspartner, der er så afgørende for at investeringen i IKT matcher de særlige forhold og forudsætninger, der eksisterer i mindre virksomheder. Og dermed indgå i beslutningerne, når mester skal træffe vanskelige valg med vidtrækkende konsekvenser for arbejdspladsen. På den måde får fokusgruppeinterviewet også et pædagogisk sigte. 12

13 Anbefalinger 13

14 Styrke dialog med IKT- leveradører - Mindre virksomheder tilbydes løbende IKT-løsninger fra forskellige IKT-leverandører. Tilbud, der kan være vanskelige at gennemskue og kende konsekvensen og rækkevidden af. Der er derfor behov for kurser og andre aktiviteter, der styrker deltagerne i processen med at identificere og kende mindre virksomheders særlige IKT-behov og dermed styrke den enkelte virksomhed i dialogen med markedets IKTudbydere og leverandører. Lokale forhold lokale løsninger Med fokus på de særlige forhold og forudsætninger, der eksisterer i mindre virksomheder, skal efteruddannelsesforløb inspirere medarbejdere til aktivt at deltage i arbejdspladsens IKT-udvikling. Muligheden for at indgå i virksomhedens overvejelser omkring IKT og dets potentialer bør derfor styrkes. Centralt i en sådan udvikling er håndværket og dets udøvere. Efteruddannelse må justeres og ændres fra teknisk vidensformidling til et perspektiv med håndværkeren og dennes aktiviteter som central medspiller. Universelle IKT-løsninger i mindre byggevirksomheder findes ikke, dertil er arbejdsopgaver og arbejdspladser for forskellige. Lokale løsninger tilpasset lokale forhold må udforskes og udvikles. Efteruddannelsestilbud må i højere grad virke som inspirator i en pædagogisk proces, der giver deltagerne lyst til at undersøge og måske afprøve IKT tilpasset lokale muligheder på arbejdspladsen. 14

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December 2013 0 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - Resultater af en analyse Workshop-seminar 19. september 2012 Lizzie Mærsk Nielsen Analysens formål Belyse anvendelsen af IKT i AMU inden for Industriens Fællesudvalg

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

ESA. Effektiv SystemAdgang

ESA. Effektiv SystemAdgang ESA Effektiv SystemAdgang Lettere adgang til it-systemerne I den kliniske hverdag er der brug for it-systemer, der er både effektive og fleksible, for at understøtte dig bedst muligt i dit daglige arbejde.

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere