Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland"

Transkript

1 Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: /MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Diplomuddannelse i webudvikling ved Professi- onshøjskolen University College Nordjylland land Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: /MTS Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2009

3 Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Danmarks Evalueringsinstitut Oktober 2009 Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Indstilling 7 3 Vurdering af de enkelte kriterier 9

5 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland. Uddannelsen er for nylig blevet positivt akkrediteret, jf. vedlagte akkrediteringsrapport. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 5

6 Den faglige vurdering En akkreditering af et uddannelsesudbud er en vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om om udbuddet lever op til kriterierne eller ej. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Professionshøjskolen University College Nordjyllands ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (jf. afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye udbud, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved evalueringskonsulent Maria Therese Seefeldt Stæhr har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Faglige eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Christian Westrup Jensen, cand.polit. Sektionsleder og projektkonsulent i studieadministrationen på Danmarks Tekniske Universitet. Har siden 1996 været censor ved Danmarks Forvaltningshøjskoles diplomuddannelser og ved den praktiske pædagogikumprøve for undervisere på handelsskoler. Pia Petersen, datanom. Partner og selvstændig konsulent i Agil Procesforbedring og tidligere formand for Datamatikerlærerforeningen. Er tilknyttet censorsekretariatet for kortere videregående uddannelser og har en baggrund som underviser i bl.a. projektledelse, metoder til softwareudvikling og systemudvikling mv. på BEC Business og Niels Brock (CBC). Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Uddannelsesmæssige og pædagogiske forhold. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 6

7 2 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har modtaget en ansøgning om akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland med udbud i Aalborg. Undervisningen vil finde sted på Professionshøjskolen University College Nordjylland, Teknologi & Business, it-området, Sofiendalsvej 60 i Aalborg. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA nyt udbud af diplomuddannelsen i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland med udbud i Aalborg til posi- tiv akkreditering ring. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder alle kriterierne der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Efterspørgsel og aftagerkontakt Med udgangspunkt i bl.a. en beskæftigelsesrapport fra DMA dokumenterer og redegør ansøgeren på tilfredsstillende vis for et konkret arbejdsmarkedsbehov for dimittender med en diplomuddannelse i softwareudvikling,. Derudover sandsynliggør ansøgeren at aftagerne fremadrettet vil blive inddraget i udviklingen af udbuddet i form af en række aktiviteter der bl.a. tæller dimittendmøder og gæsteforelæsere fra erhvervslivet. Tilrettelæggelse Ansøgeren redegør på tilfredsstillende vis for udbudsstedets tilrettelæggelse af det ansøgte udbud. Af redegørelsen fremgår både praktiske overvejelser om undervisningstidspunkter i forhold til de studerendes erhvervsarbejde og pædagogiske overvejelser og valg af undervisningsmetoder der vil veksle mellem action learning og constructive alignment. Videngrundlag Ansøgeren redegør på tilfredsstillende vis for hvordan ny viden vil tilgå udbudsstedet både via en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, der bl.a. rummer underviserudveksling og workshopsamarbejde, og via deltidsansatte og studerende på diplomuddannelsen der er beskæftiget inden for det relevante erhvervsområde. Endelig nævnes undervisernes deltagelse i konferencer og seminarer som kilder til den nyeste viden på området. Fagligt miljø, faciliteter og ressourcer Ansøgeren redegør på tilfredsstillende vis for at uddannelsesudbuddet vil blive understøttet af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø, bl.a. via en række nært beslægtede uddannelser. Ansøgeren har desuden på tilfredsstillende vis redegjort for de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at de studerende kan gennemføre uddannelsen. Kvalitetssikring Ansøgeren har på tilfredsstillende vis beskrevet institutionens kvalitetssikringssystem som vil blive implementeret på det ansøgte udbud. Af aktiviteter i denne forbindelse kan nævnes halvårlige Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 7

8 fyraftensmøder med dimittender, semesterbaserede underviser- og studenterevalueringer og endelig inddragelse af eksterne interessenter via bl.a. et uddannelsesudvalg og et engagement i Nordjyllands Erhvervsakademis processer for efteruddannelse af undervisere. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 8

9 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det geografiske område hvori udbuddet tænkes at kunne dække arbejdsmarkedets behov, er Region Nordjylland. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis beskrevet og dokumenteret et behov for det ansøgte udbud blandt aftagere i det geografiske område. Redegørelsen baseres bl.a. på en beskæftigelsesrapport fra DMA der tager udgangspunkt i multimediedesignere dimitteret i hhv. januar og juni 2007, og på en rapport fra Rambøll Danmark der fokuserer på virksomheders vurdering af beskæftigelsessituationen, og hvori der redegøres for et konkret behov for det ansøgte udbud. Desuden har ansøgeren på tilfredsstillende vis redegjort for hvordan aftagere fremadrettet vil blive inddraget med henblik på at sikre udbuddets relevans. Dette vil foregå dels via møder fire gange årligt i et uddannelsesudvalg, dels via en række konkrete aktiviteter, bl.a. dimittendmøder, aftagertilfredshedsundersøgelser og gæsteforelæsninger ved repræsentanter for erhvervslivet. Endelig beskriver ansøgeren hvordan der i samarbejde med erhvervslivet foregår en løbende evaluering og vurdering af dimittendernes kvalifikationer. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet at ansøgeren har sandsynliggjort at der er et behov for det ansøgte udbud, og at der foreligger en tilfredsstillende plan for fremadrettet inddragelse af aftagere. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 9

10 Bilag 1: Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 2. Halvår 2009 Bilag 2a: Beskæftigelsesrapport DMA juni 2009 Bilag 3: Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen, juni 2009 Bilag 4: Uddannelses udvalg UCT IT-området Bilag 5: UCN T&B Manifest uddrag. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 10

11 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Kriteriet er ikke relevant. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 11

12 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøgeren har redegjort fyldestgørende for udbudsstedets tilrettelæggelse af uddannelsen. Ansøgeren beskriver sine overvejelser om tilrettelæggelsen af uddannelsen i forhold til de studerendes fuldtidsarbejde sideløbende med uddannelsen, og i forlængelse heraf redegør ansøgeren for hvordan undervisningen påtænkes tilrettelagt. Ansøgeren redegør for uddannelsens faglige indhold og beskriver kort enkelte af de pædagogiske metoder der vil blive anvendt, og som samtidig sikrer at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbyttet. Af pædagogiske metoder nævnes bl.a. den erfaringsbaserede metode action learnings læringsspiral og den meningskonstruerende metode constructive alignment. Ekspertpanelet vurderer på baggrund af ansøgerens redegørelse at kriteriet er opfyldt Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 12

13 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har på tilfredsstillende vis beskrevet udbuddets erhvervs- og professionsbasering ved at gennemgå en række aktiviteter, bl.a. systematisk dialog med de rådgivende fora i Professionshøjskolen University College Nordjylland afdeling Teknologi & Business. Derudover beskriver ansøgeren hvordan en stor mængde viden tilgår udbudsstedet både via de studerende på diplomuddannelsen, de deltidsansatte undervisere og undervisernes deltagelse i bl.a. konferencer og seminarer i forskningsbaserede miljøer. Det vurderes i særlig grad positivt at der foreligger en bred samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. Denne indbefatter bl.a. underviserudveksling og samarbejde om workshops. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund at ansøgeren på tilfredsstillende vis har sandsynliggjort at uddannelsesudbuddet vil blive både erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 6: AAU UCN, T&B samarbejdsaftale Bilag 7: SmartCityDK I FRONT AF DANSK BYGGERI Bilag 7: SmartCityDK Forretningsmodel. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 13

14 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for at der på udbudsstedet er en række beslægtede uddannelser der sikrer et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Af nært beslægtede uddannelser nævnes datamatikeruddannelsen, multimediedesigneruddannelsen og særligt professionsbacheloruddannelsen i webudvikling (udbydes pr. 1. februar 2010). Ansøgeren redegør desuden for udbudsstedets undervisergruppe der omfatter en række fuldtidsansatte som samlet bredt dækker fagprofilerne inden for uddannelsens moduler. På baggrund af redegørelsen vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 14

15 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer det i særlig grad positivt at der i ansøgningen er redegjort udførligt for de for uddannelsen nødvendige programmer og de relevante licensaftaler. Derudover redegør ansøgeren fyldestgørende for udbudsstedets tekniske og fysiske faciliteter, herunder et fagbibliotek og en lokal boghandel. Endelig redegøres der for de studieadministrative tilbud, bl.a. gennem en præsentation af studievejledningen og en kort introduktion til studiestartsforløbet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5: UCN T&B Manifest uddrag. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 15

16 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for institutionens kvalitetssikringssystem som involverer ansatte, studerende og aftagere, og som det nye udbud vil blive omfattet af. På afdelingsniveau benyttes MARS en spørgeramme beregnet til selvevaluering som involverer de ansatte i kvalitetsforbedringsprocessen. De studerende gennemfører midtvejs- og semesterevalueringer. Der vil desuden blive holdt halvårlige fyraftensmøder med dimittender for at udbuddet kan få tilbagemeldinger om deres jobsituation og om kravene fra erhvervslivet. Eksperterne vurderer at det er en svaghed ved ansøgningen at det blot anføres at erhvervslivet deltager i bl.a. udformning og udvikling af uddannelser i Professionshøjskolen University College Nordjyllands afdeling Teknologi & Business. Der omtales et uddannelsesnetværk bestående af skiftende praktikvirksomheder og andre relevante virksomheder der løbende samarbejder med uddannelsen. Herudover omtaler ansøgeren uddannelsesudvalget, men har ikke specificeret hvordan dialogen med virksomhederne skabes, hvilke virksomheder der er tale om, hvornår dialogen skal foregå, og hvad virksomhederne skal forholde sig til. På baggrund af redegørelsen vurderer ekspertpanelet imidlertid at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation. Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland 16

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere