Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk"

Transkript

1 Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt til opstilling på landjorden, er det ved overførsel til det maritime miljø offshore konstateret, at en mængde designstandarder over tiden er kommet til kort. Med dette in mente er vi som fabrikant af møller bragt i den situation, at vi i forbindelse med nyudviklinger af større møller har erkendt behovet for yderligere afprøvninger og eftervisninger via praktiske field tests for verifikation af vore designfilosofier og løsninger. Erfaringer fra tidligere udvikling af mindre mølletyper har ligeledes vist, at simpel korrelation fra møllestørrelse til møllestørrelse ikke er lineær, hvorfor større målekampagner i dag udføres ved hver eneste ny-udvikling, både som enkeltmølle, såvel som ved parkopsætninger. Specielt er det af stor vigtighed med en mølletype som V MW møllen, der blandt andet potentielt kan opstilles på Horns Rev III og Kriegers Flak. Vi taler her om komplekse konstruktioner med en stor grad af nyinnovation som drifts- og servicemæssigt skal optimeres, før de opstilles på havet. Opsætning af mindst fire vindmøller ved Velling Mærsk af typen V164 har derfor afgørende indflydelse på realiseringen af vindmølleparker near-shore såvel som off-shore, så produktionen bliver pålidelig, og kostbare fejltagelser kan afværges. Arealet ved Velling Mærsk er vindmæssigt ideelt, da det er en stor jævn flade med få hegn og nær kysten til den store Ringkøbing Fjord. Desuden ligger området nær udviklingsafdelinger for Vestas i Lem og Ringkøbing hvilket er vigtigt for effektivt at udnytte ingeniørerne som skal bruge viden fra møllerne. Den valgte opstilling i bueform ved Velling Mærsk giver en optimal og ideel mulighed for eftervisning af vore mange teoretisk baserede ønsker for praktisk verifikation i fuld skala i felten. Som fabrikant, der skal drage læring fra en forsøgs-/demonstrationspark, er det kritisk at have det optimale lay-out med flest mulige verifikationsmønstre / -muligheder, hvad den valgte opstillingsform i høj grad tilgodeser set i forhold til mere traditionel rækkeopstilling eller symmetriske opstillingsmønstre. Specielt idet der her er tale om et begrænset antal møller (4), hvor ønskeligt ville være 8-10 møller hvilket klart ikke er opnåeligt med møller af den angivne størrelse i det danske landskab. Alternative opstillinger eller reduceret antal vindmøller i projektområdet er ikke acceptabelt for Vestas, da det ikke lever op til de ønsker, der er for test af vindmøllerne. Dette dokument belyser blandt andet mængden af verifikationsmuligheder ved det valgte opstillingsmønster, og viser de fravalgte alternativer. Baggrund Baggrunden for opsætning af fire 200 meter høje forsøgsmøller ved Velling Mærsk er, at Vestas har behov for at afprøve havvindmøller, før de sættes op på havet. Det er særligt vindmøllemodellen V164 med rotordiameter 164 meter, der skal afprøves, før de skal placeres off-shore. Projektet skal sikre, at Vestas Wind Systems A/S Hedeager 44, 8200 Aarhus N, Danmark Telefon: , Fax: , Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Reg. nr.: 2100, Konto nr.: DKK EUR CVR-nr.: Selskabsnavn: Vestas Wind Systems A/S

2 2 / 10 dansk vindmølleindustri vedvarende kan være i front med levering af funktionsdygtige vindmøller til havmølleprojekter - både nationalt og internationalt. De store vindmøller med totalhøjde over 150 meter er primært udviklet til at stå på havet. De placeres i store parker, hvor de dels udsættes for påvirkning fra de øvrige vindmøller i parken, dels udsættes for et langt barskere klima end på land. Reparation og service er langt mere kostbart og vanskeligt på havet end på land, hvorfor det er væsentligt, at vindmøllerne er testede og gennemprøvede, før de sættes på havet. Danmark har vedtaget at opstille nye havmølleparker ved Horns Rev III og ved Kriegers Flak og yderligere 450 MW vindmøller nær kysterne. I udlandet planlægges der for mange store off-shore parker, som Vestas ønsker at levere møller til. Ved blandt andet Burbo Bank er det allerede besluttet, at Vestas skal levere 32 vindmøller af typen V164 med rotordiameter 164 meter. Det er væsentligt, at møllerne er gennemtestede og optimerede til forholdene, før de sættes på vandet. Vestas har ved Horns Rev I oplevet at skulle bruge et trecifret millionbeløb på at tage alle vindmøllerne ind på land for reparation lige efter, de var opstillet. På grund af behovet for at få udført tilstrækkelige tests af vindmøllernes samspil inden vindmøllerne skal opstilles ved Burbo Bank i 2016, er projektet ved Velling Mærsk under stort tidspres. Afprøvningerne skal startes senest sommeren 2015, hvilket betyder, at alle tilladelser skal være givet senest 1. marts Hvis opstillingen ved Velling Mærsk bliver opgivet, vil det medføre, at Vestas ikke får mulighed for at afprøve parkvirkning mellem havmøllerne, inden de etableres på havet. Optimering og korrektioner skal dermed foretages på havet, hvilket både vil være mere kostbart og give tab af el-produktion. Det kan have konsekvenser såvel nationalt som internationalt og kan betyde tab af arbejdspladser i Danmark. Lokalt vil der måske være en gevinst ved, at der ikke bliver rejst nye vindmøller, der påvirker landskabsoplevelsen, støjer og giver skyggekast, men lokalt vil man også miste arbejde i forhold til anlæg og drift af vindmøllerne. Vestas tilstræber at vores aktiviteter for test og udvikling ligger i nærheden af hinanden, og hvis testmøller ikke kan placeres i Danmark, må testmøllerne og udviklingen flyttes til udlandet. Test kræver mindst fire vindmøller Det potentielle areal ved Velling Mærsk er accepteret af Ringkøbing-Skjern Kommune og i kommuneplan identificeret som et område for test af prototypemøller. I Miljøministeriets m.fl. s rapport for testpladser for prototypemøller er det vurderet, at arealet kan rumme to vindmøller med totalhøjde 200 meter, en vurdering, der blandt andet er baseret på afstande til naboboliger. Idet Vestas ønsker at afprøve vindmøllernes indbyrdes påvirkning, er det ikke tilstrækkeligt med to vindmøller. Dels fordi der ikke vil være påvirkning fra mere end én vindmølle, og man kun kan teste på én afstand mellem vindmøllerne. Derfor skal man som minimum bruge fire pladser for vindmøllerne, så forskellige påvirkninger af møllerne indbyrdes kan afprøves. Ideelt skulle man have to rækker med i alt 8-10 vindmøller, men det er ikke realistisk at finde sådanne pladser i Danmark nær udviklingsafdelinger og til så høje vindmøller. Reduceret antal ikke acceptabelt for test Der kan rent fysisk og med fordel for landskabet opstilles færre vindmøller end fire ved Velling Mærsk. Den mulighed er dog i starten af processen kasseret, da Vestas skal bruge mindst fire vindmøller for at kunne udføre tilfredsstillende måleprogrammer eftervisende vindmøllernes indbyrdes påvirkning i en vindmøllepark på havet, hvor der vil være flere rækker af vindmøller. Ved Burbo Bank vil der således blive opstillet 32 vindmøller i et gridmønster. Da en vindmølle i parken bliver påvirket af vindmøllerne på flere sider, er det ikke tilstrækkeligt at måle på 1 eller 2 nærtstående møller, da det ikke giver et tilstrækkeligt billede af det miljø, vindmøllerne vil blive udsat for på havet. Derfor ønsker Vestas, at der bliver opstillet mindst fire vindmøller som en samlet gruppe, hvor man kan måle tilfredsstillende og få optimeret vindmøllerne, inden de skal seriefremstilles og sættes ud på havet.

3 3 / 10 Nødvendigt med mindst 4 vindmøller til test Vindmøllerne skal testes på land, fordi det er meget kostbart og tidskrævende at foretage forsøg på havet. Derfor skal vindmøllerne være fuldt verificerede, før de sættes ud på havet. På prøvestationerne som f.eks Østerild og Høvsøre kan de enkelte vindmøller udvikles, men deres indbyrdes påvirkning må nødvendigvis afprøves på et større anlæg. Det kræver mindst 4 vindmøller af samme model, for at man tilfredsstillende kan afprøve vindmøllernes indbyrdes påvirkning og regulering, da det ikke kun er nabomøllerne, men også vindmøllerne andre steder i parken, der vil påvirke den enkelte vindmølle. Se nedenfor hvilke muligheder bueopstillingen giver for test, og hvorfor alternative opstillingsprincipper ikke giver så gode muligheder som bueopstillingen. Derfor er området ved Velling Mærsk bedst Projektområdet ved Velling Mærsk ligger i et område, hvor der tidligere har været 100 mindre vindmøller med totalhøjde op til 45 meter. I dag er der 4 mindre vindmøller tilbage, som forventes nedtaget inden for kort tid. Området ligger vest for Lem, hvor Vestasfabrikkerne oprindeligt har ligget, og hvor store dele af de danske Vestasfabrikker stadig ligger. Derfor har området i Velling Mærsk siden 1981 været anvendt til udbygning og forsøg med Vestasmøller. Således rummede området i en længere periode fra 1989 til 2006 fem forskellige vindmøllestørrelser med totalhøjde fra 25 meter til 45 meter. I dag ligger Vestasfabrikkerne også i Videbæk, Ringkøbing, Tim og Skjern i Ringkøbing-Skjern Kommune med udviklingsafdelinger i Ringkøbing og Lem. Det potentielle areal for test af prototypemøller ligger derfor ideelt for afprøvning og test både i forhold til vindenergi og nogle af Vestasfabrikkernes udviklingsafdelinger. I forhold til vindenergien er området også ideelt og tilnærmelsesvis lig offshore, idet det er en stor forholdsvis åben flade ud til Ringkøbing Fjord, der giver forudsigelige vindforhold fra de vestlige retninger, som er de hyppigst forekommende i Danmark. Fravalgte alternative mulige placeringer Måling på eksisterende parker med mindre møller Omkring Velling Mærsk står to store vindmølleparker med V112, dels ved Nørhede til Hjortmose med 22 stk V112 med rotordiameter 112 meter og navhøjde 94 meter i 3 MW størrelse, dels ved Lem Kær med 11 stk. af samme størrelse, hvor der løbende sker udskiftninger i den vestlige række med seks vindmøller, der er planlagt til udførelse af test med vindmøller under 150 meter totalhøjde. Det er den specifikke vindmøllemodel, der skal testes. Man kan ikke teste, hvorledes en vindmøllemodel reagerer i samspil med andre vindmøller, ved at teste på eksisterende vindmøller af andre typer. Hver vindmøllemodel er i dag så kompleks, det er et kraftværk, og kun ved at teste flere vindmøller af samme model, kan man identificere mulige optimeringer med videre ved den indbyrdes påvirkning. Da det primært er vindmøllernes indbyrdes påvirkning og regulering, der skal testes, kan det være nærliggende at tro, at testene kunne udføres i de to eksisterende parker. Det er ikke muligt, da det er andre vindmøllemodeller. Erfaring fra tidligere udviklinger af mindre mølletyper har vist, at simpel korrelation fra møllestørrelse til møllestørrelse ikke er lineær, hvorfor større målekampagner i dag udføres ved hver eneste ny-udvikling, både som enkeltmølle, såvel som ved parkopsætninger. Specielt er det af stor vigtighed med en mølletype som V164 8,0 MW møllen, idet vi her taler om komplekse konstruktioner med en stor grad af ny-innovation produkter, der drifts- og servicemæssigt skal optimeres, før de opstilles på havet.

4 4 / 10 Andre udpegede områder til test af prototypevindmøller Der er udpeget tre områder i Ringkøbing-Skjern Kommune til test af prototypemøller. Det drejer sig om Ganer Enge og nordvest for Lem Lem Kær samt Velling Mærsk. Lem Kær område nordvest for Lem Ved Lem Kær står der i dag 11 stk 150 meter høje vindmøller i to rækker opført med udgangen af Den østlige række er fem produktionsmøller og den vestlige række består af seks vindmøller, hvor der foretages udskiftninger og forsøg. Højden i hele parken må maksimalt være 149,9 meter. Hele parken er 2,5 år gammel og en udskiftning til 200 meter i den vestlige række ville medføre, at alle seks vindmøller som minimum skulle fjernes. Endvidere vil rækken blive kortere, da der skal være større afstand til naboer mod syd, og den vil sandsynligvis ikke være lang nok til at placere fire vindmøller med rotordiameter 164 meter. Endvidere vil afstanden til den østlige række ikke være tilstrækkelig, hvilket medfører, at man skal nedtage 11 kun to år gamle vindmøller. Økonomisk er det ikke et reelt alternativ til Velling Mærsk på nuværende tidspunkt. Om det kan blive det om 15 til 20 år er en mulighed. Hele området, der af Miljøministeriet er udpeget til areal for test af prototypevindmøller, er sammenfaldende med eller ligger øst for de eksisterende vindmøller i Lem Kær. Der kan ikke opstilles testmøller samtidig med, eller ved siden af, de eksisterende, da der ikke er fysisk plads. De vil stå oveni eller alt for tæt på de eksisterende vindmøller, hvis der skal være tilstrækkelig afstand til boliger, og de eksisterende vindmøller vil også give så meget turbulens, at der ikke kan udføres tilfredsstillende tests. Ganer Enge Ved Ganer Enge lige nordøst for Skjernåens udløb er der også peget på et potentielt areal til test af prototypemøller. Her er der Natura 2000-område både mod syd og vest med et meget rigt fugleliv omkring Skjernåens udløb i Ringkøbing Fjord. I Miljøministeriets miljøvurdering af potentielle arealer til test af prototypemøller er det vurderet, at området ved Ganer Enge potentielt kan påvirke både landskab, fugle og flagermus negativt. Derfor har Vestas vurderet, at dette område ikke er et realistisk alternativ. Opsummeret er de to alternative placeringer ved Lem Kær og Ganer Enge ikke vurderet at være realistiske alternativer, idet det første vil kræve fjernelse af 11 kun 2,5 år gamle vindmøller, og Ganer Enge er tæt på fuglerige Natura 2000-områder ved Skjernåens udløb. Alternativ placering af større vindmøller er ikke realistisk på nuværende tidspunkt. Alternative placeringer i Danmark Vestas har ikke umiddelbart andre pladser i Danmark, hvor man kan placere fire vindmøller på 200 meter, hvis området ved Velling Mærsk må opgives. Det vil for Vestas medføre, at man ikke har en plads i Danmark til afprøvning af parkvirkninger for V164, som forventes serieproduceret fra Der kan ikke startes forfra et andet sted, da planprocessen er så tidskrævende, at man ikke kan forvente at kunne have byggetilladelse på en anden plads før tidligst i Ved Maade nær Esbjerg er der igangværende planlægning for fire vindmøller med totalhøjde op til 200 meter opstillet på en lige række. Det har imidlertid vist sig, at der reelt er plads til to vindmøller på 200 meter, V164, og 2 vindmøller med totalhøjde 150 meter, V117, 3,3 MW. Området kan derfor ikke anvendes til test af parkvirkninger for V164 i samme udstrækning som Velling Mærsk om end Maade har andre fordele. Endvidere er der stor tidsmæssig usikkerhed og en stor lokal modstand, som gør projektet usikkert.

5 5 / 10 Derfor skal vindmøllerne stå i en bue Det er planlagt, at der skal opstilles fire vindmøller i en bue fra sydøst over syd til nordvest. Opstillingen er valgt, fordi den giver de mest optimale muligheder for målekampagner i modsætning til en ret linje eller et kvadrat. Opstillingsmønster i bueform for Velling Mærsk forsøgspark bestående af 4 x V MW giver anledning til en mangfoldighed af individuelle målekampagner med henblik på datasimuleringer, som i kort form vil blive beskrevet nedenfor. Hovedformålet med diverse målekampagner er at sikre viden omkring møllernes drift i forskellige kombinationsopstillinger, hvilket gøres ved individuelle driftsformer ( tænd/sluk af møller i målekampagne øjemed og individuelle driftsstrategier). Forventet erfaringsopbygning er bl.a. at få efterprøvet møllernes indvirkning på hinanden under skiftende vindretninger, så fremtidens havmølleparker, både near shore og deep sea, opstilles optimalt i forhold til både produktion (MWh) og langsigtede drifts- og service strategier. Endvidere testes SCADA-operation med individuel regulering af møllerne, så parken kan betragtes som et kraftværk og samtidig sikre et stabilt elnet ved møllernes regulering. Desuden vil der være efterprøvning af software-applikationer som led i fremtidig udvikling/optimering af mølleparker. Opstillingen i en bue giver følgende muligheder for målekampagner: Figur 1: Målekampagne hele parkområdet.

6 6 / 10 Figur 2: Målekampagne med 3 møller. Figur 3: Målekampagne med 2 møller.

7 7 / 10 Figur 4: Målekampagne med 2 møller. Figur 5: Målekampagne med 2 møller. Figur 1 til 5 illustrerer, at opstillingen i buen giver 9 forskellige muligheder for målekampagner. Derfor er denne opstilling valgt som den mest ideelle for afprøvning af de mange situationer for indbyrdes påvirkning, som vindmøllerne vil blive udsat for i en større havmøllepark. For producenten af

8 8 / 10 vindmøllerne er det kritisk at have det optimale layout med flest mulige verifikationsmønstre / - muligheder, hvad den valgte opstillingsform i høj grad tilgodeser set i forhold til mere traditionel rækkeopstilling eller symmetriske opstillingsmønstre. Se til sammenligning nedenfor de mulige kampagner ved lige række eller kvadrat, der giver mulighed for færre målekampagner. Fravalgte opstillingsmønstre Opstilling på en lige række Det er skitsemæssigt undersøgt, om der kan opstilles fire vindmøller på en lige række som det er anbefalet i Vejledningen til Vindmøllecirkulæret. Det vil give et lettere opfatteligt opstillingsmønster, men der vil dog stadig være situationer med forskellige størrelser, hvor opstillingen ikke opleves harmonisk. For at kunne opstille vindmøllerne på en ret linje, vil det være nødvendigt at nedlægge to store velfungerende ejendomme med boliger ved Vennervej 7 og 9, dels for at kunne overholde afstandskravet på fire gange totalhøjden, dels for at kunne overholde Vindmøllebekendtgørelsens grænseværdier for støj. Det er vurderet at være meget vanskeligt at nedlægge de to boliger. Dertil kommer, at opstilling på lige linje ikke giver tilstrækkelige muligheder for test af vindmøllernes indbyrdes påvirkning. Figur 6: En lige række giver mulighed for to forskellige målekampagner, på langs og på tværs, hvilket ikke er tilstrækkeligt for at sikre, at vindmøllerne fungerer optimalt, når de er opstillet i en større park på havet.

9 9 / 10 Opstilling i et kvadrat Det er skitsemæssigt undersøgt, om vindmøllerne kan opstilles i et kvadrat i stedet for buen. I forhold til afstand til naboer og støj er det muligt. Opstillingen vil med fire lige store vindmøller være lidt bedre visuelt i landskabet, men hvis der opstilles forskellige størrelser, vil det blive svært at opfatte opstillingsmønsteret. Opstilling i et kvadrat giver ikke tilstrækkelige muligheder for test af vindmøllernes indbyrdes påvirkning. Mønsteret er fravalgt, da det ikke giver tilstrækkelige muligheder for målekampagner. Figur 7: Opstilling i kvadrat giver mulighed for tre forskellige målekampagner, hvilket ikke er tilstrækkeligt for at sikre, at vindmøllerne fungerer optimalt, når de er opstillet i en større park på havet. Hvad skal testes Formålet er primært at teste, hvorledes vindmøllerne påvirker hinanden, når der er flere vindmøller. Derfor skal der opstilles fire forsøgsmøller på en bue, for at man får en indbyrdes påvirkning uanset vindretningen og flest mulige kombinationer for målekampagner. Der ud over vil man teste forskellige installationsmetoder, afprøvning af installationsværktøjer, servicekoncepter, reguleringsprincipper, pålidelighed af designet og ikke mindst møllens elektriske egenskaber. For at kunne teste vindmøllens egenskaber kan det være nødvendigt at have en målemast, der når op i navhøjden for vindmøllerne. Målemasten vil dog ikke være nødvendig på kort sigt. 1. Møllernes drift i forskellige kombinationsopstillinger, hvilket gøres ved individuelle driftsformer ( tænd/sluk af møller i målekampagne øjemed og individuelle driftsstrategier). 2. Forventet erfaringsopbygning er bl.a. at få efterprøvet møllernes indvirkning på hinanden under skiftende vindretninger, så fremtidens havmølleparker, både near shore og deep

10 10 / 10 sea, opstilles optimalt i forhold til både produktion (MWh), som langsigtede drifts- og servicestrategier. 3. Udførelse af SCADA operation med individuel regulering af møller, således at parken kan betragtes som et kraftværk og samtidig sikre et stabilt elnet ved møllernes regulering. 4. Efterprøvning af software applikationer som led i fremtidig udvikling/optimering af mølleparker. 5. Teste vindmøllernes indbyrdes påvirkning fra så mange retninger som muligt. 6. Teste påvirkning ikke bare fra én nabomølle, men fra flere vindmøller i en park. 7. Teste den indbyrdes påvirkning fra så mange vindretninger som muligt. 8. Teste påvirkning fra vindmøller, der står i forskellig afstand. For eksempel påvirker vindmøller opstillet i diagonalen i et gridmønster også hinanden, selv om påvirkningen er mindre kraftig end fra den nærmeste vindmølle i rækken. 9. Teste og optimere de elektriske egenskaber, når 4 så store møller kobles til samme net. 10. Test af installationsværktøjer, opstillingsprocedurer, driftserfaringer, servicestrategier, nye komponenter med mere. På sigt kan møllerne blive brugt til test af nye komponenter, konfigurationer, kontrolsystemer, større eller mindre rotor med mere i lighed med brugen af Lem Kær siten, hvor det er den mindre 3 MW platform, der afprøves. Efter V164 er testet færdig, vil der blive testet nye vindmøllemodeller ved Velling Mærsk. Det kan ske ved enten at udskifte dele af vindmøllerne eller hele vindmøller. Mest sandsynligt vil der blive tale om at sætte en større rotor på vindmøllerne, men det vil også kunne forekomme, at fundament og hele det øvrige af vindmøllerne på sigt skal udskiftes. Med venlig hilsen Vestas Wind Systems A/S Anders Vedel EVP & CTO Technology & Service Solutions

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Strategisk energiplanlægning. Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning. Referat (med senere suppleringer):

Strategisk energiplanlægning. Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning. Referat (med senere suppleringer): Strategisk energiplanlægning Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning Sted: Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro. Tidspunkt: Torsdag den 26.

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune Vindmøller 1997 Aalborg Kommune Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune.

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012 1 Bilag E Maj 2012 89-13765/II Overordnet beskrivelse af evalueringsmodellen for modtagne tilbud på leje af prøvepladser for vindemølle proto-typer ved Prøvestationen ved Testcenter Østerild ---------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Vindmøller ved Volder Mark FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer August 2008 Rapporten er udarbejdet for A/S Storebæltsforbindelsen Landskabsanalyse, foto og visualiseringer: Vesterholts eftf. ApS Landskabsarkitekt

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Esbjerg. VVM-redegørelse

Forsøgsvindmøller ved Esbjerg. VVM-redegørelse Forsøgsvindmøller ved Esbjerg VVM-redegørelse Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om

Læs mere

Samarbejde fører til optimalt afkast

Samarbejde fører til optimalt afkast Samarbejde fører til optimalt afkast Projektudvikling Projektsalg Projektadministration Grib vindens værdier Henrik Amby Jensen Koncerndirektør Hos Global Wind Power udvikler, sælger og administrerer vi

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

NR 32 JUNI 2003 VINDFORMATION

NR 32 JUNI 2003 VINDFORMATION NR 32 JUNI 2003 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION L E D E R MEST FOR PENGENE Inden de første havmølleparker kommer i udbud, skal fundamentet være i orden. Erfaringer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande

Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande Hvide Sande 1 Mellem hav og fjord By og havn hinandens forudsætninger!! 2 Hvide Sande Havn 3 Fiskerihavn i fortsat udvikling 4 Søvejen mod Vest Formål og delelementer

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Denne VVM-redegørelse giver en vurdering

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Siemens Wind Power. Service Programmer. Service Sales Product Management. E S ER WP Vingsted, 27. September 2012

Siemens Wind Power. Service Programmer. Service Sales Product Management. E S ER WP Vingsted, 27. September 2012 Siemens Wind Power Programmer Sales Product Management E S ER WP Vingsted, 27. September 2012 Siemens Wind Power A/S. All rights reserved 2009 Produkt Portfolio - 4 hovedfokusområder for on- og offshore

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com V112-3.0 MW Én vindmølle til én verden vestas.com VI LEVERER DEN ØNSKEDE VINDKRAFT ÉN HØJTYDENDE OG PÅLIDELIG VINDMØLLE TIL ÉN VERDEN Højtydende og pålidelig V112-3,0 MW er en højtydende og pålidelig

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Hvide Sande. bygger vindmøller og ikke læskærme!

Hvide Sande. bygger vindmøller og ikke læskærme! Hvide Sande bygger vindmøller og ikke læskærme! Hvide Sande -og ejet af en lokal erhvervsdrivende fond 26. juni 2014 1 Mellem hav og fjord i vandkanten! 26. juni 2014 2 En by og en havn hinandens forudsætninger!!

Læs mere