Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af færdselsloven"

Transkript

1 2011/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Fremsat den 26. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010, lov nr af 21. december 2010, 1 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, 4 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og lov nr. 165 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 56, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:»justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af køreprøve afholdes af ansøgeren.«2. I 61, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at udgifter til oversættelse af et udenlandsk kørekort, i de tilfælde hvor en sådan oversættelse kan kræves efter bestemmelser fastsat i medfør af 1. pkt., afholdes af ansøgeren.«3. I 66 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, for fornyelse af en godkendelse ikke er opfyldt, skal indehaveren bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og Efter 66 indsættes i kapitel 10:» 66 a. Den, der ved dom findes skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler om udøvelse af virksomhed som kørelærer, kan ved dommen frakendes retten til at udøve virksomhed som kørelærer for et nærmere fastsat tidsrum af mindst 1 år eller for bestandigt. Stk. 2. Er retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendt for længere tid end 2 år efter stk. 1, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb indbringes for domstolene. Indbringelse sker efter reglerne i straffelovens 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når der er forløbet 2 år af frakendelsestiden. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har vedkommende tidligere været frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, kan gengivelse af retten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvist og tidligst, når der er forløbet 5 år. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 1 kan retten ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som kørelærer. Det kan i kendelsen bestemmes, at kære ikke har 1

2 opsættende virkning. Afsiges der med hensyn til rettighedsfrakendelse frifindende dom i sagen, bortfalder forbuddet, selv om dommen ankes. Stk. 4. Den, der har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, skal aflevere sit kørekort til politiet. Den, der under en sags behandling ikke må udøve virksomhed som kørelærer, jf. stk. 3, skal aflevere sit kørekort til politiet mod udstedelse af midlertidigt kørekort uden kørelærergodkendelse. Stk. 5. Har retten til at udøve virksomhed som kørelærer været frakendt efter stk. 1, er opnåelse af kørelærergodkendelse efter frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende består en ny kørelærerprøve og opfylder betingelserne i 66, stk. 1, nr. 2, og ikke efter frakendelsen er dømt for et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2.«5. I 118, stk. 1, nr. 1, indsættes efter» 63-65,«:» 66 a, stk. 4,«. 6. I 124 b ændres»tre hverdage«til:»fem hverdage«, og efter»sygdom«indsættes:», eller at øvelseskørsel ikke har kunnet gennemføres inden for de sidste to hverdage inden den teoretiske eller praktiske prøve, og dette skyldes vejrliget«. 7. I 124 e indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. For udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af 66 a, stk. 4, 1. pkt., betales 100 kr. Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det gældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 2012, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 3, træder i kraft den 1. oktober Stk. 3. Færdselslovens 66 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, finder kun anvendelse på forhold begået efter den 15. juli Forhold begået før den 15. juli 2012 kan dog tillægges betydning ved pådømmelsen af, om et forhold begået efter den 15. juli 2012 bør medføre, at retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendes efter 66 a, stk. 1. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål, hovedindhold og baggrund 2. Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer 2.1. Gældende ret 2.2. Justitsministeriets overvejelser 3. Betaling for afholdelse af køreprøver 3.1. Gældende ret 3.2. Justitsministeriets overvejelser 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne 7. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder, organisationer mv. 10. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets formål, hovedindhold og baggrund Lovforslaget har til formål at udvide adgangen til at frakende en kørelærer retten til at udøve virksomhed som kørelærer i de situationer, hvor den pågældende ikke overholder reglerne for udøvelse af kørelærervirksomhed. Af hensyn til den almindelige færdselssikkerhed finder regeringen det vigtigt, at nye bilister og motorcyklister mv., får den nødvendige køreuddannelse i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Dette er i dag søgt sikret ved, at der er fastsat en række krav til køreuddannelsens indhold og gennemførelse, herunder mindstekrav til antallet af timer i teori og øvelseskørsel samt krav om anvendelse af lektionsplaner i undervisningen. En forudsætning for, at disse regler kan virke efter hensigten, er, at de rent faktisk overholdes. Tilsidesættelse af reglerne om udøvelse af kørelærervirksomhed kan således indvirke negativt på den almindelige færdselssikkerhed. Hertil kommer, at en mangelfuld køreuddannelse må formodes at medføre, at et højere antal køreelever dumper til køreprøven og dermed må aflægge prøve på ny, hvilket medfører et yderligere pres på udbuddet af køreprøver, og dette kan have en negativ effekt på berammelsestiderne. Både af hensyn til den almindelige færdselssikkerhed og med henblik på at imødegå høje dumpeprocenter bør der efter regeringens opfattelse være lettere adgang til at gribe ind over for kørelærere, der overtræder reglerne om udøvelse af kørelærervirksomhed. Regeringen finder derfor, at kørelærere, som overtræder reglerne om udøvelse af kørelærervirksomhed, i videre omfang, end hvad der i dag følger af straffelovens 79, stk. 1, skal kunne frakendes retten til at udøve virksomhed som kørelærer. Lignende frakendelsesordninger findes i dag i f.eks. dyreværnslovens 29 (frakendelse af retten til at beskæftige sig med dyr) og restaurationslovens 19 (frakendelse af alkoholbevilling). Herudover indeholder lovforslaget visse ændringer af reglerne om, hvornår en køreelev kan meddele forfald til en køreprøve uden at skulle betale et nyt prøvegebyr ved berammelse af en ny køreprøve. Således foreslås det, at fristen i færdselslovens 124 b for, hvor sent der kan meldes afbud, uden at gebyret fortabes, rykkes frem til fem hverdage før prøven i stedet for de gældende tre hverdage. I praksis har det 3

4 vist sig vanskeligt at udnytte køreprøver, der aflyses inden for ganske få dage. Fremrykningen vil i praksis gøre det muligt at udbyde de ledige pladser med et lidt længere varsel og dermed forbedre mulighederne for, at ledige pladser, der opstår som følge af meddelt forfald, kan afsættes til andre køreelever og dermed medvirke til at forkorte berammelsestiden på køreprøver. Samtidig foreslås det, at det betalte gebyr ikke fortabes, hvis afbuddet skyldes, at øvelseskørsel som følge af vejrliget ikke har kunnet gennemføres inden for de sidste to hverdage inden teoriprøven eller den praktiske prøve. Endvidere indeholder lovforslaget enkelte ændringer og præciseringer af reglerne om fornyelse af kørelærergodkendelser. Endelig indeholder lovforslaget bestemmelser om afholdelse af udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af køreprøve og afholdelse af udgifter til oversættelse af et udenlandsk kørekort i forbindelse med ansøgning om ombytning til dansk kørekort. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og 2, og bemærkningerne hertil. 2. Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer 2.1. Gældende ret Det kræver i dag en særlig godkendelse at virke som kørelærer. Det følger i den forbindelse af færdselslovens 66, stk. 1, at opnåelse af godkendelse som kørelærer kræver, at ansøgeren 1) er fyldt 21 år, 2) i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, 3) har gennemført en godkendt kørelæreruddannelse, 4) har bestået en prøve for kørelærere og 5) ikke har udvist et forhold, der omfattes at straffelovens 78, stk. 2. Sidstnævnte betingelse indebærer, at godkendelse som kørelærer kan nægtes den, der er dømt for et strafbart forhold, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer. En godkendelse som kørelærer gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort, jf. færdselslovens 66, stk. 2. Godkendelsen er således knyttet til vedkommendes førerret og fremgår i øvrigt af kørekortet som en national kode. Ved eksempelvis en ubetinget frakendelse af førerretten vil godkendelsen til at virke som kørelærer samtidig fortabes. En godkendelse som kørelærer kan i medfør af færdselslovens 66, stk. 2, fornys, hvis indehaveren jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, i de sidste 3 år og ikke har udvist et forhold, der er omfattet af straffelovens 78, stk. 2. Endvidere er fornyelse betinget af, at indehaveren i den forløbne godkendelsesperiode jævnligt enten har drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve eller har drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve eller har virket som ledende køredommer i forsvaret. Det følger af kørekortbekendtgørelsens 69, stk. 4 (bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 med senere ændringer), at det er politiet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for at få kørelærergodkendelsen fornyet. Politiets afgørelse kan påklages til Rigspolitichefen, jf. bekendtgørelsens 103, stk. 2. Herudover indeholder færdselslovens 66, stk. 4, en bemyndigelse til, at justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen og kørelærerprøven, om meddelelse af godkendelsen og om kørelærerens virksomhed. I medfør af denne bemyndigelse har Justitsministeriet bl.a. udstedt bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere, som indeholder nærmere regler om aflæggelse af kørelærerprøver og proceduren for behandlingen af ansøgninger om kørelærergodkendelser. I kørekortbekendtgørelsens kapitel 3 og 4 ( 26-39) er det nærmere reguleret, hvordan køreundervisningen skal gennemføres. Kørekortbekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om anvendelse af lektionsplaner i 4

5 forbindelse med undervisningen, tilladte pauser i undervisningsforløbet og køreundervisningens varighed. Herudover har Rigspolitiet i medfør af bekendtgørelsens 26, stk. 3, udstedt bekendtgørelser om undervisningsplan for køreuddannelsen til de enkelte kørekortkategorier. Køreundervisningen skal gennemføres i overensstemmelse hermed. Manglende overholdelse af kørekortbekendtgørelsens bestemmelser om køreundervisning, herunder manglende overholdelse af undervisningsplanerne, straffes med bøde i medfør af bekendtgørelsens 109. Retten til at udøve virksomhed som kørelærer kan efter påstand af anklagemyndigheden frakendes i forbindelse med en straffesag, såfremt den pågældende dømmes for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve kørelærervirksomhed, jf. straffelovens 79, stk. 1. Bestemmelsen sondrer ikke mellem, hvorvidt der er tale om overtrædelse af regler for udøvelse af kørelærervirksomhed eller andre strafsanktionerede regler i f.eks. straffeloven eller anden særlovgivning. Fra retspraksis kan der vedrørende sager om frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer henvises til Østre Landsrets domme af 5. oktober 1999 (Tidsskrift for Kriminalret 2000, side 28), 5. oktober 2005 (Tidsskrift for Kriminalret 2006, side 24/2), 9. oktober 2006 (Ugeskrift for Retsvæsen 2007, side 288), 28. marts 2007 (Ugeskrift for Retsvæsen 2007, side 1704) og 21. maj 2007 (Tidsskrift for Kriminalret 2007, side 600/2) Justitsministeriets overvejelser Det er Justitsministeriets opfattelse, at der bør indføres en selvstændig hjemmel i færdselsloven til at frakende kørelærere retten til at udøve kørelærervirksomhed, hvis vedkommende groft eller gentagne gange gør sig skyldig i overtrædelse af de regler, der gælder for udøvelse af kørelærervirksomhed. Den foreslåede 66 a, stk. 1 (lovforslagets 1, nr. 4), er således en særregel, der i sager om denne type forseelser træder i stedet for straffelovens 79 om rettighedsfrakendelse. Det foreslås, at en frakendelse ligesom efter straffelovens 79, stk. 1, vil skulle ske ved dom, og at anklagemyndigheden i givet fald vil skulle nedlægge påstand om frakendelse i forbindelse med en straffesag om grov eller gentagen overtrædelse af reglerne om udøvelse af kørelærervirksomhed. Frakendelse af retten til at udøve kørelærervirksomhed vil således alene kunne komme på tale efter den foreslåede bestemmelse, hvis der foreligger overtrædelse af regler om udøvelse af kørelærervirksomhed, som er strafsanktioneret. I modsætning til straffelovens 79, stk. 1, er frakendelse efter den foreslåede bestemmelse ikke betinget af, at der efter en konkret risikovurdering skønnes at foreligge en nærliggende fare for, at kørelæreren vil misbruge sin stilling som kørelærer. Den foreslåede bestemmelse er således udtryk for, at der ved grove eller gentagne overtrædelser af regler om udøvelse af virksomhed som kørelærer efter Justitsministeriets opfattelse må antages at foreligge en mere generel risiko for gentagelse. Det bemærkes endvidere, at en ordning, hvorefter der kan ske rettighedsfrakendelse, uden at der stilles krav om en konkret gentagelsesrisiko, allerede er gældende på færdselsområdet i anden sammenhæng. Ved frakendelse af førerretten stilles der således heller ikke noget krav om en konkret risiko for gentagelse. En frakendelse af retten til at udøve kørelærervirksomhed indebærer, at kørelæreren mister sin kørelærergodkendelse. Vedkommende vil derfor i frakendelsestiden være afskåret fra både at virke som selvstændig kørelærer og som ansat kørelærer. Med formuleringen regler om udøvelse af kørerlærervirksomhed i forslaget til færdselslovens 66 a, stk. 1, sigtes der navnlig til reglerne om køreundervisning og særlig køreundervisning i kørekortbekendtgørelsens kapitel 3 og 4 samt de bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen til de enkelte kørekortkategorier, som Rigspolitiet har udstedt i medfør af kørekortbekendtgørelsens 26, stk. 3. 5

6 Grove overtrædelser af kørekortbekendtgørelsen, som vil kunne medføre en frakendelse, omfatter bl.a. tilfælde, hvor en kørelærer forsætligt afgiver urigtige oplysninger om en elevs undervisningsforløb i lektionsplanen eller på anden måde bevidst overtræder reglerne om gennemførelse af køreundervisning eller brug af lektionsplaner. Det vil i den forbindelse skulle tillægges betydelig vægt, hvis afgivelse af urigtige oplysninger i en lektionsplan eller lignende medfører, at kørelæreren samtidig dømmes for overtrædelse af straffelovens 163 om afgivelse af skriftlige erklæringer med urigtigt indhold, men det er ikke afgørende for, om forholdet anses for at udgøre en grov overtrædelse, at der tillige foreligger en overtrædelse af straffeloven. Ved vurderingen af, om der bør ske frakendelse som følge af gentagne overtrædelser, kan der ud over antal og hyppighed eksempelvis lægges vægt på, om forholdene har karakter af systematisk overtrædelse af reglerne. Hvis en kørelærer f.eks. gentagne gange undlader at anvende lektionsplan i undervisningen eller fortsætter undervisning af elever, som har holdt pause i køreuddannelsesperioden ud over det tilladte, vil det kunne medføre en frakendelse. De gentagne overtrædelser kan foreligge til pådømmelse under samme straffesag. Den foreslåede bestemmelses gentagelsesbegreb skal således ikke forstås på samme måde som det sædvanlige gentagelsesbegreb i straffelovens 84, stk. 1, hvor der kræves mellemliggende afgørelser. Mellemliggende afgørelser, f.eks. i form af bødevedtagelser for overtrædelser af lignende karakter, vil dog kunne tillægges betydning i skærpende retning ved vurderingen af, om det aktuelle forhold bør medføre en frakendelse. Det foreslås, at en frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer skal ske for et af retten nærmere fastsat tidsrum af mindst 1 år. Endvidere foreslås det, at der i særligt grove tilfælde skal være mulighed for at frakende retten for bestandigt. Ved fastsættelsen af frakendelsestidens længde bør der navnlig lægges vægt på forholdets karakter og grovhed, antallet af overtrædelser, og om vedkommende tidligere har været frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer. Sker frakendelsen for længere tid end 2 år, foreslås det, at der skal være adgang til at få indbragt spørgsmålet om generhvervelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer for domstolene efter reglerne i straffelovens 78, stk. 3, når der er forløbet mindst 2 år af frakendelsestiden. Retten kan kun gengives før frakendelsestidens udløb, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har vedkommende tidligere været frakendt retten til at udøve kørelærervirksomhed, kan gengivelse af retten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvist og tidligst, når der er forløbet 5 år af frakendelsen. Justitsministeriet finder, at opnåelse af en ny kørelærergodkendelse efter udløbet af en frakendelse bør være betinget af, at vedkommende på ny består en kørelærerprøve, således at det sikres, at personen fortsat er kvalificeret til at varetage køreundervisning. Et tilsvarende krav om aflæggelse af ny kørelærerprøve foreslås samtidig at skulle gælde i de tilfælde, hvor en kørelærer i medfør af færdselslovens 66, stk. 2, nr. 1-3, meddeles afslag på fornyelse af sin godkendelse og herefter ønsker at opnå en godkendelse på ny, jf. forslaget til 66, stk. 3 (lovforslagets 1, nr. 3). Justitsministeriet finder, at der i begge de ovennævnte situationer alene bør aflægges en kørelærerprøve til kategori B (almindelig bil) for at kunne generhverve den eller de kategorier, som vedkommendes godkendelse oprindeligt har omfattet. Har vedkommende imidlertid kun haft godkendelse til at undervise i kategori A (motorcykel), bør den nye kørelærerprøve i stedet aflægges i denne kategori. Opnåelse af en ny kørelærergodkendelse efter en frakendelse foreslås herudover betinget af, at vedkommende fortsat opfylder kravet i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, om i de sidste tre år jævnligt at have ført bil, henholdsvis motorcykel, og at vedkommende ikke efter afgørelsen om frakendelse er dømt for et strafbart forhold, der er omfattet af straffelovens 78, stk. 2. 6

7 Justitsministeriet vil, hvis lovforslaget vedtages, i givet fald foretage de nødvendige justeringer af bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere, som indeholder de nærmere regler om aflæggelse af kørelærerprøve mv. I den forbindelse forventer Justitsministeriet bl.a. at fastsætte bestemmelser om, at det skal være muligt at aflægge kørelærerprøven i den sidste del af frakendelsestiden, således at vedkommende så vidt muligt vil kunne genoptage sin kørelærervirksomhed umiddelbart efter frakendelsens udløb. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3 og Betaling for afholdelse af køreprøver 3.1. Gældende ret Siden 1. januar 2007 har kommunerne varetaget den ekspeditionsmæssige del af behandlingen af ansøgninger om kørekort, herunder berammelsen af køreprøver og opkrævning af gebyrer for afholdelse af køreprøver. Selve afholdelsen af køreprøverne varetages af politiet. I forbindelse med berammelsen af køreprøver opkræver kommunerne det gebyr, som i medfør af færdselslovens 124 a skal betales for den pågældende type køreprøve. Gebyret omfatter både teoriprøven (ved de kategorier, hvor der stilles krav om teoriprøve) og den praktiske prøve. Hvis en ansøger ikke består enten teoriprøven eller den praktiske prøve, skal der ske fornyet betaling af gebyr, før en ny prøve berammes, jf. færdselslovens 124 b. Det følger endvidere af færdselslovens 124 b, at hvis en ansøger udebliver fra en berammet teoriprøve eller praktisk prøve uden at have meddelt forfald senest kl tre hverdage før prøven, skal der tillige ske fornyet betaling af gebyr, før en ny prøve berammes. Dette gælder dog ikke, hvis forfaldet skyldes ansøgerens eller kørelærerens dokumenterede sygdom Justitsministeriets overvejelser KL (Kommunernes Landsforening) og Rigspolitiet har peget på, at det i praksis kan være vanskeligt at nå at afsætte en køreprøve til anden side, i de tilfælde hvor køreprøven bliver ledig som følge af, at ansøgeren meddeler forfald så sent som tre hverdage før prøveafholdelsen. Den nuværende ordning, hvor afbud i disse tilfælde kan ske, uden gebyret fortabes, findes derfor ikke hensigtsmæssig i forhold til udnyttelsen af politiets ressourcer i forbindelse med afholdelse af køreprøver. Det foreslås derfor, at den gældende frist for, hvornår en ansøger som hovedregel senest kan melde afbud til en køreprøve, uden at ansøgeren skal betale et nyt gebyr for berammelse af en ny prøve, ændres fra tre hverdage til fem hverdage før prøven. Med forslaget tilsigtes således at opnå en bedre mulighed for, at ledige pladser som følge af meddelt forfald kan afsættes til andre køreelever. Dette kan dels forbedre udnyttelsen af politiets ressourcer, dels medvirke til at nedbringe berammelsestiden på køreprøver. Herudover har Dansk Kørelærer-Union peget på, at det bør være muligt for en køreelev at meddele forfald til teoriprøven eller den praktiske prøve, uden at vedkommende skal betale et nyt gebyr for berammelse af en ny køreprøve, når forfaldet skyldes, at det på grund af vejrliget ikke har været muligt at gennemføre øvelseskørsel i dagene umiddelbart inden prøven. I henhold til kørekortbekendtgørelsens bilag 3, afsnit VI, nr. 16, skal alle obligatoriske lektioner som udgangspunkt være gennemført, før køreeleven aflægger teoriprøven. Dog kan to af de obligatoriske praktiske lektioner (øvelseskørsel) afholdes efter teoriprøvens aflæggelse og bruges til en evaluerende praktisk prøve med efterfølgende repetition. For nogle køreelevers vedkommende vil en eller flere af de obligatoriske praktiske lektioner være planlagt til at skulle afholdes få dage inden teoriprøven eller den praktiske 7

8 køreprøve. Ligeledes vil der kunne være planlagt øvelseskørsel ud over de obligatoriske lektioner, hvis køreeleven skønnes at have behov for yderligere repetition inden den praktiske prøve. Det foreslås derfor, at der ikke skal betales et nyt gebyr for berammelse af en ny teoriprøve eller praktisk prøve i de tilfælde, hvor meddelt forfald skyldes, at øvelseskørsel på grund af vejrliget ikke har kunnet gennemføres inden for de sidste to hverdage inden prøven. Det forudsættes, at vejrliget kun skal anses for at være til hinder for gennemførelse af øvelseskørsel, hvis det stedlige politi den pågældende dag har aflyst at gennemføre praktiske køreprøver på grund af vejret, eller hvis politiet har frarådet unødvendig udkørsel i den pågældende del af landet. Der henvises til lovforslagets 1, nr Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 5. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet af betydning. 6. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder, organisationer mv. Lovforslaget har været sendt i høring hos: Advokatrådet, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Danske Advokater, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Regioner, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik (DTL), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark, Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen for Trafikofre, Foreningen Liv og Trafik, Institut for Menneskerettigheder, KL (Kommunernes Landsforening), Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Motorcykelbranchens Landsforbund, Motorcykelimportørforeningen, NOAH-Trafik, Politiforbundet i Danmark, præsidenterne for samtlige byretter, præsidenten for Vestre Landsret, præsidenten for Østre Landsret, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik. 10. Sammenfattende skema konse-negative konsekvenser/ Positive kvenser/ 8

9 mindre udgifter Økonomiske Ingen. konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative Ingen. konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske Ingen. konsekvenser for erhvervslivet Administrative Ingen. konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige Ingen. konsekvenser Administrative Ingen. konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten Til nr. 1 (færdselslovens 56, stk. 5) merudgifter Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at der i færdselslovens 56, stk. 5, tilføjes et nyt punktum, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at justitsministeren er bemyndiget til at fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolkebistand i forbindelse med aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve afholdes af ansøgeren. Det følger allerede i dag af kørekortbekendtgørelsens 44, stk. 1, som er udstedt i medfør af færdselslovens 56, stk. 5, at det er ansøgeren, der skal afholde eventuelle udgifter til tolk, men Justitsministeriet finder i lyset af almindelige lovgivningsprincipper, at der i færdselsloven bør fastsættes en udtrykkelig hjemmelsbestemmelse om denne ordning, som har fremgået af kørekortbekendtgørelsen siden Til nr. 2 (færdselslovens 61, stk. 2) Det foreslås, at der i færdselslovens 61, stk. 2, tilføjes et nyt punktum, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at justitsministeren er bemyndiget til at fastsætte bestemmelser om, at udgifter til oversættelse af oplysningerne på et udenlandsk kørekort, i de tilfælde hvor en oversættelse kan kræves i forbindelse med en sag om ombytning til et dansk kørekort, afholdes af ansøgeren. Det følger allerede i dag af kørekortbekendtgørelsens 95, stk. 3, som er udstedt i medfør af færdselslovens 61, stk. 2, at det er ansøgeren, der skal afholde sådanne udgifter til fremskaffelse af en oversættelse, men Justitsministeriet finder i lyset af almindelige lovgivningsprincipper, at der i færdselsloven bør fastsættes en udtrykkelig hjemmelsbestemmelse om denne ordning, som har fremgået af kørekortbekendtgørelsen siden

10 Til nr. 3 (færdselslovens 66, stk. 3) Det foreslås, at der i færdselslovens 66 som stk. 3 indsættes en bestemmelse, hvorefter opnåelse af en ny kørelærergodkendelse er betinget af, at indehaveren på ny består en kørelærerprøve, hvis betingelserne i 66, stk. 2, nr. 1-3, for fornyelse af en godkendelse ikke er opfyldt, eksempelvis fordi indehaveren af godkendelsen ikke jævnligt har undervist eller indstillet køreelever til prøve. Der vil i disse tilfælde kun blive stillet krav om, at kørelærerprøven aflægges til kategori B (almindelig bil), også selv om det drejer sig om fornyelse af en godkendelse til at undervise i flere eller alle kørekortkategorier. Er der derimod tale om fornyelse af en godkendelse, der kun giver ret til at undervise i kategori A (motorcykel), vil kørelærerprøven dog i stedet skulle aflægges i kategori A. Justitsministeriet agter i medfør af færdselslovens 66, stk. 4 (som med lovforslaget bliver til stk. 5), at foretage de nødvendige ændringer i bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere. En fornyelse af en kørelærergodkendelse er herudover fortsat betinget af, at betingelserne i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2 og 5, er opfyldt, jf. 66 stk. 2, 2. pkt. Til nr. 4 (færdselslovens 66 a) Med det foreslåede stk. 1 indføres der en selvstændig hjemmel i færdselsloven til at frakende en kørelærer retten til at udøve virksomhed som kørelærer, hvis den pågældende groft eller gentagne gange har overtrådt strafsanktionerede regler om udøvelse af kørelærervirksomhed. Bestemmelsen sigter navnlig til overtrædelser af reglerne om køreundervisning og særlig køreundervisning i kørekortbekendtgørelsens kapitel 3 og 4 samt de bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen til de enkelte kategorier, som Rigspolitiet har udstedt i medfør af kørekortbekendtgørelsens 26, stk. 3. Frakendelse vil alene kunne ske, hvor der foreligger en eller flere overtrædelser, der er strafsanktioneret, f.eks. efter kørekortbekendtgørelsens 109. En frakendelse af retten til at udøve kørelærervirksomhed indebærer, at kørelæreren mister sin kørelærergodkendelse. I sager om overtrædelse af reglerne for kørelærervirksomhed vil spørgsmålet om frakendelse af retten til at virke som kørelærer fremover skulle vurderes efter den foreslåede bestemmelse og ikke straffelovens 79 om rettighedsfrakendelse. Det gælder også i det tilfælde, hvor en overtrædelse af reglerne om kørelærervirksomhed samtidig udgør en overtrædelse af bestemmelser i straffeloven, f.eks. straffelovens 163. Er der derimod tale om, at en kørelærer har gjort sig skyldig i et strafbart forhold, der ikke indebærer nogen overtrædelse af reglerne om udøvelse af kørelærervirksomhed, vil en eventuel rettighedsfrakendelse i den anledning fortsat skulle ske efter straffelovens 79, stk. 1. En frakendelse efter den foreslåede bestemmelse vil ligesom efter straffelovens 79, stk. 1, skulle ske ved dom, og en påstand om frakendelse vil i givet fald skulle nedlægges af anklagemyndigheden i forbindelse med en straffesag om overtrædelse af reglerne om udøvelse af kørelærervirksomhed. Grove overtrædelser af kørekortbekendtgørelsen omfatter bl.a. tilfælde, hvor en kørelærer forsætligt afgiver urigtige oplysninger om en elevs undervisningsforløb i lektionsplanen eller på anden måde bevidst overtræder reglerne om gennemførelse af køreundervisning eller brug af lektionsplaner. Hvis en kørelærer med sin underskrift i lektionsplanen bekræfter, at eleven eksempelvis har gennemført undervisning på køreteknisk anlæg eller gennemført andre lektioner, uden at dette er tilfældet, vil det efter omstændighederne skulle anses som en grov overtrædelse. 10

11 Det vil i den forbindelse skulle tillægges betydelig vægt, hvis afgivelse af urigtige oplysninger i en lektionsplan eller lignende medfører, at kørelæreren samtidig har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens 163 om afgivelse af skriftlige erklæringer med urigtigt indhold, men det er ikke afgørende for, om forholdet anses for at udgøre en grov overtrædelse, at der tillige foreligger en overtrædelse af straffeloven. Ved vurderingen af, om der bør ske frakendelse som følge af gentagne overtrædelser, kan der ud over antal og hyppighed eksempelvis lægges vægt på, om forholdene har karakter af systematisk overtrædelse af reglerne. Hvis en kørelærer f.eks. gentagne gange undlader at anvende lektionsplan i undervisningen eller fortsætter undervisning af elever, som har holdt pause i køreuddannelsesperioden ud over det tilladte, vil det efter omstændighederne kunne medføre en frakendelse. De gentagne overtrædelser kan foreligge til pådømmelse under samme straffesag. Den foreslåede bestemmelses gentagelsesbegreb skal således ikke forstås på samme måde som det sædvanlige gentagelsesbegreb i straffelovens 84, stk. 1, hvor der kræves mellemliggende afgørelser. Mellemliggende afgørelser, f.eks. i form af bødevedtagelser for overtrædelser af lignende karakter, vil dog kunne tillægges betydning i skærpende retning ved vurderingen af, om det aktuelle forhold bør medføre en frakendelse. Det er ikke som i straffelovens 78, stk. 2, et krav, at overtrædelsen eller overtrædelserne begrunder en nærliggende fare for (fremtidig) misbrug af adgangen til at udøve kørelærervirksomhed. Da en frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer som oftest vil indebære, at vedkommende helt eller delvist mister muligheden for at udøve sit erhverv, forudsættes det dog, at retten i vurderingen af, om grove eller gentagne overtrædelser i en konkret sag bør medføre frakendelse, inddrager almindelige hensyn til proportionalitet mv. Det foreslås, at en frakendelse skal ske for et at retten nærmere fastsat tidsrum af mindst 1 års varighed. Endvidere foreslås det, at der i særligt grove tilfælde, herunder hvis vedkommende flere gange tidligere er frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, kan ske frakendelse for bestandigt. Ved fastsættelsen af frakendelsestidens længde bør der navnlig lægges vægt på forholdets karakter og grovhed, antallet af overtrædelser, og om vedkommende tidligere har fået tilbagekaldt sin kørelærergodkendelse. Hvis retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendes for længere tid end 2 år, foreslås det i stk. 2, at spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb kan indbringes for domstolene efter reglerne i straffelovens 78, stk. 3. Spørgsmålet kan dog tidligst indbringes for retten, når der er forløbet 2 år af frakendelsestiden, og retten kan kun gengives, når der foreligger ganske særlige omstændigheder. Har vedkommende tidligere været frakendt retten til at virke som kørelærer, kan gengivelse af retten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvist og tidligst, når der er forløbet 5 år af frakendelsen. Efter stk. 3 kan retten ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som kørelærer. Det kan i kendelsen bestemmes, at kære ikke har opsættende virkning. Hvis retten ved sin dom frifinder den tiltalte for så vidt angår anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse efter 66 a, stk. 1, bortfalder forbuddet mod at udøve kørelærervirksomhed under sagens behandling, selv om dommen ankes. I stk. 4, 1. pkt., foreslås det, at en kørelærer, der får frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, skal aflevere sit kørekort til politiet. Af kontrolmæssige hensyn er det nødvendigt at inddrage kørekortet, da en kørelærergodkendelse i dag fremgår af kørekortet som en national kode. Vedkommende vil efter at have afleveret kørekortet kunne ansøge kommunen om at få udstedt et nyt kørekort uden påtegning om kørelærergodkendelse mod beta- 11

12 ling af et gebyr som foreslået i 1, nr. 7. Undladelse af at efterkomme kravet om aflevering af kørekortet vil kunne straffes med bøde efter færdselslovens 118, stk. 1, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 5. I stk. 4, 2. pkt., foreslås det, at hvis retten i medfør af 66 a, stk. 3, nedlægger forbud mod, at vedkommende udøver kørelærervirksomhed under sagens behandling, skal vedkommende aflevere sit kørekort til politiet mod udstedelse af et midlertidigt kørekort uden kørelærergodkendelse. Hvis retten i disse tilfælde måtte ende med at frifinde den tiltalte for påstanden om rettighedsfrakendelse, vil politiet skulle udlevere kørekortet igen, også selv om dommen ankes. Det foreslåede stk. 5 indebærer, at personer, der har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, skal bestå en ny kørelærerprøve for igen at kunne virke som kørelærer efter frakendelsestidens udløb. Herudover kræves det, at vedkommende fortsat opfylder betingelsen i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, dvs. at vedkommende i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel. Endelig må vedkommende ikke efter afgørelsen om frakendelse være dømt for et forhold, der er omfattet af straffelovens 78, stk. 2. Der vil i disse tilfælde kun blive stillet krav om, at kørelærerprøven aflægges til kategori B (almindelig bil), også selv om den pågældende tidligere har haft godkendelse til at undervise i flere eller alle kørekortkategorier, og disse godkendelser alle ønskes generhvervet. Har den pågældende kun haft godkendelse til at undervise i kategori A (motorcykel), vil kørelærerprøven dog i stedet skulle aflægges i kategori A. Justitsministeriet agter i medfør af færdselslovens 66, stk. 4 (som med lovforslaget bliver til stk. 5), at foretage de nødvendige ændringer i bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere. Der henvises i øvrigt til punkt 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 5 (færdselslovens 118, stk. 1, nr. 1) Med den foreslåede ændring vil personer, der ikke efterkommer kravet om at aflevere kørekortet til politiet i forbindelse med en tilbagekaldelse af en kørelærergodkendelse, jf. færdselslovens 66 a, stk. 4 (som foreslået i dette lovforslags 1, nr. 4), kunne straffes med bøde. Til nr. 6 (færdselslovens 124 b) Det foreslås, at den frist, der gælder for, hvornår en ansøger som hovedregel senest kan melde afbud til en køreprøve, uden at ansøgeren skal betale et nyt gebyr for berammelse af en ny prøve, ændres fra kl tre hverdage før prøven til kl fem hverdage før prøven. Endvidere indebærer forslaget, at undtagelsen fra hovedreglen om, hvornår en ansøger senest kan melde afbud til en køreprøve, uden at det betalte gebyr fortabes, udvides til ud over ansøgerens eller kørelærerens dokumenterede sygdom også at omfatte den særlige situation, hvor øvelseskørsel ikke har kunnet gennemføres inden for de sidste to hverdage inden teoriprøven eller den praktiske prøve, og dette skyldes vejrliget. Det forudsættes, at vejrliget kun skal anses for at være til hinder for gennemførelse af øvelseskørsel, hvis det stedlige politi den pågældende dag har aflyst gennemførelse af praktiske prøver på grund af vejret, eller hvis politiet har frarådet unødvendig udkørsel i den pågældende del af landet. Hvis teoriprøven eller den praktiske prøve eksempelvis er berammet til en mandag, vil ansøgeren således kunne melde afbud til prøven uden at fortabe sit gebyr, hvis det enten torsdag eller fredag i ugen før ikke har været muligt at gennemføre øvelseskørsel på grund af vejrliget. Det er i den forbindelse uden betydning, om den øvelseskørsel, der ikke har kunnet gennemføres, er obligatoriske praktiske lektioner, som 12

13 skal være afholdt inden teoriprøven eller den praktiske prøve, jf. kørekortbekendtgørelsens bilag 3, afsnit VI, nr. 16, eller om der er tale om yderligere øvelseskørsel, som kørelæreren har fundet nødvendig. Manglende gennemførelse af den afsluttende undervisning på køreteknisk anlæg er derimod ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Der henvises i øvrigt til punkt 3.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 7 (færdselslovens 124 e, stk. 3 og 4) Det foreslås i 124 e, stk. 3, at der skal betales et omkostningsbestemt gebyr på 100 kr. for udstedelse af et nyt kørekort i de tilfælde, hvor en kørelærer har måttet aflevere sit kørekort til politiet i anledning af, at vedkommende er blevet frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, jf. færdselslovens 66 a, stk. 4, 1. pkt. (som foreslået i lovforslagets 1, nr. 4). 124 e, stk. 4, indebærer, at gebyret vil blive reguleret i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling, og Justitsministeriet vil hvert år udstede en bekendtgørelse om beløbets aktuelle størrelse. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 15. juli For så vidt angår den foreslåede regel om, at opnåelse af fornyelse af en kørelærergodkendelse i visse tilfælde skal være betinget af, at vedkommende på ny består en kørelærerprøve, jf. lovforslagets 1, nr. 3, foreslås det i stk. 2, at reglen først træder i kraft den 1. oktober Stk. 3 er en overgangsbestemmelse, der indebærer, at det kun er forhold, som en kørelærer har begået efter lovens ikrafttræden, der kan føre til, at der i forbindelse med en straffesag sker frakendelse af retten til at udøve kørelærervirksomhed efter den foreslåede bestemmelse i færdselslovens 66 a, stk. 1 (lovforslagets 1, nr. 4). Forhold begået før lovens ikrafttræden kan dog tillægges betydning ved afgørelsen af, om et forhold begået efter lovens ikrafttræden bør medføre frakendelse af retten til at virke som kørelærer. Eksempelvis vil der kunne ske frakendelse efter 66 a, stk. 1, som følge af gentagne overtrædelser af reglerne for udøvelse af kørelærervirksomhed, selv om en eller flere af de overtrædelser, der indgår i straffesagen, er begået inden lovens ikrafttræden, så længe et af forholdene er begået efter lovens ikrafttræden. Ligeledes vil der i forbindelse med en sådan straffesag kunne lægges vægt på, om vedkommende inden lovens ikrafttræden er fundet skyldig i overtrædelse af reglerne om kørelærervirksomhed enten ved dom eller ved vedtagelse af bødeforlæg. 13

14 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget Stk. 5. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om køreuddannelsen, herunder om køretøjer, der anvendes til køreprøver, og om undervisning på særlige lukkede øvelsespladser og anlæg. Justitsministeren fastsætter endvidere bestemmelser om betingelserne for at få udstedt kørekort, herunder om køreprøven, samt om kørekortets udseende og indhold Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, under hvilke betingelser personer, der har ret til at føre motorkøretøj i udlandet, kan få dansk kørekort. Stk Ret til at opnå godkendelse som kørelærer har enhver, der: I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010, lov nr af 21. december 2010, 1 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, 4 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og lov nr. 165 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 56, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:»justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af køreprøve afholdes af ansøgeren.«2. I 61, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at udgifter til oversættelse af et udenlandsk kørekort, i de tilfælde hvor en sådan oversættelse kan kræves efter bestemmelser fastsat i medfør af 1. pkt., afholdes af ansøgeren.«3. I 66 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 1) er fyldt 21 år, 2) i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, 3) har gennemgået en godkendt kørelæreruddannelse, 4) har bestået en prøve for kørelærere og 5) ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2. Stk. 2. Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, såfremt indehaveren stadig opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2 og 5, og godtgør i den forløbne periode 1) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve eller 2) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve eller 3) jævnligt at have virket som ledende køredommer i forsvaret. 14

15 Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om supplerende efteruddannelse som betingelse for fornyelse af godkendelsen som kørelærer. Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen, om prøven, om meddelelse af godkendelsen og om kørelærernes virksomhed Med bøde, jf. dog stk. 5, straffes den, der: 1) overtræder 3, stk. 1 og 2, 4-8, 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6, 10, 12, 14-52, 54, stk. 3-5, 55 a, stk. 1, 60, stk. 5, 60 a, stk. 5, 62, stk. 2 og 3, 63-65, 67, 70, stk. 1 og 2, 80-81, 82, 83 a, 84, stk. 2, 86-88, og 105,»Stk. 3. Hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, for fornyelse af en godkendelse ikke er opfyldt, skal indehaveren bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og Efter 66 indsættes i kapitel 10:» 66 a. Den, der ved dom findes skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler om udøvelse af virksomhed som kørelærer, kan ved dommen frakendes retten til at udøve virksomhed som kørelærer for et nærmere fastsat tidsrum af mindst 1 år eller for bestandigt. Stk. 2. Er retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendt for længere tid end 2 år efter stk. 1, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb indbringes for domstolene. Indbringelse sker efter reglerne i straffelovens 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når der er forløbet 2 år af frakendelsestiden. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har vedkommende tidligere været frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, kan gengivelse af retten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvist og tidligst, når der er forløbet 5 år. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 1 kan retten ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som kørelærer. Det kan i kendelsen bestemmes, at kære ikke har opsættende virkning. Afsiges der med hensyn til rettighedsfrakendelse frifindende dom i sagen, bortfalder forbuddet, selv om dommen ankes. Stk. 4. Den, der har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, skal aflevere sit kørekort til politiet. Den, der under en sags behandling ikke må udøve virksomhed som kørelærer, jf. stk. 3, skal aflevere sit kørekort til politiet mod udstedelse af midlertidigt kørekort uden kørelærergodkendelse. Stk. 5. Har retten til at udøve virksomhed som kørelærer været frakendt efter stk. 1, er opnåelse af kørelærergodkendelse efter frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende består en ny kørelærerprøve og opfylder betingelserne i 66, stk. 1, nr. 2, og ikke efter frakendelsen er dømt for et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2.«5. I 118, stk. 1, nr. 1, indsættes efter» 63-65,«:» 66 a, stk. 4,«. 2) --- 3) --- Stk b. Udebliver en ansøger fra en berammet teoretisk eller praktisk køreprøve uden at have meddelt forfald senest kl. 6. I 124 b ændres»tre hverdage«til:»fem hverdage«, og efter»sygdom«indsættes:», eller at øvelseskørsel ikke har 15

16 12.00 tre hverdage før prøven, eller bestås en del af prøven ikke, skal der, før ny prøve berammes, ske fornyet betaling, medmindre forfaldet skyldes ansøgerens eller kørelærerens dokumenterede sygdom. kunnet gennemføres inden for de sidste to hverdage inden den teoretiske eller praktiske prøve, og dette skyldes vejrliget«. 124 e. For afholdelse af kørelærerprøve betales 320 kr. for hver kategori. Såfremt der aflægges prøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel, betales dog 440 kr. Stk. 2. Betalingen omfatter både den skriftlige og den mundtlige prøve. Udebliver en ansøger fra en berammet prøve uden at have meddelt forfald senest kl dagen før, eller bestås en del af prøven ikke, skal der, før ny prøve afholdes, ske fornyet betaling. Dette gælder, både når den skriftlige prøve ikke bestås, og når den er bestået, samt når ansøgeren udebliver fra en af disse prøver. 7. I 124 e indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. For udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af 66 a, stk. 4, 1. pkt., betales 100 kr. Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det gældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 2012, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 3, træder i kraft den 1. oktober Stk. 3. Færdselslovens 66 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, finder kun anvendelse på forhold begået efter den 15. juli Forhold begået før den 15. juli 2012 kan dog tillægges betydning ved pådømmelsen af, om et forhold begået efter den 15. juli 2012 bør medføre, at retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendes efter 66 a, stk

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0014 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven 2013/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven Til lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Lov om ændring af lov om luftfart

Lov om ændring af lov om luftfart LOV nr 602 af 04/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2015-7537 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen).

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen). Ansøgning om kørekort Ved indlevering af ansøgningen kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside): Et vellignende fotografi En lægeattest Dokumentation for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m.

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. JUST l TS M l N l STE RI ET C i vilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok. : ll.maj2015 Færdselskontoret SilinDuran 20 14-80 1-0021 1511 840 Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 439 af 14/05/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2012 Justitsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1) 2010/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-801-0030 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Forenkling af bødesagsprocessen) 1 I retsplejeloven,

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til

2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til 2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-1902-0362 Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere