Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015"

Transkript

1 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015

2 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse gennemført af Oxford Research for Købehavns Lufthavne Maj 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Letland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. Indledning og sammendrag 1 Store produktivitetsgevinster ved en større lufthavn 1 Stor regional spredning af jobeffekter 2 Jobeffekter i Malmø og Region Skåne? 3 2. Metode og kilder De anvendte baggrundstal 5 3. Beregning af jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Regionale jobeffekter I Danmark Effekter i Malmø og Skåne? 10

4

5 1. Indledning og sammendrag Københavns Lufthavn er i dag Danmarks absolut største og travleste lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for international luftfart i Nordeuropa. På trods af en række mindre opbremsninger i væksten grundet eksempelvis finanskrisen, har lufthavnen i det store hele oplevet markant passagerfremgang de sidste mange år. I 2014 betjente lufthavnen i alt passagerer. Samtidigt forudsiger den internationale brancheorganisation Airport Council International, at den internationale flytrafik vil blive ved med at vokse markant de kommende år. Konkurrencen fra andre lufthavne i Nordeuropa er dog stigende. For at sikre fremtidig vækst og at København fastholder og styrker sin position som et af Nordeuropas vigtigste internationale luftfarthubs ønsker Københavns Lufthavne derfor at udbygge lufthavnens faciliteter så lufthavnen på sigt har kapacitet til 40 mio. passagerer. Oxford Research har beregnet, hvilke beskæftigelsesmæssige effekter på både nationalt og regionalt niveau en sådan udvidelse af Københavns Lufthavn vil resultere i. Beregninger baserer sig grundlæggende på en række metoder og modeller fra sammenlignelige analyser og beregninger, som den britiske Airports Commission har fået gennemført af mulige udvidelser af henholdsvis Heathrow og Gatwick lufthavne i London. Airports Commission er et uafhængigt organ, der rådgiver den britiske regering omkring, hvordan Storbritannien bedst muligt kan fastholde og styrke sin position som et førende internationalt lufttransporthub. På grund af de geografiske samt erhvervs- og samfundsmæssige forskelle, der er mellem Danmark og Storbritannien samt forskelle mellem Københavns Lufthavn og Heathrow, skal eksaktheden af beregningerne i rapporten tages med et vist forbehold. Der er dog i Oxford Researchs beregninger samtidigt taget en række greb, der dels skal sikre at beregningerne i så vidt muligt omfang kommer til at passe til de specifikke danske forhold og at de ikke bliver over-optimistiske. Samlet set er det således Oxford Researchs vurdering, at tallene giver et godt billede af, i hvilken størrelsesorden de regionale beskæftigelseseffekter omtrent vil være ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Beregningerne skal dog naturligvis ikke ses som 100% præcise forecasts men som et kvalificeret bud. Store produktivitetsgevinster ved en større lufthavn Beregningerne indbefatter ligesom mange andre effektstudier af lufthavnsudvidelser og andre infrastrukturinvesteringer både direkte, indirekte, inducerede og katalytiske effekter af en lufthavnsudvidelse. Mens den direkte og indirekte jobskabelse alene relaterer sig til aktiviteter afledt af et øget antal passagerer og øget aktivitet i lufthavnen, relaterer de katalytiske effekter sig til produktivitetsgevinster og øget transportøkonomisk effektivitet, der vil påvirke mange sektorer og dele af samfundet. Flere og hyppigere flyforbindelser giver virksomheder bedre adgang til markeder, samarbejdspartnere, ansatte, ekspertise og viden uden for eget land. Øget internationale forbindelser fremmer også samtidigt konkurrencen i Danmark, da det bliver lettere at importere varer og lettere for udenlandske virksomheder at få adgang til det danske marked. Faktisk kan størstedelen af beskæftigelseseffekterne af en udvidet lufthavn henføres til katalytiske effekter. Dette betyder at en udvidelse af lufthavnen naturligvis vil skabe nye jobs, men at en del af beskæftigelseseffekterne også dækker over fastholdte jobs, som på grund af tabt konkurrence- 1

6 evne, svindende investeringer m.v. ellers ville forsvinde eller blive flyttet til udlandet, såfremt Københavns Lufthavn ikke udvides. Beskæftigelseseffekten er derfor beregnet som forskellen i antallet af arbejdspladser i Danmark og den enkelte region efter en udvidelse af Københavns Lufthavn sammenlignet med en situation, hvor lufthavnen ikke udvides. Stor regional spredning af jobeffekter De samlede beskæftigelseseffekter ved en udvidelse af Københavns Lufthavn vil ifølge beregningerne ligge på omkring skabte og fastholdte jobs i hele Danmark i Af disse vil lidt over halvdelen blive skabt/bibeholdt uden for Region Hovedstaden. Tabel 1.1: Beskæftigelseseffekter ved udvidelsen af Københavns Lufthavn i 2050 Beskæftigelseseffekter i og uden for Region Hovedstaden Note: Antal jobs nedrundet til nærmeste hundrede Område Antal skabte og fastholdte jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt Region Hovestaden % Resten af Danmark % Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Hvis vi ser på den regionale fordeling af effekterne uden for Region Hovedstaden viser beregningerne, at alle regioner vil opleve betydelige beskæftigelseseffekter af en udvidelse af lufthavnen. Særligt i Region Syddanmark og Region Midtjylland vil effekterne være markante. Dette hænger dels sammen med, at de i forvejen, er de regioner uden for hovedstaden med flest arbejdspladser. Dels at de har mange private arbejdspladser inden for fremstilling og service, som er de sektorer, der især vil opleve positive beskæftigelseseffekter grundet produktivitetsgevinster og styrkede internationale forbindelser. Tabel 2.1: Regionale beskæftigelseseffekter uden for hovedstadsområdet i 2050 Note: Antal jobs nedrundet til nærmeste hundrede Sektor Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Antal skabte og fastholdte jobs i alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod samt Regional Statistikbank (Erhvervsstyrelsen) Beskæftigelseseffekterne af en udvidelse kan umiddelbart virke store. Igen er det vigtigt at understrege, at de som nævnt ikke kun indeholder de direkte, indirekte og inducerede effekter, men også de katalytiske effekter, der opstår ved eksempelvis produktivitetsgevinster og øget transportøkonomisk effektivitet. De signifikante katalytiske effekter skal de ses i lyset af den store og intensiverede konkurrence mellem lufthavne og byer om at være internationale hubs. Hvis Københavns Lufthavn ikke udvides og følger med de nordeuropæiske konkurrenter, vil disse løbe med væksten og København vil formentligt sakke agterud ift. at være et attraktivt internationalt knudepunkt for flytrafik. Dette vil betyde, at København og Danmark relativt set vil være langt ringere forbundet til resten af 2

7 verden end de konkurrerende regioner og nabolande, hvor lufthavnene har formået at følge med udviklingen, hvilket igen vil betyde ringere vilkår for produktivitet, konkurrence og internationalisering i dansk erhvervsliv. Jobeffekter i Malmø og Region Skåne? Københavns Lufthavn har pga. den geografiske nærhed og gode infrastrukturelle forbindelser til Malmø stor betydning både erhvervsliv og privatpersoner i Region Skåne og Københavns Lufthavn er i dag den foretrukne lufthavn for de fleste skåninge En udvidelse af Københavns Lufthavn vil derfor alt andet lige også være en gevinst for Malmø og Skåne, da det også vil styrke den internationale tilgængelighed i det sydvestlige Sverige markant. Skåne har på mange måder en erhvervsstruktur, der minder om Region Sjællands, hvilket kan give et hint om, i hvilken størrelsesorden beskæftigelseseffekterne vil være i Skåne. Ifølge Oxford Researchs beregninger vil beskæftigelseseffekterne i Region Sjælland ligge omkring 6000 skabte/fastholdte jobs. Beregningerne fra Storbritannien viser også, at selv i Nordirland og Scotland, der rent geografisk og til en hvis grad politisk og erhvervsøkonomisk, er adskilt fra England, vil beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Heathrow i London være betydelige. Hvor store de beskæftigelsesmæssige effekter af en udvidelse af Københavns Lufthavn mere præcist vil være for Malmø og Skåne, er det dog ikke muligt at beregne med udgangspunkt i de tilgængelige beregningsmodeller, da de ikke er lavet med sigte på at beregne effekter i selvstændige nabolande. Selvom Sverige på mange måder ligner Danmark, er der stadig tale om et andet land med egne interne dynamikker og erhvervs- og transportstrukturer. 3

8 2. Metode og kilder I forbindelse med den britiske regerings fokus på at bevare og styrke Storbritanniens position som et førende internationalt hub for flytransport, nedsatte regeringen i 2012 en uafhængig kommission Airports Commission (AC), som skal rådgive regeringen om, hvilke konkrete initiativer, der bør tages. Som en del af arbejdet har AC bl.a. set på forskellige mulige modeller for udvidelsen af lufthavnskapaciteten i og omkring London. AC har i den forbindelse fået udarbejdet en analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved henholdsvis at udvide Gatwick Lufthavn og Heathtrow Lufthavn 1. I Heathrow er der desuden regnet på to forskellige udvidelsesmodeller henholdsvis en ny Northwest Runway og en udvidelse af Northern Runway. Analysen beregner også ligeledes effekterne ved forskellige fremtidige scenarier ( Need, Global Growth, Decline of Europe, Low Cost og Global Fragmentation ). De engelske beregninger er omfattende og bygger på en model, som medtager en meget lang række samfundsøkonomiske parametre og faktorer i beregningerne. Analysefirmaet Quod har på baggrund af beregningerne fra AC s rapport efterfølgende beregnet den mere præcise regionale fordeling af jobskabelseseffekterne ved en udvidelse af henholdsvis Heathrow og Gatwick 2. Beregningerne i nærværende analyse af effekterne af en udvidelse af Københavns Lufthavn tager udgangspunkt i AC s og Quods beregninger og tal. Mere præcist tager beregninger af de danske effekter udgangspunkt i effekterne af en ny Northwest Runway i Heathrow i det såkaldte Need-scenarie, der kan beskrives som et medium-vækst scenarie. Selvom der er en række samfundsøkonomiske forskelle på henholdsvis Danmark og Storbritannien, er det Oxford Research vurdering, at mange af de gevinster som en udvidelse af Heathrow vil skabe (eks.: flere afgange, flere internationale forbindelser og lavere billetpriser) og som ligger til grund for de samfundsøkonomiske effektberegninger i Storbritannien, alt andet lige også vil være gevinster, der vil kunne opnås ved en udvidelse af København Lufthavn. Ligeledes har Københavns Lufthavn ligesom Heathrow status som landets langt største, travleste og mest internationale lufthavn. På grund af de geografiske samt erhvervs- og samfundsmæssige forskelle, der er mellem Danmark og Storbritannien, skal beregningerne i rapporten dog tages med et vist forbehold. Hertil kommer, at de britiske beregninger baserer sig på scenarier, hvor antallet af passagerer i de engelske lufthavne vil stige uanset om lufthavnene udvides rent fysisk (men hvor stigningen vil være større ved en udvidelse), mens de danske beregninger går ud fra at antallet af passagerer i Københavns Lufthavn ikke vil stige betydeligt uden en fysisk udvidelse. Der er dog i Oxford Researchs beregninger samtidigt taget en række greb, der dels skal sikre at beregningerne i så vidt muligt omfang kommer til at passe til danske forhold og at de ikke bliver over-optimistiske. Samlet set er det således Oxford Researchs vurdering, at tallene giver et godt billede af, i hvilken størrelsesorden den regionale jobskabelse omtrent vil være ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Beregningerne skal dog naturligvis ikke ses som 100% præcise forecasts, men som et kvalificeret bud. 1 Airports Commission 2. Economy: Wider Impacts Assessment. Rapport udarbejdet af PWC for Airports Commission, november Regional Distribution of Employment and Economic Impact, Quod

9 2.1 DE ANVENDTE BAGGRUNDSTAL AC s og Quods beregninger indbefatter både direkte, indirekte, inducerede og katalytiske effekter af en lufthavnsudvidelse. Modellen bag beregningerne inkluderer en lang række avancerede samfundsøkonomiske dynamikker, som: Ændringer i passanger flows og passangers spendings En udvidelse vil bringe flere besøgende og passagerer til Storbritannien og selve lufthavnen, men samtidigt også gøre det lettere og billigere for briter at rejse ud. Lufthavnsudvidelser giver således øget omsætning på nogle områder og tabt omsætning på andre. Begge disse er indeholdt i AC s beregninger. Produktivitetseffekter Et stigende antal forretningsrejser medfører alt andet lige produktivitetsforbedringer for UKbaserede virksomheder. Bedre flyforbindelser giver virksomheder bedre adgang til markeder, samarbejdspartnere, ansatte, ekspertise og viden uden for eget land. Øget internationale forbindelser fremmer også samtidigt konkurrencen i England, da det bliver lettere at importere varer og lettere for udenlandske virksomheder at få adgang til det engelske marked. Frequency benefits Passagerer vil kunne vælge mellem flere flyafgange, så det passer mere optimalt ift. andre tidsplaner. Den effektive rejsetid vil mindskes, da færre vil skulle vente før, mellem og efter deres fly. Et øget antal afgange har desuden en selvforstærkende effekt, der gør lufthavnen mere attraktiv som hub, hvilket igen vil tiltrække flere passagerer og flyruter. Transportøkonomisk effektivitet Når flaskehalse og pres på eksisterende fly-infrastruktur mindskes og udbuddet samtidigt øges, vil billetpriser alt andet lige mindskes. Dette vil øge det såkaldte consumer surplus eksempelvis vil virksomheder kunne mindske udgifter til flytransport. Omvendt vil lavere billet priser betyde faldende producer surplus, altså at eksempelvis flyselskaber vil få færre penge ind per billet. Igen er begge dynamikker indeholdt i AC s beregninger. Modellen indeholder også de effekter, der vil opstå på baggrund af selve konstruktionen af de udvidede lufthavnsfaciliteter. Disse effekter vil dog kun være relevante under og kort tid efter selve byggeriet og har derfor stort set ingen indflydelse på de beregnede samfundsøkonomiske effekter i Til gengæld vil der løbende være en række positive, om end mindre, jobmæssige effekter ved selve driften og vedligeholdelsen af en udvidet lufthavn. Disse er medtaget i beregningerne. Langt størstedelen af beskæftigelseseffekterne ved en større lufthavnsudvidelse kan ifølge de britiske beregninger henledes til produktivitetseffekter og øget transportøkonomisk effektivitet. En udvidelse af Heathrow Lufthavn via Northwest Runway vil ifølge AC s beregninger medføre en stigning på 24,6 mio. flere flypassagerer i Storbritannien i 2050, end hvis hverken Heathrow eller Gatwick ikke udvides. Ifølge AC s og Qouds analyser medføre dette en samlet beskæftigelseseffekt på jobs i hele Storbritannien i Beskæftigelseseffekten er ligeledes beregnet som forskellen 5

10 i antallet af jobs i hele Storbritannien, hvis Heatrow udvides via Northwest Runway sammenlignet med beskæftigelsessituationen, hvis hverken Gatwick eller Heathrow udvides. Det er således vigtigt at understrege, at beskæftigelseseffekten ikke alene dækker over nye jobs, men også indeholder fastholdte jobs, som på grund af tabt konkurrenceevne, svindende investeringer m.v. ellers ville forsvinde eller blive flyttet til udlandet, såfremt hverken Gatwick eller Heathrow ikke udvides. Ud af den samlede beskæftigelseseffekt på jobs vil knap af jobbene blive skabt og fastholdt i Scotland, Wales og Nordirland. For at få et mere sammenligneligt grundlag med Danmark, har Oxford Research i beregningerne af jobskabelsesfaktorer ved en lufthavnsudvidelse alene taget udgangspunkt i de beskæftigelseseffekter, en lufthavnsudvidelse vil få i selve England, hvor den geografiske, erhvervsmæssige og økonomiske sammenhæng med lufthavnene i London alt andet lige er særligt stor (se tabel 2.1). Tabel 2.1: Beskæftigelseseffekter af Heathrow-udvidelsen i England i 2050 Område Antal jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt i procent London og South East Resten af England I alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Da vi i beregningerne samtidigt har beholdt det forventede øgede antal passagerer på samme niveau, er den anvendte jobskabelsesfaktor for de danske beregninger således lavere og mere konservativ end i den britiske case. I de danske beregninger anvendes således en jobfaktor på 0,0061 skabte og fastholdte jobs pr. ekstra passagerer, mens i de britiske beregninger ligger på 0,0073 jobs. Beregningerne viser samtidigt, at over halvdelen af de skabte jobeffekter vil genereres uden for London og de omkringliggende byer og kommuner. Der er altså en stor regional jobskabelseseffekt i hele England, selvom der er tale om en udvidelse af en lufthavn i London. Analysefirmaet Quod har på baggrund af beregningerne fra AC s rapport efterfølgende beregnet den mere præcise regionale fordeling af jobskabelseseffekterne ved en udvidelse af henholdsvis Heathrow og Gatwick. Den regionale fordeling af arbejdspladser har Quod beregnet ved først at beregne de sektormæssige jobeffekter og herefter fordele jobeffekterne på de enkelte regioner alt afhængig af, deres nuværende beskæftigelsesandel inden for den relevante sektor. På baggrund af AC s og Quods analyser, har Oxford Research beregnet fordelingen af beskæftigelseseffekterne på sektorer, hvis der alene ses på beskæftigelseseffekterne i England. Disse beregninger bliver i indeværende analyse brugt som nøgler ift. at beregne den sektorielle og herefter den regionale fordeling af beskæftigelseseffekterne i Danmark ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Som det fremgår af tabel 2.2, vil beskæftigelseseffekterne ikke nødvendigvis betyde flere jobs inden for alle brancher. Øget produktivitet, konkurrence og importmuligheder vil på nogle områder betyde en nedgang i antallet af beskæftigede, sammenlignet med, hvis lufthavnskapaciteten ikke udvides. Eksempelvis vil en branche som handel højst sandsynligt opleve øget konkurrence fra udenlandsbaserede handelsvirksomheder, og de dele af 6

11 transportbranchen, der ikke involverer flytransport, vil mærke den direkte konkurrence fra den øgede kapacitet på flytransportområdet. I de engelske beregninger vil branchen lufttransport stå for en stor del af de samlede positive beskæftigelseseffekter. Både AC s analyse og Quods påpeger, at en stor del af disse jobs vil blive skabt i og omkring den udvidede lufthavnen. For at beregne den regionale fordeling af beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Københavns Lufthavn uden for hovedstadsområdet, har Oxford Research derfor beregnet de branchemæssige fordelingsnøgler uden at medtage lufttransport (se tabel 2.2). Tabel 2.2: Fordeling af beskæftigelseseffekter på sektorer ved Heathtrow-udvidelse Uden lufttransport Sektor Antal job Landbrug og råstoffer 5263 Fremstilling Forsyning Bygge og anlæg -251 Handel Transport Hotel og restauration Anden service (eks. rådgivning, finansiering, it-services, bogføring, vikarvirksomhed og rengøring) Sundhedsvæsen, uddannelse og offentlig administration Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod 7

12 3. Beregning af jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Københavns Lufthavn er i dag Danmarks absolut største og travleste lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for international luftfart i Nordeuropa. I 2014 betjente lufthavnen i alt passagerer. Konkurrencen fra andre lufthavne i Skandinavien og Nordeuropa er dog stigende. For at sikre fremtidig vækst og at København fastholder og styrker sin position som et af Nordeuropas vigtigste internationale lufttransporthubs ønsker Københavns Lufthavne derfor at udbygge lufthavnens faciliteter, så lufthavnen på sigt har kapacitet til 40 mio. passagerer. Der er således tale om en stigning på lige knap passagerer fra 2014 niveau, når Københavns Lufthavn er fuldt udbygget. Følger vi AC s og Qouds britiske beregninger for beskæftigelseseffekter ved en lufthavnsudvidelse vil stigningen i passagerer betyde en beskæftigelseseffekt på omkring skabte og fastholdte jobs i hele Danmark, sammenlignet med en situation, hvor Københavns Lufthavn ikke udvides. I beregningerne har Oxford Research rundet den københavnske passager-fremgang ned til 14 mio. flere passagerer årligt. Tabel 3.1:Samlede beskæftigelseseffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn i 2050 Forventet vækst i passagerer Forventet antal skabte/bibeholdte jobs 14 mio Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Beskæftigelseseffekterne af en udvidelse kan umiddelbart virke store. Men de skal ses i lyset af den store og intensiverede konkurrence mellem lufthavne og byer om at være internationale hubs. Hvis Københavns Lufthavn ikke udvides og følger med de nordeuropæiske konkurrenter, vil disse løbe med væksten og København vil uden tvivl sakke agterud ift. at være et attraktivt internationalt knudepunkt for flytrafik. Dette vil betyde, at København og Danmark relativt set vil være langt ringere forbundet til resten af verden end de regioner og nabolande, hvor lufthavnene har formået at følge med udviklingen, hvilket igen vil betyde ringere vilkår for produktivitet, konkurrence, tiltrækning af investeringer og internationalisering i dansk erhvervsliv. 3.1 REGIONALE JOBEFFEKTER I DANMARK En væsentlig del af de positive beskæftigelseseffekter vil naturligvis opstå i og omkring lufthavnen og i hovedstadsområdet, der nyder godt af den geografiske nærhed til lufthavnen. Som de britiske beregninger viser, vil en stor lufthavnsudvidelse dog også have betydelige positive effekter for produktivitet og internationaliseringsmuligheder for virksomheder i hele landet. Særligt det private erhvervsliv inden for produktion og service ser ud til at høste gevinster ved adgang til øgede flyforbindelser, flere afgange og billigere billetpriser. Dette skyldes blandt andet, at mange virksomheder inden for disse brancher, særligt de større, dels allerede operer og konkurrerer internationalt og dels har hårdt brug for god adgang til globale leverandørkæder, international ekspertviden, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, internationale investorer, m.v. 8

13 Således viser beregningerne, at omkring halvdelen af de samlede beskæftigelseseffekter genereres uden for hovedstadsområdet (se tabel 3.2). Tabel 3.2 Beskæftigelseseffekter ved udvidelsen af Københavns Lufthavn i 2050 Beskæftigelseseffekter i og uden for Region Hovedstaden Område Antal skabte/fastholdte jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt i procent Region Hovestaden Resten af Danmark Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Via AC s og Quods beregninger er det desuden muligt at beregne et overslag på, hvordan beskæftigelseseffekterne uden for hovedstadsområdet vil blive fordelt på de enkelte regioner. Dette gøres ved først at beregne, hvordan beskæftigelseseffekterne uden for Region Hovedstaden fordeler sig på brancheniveau. Som det fremgår af tabel 3.3 vil det især være inden for fremstilling og anden service at en lufthavnsudvidelse vil få positive beskæftigelseseffekter, mens den inden for andre brancher vil betyde en tilbagegang i antallet af ansatte grundet øget produktivitet, øget import og øget konkurrence fra udenlandske spillere. Tabel 3.3: Beskæftigelseseffekter uden for Region Hovedstaden fordelt på sektorer Sektor Antal job Landbrug og råstoffer 2245 Fremstilling Forsyning -570 Bygge og anlæg -107 Handel Transport Hotel og restauration 5560 Anden service Sundhedsvæsen, uddannelse og offentlig administration Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Herefter fordeles beskæftigelseseffekterne, positive som negative, inden for den enkelte branche ud på hver af de fire regioner, alt efter regionernes eksisterende andel 3 af beskæftigelsen inden for den pågældende sektor (se tabel 3.4). 3 Disse beregninger er lavet ud fra senest tilgængelige regionale beskæftigelsesdata (2013) på Erhvervsstyrelsens Regional Statistikbank, som basere sig på registerdata fra Danmarks Statistik. 9

14 Tabel 3.4: Regionale beskæftigelseseffekter uden for hovedstadsområdet i 2050 Sektor Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Landbrug og råstoffer Fremstilling Forsyning Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og restauration Anden service Sundhedsvæsen, uddannelse, kultur og offentlig administration Antal skabte og fastholdte jobs i alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod samt Regional Statistikbank (Erhvervsstyrelsen) Som det fremgår af tabel 3.4, vil beskæftigelseseffekterne uden for Region Hovedstaden være betydelige. Særligt I Region Syddanmark og Region Midtjylland, der har en stor andel af beskæftigelsen inden for fremstilling og anden service være markante. Igen er det vigtigt at understrege, at effekterne dækker over direkte, indirekte såvel som induceret og katalytisk genereret beskæftigelse og at de indeholder både skabte og fastholdte arbejdspladser. 3.2 EFFEKTER I MALMØ OG SKÅNE? Københavns Lufthavn har pga. den geografiske nærhed og gode infrastrukturelle forbindelser til Malmø stor betydning både erhvervsliv og privatpersoner i Region Skåne 4 og Københavns Lufthavn er således den foretrukne lufthavn for de fleste skåninge. I 2014 var således 3,6 mio. svenske passagerer der benyttede Københavns Lufthavn. Af disse var det 2,1 mio., der anvendte Københavns Lufthavn til at flyve ud fra. Hertil kommer internationale forretningsrejsende og turister der skal til Malmø eller Skåne og som benytter Københavns Lufthavn, da den ligger langt tættere på end Stockholm og Malmøs egen lufthavn, Sturup, har meget få internationaleforbindelser og betjenes af få selskaber. En udvidelse af Københavns Lufthavn vil derfor alt andet lige også være en signifikant gevinst for Malmø og Skåne, da det også vil styrke den internationale tilgængelighed i det sydvestlige Sverige 4 Se eks

15 markant. Flere forbindelser og afgange og billigere billetter fra Københavns Lufthavn vil alt andet lige også have en positiv effekt ift. produktivitet og konkurrence I Skåne og Malmø, når det tages i betragtning, at Københavns Lufthavn netop er den lufthavn skåningerne oftest anvender. Skåne har på mange måder en erhvervsstruktur, der minder om Region Sjællands 5, hvilket kan give et hint om, i hvilken størrelsesorden beskæftigelseseffekterne vil være i Skåne. Ifølge Oxford Researchs beregninger vil beskæftigelseseffekterne i Region Sjælland, som vist ligge omkring 6000 skabte/bibeholdte jobs. Beregninger fra Storbritannien viser også, at selv i Nordirland og Scotland, der rent geografisk og til en hvis grad politisk og erhvervsøkonomisk, er adskilt fra England, vil beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Heathrow i London være betydelige. I Scotland vil beskæftigelseseffekterne således være helt op mod skabte/fastholdte jobs og i Nordirland omkring jobs. Hvor store de beskæftigelsesmæssige effekter af en udvidelse af Københavns Lufthavn mere præcist vil være for Malmø og Skåne er det dog ikke muligt at beregne med udgangspunkt i de tilgængelige beregningsmodeller fra Storbritannien, der ikke er lavet med henblik på at beregne jobeffekter i selvstændige nabolande. Selvom Skåne og Malmø rent geografisk er placeret i umiddelbar nærhed til Danmark og ikke mindst Københavns Lufthavn, og at Sverige på mange måder ligner Danmark, er der stadig tale om et andet land med egne interne dynamikker og erhvervs- og transportstrukturer. Ligeledes viser analyser, at der i Øresundsregionen stadig eksisterer relativt store grænsehindringer ift. at øge den økonomiske og funktionelle integration mellem den danske og svenske side af Øresund 6. 5 Se: 6 Se eksempelvis: Evaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen, Oxford Research 2014 Pendlerbarrierer i Øresundsregionen, Oxford Research

16 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES LATVIJA Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Baltijas Konsultācijas, SIA Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR Vīlandes iela Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde LV-1010, Rīga, Latvija Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel.: (+371) Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af inddragelse af sygefravær i APV Bilag 1: Tabelrapport Juni, 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b Svarfordelinger pop-op-survey Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1c Spørgeskemaer Udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet Juni 2016

Læs mere

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Appendiks 1: Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 2 Metode og datagrundlag Udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Opfølgende undersøgelse på kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

Opfølgende undersøgelse på kommunernes anvendelse af Flexboligordningen Opfølgende undersøgelse på kommunernes anvendelse af Flexboligordningen Tabelrapport indgivet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, marts 2015 Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a svarfordelinger virksomhedssurvey Udarbejdet af Oxford

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Bevægelse i skoledagen 2016

Bevægelse i skoledagen 2016 Bevægelse i skoledagen 2016 Udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden Oktober 2016 Bevægelse i skoledagen 2016 Populationsundersøgelse 2016 Udarbejdet af Oxford Research for Dansk

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) TRU/ERU Fællessalen Christiansborg

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt. Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt. Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark 22 mia. kr. skaber 23.700 job langt de fleste på landet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere