Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015"

Transkript

1 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015

2 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse gennemført af Oxford Research for Købehavns Lufthavne Maj 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Letland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. Indledning og sammendrag 1 Store produktivitetsgevinster ved en større lufthavn 1 Stor regional spredning af jobeffekter 2 Jobeffekter i Malmø og Region Skåne? 3 2. Metode og kilder De anvendte baggrundstal 5 3. Beregning af jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Regionale jobeffekter I Danmark Effekter i Malmø og Skåne? 10

4

5 1. Indledning og sammendrag Københavns Lufthavn er i dag Danmarks absolut største og travleste lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for international luftfart i Nordeuropa. På trods af en række mindre opbremsninger i væksten grundet eksempelvis finanskrisen, har lufthavnen i det store hele oplevet markant passagerfremgang de sidste mange år. I 2014 betjente lufthavnen i alt passagerer. Samtidigt forudsiger den internationale brancheorganisation Airport Council International, at den internationale flytrafik vil blive ved med at vokse markant de kommende år. Konkurrencen fra andre lufthavne i Nordeuropa er dog stigende. For at sikre fremtidig vækst og at København fastholder og styrker sin position som et af Nordeuropas vigtigste internationale luftfarthubs ønsker Københavns Lufthavne derfor at udbygge lufthavnens faciliteter så lufthavnen på sigt har kapacitet til 40 mio. passagerer. Oxford Research har beregnet, hvilke beskæftigelsesmæssige effekter på både nationalt og regionalt niveau en sådan udvidelse af Københavns Lufthavn vil resultere i. Beregninger baserer sig grundlæggende på en række metoder og modeller fra sammenlignelige analyser og beregninger, som den britiske Airports Commission har fået gennemført af mulige udvidelser af henholdsvis Heathrow og Gatwick lufthavne i London. Airports Commission er et uafhængigt organ, der rådgiver den britiske regering omkring, hvordan Storbritannien bedst muligt kan fastholde og styrke sin position som et førende internationalt lufttransporthub. På grund af de geografiske samt erhvervs- og samfundsmæssige forskelle, der er mellem Danmark og Storbritannien samt forskelle mellem Københavns Lufthavn og Heathrow, skal eksaktheden af beregningerne i rapporten tages med et vist forbehold. Der er dog i Oxford Researchs beregninger samtidigt taget en række greb, der dels skal sikre at beregningerne i så vidt muligt omfang kommer til at passe til de specifikke danske forhold og at de ikke bliver over-optimistiske. Samlet set er det således Oxford Researchs vurdering, at tallene giver et godt billede af, i hvilken størrelsesorden de regionale beskæftigelseseffekter omtrent vil være ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Beregningerne skal dog naturligvis ikke ses som 100% præcise forecasts men som et kvalificeret bud. Store produktivitetsgevinster ved en større lufthavn Beregningerne indbefatter ligesom mange andre effektstudier af lufthavnsudvidelser og andre infrastrukturinvesteringer både direkte, indirekte, inducerede og katalytiske effekter af en lufthavnsudvidelse. Mens den direkte og indirekte jobskabelse alene relaterer sig til aktiviteter afledt af et øget antal passagerer og øget aktivitet i lufthavnen, relaterer de katalytiske effekter sig til produktivitetsgevinster og øget transportøkonomisk effektivitet, der vil påvirke mange sektorer og dele af samfundet. Flere og hyppigere flyforbindelser giver virksomheder bedre adgang til markeder, samarbejdspartnere, ansatte, ekspertise og viden uden for eget land. Øget internationale forbindelser fremmer også samtidigt konkurrencen i Danmark, da det bliver lettere at importere varer og lettere for udenlandske virksomheder at få adgang til det danske marked. Faktisk kan størstedelen af beskæftigelseseffekterne af en udvidet lufthavn henføres til katalytiske effekter. Dette betyder at en udvidelse af lufthavnen naturligvis vil skabe nye jobs, men at en del af beskæftigelseseffekterne også dækker over fastholdte jobs, som på grund af tabt konkurrence- 1

6 evne, svindende investeringer m.v. ellers ville forsvinde eller blive flyttet til udlandet, såfremt Københavns Lufthavn ikke udvides. Beskæftigelseseffekten er derfor beregnet som forskellen i antallet af arbejdspladser i Danmark og den enkelte region efter en udvidelse af Københavns Lufthavn sammenlignet med en situation, hvor lufthavnen ikke udvides. Stor regional spredning af jobeffekter De samlede beskæftigelseseffekter ved en udvidelse af Københavns Lufthavn vil ifølge beregningerne ligge på omkring skabte og fastholdte jobs i hele Danmark i Af disse vil lidt over halvdelen blive skabt/bibeholdt uden for Region Hovedstaden. Tabel 1.1: Beskæftigelseseffekter ved udvidelsen af Københavns Lufthavn i 2050 Beskæftigelseseffekter i og uden for Region Hovedstaden Note: Antal jobs nedrundet til nærmeste hundrede Område Antal skabte og fastholdte jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt Region Hovestaden % Resten af Danmark % Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Hvis vi ser på den regionale fordeling af effekterne uden for Region Hovedstaden viser beregningerne, at alle regioner vil opleve betydelige beskæftigelseseffekter af en udvidelse af lufthavnen. Særligt i Region Syddanmark og Region Midtjylland vil effekterne være markante. Dette hænger dels sammen med, at de i forvejen, er de regioner uden for hovedstaden med flest arbejdspladser. Dels at de har mange private arbejdspladser inden for fremstilling og service, som er de sektorer, der især vil opleve positive beskæftigelseseffekter grundet produktivitetsgevinster og styrkede internationale forbindelser. Tabel 2.1: Regionale beskæftigelseseffekter uden for hovedstadsområdet i 2050 Note: Antal jobs nedrundet til nærmeste hundrede Sektor Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Antal skabte og fastholdte jobs i alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod samt Regional Statistikbank (Erhvervsstyrelsen) Beskæftigelseseffekterne af en udvidelse kan umiddelbart virke store. Igen er det vigtigt at understrege, at de som nævnt ikke kun indeholder de direkte, indirekte og inducerede effekter, men også de katalytiske effekter, der opstår ved eksempelvis produktivitetsgevinster og øget transportøkonomisk effektivitet. De signifikante katalytiske effekter skal de ses i lyset af den store og intensiverede konkurrence mellem lufthavne og byer om at være internationale hubs. Hvis Københavns Lufthavn ikke udvides og følger med de nordeuropæiske konkurrenter, vil disse løbe med væksten og København vil formentligt sakke agterud ift. at være et attraktivt internationalt knudepunkt for flytrafik. Dette vil betyde, at København og Danmark relativt set vil være langt ringere forbundet til resten af 2

7 verden end de konkurrerende regioner og nabolande, hvor lufthavnene har formået at følge med udviklingen, hvilket igen vil betyde ringere vilkår for produktivitet, konkurrence og internationalisering i dansk erhvervsliv. Jobeffekter i Malmø og Region Skåne? Københavns Lufthavn har pga. den geografiske nærhed og gode infrastrukturelle forbindelser til Malmø stor betydning både erhvervsliv og privatpersoner i Region Skåne og Københavns Lufthavn er i dag den foretrukne lufthavn for de fleste skåninge En udvidelse af Københavns Lufthavn vil derfor alt andet lige også være en gevinst for Malmø og Skåne, da det også vil styrke den internationale tilgængelighed i det sydvestlige Sverige markant. Skåne har på mange måder en erhvervsstruktur, der minder om Region Sjællands, hvilket kan give et hint om, i hvilken størrelsesorden beskæftigelseseffekterne vil være i Skåne. Ifølge Oxford Researchs beregninger vil beskæftigelseseffekterne i Region Sjælland ligge omkring 6000 skabte/fastholdte jobs. Beregningerne fra Storbritannien viser også, at selv i Nordirland og Scotland, der rent geografisk og til en hvis grad politisk og erhvervsøkonomisk, er adskilt fra England, vil beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Heathrow i London være betydelige. Hvor store de beskæftigelsesmæssige effekter af en udvidelse af Københavns Lufthavn mere præcist vil være for Malmø og Skåne, er det dog ikke muligt at beregne med udgangspunkt i de tilgængelige beregningsmodeller, da de ikke er lavet med sigte på at beregne effekter i selvstændige nabolande. Selvom Sverige på mange måder ligner Danmark, er der stadig tale om et andet land med egne interne dynamikker og erhvervs- og transportstrukturer. 3

8 2. Metode og kilder I forbindelse med den britiske regerings fokus på at bevare og styrke Storbritanniens position som et førende internationalt hub for flytransport, nedsatte regeringen i 2012 en uafhængig kommission Airports Commission (AC), som skal rådgive regeringen om, hvilke konkrete initiativer, der bør tages. Som en del af arbejdet har AC bl.a. set på forskellige mulige modeller for udvidelsen af lufthavnskapaciteten i og omkring London. AC har i den forbindelse fået udarbejdet en analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved henholdsvis at udvide Gatwick Lufthavn og Heathtrow Lufthavn 1. I Heathrow er der desuden regnet på to forskellige udvidelsesmodeller henholdsvis en ny Northwest Runway og en udvidelse af Northern Runway. Analysen beregner også ligeledes effekterne ved forskellige fremtidige scenarier ( Need, Global Growth, Decline of Europe, Low Cost og Global Fragmentation ). De engelske beregninger er omfattende og bygger på en model, som medtager en meget lang række samfundsøkonomiske parametre og faktorer i beregningerne. Analysefirmaet Quod har på baggrund af beregningerne fra AC s rapport efterfølgende beregnet den mere præcise regionale fordeling af jobskabelseseffekterne ved en udvidelse af henholdsvis Heathrow og Gatwick 2. Beregningerne i nærværende analyse af effekterne af en udvidelse af Københavns Lufthavn tager udgangspunkt i AC s og Quods beregninger og tal. Mere præcist tager beregninger af de danske effekter udgangspunkt i effekterne af en ny Northwest Runway i Heathrow i det såkaldte Need-scenarie, der kan beskrives som et medium-vækst scenarie. Selvom der er en række samfundsøkonomiske forskelle på henholdsvis Danmark og Storbritannien, er det Oxford Research vurdering, at mange af de gevinster som en udvidelse af Heathrow vil skabe (eks.: flere afgange, flere internationale forbindelser og lavere billetpriser) og som ligger til grund for de samfundsøkonomiske effektberegninger i Storbritannien, alt andet lige også vil være gevinster, der vil kunne opnås ved en udvidelse af København Lufthavn. Ligeledes har Københavns Lufthavn ligesom Heathrow status som landets langt største, travleste og mest internationale lufthavn. På grund af de geografiske samt erhvervs- og samfundsmæssige forskelle, der er mellem Danmark og Storbritannien, skal beregningerne i rapporten dog tages med et vist forbehold. Hertil kommer, at de britiske beregninger baserer sig på scenarier, hvor antallet af passagerer i de engelske lufthavne vil stige uanset om lufthavnene udvides rent fysisk (men hvor stigningen vil være større ved en udvidelse), mens de danske beregninger går ud fra at antallet af passagerer i Københavns Lufthavn ikke vil stige betydeligt uden en fysisk udvidelse. Der er dog i Oxford Researchs beregninger samtidigt taget en række greb, der dels skal sikre at beregningerne i så vidt muligt omfang kommer til at passe til danske forhold og at de ikke bliver over-optimistiske. Samlet set er det således Oxford Researchs vurdering, at tallene giver et godt billede af, i hvilken størrelsesorden den regionale jobskabelse omtrent vil være ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Beregningerne skal dog naturligvis ikke ses som 100% præcise forecasts, men som et kvalificeret bud. 1 Airports Commission 2. Economy: Wider Impacts Assessment. Rapport udarbejdet af PWC for Airports Commission, november Regional Distribution of Employment and Economic Impact, Quod

9 2.1 DE ANVENDTE BAGGRUNDSTAL AC s og Quods beregninger indbefatter både direkte, indirekte, inducerede og katalytiske effekter af en lufthavnsudvidelse. Modellen bag beregningerne inkluderer en lang række avancerede samfundsøkonomiske dynamikker, som: Ændringer i passanger flows og passangers spendings En udvidelse vil bringe flere besøgende og passagerer til Storbritannien og selve lufthavnen, men samtidigt også gøre det lettere og billigere for briter at rejse ud. Lufthavnsudvidelser giver således øget omsætning på nogle områder og tabt omsætning på andre. Begge disse er indeholdt i AC s beregninger. Produktivitetseffekter Et stigende antal forretningsrejser medfører alt andet lige produktivitetsforbedringer for UKbaserede virksomheder. Bedre flyforbindelser giver virksomheder bedre adgang til markeder, samarbejdspartnere, ansatte, ekspertise og viden uden for eget land. Øget internationale forbindelser fremmer også samtidigt konkurrencen i England, da det bliver lettere at importere varer og lettere for udenlandske virksomheder at få adgang til det engelske marked. Frequency benefits Passagerer vil kunne vælge mellem flere flyafgange, så det passer mere optimalt ift. andre tidsplaner. Den effektive rejsetid vil mindskes, da færre vil skulle vente før, mellem og efter deres fly. Et øget antal afgange har desuden en selvforstærkende effekt, der gør lufthavnen mere attraktiv som hub, hvilket igen vil tiltrække flere passagerer og flyruter. Transportøkonomisk effektivitet Når flaskehalse og pres på eksisterende fly-infrastruktur mindskes og udbuddet samtidigt øges, vil billetpriser alt andet lige mindskes. Dette vil øge det såkaldte consumer surplus eksempelvis vil virksomheder kunne mindske udgifter til flytransport. Omvendt vil lavere billet priser betyde faldende producer surplus, altså at eksempelvis flyselskaber vil få færre penge ind per billet. Igen er begge dynamikker indeholdt i AC s beregninger. Modellen indeholder også de effekter, der vil opstå på baggrund af selve konstruktionen af de udvidede lufthavnsfaciliteter. Disse effekter vil dog kun være relevante under og kort tid efter selve byggeriet og har derfor stort set ingen indflydelse på de beregnede samfundsøkonomiske effekter i Til gengæld vil der løbende være en række positive, om end mindre, jobmæssige effekter ved selve driften og vedligeholdelsen af en udvidet lufthavn. Disse er medtaget i beregningerne. Langt størstedelen af beskæftigelseseffekterne ved en større lufthavnsudvidelse kan ifølge de britiske beregninger henledes til produktivitetseffekter og øget transportøkonomisk effektivitet. En udvidelse af Heathrow Lufthavn via Northwest Runway vil ifølge AC s beregninger medføre en stigning på 24,6 mio. flere flypassagerer i Storbritannien i 2050, end hvis hverken Heathrow eller Gatwick ikke udvides. Ifølge AC s og Qouds analyser medføre dette en samlet beskæftigelseseffekt på jobs i hele Storbritannien i Beskæftigelseseffekten er ligeledes beregnet som forskellen 5

10 i antallet af jobs i hele Storbritannien, hvis Heatrow udvides via Northwest Runway sammenlignet med beskæftigelsessituationen, hvis hverken Gatwick eller Heathrow udvides. Det er således vigtigt at understrege, at beskæftigelseseffekten ikke alene dækker over nye jobs, men også indeholder fastholdte jobs, som på grund af tabt konkurrenceevne, svindende investeringer m.v. ellers ville forsvinde eller blive flyttet til udlandet, såfremt hverken Gatwick eller Heathrow ikke udvides. Ud af den samlede beskæftigelseseffekt på jobs vil knap af jobbene blive skabt og fastholdt i Scotland, Wales og Nordirland. For at få et mere sammenligneligt grundlag med Danmark, har Oxford Research i beregningerne af jobskabelsesfaktorer ved en lufthavnsudvidelse alene taget udgangspunkt i de beskæftigelseseffekter, en lufthavnsudvidelse vil få i selve England, hvor den geografiske, erhvervsmæssige og økonomiske sammenhæng med lufthavnene i London alt andet lige er særligt stor (se tabel 2.1). Tabel 2.1: Beskæftigelseseffekter af Heathrow-udvidelsen i England i 2050 Område Antal jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt i procent London og South East Resten af England I alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Da vi i beregningerne samtidigt har beholdt det forventede øgede antal passagerer på samme niveau, er den anvendte jobskabelsesfaktor for de danske beregninger således lavere og mere konservativ end i den britiske case. I de danske beregninger anvendes således en jobfaktor på 0,0061 skabte og fastholdte jobs pr. ekstra passagerer, mens i de britiske beregninger ligger på 0,0073 jobs. Beregningerne viser samtidigt, at over halvdelen af de skabte jobeffekter vil genereres uden for London og de omkringliggende byer og kommuner. Der er altså en stor regional jobskabelseseffekt i hele England, selvom der er tale om en udvidelse af en lufthavn i London. Analysefirmaet Quod har på baggrund af beregningerne fra AC s rapport efterfølgende beregnet den mere præcise regionale fordeling af jobskabelseseffekterne ved en udvidelse af henholdsvis Heathrow og Gatwick. Den regionale fordeling af arbejdspladser har Quod beregnet ved først at beregne de sektormæssige jobeffekter og herefter fordele jobeffekterne på de enkelte regioner alt afhængig af, deres nuværende beskæftigelsesandel inden for den relevante sektor. På baggrund af AC s og Quods analyser, har Oxford Research beregnet fordelingen af beskæftigelseseffekterne på sektorer, hvis der alene ses på beskæftigelseseffekterne i England. Disse beregninger bliver i indeværende analyse brugt som nøgler ift. at beregne den sektorielle og herefter den regionale fordeling af beskæftigelseseffekterne i Danmark ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Som det fremgår af tabel 2.2, vil beskæftigelseseffekterne ikke nødvendigvis betyde flere jobs inden for alle brancher. Øget produktivitet, konkurrence og importmuligheder vil på nogle områder betyde en nedgang i antallet af beskæftigede, sammenlignet med, hvis lufthavnskapaciteten ikke udvides. Eksempelvis vil en branche som handel højst sandsynligt opleve øget konkurrence fra udenlandsbaserede handelsvirksomheder, og de dele af 6

11 transportbranchen, der ikke involverer flytransport, vil mærke den direkte konkurrence fra den øgede kapacitet på flytransportområdet. I de engelske beregninger vil branchen lufttransport stå for en stor del af de samlede positive beskæftigelseseffekter. Både AC s analyse og Quods påpeger, at en stor del af disse jobs vil blive skabt i og omkring den udvidede lufthavnen. For at beregne den regionale fordeling af beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Københavns Lufthavn uden for hovedstadsområdet, har Oxford Research derfor beregnet de branchemæssige fordelingsnøgler uden at medtage lufttransport (se tabel 2.2). Tabel 2.2: Fordeling af beskæftigelseseffekter på sektorer ved Heathtrow-udvidelse Uden lufttransport Sektor Antal job Landbrug og råstoffer 5263 Fremstilling Forsyning Bygge og anlæg -251 Handel Transport Hotel og restauration Anden service (eks. rådgivning, finansiering, it-services, bogføring, vikarvirksomhed og rengøring) Sundhedsvæsen, uddannelse og offentlig administration Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod 7

12 3. Beregning af jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Københavns Lufthavn er i dag Danmarks absolut største og travleste lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for international luftfart i Nordeuropa. I 2014 betjente lufthavnen i alt passagerer. Konkurrencen fra andre lufthavne i Skandinavien og Nordeuropa er dog stigende. For at sikre fremtidig vækst og at København fastholder og styrker sin position som et af Nordeuropas vigtigste internationale lufttransporthubs ønsker Københavns Lufthavne derfor at udbygge lufthavnens faciliteter, så lufthavnen på sigt har kapacitet til 40 mio. passagerer. Der er således tale om en stigning på lige knap passagerer fra 2014 niveau, når Københavns Lufthavn er fuldt udbygget. Følger vi AC s og Qouds britiske beregninger for beskæftigelseseffekter ved en lufthavnsudvidelse vil stigningen i passagerer betyde en beskæftigelseseffekt på omkring skabte og fastholdte jobs i hele Danmark, sammenlignet med en situation, hvor Københavns Lufthavn ikke udvides. I beregningerne har Oxford Research rundet den københavnske passager-fremgang ned til 14 mio. flere passagerer årligt. Tabel 3.1:Samlede beskæftigelseseffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn i 2050 Forventet vækst i passagerer Forventet antal skabte/bibeholdte jobs 14 mio Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Beskæftigelseseffekterne af en udvidelse kan umiddelbart virke store. Men de skal ses i lyset af den store og intensiverede konkurrence mellem lufthavne og byer om at være internationale hubs. Hvis Københavns Lufthavn ikke udvides og følger med de nordeuropæiske konkurrenter, vil disse løbe med væksten og København vil uden tvivl sakke agterud ift. at være et attraktivt internationalt knudepunkt for flytrafik. Dette vil betyde, at København og Danmark relativt set vil være langt ringere forbundet til resten af verden end de regioner og nabolande, hvor lufthavnene har formået at følge med udviklingen, hvilket igen vil betyde ringere vilkår for produktivitet, konkurrence, tiltrækning af investeringer og internationalisering i dansk erhvervsliv. 3.1 REGIONALE JOBEFFEKTER I DANMARK En væsentlig del af de positive beskæftigelseseffekter vil naturligvis opstå i og omkring lufthavnen og i hovedstadsområdet, der nyder godt af den geografiske nærhed til lufthavnen. Som de britiske beregninger viser, vil en stor lufthavnsudvidelse dog også have betydelige positive effekter for produktivitet og internationaliseringsmuligheder for virksomheder i hele landet. Særligt det private erhvervsliv inden for produktion og service ser ud til at høste gevinster ved adgang til øgede flyforbindelser, flere afgange og billigere billetpriser. Dette skyldes blandt andet, at mange virksomheder inden for disse brancher, særligt de større, dels allerede operer og konkurrerer internationalt og dels har hårdt brug for god adgang til globale leverandørkæder, international ekspertviden, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, internationale investorer, m.v. 8

13 Således viser beregningerne, at omkring halvdelen af de samlede beskæftigelseseffekter genereres uden for hovedstadsområdet (se tabel 3.2). Tabel 3.2 Beskæftigelseseffekter ved udvidelsen af Københavns Lufthavn i 2050 Beskæftigelseseffekter i og uden for Region Hovedstaden Område Antal skabte/fastholdte jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt i procent Region Hovestaden Resten af Danmark Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Via AC s og Quods beregninger er det desuden muligt at beregne et overslag på, hvordan beskæftigelseseffekterne uden for hovedstadsområdet vil blive fordelt på de enkelte regioner. Dette gøres ved først at beregne, hvordan beskæftigelseseffekterne uden for Region Hovedstaden fordeler sig på brancheniveau. Som det fremgår af tabel 3.3 vil det især være inden for fremstilling og anden service at en lufthavnsudvidelse vil få positive beskæftigelseseffekter, mens den inden for andre brancher vil betyde en tilbagegang i antallet af ansatte grundet øget produktivitet, øget import og øget konkurrence fra udenlandske spillere. Tabel 3.3: Beskæftigelseseffekter uden for Region Hovedstaden fordelt på sektorer Sektor Antal job Landbrug og råstoffer 2245 Fremstilling Forsyning -570 Bygge og anlæg -107 Handel Transport Hotel og restauration 5560 Anden service Sundhedsvæsen, uddannelse og offentlig administration Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Herefter fordeles beskæftigelseseffekterne, positive som negative, inden for den enkelte branche ud på hver af de fire regioner, alt efter regionernes eksisterende andel 3 af beskæftigelsen inden for den pågældende sektor (se tabel 3.4). 3 Disse beregninger er lavet ud fra senest tilgængelige regionale beskæftigelsesdata (2013) på Erhvervsstyrelsens Regional Statistikbank, som basere sig på registerdata fra Danmarks Statistik. 9

14 Tabel 3.4: Regionale beskæftigelseseffekter uden for hovedstadsområdet i 2050 Sektor Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Landbrug og råstoffer Fremstilling Forsyning Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og restauration Anden service Sundhedsvæsen, uddannelse, kultur og offentlig administration Antal skabte og fastholdte jobs i alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod samt Regional Statistikbank (Erhvervsstyrelsen) Som det fremgår af tabel 3.4, vil beskæftigelseseffekterne uden for Region Hovedstaden være betydelige. Særligt I Region Syddanmark og Region Midtjylland, der har en stor andel af beskæftigelsen inden for fremstilling og anden service være markante. Igen er det vigtigt at understrege, at effekterne dækker over direkte, indirekte såvel som induceret og katalytisk genereret beskæftigelse og at de indeholder både skabte og fastholdte arbejdspladser. 3.2 EFFEKTER I MALMØ OG SKÅNE? Københavns Lufthavn har pga. den geografiske nærhed og gode infrastrukturelle forbindelser til Malmø stor betydning både erhvervsliv og privatpersoner i Region Skåne 4 og Københavns Lufthavn er således den foretrukne lufthavn for de fleste skåninge. I 2014 var således 3,6 mio. svenske passagerer der benyttede Københavns Lufthavn. Af disse var det 2,1 mio., der anvendte Københavns Lufthavn til at flyve ud fra. Hertil kommer internationale forretningsrejsende og turister der skal til Malmø eller Skåne og som benytter Københavns Lufthavn, da den ligger langt tættere på end Stockholm og Malmøs egen lufthavn, Sturup, har meget få internationaleforbindelser og betjenes af få selskaber. En udvidelse af Københavns Lufthavn vil derfor alt andet lige også være en signifikant gevinst for Malmø og Skåne, da det også vil styrke den internationale tilgængelighed i det sydvestlige Sverige 4 Se eks. 10

15 markant. Flere forbindelser og afgange og billigere billetter fra Københavns Lufthavn vil alt andet lige også have en positiv effekt ift. produktivitet og konkurrence I Skåne og Malmø, når det tages i betragtning, at Københavns Lufthavn netop er den lufthavn skåningerne oftest anvender. Skåne har på mange måder en erhvervsstruktur, der minder om Region Sjællands 5, hvilket kan give et hint om, i hvilken størrelsesorden beskæftigelseseffekterne vil være i Skåne. Ifølge Oxford Researchs beregninger vil beskæftigelseseffekterne i Region Sjælland, som vist ligge omkring 6000 skabte/bibeholdte jobs. Beregninger fra Storbritannien viser også, at selv i Nordirland og Scotland, der rent geografisk og til en hvis grad politisk og erhvervsøkonomisk, er adskilt fra England, vil beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Heathrow i London være betydelige. I Scotland vil beskæftigelseseffekterne således være helt op mod skabte/fastholdte jobs og i Nordirland omkring jobs. Hvor store de beskæftigelsesmæssige effekter af en udvidelse af Københavns Lufthavn mere præcist vil være for Malmø og Skåne er det dog ikke muligt at beregne med udgangspunkt i de tilgængelige beregningsmodeller fra Storbritannien, der ikke er lavet med henblik på at beregne jobeffekter i selvstændige nabolande. Selvom Skåne og Malmø rent geografisk er placeret i umiddelbar nærhed til Danmark og ikke mindst Københavns Lufthavn, og at Sverige på mange måder ligner Danmark, er der stadig tale om et andet land med egne interne dynamikker og erhvervs- og transportstrukturer. Ligeledes viser analyser, at der i Øresundsregionen stadig eksisterer relativt store grænsehindringer ift. at øge den økonomiske og funktionelle integration mellem den danske og svenske side af Øresund 6. 5 Se: 6 Se eksempelvis: Evaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen, Oxford Research 2014 Pendlerbarrierer i Øresundsregionen, Oxford Research

16 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES LATVIJA Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Baltijas Konsultācijas, SIA Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR Vīlandes iela Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde LV-1010, Rīga, Latvija Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel.: (+371) Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Copenhagen Economics 11. juni 2013 Forfattere: Frederik Harhoff Jossi Steen-Knudsen Christian Jervelund 2 1 Konklusion

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Partner Martin H. Thelle København 29 Sep 2011 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere