Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015"

Transkript

1 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015

2 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse gennemført af Oxford Research for Købehavns Lufthavne Maj 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Letland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. Indledning og sammendrag 1 Store produktivitetsgevinster ved en større lufthavn 1 Stor regional spredning af jobeffekter 2 Jobeffekter i Malmø og Region Skåne? 3 2. Metode og kilder De anvendte baggrundstal 5 3. Beregning af jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Regionale jobeffekter I Danmark Effekter i Malmø og Skåne? 10

4

5 1. Indledning og sammendrag Københavns Lufthavn er i dag Danmarks absolut største og travleste lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for international luftfart i Nordeuropa. På trods af en række mindre opbremsninger i væksten grundet eksempelvis finanskrisen, har lufthavnen i det store hele oplevet markant passagerfremgang de sidste mange år. I 2014 betjente lufthavnen i alt passagerer. Samtidigt forudsiger den internationale brancheorganisation Airport Council International, at den internationale flytrafik vil blive ved med at vokse markant de kommende år. Konkurrencen fra andre lufthavne i Nordeuropa er dog stigende. For at sikre fremtidig vækst og at København fastholder og styrker sin position som et af Nordeuropas vigtigste internationale luftfarthubs ønsker Københavns Lufthavne derfor at udbygge lufthavnens faciliteter så lufthavnen på sigt har kapacitet til 40 mio. passagerer. Oxford Research har beregnet, hvilke beskæftigelsesmæssige effekter på både nationalt og regionalt niveau en sådan udvidelse af Københavns Lufthavn vil resultere i. Beregninger baserer sig grundlæggende på en række metoder og modeller fra sammenlignelige analyser og beregninger, som den britiske Airports Commission har fået gennemført af mulige udvidelser af henholdsvis Heathrow og Gatwick lufthavne i London. Airports Commission er et uafhængigt organ, der rådgiver den britiske regering omkring, hvordan Storbritannien bedst muligt kan fastholde og styrke sin position som et førende internationalt lufttransporthub. På grund af de geografiske samt erhvervs- og samfundsmæssige forskelle, der er mellem Danmark og Storbritannien samt forskelle mellem Københavns Lufthavn og Heathrow, skal eksaktheden af beregningerne i rapporten tages med et vist forbehold. Der er dog i Oxford Researchs beregninger samtidigt taget en række greb, der dels skal sikre at beregningerne i så vidt muligt omfang kommer til at passe til de specifikke danske forhold og at de ikke bliver over-optimistiske. Samlet set er det således Oxford Researchs vurdering, at tallene giver et godt billede af, i hvilken størrelsesorden de regionale beskæftigelseseffekter omtrent vil være ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Beregningerne skal dog naturligvis ikke ses som 100% præcise forecasts men som et kvalificeret bud. Store produktivitetsgevinster ved en større lufthavn Beregningerne indbefatter ligesom mange andre effektstudier af lufthavnsudvidelser og andre infrastrukturinvesteringer både direkte, indirekte, inducerede og katalytiske effekter af en lufthavnsudvidelse. Mens den direkte og indirekte jobskabelse alene relaterer sig til aktiviteter afledt af et øget antal passagerer og øget aktivitet i lufthavnen, relaterer de katalytiske effekter sig til produktivitetsgevinster og øget transportøkonomisk effektivitet, der vil påvirke mange sektorer og dele af samfundet. Flere og hyppigere flyforbindelser giver virksomheder bedre adgang til markeder, samarbejdspartnere, ansatte, ekspertise og viden uden for eget land. Øget internationale forbindelser fremmer også samtidigt konkurrencen i Danmark, da det bliver lettere at importere varer og lettere for udenlandske virksomheder at få adgang til det danske marked. Faktisk kan størstedelen af beskæftigelseseffekterne af en udvidet lufthavn henføres til katalytiske effekter. Dette betyder at en udvidelse af lufthavnen naturligvis vil skabe nye jobs, men at en del af beskæftigelseseffekterne også dækker over fastholdte jobs, som på grund af tabt konkurrence- 1

6 evne, svindende investeringer m.v. ellers ville forsvinde eller blive flyttet til udlandet, såfremt Københavns Lufthavn ikke udvides. Beskæftigelseseffekten er derfor beregnet som forskellen i antallet af arbejdspladser i Danmark og den enkelte region efter en udvidelse af Københavns Lufthavn sammenlignet med en situation, hvor lufthavnen ikke udvides. Stor regional spredning af jobeffekter De samlede beskæftigelseseffekter ved en udvidelse af Københavns Lufthavn vil ifølge beregningerne ligge på omkring skabte og fastholdte jobs i hele Danmark i Af disse vil lidt over halvdelen blive skabt/bibeholdt uden for Region Hovedstaden. Tabel 1.1: Beskæftigelseseffekter ved udvidelsen af Københavns Lufthavn i 2050 Beskæftigelseseffekter i og uden for Region Hovedstaden Note: Antal jobs nedrundet til nærmeste hundrede Område Antal skabte og fastholdte jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt Region Hovestaden % Resten af Danmark % Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Hvis vi ser på den regionale fordeling af effekterne uden for Region Hovedstaden viser beregningerne, at alle regioner vil opleve betydelige beskæftigelseseffekter af en udvidelse af lufthavnen. Særligt i Region Syddanmark og Region Midtjylland vil effekterne være markante. Dette hænger dels sammen med, at de i forvejen, er de regioner uden for hovedstaden med flest arbejdspladser. Dels at de har mange private arbejdspladser inden for fremstilling og service, som er de sektorer, der især vil opleve positive beskæftigelseseffekter grundet produktivitetsgevinster og styrkede internationale forbindelser. Tabel 2.1: Regionale beskæftigelseseffekter uden for hovedstadsområdet i 2050 Note: Antal jobs nedrundet til nærmeste hundrede Sektor Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Antal skabte og fastholdte jobs i alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod samt Regional Statistikbank (Erhvervsstyrelsen) Beskæftigelseseffekterne af en udvidelse kan umiddelbart virke store. Igen er det vigtigt at understrege, at de som nævnt ikke kun indeholder de direkte, indirekte og inducerede effekter, men også de katalytiske effekter, der opstår ved eksempelvis produktivitetsgevinster og øget transportøkonomisk effektivitet. De signifikante katalytiske effekter skal de ses i lyset af den store og intensiverede konkurrence mellem lufthavne og byer om at være internationale hubs. Hvis Københavns Lufthavn ikke udvides og følger med de nordeuropæiske konkurrenter, vil disse løbe med væksten og København vil formentligt sakke agterud ift. at være et attraktivt internationalt knudepunkt for flytrafik. Dette vil betyde, at København og Danmark relativt set vil være langt ringere forbundet til resten af 2

7 verden end de konkurrerende regioner og nabolande, hvor lufthavnene har formået at følge med udviklingen, hvilket igen vil betyde ringere vilkår for produktivitet, konkurrence og internationalisering i dansk erhvervsliv. Jobeffekter i Malmø og Region Skåne? Københavns Lufthavn har pga. den geografiske nærhed og gode infrastrukturelle forbindelser til Malmø stor betydning både erhvervsliv og privatpersoner i Region Skåne og Københavns Lufthavn er i dag den foretrukne lufthavn for de fleste skåninge En udvidelse af Københavns Lufthavn vil derfor alt andet lige også være en gevinst for Malmø og Skåne, da det også vil styrke den internationale tilgængelighed i det sydvestlige Sverige markant. Skåne har på mange måder en erhvervsstruktur, der minder om Region Sjællands, hvilket kan give et hint om, i hvilken størrelsesorden beskæftigelseseffekterne vil være i Skåne. Ifølge Oxford Researchs beregninger vil beskæftigelseseffekterne i Region Sjælland ligge omkring 6000 skabte/fastholdte jobs. Beregningerne fra Storbritannien viser også, at selv i Nordirland og Scotland, der rent geografisk og til en hvis grad politisk og erhvervsøkonomisk, er adskilt fra England, vil beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Heathrow i London være betydelige. Hvor store de beskæftigelsesmæssige effekter af en udvidelse af Københavns Lufthavn mere præcist vil være for Malmø og Skåne, er det dog ikke muligt at beregne med udgangspunkt i de tilgængelige beregningsmodeller, da de ikke er lavet med sigte på at beregne effekter i selvstændige nabolande. Selvom Sverige på mange måder ligner Danmark, er der stadig tale om et andet land med egne interne dynamikker og erhvervs- og transportstrukturer. 3

8 2. Metode og kilder I forbindelse med den britiske regerings fokus på at bevare og styrke Storbritanniens position som et førende internationalt hub for flytransport, nedsatte regeringen i 2012 en uafhængig kommission Airports Commission (AC), som skal rådgive regeringen om, hvilke konkrete initiativer, der bør tages. Som en del af arbejdet har AC bl.a. set på forskellige mulige modeller for udvidelsen af lufthavnskapaciteten i og omkring London. AC har i den forbindelse fået udarbejdet en analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved henholdsvis at udvide Gatwick Lufthavn og Heathtrow Lufthavn 1. I Heathrow er der desuden regnet på to forskellige udvidelsesmodeller henholdsvis en ny Northwest Runway og en udvidelse af Northern Runway. Analysen beregner også ligeledes effekterne ved forskellige fremtidige scenarier ( Need, Global Growth, Decline of Europe, Low Cost og Global Fragmentation ). De engelske beregninger er omfattende og bygger på en model, som medtager en meget lang række samfundsøkonomiske parametre og faktorer i beregningerne. Analysefirmaet Quod har på baggrund af beregningerne fra AC s rapport efterfølgende beregnet den mere præcise regionale fordeling af jobskabelseseffekterne ved en udvidelse af henholdsvis Heathrow og Gatwick 2. Beregningerne i nærværende analyse af effekterne af en udvidelse af Københavns Lufthavn tager udgangspunkt i AC s og Quods beregninger og tal. Mere præcist tager beregninger af de danske effekter udgangspunkt i effekterne af en ny Northwest Runway i Heathrow i det såkaldte Need-scenarie, der kan beskrives som et medium-vækst scenarie. Selvom der er en række samfundsøkonomiske forskelle på henholdsvis Danmark og Storbritannien, er det Oxford Research vurdering, at mange af de gevinster som en udvidelse af Heathrow vil skabe (eks.: flere afgange, flere internationale forbindelser og lavere billetpriser) og som ligger til grund for de samfundsøkonomiske effektberegninger i Storbritannien, alt andet lige også vil være gevinster, der vil kunne opnås ved en udvidelse af København Lufthavn. Ligeledes har Københavns Lufthavn ligesom Heathrow status som landets langt største, travleste og mest internationale lufthavn. På grund af de geografiske samt erhvervs- og samfundsmæssige forskelle, der er mellem Danmark og Storbritannien, skal beregningerne i rapporten dog tages med et vist forbehold. Hertil kommer, at de britiske beregninger baserer sig på scenarier, hvor antallet af passagerer i de engelske lufthavne vil stige uanset om lufthavnene udvides rent fysisk (men hvor stigningen vil være større ved en udvidelse), mens de danske beregninger går ud fra at antallet af passagerer i Københavns Lufthavn ikke vil stige betydeligt uden en fysisk udvidelse. Der er dog i Oxford Researchs beregninger samtidigt taget en række greb, der dels skal sikre at beregningerne i så vidt muligt omfang kommer til at passe til danske forhold og at de ikke bliver over-optimistiske. Samlet set er det således Oxford Researchs vurdering, at tallene giver et godt billede af, i hvilken størrelsesorden den regionale jobskabelse omtrent vil være ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Beregningerne skal dog naturligvis ikke ses som 100% præcise forecasts, men som et kvalificeret bud. 1 Airports Commission 2. Economy: Wider Impacts Assessment. Rapport udarbejdet af PWC for Airports Commission, november Regional Distribution of Employment and Economic Impact, Quod

9 2.1 DE ANVENDTE BAGGRUNDSTAL AC s og Quods beregninger indbefatter både direkte, indirekte, inducerede og katalytiske effekter af en lufthavnsudvidelse. Modellen bag beregningerne inkluderer en lang række avancerede samfundsøkonomiske dynamikker, som: Ændringer i passanger flows og passangers spendings En udvidelse vil bringe flere besøgende og passagerer til Storbritannien og selve lufthavnen, men samtidigt også gøre det lettere og billigere for briter at rejse ud. Lufthavnsudvidelser giver således øget omsætning på nogle områder og tabt omsætning på andre. Begge disse er indeholdt i AC s beregninger. Produktivitetseffekter Et stigende antal forretningsrejser medfører alt andet lige produktivitetsforbedringer for UKbaserede virksomheder. Bedre flyforbindelser giver virksomheder bedre adgang til markeder, samarbejdspartnere, ansatte, ekspertise og viden uden for eget land. Øget internationale forbindelser fremmer også samtidigt konkurrencen i England, da det bliver lettere at importere varer og lettere for udenlandske virksomheder at få adgang til det engelske marked. Frequency benefits Passagerer vil kunne vælge mellem flere flyafgange, så det passer mere optimalt ift. andre tidsplaner. Den effektive rejsetid vil mindskes, da færre vil skulle vente før, mellem og efter deres fly. Et øget antal afgange har desuden en selvforstærkende effekt, der gør lufthavnen mere attraktiv som hub, hvilket igen vil tiltrække flere passagerer og flyruter. Transportøkonomisk effektivitet Når flaskehalse og pres på eksisterende fly-infrastruktur mindskes og udbuddet samtidigt øges, vil billetpriser alt andet lige mindskes. Dette vil øge det såkaldte consumer surplus eksempelvis vil virksomheder kunne mindske udgifter til flytransport. Omvendt vil lavere billet priser betyde faldende producer surplus, altså at eksempelvis flyselskaber vil få færre penge ind per billet. Igen er begge dynamikker indeholdt i AC s beregninger. Modellen indeholder også de effekter, der vil opstå på baggrund af selve konstruktionen af de udvidede lufthavnsfaciliteter. Disse effekter vil dog kun være relevante under og kort tid efter selve byggeriet og har derfor stort set ingen indflydelse på de beregnede samfundsøkonomiske effekter i Til gengæld vil der løbende være en række positive, om end mindre, jobmæssige effekter ved selve driften og vedligeholdelsen af en udvidet lufthavn. Disse er medtaget i beregningerne. Langt størstedelen af beskæftigelseseffekterne ved en større lufthavnsudvidelse kan ifølge de britiske beregninger henledes til produktivitetseffekter og øget transportøkonomisk effektivitet. En udvidelse af Heathrow Lufthavn via Northwest Runway vil ifølge AC s beregninger medføre en stigning på 24,6 mio. flere flypassagerer i Storbritannien i 2050, end hvis hverken Heathrow eller Gatwick ikke udvides. Ifølge AC s og Qouds analyser medføre dette en samlet beskæftigelseseffekt på jobs i hele Storbritannien i Beskæftigelseseffekten er ligeledes beregnet som forskellen 5

10 i antallet af jobs i hele Storbritannien, hvis Heatrow udvides via Northwest Runway sammenlignet med beskæftigelsessituationen, hvis hverken Gatwick eller Heathrow udvides. Det er således vigtigt at understrege, at beskæftigelseseffekten ikke alene dækker over nye jobs, men også indeholder fastholdte jobs, som på grund af tabt konkurrenceevne, svindende investeringer m.v. ellers ville forsvinde eller blive flyttet til udlandet, såfremt hverken Gatwick eller Heathrow ikke udvides. Ud af den samlede beskæftigelseseffekt på jobs vil knap af jobbene blive skabt og fastholdt i Scotland, Wales og Nordirland. For at få et mere sammenligneligt grundlag med Danmark, har Oxford Research i beregningerne af jobskabelsesfaktorer ved en lufthavnsudvidelse alene taget udgangspunkt i de beskæftigelseseffekter, en lufthavnsudvidelse vil få i selve England, hvor den geografiske, erhvervsmæssige og økonomiske sammenhæng med lufthavnene i London alt andet lige er særligt stor (se tabel 2.1). Tabel 2.1: Beskæftigelseseffekter af Heathrow-udvidelsen i England i 2050 Område Antal jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt i procent London og South East Resten af England I alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Da vi i beregningerne samtidigt har beholdt det forventede øgede antal passagerer på samme niveau, er den anvendte jobskabelsesfaktor for de danske beregninger således lavere og mere konservativ end i den britiske case. I de danske beregninger anvendes således en jobfaktor på 0,0061 skabte og fastholdte jobs pr. ekstra passagerer, mens i de britiske beregninger ligger på 0,0073 jobs. Beregningerne viser samtidigt, at over halvdelen af de skabte jobeffekter vil genereres uden for London og de omkringliggende byer og kommuner. Der er altså en stor regional jobskabelseseffekt i hele England, selvom der er tale om en udvidelse af en lufthavn i London. Analysefirmaet Quod har på baggrund af beregningerne fra AC s rapport efterfølgende beregnet den mere præcise regionale fordeling af jobskabelseseffekterne ved en udvidelse af henholdsvis Heathrow og Gatwick. Den regionale fordeling af arbejdspladser har Quod beregnet ved først at beregne de sektormæssige jobeffekter og herefter fordele jobeffekterne på de enkelte regioner alt afhængig af, deres nuværende beskæftigelsesandel inden for den relevante sektor. På baggrund af AC s og Quods analyser, har Oxford Research beregnet fordelingen af beskæftigelseseffekterne på sektorer, hvis der alene ses på beskæftigelseseffekterne i England. Disse beregninger bliver i indeværende analyse brugt som nøgler ift. at beregne den sektorielle og herefter den regionale fordeling af beskæftigelseseffekterne i Danmark ved en udvidelse af Københavns Lufthavn. Som det fremgår af tabel 2.2, vil beskæftigelseseffekterne ikke nødvendigvis betyde flere jobs inden for alle brancher. Øget produktivitet, konkurrence og importmuligheder vil på nogle områder betyde en nedgang i antallet af beskæftigede, sammenlignet med, hvis lufthavnskapaciteten ikke udvides. Eksempelvis vil en branche som handel højst sandsynligt opleve øget konkurrence fra udenlandsbaserede handelsvirksomheder, og de dele af 6

11 transportbranchen, der ikke involverer flytransport, vil mærke den direkte konkurrence fra den øgede kapacitet på flytransportområdet. I de engelske beregninger vil branchen lufttransport stå for en stor del af de samlede positive beskæftigelseseffekter. Både AC s analyse og Quods påpeger, at en stor del af disse jobs vil blive skabt i og omkring den udvidede lufthavnen. For at beregne den regionale fordeling af beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Københavns Lufthavn uden for hovedstadsområdet, har Oxford Research derfor beregnet de branchemæssige fordelingsnøgler uden at medtage lufttransport (se tabel 2.2). Tabel 2.2: Fordeling af beskæftigelseseffekter på sektorer ved Heathtrow-udvidelse Uden lufttransport Sektor Antal job Landbrug og råstoffer 5263 Fremstilling Forsyning Bygge og anlæg -251 Handel Transport Hotel og restauration Anden service (eks. rådgivning, finansiering, it-services, bogføring, vikarvirksomhed og rengøring) Sundhedsvæsen, uddannelse og offentlig administration Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod 7

12 3. Beregning af jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Københavns Lufthavn er i dag Danmarks absolut største og travleste lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for international luftfart i Nordeuropa. I 2014 betjente lufthavnen i alt passagerer. Konkurrencen fra andre lufthavne i Skandinavien og Nordeuropa er dog stigende. For at sikre fremtidig vækst og at København fastholder og styrker sin position som et af Nordeuropas vigtigste internationale lufttransporthubs ønsker Københavns Lufthavne derfor at udbygge lufthavnens faciliteter, så lufthavnen på sigt har kapacitet til 40 mio. passagerer. Der er således tale om en stigning på lige knap passagerer fra 2014 niveau, når Københavns Lufthavn er fuldt udbygget. Følger vi AC s og Qouds britiske beregninger for beskæftigelseseffekter ved en lufthavnsudvidelse vil stigningen i passagerer betyde en beskæftigelseseffekt på omkring skabte og fastholdte jobs i hele Danmark, sammenlignet med en situation, hvor Københavns Lufthavn ikke udvides. I beregningerne har Oxford Research rundet den københavnske passager-fremgang ned til 14 mio. flere passagerer årligt. Tabel 3.1:Samlede beskæftigelseseffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn i 2050 Forventet vækst i passagerer Forventet antal skabte/bibeholdte jobs 14 mio Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Beskæftigelseseffekterne af en udvidelse kan umiddelbart virke store. Men de skal ses i lyset af den store og intensiverede konkurrence mellem lufthavne og byer om at være internationale hubs. Hvis Københavns Lufthavn ikke udvides og følger med de nordeuropæiske konkurrenter, vil disse løbe med væksten og København vil uden tvivl sakke agterud ift. at være et attraktivt internationalt knudepunkt for flytrafik. Dette vil betyde, at København og Danmark relativt set vil være langt ringere forbundet til resten af verden end de regioner og nabolande, hvor lufthavnene har formået at følge med udviklingen, hvilket igen vil betyde ringere vilkår for produktivitet, konkurrence, tiltrækning af investeringer og internationalisering i dansk erhvervsliv. 3.1 REGIONALE JOBEFFEKTER I DANMARK En væsentlig del af de positive beskæftigelseseffekter vil naturligvis opstå i og omkring lufthavnen og i hovedstadsområdet, der nyder godt af den geografiske nærhed til lufthavnen. Som de britiske beregninger viser, vil en stor lufthavnsudvidelse dog også have betydelige positive effekter for produktivitet og internationaliseringsmuligheder for virksomheder i hele landet. Særligt det private erhvervsliv inden for produktion og service ser ud til at høste gevinster ved adgang til øgede flyforbindelser, flere afgange og billigere billetpriser. Dette skyldes blandt andet, at mange virksomheder inden for disse brancher, særligt de større, dels allerede operer og konkurrerer internationalt og dels har hårdt brug for god adgang til globale leverandørkæder, international ekspertviden, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, internationale investorer, m.v. 8

13 Således viser beregningerne, at omkring halvdelen af de samlede beskæftigelseseffekter genereres uden for hovedstadsområdet (se tabel 3.2). Tabel 3.2 Beskæftigelseseffekter ved udvidelsen af Københavns Lufthavn i 2050 Beskæftigelseseffekter i og uden for Region Hovedstaden Område Antal skabte/fastholdte jobs Andel af den samlede beskæftigelseseffekt i procent Region Hovestaden Resten af Danmark Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Via AC s og Quods beregninger er det desuden muligt at beregne et overslag på, hvordan beskæftigelseseffekterne uden for hovedstadsområdet vil blive fordelt på de enkelte regioner. Dette gøres ved først at beregne, hvordan beskæftigelseseffekterne uden for Region Hovedstaden fordeler sig på brancheniveau. Som det fremgår af tabel 3.3 vil det især være inden for fremstilling og anden service at en lufthavnsudvidelse vil få positive beskæftigelseseffekter, mens den inden for andre brancher vil betyde en tilbagegang i antallet af ansatte grundet øget produktivitet, øget import og øget konkurrence fra udenlandske spillere. Tabel 3.3: Beskæftigelseseffekter uden for Region Hovedstaden fordelt på sektorer Sektor Antal job Landbrug og råstoffer 2245 Fremstilling Forsyning -570 Bygge og anlæg -107 Handel Transport Hotel og restauration 5560 Anden service Sundhedsvæsen, uddannelse og offentlig administration Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod Herefter fordeles beskæftigelseseffekterne, positive som negative, inden for den enkelte branche ud på hver af de fire regioner, alt efter regionernes eksisterende andel 3 af beskæftigelsen inden for den pågældende sektor (se tabel 3.4). 3 Disse beregninger er lavet ud fra senest tilgængelige regionale beskæftigelsesdata (2013) på Erhvervsstyrelsens Regional Statistikbank, som basere sig på registerdata fra Danmarks Statistik. 9

14 Tabel 3.4: Regionale beskæftigelseseffekter uden for hovedstadsområdet i 2050 Sektor Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Landbrug og råstoffer Fremstilling Forsyning Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og restauration Anden service Sundhedsvæsen, uddannelse, kultur og offentlig administration Antal skabte og fastholdte jobs i alt Kilde: Oxford Research på baggrund af Airports Commission og Quod samt Regional Statistikbank (Erhvervsstyrelsen) Som det fremgår af tabel 3.4, vil beskæftigelseseffekterne uden for Region Hovedstaden være betydelige. Særligt I Region Syddanmark og Region Midtjylland, der har en stor andel af beskæftigelsen inden for fremstilling og anden service være markante. Igen er det vigtigt at understrege, at effekterne dækker over direkte, indirekte såvel som induceret og katalytisk genereret beskæftigelse og at de indeholder både skabte og fastholdte arbejdspladser. 3.2 EFFEKTER I MALMØ OG SKÅNE? Københavns Lufthavn har pga. den geografiske nærhed og gode infrastrukturelle forbindelser til Malmø stor betydning både erhvervsliv og privatpersoner i Region Skåne 4 og Københavns Lufthavn er således den foretrukne lufthavn for de fleste skåninge. I 2014 var således 3,6 mio. svenske passagerer der benyttede Københavns Lufthavn. Af disse var det 2,1 mio., der anvendte Københavns Lufthavn til at flyve ud fra. Hertil kommer internationale forretningsrejsende og turister der skal til Malmø eller Skåne og som benytter Københavns Lufthavn, da den ligger langt tættere på end Stockholm og Malmøs egen lufthavn, Sturup, har meget få internationaleforbindelser og betjenes af få selskaber. En udvidelse af Københavns Lufthavn vil derfor alt andet lige også være en signifikant gevinst for Malmø og Skåne, da det også vil styrke den internationale tilgængelighed i det sydvestlige Sverige 4 Se eks. 10

15 markant. Flere forbindelser og afgange og billigere billetter fra Københavns Lufthavn vil alt andet lige også have en positiv effekt ift. produktivitet og konkurrence I Skåne og Malmø, når det tages i betragtning, at Københavns Lufthavn netop er den lufthavn skåningerne oftest anvender. Skåne har på mange måder en erhvervsstruktur, der minder om Region Sjællands 5, hvilket kan give et hint om, i hvilken størrelsesorden beskæftigelseseffekterne vil være i Skåne. Ifølge Oxford Researchs beregninger vil beskæftigelseseffekterne i Region Sjælland, som vist ligge omkring 6000 skabte/bibeholdte jobs. Beregninger fra Storbritannien viser også, at selv i Nordirland og Scotland, der rent geografisk og til en hvis grad politisk og erhvervsøkonomisk, er adskilt fra England, vil beskæftigelseseffekterne af en udvidelse af Heathrow i London være betydelige. I Scotland vil beskæftigelseseffekterne således være helt op mod skabte/fastholdte jobs og i Nordirland omkring jobs. Hvor store de beskæftigelsesmæssige effekter af en udvidelse af Københavns Lufthavn mere præcist vil være for Malmø og Skåne er det dog ikke muligt at beregne med udgangspunkt i de tilgængelige beregningsmodeller fra Storbritannien, der ikke er lavet med henblik på at beregne jobeffekter i selvstændige nabolande. Selvom Skåne og Malmø rent geografisk er placeret i umiddelbar nærhed til Danmark og ikke mindst Københavns Lufthavn, og at Sverige på mange måder ligner Danmark, er der stadig tale om et andet land med egne interne dynamikker og erhvervs- og transportstrukturer. Ligeledes viser analyser, at der i Øresundsregionen stadig eksisterer relativt store grænsehindringer ift. at øge den økonomiske og funktionelle integration mellem den danske og svenske side af Øresund 6. 5 Se: 6 Se eksempelvis: Evaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen, Oxford Research 2014 Pendlerbarrierer i Øresundsregionen, Oxford Research

16 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES LATVIJA Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Baltijas Konsultācijas, SIA Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR Vīlandes iela Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde LV-1010, Rīga, Latvija Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel.: (+371) Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE Partner Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com 14. december 2010 KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE DI Transport har på baggrund af diskussionen omkring det såkaldte Terminal A-projekt bedt Copenhagen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030

BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030 Oxford Research A/S 2013 BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030 Til Odense Kommune Forfatter: RLF Sidst gemt: 05-03-2013 10:26:00 Sidst udskrevet: 05-03-2013 10:26:00

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

DER ER NOGET I LUFTEN

DER ER NOGET I LUFTEN Region Hovedstaden DER ER NOGET I LUFTEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR HOVEDSTADENS INTERNATIONALE TILGÆNGELIGHED MAJ 2009 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Hvidt Thelle, Claus Frelle-Petersen og Lars

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK

EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK HELE DANMARKS LUFTHAVN Jo mere tilgængelig verden er for danske virksomheder, og jo flere flyruter, turister og forretningsfolk vi kan tiltrække, jo mere vækst og

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 1 al Vækstredegørelse 2010 VÆKSTFORUM NORDJYLLAND al Vækstredegørelse 2010 al Udvikling Niels Bohrs vej 30 9200 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 01 Om kilder og data i rapporten baseret på beregninger

Læs mere

http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/kultur-og- Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR.

http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/kultur-og- Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR. Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer i tilknytning til Rønne Havn 03-09-2014 1 Formålet med dette notat er at foretage en vurdering

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere