Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2 Abstrakt Internationalisering, globalisering og øget international samhandel er alle forhold, som har betydning for udviklingen i vognmandserhvervet og for udvikling i og sammensætning af den lastbiltrafikken på det danske vejnet. Den internationale lastbiltrafik er steget mere end den nationale lastbiltrafik, og andelen af udenlandske lastbiler på det danske vejnet er steget og fortsat stigende. Internationaliseringen betyder også, at opgaven med at indsamle statistik om og belyse udviklingen lastbiltrafikken er blevet mere kompleks, og at en valid statistik i stigende grad skal etableres på grundlag af flere forskellige datakilder. Formålet med paperet er med baggrund i forskellige statistiske kilder at give et overblik overudviklingen i lastbiltrafikken i Danmark særligt med fokus på den internationale del. Udgangspunktet har været at sammenstille de statistiske kilder. Det er videre et formål at afdække evt. forskel mellem de alternative statistiske kilder, og med baggrund heri af belyse evt. usikkerheder i statistikkerne, samt ikke mindst at kvalificere den samlede statistik om transport og trafikarbejdet gennemført med lastbil i Danmark. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

2 Dansk vejgodstransport er internationaliseret Der i de sidste 10 år sket en betydelig internationalisering af dansk godstransport. Nedenstående figur 1 udviklingen i mængder i godstransport i og til og fra Danmark opgjort efter national og international trafik. Bemærk, at figuren omfatter godstransport med lastbil, skib og bane, samt at den grænseoverskridende transport også omfatte godsmængder i transit gennem Danmark. Som det fremgår af figuren er godsmængder i den nationale godstransport faldet, medens godsmængderne i international godstransport er steget. Fra 2004 til 2014 er mængderne i den grænseoverskridende godstrafik vokset med 9 %, medens mængderne i den indenlandske godstrafik er faldet med 5 % Figur 1. Mængderne i national og international godstransport i, til og fra Danmark 2004 og Tus. tus Skib bulk Fly Bane, transit Bane, excl transit Skib: Roro Containere på skib Færger Lastbiler, vej og bro im og eksport na onalt gods im og eksport na onalt gods Ki ld e: Tra nse CO 2 p å g ru ndlag af ITDs g ræn set ælling og Dan mar ks St atistik Også på anden måde er der sket en internationalisering af godstransporterne i Danmark: en stigende del af den samlede godstransport er sket med udenlandske transportmidler. Tabel 1 viser fordelingen af trafikarbejdet på det danske vejnet 2014 fordelt på danske og udenlandske lastbiler. Som det fremgår, stod udenlandsk registrerede lastbiler for ca. 20 % af det samlede trafikarbejde udført af lastbiler på det danske vejnet i Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

3 Tabel 1. Det samlede trafikarbejde på i Danmark fordelt på danske og udenlandske lastbiler Mio. km. Vejbestyr Vejtype udenlandske biler danske biler alle biler Mia. vognkm % Mia. vognkm % Mia. vognkm % Statsveje motorveje 0,351 31% 0,792 69% 1, % landevej 0,053 17% 0,262 83% 0, % Byvej 0,002 17% 0,010 83% 0, % I alt 0,406 28% 1,065 72% 1, % Kommuneveje Landevej 0,005 7% 0,066 93% 0, % Byvej 0,045 7% 0,652 94% 0, % I alt 0,050 7% 0,718 93% 0, % Total 0,456 20% 1,783 80% 2, % Ki ld e: Vejd ir ektor at et Lastbiltrafikkens internationale karakter betyder, at en stigende andel af lastbilerne kører i forbindelse med internationale ture, og en stadig stigende del af det samlede transportarbejde gennemføres af udenlandsk indregistrerede lastbiler. Lastbiltrafikkens stadig mere internationale organisering betyder også, at det bliver mere komplekst at belyse udviklingen i den lastbiltrafik, der sker på det danske vejnet. Udvikling i den grænseoverskridende lastbiltrafik I 2004 kørte der dagligt ca lastbiler pr døgn over grænserne i retning mod Danmark, dette var i 2015 vokset til ca lastbiler pr døgn. Grænsen i Sønderjylland var den største grænseovergang, her kørte der i ca. 58 % af den samlede lastbiltrafik, trafikken over Øresund udgjorde 20 %, trafikken over Femern Bælt 13 % og færgeruterne mellem Jylland og Norge/Sverige tegnede sig for 9 %. Figur 2 viser udviklingen i den internationale lastbiltrafik over grænserne til/fra Danmark fra 2004 til 2015 fordelt på grænseregioner. Figur 3 viser den indekserede udvikling på fordelt på grænseregioner. Som det fremgår, har der været forskellig udvikling i de forskellige korridorer. Lastbiltrafikken steg fra 2004 til Fra 2007 til 2009 faldt trafikken, det største relative fald sket på færgeruterne over Femern Bælt. Siden finanskrisen i 2008/09 er den internationale lastbiltrafik igen steget. Trafikken over Femern er relativt vokset mest (46 % siden finanskrisen). På Øresund er lastbiltrafikken vokset med 32 % siden finanskrisen, på færgeruterne mellem Jylland og Norge er trafikken vokset 23 %, og på grænsen mellem Sønderjylland og Tyskland er lastbiltrafikken vokset med 19 %. Trafikken på færgeruterne mellem Jylland og Sverige (de to Stena Line ruter) har været på samme niveau siden I alle korridorer, må det vurderes, at væksten er sket ved en vækst i international trafik til/fra Danmark og vækst i transittrafikken med lastbilbil gennem Danmark. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

4 Figur 2. Den samlede udvikling i den internationale lastbiltrafik over grænserne til/fra Danmark 2004 til 2015 fordelt på regioner. ÅDT pr retning Øresund Femern Bælt JyllandNorge JyllandSverige Sønderjylland Kilde: Danmarks Statistik, Øresundsbroen og ITDs grænsetælling Figur 3. Udviklingen i den internationale lastbiltrafik over grænserne til/fra Danmark fra 2004 til 2015, indekseret udvikling i de enkelte regioner. Indeks, 2004 = Øresund Femern Bælt JyllandNorge JyllandSverige Sønderjylland Alle grænser Kilde: Danmarks Statistik, Øresundsbroen og ITDs grænsetælling Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

5 Udviklingen i lastbiltrafikken over Øresund og Femern Bælt Den største vækst, er som nævnt ovenfor sket i korridoren over Sjælland, udviklingen i denne korridor er derfor uddybet i det følgende. Figur 4 og figur 5 viser udviklingen i lastbiltrafikken over Femern Bælt og Øresund fra 2004 til Over hele perioden er lastbiltrafikken siden vokset 2004 med 60 % på Femern Bælt og 45 % på Øresund. Trafikken over Øresund er vokset fra ca lastbiler pr år i 2004 til godt lastbiler i Det er bemærkelsesværdigt, at væksten er sket ved vækst i trafikken over Øresundsbroen, medens trafikken med Scandlines færger ved HelsingørHelsingborg har været på samme niveau i hele perioden. Trafikken over Femern Bælt er vokset fra ca lastbiler i 2004 til godt lastbiler i Figur 4. Udviklingen i antal lastbiler over Øresund HelsingørHelsingborg Øresundsbron Kilde: Danmarks Statistik og Øresundsbroen Figur 5. Udviklingen i antal lastbiler over Femern Bælt GedserRostock Rødby FærgehavnPu garden Kilde: Danmarks Statistik Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

6 Der er tæt sammenhæng mellem udviklingen i den samlede trafik over Øresund og Femern Bælt. Dette er illustreret i figur 6, der viser den indekserede udvikling i lastbiltrafikken over hhv. Øresund og Femern Bælt fra juli 2001 til juni Der er således en god indikation af, at væksten i trafikken over de to korridorer i et ikke ubetydeligt omfang sker ved vækst i transittrafik fra Sverige over Sjælland og Lolland/Falster til Tyskland. Figur 7 viser udviklingen i antal lastbiler med direkte færger mellem Sverige og Tyskland sammenholdt med udviklingen i lastbiltrafikken over Øresund og Femern Bælt. Hvor lastbiltrafikken med færgeruterne fra Sverige til Tyskland har været stagnerende, er lastbiltrafikken over Øresund og Femern Bælt voksende. Der er således en indikation af, at lastbiltrafikken mellem Sverige og Tyskland vokser i transitkorridoren via Sjælland på bekostning af de direkte færgeruter fra Sydsverige til Tyskland. Det skal dog for god ordens skyld anføres, at de direkte færgeruter mellem Sverige og Tyskland har et betydeligt omfang sammenholdt med færgetrafikken mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Figur 6. Udviklingen i antal lastbiler over Femern Bælt , lastbiler pr år Øresund i alt Femern i alt Kilde: Danmarks Statistik og Øresundsbroen Figur 7. Udviklingen i antal lastbiler pr. år over hhv. Femern Bælt, Øresund og de direkte færgeruter mellem Sverige og Tyskland. ÅDT i begge retninger Øresund i alt Femern i alt Direkte færger Sverige Tyskland Kilde: Danmarks Statistik, Øresundsbroen og Trafikanalys.se Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

7 Transittrafik med lastbil gennem Danmark Danmarks placering mellem Norge, Sverige og Tyskland, betyder, at Danmark har en rolle som transit korridor for lastbiltrafik. Transittrafikken er vanskelig at belyse statistisk, da det forudsætter en specifik registrering af lastbilernes rute gennem Danmark. Institut for Transportstudier gennemførte i forsommeren 2005 og 2007, dvs. godt hhv år siden, en tælling af den transiterende lastbiltrafik gennem Danmark. Tællingen blev gennemført som en skrivning af nummerplader på alle lastbiler ind og ud over de vigtigste grænser i 48 timer i forsommeren de to år. Der har ikke været foretaget tilsvarende tællinger af transittrafikken siden Transit trafik mellem Sverige/Norge og Tyskland udgør en betydelig del af den internationale lastbiltrafik til/fra Danmark. Ved seneste tælling af transittrafikken i 2007, udgjort den 26 % af den samlede lastbiltrafik på Øresund, 34 % på Femern Bælt, 31 % på færgeruterne mellem Jylland og Norge, 14 % på færgeruterne mellem Sverige og Jylland og 3 % på grænsen i Sønderjylland. Siden de to tællinger har der, som beskrevet i det tidligere, været en global finanskrise, som fik markant indflydelse på udviklingen i den internationale samhandel og dermed på trafikudviklingen. Krisen fik herudover betydning for den strukturelle udvikling i lastbilerhvervet i de efterfølgende år. Den internationale lastbiltrafik fra 2007 til 2009, siden 2009 har der igen været vækst. Figur 8 viser grænsetrafikken i 2007 og Som det fremgår, var trafikken i 2014 på de enkelte regioner af samme størrelsesorden som i Figur 8. Den internationale lastbiltrafik til/fra Danmark over grænserne i 2007 og 2014 på regioner. ÅDT pr retning Øresund Femern Bælt JyllandNorge JyllandSverige Sønderjylland Kilde: Danmarks Statistik, Øresundsbroen og ITD Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

8 Da lastbiltrafikken i de enkelte korridorer var af samme størrelsesorden i 2007 og 2014, kunne et bud på omfanget af transittrafikken i 2014 kunne være, at den udgjorde samme andel af lastbiltrafikken på de enkelte korridorer som i Figur 9 viser en vurdering af transittrafikken med lastbil opgjort på korridorer i 2007 og Figur 10 viser den samlede lastbil trafik til/fra Danmark fordelt over grænseovergange i 2014, samt andelen heraf der er transittrafik. Figuren understreger betydningen af transittrafik for den internationale trafik til/fra Danmark. Det er i lyset heraf også vigtigt, at der udviklingen i transittrafikken monitoreres statistisk. Det må derfor vurderes, at der er behov for en opdatering af tællingerne fra 2005 og Figur 9. Transittrafik med lastbil i 2007 og 2014 på grundlag af NUTRADA tællingen (2007) og skøn (2014). ÅDT pr. retning Øresund Femern JyllandNorge JyllandSverige Sønderjylland 2007, NUTRADA 2014, skøn Kilde: NUTRADA (Institut for Transportstudier) og beregning TransECO2 Figur 10. Den samlede lastbiltrafik til/fra Danmark i 2014, samt andelen heraf som er Transit trafik. ÅDT pr. retning Øresund Femern Bælt JyllandNorge JyllandSverige Sønderjylland 2014 (skøn) øvr trafik 2014 (skøn) transit Kilde: NUTRADA (Institut for Transportstudier) og beregning TransECO2 Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

9 Det samlede godstransportarbejde med lastbil i Danmark Kørebogsundersøgelserne fra Danmarks Statistik giver sammen med de tilsvarende undersøgelser fra de øvrige lande ikke umiddelbart mulighed for at vurdere godstransportarbejdet eller trafikarbejdet med lastbil i Danmark. Det skal ses i lyset af, at der i kørebogsundersøgelserne ikke foretages en opgørelse af den andel af de internationale ture, der udføres i de enkelte medlemslande. Nedenfor er vist et skøn over det samlede godstransportarbejde, som er udført med lastbil på det danske vejnet i Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks opgørelse af danske lastbilers nationale godstransportarbejde og Eurostats opgørelse af udenlandske lastbilers cabotagekørsel i Danmark. For den internationale kørsel med danske og udenlandske lastbiler, er der foretaget et skøn over den gns. transportafstand i Danmark, endeligt er godstransportarbejdet med lastbiler i transittrafik opgjort med udgangspunkt i ovenstående skøn. Figur 11 viser fordelingen af det samlede godstransportarbejde på det danske vejnet fordelt på dansk og udenlandsk registrerede lastbiler. Det skal for god ordens skyld anføres, at opgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed. Figur 11. Fordelingen af den samlede transportarbejde på det danske vejnet, opgjort med udgangspunkt i Danmarks Statistiks og Eurostats kørebogsundersøgelser. 2014, fordeling i % Cabotage udenlandske biler 2% Transit trafik gennem Danmark (skøn) 3% Im og eksport udenlandske biler 12% Im og eksport danske biler 4% Na onal godstransport 79% Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat, samt beregninger og skøn (vejafstand for internationalt gods i Danmark samt omfang af transittrafik) gennemført af TransECO2 Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

10 Statistik om international vejgodstrafik Kilder til belysning af udviklingen i lastbiltrafikken er bl.a.: Kørebogsundersøgelser, hvor vognmænd giver oplysning om deres ture i en periode Tællinger af lastbiltrafikken på det danske vejnet Opgørelser af lastbiltrafikken på grænseovergangene til og fra Danmark Opgørelser af danske lastbilers trafikarbejde på grundlag af synsdata Tabel 2. Oversigt over datakilder til belysning af international lastbiltrafik Statistik Hvilke lastbiler er medtaget i Kommentarer/metode (stikprøve/alle køretøjer) statistikken Kørebogsundersøgelsen/ Euro stat Nationalt godstransport med danske biler Lastbiler over 6 ton totalvægt. NB alene lastbiler, der udfører nationalt godstransportarbejde Danske lastbiler over 6 ton, som kører nationalt gods Stikprøve Danske lastbilers internationale kørsel Udenlandske lastbilers kørsel i Danmark ITDs grænsetælling Synsdata Lastbiler over 6 ton totalvægt Lastbiler over 6 ton totalvægt Lastbiler over 3,5 ton totalvægt Lastbiler over 3,5 ton totalvægt (det er muligt at opdele efter vægtklasser) Danske lastbiler over 6 ton, som kører internationalt gods til/fra Danmark og i udlandet Stikprøve Udenlandsk indregistrerede lastbiler, der kører gods til/fra Danmark og i Danmark (cabotage kørsel) Stikprøve Det samlede trafikarbejde med danske lastbiler nationalt og internationalt. NB omfatter også lastbiler, der ikke udfører godstransportportarbejdet, f.eks. renovationsbiler og kranbiler. Data fra alle lastbiler i forbindelse med det årlige syn Færgestatistik Alle lastbiler over 3,5 ton totalvægt Oplysninger fra rederierne, omfatter alle Containere og RORO trafik, uledsaget Vejdirektoratets manuelle tællinger MAUT Øresundsbroen og Storebæltsbroen: lastbiltrafikken over broerne Opgørelser af containere og uledsagede roro transporter, over danske havne. Omfatter den trafik, der ikke indgår i færgestatistikken. Lastbiler over 3,5 ton totalvægt?? Lastbiler over 12 ton totalvægt, der kører på det tyske MAUT net. Fra 1. Oktober 2015 er dette udvidet til lastbiler over 7,5 ton totalvægt. Lastbiler over 3,5 ton totalvægt overførte lastbiler Oplysninger fra de danske havne, omfatter den samlede trafik over havnen Stikprøve Baseret på den samlede trafik Opgørelse af den samlede trafik over broerne baseret på information fra betalingssystemerne Vejdirektoratet: lastbilindeks Lastbiler over 12,5 meter Opgørelsen er baseret på opgørelser fra Vejdirektoratets automatiske tællesteder fordelt i hele Danmark. Fra er metoden ændret fra at være opgjort på grundlag af månedsdøgntrafikken til nu hverdagsdøgntrafikken. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

11 Validitet af statistikken Belysningen her i pareret af den samlede godstransport og udviklingen i lastbiltrafikken er sket ved at sammenstille en række nationale og internationale statistikker. På nogle områder belyser de forskellige statistikker, som er etableret ved forskellige former for dataindsamling, de samme udviklingstendenser. Heri ligger der en mulighed for at vurdere validiteten af statistikken: giver de forskellige kilder samme billede af udviklingen, eller er der forskelle. Overordnet er konklusionen, at der er god overensstemmelse mellem de forskellige datakilder og at der med udgangspunkt heri kan gives et validt billede af det samlede aktivitetsniveau i Danmark. På enkelte områder, er der dog afvigelse mellem udsagnene fra datakilderne. Dette vedrører primært opgørelsen af danske lastbilers internationale kørsel. Lastbiltrafikkens internationale karakter betyder, at en stigende andel af lastbilerne kører i forbindelse med internationale ture, og en stadig stigende del af det samlede transportarbejde gennemføres af udenlandsk indregistrerede lastbiler. Lastbiltrafikkens stadig mere internationale organisering betyder også, at det bliver mere komplekst at belyse udviklingen i den lastbiltrafik, der sker på det danske vejnet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

12 Anbefalinger Lastbiltransport i, til og fra Danmark har en betydelig rolle for den samlede danske økonomi. Det gælder såvel lastbiltransportens betydning for handel og produktion i Danmark, som de omkostninger, der er forbundet med at sikre en effektiv godstransport. God statistik om udviklingen i lastbiltrafikken er således af betydning for mulighederne for at følge og dermed at tilrettelægge et effektivt godstransportsystem i Danmark. Udvikling af det bedste billede af udviklingen i vejgodstransport Dette paper indeholder en sammenstilling af en række forskellige statistikker til belysning af den nationale og internationale lastbiltrafik i Danmark. Det ligger en betydelig værdi i inddragelse af supplerende datakilder til belysning af vejgodstransporten i Danmark, også data produceret uden for Danmark. Det gælder f.eks. den tyske statistik opgjort på grundlag af de maut betalende lastbiler på det tyske vejnet, og trafikken om lastbiltransport på de direkte færgeruter mellem Sverige i Tyskland. Det er en anbefaling, at arbejdet med at sammenstille data på denne måde fortsættes og videreudvikling. Det er videre en anbefaling, at der med baggrund i sådanne sammenstillinger foretages en løbende valideringer af udsagnet fra de enkelte statistikker. Endeligt er det anbefalingen, at der vurderes, om der er behov for nye statistikker til supplering af den eksisterende viden. ITDs grænsetælling, der har været gennemført siden 2002, data om lastbilernes trafikarbejde på grundlag af synsdata, og Vejdirektoratets manuelle tællinger af den internationale lastbiltrafik på det danske vejnet er eksempler på nye statistikker, der er udviklet siden år Bedre viden om transittrafik med lastbil gennem Danmark Gennemgangen har illustreret, at transittrafikken ikke kan belyses fra den traditionelle transportstatistik. Der er behov for særlige opgørelser, som enten kan være spørgeskemaer rettet mod chaufførerne i de lastbiler, der passeret grænserne, eller som ved de to NUTRADA tællinger i 2005 og 2007 ved nummerpladeskrivninger på grænserne. På den baggrund anbefales det, at der arbejdes for en ny kortlægning af transittrafikken som opfølgning på den nu 8 år gamle NUTRADA tælling fra En mulig ny tælling kunne ske ved en nummerpladeskrivning, som i Her var det muligt at få oplysninger om nummerplader på lastbilerne fra rederierne og Øresundsbroen, dvs. det var alene nødvendigt at lave en manuel registrering på de to grænser i Sønderjylland (Frøslev og Padborg). I lyset af, at Vejdirektoratet har opstillet et forsøgsanlæg med skanning af nummerplader på grænsen ved Frøslev, kunne det undersøges, om den manuelle registrering evt. kan undlades ved en evt. ny tælling af transittrafikken, alternativt, at det alene vil være nødvendigt at lave en manuel registrering på grænsen ved Padborg i Sønderjylland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport

Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport Forfattere: Richard Kristensen, International Transport Danmark (ITD) Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Grænsetælling. Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark

Grænsetælling. Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark Grænsetælling Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark Data er til fri afbenyttelse med angivelse af ITD som kilde Data til og med tællingen 1. kvartal 2014, uge

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, oktober 2012 Mange biler, der krydser grænsen, er danske De tyske biler kommer fra det nordlige Tyskland og Hamborg Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN?

GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? MULIGHEDER OG ERFARINGER FRA ARBEJDET MED AT BRUGE STATISTIK Lars Dagnæs Institut for Transportstudier Hærvejen 11 C 6330 Padborg, Baggrund Uden måling er alt

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Årsrapport 2015. Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Årsrapport 2015. Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Årsrapport 215 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 1 6129 Udgivet af ITD Ansv. redaktør: Nikolaj Stig Nielsen Redaktion: Kaspar W. Olesen og Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen Sats og layout:

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik

Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik Startside Forrige kap. Næste kap. Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik Konsekvenserne af en fast forbindelse for erhvervslivet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Hvad betyder den stigende E-handel for vejtrafikken?

Hvad betyder den stigende E-handel for vejtrafikken? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 163-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt Trafikministeriet Tredje kontor Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Trafikministeriet Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Dokument nr.: 1100741_001 Revision nr.:

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011 Evaluering af forsøg med modulvogntog Vejforum 8. december 2011 Dagens program Velkomst Evalueringens resultater Evalueringen konklusioner Forsøget fremover Præsentation af evalueringens resultater Evalueringens

Læs mere

Effektive korridorer transportpolitik og regional udvikling

Effektive korridorer transportpolitik og regional udvikling Effektive korridorer transportpolitik og regional udvikling Forfattere: Tommy Tvedergaard Madsen, Nordjyllands Amt. Projektleder for NTN projektet Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Baggrund Effektive

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Dataindsamling til den nationale godsmodel

Dataindsamling til den nationale godsmodel Dataindsamling til den nationale godsmodel Af Anders Tønning, Tetraplan og Christian Overgård Hansen, DTU Transport Indledning I forsommeren 2010 har Tetraplan A/S på foranledning af DTU Transport og Transportministeriet

Læs mere

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Maskinmester Tom Wismann dk-teknik ENERGI & MILJØ 1. INDLEDNING Baggrunden for indlægget er 2 projekter udført

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

Godsstrømme. - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark

Godsstrømme. - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark Godsstrømme - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark Godsstrømme - kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark september 2005 Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte

Læs mere

Vejdirektoratet Evaluering af forsøg med modulvogntog

Vejdirektoratet Evaluering af forsøg med modulvogntog Førsituationen Vejdirektoratet Evaluering af forsøg med modulvogntog September 2009 Vejdirektoratet Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 HVAD ER ET MODULVOGNTOG? 6 1.2 FYSISKE FORHOLD 7 1.3

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Statistisk analyse af vejtransport. Marts 2015

Statistisk analyse af vejtransport. Marts 2015 Statistisk analyse af vejtransport Marts 2015 Vejgodstransport i Danmark Et statistisk portræt Forord Formålet med publikationen er at etablere et samlet statistisk billede af vejgodstransporterhvervet

Læs mere

Formålet er at belyse de mulige erhvervsmæssige konsekvenser af en fast forbindelse over Femer Bælt for Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter.

Formålet er at belyse de mulige erhvervsmæssige konsekvenser af en fast forbindelse over Femer Bælt for Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter. Konsekvenserne af en fast Femer Bælt forbindelse for erhvervslivet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland v/lars Dagnæs og Carsten Vædele Madsen, Institut for Transportstudier Formålet er at belyse de mulige

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

Vejdirektoratet Evaluering af forsøg med modulvogntog

Vejdirektoratet Evaluering af forsøg med modulvogntog Vejdirektoratet Evaluering af forsøg med modulvogntog Midtvejsrapport Foreløbig udgave Maj 2010 Vejdirektoratet Evaluering af forsøg med modulvogntog Midtvejsrapport Maj 2010 Udgivelsesdato : 4. april

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Præsentation og Emne

Præsentation og Emne Præsentation og Emne Jeg er: Michael Wengel-Nielsen (Sekretariatschef) (færger) og (fragtskibe) Jeg skal tale om : Konkurrence på fremtidens godstransport Afgrænsning og konkurrence Ser alene på markedet

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren PORTEN T I L E U R O P A Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren Mål og ønsker ud fra et sønderjysk perspektiv 2 Indhold Forord... 3 Vision for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)... 4 Mål og ønsker

Læs mere

Modulvogntogene anvendelse og udbredelse Er de kommet for at blive?

Modulvogntogene anvendelse og udbredelse Er de kommet for at blive? Modulvogntogene anvendelse og udbredelse Er de kommet for at blive? Aalborg Trafikdage 24.08.2010 Agenda Formål med workshoppen Forsøget og evalueringen Databehov / datafangst Et eksempel på data: Kørebogen

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere