Ledelsesgrundlag 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag 2016"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesgrundlag 2016 Forord God ledelse i Lemvig Kommune Lederresultater Generelt om god lederadfærd Lederkapabiliteter De enkelte ledelsesrollers faglige og personlige kapabiliteter... 9 UDVIKLET I SAMARBEJDE MED MERCURI URVAL A/S

3 Forord 1. God ledelse i Lemvig Kommune Lemvig Kommune er en politisk ledet organisation og respekten for det lokale demokrati er en helt afgørende del af det fundament, vores ledelsesgrundlag bygger på. Formålet med ledelsesgrundlaget er at styrke ledelsesfællesskabet, den ledelsesmæssige værdikæde og sammenhængskraften i hele Lemvig Kommune. For at styrke den ledelsesmæssige værdikæde kræver det, at vi er skarpe på balancerne, snitfladerne, opgavefordelingen og forventningerne på forskellige ledelsesniveauer i forhold til at indfri Lemvig Kommunes strategiske mål og de politiske visioner. Formålet med ledelsesgrundlaget er, at: der bliver skabt en tydelig sammenhæng mellem kommunens vision og politiske målsætninger, værdigrundlaget, ledelsesgrundlaget, dialog- og aftalestyring og de HR værktøjer, der anvendes i kommunen, tydeliggøre, hvad god ledelse er give en rettesnor til god ledelse, forventningerne til lederen tydeliggøres og dermed samtidig give medarbejderne en forståelse af og forventning til, hvad de kan forvente sig af lederen, ledelsesgrundlaget gøres anvendeligt og operationelt det skal gøre en forskel i praksis, der sikres en organisatorisk forankret systematik i måden, hvorpå der arbejdes med lederudvikling og lederevaluering en sammenhængende ledelseskæde/værdikæde. Ledelsesgrundlaget skal i praksis anvendes i forbindelse med: indgåelse af lederaftaler/mål (dialog- og aftalestyring), medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og lederevaluering, lederudviklingsaktiviteter, herunder MUS-/LUS-samtaler, rekruttering af nye ledere. Ledelsesgrundlaget giver dermed et bud på retningen på, hvordan vi skal udvikle vores kommune. Vi skal udvikle en fælles forståelse af det enkelte begreb, og vi skal omsætte det i vores måde at arbejde på. Ledelsesgrundlaget står på vores værdier Udvikling Professionalisme Samspil, der konkret kommer til udtryk ved: Troværdighed, Kvalitet, Fælles engagement, Begejstring og Udsyn. Vi skal derfor løbende holde vores ledelsespraksis op imod værdierne, ellers vil de miste mening og betydning i organisationen. Processen: Revitaliseringen af ledelsesgrundlaget er sket i en proces som en kombination af Top-Down/Bottom-Up, hvor der sættes en tydelig retning og ramme, og hvor alle ledere i Lemvig Kommune har haft mulighed for at få stor indflydelse på resultatet. En proces, hvor der er blevet diskuteret ledelse og forventninger til os alle. En proces, hvor vi har oplevet, at alle er gået til opgaven med stort engagement. Det vil vi takke jer alle for. Ledelsesgrundlaget er udarbejdet med det formål at skabe et fælles grundlag for, hvordan god ledelse defineres og udøves i Lemvig Kommune. Derudover er formålet tydeligt at definere, hvilke roller og opgaver ledelsen har i forhold til at opnå de ønskede resultater i Lemvig Kommune. Ledelsesgrundlaget bygger blandt andet på en forståelse af, at der udøves god ledelse, når der er sammenhæng mellem resultater, adfærd og kapabiliteter. Denne forståelse beskrives også som KAR-modellen: KAR-modellen skal læses forfra, men forstås bagfra. Udgangspunktet er at definere, forstå og beslutte, hvilke resultater organisationen skal nå. For at skabe resultaterne, skal ledelse og medarbejdere udøve en bestemt adfærd der skal gøres noget aktivt og denne adfærd er afhængig af, hvilke kapabiliteter (ressourcer, erfaring, kompetencer, motivation) den enkelte leder og medarbejder har til rådighed. Leadership Pipeline Ledelsesgrundlaget tager endvidere udgangspunkt i teorien om Den Offentlige Leadership Pipeline 1, der betoner, at god offentlig ledelse skal defineres ud fra det lederniveau, man er leder på. Afhængig af ledelsesrollen/-niveauet skal man som leder opnå forskellige resultater, hvilket kræver forskellig ledelsesadfærd og dermed også forskellige kapabiliteter for at lykkedes. 1.1 Opbygning af ledelsesgrundlaget Lederkapabilitet Lederadfærd Lederresultat I afsnit 2-4 beskrives de overordnede resultater, som ledelsen i Lemvig Kommune skal nå i fællesskab, hvilken overordnet ledelsesadfærd man ønsker i Lemvig Kommune samt en beskrivelse af, hvordan man forstår kapabilitetsbegrebet. I afsnit 5 operationaliseres resultater, adfærd og kapabiliteter for de forskellige ledelsesroller i Lemvig Kommune. Nu forestår arbejdet med at omsætte ledelsesgrundlaget til virkelighed. Det glæder vi os til at komme i gang med sammen. 4 5 Med venlig hilsen Direktionen 1 Leadership Pipeline i den offentlige sektor af Kristian Dahl, Thorkil Molly-Søholm

4 2. Lederresultater Lemvig Kommunes vision og strategi danner rammen for, hvilke resultater Lemvig Kommune i sin helhed skal nå. Dette er beskrevet mere detaljeret i Udviklingsplanen Her er der udpeget 12 områder, som Lemvig Kommune fokuserer på og samler kræfterne om. Under hvert område er der konkrete initiativer, der fører os i mål. Lemvig Kommunes bidrag til udviklingen kan dog ikke stå alene. Fælles for de 12 indsatsområder er, at vi opsøger de bedst tænkelige samarbejder i alle sammenhænge både interne og eksterne. Områderne er: Erhverv Turisme Energi- og klimatilpasning Arbejdsmarked Børn til fremtiden Fremtiden for ældre Frivillighed og samskabelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kultur Byernes udvikling Attraktive og stærke landdistrikter Infrastruktur Natur og friluftsliv. Nærværende ledelsesgrundlag skal være med til at understøtte opnåelsen af disse fastlagte strategiske målsætninger ved at sætte fokus på god ledelse og dermed til virkeliggørelsen af Lemvig Kommunes vision. Direktionens fokus de strategiske indsatsområder: Den demografiske udfordring; økonomien vil være under et konstant pres på grund af det faldende befolkningstal, som stadig vil kræve store effektiviseringer, for at få økonomien til at balancere. Budget for indeholder krav om store effektiviseringer På sigt forventes antallet af unge at falde, mens antallet af ældre stiger. Eksempelvis er vurderingen, at der sker en kraftig stigning i antallet af 75+, som frem mod 2026 forventes at stige med 44% Lemvig Kommunes organisation og måde at løse opgaverne på vil løbende skulle justeres til rammerne. Det stiller krav til omstillinger og der vil ske justeringer og forandringer, som vil medføre nye krav til både ledere og medarbejdere Der arbejdes på at skabe et endnu stærkere tværgående samarbejde på tværs af fagområder og funktioner Der fokuseres på mulighederne ved øget anvendelse af digitalisering Der fokuseres på et styrket samarbejde med erhvervslivet Der fokuseres på brandingen af Lemvig Kommune, herunder fortælling af de gode historier. Hvis Lemvig Kommune skal lykkes med at indfri de strategiske målsætninger, er det nødvendigt, at ledere og medarbejdere konstant og i fællesskab arbejder for det. Det kræver blandt andet en bevidsthed om, at lederne i kommunen alle har forskellige roller og bidrager forskelligt til de formulerede målsætninger. Det stiller forskellige krav til de resultater, den enkelte leder afhængig af ledelsesrollen skal opnå, hvilket beskrives nærmere i afsnit Generelt om god lederadfærd Ledelse handler om at beslutte, hvor man skal hen, løse de problemer, der er forbundet med at nå derhen samt at kommunikere tydeligt og indgå i relation med andre. Med andre ord kan lederadfærd beskrives som en sammensmeltning af en målsættende, problemløsende og kommunikerende adfærd 2. Den målsættende adfærd er karakteriseret ved, at man er perspektiverende, initiativrig, retningssættende og resultatfokuseret i sin tilgang. Den målsættende adfærd handler om, at man sætter sig nye mål og ønsker at se nye resultater. Den problemløsende adfærd er karakteriseret ved, at man er besluttende, udfordrende, uddelegerende og opfølgende i sin tilgang. Den problemløsende adfærd handler om, hvordan man løser opgaver/udfordringer, om at finde nye veje, nye metoder og nye måder at nå mål på. Den kommunikerende adfærd er karakteriseret ved, at man er engagerende, videndelende, anerkendende og indlevende. Den kommunikerende adfærd handler om, at man sikrer tydelig kommunikation samt skaber engagement og motivation hos medarbejderne. Det er afgørende, at lederen kan definere, hvor vi skal hen, og ikke mindst hvordan vi skal komme derhen. Den kommunikative ledelsesopgave har på alle områder stor indflydelse på, om lederen lykkes eller ej. Lederadfærden er således integrationen af den målsættende, problemløsende og kommunikerende adfærd, og den er gældende for alle lederroller og på alle lederniveauer. Ud over ovenstående om god lederadfærd er det også afgørende, at lederne i Lemvig Kommune agerer i overensstemmelse med det vedtagne værdigrundlag. Se næste side: Johnsen (2001)

5 3.1 Værdigrundlag Færdigheder (faglige kapabiliteter): Færdigheder handler om den faglige viden, der skal til, for at kunne yde den nødvendige faglige indsats. Færdigheder består af den faglige viden, man har tilegnet sig gennem både formel uddannelse og erfaring. Troværdighed Vi er professionelle, redelige og ansvarlige Vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør Kvalitet Vi er hurtige, arbejdsomme og effektive Kvalitet præger vores arbejde Værdigrundlaget er udarbejdet ud fra overskrifterne; udvikling, professionalisme og samspil. Se figuren til venstre. Personlighed (personlige kapabiliteter): En anden væsentlig del af kapabilitetsbegrebet handler om personligheden. Ledelse udøves altid sammen med nogen ledelse er en relation. Ledelse handler derfor også om at have lyst og evne til at indgå i samspil med andre og det handler om personlighed. Fælles engagement Vi skaber og udvikler sammen med borgerne og virksomhederne Tillid og åbenhed er i højsædet Begejstring Vi er stolte af Lemvig Kommune Vi trives. Vi viser det og fortæller det. Sammen er vi en god historie Udsyn Vi tør, og vi kan Vi ser mulighederne og griber dem Værdigrundlaget gælder for vores tilgang til løsning af opgaver både i vores interne samarbejde og i forhold til eksterne samarbejdspartnere som f.eks. borgere og virksomheder. Konkret betyder det, at: vi handler efter værdierne og vi kommunikerer værdierne. Motivation: Den sidste del af kapabilitetsbegrebet handler om motivation i relation til indre, ydre og normative motivationsstrukturer. I afsnit 5 defineres, hvilke faglige og personlige kapabiliteter, der er nødvendige i de forskellige ledelsesroller. Vi forholder os i ledelsesgrundlaget ikke nærmere til motivationsfaktoren. 5. De enkelte ledelsesrollers faglige og personlige kapabiliteter 4. Lederkapabiliteter Kapabilitetsbegrebet dækker over personlighed, motivation og færdigheder, og det kræver forskellige kapabiliteter at kunne udøve den ønskede lederadfærd på de forskellige niveauer. Motivation Personlighed Erfaring/ Viden/ Uddannelse Adfærd/Handling Resultater 5.1 Kommunaldirektøren Et solidt økonomisk grundlag og optimal udnyttelse af ressourcerne Opnået legitimitet fra kommunalbestyrelse, direktion, organisation og omverden Nærmeste og betroet rådgiver og sparringspartner for borgmester og kommunalbestyrelse Et solidt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens arbejde Tydelig strategisk retning for Lemvig Kommunes udvikling og drift, der omsætter de politiske visioner og beslutninger til virkelighed Et velfungerende, professionelt og tværfagligt samarbejde i direktionen, der agerer som et team Helhedstænkning i direktionens strategiske arbejde Sammenhæng i organisationen og opgavevaretagelsen Et godt og konstruktivt samarbejde mellem ledere på tværs Relevant inddragelse af stabschefer og fagchefer i processerne Stor troværdighed i Lemvig Kommunes eksterne relationer Er synlig både i kommunen og udadtil Kommunikationen indadtil og udadtil i organisationen er af høj kvalitet Godt netværk i lokalsamfundet Lemvig Kommune agerer med en professionel organisatorisk tilpasningsdygtighed i forhold til opgaverne 8 9

6 Kommunikerer tydeligt og åbent og skaber overblik over og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne Omsætter i samarbejde med fagdirektørerne de politiske og administrative målsætninger og beslutninger til konkrete indsatsplaner Evaluerer løbende i samarbejde med fagdirektørerne kommunens økonomi, ressourceanvendelse og opgaveløsning Skaber sit eget ledelsesrum i forhold til kommunalbestyrelsen, direktionen og resten af organisationen ved at afklare eget område, prioritere og uddelegere opgaver Søger sparring, deler viden og samarbejder tværfagligt i direktionen Inspirerer til tværfagligt samarbejde bl.a. ved at inddrage ekstern og intern viden Fungerer som rollemodel for udøvelse af god ledelse går forrest og viser vejen Synlig, nærværende og engagerende i organisationen og modtager feedback på en konstruktiv måde Aktivt opsøgende og varetager ambassadørrollen professionelt Strategisk tænkende og handlende kan arbejde samtidigt med både et kort- og et langsigtet perspektiv Stort overblik formår at bruge hele organisationens kompetencer og ressourcer Sætter mål og retning og holder begge dele for øje med fokus på realisering Gennemslagskraft kan, tør og vil træffe beslutninger og insisterer på at disse omsættes til handling Udpræget politisk tæft evner at agere professionelt og kompetent i forhold til politikere, organisation og omverden Solid indsigt i og forståelse for styringsmekanismer og økonomi i en kommune Professionel, robust og rodfæstet i kritiske situationer Lyttende, inddragende og troværdig Udadvendt understøtter det tværgående samspil ved at være åben Stor grad af ordentlighed og personlig integritet Meget tydelig, kompetent og engagerende kommunikator og formidler Analytisk og kan gennemskue kompleksitet 5.2 Direktør Sikker drift på området og understøttelse af områdets fortsatte udvikling Opnået legitimitet fra udvalg, udvalgsformand og kommunalbestyrelse gennem konstruktiv rådgivning Tydelig formidling af de politiske visioner, målsætninger og beslutninger Kvalificerede visionsoplæg og strategioplæg til det politiske niveau Skabt grundlag for at sikre opgaveløsningen og leverancerne inden for de fastlagte rammer Tilpasninger af organisationen til udfordringerne på området er håndteret professionelt og inddragende Understøttet det tværgående samarbejde og bidraget aktivt i direktionens arbejde Leveret kvalitetsledelse overfor egne ledere, stabschefer og fagchefer Har sat det rigtige ledelseshold og sikret den rigtige bemanding i organisationen Dokumenteret godt arbejdsmiljø på området God balance mellem udvikling og drift En troværdig samarbejdspartner i forhold til relevante eksterne samarbejdspartnere 10 God balance mellem faglige, organisatoriske og relationelle kompetencer på eget område Fremtidige udfordringer både på eget fagområde og på tværs er identificeret, analyseret og formidlet Formidler og oversætter politiske beslutninger og målsætninger til organisationen Bringer faglig viden, indsigt og anbefalinger med ind i den politiske kontekst Understøtter og rådgiver fagudvalget i forhold til at skabe sammenhæng mellem udvalgets beslutninger, kommunens samlede politiske retning og organisationen Agerer troværdigt, autentisk og med stor integritet Skaber sammenhæng i ledergruppen og organisationen på området Eksekverer strategien og er tydelig i at sætte retning Skaber gennemsigtighed i organisationen i forhold til de konkrete indsatsområder Inddrager og uddelegerer relevant til ledere og medarbejdere i opgaveløsningen Foretager løbende evalueringer af direktørområdet og anvender disse aktivt i udviklingen Aktiv og initiativtagende i forhold til at blive en synlig del af lokalsamfundet opsøger og vedligeholder relationer og deltager i eksterne fora Bidrager i direktionen bakker op, udfordrer respektfuldt og agerer loyalt i forhold til fællesskabet Formidler de gode historier og opnåede resultater Håndterer kriser på en professionel og reflekteret måde med blik for kommunens strategiske interesser Går aktivt i dialog med egne ledere og efterspørger selv feedback og giver relevant feedback Strategisk tænkende og handlende kan arbejde samtidigt med både et kort- og et langsigtet perspektiv Overblik og formår at være tydeligt målsættende Evner at skabe resultater gennem ledelse af ledere Handlekraftig og stor gennemslagskraft i organisationen tør træffe beslutninger og stå ved dem, også i modvind Motiveret for og engageret i samspillet med andre Analytisk og har solid erfaring med økonomistyring i den kommunale kontekst God faglig indsigt og erfaring med området Motiverende og engagerende personlig fremtræden og ledelsesstil Agerer med høj grad af troværdighed, integritet og synlighed God og dygtig kommunikator, der formår at tilpasse kommunikationen til målgruppen Robust og kan holde hovedet koldt under pres og i krisesituationer Udpræget politisk tæft Lyttende, empatisk og skaber følgeskab Skaber balance mellem fremdrift, forandring og processer 5.3 Stabschef En smidig og effektiv organisation Et sikkert økonomisk grundlag og optimal udnyttelse af ressourcerne i organisationen Alle målgrupper oplever god og tydelig kommunikation Veldokumenteret og korrekt sagsbehandling Fremdrift og nytænkning også på tværs af organisationen Det bedste medarbejderhold er sat både fagligt og socialt i forhold til opgaverne 11

7 Godt arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne Kompetent rådgivning til direktion og til ledere af aftaleenheder God ambassadør for Lemvig Kommune i og udenfor organisationen Udøver professionel lederadfærd med fokus på redelighed og troværdighed Sikrer et tillidsfuldt samarbejde i løsningen af opgaverne Fokuserer på at levere et højt serviceniveau og sørger for, at samarbejdet med resten af organisationen er smidigt og fleksibelt Agerer nysgerrigt overfor nye muligheder og forandringer og sørger for relevant tilpasning også på tværs Motiverer til høj faglighed blandt medarbejderne ved at sætte fokus på udvikling, muligheder og professionalisme Giver relevant feedback til medarbejderne og fremmer faglig udvikling Rådgiver både interne og eksterne samarbejdspartnere med faglig indsigt og blik for den organisatoriske kontekst Understøtter direktionen og er loyal overfor de beslutninger, direktionen og kommunalbestyrelsen træffer Omsætter og oversætter beslutningerne til konkrete initiativer og handleplaner Fortæller de gode historier om Lemvig Kommune Er robust, har integritet og overblik Gode kommunikative egenskaber Resultatorienteret i opgaveløsningen og evner at sikre kvaliteten Analytisk kan gennemskue kompleksitet og fremme løsninger på tværs af organisationen Erfaring og faglig indsigt på området Nysgerrig og udfordrende på opgaveløsningen Lyttende og uddelegerende God til at prioritere kompetencer og ressourcer Strategisk tænkende og handlende 5.4 Fagchefer Understøttelse af den faglige udvikling og den høje faglighed på området Et oplyst grundlag og overholdelse af loven på området Kompetent og relevant sparring til direktøren og understøttelse til direktøren i at nå resultaterne for området Et godt samarbejdsklima og understøttelse af lederne af aftaleenhederne Opsøgende sparring både opad, nedad og udad i organisationen Afstemt økonomi, personale og administration i forhold til opgaveløsningen Tydelige og anerkendte kvalitetsmål Kompetent mødeledelse af fagrådene Bidrag på udvalgsmøder; kompetent sagsfremstilling og gode faglige oplæg til det politiske niveau Deltagelse i relevante faglige fora og ekstern viden er bragt i spil i organisationen 12 Kommunikerer og agerer synligt og tydeligt Legitimerer og faciliterer processer mellem direktør, udfører og borger Oversætter både op og ned i organisationen fra politik og strategi til udførerniveau og omvendt Fremmer samarbejder på tværs af områder/afdelinger i kommunen med henblik på at videreudvikle sammenhængen i opgaveløsningen Fortæller den gode historie om opnåede resultater Udfordrer med mod og viden og lægger op til selv at blive udfordret Opbygger tillid i relationerne, ved at agere med stor ordentlighed og troværdighed Understøtter implementeringen af tiltag på området og sikrer relevant opfølgning på mål og delmål Opsøgende og nysgerrig i forhold til relevante eksterne fora Viljen og evnerne til at lede gennem ledere Evner at motivere og engagere til samarbejde og samskabelse Evner at arbejde i en politisk styret organisation med skiftende dagsordener Stor faglig, økonomisk og administrativ indsigt og erfaring på området Dygtig kommunikator Robust og evner at stå fast, når det stormer Evner at skabe balance i spændingsfeltet mellem på den ene side fornyelse og fremdrift og på den anden side respekt og anerkendelse for det eksisterende Gode relationelle kompetencer og evner at skabe respekt i dialogen med borgere og medarbejdere 5.5 Leder af aftaleenhed Opfyldelse af de politiske målsætninger på området og levering af resultater i forhold til centrale forventninger Sikker drift og optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed personalemæssigt, kvalitetsmæssigt, økonomisk og lovmæssigt En organisation, der er i balance mellem drift og udvikling og er tilpasset ny viden Kompetent rådgivning af direktør og det politiske niveau i konkrete sager Høj trivsel og et godt arbejdsmiljø Høj grad af borgertilfredshed og godt omdømme blandt borgerne Godt samarbejde mellem ansvarsområde og omverden Fagligt kvalificerede og motiverede medarbejdere Et tydeligt og mærkbart fokus på høj faglighed Oversætter og formidler politiske og strategiske beslutninger og mål, så det giver mening i egen organisation Sætter retning og rammer i dialog med medarbejderne Kommunikerer positivt, ordentligt og respektfuldt både internt og eksternt Formidler tydeligt retningen for organisationen og sikrer prioritering af ressourcerne og opgaverne Giver relevant sparring og feedback til medarbejdere og direktør Opsøger aktivt indsigt og nye perspektiver på området både i forhold til det faglige og det organisatoriske 13

8 Sørger for kontinuerlig faglig udvikling og videndeling Er nysgerrig på og opsøger faglig og personlig feedback Udfordrer (timing af) beslutninger og rutiner og giver plads til skæve vinkler og nye tanker Følger op på mål og processer og sikrer løbende evaluering Skaber begejstring, motivation og positivt følgeskab gennem tilgængelig, nærværende og engageret ledelse God rollemodel omtaler egen organisation og Lemvig Kommune positivt og konstruktivt Kan operationalisere visioner og strategiske mål til konkrete handleplaner og derefter sikre implementeringen af disse Mod, intuition, handlekraft og beslutsomhed til at træde i karakter, når det kræves også under krydspres Gode relationelle kompetencer og evner til at samarbejde og invitere til dialog om opgaveløsningen Opdateret på og interesseret i Lemvig Kommune, samfundsforhold og netværk Stor personlig integritet og evne til at skabe troværdighed og tillid i relationerne Solide saglige og faglige kompetencer og indsigt på fagområdet Solid indsigt i og høj forståelse for økonomistyring Analytiske evner kan skabe struktur, overblik og sammenhæng i organisationen og formår at gennemskue kompleksitet Gode kommunikative evner, herunder evnen til at formidle budskaber på en klar, tydelig og inspirerende måde Humoristisk sans og kan bidrage til at skabe en god stemning på arbejdspladsen Nysgerrighed og gode lytteevner 5.6 Leder af medarbejdere Sikret daglig drift og at budget og lovgivning er overholdt Værdiskabelse udvikles med udgangspunkt i kerneopgaven Politikker implementeres og omsættes til praksis Kommunale kvalitetsstandarder og mål er overholdt En synlig aftaleenhed/afdeling, der er tillid til og tilfredshed med blandt brugere, borgere og pårørende Har skabt grundlag for et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, udvikles og oplever, at arbejdet er meningsfuldt Der er ejerskab blandt medarbejderne for de skibe, der sættes i søen Kompetente og fagligt dygtige medarbejdere, der er motiverede og engagerede Velfungerende samarbejdsrelationer opadtil og nedadtil samt tværgående og tværfagligt i egen organisation og med eksterne organisationer Skaber et reflekterende og motiverende arbejdsmiljø med sparring og nærhed, og giver feedback opadtil og nedadtil Agerer loyalt overfor hele organisationen formår at skabe balance mellem de givne rammer og løsning af kerneopgaven Er en rollemodel og praktiserer; vi gør, hvad vi siger Skaber bæredygtige relationer Deltager i samarbejde på tværs af organisationerne og agerer opsøgende og nytænkende Kommunikerer klart på flere niveauer formidler information til brugere og pårørende og orienterer medarbejderne om relevante kommunale anliggender Fortæller den gode historie og inspirerer til, at medarbejderne gør det samme Skaber begejstring, motivation og positivt følgeskab gennem synlig, nærværende og engageret ledelse Økonomisk forståelse og overblik Kompetent og fagligt velfunderet Forståelse for kerneopgavens kompleksiteter Systematisk og besidder organisatoriske evner og overblik Gode kommunikative kompetencer Reflekterer over egen adfærd og egne handlinger Balance mellem arbejdsliv og fritid Autentisk, ordentlig og ærlig Mod og vilje til forandring og er robust og kaostolerant Arbejdsom og energisk, og agerer handlekraftigt og løsningsorienteret Anerkendende og ressourcefokuseret ser menneskers potentialer Gode relationskompetencer empatisk, imødekommende og lyttende Gode samarbejdsevner og nysgerrighed efter, hvad andre bringer Respektfuld overfor den enkeltes personlighed og evner Godt humør, god humor og selvironi Udviser økonomisk ansvarlighed og udnytter ressourcerne optimalt i forhold til den givne ramme Bevarer overblikket, koordinerer og udviser rettidig omhu i forhold til den daglige drift Holder sig opdateret på relevant lovgivning Sætter mål og delmål for organisationens drift sammen med medarbejderne, uddelegerer ansvar og opgaver, og følger løbende op på resultater og mål Sætter faglighed på dagsordenen og sørger for overensstemmelse mellem opgaver og medarbejdernes kompetencer, herunder skaber rum til kompetenceudvikling og forandringsprocesser 14 15

9 UDVIKLET I SAMARBEJDE MED MERCURI URVAL A/S

Ledelsesgrundlag 2016

Ledelsesgrundlag 2016 Ledelsesgrundlag 2016 Ledelsesgrundlag 2016 UDVIKLET I SAMARBEJDE MED MERCURI URVAL A/S Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. God ledelse i Lemvig Kommune... 5 2. Lederresultater... 6 3. Generelt om god lederadfærd...

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Kære læsere, Da jeg ved udgangen af 2015 sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børneog ungepolitik, var jeg stolt. Stolt,

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

LEDELSESGRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE LEDELSESGRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Vi skal være førende LEDELSESGRUNDLAG FORORD Hermed præsenteres du for SDE s ledelsesgrundlag version 2014. Hvad kan det bruges til? Og hvorfor har vi brugt tid

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Ledelse som en samskabende proces Strategiskabelse Meningsskabelse innovationsprocesser Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse faglige processer Samskabelse Resultatskabelse

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune.

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. LEDELSESGRUNDLAG Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. Ledelse i Høje-Taastrup Kommune hviler på kommunens fire værdier: Helhed Ledere i Høje-Taastrup

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg Aarhus Universitet Personalepolitik for Aarhus Universitet Høringsoplæg 1 INDHOLDFORTEGNELSE FORORD... 3 BEHOV FOR EN FÆLLES PERSONALEPOLITIK PÅ AU... 3 AARHUS UNIVERSITET - EN MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Ledelse ved Esbjerg Kommune

Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune har et fælles udgangspunkt at yde service til kommunens borgere og virksomheder.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere