De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj"

Transkript

1 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj

2 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Udarbejdet af Forbrugerombudsmanden Maj 2012 SIDE 2

3 FORORD Forord Når erhvervsdrivende markedsfører sig via sociale medier, skal markedsføringen overholde de almindelige regler, som gælder for markedsføring på internettet. De nordiske forbrugerombudsmænd udarbejdede i maj 2010 et fællesnordisk standpunkt til handel og markedsføring på internettet. 1 Dette standpunkt beskriver de generelle regler og principper, der gælder ved markedsføring på internettet, og finder derfor også anvendelse, når erhvervsdrivende markedsfører sig via sociale medier. Nærværende standpunkt til markedsføring via sociale medier er således et supplement til standpunktet til handel og markedsføring på internettet. I standpunktet anvendes på skift udtrykkene bør og skal/må. Ved anvendelse af udtrykket bør, skal det forstås således, at der er tale om en anbefaling, hvor anvendelsen af udtrykket skal/må, skal det forstås således, at kravet følger direkte af markedsføringslovene og eventuelt anden forbrugerbeskyttende lovgivning. God læselyst! 1 SIDE 3

4 INDHOLD De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Kapitel 1 Generelt... 5 Kapitel 2 Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring... 7 Kapitel 3 Uanmodet elektronisk kommunikation... 9 Kapitel 4 Markedsføring over for børn og unge under 18 år Kapitel 5 Bannerreklamer Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 SIDE 4

5 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 Kapitel 1 Generelt Ved sociale medier forstås almindeligvis en online tjeneste, hvor privatpersoner har mulighed for at oprette profiler og kommunikere med hinanden, herunder dele oplysninger og indhold, som fx tekst, billeder, lydfiler mv. Et socialt medie kan fx være et chat-rum, spil eller en social netværkstjeneste. Mange sociale medier anvendes imidlertid også af erhvervsdrivende, som ønsker at markedsføre sig over for brugerne af det sociale medie. De sociale medier stiller ofte forskellige markedsføringsmuligheder til rådighed for erhvervsdrivende. De erhvervsdrivende kan fx købe målrettede bannerannoncer og oprette profiler med forskellige muligheder for at få spredt virksomhedens reklamebudskaber ved hjælp af funktioner, som giver brugerne mulighed for at dele de erhvervsdrivendes markedsføringsmateriale med andre brugere. Der er i gennemgangen taget udgangspunkt i de markedsføringsformer, som erhvervsdrivende i dag kan anvende til at markedsføre sig via sociale medier. Standpunktet er generelt og gælder alle sociale medier. I standpunktet er der medtaget konkrete eksempler fra Facebook, da dette sociale medie formentlig er det mest anvendte i dag, jf. bl.a. bilag 1. Sociale medier tilbyder ofte, som nævnt ovenfor, at erhvervsdrivende kan oprette annoncer, som kan målrettes på baggrund af det sociale medies kendskab til brugeren, herunder brugerens alder, køn, bopæl samt oplysninger om brugeren indsamlet ved hjælp af cookies osv. Nationale regler, der gennemfører direktiver om beskyttelse af personoplysninger, finder anvendelse ved brug af brugernes personoplysninger til markedsføring via sociale medier, og den erhvervsdrivende skal sikre, at reglerne om behandling af personoplysninger er overholdt. 2 Spørgsmålet om erhvervsdrivendes behandling af brugernes personoplysninger, herunder fx indsamling, brug eller overdragelse, vil ikke blive behandlet i nærværende standpunkt. I stedet henvises til de nationale datatilsyn og udtalelser fra en EU-rådgivningsgruppe. 3 Krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr er heller ikke reguleret i dette standpunkt. Se bilag 4 til standpunktet om de danske regler på området. Standpunktet er teknologineutralt og finder anvendelse, uanset hvordan det sociale medie kan tilgås. 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (e-databeskyttelsesdirektivet). 3 Gruppen, som kaldes artikel 29-gruppen, er nedsat med hjemmel i databeskyttelsesdirektivet og har repræsentanter fra alle medlemslandenes datatilsyn. Se fx artikel 29-gruppens udtalelse nr. 5/2009 om internetbaserede sociale netværksaktiviteter eller udtalelse nr. 2/2010 om adfærdsbaseret annoncering på internettet. SIDE 5

6 KAPITEL 1 GENERELT Når erhvervsdrivende markedsfører sig via sociale medier, skal lovgivningens almindelige regler for markedsføring overholdes. I de følgende afsnit vil de regler, som erhvervsdrivende særligt skal være opmærksomme på, når de markedsfører sig via sociale medier, blive gennemgået. I standpunktet anvendes begrebet "markedsføring". Begrebet skal forstås således, at det omfatter alt fra opbygning af image ( branding ) til den erhvervsdrivendes konkrete salgstilbud og andre salgsfremmende foranstaltninger. SIDE 6

7 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 Kapitel 2 Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring Sociale medier opfattes primært som en platform, hvor privatpersoner kan udveksle oplysninger med hinanden. Derfor skal erhvervsdrivende, der benytter sociale medier til markedsføring, være særligt opmærksomme på, at det til enhver tid skal fremgå klart, når brugerne af det sociale medie bliver udsat for markedsføring. Det overordnede formål med kravet om identifikation er, at der er gennemsigtighed, og at brugerne af det sociale medie kan gennemskue, hvornår han eller hun bliver udsat for markedsføring eller anden kommerciel kommunikation Al markedsføring skal udformes og præsenteres på en måde, så det klart og tydeligt fremgår, at der er tale om markedsføring, og på hvis vegne markedsføringen foretages Hvis markedsføring vises på et sted, der ikke er forbeholdt markedsføringsbudskaber, stilles der større krav til tydeliggørelsen af, at der er tale om markedsføring Erhvervsdrivende må ikke, i modstrid med sandheden, hævde eller give indtryk af, at han eller hun ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession, eller i modstrid med sandheden, udgive sig for at være forbruger Hvis en erhvervsdrivende anvender sin egen private profil til at markedsføre sin virksomhed eller sine produkter, skal det tydeligt oplyses, at budskabet hidrører fra en erhvervsdrivende Når en privatperson modtager betaling eller andre fordele for at omtale eller på anden måde markedsføre en erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser, skal det klart fremgå, at der er tale om reklame, eller at personen har modtaget betaling eller andre fordele for at omtale produktet. Den erhvervsdrivende er forpligtet til at informere privatpersonen om dette krav. 4 Jf. artikel 6, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (herefter direktivet om elektronisk handel). Bestemmelsen er gennemført i dansk ret i e-handelslovens 9. 5 På det sociale medie, Facebook, er højre del af skærmen fx forbeholdt annoncer. Dette er angivet ved en bjælke med overskriften Sponsoreret. Private brugeres Timeline/væg og nyhedsside/startside, kan derimod ikke anses for at være forbeholdt reklamer. 6 Jf. bilag 1, nr. 22, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (herefter markedsføringsdirektivet). Bestemmelseen er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, bilagets pkt. 22. SIDE 7

8 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSBUDSKABER SKAL KUNNE IDENTIFICERES SOM MARKEDSFØRING 2.4. Erhvervsdrivende, som opretter profiler, sider eller lignende for deres virksomhed, skal iagttage visse oplysningskrav, som har til formål at sikre, at både forbrugere og myndighederne har en let, umiddelbar og vedvarende adgang til oplysninger om virksomheden. Erhvervsdrivende skal blandt andet give oplysninger om virksomhedens navn, adresse og e-postadresse, det nummer hvormed virksomheden er registreret i et offentligt register 7 samt andre oplysninger, som skal gives ifølge lovgivningen. 8 7 I Danmark: CVR-registret. I Sverige: Næringslivsregistret. I Norge: Foretaksregistret. I Finland: Handelsregistret. I Island: Ríkisskattstjóri. På Færøerne: Skráseting Føroya. 8 Jf. artikel 5 i direktivet om elektronisk handel. Bestemmelsen er gennemført i dansk ret i e-handelslovens 7. SIDE 8

9 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 Kapitel 3 Uanmodet elektronisk kommunikation 9 Erhvervsdrivende må som udgangspunkt ikke rette henvendelse til en fysisk person 10 ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring. Forbuddet gælder dog ikke, hvis den erhvervsdrivende forudgående har opnået modtagerens udtrykkelige samtykke til at modtage markedsføring via elektronisk post. 11 Hvornår anses henvendelser eller meddelelser på sociale medier for elektronisk post? Ved elektronisk post forstås: Enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren. 12 En henvendelse eller meddelelse til en profil på et socialt medie vil være omfattet af forbuddet, hvis den erhvervsdrivende retter henvendelse ved brug af elektronisk post, som defineret ovenfor. Om en henvendelse er omfattet af begrebet elektronisk post, må bero på en konkret vurdering. Følgende tre betingelser skal være opfyldt, for at der kan være tale om elektronisk post: Meddelelsen skal sendes via et offentligt kommunikationsnet. Hvis kommunikationen sker via en tjeneste på internettet, der ikke på forhånd er afgrænset til en bestemt kreds af slutbrugere, vil meddelelsen være sendt via et offentligt kommunikationsnet. Meddelelsen skal lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil den hentes af modtageren. 9 Den finske forbrugerombudsmand har ikke tilsluttet sig afsnit 3. Området hører under den finske dataombudsmand, som endnu ikke har taget stilling til, hvordan han fortolker direktivet i relation til sociale medier. Den islandske forbrugermyndighed (Neytendastofa) har heller ikke kunnet tilslutte sig dette afsnit, da det hører under en anden myndighed. 10 I Danmark gælder forbuddet alle - dvs. både fysiske og juridiske personer, samt offentlige myndigheder, jf. markedsføringslovens 6, stk Jf. artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009, som ændrer direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 (e-databeskyttelsesdirektivet). Forbuddet gælder, hvad enten henvendelsen indeholder reklame for konkrete varer eller tjenesteydelser, eller der er tale om etablering eller profilering af omdømme eller image ( branding ). Bestemmelsen er gennemført i dansk ret i markedsføringslovens Definitionen af elektronisk post fremgår af artikel 2, litra h, i direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002). SIDE 9

10 KAPITEL 3 UANMODET ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Hvis meddelelser kun vises for brugere, der er online, men forsvinder, hvis dette ikke er tilfældet, vil man ikke kunne sige, at meddelelsen lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil den hentes af modtageren. 13 Meddelelsen skal sendes til brugeren af det sociale medie. Det er altså et krav, at meddelelsen sendes til brugeren af det sociale medie. Heri må indlægges den forudsætning, at meddelelsen sendes til en bestemt modtagers elektroniske adresse. Nogle sociale medier er helt eller delvist teknisk indrettet således, at meddelelser ikke sendes til modtageren, men hentes af modtageren eller på anden måde udveksles med modtageren. Det kan give anledning til tvivl, hvorvidt en meddelelse i disse tilfælde må anses for omfattet af definitionen på elektronisk post. Der kan anføres argumenter for at anse henvendelsen for at være sendt til brugeren af det sociale medie, hvis brugeren ikke kan forhindre modtagelse af henvendelsen fx ved gennem egne indstillinger at sortere i meddelelser fra vennekredsen for derved at undgå at få kommercielle henvendelser. Er der tale om en henvendelse, der sendes via elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, er henvendelsen kun lovlig, hvis modtageren har givet et forudgående samtykke, jf. pkt Er henvendelsen ikke omfattet af definitionen på elektronisk post fx fordi den ikke kan anses for sendt til modtageren - er det de nordiske forbrugerombudsmænds opfattelse, at henvendelsen er omfattet af e-databeskyttelsesdirektivets 14 artikel 13, stk. 3. Efter denne bestemmelse skal abonnenter eller brugere som minimum have mulighed for at frabede sig uanmodet kommunikation med henblik på direkte markedsføring ved brug af andre midler end elektronisk post. Se mere under punkt Det er den erhvervsdrivendes ansvar at sikre, at forbuddet mod uanmodet henvendelse ved brug af elektronisk post ikke overtrædes. Er den erhvervsdrivende i tvivl om, hvorvidt han eller hun retter henvendelse til en person ved brug af elektronisk post, bør den erhvervsdrivende, der ikke har brugerens udtrykkelige samtykke til markedsføring, enten undersøge det sociale medies tekniske indretning eller afholde sig fra at rette henvendelse til brugeren via det sociale medie Erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til en profil på et socialt medie i markedsføringsøjemed ved brug af elektronisk post, medmindre der er indhentet et samtykke hertil. 13 Som et eksempel herpå kan nævnes pop-up reklamer, jf. en udtalelse af 27. januar 2003 fra Kommissionen (svar på forespørgsel E-3392/02), som kan læses her: 70:cs&page 14 Se note 11. Direktivet finder anvendelse på behandling af personoplysninger i forbindelse med, at offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester stilles til rådighed via offentlige kommunikationsnet i Fællesskabet. Ved kommunikation forstås, jf. artikel 2, litra d), oplysninger som udveksles eller overføres mellem et begrænset antal parter via en offentlig tilgængelig elektronisk kommunikationstjeneste. Bestemmelsen må anses for implementeret i dansk ret i markedsføringslovens 6, stk Der er stor interesse for, hvordan Forbrugerombudsmændene vurderer meddelelser på det sociale medie, Facebook. Forbrugerombudsmændenes vurdering af, hvordan meddelelser på Facebook skal fortolkes i forhold til reglerne om uanmodet elektronisk post og anden uanmodet elektronisk kommunikation fremgår af bilag 1. Bilaget er udtryk for forbrugerombudsmændenes nuværende fortolkning, der kan tages op til revision i lyset af drøftelser af reglerne i EU, jf. nærmere bilag 1. SIDE 10

11 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ Brugerens samtykke skal være aktivt, frivilligt, udtrykkeligt, konkretiseret og informeret Et samtykke kan ikke indhentes via det sociale medies standardvilkår Et samtykke skal være forudgående dvs. at en erhvervsdrivende ikkekan indhente et samtykke til markedsføring ved at henvende sig ved elektronisk post til modtageren. En sådan henvendelse vil i sig selv blive anset for en uanmodet henvendelse Hvis den erhvervsdrivende benytter et samtykke til at sende markedsføring ved brug af elektronisk post, skal alle meddelelser fra den erhvervsdrivende indeholde en adresse, som modtageren kan henvende sig til for at tilbagekalde samtykket og derved få standset fremtidige henvendelser I tilfælde hvor en erhvervsdrivende med det formål at foretage direkte markedsføring over for abonnenter eller brugere, benytter andre midler end elektronisk post til uanmodet kommunikation, skal modtageren kunne frabede sig henvendelser fra den erhvervsdrivende Når den erhvervsdrivende retter henvendelse til en person, skal den erhvervsdrivende give personen en nem adgang til at frabede sig fremtidige henvendelser Reglerne gælder, når den erhvervsdrivende selv retter henvendelse til en bruger af et socialt medie, og når den erhvervsdrivende præmierer eller på anden måde belønner eller opfordrer brugerne af et socialt medie til at sprede meddelelser fra den erhvervsdrivende, som nævnt under punkt 3.1. og 3.4., til andre brugere En handling anses for præmieret eller belønnet, hvis brugeren kan opnå en fordel, fx en rabat, opnå eller få forøget en vinderchance i en konkurrence eller der på anden måde skabes et incitament til at sprede meddelelsen. 16 E-databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 4, andet punkt. 17 Jf. markedsføringslovens 6, stk. 3. I Danmark kan personer generelt frabede sig direkte markedsføring ved andre fjernkommunikationstekniker end elektronisk post, telefax og automatisk opkaldssystem ved at lade sig registrere på Robinsonlisten, som erhvervsdrivende skal tjekke, inden de retter uanmodet henvendelse til personen. Kravet gælder ikke, hvis personen forudgående har givet et udtrykkeligt, konkretiseret og informeret samtykke til at modtage markedsføringshenvendelser fra en erhvervsdrivende. Det er formentlig i praksis ofte ikke muligt for danske erhvervsdrivende, der markedsfører sig via sociale medier, at vide, hvem henvendelsen bliver videresendt til og tjekke Robinsonlisten. Det kan derfor være vanskeligt at håndhæve pligten til forudgående at tjekke Robinsonlisten over for erhvervsdrivende, der markedsfører sig via sociale medier. 18 Det betyder, at de nordiske forbrugerombudsmænd ikke anser anvendelse af delefunktioner for at være i strid med reglerne, se også bilag 1. Opfordrer den erhvervsdrivende brugerne til at sprede budskabet, som nævnt i punkt vil den erhvervsdrivende blive ansvarlig, hvis reglerne ikke overholdes. SIDE 11

12 KAPITEL 4 MARKEDSFØRING OVER FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR Kapitel 4 Markedsføring over for børn og unge under 18 år Kravene og anbefalingerne i punkt 1 3 og punkt 5 i dette standpunkt gælder også ved markedsføring rettet mod børn og unge med de skærpelser, der angives i nærværende punkt. Herudover gælder de særlige regler, som er fastsat i de enkelte landes lovgivning om markedsføring rettet mod børn og unge Det skal være åbenlyst for den aldersgruppe, som den erhvervsdrivende henvender sig til, at der er tale om markedsføring Erhvervsdrivende skal udforme deres markedsføring under særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge Erhvervsdrivende skal tage særligt højde for, om reklamens form og indhold og produktets art giver anledning til, at der skal tages særlige hensyn for at beskytte den aktuelle målgruppe Erhvervsdrivende må ikke direkte opfordre eller tilskynde børn til at købe eller til at overtale deres forældre eller andre voksne til at købe deres produkter. 20 Om markedsføringen opfordrer eller tilskynder til køb må vurderes konkret. Denne vurdering skal foretages ud fra barnets perspektiv ved, at der tages hensyn til alder, udvikling og andre forhold, som gør børn særligt sårbare. Ved den konkrete vurdering tillægges blandt andet følgende momenter betydning: Hvor klart er købsopfordringen formuleret, herunder hvilket indtryk der skabes. Det vil være en direkte opfordring til køb, hvis markedsføringen indeholder tekst som fx: gå ud og køb bogen eller bed din mor om at hente varen i den nærmeste forretning Børn og unge dækker generelt personer op til 18 år, men markedsføringen vil skulle bedømmes i forhold til den konkrete aldersgruppe, den henvender sig til. Det indebærer, at en reklame, der henvender sig til mindre børn, skal vurderes anderledes end en reklame, der henvender sig til unge på år. 20 Jf. markedsføringsdirektivets bilag 1, pkt. 28, som er gennemført i dansk ret i bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, pkt Jf. Kommissionens pjece vedrørende direktivet om urimelig handelspraksis. ISBN SIDE 12

13 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ Hvordan er markedsføringen rettet mod barnet. Er markedsføringen fx sendt via et medie, som retter sig direkte og individuelt til barnet Hvor let er det at købe det markedsførte produkt. Er det fx muligt at klikke på et link, hvorved der kan foretages et køb. Det vil umiddelbart være en opfordring til køb, hvis der af markedsføringen fremgår en tekst, hvor der står køb her, hvorved der er indsat et link til en side, hvor man kan foretage et køb Erhvervsdrivende må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig og hensynsløs adfærd eller på anden måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler Erhvervsdrivende må ikke markedsføre produkter, som børn efter den nationale lovgivning ikke kan indgå aftale om, fx alkohol og cigaretter Erhvervsdrivende bør ikke benytte børn og unge i salgs- og markedsføringsøjemed, herunder som salgskanal, som fx vennehvervning og lignende Erhvervsdrivende bør ikke opfordre til, at brugere af det sociale medie skal dele markedsføring, hvis markedsføringen særligt henvender sig til børn og unge I det omfang markedsføringsreglerne indeholder forbud mod markedsføring af bestemte produkter over for børn og unge, har erhvervsdrivende pligt til løbende at anvende de bedst mulige tekniske foranstaltninger, som kan kontrollere alderen på brugerne af det sociale medie, som markedsføringen viser sig for Hvis erhvervsdrivende fx ønsker at markedsføre alkoholholdige produkter via det sociale medie, skal den erhvervsdrivende gøre, hvad der er muligt for at sikre sig, at markedsføringen alene retter sig mod brugere over 18 år. Dette gælder også markedsføringsindhold fra den erhvervsdrivende, som brugere af det sociale medie har mulighed for at dele. 22 Vennehvervning består i, at man hjælper erhvervsdrivende med at finde aftaleparter i sin vennekreds. SIDE 13

14 KAPITEL 5 BANNERREKLAMER Kapitel 5 Bannerreklamer 5.1. Indholdet af bannerreklamer skal overholde lovgivningens almindelige regler Hvis en konkret vare eller tjenesteydelse udbydes til salg i en bannerreklame, skal oplysningerne om varen, dens pris, sammensætning, anvendelse, mængde mm. Være korrekte, og reklamen må ikke på grund af sin generelle fremstillingsform - eller fordi der udelades væsentlige oplysninger - være vildledende Væsentlige oplysninger om varen eller tjenesteydelsen skal fremgå af bannerreklamen med samme eller tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt som tilbuddet om køb af varen eller tjenesteydelsen Hvis en vare eller tjenesteydelse udbydes i en bannerreklame med oplysning om pris, skal det være den samlede pris, som forbrugeren som minimum kommer til at betale inklusive moms, afgifter og andre omkostninger og gebyrer 24, der er forbundet med køb af varen eller ydelsen Salgsfremmende foranstaltninger, som fx tilbud om deltagelse i konkurrencer, tilbud om tilgift, vareprøver, prøveperioder eller lignende, som har til formål konkret eller generelt at fremme den erhvervsdrivendes afsætning, skal markedsføres således, at betingelser, der er knyttet til tilbuddet, er klare, tydelige og lettilgængelige for brugeren af det sociale medie Formuleringen af betingelserne må ikke give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger Betingelserne skal fremstå med samme meddelelseseffekt som den salgsfremmende foranstaltning I bannerreklamer vil der sjældent være plads til at beskrive alle forbehold og betingelser, der kan være knyttet til en salgsfremmende foranstaltning. Hvis reklamen beskriver tilbuddet klart, loyalt og afbalanceret, kan forbrugeren henvises til at læse de nærmere betingelser via et link i reklamen. Væsentlige vilkår skal dog altid være oplyst i bannerannoncen med samme 23 Jf. markedsføringsdirektivets artikel 6 og artikel 7, som er gennemført i dansk ret i markedsføringslovens Jf. markedsføringslovens 13. Omkostninger, der ikke kan henføres til den enkelte vare, skal ikke indregnes i denne pris. Det kan være tilfældet med leveringsomkostninger. Det skal oplyses i umiddelbar tilknytning til prisen, at yderligere omkostninger tilkommer og principperne for beregningen heraf. SIDE 14

15 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 eller tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt som oplysningen om den salgsfremmende foranstaltning Den erhvervsdrivende må ikke omtale en vare eller tjenesteydelse som "gratis", "vederlagsfrit", "uden betaling" eller lignende, hvis forbrugeren skal betale andet end de uundgåelige udgifter, 26 der er forbundet med at reagere på den pågældende handelspraksis, samt afhentning eller betaling for levering af produktet eller ydelsen Den erhvervsdrivende må ikke skabe det fejlagtige indtryk, at forbrugeren allerede har vundet, vil vinde eller ved udførelse af en bestemt handling vil vinde en præmie eller et andet tilsvarende gode, selv om faktum er, at der enten ikke findes nogen præmie eller et andet tilsvarende gode, eller at den handling, som skal udføres for at indløse præmien eller et andet tilsvarende gode indebærer, at forbrugeren skal betale et pengebeløb eller på anden måde påtage sig udgifter Hvis brugeren af det sociale medie fx i en bannerreklame tilbydes at deltage i en konkurrencen, skal det samtidig klart loyalt og afbalanceret i reklamen oplyses, hvis deltagelse i konkurrencen er betinget af, at forbrugeren indgår en købsaftale. Er dette ikke oplyst, vil reklamen normalt være vildledende. Se endvidere bemærkningerne til markedsføringslovens 9, jf. lov nr. 621 af 14. juni 2011 om ændring af lov om markedsføring og ophævelse af lov om forbrugerforum. 26 Det kan fx være porto eller transportomkostninger, men ikke omkostninger til emballering, håndtering eller administration. 27 Jf. markedsføringsdirektivets bilag 1, pkt. 20. Se endvidere Kommissionens vejledning i gennemførelsen/anvendelsen af direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis, jf. arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, KOM nr. SEK(2009) 1666 af 3. december Bestemmelsen er gennemført i dansk ret i bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, pkt Jf. markedsføringsdirektivets bilag 1, pkt. 31. Bestemmelsen er gennemført i dansk ret i bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, pkt. 31. SIDE 15

16 BILAG 1 BANNERREKLAMER Bilag 1 Forbrugerombudsmændenes 29 fortolkning af direktiv 2002/58/EF (edatabeskyttelsesdirektivet), som ændret ved direktiv 2009/136/EF, i forhold til kommercielle meddelelser på Facebook. Facebook er i dag det mest almindeligt anvendte sociale medie. Erhvervsdrivende har derfor efterspurgt forbrugerombudsmændenes holdning til, om kommercielle henvendelser på Facebook kan anses for at være elektronisk post eller anden elektronisk kommunikation. Meddelelser til indboks og Timeline (profil) På Facebook er der mulighed for at sende beskeder til brugernes indboks (meddelelser) eller at slå meddelelser op på brugernes Timeline. Sådanne meddelelser fra erhvervsdrivende er efter forbrugerombudsmændenes opfattelse omfattet af definitionen på elektronisk post, og det kræver derfor et forudgående samtykke. 30 Bannerannoncer Bannerannoncer, som fx vises under sponsoreret, kan formentlig ikke anses for at være elektronisk post, da meddelelserne næppe lagres, indtil de hentes af modtageren, og da de normalt heller ikke kan anses for sendt til en bestemt modtager. Bannerreklamer kan efter de nordiske forbrugerombudsmænds opfattelse heller ikke anses for at være anden uanmodet kommunikation, hvis formål er direkte markedsføring, jf. e-databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 3. Dvs. at der ikke kræves et samtykke, og der skal heller ikke være en mulighed for at frabede sig bannerannoncer. Nyheder (Newsfeed) De meddelelser, som viser sig for facebookbrugeren under nyheder, kan bl.a. være statusopdateringer fra erhvervsdrivende, som brugeren har tilkendegivet at synes godt om. Der kan også være tale om meddelelser om, at brugerens venner synes godt om en bestemt erhvervsdrivende, oplysninger som følge af, at en af brugerens venner har delt en oplysning om en erhvervsdrivende, eller meddelelser om, at en ven har deltaget i en konkurrence. 29 Den finske forbrugerombudsmand har ikke tilsluttet sig afsnit 3 og bilag 1. Området hører under den finske dataombudsmand, som endnu ikke har taget stilling til, hvordan han fortolker direktivet i relation til sociale medier. Den islandske forbrugermyndighed (Neytendastofa) har heller ikke kunnet tilslutte sig dette afsnit, da det hører under en anden myndighed. 30 En meddelelse slås op på brugerens væg, hvis brugeren synes godt om den erhvervsdrivende. Det er forbrugerombudsmændenes opfattelse, at et klik på et synes godt om ikon ikke i sig selv opfylder kravene til et samtykke, idet det ikke er formuleret som et samtykke, der lever op til kravene til et samtykke, jf. standpunktets pkt SIDE 16

17 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 Det er usikkert, om meddelelser fra erhvervsdrivende, som viser sig under facebookbrugerens nyheder, er omfattet af definitionen på elektronisk post. Indtil der er opnået en større afklaring af dette spørgsmål, er det de nordiske forbrugerombudsmænds opfattelse, at sådanne henvendelser må anses for at være anden uanmodet kommunikation, jf. e- databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 3, som modtageren skal kunne frabede sig at modtage, når meddelelsens formål er markedsføring. De nordiske forbrugerombudsmænd vil drøfte fortolkningen af de omhandlede regler med EU-Kommissionen og de europæiske håndhævelsesmyndigheder. Hvis en erhvervsdrivende præmierer en bruger eller skaber et særligt incitament 31 for brugeren til at dele eller sprede 32 kommercielle meddelelser, vil forbrugerombudsmændene anse meddelelserne for at komme fra den erhvervsdrivende, og brugerens venner skal derfor have mulighed for at frabede sig disse, se punkt 3.5. Beror spredningen eller delingen alene på brugerens egen beslutning, vil forbrugerombudsmændene ikke anse meddelelsen for omfattet af reglerne om uanmodet markedsføring. Hvis deltagelse i en konkurrence medfører, at et kommercielt budskab viser sig på brugerens væg og derefter på vennernes startside under nyheder, skal brugerens venner således have mulighed for at frabede sig fremtidige henvendelser fra den erhvervsdrivende. 31 Ifølge Vilkår for Facebooks Sider (Dateret 29. februar 2012) opstiller Facebook begrænsninger for, hvilke betingelser erhvervsdrivende kan stille for deltagelse i en konkurrence og andre kampagner, som markedsføres via Facebook, herunder at den erhvervsdrivende ikke kan stille krav om indtjekning på et bestemt sted, eller at man benytter del -funktionen for at formidle information om konkurrencen til sine venner. Endvidere må fx en synes godt om knap ikke tjene som afstemningsmekanisme for en kampagne fx en konkurrence. 32 Her tænkes fx på funktionerne synes godt om og del. SIDE 17

18 BILAG 2 BANNERREKLAMER Bilag 2 Hvilket lands lovgivning finder anvendelse? Det kan give anledning til tvivl, hvilket lands lovgivning de erhvervsdrivende skal overholde, når de anvender sociale medier til markedsføring, og udbyderen af det sociale medie er etableret i et andet land, eller hvor den erhvervsdrivende har rettet sin markedsføring mod forbrugere andre EU-lande. Ved vurderingen af, hvilket lands lovgivning den erhvervsdrivendes markedsføring skal overholde, er det som udgangspunkt uden betydning, i hvilket land det sociale medie er etableret, eller hvor serverne er placeret. Det afgørende er, hvor den erhvervsdrivende, der markedsfører sig over grænserne, er etableret, og hvilket land den erhvervsdrivende har rettet sin markedsføring mod. Når erhvervsdrivende markedsfører sig via sociale medier, skal markedsføringen som udgangspunkt ske i overensstemmelse med den offentligretlige lovgivning, som gælder i det land, hvor markedsføringen har virkning (virkningsprincippet). Når fx en amerikansk erhvervsdrivende retter sin markedsføring mod det danske marked, skal markedsføringen overholde den danske markedsføringslov mv. Når en erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark eller et andet EU/EØS land, via sociale medier retter sin markedsføring mod forbrugere i et andet EU/EØS-land, finder virkningsprincippet som udgangspunkt ikke anvendelse. I stedet gælder der et såkaldt afsenderlandsprincip. 33 Afsenderlandsprincippet betyder, at erhvervsdrivende skal markedsføre sig i overensstemmelse med den offentligretlige lovgivning, som gælder i det EU-land, hvor den erhvervsdrivende er etableret. Når fx en dansk erhvervsdrivende markedsfører sig over for norske forbrugere, skal markedsføringen overholde den danske markedsføringslov mv. Afsenderlandsprincippet finder anvendelse på en række offentligretlige regler, som fastsætter krav til de erhvervsdrivendes online markedsføring, og som håndhæves af medlemsstaternes myndigheder. Det kan fx være krav om kvalifikationer, tilladelser eller underretningsordninger. Det omfatter også krav, som gælder for reklamering fx markedsføringslovens krav - eller særlige oplysningskrav ved e-handel, herunder de prækontraktuelle oplysningskrav der følger af 11 og 13 i forbrugeraftaleloven. 33 Jf. 2 i e-handelsloven (lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel). Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel). Der er dog ikke tale om en egentlig lovvalgsregel (international privatret), jf. artikel 1, stk. 4, i direktivet om elektronisk handel og EU-Domstolens dom af 25. oktober 2011 i sag C-509/09. Domstolen fastslår, at ehandelsdirektivets artikel 3 (e-handelslovens 2) skal fortolkes således, at der ikke er tale om en egentlig lovvalgsregel, men at medlemsstaterne inden for det koordinerede område og med forbehold for de undtagelser, der følger af artikel 3, stk. 4, skal sikre, at udbyderen af en tjeneste vedrørende elektronisk handel ikke undergives krav, der er strengere end dem, som følger af den materielle ret, der finder anvendelse i den stat, hvor tjenesteudbyderen er etableret. SIDE 18

19 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 For så vidt angår de sidstnævnte regler vil det dog i praksis ofte også være nødvendigt at overholde modtagerlandets tilsvarende regler. Hvis markedsføringen fx er rettet mod et andet EU-land, og forbrugere der kan indgå aftalerne online, vil det således normalt følge af de almindelige lovvalgsregler (Rom-konventionen og Rom I-forordningen) 34, at modtagerlandets lovgivning finder anvendelse i retsforholdet mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, når kontrakten er indgået. Det indebærer, at en manglende overholdelse af modtagerlandets oplysningskrav svarende til forbrugeraftalelovens regler kan få civilretlige konsekvenser, fx en udskydelse af forbrugerens fortrydelsesfrist. Offentligretlige krav til fx den erhvervsdrivendes varer, eller levering af varer fx sikkerhedskrav, mærkningskrav eller produktansvar - er derimod ikke omfattet af e- handelsloven og dermed af afsenderlandsprincippet. Den privatretlige lovgivning er heller ikke omfattet af afsenderlandsprincippets område, og vurderingen af, hvilket lands lovgivning den erhvervsdrivende skal overholde, skal afgøres efter de almindelige internationale lovvalgsregler (Rom-konventionen og Rom I- forordningen). Uanset om parterne har indgået en aftale om lovvalg, kan forbrugere altid påberåbe sig de ufravigelige privatretlige regler, som gælder i det land, hvor han eller hun har bopæl, hvis den erhvervsdrivendes markedsføring har været rettet forbrugerens hjemland Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) EU-Tidende nr. L 177 af 4. juli 2008, s. 6 (Rom I-forordningen). Rom I-forordningen gælder imidlertid ikke i Danmark på grund af det retlige forbehold. Reglerne for lovvalget er her reguleret i Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, EF-Tidende nr. C 27 af 26. januar 1998, s. 34 (Rom-konventionen). 35 Jf. artikel 3, stk. 3 og 4, i Rom I Forordningen eller artikel 5, stk. 2 i Romkonventionen. SIDE 19

20 BILAG 3 BANNERREKLAMER Bilag 3 Ansvar for markedsføringens indhold En erhvervsdrivende kan blive ansvarlig, hvis reklamer og andet markedsføringsmateriale, som den erhvervsdrivende offentliggør på sociale medier er ulovlige. Den erhvervsdrivende kan efter omstændighederne også blive ansvarlig, hvis markedsføringsmateriale formidles på en ulovlig måde via det sociale medie fx hvis der sendes markedsføringsbudskaber ved brug af elektronisk post, uden at der er indhentet et udtrykkeligt samtykke fra modtageren. Erhvervsdrivende kan således ikke indrette sin markedsføring i tillid til, at markedsføringsmateriale udarbejdet af andre på vegne af den erhvervsdrivende er lovligt, eller at de funktioner, som det sociale medie stiller til rådighed, er i overensstemmelse med lovgivningens regler. Udarbejdes og/eller varetages markedsføringen via det sociale medie af andre - fx reklamebureauer- vil den pågældende kunne blive ansvarlig efter de almindelige medvirkensregler. Udbyderen af det sociale medie kan ligeledes blive ansvarlig for den erhvervsdrivendes markedsføring efter lovgivningens almindelige regler om medvirkensansvar. Der gælder dog særlige regler for formidleransvar. Efter disse regler vil udbyderen af et socialt medie under visse betingelser være ansvarsfri, selvom der er ulovlig markedsføring på det sociale medie. 36 Det er en betingelse for, at udbyderen kan blive ansvarsfri, at udbyderen af det sociale medie ikke spiller en aktiv rolle, som giver udbyderen kendskab til eller kontrol med den ulovlige markedsføring. Udbyderen af det sociale medie kan under visse betingelser anses for at spille en aktiv rolle fx hvis der ydes bistand bestående i bl.a. optimering af den erhvervsdrivendes markedsføring. 37 Det er endvidere en forudsætning for, at udbyderen er omfattet af reglerne om ansvarsfrihed, at udbyderen ikke har eller burde have haft kendskab til lovovertrædelsen. Der gælder dog ingen generel overvågningspligt. 36 Jf. 14 til 16 i e-handelsloven (lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel). 37 Jf. EU-Domstolens afgørelse i sag C-324/09 - L'Oréal og andre mod ebay. SIDE 20

21 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 Bilag 4 Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr ( cookiebekendtgørelsen ) Dokumentet er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Den 14. december 2011 trådte bekendtgørelse nr af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr i kraft. Bekendtgørelsen implementerer e-databeskyttelses-direktivets artikel 5, stk. 3 i dansk ret. Bekendtgørelsen har til formål at øge beskyttelsen af brugernes privatsfære, når de færdes på internettet og benytter computere, smartphones eller andet it-udstyr. Ifølge bekendtgørelsen skal der ved lagring af oplysninger eller adgang til allerede lagrede oplysninger i en brugeres computer, smartphone eller andet it-udstyr gives information og indhentes et samtykke fra brugeren. Bekendtgørelsens krav retter sig derfor blandt andet mod brugen af cookies, der benyttes på mange onlinetjenester og hjemmesider, fx sociale medier. Inden for EU er det lovgivningen i det land, hvor udbyderen af en tjeneste er etableret, der er gældende. Er udbyderen af en tjeneste derimod etableret uden for EU, gælder lovgivningen i det land, hvor lagringen af eller adgangen til oplysninger i en brugeres terminaludstyr finder sted. Udbyderen af en tjeneste etableret i Danmark, der lagrer eller opnår adgang til oplysninger i brugeres terminaludstyr, er således omfattet af reglerne i den danske bekendtgørelse, uanset hvor i EU brugerne måtte opholde sig. Såfremt udbyderen af en tjeneste etableret i Danmark ønsker at indlejre et plug-in eller andet indhold udbudt af fx et socialt medie på sin tjeneste, vil udbyderen af tjenesten være forpligtet af reglerne i bekendtgørelsen i forbindelse med det sociale medies lagring af eller adgang til oplysninger i brugeres terminaludstyr. Det er således uden betydning, hvor det sociale medie er etableret, såfremt lagringen af eller adgangen til oplysninger i brugeres terminaludstyr sker via en tjeneste, der er etableret i Danmark. Eksempel 1: Indlejring af et kommentarmodul på en hjemmeside Et større nyhedsmedie ønsker at indlejre et modul, der sætter brugerne af deres hjemmeside i stand til at kommentere indholdet på hjemmesiden. Nyhedsmediet kontakter til dette formål udbyderen af et kommentarmodul, der kan indlejres på hjemmesider. Nyhedsmediet og udbyderen af modulet aftaler, at modulet indlejres nederst på alle nyhedsmediets sider. Udbyderen af kommentarmodulet vil gerne sætte cookies i brugernes terminaludstyr, når brugerne tilgår en side, for at kunne følge med i hvor meget modulet bliver brugt. Nyhedsmediet aftaler derfor med udbyderen af kommentarmodulet, at sidstnævnte sørger for SIDE 21

22 BILAG 4 BANNERREKLAMER at reglerne om lagring af eller adgang til oplysninger i brugeres terminaludstyr efterleves, ved at der gives information og indhentes samtykke fra brugerne. Nyhedsmediet er dog ansvarlig for, at efterlevelsen af reglerne rent faktisk finder sted og dermed for, at der ikke sker en uretmæssig lagring i brugernes terminaludstyr, når brugere tilgår nyhedsmediets hjemmeside, uanset hvad nyhedsmediet måtte have aftalt med udbyderen af kommentarmodulet. Eksempel 2: Brug af plug-in udbudt af et socialt medie placeret i et andet land Udbyderen af en webshop etableret i Danmark ønsker at indlejre et plug-in udbudt af et socialt medie, der er etableret i et andet land. Det ønskede plug-in giver brugeren mulighed for at give sin holdning til kende om den pågældende webshop. Når brugeren tilgår en side i webshoppen, der har indlejret det omtalte plug-in, lagrer dette plug-in også cookies i brugerens terminaludstyr. Selv om det sociale medie er etableret i et andet land, skal lagringen af eller adgangen til cookies i brugeres terminaludstyr overholde de danske regler, da brugen af cookies finder sted gennem webshoppens tjeneste, der er etableret i Danmark. I forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen udsendte Den danske telemyndighed (nu Erhvervsstyrelsen) en vejledning til bekendtgørelsen, der skal understøtte den praktiske implementering af de nye regler. Bekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen kan findes på retsinformations hjemmeside: SIDE 22

23 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 Bilag 5 Links til de nordiske forbrugerombudsmænds hjemmesider med information om national lovgivning og retningslinjer: Danmark: Sverige: Norge: Finland: Island: Færøerne: SIDE 23

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 2012 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 De nordiske

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Skjult reklame.... 5 3. Spam...6 4. Børn og unge.... 8 5. Vildledende reklame.... 9 6. Ansvar for markedsføringens

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Bliv opdateret inden for markedsføringsretten Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Program Markedsføring via sociale medier Miljømarkedsføring Kønsrelateret reklame

Læs mere

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 DANSKE MEDIER PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 SIDE 1 PROGRAMTEKSTEN Indsamling

Læs mere

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier - Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Udgave

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr

Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr Cookie-bekendtgørelsen 2. udgave, april 2013 Forord...3 1. Indledning...5

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23.

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. w Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. maj 2013 Agenda 1. De markedsføringsretlige grænser på Facebook 2. Ansvar

Læs mere

Markedsføring på Internettet

Markedsføring på Internettet Markedsføring på Internettet Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Advokatsamfundet den 6. april 2000 Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerens retsbeskyttelse i grænseoverskridende netværk, EM (1997)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder I bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$$% &' '

Jan Trzaskowski !#$$% &' ' Jan Trzaskowski!"#$$% &' ' Ruth Nielsen, e-handelsret kapitel 3 Jan Trzaskowski, Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B 643 Forslag til lov om informationssamfundstjenester af 3. juli 2001 E-handelsdirektivet

Læs mere

Direktivforslaget om e-handel

Direktivforslaget om e-handel Direktivforslaget om e-handel Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Dansk Dataforening den 15. maj 2000 Disclaimer Det store overblik Almindelige bestemmelser Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger

Læs mere

Internationale aspekter og direktivet om e-handel

Internationale aspekter og direktivet om e-handel Internationale aspekter og direktivet om e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Fabritius Tengnagel & Heine Jan@vonhaller.dk IIR den 10. oktober 2000 Agenda Lov- og forumvalg på Internettet Direktivet

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Lovgrundlaget... 4 3. Prissammenligninger... 5 3.1. Sammenligning med tidligere priser... 5 3.2. Andre salgsfremmende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR COOKIES. Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider

RETNINGSLINJER FOR COOKIES. Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider RETNINGSLINJER FOR COOKIES Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider Brug retningslinjerne som et redskab i forbindelse med arbejdet med jeres hjemmeside og jeres digitale løsninger. Retningslinjerne

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel Lovens anvendelsesområde... 1 Definitioner... 2 Hjemlandskontrol... 2 Gensidig anerkendelse... 3 Undtagelser... 3

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 w Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 Agenda 1. Grundlæggende spilleregler 2. Brug af indhold på/fra sociale medier 3. Konkurrencer

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis Agenda Ny lovgivning Urimelig handelspraksis Købsopfordringer Nye markedsføringsteknikker Computerspil og sociale netværk Viral markedsføring Andre emner 2 Direktivet om urimelig handelspraksis Urimelig

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Jan Trzaskowski Copenhagen Business School!""! #$ E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige bestemmelser Afsenderlandsprincippet Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger Kommerciel

Læs mere

Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov

Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov 26. marts 2015 Sag /JV Afgørelse Erhvervsstyrelsen finder ikke, at systemet Bliptrack s indsamling af MACadresser fra brugeres terminaludstyr er omfattet

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

International markedsføring og internationale forbrugerkøb

International markedsføring og internationale forbrugerkøb International markedsføring og internationale forbrugerkøb Foreningen af Lærere i Erhvervsret, 29. september 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overblik 1. International retshåndhævelse

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføringslovens regler... 5 2.1. Markedsføringslovens 8...5 2.2. Markedsføringslovens 1... 9 2.3. Afsluttende

Læs mere

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

Stigende krav til behandling af persondata

Stigende krav til behandling af persondata Stigende krav til behandling af persondata Forpligtelser i nuværende lovgivning Ny persondataforordning på vej Tilbud til mærkeforeningerne om gennemgang af de enkelte mærkers kontraktbestemmelser om kundedata

Læs mere

Trends i spilindustrien. Second life. Second life

Trends i spilindustrien. Second life. Second life Trends i spilindustrien Fra offline til online (kombinationer) Kreativitet og interaktion Mindre foruddefineret storyline (sml. film m.v.) Stærkere tilknytning (investering af tid og penge) Virtual Reality

Læs mere