Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI WN VAI WN VAI WN. Væghængte enheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder"

Transkript

1 Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI WN VAI WN Væghængte enheder DK

2 Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal Indendørs enhed Fjernbetjenng Fjernbetjenngsophængngsbeslag Batterer Møtrkker 5 Skruer Ophængnngsplade Ekstra rørsolerng Dokumentaton Brugermanual Typesklt + EAN 8 5 modelmærkater 5 serenumre Pakkelsten leveres med enheden.

3 INDEX Introdukton Dn skkerhed Anvendte symboler Korrekt brug af enheden... 5 Ekstreme drftsforhold Identfkaton af enheden Overensstemmelseserklærng Beskrvelse af enheden Fjernbetjenng Teknske specfkatoner... 7 Betjenngsvejlednng 6 Oprndelge ndstllnger Isætnng af batterer tl fjernbetjenng Indstllng af ur Betjenngsvejlednng Generelle skkerhedsforanstaltnnger ved brug Funktoner Taster på fjernbetjenng Skærmndkatorer Tp tl brug af fjernbetjenng Lås tl fjernbetjenng Lys funkton Tlslutnng/afbrydelse af enhed Valg af drftstlstand Automatsk tlstand (AUTO) Afkølngstlstand (COOL) Affugtnngstlstand (DRY) Ventlatortlstand (FAN) Opvarmnngstlstand (HEAT) Indstlle luftstrømmens retnng Vælg specalfunktoner Sleep funkton Funktonen TIMER ON/OFF (TILSLUTTE/ AFBRYDE VED HJÆLP AF TIMER) TURBO-funkton X-FAN-funkton TEMP-funkton I FEEL-funkton Aktv onserngsfunkton Frostbeskyttelsesfunkton Indkatorer på den ndvendge enhed Nøddrft og drfttest... Vedlgeholdelse 8 Energspareråd Passende rumtemperatur Elmnaton af klder tl varme eller kulde Drft opvarmnngstlstand (varmepumpe) Rumtemperatur ved fravær Ensartet opvarmnng Nedsat varmeforbrug nattetmerne (SLEEP-funkton) Nedsat varmeforbrug med programmeret drftsperode (TIMER-funkton) Passende vedlgeholdelse af enheden Fejlsøgnng Vedlgeholdelse Rengørng af fjernbetjenng Rengørng af ndvendg enhed Rengørng af luftfltre Rengørng af den udvendge enhed... 5 Opbevarng længere td... 6 Produktet tages ud af brug

4 - 4 -

5 Introdukton Dn skkerhed. Anvendte symboler Ekstreme drftsforhold Dette anlæg er beregnet tl brug de temperaturområder, der er anført fgur.. a Fare: Drekte fare for lv og helbred. Coolng Heatng e Fare: Fare for elektrsk stød. b Advarsel: Potentelt farlg stuaton for produktet og dets omgvelser. Nyttge oplysnnger og anvsnnger.. Korrekt brug af enheden Outdoor Indoor -7-7 Dette anlæg er desgnet og fremstllet med henblk på anvendelse tl temperaturregulerng nden døre ved hjælp af luftkondtonerng. Ansvaret for enhver anvendelse af anlægget tl andre husholdnngs- eller ndustrformål vl alene de personer, der projekterer, nstallerer eller anvender anlægget på en sådan måde. Før håndterng, nstallaton, opstart, anvendelse eller udførelse af vedlgeholdelse på anlægget, skal de personer, der udfører dsse opgaver, have sat sg nd alle nstruktoner og anbefalnger beskrevet anlæggets nstallatonsvejlednng. Opbevar de medfølgende vejlednnger hele enhedens levetd. Oplysnngerne om denne enhed er delt op vejlednnger: nstallatonsvejlednng og brugervejlednng. Fg.. Drftstemperaturområder for anlægget. D.B. Temperatur målt med tør luft. Funktonsevnen for anlægget ændrer sg afhængg af arbejdstemperaturen for udendørsenheden. 3 Identfkaton af enheden Denne vejlednng er gældende for Splt-seren. For at fnde ud af den specfkke modelbetegnelse for det aktuelle anlæg, henvses der tl typeskltene på anlægget. Dette anlæg ndeholder R-40A som kølemddel. R-40A må kke slppes ud atmosfæren: R-40A er en fluorneret drvhusgas, som er omfattet af Kyoto-protokollen, med et global opvarmnngspotentale (GWP) = 975. Kølemdlet dette anlæg skal opsamles korrekt med henblk på genanvendelse, genndvndng eller destrukton før anlægget endelgt bortskaffes. De personer, som udfører vedlgeholdelsesarbejder, der ndebærer håndterng af kølemdlet, skal være besddelse af de nødvendge godkendelser fra de lokale myndgheder. Typeskltene er placeret på de udvendge og ndvendge enheder. DK - 5 -

6 Introdukton 4 Overensstemmelseserklærng Producenten erklærer, at dette anlæg er desgnet og konstrueret overensstemmelse med gældende standarder med henblk på opnåelse af CE- mærknng. Anlægget opfylder de væsentlgste krav de relevante drektver og standarder: 006/95/EF nklusve tlføjelser: Drektv om tlnærmelse af medlemsstaternes lovgvnng om elektrsk materel bestemt tl anvendelse nden for vsse spændngsgrænser. 5 Beskrvelse af enheden Denne enhed består af følgende elementer: -- Indvendg enhed. -- Udvendg enhed. -- Fjernbetjenng. -- Tlslutnnger og kanaler. Fgure 5. vser enhedskomponenterne. Desgnet og bygget henhold tl europæske standarder: -- EN EN EN /08/EF nklusve tlføjelser: Drektv om ndbyrdes tlnærmelse af medlemsstaternes lovgvnng om elektromagnetsk kompatbltet. 4 Desgnet og bygget henhold tl europæske standarder: -- EN EN EN EN EN Fg. 5. Enhedskomponenter. Tlslutnnger og kanaler Rør tl udlednng af kondensvand 3 Udvendg enhed 4 Fjernbetjenng 5 Indvendg enhed 5. Fjernbetjenngen Fjernbetjenngen gør det mulgt at bruge enheden. For at enheden skal modtage sgnaler korrekt, skal fjernbetjenngen pege drekte på ndendørsenheden uden nogen forhndrnger mellem dem

7 Introdukton 5. Teknske specfkatoner Teknske specfkatoner Blledsymbol Beskrvelse Varmepumpe Varmepumpe Systemet er vendbart. Det kan afkøle eller opvarme rummene efter ønske. Kølemddel R-40A Kølemddel uden klorn, økologsk og mljøvenlgt med en større overførselskapactet end R 407 C eller R, hvlket gver langt bedre effektnveauer. Inverter DC teknolog Mere energbesparende end tradtonelle nverter systemer. Inverter teknolog Forbruget tlpasses tl akklmatserngsbehovet på en afpasset måde som garanterer lave energudgfter. Anlægget kan køre under ekstreme temperaturforhold (se sde 3). Aktveret kulflter Flter som elmnerer støv og snavs som crkulerer gennem enheden. Fjernbetjenng Fjernbetjenng med nfrarøde stråler. Varmstartfunkton Indendørsenheden starter først når denne er blevet opvarmet, hvlket hndrer udlednng af kold luft, varmedrft. Autogenstartfunkton Skrer automatsk genstart af enheden efter en strømafbrydelse under de forhold, der var tl stede før afbrydelsen. Ventlbeskyttelse Dette beskytter servceventlerne på den udvendge enhed ved dårlgt vejr. Ant-frost Dette hndrer, at den udvendge enhed fryser vnterhalvåret. Antrust-kabnet Udvendg enhed lavet galvanseret stål og rustfr materaler. Tabel 5. Teknske specfkatoner. DK - 7 -

8 Betjenngsvejlednng 6 Oprndelge ndstllnger 6. Isætnng af batterer tl fjernbetjenng Isæt battererne størrelse AAA, som beskrevet nedenfor (se fgur 6.). Hvs der kke kommer noget frem på skærmen efter tryk på ON/OFF, kan du prøve at vende battererne. Udskft begge batterer samtdg. Hvs fjernbetjenngen kke vrker korrekt - fjern battererne og sæt dem gen efter et par mnutter. Hvs enheden skal tages ud af brug et stykke td - fjern battererne. Hvs der kke vses noget på dsplayet, tryk på reset tasten. A B b Advarsel: Rsko for forurenng af mljøet, hvs battererne kke bortskaffes korrekt. Når du udskfter battererne tl fjernbetjenngen, skal du lægge de brugte batterer passende beholdere. Smd dem aldrg ud med husholdnngsaffaldet. 6. Indstllng af ur Benyt fjernbetjenngen tl at ndstlle enhedens ur, se fgur 6.. Tryk på CLOCK- tasten (UR). AM - eller PM -ndkatorerne begynder at blnke på fjernbetjenngens skærm. Tryk på HOUR-tasterne (TIME) for ndstllng af ønsket tdspunkt: Fg. 6. Isætnng af batterer tl fjernbetjenng. Batterdæksel Batterer A Trykområde tl åbnng af dæksel B Batterrum Fjern batterdækslet ved at trykke forsgtgt på zone A og presse dækslet ned. Sæt batterer fjernbetjenngen, og kontroller, at de vender rgtgt forhold tl postv og negatv polartet (markeret på batterrummet). Tryk på +/- tasterne øger eller reducerer tmendstllngen med mnut ad gangen. Ved at holde +/- tasterne nede kan du øge eller reducere tden hurtgere. Tryk på SET-tasten (INDSTIL) for at bekræfte tdsndstllngerne. AM - eller PM -ndkatorerne holder op med at blnke, og uret begynder at gå. Sæt dækslet på gen. Tryk på ON/OFF-knappen (se fgur 7.) for at kontrollere, at battererne er sat rgtgt

9 Betjenngsvejlednng 7 Betjenngsvejlednng 7. Generelle skkerhedsforanstaltnnger ved brug a Fare for læsoner og fysske skader!: -Lad kke børn lege med arcondtonanlægget. Enheden er kke beregnet tl at blve brugt af børn. -Placer kke tng oven på arcondtonanlægget. -Slut kke udstyret tl under anvendelse af nsekt- eller sprøjtegfte. Dsse kan hobe sg op enheden og have helbredsskadelge vrknnger på personer med allerger over for bestemte kemske stoffer. -Undgå længere peroder med kølg luft eller ekstreme temperaturer rummet. Det kan være skadelgt for helbredet. -Brug kke enheden tl opbevarng af mad, brugsgenstande, planter eller dyr. -Stk kke fngre eller andre genstande nd luftndsugnnger eller -udsugnnger eller mellem enhedens lameller, mens den er drft. Ventlatorens høje hastghed kan forårsage læsoner. -Husk altd at afbryde enheden, før åbnng af luftndtaget. Afbryd aldrg enheden ved at trække lednngen. Fg Indstllng af ur. CLOCK-tast (UR) Tasten HOUR (op/ned) 3 SET-tast -Efterlad kke lednngen sammenrullet, og pas på kke at beskadge lednngen. Efter nstallatonen skal stkket være let at nå. -Ødelæg kke nogen dele af enheden, der ndeholder kølemddel ved at stkke hul arcondtonanlæggets rør med skarpe eller spdse genstande, ved at knuse eller vrde rør eller ved at skrabe belægnngen af overfladen. Hvs kølemdlet sprøjter ud og kommer øjnene, kan det resultere alvorlge øjenskader. Søg straks lægehjælp. -Afbryd kke drften af arcondtonanlægget ved at trække lednngen. DK - 9 -

10 Betjenngsvejlednng a Fare for læsoner og fysske skader!: Fare for brand og eksploson. -Beskadgede arcondtonanlæg bør kke sættes drft. I tlfælde af tvvl, skal du kontakte dn leverandør. -Arcondtonanlægget skal jordes korrekt overensstemmelse med specfkatonerne. -Placer aldrg en varmeklde med åben flamme luftstrømmen fra anlægget. Anvend aldrg spraydåser eller andre brændbare gasser nærheden af klmaanlægget. Dette kan forårsage brand. 7. Funktoner 7.. Taster tl fjernbetjenng -Ved regstrerng af uregelmæssgheder af nogen art (f.eks. en brændt lugt) skal strømforsynngen tl enheden straks afbrydes, hvorefter forhandleren kontaktes med henblk på korrekt procedure efterfølgende. Hvs du fortsat anvender enheden på trods af dsse uregelmæssgheder, rskerer den at tage skade og forårsage kortslutnng eller brand. -Hvs strømforsynngen er beskadget, skal den udskftes af fabrkanten eller dennes servceværksted eller af en kvalfceret person. -Hvs skrngen tl den ndvendge enhed er sprunget, skal du ændre den med type T.3.5A / 50V. Hvs skrngen tl den udvendge enhed er sprunget, skal den udskftes med type T.5A/50V Lednngsførng skal ske henhold tl de lokale standarder For at beskytte apparatet, skal du slukke for anlægget først og afbryde strømmen efter mndst 30 sekunder Rng tl en faguddannet teknker for at skre værksættelse af de nødvendge forholdsregler for at undgå udslp af kølemddel. Udsvende kølemddel af en vs tæthed kan forårsage ltmangel. 6 7 e Fare: Fare for elektrsk stød. Betjen kke anlægget med våde eller fugtge hænder b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. - Placer kke genstande på den udvendge enhed. Fg. 7. Oversgt over taster. ON/OFF-tast (TÆND/SLUK) +/- tast 3 FAN-tast (VENTILATOR) 4 I FEEL-tast 5 SLEEP-tast (NATFUNKTION) 6 TIMER-ON tast 7 TIMER-OFF tast 8 X-FAN tast 9 LIGHT-tast, tænder og slukker for lyset på dsplayet 0 TURBO-tast CLOCK-tast (UR) TEMP-tast (TEMPERATUR) 3 ACTIVE IONIZER-tast 4 SWING-tast (LUFTSTRØMMENS RETNING OP/NED) 5 MODE-tast (TILSTAND) - 0 -

11 Betjenngsvejlednng 7.. Skærmndkatorer 7.3 Tp tl brug af fjernbetjenng Følg nedenstående anbefalnger for brug af fjernbetjenngen: Ved brug skal du rette sgnalet fra senderen drekte mod modtageren på den ndvendge enhed. Afstanden mellem sender og modtager må kke være større end 7 m. Undgå forhndrnger mellem sender og modtager. Reducer afstanden mellem fjernbetjenngen og den ndvendge enhed områder med fluorescerende lys, elektronsk tænd/sluk-funkton sat tl eller trådløse telefoner. Tab eller slå kke på fjernbetjenngen Lås tl fjernbetjenng For at låse taster og skærm på fjernbetjenngen: Tryk på - & + tasterne på samme td to sekunder. De øvrge taster deaktveres. Statusndkatoren for LOCK-funktonen kommer frem. For at deaktvere låsen: Tryk på - & +-tasterne samtdgt gen. De øvrge taster aktveres. Fg. 7. Oversgt over ndkatorer. Statusndkatoren for LOCK-funktonen forsvnder. TURBO-ndkator TRANSMISSON-ndkator 3 FREEZE PROTECTION-ndkator 4 Ar-ndcator (funktonen er kke tlgængelg for denne model) 5 Actve Ionzer-ndcator 6 X-FAN-ndkator 7 TEMPERATURE-ndkator 8 TIMER-ndkator 9 LOCK-ndkator (LÅS) 0 SWING-ndkator (LUFTSTRØMMENS RETNING OP/NED) TEMP-ndkator (TEMPERATUR) LIGHT-ndkator 3 SLEEP-ndkator 4 HEAT MODE-ndkator 5 FAN MODE-ndkator 6 DRY MODE-ndkator 7 COOL MODE-ndkator 8 AUTO MODE-ndkator 9 I FEEL-ndkator 0 FAN SPEED-ndkator 7.3. Lys funkton Tryk på LIGHT-tasten mndre end sekunder for at oplyse dsplayet på den ndvendge enhed. For at slukke lyset, tryk gen på LIGHT-tasten mndre end sekunder. 7.4 Tlslutnng/afbrydelse af enhed For at tlslutte enheden: Tryk på ON-tasten på fjernbetjenngen; enheden går gang. For at afbryde enheden: Tryk på OFF-tasten på fjernbetjenngen; enheden stopper. DK - -

12 Betjenngsvejlednng 7.5 Valg af drftstlstand 7.5. Automatsk tlstand (AUTO) I automatsk tlstand vælger arcondtonanlægget automatsk afkølngs- (COOL) eller opvarmnngstlstand (HEAT) forhold tl den aktuelle, omgvende temperatur. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. I COOL-tlstand er den ndstllede rumtemperatur 5 C. Over denne rumtemperatur vl enheden køre COOL-tlstand I HEAT-tlstand er den ndstllede rumtemperatur 0 C. Under denne rumtemperatur vl enheden køre HEAT-tlstand Fg. 7.4 Drftstlstande. Vælg automatsk drftstlstand (AUTO). 3 Tryk på TEMP/TIME-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Ved tryk på -/+-tasterne reduceres eller forøges temperaturndstllngen med C. Når ventlatoren sættes AUTO-tlstand, ndstller arcondtonanlægget automatsk ventlatorhastgheden forhold tl den aktuelle, omgvende temperatur. Fg. 7.3 Automastsk valg af drftstlstand - / + taster MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for AUTO-tlstand - -

13 Betjenngsvejlednng 7.5. Afkølngstlstand (COOL) I afkølngstlstand tllader arcondtonanlægget kun afkølng. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): I afkølngstlstand anbefales det at vende gtteret vandret. Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 4 Fg. 7.6 Drftstlstande. Vælg afkølngstlstand (COOL). Tryk på TEMP-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på -/+-tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur Fg. 7.7 Ventlatorhastghed. I afkølngstlstand kan længerevarende brug af enheden et område med meget høj luftfugtghed resultere, at der falder vanddråber på gtteret tl den ndvendge enhed. Fg. 7.5 Vælg afkølngstlstand. -/+-tast (forøge/reducere) FAN-tast (VENTILATOR) 3 MODE-tast (TILSTAND) 4 Indkator for COOL-tlstand DK - 3 -

14 Betjenngsvejlednng Affugtnngstlstand (DRY) I affugtnngstlstand arbejder arcondtonanlægget på at fjerne fugten luften. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 3 Fg. 7.9 Drftstlstande. Vælg affugtnngstlstand (DRY). Tryk på -/+-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på TEMP-tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Når ventlatoren sættes DRY-tlstand, vælger arcondtonanlægget automatsk den lave ventlatorhastghed for den mest effektve tlstand. I affugtnngstlstand kan længerevarende brug af enheden et område med meget høj luftfugtghed resultere, at der falder vanddråber fra gtteret på den ndvendge enhed. Fg. 7.8 Vælge affugtnngstlstand. -/+-tast (øge/reducere) MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for DRY-tlstand - 4 -

15 Betjenngsvejlednng Ventlatortlstand (FAN) I ventlatortlstand (FAN) er SLEEP funktonen deaktveret. For at aktvere ventlatortlstand: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 3 Fg. 7. Drftstlstande. Vælg ventlatortlstanden Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur 7. Fg. 7. Ventlatorhastghed. Fg. 7.0 Vælg ventlatortlstand. FAN-tast (VENTILATOR) MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for ventlatortlstand (FAN) DK - 5 -

16 Betjenngsvejlednng Opvarmnngstlstand (HEAT) I opvarmnngstlstand tllader arcondtonanlægget kun opvarmnng. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. 4 Fg. 7.4 Drftstlstande. Vælg drftstlstanden HEAT. Tryk på -/+ tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på -/+ tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur Fg. 7.5 Ventlatorhastghed. I opvarmnngstlstand (HEAT) stopper den varme luft efter en kort perode på grund af den funkton, der skal hndre kolde luftstrømme. 7.6 Indstlle luftstrømmens retnng Luftstrømmens retnng kan ndstlles både lodret og vandret. Fg. 7.3 Vælg opvarmnngstlstand. -/+ taster (reducere/øge) FAN-tast (VENTILATOR) 3 MODE-tast (TILSTAND) 4 Indkator for HEAT-tlstand e Fare for læsoner og fysske skader!: Undgå at kroppen kommer drekte kontakt med kraftge luftstrømme. Udsæt kke dyr eller planter for den drekte luftstrøm. De kan tage skade. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Åbn kke gtteret på den ndvendge enhed manuelt. Hvs gtteret kke fungerer rgtgt, skal du standse enheden et mnut og genstarte den med de nødvendge ndstllnger på fjernbetjenngen

17 Betjenngsvejlednng 7.7 Vælg specalfunktoner 7.7. Sleep funkton Tlstandene COOL, HEAT kan ndstlles om natten for at undgå overdreven temperatursstgnng eller -fald. For at aktvere: Vælg den ønskede drftstlstand (se afsnt 7.5). Tryk på SLEEP-tasten. I tlstanden COOL Den omgvende temperatur stger ºC per tme de første to tmer forhold tl den ndstllede temperatur de første to tmer. Denne nye temperatur fastholdes de næste 5 tmer og reduceres herefter gradvst gen de næste to tmer for at nå den oprndelg ndstllede temperatur. I HEAT-tlstand Den omgvende temperatur falder ºC per tme de første to tmer forhold tl den ndstllede temperatur. Denne nye temperatur fastholdes de næste 5 tmer og forøges herefter gradvst gen de næste to tmer for at nå den oprndelg ndstllede temperatur. Når SLEEP funktonen er aktveret, kører ventlatoren ved lav hastghed. Fg. 7.6 Vælg SLEEP-funktonen. SLEEP-tast Indkator for SLEEP-funkton DK - 7 -

18 Betjenngsvejlednng 7.7. Funktonen TIMER ON/OFF (TILSLUTTE/ AFBRYDE VED HJÆLP AF TIMER) Enheden kan tlsluttes/afbrydes ved hjælp af tmeren. For at programmere en tlslutnngstd for enheden: Tryk på TIMER ON tasten, mens enheden er afbrudt. TIMER ON ndkatoren begynder at blnke. Indstl det ønskede starttdspunkt ved hjælpe af -/+ tasterne. Tryk på TIMER ON tasten gen for at bekræfte starttdspunktet. For at programmere en afbrydelsestd for enheden: Tryk på TIMER OFF tasten, mens enheden er tlsluttet. TIMER OFF ndkatoren begynder at blnke. Indstl den ønskede afbrydelsestd for enheden ved hjælp af -/+ tasterne. Tryk på TIMER OFF tasten gen for at bekræfte afbrydelsestden. For at annullere: Tryk på TIMER ON eller TIMER OFF tasten gen. REPEAT funktonen er tlgængelg som standard. Hvs programmet kke annulleres, vl det gentages daglgt. Husk at ndstlle uret rgtgt, før du ndstller tmeren. Genstart tdsndstllngen efter udskftnng af batterer eller efter eventuelt strømsvgt. 3 4 Fg. 7.7 Vælg TIMER-funkton. Indkator for TIMER ON/OFF-funkton -/+ taster (reducere/forøge) 3 TIMER ON-tast 4 TIMER OFF-tast - 8 -

19 Betjenngsvejlednng TURBO-funkton X-FAN funkton Benyt TURBO-funktonen, når du har brug for hurtg opvarmnng (HEAT MODE) eller afkølng (COOL MODE). Fg. 7.9 Vælg X-FAN-funktonen. Fg. 7.8 Vælg TURBO-funktonen. Indkator for TURBO-funktonen TURBO-tast For at aktvere TURBO-funktonen: Hold TURBO-tasten nede to sekunder. Indkator for X-FAN X-FAN-tasten Ved tryk på X-FAN -tasten COOL eller DRY tlstand, vl ndkatoren lyse op dsplayet og den ndvendge enheds ventlator vl køre ca. to mnutter, selv efter at have afbrudt enheden eller programmeret en afbrydelse. Efter de to mnutter vl enheden automatk slukke og den ndvendge enheds ndkator for COOL-tlstand vl glmte hvert 0. sekund. Dette bevrker at fugt den ndvendge enhed fjernes så den holdes tør og forhndrer bakteredannelse og rust på komponenterne. X-FAN funktonen er kke tlgængelg AUTO, FAN eller HEAT tlstand. DK - 9 -

20 Betjenngsvejlednng Temp funkton I Feel funkton Fg. 7.0 Vælg TEMP funkton. TEMP-tast Indkator for TEMP funkton Denne funkton vser den ndstllede temperatur for den ndvendge enhed og omgvelselsestemperaturen på den ndvendge enheds dsplay. Ved tryk på TEMP-tasten vses: Indstllet temperatur Fg. 7. I FEEL funkton I FEEL-tast Indkator for I FEEL funkton Tryk på denne tast for at tænde I FEEL funktonen. Fjernbetjenngen regstrerer temperaturen fra omgvelserne og sender sgnal tlbage tl den ndvendge enhed for tlpasnng af luftstrømsvolumen og følgelgt temperaturen for at gve optmal temperatur alt mens der spares på energen. Tryk på tasten gen for at annullere I FEEL funktonen. Indendørs omgvende temperatur Udendørs omgvende temperatur (kke tlgængelg for denne model) - 0 -

21 Betjenngsvejlednng Aktv onserngsfunkton Frostbeskyttelsesfunkton 4 3 Fg. 7. Vælg ACTIVE IONIZER funkton. X-FAN-tast Indkator for X-FAN funkton vses på fjernbetjenngen når du trykker på ACTIVE IONIZER knappen fre på hnanden følgende gange. Denne funkton renser luften et rum gennem den elektrske ladnng af luftmolekyler, skaber negatve oner ved hjælp af elektrctet. En on er en ladet partkel, enten postvt eller negatvt. Modsætnnger tltrækkes, således at negatve oner søger at fylde luften og postvt ladede partkler, såsom støv, bakterer, pollen, røg, og mange andre allergener. Fg. 7.3 Valg af FREEZE PROTECTION funkton Indkator for FREEZE PROTECTION funkton CLOCK-tast 3 TEMP-tast 4 Indkator for HEAT-tlstand Brug FREEZE PROTECTION funktonen tl automatsk at tlpasse temperaturen tl 8 C opvarmnngstlstand. For at aktvere: Tryk på tasterne CLOCK og TEMP samtdgt mere end to sekunder. Gentag proceduren for at deaktvere. Tryk på tasten gen for at deaktvere funktonen. DK - -

22 Betjenngsvejlednng 7.8 Indkatorer på den ndvendge enhed Fg. 7. Oversgt over dsplayet på den ndvendge enhed. Indkator for HEATING funkton Indkator for COOLING funkton 3 Indkator for TEMPERATURE 4 Indkator for ON-OFF 5 Indkator for DEFROST funkton 7.9 Nøddrft Anvend kun denne funkton, hvs fjernbetjenngen er gået stykker eller forsvundet. For at aktvere: Tryk på kontakten nøddrft/drfttest. Der høres en hyletone, der betyder, at funktonen er blevet aktveret. Fg 7. Kontakt tl nøddrft/drfttest Betjenngsrækkefølge: Ved det første tryk på tasten, går enheden på Auto-tlstand. Ved det andet tryk på tasten, slukkes enheden. Under nøddrft kører enheden som standard AUTOtlstand. - -

23 Vedlgehold 8 Energspareråd 8. Passende rumtemperatur Indstl rumtemperaturen tl en passende værd for at skre fyssk velbefndende og komfort og under alle omstændgheder overholde jurdske standarder. Alle grader over denne værd øger energforbruget betydelgt. Temperaturen bør også passe tl rummets specfkke anvendelse: Temperaturen tomme rum og soveværelser behøver kke at være den samme som opholdsrummet. 8. Elmnaton af klder tl varme eller kulde Hvs der er klder tl enten varme ( afkølngstlstand) eller kulde ( opvarmnngstlstand), der kan elmneres, bør du gøre det (f.eks. et vndue eller en dør, der kke er ordentlgt lukket). Dette skrer et lavere energforbrug for enheden. 8.3 Drft opvarmnngstlstand (varmepumpe) Dn enhed vrker som varmepumpe opvarmnngstlstand, dvs.den trækker varme nd udefra (va den udvendge enhed) og frgver den nde (va den ndvendge enhed). Ikke desto mndre producerer et almndelgt opvarmnngssystem varme udelukkende ved energforbrug. Derfor er opvarmnng af et rum med varmepumpe langt mere økonomsk end med almndelg varme (radatorer, varmeapparater, fyr etc.). 8.4 Rumtemperatur ved fravær I opvarmnngstlstand kan der spares ved at holde rumtemperaturen ca. 5ºC lavere end den normale temperatur. En redukton på mere end de 5º C gver kke større energbesparelser, eftersom der kræves større varmestyrke tl de efterfølgende drftsperoder normal drftstlstand. Det kan kun svare sg at sænke temperaturen yderlgere ved længere fraværsperoder, f.eks. ved ferer og hellgdage. Om vnteren er det meget vgtgt at sørge for frostskrng. 8.5 Ensartet opvarmnng I et hus er det ofte kun et rum, der er opvarmet. Ud over de flader, der afgrænser dette område, dvs. vægge, døre vnduer, loft og gulv, kan opvarmnngen de tlstødende rum heller kke kontrolleres: utlsgtet varmetab er resultatet. Det er derfor umulgt at opvarme rummet tlstrækkelgt, og man får en ubehagelg kuldefornemmelse (det samme sker, når man lader døre mellem opvarmede og uopvarmede rum stå åbne). Dette er en falsk besparelse: der er tændt for varmen, men rumtemperaturen er kke behagelg. Man opnår større komfort og en mere fornuftg drft ved ensartet opvarmnng af alle rummene et hus, når man tager højde for hver enkelt rums funkton (temperaturen tomme rum eller soveværelser skal kke være den samme som opholdsrummet). 8.6 Nedsat varmeforbrug nattetmerne (SLEEPfunkton) Dn enhed har en SLEEP-funkton, der gør det mulgt automatsk at ændre temperaturen om natten forhold tl de forndstllede værder ( opvarmnngstlstand falder temperaturen en smule; afkølngstlstand stger temperaturen en smule). På den måde opnås større komfort, samtdg med at elforbruget falder. Se afsnt 7.7., hvs du ønsker at læse mere om SLEEPfunktonen). 8.7 Nedsat varmeforbrug med programmeret drftsperode (TIMER-funkton) Ved at bruge TIMER-funktonen kan du bestemme, hvornår du ønsker, dn enhed skal gå drftstlstand. Det er derfor mulgt at programmere dn enhed tl kun at køre, når det er nødvendgt, og dermed skre, at den er økonomsk drft. 8.8 Passende vedlgeholdelse af enheden En enhed perfekt stand er effektv drft og udnytter energforbruget maksmalt. Sørg for passende vedlgeholdelse af dn enhed (du kan læse mere herom afsnt 0). Kontroller sær, at fltrene er rene, og at luftndsugnng og -udsugnng kke blokeres på hverken den ndvendge eller udvendge enhed. DK - 3 -

24 Vedlgehold 9 Fejlsøgnng Nedenstående tabel beskrver en række problemer sammen med mulge årsager og løsnnger, se tabel 9.. Hvs dsse kke løser problemet, skal du kontakte dn sædvanlge nstallatør eller Vallant kundeservce. SYMPTOMER MULIGE ÅRSAGER MULIGE LØSNINGER Systemet starter kke øjeblkkelgt Når enheden er stoppet vl den kke genstarte før Vent 3 mnutter på at genstarte enheden efter 3 mnutter for at beskytte systemet Når strømmen er afbrudt og tlsluttes gen, vl beskyttelseskredsløbet vrke tre mnutter foar at Vent 3 mnutter efter at have sat strøm tl før der genstartes bekytte enheden Systemet vrker overhovedet kke Lednngen er kke korrekt tlsluttet Tlslut lednngen korrekt (ventlaton går kke gang) Strømafbrydelse Slå strømmen tl gen Skrngen er gået Udskft skrngen. Benyt kun de korrekte skrnger tl hver model. Anvend kke kabel eller andet materale tl at udskfte skrngen. Dette kan forårsage brand Utlstrækkelg opvarmnng eller nedkølng Døre og/eller vnduer er åbne Luk døre og/eller vnduer Varmeklde nærheden (f.eks. mange mennesker Fjern varmeklden, hvs det er mulgt. rummet) Termostaten er sat tl en ekstremt høj temperatur Indstl temperaturen korrekt afkølngstlstand eller ekstremt lav opvarmnngstlstand Genstand foran luftndsugnng eller - udsugnng. Fjern genstanden for at få en ordentlg luftcrkulaton. Den omgvende temperatur har kke nået det Vent et øjeblk angvne nveau Snavset eller tlstoppet luftflter Rengør luftfltret (luftfltret skal rengøres hver 5. dag) Er der nogen drekte sollys gennem vnduet under køledrft? Brug et gardn for at beskytte arcondtonanlægget Der høres støj Der forekommer lugte Ds eller damp blæses fra enheden Table 9. Fejlsøgnng. Der høres en gurglende lyd under drft eller når enheden stoppes. Denne støj er højere de første -3 mnutter af drften Der høres en knagende lyd under drften Dette er normalt for et arcondtonanlæg. Lyden forårsages af kølemdlet som løber systemet Dette er normalt for et arcondtonanlæg. Lyden forårsages af kabnettet som udvdes eller sammentrækkes som følge af temperaturændrnger Rengør luftfltrene Hvs lyden er høj og kommer fra lamellerne under drft, kan luftfltrene være snavsede Dette er ford systemet crkulerer lugte fra Stuaton behøver kke nogen akton omgvelserne ndenfor (møbler, cgaretter) Under COOL eller DRY tlstanden, kan er blæses Stuaton behøver kke nogen akton ds pga. pludselg kølng af ndendørsluften

25 Vedlgehold 0 Vedlgeholdelse e Fare: e Fare: Fare for elektrsk stød. Afbryd enheden og den termske magnetkontakt, før du går gang med at udføre vedlgeholdelsesarbejder på anlægget. Dette forhndrer skader. Fare for elektrsk stød. Rengør kke enheden med vand. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Anvend kke benzn, opløsnngsmdler eller polermdler tl rengørngen. b Advarsel: Varmt vand over 40ºC kan forårsage msfarvnng eller deformtet. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Påmonter kke parfumesystemer, antlugtsystemer etc. fltret eller ndvendgt luft tlbageførngen. Dette kan beskadge og tlsnavse varmeveksleren. Installer om nødvendgt dsse systemer ved enhedens udgang, men sørg for, at de kun er aktve, når ventlatoren er tændt. 0.4 Rengørng af den udvendge enhed b Advarsel: Brug altd passende personlge værnemdler (hjelm, handsker, skkerhedsstøvler og beskyttelsesbrller). Tør enhedens udvendge sde med en tør klud. Fjern jævnlg støv fra åbnngens overflade. Rengør jævnlgt varmeveksleren med en blød børste, hvs enheden er placeret støvede omgvelser. Tjek også jævnlgt bunden på den udvendge enhed. 0. Rengørng af fjernbetjenngen Tør fjernbetjenngen med den tør klud, Brug kke vand. Brug kke glasrens eller kemske klude. 0. Rengørng af ndvendg enhed Tør enhedens udvendge sde med en tør klud. Tl vanskelge pletter, skal du bruge et neutralt rengørngsmddel fortyndet med vand. Fjern overskydende vand fra kluden før aftørrng. Fjern overskydende rengørngsmddel fra enheden. 0.3 Rengørng af luftfltre Luftfltret forhndrer støv fra rummet at trænge nd den ndvendge enhed. Hvs fltret stopper tl, forrnges arcondtonanlæggets effektvtet, kompressoren kan blve beskadget, og varmeveksleren den ndvendge enhed kan fryse tl. Rengør jævnlgt luftfltret for at undgå dette. Det gør du på følgende måde: Fjern luftfltrene ved at skubbe flteret ud af låseanordnngen mdt på og træk flteret nedad. Fjern støv og snavs fra fltrene med en støvsuger, eller rengør dem med koldt vand. Sørg for, at fltrene er helt tørre før du sætter dem tlbage enheden. De aktverede kulfltre (hvs monteret) kan reaktveres ved at placere dem drekte sollys. Hvs mærkelge lugte stadg forekommer skal de erstattes med nye. Hvs stærke lugte fortsat er et problem, skal du kontakte dn leverandør for fuldstændg rengørng af enheden. Monter flteret korrekt, og sørg for at det sdder helt fast bag låseordnngen. Hvs højre og venstre flter kke sdder ordentlgt fast, kan det medføre funktonsfejl. e Fare e Fare for læsoner og fysske skader! En ødelagt eller beskadget bund kan få enheden tl at falde ned og forårsage fyssk eller materel skade. for læsoner og fysske skader! Afmonter kke udløbet på den udvendge enhed. Frtlægnng af ventlatoren kan være meget farlgt. V råder dg tl at kontakte en dygtg reparatør af arcondtonanlæg eller Vallants teknske servceafdelng for at få udarbejdet en forebyggende servcekontrakt. Dette vl forlænge dt udstyrs levetd og forbedre ydelsen. DK - 5 -

26 Vedlgehold Opbevarng længere td Hvs du kke ønsker at anvende enheden en længere perode: Sæt ventlatoren gang 3-4 tmer ved en temperatur på 30 C, COOL-tlstand og ved høj ventlatorhastghed for at tørre den. Stop enheden og slå den termske magnetkontakt fra. Rengør luftfltrene. Rengør den udvendge enhed. Fjern battererne fra fjernbetjenngen. Før du tænder enheden gen: Sæt battererne tl fjernbetjengen. Sørg for at højre og venstre flter sdder korrekt før drft. Kontroller, at luftfltrene kke er tlstoppede. Kontroller at luftudsugnngen og -ndsugnngen kke er tlstoppede. Tlslut strømmen gen og kør og test systemet alle tlstande. Hvs der bemærkes nogen mærkelge lyde eller ydeevne skal leverandøren kontaktes. e Fare for læsoner og fysske skader! Hvs udstyret fjernes og gennstalleres på et senere tdspunkt, skal du sørge for, at udstyret nstalleres korrekt af personer med godkendte kvalfkatoner (se vejlednng vedr. montør). I modsat fald kan der opstå lækage af vand, lækage af kølemddel, kortslutnng eller endog brand. Fg.. Genanvendelsessymbol. Dt produkt er mærket med et genanvendelsessymbol (se fgur.), hvlket betyder, at du bør tage hensyn tl følgende ved bortkastnng: Smd kke enheden væk sammen med øvrgt usorteret husholdnngsaffald. Kasser udstyret overensstemmelse med relevante lokale og natonale standarder, på en korrekt og mljøvenlg måde. Aflever enheden tl en affaldshåndterngscentral, der er godkendt af de lokale myndgheder tl at transportere den tl en rgtg affaldssorterngscentral. Hvs produktet udskftes med et nyt produkt tl samme brug, skal du aflevere det gamle produkt tl leverandøren af den nye enhed tl korrekt affaldshåndterng. Kontakt de lokale myndgheder, hvs du ønsker flere oplysnnger. Produktet tages ud af brug a Fare for læsoner og fysske skader!: Ved kasserng af produktet, skal du kontrollere, at de nødvendge foranstaltnnger er taget. Det gør du ved at følge trnnene beskrevet nstallatonsvejlednngen modsat rækkefølge og anvende nødvendgt værktøj og beskyttelsesudstyr. Sørg for, at afmonterngen foretages af kvalfcerede, teknsk uddannede personer. b Advarsel: Rsko for forurenng af mljøet ved bortkastelse af enheden. For at undgå dette skal du følge anvsnngerne dette afsnt. b Advarsel: Arcondtonanlæg ndeholder kølemdler, som kræver specel bortskaffelse som affald. De værdfulde materaler arcondtonanlægget kan genbruges

27

28 WAI3-WN-U_DK 04_04, med forbehold for ændrnger og trykfejl.

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 1 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7 - Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN 14785-2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere