Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI WN VAI WN VAI WN. Væghængte enheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder"

Transkript

1 Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI WN VAI WN Væghængte enheder DK

2 Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal Indendørs enhed Fjernbetjenng Fjernbetjenngsophængngsbeslag Batterer Møtrkker 5 Skruer Ophængnngsplade Ekstra rørsolerng Dokumentaton Brugermanual Typesklt + EAN 8 5 modelmærkater 5 serenumre Pakkelsten leveres med enheden.

3 INDEX Introdukton Dn skkerhed Anvendte symboler Korrekt brug af enheden... 5 Ekstreme drftsforhold Identfkaton af enheden Overensstemmelseserklærng Beskrvelse af enheden Fjernbetjenng Teknske specfkatoner... 7 Betjenngsvejlednng 6 Oprndelge ndstllnger Isætnng af batterer tl fjernbetjenng Indstllng af ur Betjenngsvejlednng Generelle skkerhedsforanstaltnnger ved brug Funktoner Taster på fjernbetjenng Skærmndkatorer Tp tl brug af fjernbetjenng Lås tl fjernbetjenng Lys funkton Tlslutnng/afbrydelse af enhed Valg af drftstlstand Automatsk tlstand (AUTO) Afkølngstlstand (COOL) Affugtnngstlstand (DRY) Ventlatortlstand (FAN) Opvarmnngstlstand (HEAT) Indstlle luftstrømmens retnng Vælg specalfunktoner Sleep funkton Funktonen TIMER ON/OFF (TILSLUTTE/ AFBRYDE VED HJÆLP AF TIMER) TURBO-funkton X-FAN-funkton TEMP-funkton I FEEL-funkton Aktv onserngsfunkton Frostbeskyttelsesfunkton Indkatorer på den ndvendge enhed Nøddrft og drfttest... Vedlgeholdelse 8 Energspareråd Passende rumtemperatur Elmnaton af klder tl varme eller kulde Drft opvarmnngstlstand (varmepumpe) Rumtemperatur ved fravær Ensartet opvarmnng Nedsat varmeforbrug nattetmerne (SLEEP-funkton) Nedsat varmeforbrug med programmeret drftsperode (TIMER-funkton) Passende vedlgeholdelse af enheden Fejlsøgnng Vedlgeholdelse Rengørng af fjernbetjenng Rengørng af ndvendg enhed Rengørng af luftfltre Rengørng af den udvendge enhed... 5 Opbevarng længere td... 6 Produktet tages ud af brug

4 - 4 -

5 Introdukton Dn skkerhed. Anvendte symboler Ekstreme drftsforhold Dette anlæg er beregnet tl brug de temperaturområder, der er anført fgur.. a Fare: Drekte fare for lv og helbred. Coolng Heatng e Fare: Fare for elektrsk stød. b Advarsel: Potentelt farlg stuaton for produktet og dets omgvelser. Nyttge oplysnnger og anvsnnger.. Korrekt brug af enheden Outdoor Indoor -7-7 Dette anlæg er desgnet og fremstllet med henblk på anvendelse tl temperaturregulerng nden døre ved hjælp af luftkondtonerng. Ansvaret for enhver anvendelse af anlægget tl andre husholdnngs- eller ndustrformål vl alene de personer, der projekterer, nstallerer eller anvender anlægget på en sådan måde. Før håndterng, nstallaton, opstart, anvendelse eller udførelse af vedlgeholdelse på anlægget, skal de personer, der udfører dsse opgaver, have sat sg nd alle nstruktoner og anbefalnger beskrevet anlæggets nstallatonsvejlednng. Opbevar de medfølgende vejlednnger hele enhedens levetd. Oplysnngerne om denne enhed er delt op vejlednnger: nstallatonsvejlednng og brugervejlednng. Fg.. Drftstemperaturområder for anlægget. D.B. Temperatur målt med tør luft. Funktonsevnen for anlægget ændrer sg afhængg af arbejdstemperaturen for udendørsenheden. 3 Identfkaton af enheden Denne vejlednng er gældende for Splt-seren. For at fnde ud af den specfkke modelbetegnelse for det aktuelle anlæg, henvses der tl typeskltene på anlægget. Dette anlæg ndeholder R-40A som kølemddel. R-40A må kke slppes ud atmosfæren: R-40A er en fluorneret drvhusgas, som er omfattet af Kyoto-protokollen, med et global opvarmnngspotentale (GWP) = 975. Kølemdlet dette anlæg skal opsamles korrekt med henblk på genanvendelse, genndvndng eller destrukton før anlægget endelgt bortskaffes. De personer, som udfører vedlgeholdelsesarbejder, der ndebærer håndterng af kølemdlet, skal være besddelse af de nødvendge godkendelser fra de lokale myndgheder. Typeskltene er placeret på de udvendge og ndvendge enheder. DK - 5 -

6 Introdukton 4 Overensstemmelseserklærng Producenten erklærer, at dette anlæg er desgnet og konstrueret overensstemmelse med gældende standarder med henblk på opnåelse af CE- mærknng. Anlægget opfylder de væsentlgste krav de relevante drektver og standarder: 006/95/EF nklusve tlføjelser: Drektv om tlnærmelse af medlemsstaternes lovgvnng om elektrsk materel bestemt tl anvendelse nden for vsse spændngsgrænser. 5 Beskrvelse af enheden Denne enhed består af følgende elementer: -- Indvendg enhed. -- Udvendg enhed. -- Fjernbetjenng. -- Tlslutnnger og kanaler. Fgure 5. vser enhedskomponenterne. Desgnet og bygget henhold tl europæske standarder: -- EN EN EN /08/EF nklusve tlføjelser: Drektv om ndbyrdes tlnærmelse af medlemsstaternes lovgvnng om elektromagnetsk kompatbltet. 4 Desgnet og bygget henhold tl europæske standarder: -- EN EN EN EN EN Fg. 5. Enhedskomponenter. Tlslutnnger og kanaler Rør tl udlednng af kondensvand 3 Udvendg enhed 4 Fjernbetjenng 5 Indvendg enhed 5. Fjernbetjenngen Fjernbetjenngen gør det mulgt at bruge enheden. For at enheden skal modtage sgnaler korrekt, skal fjernbetjenngen pege drekte på ndendørsenheden uden nogen forhndrnger mellem dem

7 Introdukton 5. Teknske specfkatoner Teknske specfkatoner Blledsymbol Beskrvelse Varmepumpe Varmepumpe Systemet er vendbart. Det kan afkøle eller opvarme rummene efter ønske. Kølemddel R-40A Kølemddel uden klorn, økologsk og mljøvenlgt med en større overførselskapactet end R 407 C eller R, hvlket gver langt bedre effektnveauer. Inverter DC teknolog Mere energbesparende end tradtonelle nverter systemer. Inverter teknolog Forbruget tlpasses tl akklmatserngsbehovet på en afpasset måde som garanterer lave energudgfter. Anlægget kan køre under ekstreme temperaturforhold (se sde 3). Aktveret kulflter Flter som elmnerer støv og snavs som crkulerer gennem enheden. Fjernbetjenng Fjernbetjenng med nfrarøde stråler. Varmstartfunkton Indendørsenheden starter først når denne er blevet opvarmet, hvlket hndrer udlednng af kold luft, varmedrft. Autogenstartfunkton Skrer automatsk genstart af enheden efter en strømafbrydelse under de forhold, der var tl stede før afbrydelsen. Ventlbeskyttelse Dette beskytter servceventlerne på den udvendge enhed ved dårlgt vejr. Ant-frost Dette hndrer, at den udvendge enhed fryser vnterhalvåret. Antrust-kabnet Udvendg enhed lavet galvanseret stål og rustfr materaler. Tabel 5. Teknske specfkatoner. DK - 7 -

8 Betjenngsvejlednng 6 Oprndelge ndstllnger 6. Isætnng af batterer tl fjernbetjenng Isæt battererne størrelse AAA, som beskrevet nedenfor (se fgur 6.). Hvs der kke kommer noget frem på skærmen efter tryk på ON/OFF, kan du prøve at vende battererne. Udskft begge batterer samtdg. Hvs fjernbetjenngen kke vrker korrekt - fjern battererne og sæt dem gen efter et par mnutter. Hvs enheden skal tages ud af brug et stykke td - fjern battererne. Hvs der kke vses noget på dsplayet, tryk på reset tasten. A B b Advarsel: Rsko for forurenng af mljøet, hvs battererne kke bortskaffes korrekt. Når du udskfter battererne tl fjernbetjenngen, skal du lægge de brugte batterer passende beholdere. Smd dem aldrg ud med husholdnngsaffaldet. 6. Indstllng af ur Benyt fjernbetjenngen tl at ndstlle enhedens ur, se fgur 6.. Tryk på CLOCK- tasten (UR). AM - eller PM -ndkatorerne begynder at blnke på fjernbetjenngens skærm. Tryk på HOUR-tasterne (TIME) for ndstllng af ønsket tdspunkt: Fg. 6. Isætnng af batterer tl fjernbetjenng. Batterdæksel Batterer A Trykområde tl åbnng af dæksel B Batterrum Fjern batterdækslet ved at trykke forsgtgt på zone A og presse dækslet ned. Sæt batterer fjernbetjenngen, og kontroller, at de vender rgtgt forhold tl postv og negatv polartet (markeret på batterrummet). Tryk på +/- tasterne øger eller reducerer tmendstllngen med mnut ad gangen. Ved at holde +/- tasterne nede kan du øge eller reducere tden hurtgere. Tryk på SET-tasten (INDSTIL) for at bekræfte tdsndstllngerne. AM - eller PM -ndkatorerne holder op med at blnke, og uret begynder at gå. Sæt dækslet på gen. Tryk på ON/OFF-knappen (se fgur 7.) for at kontrollere, at battererne er sat rgtgt

9 Betjenngsvejlednng 7 Betjenngsvejlednng 7. Generelle skkerhedsforanstaltnnger ved brug a Fare for læsoner og fysske skader!: -Lad kke børn lege med arcondtonanlægget. Enheden er kke beregnet tl at blve brugt af børn. -Placer kke tng oven på arcondtonanlægget. -Slut kke udstyret tl under anvendelse af nsekt- eller sprøjtegfte. Dsse kan hobe sg op enheden og have helbredsskadelge vrknnger på personer med allerger over for bestemte kemske stoffer. -Undgå længere peroder med kølg luft eller ekstreme temperaturer rummet. Det kan være skadelgt for helbredet. -Brug kke enheden tl opbevarng af mad, brugsgenstande, planter eller dyr. -Stk kke fngre eller andre genstande nd luftndsugnnger eller -udsugnnger eller mellem enhedens lameller, mens den er drft. Ventlatorens høje hastghed kan forårsage læsoner. -Husk altd at afbryde enheden, før åbnng af luftndtaget. Afbryd aldrg enheden ved at trække lednngen. Fg Indstllng af ur. CLOCK-tast (UR) Tasten HOUR (op/ned) 3 SET-tast -Efterlad kke lednngen sammenrullet, og pas på kke at beskadge lednngen. Efter nstallatonen skal stkket være let at nå. -Ødelæg kke nogen dele af enheden, der ndeholder kølemddel ved at stkke hul arcondtonanlæggets rør med skarpe eller spdse genstande, ved at knuse eller vrde rør eller ved at skrabe belægnngen af overfladen. Hvs kølemdlet sprøjter ud og kommer øjnene, kan det resultere alvorlge øjenskader. Søg straks lægehjælp. -Afbryd kke drften af arcondtonanlægget ved at trække lednngen. DK - 9 -

10 Betjenngsvejlednng a Fare for læsoner og fysske skader!: Fare for brand og eksploson. -Beskadgede arcondtonanlæg bør kke sættes drft. I tlfælde af tvvl, skal du kontakte dn leverandør. -Arcondtonanlægget skal jordes korrekt overensstemmelse med specfkatonerne. -Placer aldrg en varmeklde med åben flamme luftstrømmen fra anlægget. Anvend aldrg spraydåser eller andre brændbare gasser nærheden af klmaanlægget. Dette kan forårsage brand. 7. Funktoner 7.. Taster tl fjernbetjenng -Ved regstrerng af uregelmæssgheder af nogen art (f.eks. en brændt lugt) skal strømforsynngen tl enheden straks afbrydes, hvorefter forhandleren kontaktes med henblk på korrekt procedure efterfølgende. Hvs du fortsat anvender enheden på trods af dsse uregelmæssgheder, rskerer den at tage skade og forårsage kortslutnng eller brand. -Hvs strømforsynngen er beskadget, skal den udskftes af fabrkanten eller dennes servceværksted eller af en kvalfceret person. -Hvs skrngen tl den ndvendge enhed er sprunget, skal du ændre den med type T.3.5A / 50V. Hvs skrngen tl den udvendge enhed er sprunget, skal den udskftes med type T.5A/50V Lednngsførng skal ske henhold tl de lokale standarder For at beskytte apparatet, skal du slukke for anlægget først og afbryde strømmen efter mndst 30 sekunder Rng tl en faguddannet teknker for at skre værksættelse af de nødvendge forholdsregler for at undgå udslp af kølemddel. Udsvende kølemddel af en vs tæthed kan forårsage ltmangel. 6 7 e Fare: Fare for elektrsk stød. Betjen kke anlægget med våde eller fugtge hænder b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. - Placer kke genstande på den udvendge enhed. Fg. 7. Oversgt over taster. ON/OFF-tast (TÆND/SLUK) +/- tast 3 FAN-tast (VENTILATOR) 4 I FEEL-tast 5 SLEEP-tast (NATFUNKTION) 6 TIMER-ON tast 7 TIMER-OFF tast 8 X-FAN tast 9 LIGHT-tast, tænder og slukker for lyset på dsplayet 0 TURBO-tast CLOCK-tast (UR) TEMP-tast (TEMPERATUR) 3 ACTIVE IONIZER-tast 4 SWING-tast (LUFTSTRØMMENS RETNING OP/NED) 5 MODE-tast (TILSTAND) - 0 -

11 Betjenngsvejlednng 7.. Skærmndkatorer 7.3 Tp tl brug af fjernbetjenng Følg nedenstående anbefalnger for brug af fjernbetjenngen: Ved brug skal du rette sgnalet fra senderen drekte mod modtageren på den ndvendge enhed. Afstanden mellem sender og modtager må kke være større end 7 m. Undgå forhndrnger mellem sender og modtager. Reducer afstanden mellem fjernbetjenngen og den ndvendge enhed områder med fluorescerende lys, elektronsk tænd/sluk-funkton sat tl eller trådløse telefoner. Tab eller slå kke på fjernbetjenngen Lås tl fjernbetjenng For at låse taster og skærm på fjernbetjenngen: Tryk på - & + tasterne på samme td to sekunder. De øvrge taster deaktveres. Statusndkatoren for LOCK-funktonen kommer frem. For at deaktvere låsen: Tryk på - & +-tasterne samtdgt gen. De øvrge taster aktveres. Fg. 7. Oversgt over ndkatorer. Statusndkatoren for LOCK-funktonen forsvnder. TURBO-ndkator TRANSMISSON-ndkator 3 FREEZE PROTECTION-ndkator 4 Ar-ndcator (funktonen er kke tlgængelg for denne model) 5 Actve Ionzer-ndcator 6 X-FAN-ndkator 7 TEMPERATURE-ndkator 8 TIMER-ndkator 9 LOCK-ndkator (LÅS) 0 SWING-ndkator (LUFTSTRØMMENS RETNING OP/NED) TEMP-ndkator (TEMPERATUR) LIGHT-ndkator 3 SLEEP-ndkator 4 HEAT MODE-ndkator 5 FAN MODE-ndkator 6 DRY MODE-ndkator 7 COOL MODE-ndkator 8 AUTO MODE-ndkator 9 I FEEL-ndkator 0 FAN SPEED-ndkator 7.3. Lys funkton Tryk på LIGHT-tasten mndre end sekunder for at oplyse dsplayet på den ndvendge enhed. For at slukke lyset, tryk gen på LIGHT-tasten mndre end sekunder. 7.4 Tlslutnng/afbrydelse af enhed For at tlslutte enheden: Tryk på ON-tasten på fjernbetjenngen; enheden går gang. For at afbryde enheden: Tryk på OFF-tasten på fjernbetjenngen; enheden stopper. DK - -

12 Betjenngsvejlednng 7.5 Valg af drftstlstand 7.5. Automatsk tlstand (AUTO) I automatsk tlstand vælger arcondtonanlægget automatsk afkølngs- (COOL) eller opvarmnngstlstand (HEAT) forhold tl den aktuelle, omgvende temperatur. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. I COOL-tlstand er den ndstllede rumtemperatur 5 C. Over denne rumtemperatur vl enheden køre COOL-tlstand I HEAT-tlstand er den ndstllede rumtemperatur 0 C. Under denne rumtemperatur vl enheden køre HEAT-tlstand Fg. 7.4 Drftstlstande. Vælg automatsk drftstlstand (AUTO). 3 Tryk på TEMP/TIME-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Ved tryk på -/+-tasterne reduceres eller forøges temperaturndstllngen med C. Når ventlatoren sættes AUTO-tlstand, ndstller arcondtonanlægget automatsk ventlatorhastgheden forhold tl den aktuelle, omgvende temperatur. Fg. 7.3 Automastsk valg af drftstlstand - / + taster MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for AUTO-tlstand - -

13 Betjenngsvejlednng 7.5. Afkølngstlstand (COOL) I afkølngstlstand tllader arcondtonanlægget kun afkølng. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): I afkølngstlstand anbefales det at vende gtteret vandret. Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 4 Fg. 7.6 Drftstlstande. Vælg afkølngstlstand (COOL). Tryk på TEMP-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på -/+-tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur Fg. 7.7 Ventlatorhastghed. I afkølngstlstand kan længerevarende brug af enheden et område med meget høj luftfugtghed resultere, at der falder vanddråber på gtteret tl den ndvendge enhed. Fg. 7.5 Vælg afkølngstlstand. -/+-tast (forøge/reducere) FAN-tast (VENTILATOR) 3 MODE-tast (TILSTAND) 4 Indkator for COOL-tlstand DK - 3 -

14 Betjenngsvejlednng Affugtnngstlstand (DRY) I affugtnngstlstand arbejder arcondtonanlægget på at fjerne fugten luften. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 3 Fg. 7.9 Drftstlstande. Vælg affugtnngstlstand (DRY). Tryk på -/+-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på TEMP-tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Når ventlatoren sættes DRY-tlstand, vælger arcondtonanlægget automatsk den lave ventlatorhastghed for den mest effektve tlstand. I affugtnngstlstand kan længerevarende brug af enheden et område med meget høj luftfugtghed resultere, at der falder vanddråber fra gtteret på den ndvendge enhed. Fg. 7.8 Vælge affugtnngstlstand. -/+-tast (øge/reducere) MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for DRY-tlstand - 4 -

15 Betjenngsvejlednng Ventlatortlstand (FAN) I ventlatortlstand (FAN) er SLEEP funktonen deaktveret. For at aktvere ventlatortlstand: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 3 Fg. 7. Drftstlstande. Vælg ventlatortlstanden Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur 7. Fg. 7. Ventlatorhastghed. Fg. 7.0 Vælg ventlatortlstand. FAN-tast (VENTILATOR) MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for ventlatortlstand (FAN) DK - 5 -

16 Betjenngsvejlednng Opvarmnngstlstand (HEAT) I opvarmnngstlstand tllader arcondtonanlægget kun opvarmnng. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. 4 Fg. 7.4 Drftstlstande. Vælg drftstlstanden HEAT. Tryk på -/+ tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på -/+ tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur Fg. 7.5 Ventlatorhastghed. I opvarmnngstlstand (HEAT) stopper den varme luft efter en kort perode på grund af den funkton, der skal hndre kolde luftstrømme. 7.6 Indstlle luftstrømmens retnng Luftstrømmens retnng kan ndstlles både lodret og vandret. Fg. 7.3 Vælg opvarmnngstlstand. -/+ taster (reducere/øge) FAN-tast (VENTILATOR) 3 MODE-tast (TILSTAND) 4 Indkator for HEAT-tlstand e Fare for læsoner og fysske skader!: Undgå at kroppen kommer drekte kontakt med kraftge luftstrømme. Udsæt kke dyr eller planter for den drekte luftstrøm. De kan tage skade. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Åbn kke gtteret på den ndvendge enhed manuelt. Hvs gtteret kke fungerer rgtgt, skal du standse enheden et mnut og genstarte den med de nødvendge ndstllnger på fjernbetjenngen

17 Betjenngsvejlednng 7.7 Vælg specalfunktoner 7.7. Sleep funkton Tlstandene COOL, HEAT kan ndstlles om natten for at undgå overdreven temperatursstgnng eller -fald. For at aktvere: Vælg den ønskede drftstlstand (se afsnt 7.5). Tryk på SLEEP-tasten. I tlstanden COOL Den omgvende temperatur stger ºC per tme de første to tmer forhold tl den ndstllede temperatur de første to tmer. Denne nye temperatur fastholdes de næste 5 tmer og reduceres herefter gradvst gen de næste to tmer for at nå den oprndelg ndstllede temperatur. I HEAT-tlstand Den omgvende temperatur falder ºC per tme de første to tmer forhold tl den ndstllede temperatur. Denne nye temperatur fastholdes de næste 5 tmer og forøges herefter gradvst gen de næste to tmer for at nå den oprndelg ndstllede temperatur. Når SLEEP funktonen er aktveret, kører ventlatoren ved lav hastghed. Fg. 7.6 Vælg SLEEP-funktonen. SLEEP-tast Indkator for SLEEP-funkton DK - 7 -

18 Betjenngsvejlednng 7.7. Funktonen TIMER ON/OFF (TILSLUTTE/ AFBRYDE VED HJÆLP AF TIMER) Enheden kan tlsluttes/afbrydes ved hjælp af tmeren. For at programmere en tlslutnngstd for enheden: Tryk på TIMER ON tasten, mens enheden er afbrudt. TIMER ON ndkatoren begynder at blnke. Indstl det ønskede starttdspunkt ved hjælpe af -/+ tasterne. Tryk på TIMER ON tasten gen for at bekræfte starttdspunktet. For at programmere en afbrydelsestd for enheden: Tryk på TIMER OFF tasten, mens enheden er tlsluttet. TIMER OFF ndkatoren begynder at blnke. Indstl den ønskede afbrydelsestd for enheden ved hjælp af -/+ tasterne. Tryk på TIMER OFF tasten gen for at bekræfte afbrydelsestden. For at annullere: Tryk på TIMER ON eller TIMER OFF tasten gen. REPEAT funktonen er tlgængelg som standard. Hvs programmet kke annulleres, vl det gentages daglgt. Husk at ndstlle uret rgtgt, før du ndstller tmeren. Genstart tdsndstllngen efter udskftnng af batterer eller efter eventuelt strømsvgt. 3 4 Fg. 7.7 Vælg TIMER-funkton. Indkator for TIMER ON/OFF-funkton -/+ taster (reducere/forøge) 3 TIMER ON-tast 4 TIMER OFF-tast - 8 -

19 Betjenngsvejlednng TURBO-funkton X-FAN funkton Benyt TURBO-funktonen, når du har brug for hurtg opvarmnng (HEAT MODE) eller afkølng (COOL MODE). Fg. 7.9 Vælg X-FAN-funktonen. Fg. 7.8 Vælg TURBO-funktonen. Indkator for TURBO-funktonen TURBO-tast For at aktvere TURBO-funktonen: Hold TURBO-tasten nede to sekunder. Indkator for X-FAN X-FAN-tasten Ved tryk på X-FAN -tasten COOL eller DRY tlstand, vl ndkatoren lyse op dsplayet og den ndvendge enheds ventlator vl køre ca. to mnutter, selv efter at have afbrudt enheden eller programmeret en afbrydelse. Efter de to mnutter vl enheden automatk slukke og den ndvendge enheds ndkator for COOL-tlstand vl glmte hvert 0. sekund. Dette bevrker at fugt den ndvendge enhed fjernes så den holdes tør og forhndrer bakteredannelse og rust på komponenterne. X-FAN funktonen er kke tlgængelg AUTO, FAN eller HEAT tlstand. DK - 9 -

20 Betjenngsvejlednng Temp funkton I Feel funkton Fg. 7.0 Vælg TEMP funkton. TEMP-tast Indkator for TEMP funkton Denne funkton vser den ndstllede temperatur for den ndvendge enhed og omgvelselsestemperaturen på den ndvendge enheds dsplay. Ved tryk på TEMP-tasten vses: Indstllet temperatur Fg. 7. I FEEL funkton I FEEL-tast Indkator for I FEEL funkton Tryk på denne tast for at tænde I FEEL funktonen. Fjernbetjenngen regstrerer temperaturen fra omgvelserne og sender sgnal tlbage tl den ndvendge enhed for tlpasnng af luftstrømsvolumen og følgelgt temperaturen for at gve optmal temperatur alt mens der spares på energen. Tryk på tasten gen for at annullere I FEEL funktonen. Indendørs omgvende temperatur Udendørs omgvende temperatur (kke tlgængelg for denne model) - 0 -

21 Betjenngsvejlednng Aktv onserngsfunkton Frostbeskyttelsesfunkton 4 3 Fg. 7. Vælg ACTIVE IONIZER funkton. X-FAN-tast Indkator for X-FAN funkton vses på fjernbetjenngen når du trykker på ACTIVE IONIZER knappen fre på hnanden følgende gange. Denne funkton renser luften et rum gennem den elektrske ladnng af luftmolekyler, skaber negatve oner ved hjælp af elektrctet. En on er en ladet partkel, enten postvt eller negatvt. Modsætnnger tltrækkes, således at negatve oner søger at fylde luften og postvt ladede partkler, såsom støv, bakterer, pollen, røg, og mange andre allergener. Fg. 7.3 Valg af FREEZE PROTECTION funkton Indkator for FREEZE PROTECTION funkton CLOCK-tast 3 TEMP-tast 4 Indkator for HEAT-tlstand Brug FREEZE PROTECTION funktonen tl automatsk at tlpasse temperaturen tl 8 C opvarmnngstlstand. For at aktvere: Tryk på tasterne CLOCK og TEMP samtdgt mere end to sekunder. Gentag proceduren for at deaktvere. Tryk på tasten gen for at deaktvere funktonen. DK - -

22 Betjenngsvejlednng 7.8 Indkatorer på den ndvendge enhed Fg. 7. Oversgt over dsplayet på den ndvendge enhed. Indkator for HEATING funkton Indkator for COOLING funkton 3 Indkator for TEMPERATURE 4 Indkator for ON-OFF 5 Indkator for DEFROST funkton 7.9 Nøddrft Anvend kun denne funkton, hvs fjernbetjenngen er gået stykker eller forsvundet. For at aktvere: Tryk på kontakten nøddrft/drfttest. Der høres en hyletone, der betyder, at funktonen er blevet aktveret. Fg 7. Kontakt tl nøddrft/drfttest Betjenngsrækkefølge: Ved det første tryk på tasten, går enheden på Auto-tlstand. Ved det andet tryk på tasten, slukkes enheden. Under nøddrft kører enheden som standard AUTOtlstand. - -

23 Vedlgehold 8 Energspareråd 8. Passende rumtemperatur Indstl rumtemperaturen tl en passende værd for at skre fyssk velbefndende og komfort og under alle omstændgheder overholde jurdske standarder. Alle grader over denne værd øger energforbruget betydelgt. Temperaturen bør også passe tl rummets specfkke anvendelse: Temperaturen tomme rum og soveværelser behøver kke at være den samme som opholdsrummet. 8. Elmnaton af klder tl varme eller kulde Hvs der er klder tl enten varme ( afkølngstlstand) eller kulde ( opvarmnngstlstand), der kan elmneres, bør du gøre det (f.eks. et vndue eller en dør, der kke er ordentlgt lukket). Dette skrer et lavere energforbrug for enheden. 8.3 Drft opvarmnngstlstand (varmepumpe) Dn enhed vrker som varmepumpe opvarmnngstlstand, dvs.den trækker varme nd udefra (va den udvendge enhed) og frgver den nde (va den ndvendge enhed). Ikke desto mndre producerer et almndelgt opvarmnngssystem varme udelukkende ved energforbrug. Derfor er opvarmnng af et rum med varmepumpe langt mere økonomsk end med almndelg varme (radatorer, varmeapparater, fyr etc.). 8.4 Rumtemperatur ved fravær I opvarmnngstlstand kan der spares ved at holde rumtemperaturen ca. 5ºC lavere end den normale temperatur. En redukton på mere end de 5º C gver kke større energbesparelser, eftersom der kræves større varmestyrke tl de efterfølgende drftsperoder normal drftstlstand. Det kan kun svare sg at sænke temperaturen yderlgere ved længere fraværsperoder, f.eks. ved ferer og hellgdage. Om vnteren er det meget vgtgt at sørge for frostskrng. 8.5 Ensartet opvarmnng I et hus er det ofte kun et rum, der er opvarmet. Ud over de flader, der afgrænser dette område, dvs. vægge, døre vnduer, loft og gulv, kan opvarmnngen de tlstødende rum heller kke kontrolleres: utlsgtet varmetab er resultatet. Det er derfor umulgt at opvarme rummet tlstrækkelgt, og man får en ubehagelg kuldefornemmelse (det samme sker, når man lader døre mellem opvarmede og uopvarmede rum stå åbne). Dette er en falsk besparelse: der er tændt for varmen, men rumtemperaturen er kke behagelg. Man opnår større komfort og en mere fornuftg drft ved ensartet opvarmnng af alle rummene et hus, når man tager højde for hver enkelt rums funkton (temperaturen tomme rum eller soveværelser skal kke være den samme som opholdsrummet). 8.6 Nedsat varmeforbrug nattetmerne (SLEEPfunkton) Dn enhed har en SLEEP-funkton, der gør det mulgt automatsk at ændre temperaturen om natten forhold tl de forndstllede værder ( opvarmnngstlstand falder temperaturen en smule; afkølngstlstand stger temperaturen en smule). På den måde opnås større komfort, samtdg med at elforbruget falder. Se afsnt 7.7., hvs du ønsker at læse mere om SLEEPfunktonen). 8.7 Nedsat varmeforbrug med programmeret drftsperode (TIMER-funkton) Ved at bruge TIMER-funktonen kan du bestemme, hvornår du ønsker, dn enhed skal gå drftstlstand. Det er derfor mulgt at programmere dn enhed tl kun at køre, når det er nødvendgt, og dermed skre, at den er økonomsk drft. 8.8 Passende vedlgeholdelse af enheden En enhed perfekt stand er effektv drft og udnytter energforbruget maksmalt. Sørg for passende vedlgeholdelse af dn enhed (du kan læse mere herom afsnt 0). Kontroller sær, at fltrene er rene, og at luftndsugnng og -udsugnng kke blokeres på hverken den ndvendge eller udvendge enhed. DK - 3 -

24 Vedlgehold 9 Fejlsøgnng Nedenstående tabel beskrver en række problemer sammen med mulge årsager og løsnnger, se tabel 9.. Hvs dsse kke løser problemet, skal du kontakte dn sædvanlge nstallatør eller Vallant kundeservce. SYMPTOMER MULIGE ÅRSAGER MULIGE LØSNINGER Systemet starter kke øjeblkkelgt Når enheden er stoppet vl den kke genstarte før Vent 3 mnutter på at genstarte enheden efter 3 mnutter for at beskytte systemet Når strømmen er afbrudt og tlsluttes gen, vl beskyttelseskredsløbet vrke tre mnutter foar at Vent 3 mnutter efter at have sat strøm tl før der genstartes bekytte enheden Systemet vrker overhovedet kke Lednngen er kke korrekt tlsluttet Tlslut lednngen korrekt (ventlaton går kke gang) Strømafbrydelse Slå strømmen tl gen Skrngen er gået Udskft skrngen. Benyt kun de korrekte skrnger tl hver model. Anvend kke kabel eller andet materale tl at udskfte skrngen. Dette kan forårsage brand Utlstrækkelg opvarmnng eller nedkølng Døre og/eller vnduer er åbne Luk døre og/eller vnduer Varmeklde nærheden (f.eks. mange mennesker Fjern varmeklden, hvs det er mulgt. rummet) Termostaten er sat tl en ekstremt høj temperatur Indstl temperaturen korrekt afkølngstlstand eller ekstremt lav opvarmnngstlstand Genstand foran luftndsugnng eller - udsugnng. Fjern genstanden for at få en ordentlg luftcrkulaton. Den omgvende temperatur har kke nået det Vent et øjeblk angvne nveau Snavset eller tlstoppet luftflter Rengør luftfltret (luftfltret skal rengøres hver 5. dag) Er der nogen drekte sollys gennem vnduet under køledrft? Brug et gardn for at beskytte arcondtonanlægget Der høres støj Der forekommer lugte Ds eller damp blæses fra enheden Table 9. Fejlsøgnng. Der høres en gurglende lyd under drft eller når enheden stoppes. Denne støj er højere de første -3 mnutter af drften Der høres en knagende lyd under drften Dette er normalt for et arcondtonanlæg. Lyden forårsages af kølemdlet som løber systemet Dette er normalt for et arcondtonanlæg. Lyden forårsages af kabnettet som udvdes eller sammentrækkes som følge af temperaturændrnger Rengør luftfltrene Hvs lyden er høj og kommer fra lamellerne under drft, kan luftfltrene være snavsede Dette er ford systemet crkulerer lugte fra Stuaton behøver kke nogen akton omgvelserne ndenfor (møbler, cgaretter) Under COOL eller DRY tlstanden, kan er blæses Stuaton behøver kke nogen akton ds pga. pludselg kølng af ndendørsluften

25 Vedlgehold 0 Vedlgeholdelse e Fare: e Fare: Fare for elektrsk stød. Afbryd enheden og den termske magnetkontakt, før du går gang med at udføre vedlgeholdelsesarbejder på anlægget. Dette forhndrer skader. Fare for elektrsk stød. Rengør kke enheden med vand. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Anvend kke benzn, opløsnngsmdler eller polermdler tl rengørngen. b Advarsel: Varmt vand over 40ºC kan forårsage msfarvnng eller deformtet. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Påmonter kke parfumesystemer, antlugtsystemer etc. fltret eller ndvendgt luft tlbageførngen. Dette kan beskadge og tlsnavse varmeveksleren. Installer om nødvendgt dsse systemer ved enhedens udgang, men sørg for, at de kun er aktve, når ventlatoren er tændt. 0.4 Rengørng af den udvendge enhed b Advarsel: Brug altd passende personlge værnemdler (hjelm, handsker, skkerhedsstøvler og beskyttelsesbrller). Tør enhedens udvendge sde med en tør klud. Fjern jævnlg støv fra åbnngens overflade. Rengør jævnlgt varmeveksleren med en blød børste, hvs enheden er placeret støvede omgvelser. Tjek også jævnlgt bunden på den udvendge enhed. 0. Rengørng af fjernbetjenngen Tør fjernbetjenngen med den tør klud, Brug kke vand. Brug kke glasrens eller kemske klude. 0. Rengørng af ndvendg enhed Tør enhedens udvendge sde med en tør klud. Tl vanskelge pletter, skal du bruge et neutralt rengørngsmddel fortyndet med vand. Fjern overskydende vand fra kluden før aftørrng. Fjern overskydende rengørngsmddel fra enheden. 0.3 Rengørng af luftfltre Luftfltret forhndrer støv fra rummet at trænge nd den ndvendge enhed. Hvs fltret stopper tl, forrnges arcondtonanlæggets effektvtet, kompressoren kan blve beskadget, og varmeveksleren den ndvendge enhed kan fryse tl. Rengør jævnlgt luftfltret for at undgå dette. Det gør du på følgende måde: Fjern luftfltrene ved at skubbe flteret ud af låseanordnngen mdt på og træk flteret nedad. Fjern støv og snavs fra fltrene med en støvsuger, eller rengør dem med koldt vand. Sørg for, at fltrene er helt tørre før du sætter dem tlbage enheden. De aktverede kulfltre (hvs monteret) kan reaktveres ved at placere dem drekte sollys. Hvs mærkelge lugte stadg forekommer skal de erstattes med nye. Hvs stærke lugte fortsat er et problem, skal du kontakte dn leverandør for fuldstændg rengørng af enheden. Monter flteret korrekt, og sørg for at det sdder helt fast bag låseordnngen. Hvs højre og venstre flter kke sdder ordentlgt fast, kan det medføre funktonsfejl. e Fare e Fare for læsoner og fysske skader! En ødelagt eller beskadget bund kan få enheden tl at falde ned og forårsage fyssk eller materel skade. for læsoner og fysske skader! Afmonter kke udløbet på den udvendge enhed. Frtlægnng af ventlatoren kan være meget farlgt. V råder dg tl at kontakte en dygtg reparatør af arcondtonanlæg eller Vallants teknske servceafdelng for at få udarbejdet en forebyggende servcekontrakt. Dette vl forlænge dt udstyrs levetd og forbedre ydelsen. DK - 5 -

26 Vedlgehold Opbevarng længere td Hvs du kke ønsker at anvende enheden en længere perode: Sæt ventlatoren gang 3-4 tmer ved en temperatur på 30 C, COOL-tlstand og ved høj ventlatorhastghed for at tørre den. Stop enheden og slå den termske magnetkontakt fra. Rengør luftfltrene. Rengør den udvendge enhed. Fjern battererne fra fjernbetjenngen. Før du tænder enheden gen: Sæt battererne tl fjernbetjengen. Sørg for at højre og venstre flter sdder korrekt før drft. Kontroller, at luftfltrene kke er tlstoppede. Kontroller at luftudsugnngen og -ndsugnngen kke er tlstoppede. Tlslut strømmen gen og kør og test systemet alle tlstande. Hvs der bemærkes nogen mærkelge lyde eller ydeevne skal leverandøren kontaktes. e Fare for læsoner og fysske skader! Hvs udstyret fjernes og gennstalleres på et senere tdspunkt, skal du sørge for, at udstyret nstalleres korrekt af personer med godkendte kvalfkatoner (se vejlednng vedr. montør). I modsat fald kan der opstå lækage af vand, lækage af kølemddel, kortslutnng eller endog brand. Fg.. Genanvendelsessymbol. Dt produkt er mærket med et genanvendelsessymbol (se fgur.), hvlket betyder, at du bør tage hensyn tl følgende ved bortkastnng: Smd kke enheden væk sammen med øvrgt usorteret husholdnngsaffald. Kasser udstyret overensstemmelse med relevante lokale og natonale standarder, på en korrekt og mljøvenlg måde. Aflever enheden tl en affaldshåndterngscentral, der er godkendt af de lokale myndgheder tl at transportere den tl en rgtg affaldssorterngscentral. Hvs produktet udskftes med et nyt produkt tl samme brug, skal du aflevere det gamle produkt tl leverandøren af den nye enhed tl korrekt affaldshåndterng. Kontakt de lokale myndgheder, hvs du ønsker flere oplysnnger. Produktet tages ud af brug a Fare for læsoner og fysske skader!: Ved kasserng af produktet, skal du kontrollere, at de nødvendge foranstaltnnger er taget. Det gør du ved at følge trnnene beskrevet nstallatonsvejlednngen modsat rækkefølge og anvende nødvendgt værktøj og beskyttelsesudstyr. Sørg for, at afmonterngen foretages af kvalfcerede, teknsk uddannede personer. b Advarsel: Rsko for forurenng af mljøet ved bortkastelse af enheden. For at undgå dette skal du følge anvsnngerne dette afsnt. b Advarsel: Arcondtonanlæg ndeholder kølemdler, som kræver specel bortskaffelse som affald. De værdfulde materaler arcondtonanlægget kan genbruges

27

28 WAI3-WN-U_DK 04_04, med forbehold for ændrnger og trykfejl.

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere