Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI WN VAI WN VAI WN. Væghængte enheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder"

Transkript

1 Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI WN VAI WN Væghængte enheder DK

2 Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal Indendørs enhed Fjernbetjenng Fjernbetjenngsophængngsbeslag Batterer Møtrkker 5 Skruer Ophængnngsplade Ekstra rørsolerng Dokumentaton Brugermanual Typesklt + EAN 8 5 modelmærkater 5 serenumre Pakkelsten leveres med enheden.

3 INDEX Introdukton Dn skkerhed Anvendte symboler Korrekt brug af enheden... 5 Ekstreme drftsforhold Identfkaton af enheden Overensstemmelseserklærng Beskrvelse af enheden Fjernbetjenng Teknske specfkatoner... 7 Betjenngsvejlednng 6 Oprndelge ndstllnger Isætnng af batterer tl fjernbetjenng Indstllng af ur Betjenngsvejlednng Generelle skkerhedsforanstaltnnger ved brug Funktoner Taster på fjernbetjenng Skærmndkatorer Tp tl brug af fjernbetjenng Lås tl fjernbetjenng Lys funkton Tlslutnng/afbrydelse af enhed Valg af drftstlstand Automatsk tlstand (AUTO) Afkølngstlstand (COOL) Affugtnngstlstand (DRY) Ventlatortlstand (FAN) Opvarmnngstlstand (HEAT) Indstlle luftstrømmens retnng Vælg specalfunktoner Sleep funkton Funktonen TIMER ON/OFF (TILSLUTTE/ AFBRYDE VED HJÆLP AF TIMER) TURBO-funkton X-FAN-funkton TEMP-funkton I FEEL-funkton Aktv onserngsfunkton Frostbeskyttelsesfunkton Indkatorer på den ndvendge enhed Nøddrft og drfttest... Vedlgeholdelse 8 Energspareråd Passende rumtemperatur Elmnaton af klder tl varme eller kulde Drft opvarmnngstlstand (varmepumpe) Rumtemperatur ved fravær Ensartet opvarmnng Nedsat varmeforbrug nattetmerne (SLEEP-funkton) Nedsat varmeforbrug med programmeret drftsperode (TIMER-funkton) Passende vedlgeholdelse af enheden Fejlsøgnng Vedlgeholdelse Rengørng af fjernbetjenng Rengørng af ndvendg enhed Rengørng af luftfltre Rengørng af den udvendge enhed... 5 Opbevarng længere td... 6 Produktet tages ud af brug

4 - 4 -

5 Introdukton Dn skkerhed. Anvendte symboler Ekstreme drftsforhold Dette anlæg er beregnet tl brug de temperaturområder, der er anført fgur.. a Fare: Drekte fare for lv og helbred. Coolng Heatng e Fare: Fare for elektrsk stød. b Advarsel: Potentelt farlg stuaton for produktet og dets omgvelser. Nyttge oplysnnger og anvsnnger.. Korrekt brug af enheden Outdoor Indoor -7-7 Dette anlæg er desgnet og fremstllet med henblk på anvendelse tl temperaturregulerng nden døre ved hjælp af luftkondtonerng. Ansvaret for enhver anvendelse af anlægget tl andre husholdnngs- eller ndustrformål vl alene de personer, der projekterer, nstallerer eller anvender anlægget på en sådan måde. Før håndterng, nstallaton, opstart, anvendelse eller udførelse af vedlgeholdelse på anlægget, skal de personer, der udfører dsse opgaver, have sat sg nd alle nstruktoner og anbefalnger beskrevet anlæggets nstallatonsvejlednng. Opbevar de medfølgende vejlednnger hele enhedens levetd. Oplysnngerne om denne enhed er delt op vejlednnger: nstallatonsvejlednng og brugervejlednng. Fg.. Drftstemperaturområder for anlægget. D.B. Temperatur målt med tør luft. Funktonsevnen for anlægget ændrer sg afhængg af arbejdstemperaturen for udendørsenheden. 3 Identfkaton af enheden Denne vejlednng er gældende for Splt-seren. For at fnde ud af den specfkke modelbetegnelse for det aktuelle anlæg, henvses der tl typeskltene på anlægget. Dette anlæg ndeholder R-40A som kølemddel. R-40A må kke slppes ud atmosfæren: R-40A er en fluorneret drvhusgas, som er omfattet af Kyoto-protokollen, med et global opvarmnngspotentale (GWP) = 975. Kølemdlet dette anlæg skal opsamles korrekt med henblk på genanvendelse, genndvndng eller destrukton før anlægget endelgt bortskaffes. De personer, som udfører vedlgeholdelsesarbejder, der ndebærer håndterng af kølemdlet, skal være besddelse af de nødvendge godkendelser fra de lokale myndgheder. Typeskltene er placeret på de udvendge og ndvendge enheder. DK - 5 -

6 Introdukton 4 Overensstemmelseserklærng Producenten erklærer, at dette anlæg er desgnet og konstrueret overensstemmelse med gældende standarder med henblk på opnåelse af CE- mærknng. Anlægget opfylder de væsentlgste krav de relevante drektver og standarder: 006/95/EF nklusve tlføjelser: Drektv om tlnærmelse af medlemsstaternes lovgvnng om elektrsk materel bestemt tl anvendelse nden for vsse spændngsgrænser. 5 Beskrvelse af enheden Denne enhed består af følgende elementer: -- Indvendg enhed. -- Udvendg enhed. -- Fjernbetjenng. -- Tlslutnnger og kanaler. Fgure 5. vser enhedskomponenterne. Desgnet og bygget henhold tl europæske standarder: -- EN EN EN /08/EF nklusve tlføjelser: Drektv om ndbyrdes tlnærmelse af medlemsstaternes lovgvnng om elektromagnetsk kompatbltet. 4 Desgnet og bygget henhold tl europæske standarder: -- EN EN EN EN EN Fg. 5. Enhedskomponenter. Tlslutnnger og kanaler Rør tl udlednng af kondensvand 3 Udvendg enhed 4 Fjernbetjenng 5 Indvendg enhed 5. Fjernbetjenngen Fjernbetjenngen gør det mulgt at bruge enheden. For at enheden skal modtage sgnaler korrekt, skal fjernbetjenngen pege drekte på ndendørsenheden uden nogen forhndrnger mellem dem

7 Introdukton 5. Teknske specfkatoner Teknske specfkatoner Blledsymbol Beskrvelse Varmepumpe Varmepumpe Systemet er vendbart. Det kan afkøle eller opvarme rummene efter ønske. Kølemddel R-40A Kølemddel uden klorn, økologsk og mljøvenlgt med en større overførselskapactet end R 407 C eller R, hvlket gver langt bedre effektnveauer. Inverter DC teknolog Mere energbesparende end tradtonelle nverter systemer. Inverter teknolog Forbruget tlpasses tl akklmatserngsbehovet på en afpasset måde som garanterer lave energudgfter. Anlægget kan køre under ekstreme temperaturforhold (se sde 3). Aktveret kulflter Flter som elmnerer støv og snavs som crkulerer gennem enheden. Fjernbetjenng Fjernbetjenng med nfrarøde stråler. Varmstartfunkton Indendørsenheden starter først når denne er blevet opvarmet, hvlket hndrer udlednng af kold luft, varmedrft. Autogenstartfunkton Skrer automatsk genstart af enheden efter en strømafbrydelse under de forhold, der var tl stede før afbrydelsen. Ventlbeskyttelse Dette beskytter servceventlerne på den udvendge enhed ved dårlgt vejr. Ant-frost Dette hndrer, at den udvendge enhed fryser vnterhalvåret. Antrust-kabnet Udvendg enhed lavet galvanseret stål og rustfr materaler. Tabel 5. Teknske specfkatoner. DK - 7 -

8 Betjenngsvejlednng 6 Oprndelge ndstllnger 6. Isætnng af batterer tl fjernbetjenng Isæt battererne størrelse AAA, som beskrevet nedenfor (se fgur 6.). Hvs der kke kommer noget frem på skærmen efter tryk på ON/OFF, kan du prøve at vende battererne. Udskft begge batterer samtdg. Hvs fjernbetjenngen kke vrker korrekt - fjern battererne og sæt dem gen efter et par mnutter. Hvs enheden skal tages ud af brug et stykke td - fjern battererne. Hvs der kke vses noget på dsplayet, tryk på reset tasten. A B b Advarsel: Rsko for forurenng af mljøet, hvs battererne kke bortskaffes korrekt. Når du udskfter battererne tl fjernbetjenngen, skal du lægge de brugte batterer passende beholdere. Smd dem aldrg ud med husholdnngsaffaldet. 6. Indstllng af ur Benyt fjernbetjenngen tl at ndstlle enhedens ur, se fgur 6.. Tryk på CLOCK- tasten (UR). AM - eller PM -ndkatorerne begynder at blnke på fjernbetjenngens skærm. Tryk på HOUR-tasterne (TIME) for ndstllng af ønsket tdspunkt: Fg. 6. Isætnng af batterer tl fjernbetjenng. Batterdæksel Batterer A Trykområde tl åbnng af dæksel B Batterrum Fjern batterdækslet ved at trykke forsgtgt på zone A og presse dækslet ned. Sæt batterer fjernbetjenngen, og kontroller, at de vender rgtgt forhold tl postv og negatv polartet (markeret på batterrummet). Tryk på +/- tasterne øger eller reducerer tmendstllngen med mnut ad gangen. Ved at holde +/- tasterne nede kan du øge eller reducere tden hurtgere. Tryk på SET-tasten (INDSTIL) for at bekræfte tdsndstllngerne. AM - eller PM -ndkatorerne holder op med at blnke, og uret begynder at gå. Sæt dækslet på gen. Tryk på ON/OFF-knappen (se fgur 7.) for at kontrollere, at battererne er sat rgtgt

9 Betjenngsvejlednng 7 Betjenngsvejlednng 7. Generelle skkerhedsforanstaltnnger ved brug a Fare for læsoner og fysske skader!: -Lad kke børn lege med arcondtonanlægget. Enheden er kke beregnet tl at blve brugt af børn. -Placer kke tng oven på arcondtonanlægget. -Slut kke udstyret tl under anvendelse af nsekt- eller sprøjtegfte. Dsse kan hobe sg op enheden og have helbredsskadelge vrknnger på personer med allerger over for bestemte kemske stoffer. -Undgå længere peroder med kølg luft eller ekstreme temperaturer rummet. Det kan være skadelgt for helbredet. -Brug kke enheden tl opbevarng af mad, brugsgenstande, planter eller dyr. -Stk kke fngre eller andre genstande nd luftndsugnnger eller -udsugnnger eller mellem enhedens lameller, mens den er drft. Ventlatorens høje hastghed kan forårsage læsoner. -Husk altd at afbryde enheden, før åbnng af luftndtaget. Afbryd aldrg enheden ved at trække lednngen. Fg Indstllng af ur. CLOCK-tast (UR) Tasten HOUR (op/ned) 3 SET-tast -Efterlad kke lednngen sammenrullet, og pas på kke at beskadge lednngen. Efter nstallatonen skal stkket være let at nå. -Ødelæg kke nogen dele af enheden, der ndeholder kølemddel ved at stkke hul arcondtonanlæggets rør med skarpe eller spdse genstande, ved at knuse eller vrde rør eller ved at skrabe belægnngen af overfladen. Hvs kølemdlet sprøjter ud og kommer øjnene, kan det resultere alvorlge øjenskader. Søg straks lægehjælp. -Afbryd kke drften af arcondtonanlægget ved at trække lednngen. DK - 9 -

10 Betjenngsvejlednng a Fare for læsoner og fysske skader!: Fare for brand og eksploson. -Beskadgede arcondtonanlæg bør kke sættes drft. I tlfælde af tvvl, skal du kontakte dn leverandør. -Arcondtonanlægget skal jordes korrekt overensstemmelse med specfkatonerne. -Placer aldrg en varmeklde med åben flamme luftstrømmen fra anlægget. Anvend aldrg spraydåser eller andre brændbare gasser nærheden af klmaanlægget. Dette kan forårsage brand. 7. Funktoner 7.. Taster tl fjernbetjenng -Ved regstrerng af uregelmæssgheder af nogen art (f.eks. en brændt lugt) skal strømforsynngen tl enheden straks afbrydes, hvorefter forhandleren kontaktes med henblk på korrekt procedure efterfølgende. Hvs du fortsat anvender enheden på trods af dsse uregelmæssgheder, rskerer den at tage skade og forårsage kortslutnng eller brand. -Hvs strømforsynngen er beskadget, skal den udskftes af fabrkanten eller dennes servceværksted eller af en kvalfceret person. -Hvs skrngen tl den ndvendge enhed er sprunget, skal du ændre den med type T.3.5A / 50V. Hvs skrngen tl den udvendge enhed er sprunget, skal den udskftes med type T.5A/50V Lednngsførng skal ske henhold tl de lokale standarder For at beskytte apparatet, skal du slukke for anlægget først og afbryde strømmen efter mndst 30 sekunder Rng tl en faguddannet teknker for at skre værksættelse af de nødvendge forholdsregler for at undgå udslp af kølemddel. Udsvende kølemddel af en vs tæthed kan forårsage ltmangel. 6 7 e Fare: Fare for elektrsk stød. Betjen kke anlægget med våde eller fugtge hænder b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. - Placer kke genstande på den udvendge enhed. Fg. 7. Oversgt over taster. ON/OFF-tast (TÆND/SLUK) +/- tast 3 FAN-tast (VENTILATOR) 4 I FEEL-tast 5 SLEEP-tast (NATFUNKTION) 6 TIMER-ON tast 7 TIMER-OFF tast 8 X-FAN tast 9 LIGHT-tast, tænder og slukker for lyset på dsplayet 0 TURBO-tast CLOCK-tast (UR) TEMP-tast (TEMPERATUR) 3 ACTIVE IONIZER-tast 4 SWING-tast (LUFTSTRØMMENS RETNING OP/NED) 5 MODE-tast (TILSTAND) - 0 -

11 Betjenngsvejlednng 7.. Skærmndkatorer 7.3 Tp tl brug af fjernbetjenng Følg nedenstående anbefalnger for brug af fjernbetjenngen: Ved brug skal du rette sgnalet fra senderen drekte mod modtageren på den ndvendge enhed. Afstanden mellem sender og modtager må kke være større end 7 m. Undgå forhndrnger mellem sender og modtager. Reducer afstanden mellem fjernbetjenngen og den ndvendge enhed områder med fluorescerende lys, elektronsk tænd/sluk-funkton sat tl eller trådløse telefoner. Tab eller slå kke på fjernbetjenngen Lås tl fjernbetjenng For at låse taster og skærm på fjernbetjenngen: Tryk på - & + tasterne på samme td to sekunder. De øvrge taster deaktveres. Statusndkatoren for LOCK-funktonen kommer frem. For at deaktvere låsen: Tryk på - & +-tasterne samtdgt gen. De øvrge taster aktveres. Fg. 7. Oversgt over ndkatorer. Statusndkatoren for LOCK-funktonen forsvnder. TURBO-ndkator TRANSMISSON-ndkator 3 FREEZE PROTECTION-ndkator 4 Ar-ndcator (funktonen er kke tlgængelg for denne model) 5 Actve Ionzer-ndcator 6 X-FAN-ndkator 7 TEMPERATURE-ndkator 8 TIMER-ndkator 9 LOCK-ndkator (LÅS) 0 SWING-ndkator (LUFTSTRØMMENS RETNING OP/NED) TEMP-ndkator (TEMPERATUR) LIGHT-ndkator 3 SLEEP-ndkator 4 HEAT MODE-ndkator 5 FAN MODE-ndkator 6 DRY MODE-ndkator 7 COOL MODE-ndkator 8 AUTO MODE-ndkator 9 I FEEL-ndkator 0 FAN SPEED-ndkator 7.3. Lys funkton Tryk på LIGHT-tasten mndre end sekunder for at oplyse dsplayet på den ndvendge enhed. For at slukke lyset, tryk gen på LIGHT-tasten mndre end sekunder. 7.4 Tlslutnng/afbrydelse af enhed For at tlslutte enheden: Tryk på ON-tasten på fjernbetjenngen; enheden går gang. For at afbryde enheden: Tryk på OFF-tasten på fjernbetjenngen; enheden stopper. DK - -

12 Betjenngsvejlednng 7.5 Valg af drftstlstand 7.5. Automatsk tlstand (AUTO) I automatsk tlstand vælger arcondtonanlægget automatsk afkølngs- (COOL) eller opvarmnngstlstand (HEAT) forhold tl den aktuelle, omgvende temperatur. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. I COOL-tlstand er den ndstllede rumtemperatur 5 C. Over denne rumtemperatur vl enheden køre COOL-tlstand I HEAT-tlstand er den ndstllede rumtemperatur 0 C. Under denne rumtemperatur vl enheden køre HEAT-tlstand Fg. 7.4 Drftstlstande. Vælg automatsk drftstlstand (AUTO). 3 Tryk på TEMP/TIME-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Ved tryk på -/+-tasterne reduceres eller forøges temperaturndstllngen med C. Når ventlatoren sættes AUTO-tlstand, ndstller arcondtonanlægget automatsk ventlatorhastgheden forhold tl den aktuelle, omgvende temperatur. Fg. 7.3 Automastsk valg af drftstlstand - / + taster MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for AUTO-tlstand - -

13 Betjenngsvejlednng 7.5. Afkølngstlstand (COOL) I afkølngstlstand tllader arcondtonanlægget kun afkølng. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): I afkølngstlstand anbefales det at vende gtteret vandret. Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 4 Fg. 7.6 Drftstlstande. Vælg afkølngstlstand (COOL). Tryk på TEMP-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på -/+-tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur Fg. 7.7 Ventlatorhastghed. I afkølngstlstand kan længerevarende brug af enheden et område med meget høj luftfugtghed resultere, at der falder vanddråber på gtteret tl den ndvendge enhed. Fg. 7.5 Vælg afkølngstlstand. -/+-tast (forøge/reducere) FAN-tast (VENTILATOR) 3 MODE-tast (TILSTAND) 4 Indkator for COOL-tlstand DK - 3 -

14 Betjenngsvejlednng Affugtnngstlstand (DRY) I affugtnngstlstand arbejder arcondtonanlægget på at fjerne fugten luften. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 3 Fg. 7.9 Drftstlstande. Vælg affugtnngstlstand (DRY). Tryk på -/+-tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på TEMP-tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Når ventlatoren sættes DRY-tlstand, vælger arcondtonanlægget automatsk den lave ventlatorhastghed for den mest effektve tlstand. I affugtnngstlstand kan længerevarende brug af enheden et område med meget høj luftfugtghed resultere, at der falder vanddråber fra gtteret på den ndvendge enhed. Fg. 7.8 Vælge affugtnngstlstand. -/+-tast (øge/reducere) MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for DRY-tlstand - 4 -

15 Betjenngsvejlednng Ventlatortlstand (FAN) I ventlatortlstand (FAN) er SLEEP funktonen deaktveret. For at aktvere ventlatortlstand: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. De forskellge drftstlstande blver vst. 3 Fg. 7. Drftstlstande. Vælg ventlatortlstanden Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur 7. Fg. 7. Ventlatorhastghed. Fg. 7.0 Vælg ventlatortlstand. FAN-tast (VENTILATOR) MODE-tast (TILSTAND) 3 Indkator for ventlatortlstand (FAN) DK - 5 -

16 Betjenngsvejlednng Opvarmnngstlstand (HEAT) I opvarmnngstlstand tllader arcondtonanlægget kun opvarmnng. For at aktvere: Med enheden tlsluttet (se afsnt 7.4): Tryk på MODE-tasten. 4 Fg. 7.4 Drftstlstande. Vælg drftstlstanden HEAT. Tryk på -/+ tasterne for at vælge temperaturndstllng. Tryk på -/+ tasterne øger eller reducerer temperaturndstllngen med ºC. Tryk på FAN-tasten for at vælge ventlatorhastghed. Hver gang du trykker på FAN-tasten, ændres ventlatorhastgheden, som vst på fgur Fg. 7.5 Ventlatorhastghed. I opvarmnngstlstand (HEAT) stopper den varme luft efter en kort perode på grund af den funkton, der skal hndre kolde luftstrømme. 7.6 Indstlle luftstrømmens retnng Luftstrømmens retnng kan ndstlles både lodret og vandret. Fg. 7.3 Vælg opvarmnngstlstand. -/+ taster (reducere/øge) FAN-tast (VENTILATOR) 3 MODE-tast (TILSTAND) 4 Indkator for HEAT-tlstand e Fare for læsoner og fysske skader!: Undgå at kroppen kommer drekte kontakt med kraftge luftstrømme. Udsæt kke dyr eller planter for den drekte luftstrøm. De kan tage skade. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Åbn kke gtteret på den ndvendge enhed manuelt. Hvs gtteret kke fungerer rgtgt, skal du standse enheden et mnut og genstarte den med de nødvendge ndstllnger på fjernbetjenngen

17 Betjenngsvejlednng 7.7 Vælg specalfunktoner 7.7. Sleep funkton Tlstandene COOL, HEAT kan ndstlles om natten for at undgå overdreven temperatursstgnng eller -fald. For at aktvere: Vælg den ønskede drftstlstand (se afsnt 7.5). Tryk på SLEEP-tasten. I tlstanden COOL Den omgvende temperatur stger ºC per tme de første to tmer forhold tl den ndstllede temperatur de første to tmer. Denne nye temperatur fastholdes de næste 5 tmer og reduceres herefter gradvst gen de næste to tmer for at nå den oprndelg ndstllede temperatur. I HEAT-tlstand Den omgvende temperatur falder ºC per tme de første to tmer forhold tl den ndstllede temperatur. Denne nye temperatur fastholdes de næste 5 tmer og forøges herefter gradvst gen de næste to tmer for at nå den oprndelg ndstllede temperatur. Når SLEEP funktonen er aktveret, kører ventlatoren ved lav hastghed. Fg. 7.6 Vælg SLEEP-funktonen. SLEEP-tast Indkator for SLEEP-funkton DK - 7 -

18 Betjenngsvejlednng 7.7. Funktonen TIMER ON/OFF (TILSLUTTE/ AFBRYDE VED HJÆLP AF TIMER) Enheden kan tlsluttes/afbrydes ved hjælp af tmeren. For at programmere en tlslutnngstd for enheden: Tryk på TIMER ON tasten, mens enheden er afbrudt. TIMER ON ndkatoren begynder at blnke. Indstl det ønskede starttdspunkt ved hjælpe af -/+ tasterne. Tryk på TIMER ON tasten gen for at bekræfte starttdspunktet. For at programmere en afbrydelsestd for enheden: Tryk på TIMER OFF tasten, mens enheden er tlsluttet. TIMER OFF ndkatoren begynder at blnke. Indstl den ønskede afbrydelsestd for enheden ved hjælp af -/+ tasterne. Tryk på TIMER OFF tasten gen for at bekræfte afbrydelsestden. For at annullere: Tryk på TIMER ON eller TIMER OFF tasten gen. REPEAT funktonen er tlgængelg som standard. Hvs programmet kke annulleres, vl det gentages daglgt. Husk at ndstlle uret rgtgt, før du ndstller tmeren. Genstart tdsndstllngen efter udskftnng af batterer eller efter eventuelt strømsvgt. 3 4 Fg. 7.7 Vælg TIMER-funkton. Indkator for TIMER ON/OFF-funkton -/+ taster (reducere/forøge) 3 TIMER ON-tast 4 TIMER OFF-tast - 8 -

19 Betjenngsvejlednng TURBO-funkton X-FAN funkton Benyt TURBO-funktonen, når du har brug for hurtg opvarmnng (HEAT MODE) eller afkølng (COOL MODE). Fg. 7.9 Vælg X-FAN-funktonen. Fg. 7.8 Vælg TURBO-funktonen. Indkator for TURBO-funktonen TURBO-tast For at aktvere TURBO-funktonen: Hold TURBO-tasten nede to sekunder. Indkator for X-FAN X-FAN-tasten Ved tryk på X-FAN -tasten COOL eller DRY tlstand, vl ndkatoren lyse op dsplayet og den ndvendge enheds ventlator vl køre ca. to mnutter, selv efter at have afbrudt enheden eller programmeret en afbrydelse. Efter de to mnutter vl enheden automatk slukke og den ndvendge enheds ndkator for COOL-tlstand vl glmte hvert 0. sekund. Dette bevrker at fugt den ndvendge enhed fjernes så den holdes tør og forhndrer bakteredannelse og rust på komponenterne. X-FAN funktonen er kke tlgængelg AUTO, FAN eller HEAT tlstand. DK - 9 -

20 Betjenngsvejlednng Temp funkton I Feel funkton Fg. 7.0 Vælg TEMP funkton. TEMP-tast Indkator for TEMP funkton Denne funkton vser den ndstllede temperatur for den ndvendge enhed og omgvelselsestemperaturen på den ndvendge enheds dsplay. Ved tryk på TEMP-tasten vses: Indstllet temperatur Fg. 7. I FEEL funkton I FEEL-tast Indkator for I FEEL funkton Tryk på denne tast for at tænde I FEEL funktonen. Fjernbetjenngen regstrerer temperaturen fra omgvelserne og sender sgnal tlbage tl den ndvendge enhed for tlpasnng af luftstrømsvolumen og følgelgt temperaturen for at gve optmal temperatur alt mens der spares på energen. Tryk på tasten gen for at annullere I FEEL funktonen. Indendørs omgvende temperatur Udendørs omgvende temperatur (kke tlgængelg for denne model) - 0 -

21 Betjenngsvejlednng Aktv onserngsfunkton Frostbeskyttelsesfunkton 4 3 Fg. 7. Vælg ACTIVE IONIZER funkton. X-FAN-tast Indkator for X-FAN funkton vses på fjernbetjenngen når du trykker på ACTIVE IONIZER knappen fre på hnanden følgende gange. Denne funkton renser luften et rum gennem den elektrske ladnng af luftmolekyler, skaber negatve oner ved hjælp af elektrctet. En on er en ladet partkel, enten postvt eller negatvt. Modsætnnger tltrækkes, således at negatve oner søger at fylde luften og postvt ladede partkler, såsom støv, bakterer, pollen, røg, og mange andre allergener. Fg. 7.3 Valg af FREEZE PROTECTION funkton Indkator for FREEZE PROTECTION funkton CLOCK-tast 3 TEMP-tast 4 Indkator for HEAT-tlstand Brug FREEZE PROTECTION funktonen tl automatsk at tlpasse temperaturen tl 8 C opvarmnngstlstand. For at aktvere: Tryk på tasterne CLOCK og TEMP samtdgt mere end to sekunder. Gentag proceduren for at deaktvere. Tryk på tasten gen for at deaktvere funktonen. DK - -

22 Betjenngsvejlednng 7.8 Indkatorer på den ndvendge enhed Fg. 7. Oversgt over dsplayet på den ndvendge enhed. Indkator for HEATING funkton Indkator for COOLING funkton 3 Indkator for TEMPERATURE 4 Indkator for ON-OFF 5 Indkator for DEFROST funkton 7.9 Nøddrft Anvend kun denne funkton, hvs fjernbetjenngen er gået stykker eller forsvundet. For at aktvere: Tryk på kontakten nøddrft/drfttest. Der høres en hyletone, der betyder, at funktonen er blevet aktveret. Fg 7. Kontakt tl nøddrft/drfttest Betjenngsrækkefølge: Ved det første tryk på tasten, går enheden på Auto-tlstand. Ved det andet tryk på tasten, slukkes enheden. Under nøddrft kører enheden som standard AUTOtlstand. - -

23 Vedlgehold 8 Energspareråd 8. Passende rumtemperatur Indstl rumtemperaturen tl en passende værd for at skre fyssk velbefndende og komfort og under alle omstændgheder overholde jurdske standarder. Alle grader over denne værd øger energforbruget betydelgt. Temperaturen bør også passe tl rummets specfkke anvendelse: Temperaturen tomme rum og soveværelser behøver kke at være den samme som opholdsrummet. 8. Elmnaton af klder tl varme eller kulde Hvs der er klder tl enten varme ( afkølngstlstand) eller kulde ( opvarmnngstlstand), der kan elmneres, bør du gøre det (f.eks. et vndue eller en dør, der kke er ordentlgt lukket). Dette skrer et lavere energforbrug for enheden. 8.3 Drft opvarmnngstlstand (varmepumpe) Dn enhed vrker som varmepumpe opvarmnngstlstand, dvs.den trækker varme nd udefra (va den udvendge enhed) og frgver den nde (va den ndvendge enhed). Ikke desto mndre producerer et almndelgt opvarmnngssystem varme udelukkende ved energforbrug. Derfor er opvarmnng af et rum med varmepumpe langt mere økonomsk end med almndelg varme (radatorer, varmeapparater, fyr etc.). 8.4 Rumtemperatur ved fravær I opvarmnngstlstand kan der spares ved at holde rumtemperaturen ca. 5ºC lavere end den normale temperatur. En redukton på mere end de 5º C gver kke større energbesparelser, eftersom der kræves større varmestyrke tl de efterfølgende drftsperoder normal drftstlstand. Det kan kun svare sg at sænke temperaturen yderlgere ved længere fraværsperoder, f.eks. ved ferer og hellgdage. Om vnteren er det meget vgtgt at sørge for frostskrng. 8.5 Ensartet opvarmnng I et hus er det ofte kun et rum, der er opvarmet. Ud over de flader, der afgrænser dette område, dvs. vægge, døre vnduer, loft og gulv, kan opvarmnngen de tlstødende rum heller kke kontrolleres: utlsgtet varmetab er resultatet. Det er derfor umulgt at opvarme rummet tlstrækkelgt, og man får en ubehagelg kuldefornemmelse (det samme sker, når man lader døre mellem opvarmede og uopvarmede rum stå åbne). Dette er en falsk besparelse: der er tændt for varmen, men rumtemperaturen er kke behagelg. Man opnår større komfort og en mere fornuftg drft ved ensartet opvarmnng af alle rummene et hus, når man tager højde for hver enkelt rums funkton (temperaturen tomme rum eller soveværelser skal kke være den samme som opholdsrummet). 8.6 Nedsat varmeforbrug nattetmerne (SLEEPfunkton) Dn enhed har en SLEEP-funkton, der gør det mulgt automatsk at ændre temperaturen om natten forhold tl de forndstllede værder ( opvarmnngstlstand falder temperaturen en smule; afkølngstlstand stger temperaturen en smule). På den måde opnås større komfort, samtdg med at elforbruget falder. Se afsnt 7.7., hvs du ønsker at læse mere om SLEEPfunktonen). 8.7 Nedsat varmeforbrug med programmeret drftsperode (TIMER-funkton) Ved at bruge TIMER-funktonen kan du bestemme, hvornår du ønsker, dn enhed skal gå drftstlstand. Det er derfor mulgt at programmere dn enhed tl kun at køre, når det er nødvendgt, og dermed skre, at den er økonomsk drft. 8.8 Passende vedlgeholdelse af enheden En enhed perfekt stand er effektv drft og udnytter energforbruget maksmalt. Sørg for passende vedlgeholdelse af dn enhed (du kan læse mere herom afsnt 0). Kontroller sær, at fltrene er rene, og at luftndsugnng og -udsugnng kke blokeres på hverken den ndvendge eller udvendge enhed. DK - 3 -

24 Vedlgehold 9 Fejlsøgnng Nedenstående tabel beskrver en række problemer sammen med mulge årsager og løsnnger, se tabel 9.. Hvs dsse kke løser problemet, skal du kontakte dn sædvanlge nstallatør eller Vallant kundeservce. SYMPTOMER MULIGE ÅRSAGER MULIGE LØSNINGER Systemet starter kke øjeblkkelgt Når enheden er stoppet vl den kke genstarte før Vent 3 mnutter på at genstarte enheden efter 3 mnutter for at beskytte systemet Når strømmen er afbrudt og tlsluttes gen, vl beskyttelseskredsløbet vrke tre mnutter foar at Vent 3 mnutter efter at have sat strøm tl før der genstartes bekytte enheden Systemet vrker overhovedet kke Lednngen er kke korrekt tlsluttet Tlslut lednngen korrekt (ventlaton går kke gang) Strømafbrydelse Slå strømmen tl gen Skrngen er gået Udskft skrngen. Benyt kun de korrekte skrnger tl hver model. Anvend kke kabel eller andet materale tl at udskfte skrngen. Dette kan forårsage brand Utlstrækkelg opvarmnng eller nedkølng Døre og/eller vnduer er åbne Luk døre og/eller vnduer Varmeklde nærheden (f.eks. mange mennesker Fjern varmeklden, hvs det er mulgt. rummet) Termostaten er sat tl en ekstremt høj temperatur Indstl temperaturen korrekt afkølngstlstand eller ekstremt lav opvarmnngstlstand Genstand foran luftndsugnng eller - udsugnng. Fjern genstanden for at få en ordentlg luftcrkulaton. Den omgvende temperatur har kke nået det Vent et øjeblk angvne nveau Snavset eller tlstoppet luftflter Rengør luftfltret (luftfltret skal rengøres hver 5. dag) Er der nogen drekte sollys gennem vnduet under køledrft? Brug et gardn for at beskytte arcondtonanlægget Der høres støj Der forekommer lugte Ds eller damp blæses fra enheden Table 9. Fejlsøgnng. Der høres en gurglende lyd under drft eller når enheden stoppes. Denne støj er højere de første -3 mnutter af drften Der høres en knagende lyd under drften Dette er normalt for et arcondtonanlæg. Lyden forårsages af kølemdlet som løber systemet Dette er normalt for et arcondtonanlæg. Lyden forårsages af kabnettet som udvdes eller sammentrækkes som følge af temperaturændrnger Rengør luftfltrene Hvs lyden er høj og kommer fra lamellerne under drft, kan luftfltrene være snavsede Dette er ford systemet crkulerer lugte fra Stuaton behøver kke nogen akton omgvelserne ndenfor (møbler, cgaretter) Under COOL eller DRY tlstanden, kan er blæses Stuaton behøver kke nogen akton ds pga. pludselg kølng af ndendørsluften

25 Vedlgehold 0 Vedlgeholdelse e Fare: e Fare: Fare for elektrsk stød. Afbryd enheden og den termske magnetkontakt, før du går gang med at udføre vedlgeholdelsesarbejder på anlægget. Dette forhndrer skader. Fare for elektrsk stød. Rengør kke enheden med vand. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Anvend kke benzn, opløsnngsmdler eller polermdler tl rengørngen. b Advarsel: Varmt vand over 40ºC kan forårsage msfarvnng eller deformtet. b Advarsel: Rsko for nedbrud eller funktonssvgt. Påmonter kke parfumesystemer, antlugtsystemer etc. fltret eller ndvendgt luft tlbageførngen. Dette kan beskadge og tlsnavse varmeveksleren. Installer om nødvendgt dsse systemer ved enhedens udgang, men sørg for, at de kun er aktve, når ventlatoren er tændt. 0.4 Rengørng af den udvendge enhed b Advarsel: Brug altd passende personlge værnemdler (hjelm, handsker, skkerhedsstøvler og beskyttelsesbrller). Tør enhedens udvendge sde med en tør klud. Fjern jævnlg støv fra åbnngens overflade. Rengør jævnlgt varmeveksleren med en blød børste, hvs enheden er placeret støvede omgvelser. Tjek også jævnlgt bunden på den udvendge enhed. 0. Rengørng af fjernbetjenngen Tør fjernbetjenngen med den tør klud, Brug kke vand. Brug kke glasrens eller kemske klude. 0. Rengørng af ndvendg enhed Tør enhedens udvendge sde med en tør klud. Tl vanskelge pletter, skal du bruge et neutralt rengørngsmddel fortyndet med vand. Fjern overskydende vand fra kluden før aftørrng. Fjern overskydende rengørngsmddel fra enheden. 0.3 Rengørng af luftfltre Luftfltret forhndrer støv fra rummet at trænge nd den ndvendge enhed. Hvs fltret stopper tl, forrnges arcondtonanlæggets effektvtet, kompressoren kan blve beskadget, og varmeveksleren den ndvendge enhed kan fryse tl. Rengør jævnlgt luftfltret for at undgå dette. Det gør du på følgende måde: Fjern luftfltrene ved at skubbe flteret ud af låseanordnngen mdt på og træk flteret nedad. Fjern støv og snavs fra fltrene med en støvsuger, eller rengør dem med koldt vand. Sørg for, at fltrene er helt tørre før du sætter dem tlbage enheden. De aktverede kulfltre (hvs monteret) kan reaktveres ved at placere dem drekte sollys. Hvs mærkelge lugte stadg forekommer skal de erstattes med nye. Hvs stærke lugte fortsat er et problem, skal du kontakte dn leverandør for fuldstændg rengørng af enheden. Monter flteret korrekt, og sørg for at det sdder helt fast bag låseordnngen. Hvs højre og venstre flter kke sdder ordentlgt fast, kan det medføre funktonsfejl. e Fare e Fare for læsoner og fysske skader! En ødelagt eller beskadget bund kan få enheden tl at falde ned og forårsage fyssk eller materel skade. for læsoner og fysske skader! Afmonter kke udløbet på den udvendge enhed. Frtlægnng af ventlatoren kan være meget farlgt. V råder dg tl at kontakte en dygtg reparatør af arcondtonanlæg eller Vallants teknske servceafdelng for at få udarbejdet en forebyggende servcekontrakt. Dette vl forlænge dt udstyrs levetd og forbedre ydelsen. DK - 5 -

26 Vedlgehold Opbevarng længere td Hvs du kke ønsker at anvende enheden en længere perode: Sæt ventlatoren gang 3-4 tmer ved en temperatur på 30 C, COOL-tlstand og ved høj ventlatorhastghed for at tørre den. Stop enheden og slå den termske magnetkontakt fra. Rengør luftfltrene. Rengør den udvendge enhed. Fjern battererne fra fjernbetjenngen. Før du tænder enheden gen: Sæt battererne tl fjernbetjengen. Sørg for at højre og venstre flter sdder korrekt før drft. Kontroller, at luftfltrene kke er tlstoppede. Kontroller at luftudsugnngen og -ndsugnngen kke er tlstoppede. Tlslut strømmen gen og kør og test systemet alle tlstande. Hvs der bemærkes nogen mærkelge lyde eller ydeevne skal leverandøren kontaktes. e Fare for læsoner og fysske skader! Hvs udstyret fjernes og gennstalleres på et senere tdspunkt, skal du sørge for, at udstyret nstalleres korrekt af personer med godkendte kvalfkatoner (se vejlednng vedr. montør). I modsat fald kan der opstå lækage af vand, lækage af kølemddel, kortslutnng eller endog brand. Fg.. Genanvendelsessymbol. Dt produkt er mærket med et genanvendelsessymbol (se fgur.), hvlket betyder, at du bør tage hensyn tl følgende ved bortkastnng: Smd kke enheden væk sammen med øvrgt usorteret husholdnngsaffald. Kasser udstyret overensstemmelse med relevante lokale og natonale standarder, på en korrekt og mljøvenlg måde. Aflever enheden tl en affaldshåndterngscentral, der er godkendt af de lokale myndgheder tl at transportere den tl en rgtg affaldssorterngscentral. Hvs produktet udskftes med et nyt produkt tl samme brug, skal du aflevere det gamle produkt tl leverandøren af den nye enhed tl korrekt affaldshåndterng. Kontakt de lokale myndgheder, hvs du ønsker flere oplysnnger. Produktet tages ud af brug a Fare for læsoner og fysske skader!: Ved kasserng af produktet, skal du kontrollere, at de nødvendge foranstaltnnger er taget. Det gør du ved at følge trnnene beskrevet nstallatonsvejlednngen modsat rækkefølge og anvende nødvendgt værktøj og beskyttelsesudstyr. Sørg for, at afmonterngen foretages af kvalfcerede, teknsk uddannede personer. b Advarsel: Rsko for forurenng af mljøet ved bortkastelse af enheden. For at undgå dette skal du følge anvsnngerne dette afsnt. b Advarsel: Arcondtonanlæg ndeholder kølemdler, som kræver specel bortskaffelse som affald. De værdfulde materaler arcondtonanlægget kan genbruges

27

28 WAI3-WN-U_DK 04_04, med forbehold for ændrnger og trykfejl.

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com Brugsanvsnng I-øret høreapparater resound.com Serenummer Modelnummer Batterstørrelse og -model Venstre høreapparat Serenummer Modelnummer Højre høreapparat IIC CIC ITC størrelse 10A ITC ITE størrelse 13

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere