LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Februar 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007

3 MÅRSLET-bladet FEBRUAR MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidebilleder Fotos: Jørgen Lauridsen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1775 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Post Danmark. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf Vi holder fanen højt! Mårslet flagallé har i over 20 år været en naturlig del af bybilledet ved officielle flagdage, konfirmationer og andre mærkedage. Det har været en del af vores lille bys identitet og en pryd for øjet. Overskriften kan derfor virke lidt misvisende, nu når vi for en stund pakker flagalléen i mølposen. For en periode siden meddelte Per Enevoldsen, at familien ønskede at stoppe med at sætte flagene op med udgangen af Det er en opgave som Per og hans familie stabilt har udført de seneste 16 år. Faktisk har det fungeret så godt, at det vel kun er de færreste som har tænkt over, hvordan alléen nu blev hejst og blev taget ned igen inden solnedgang. På vegne af Fællesrådet skal der lyde en meget stor tak, til Per og hans familie for det store frivillige foreningsarbejde, i har udført med denne opgave igennem årene. Fællesrådets bestræbelser på at finde en afløser har ikke båret frugt også uagtet at der medfølger et mindre honorar for udførelse af opgaven. Derfor pakker vi nu flagalléen sammen i mølposen, indtil vi har fundet en løsning på, hvordan vi igen får løst opgaven. Jeg håber naturligvis på, at den flagløse periode må blive kort og løst inden forårets konfirmationer. Vi har øjne og ører åbne for at finde en brugbar løsning. Det er ikke første gang i foreningsverdenen, at en aktivitet er ophørt eller stoppet i en periode, fordi ingen har påtaget sig opgaven. Når behovet bliver stort nok, så kommer foreningsfolket normalt til hjælp, og jeg er sikker på at det også vil gå flagalléen sådan. Derfor holder vi fortsat fanen højt. Fortsat god dag. Ivan Dybvad Formand for Mårslet Fællesråd Tryk: Werks offset A/S Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Ivan Dybvad Gyldenkronesvej Mårslet Tlf Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Kurt Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007 Stort og småt fra Fællesrådet Indledning Det følgende er i hovedsagen et sammendrag fra fællesrådets novembermøde med vægten lagt på nyheder. Revision af kommuneplanen Vi havde besøg af sekretariatschef Birgit Donslund, Århus Kommune, Teknik & Miljø, der gav os et fint indblik i processen frem mod revision af kommuneplanen. Den store mulighed for at påvirke planen fra vores side vil ligge i foråret Ansøgninger vedr. økonomiske midler - Halgruppen har søgt om hel eller delvis dækning af udgift på kr. til brugerundersøgelse. Vi dækker halvdelen. Pengene vil gå fra den pulje, der var hensat til Væreby/Leveby aktiviteter. - Kunstskolen søger om penge, der skal bidrage til det kreative og kunstneriske liv i byen, herunder kreativ udfoldelse og udstillinger skabt af borgerne selv. Fællesrådet vil støtte med op til kr. til materialer til åbent projekt for børn. Trafik - Trafik og Veje, Politiet og bygningsinspektoratet er blevet kontaktet for at få begrænset lastbiltrafikkens hastighed og omfang på Obtrupvej/ Tandervej. Det er ikke helt klart, hvem der kan gøre noget, men politiet følger udviklingen. - Trafikkampagnegruppen søger et (gerne flere) nye medlemmer. De har desuden planer om en mørkekampagne. - Der har været møde med de andre fællesråd i Århus Syd om Beder- Bering vejen. Vi følger forslaget i byrådet om projektering tæt - og skal vedholdende være opmærksomme på projektet. Hal-gruppen - De foreløbige skitser er sendt til Lokale- og anlægsfonden. Vi har fået en kvittering for modtagelsen og et løfte om et snarligt svar. Langballe-udvalget - Poul H. Poulsen har undersøgt emnet og har vedhæftet et eksempel på en bevarende lokalplan for en tilsvarende landsby. I dette tilfælde Tåstrup ved Harlev. - Poul vil foreslå Langballerepræsentanterne, at vi udarbejder en råskitse til en tilsvarende lokalplan for Langballe og uddrager et resumé af heraf som forslag til indarbejdelse i kommuneplanrevisionen. Børn-og ungeudvalget - Henvendelserne til B&U-rådmand Louise Gade omkring institutionspladssituationen i Mårslet har ikke givet resultat i form af mødeaftale. Og faktisk er situationen på området, at der er et par ledige institutionspladser i byen. Så vi venter lidt - Der har som tidligere refereret været afholdt et møde med emnet Fritidssport med DGI Østjyllands projektleder, Else Najbjerg, der gennemgik muligheder og betingelser for et projekt i Mårslet. Vi har på efterfølgende B&U møde aftalt at arbejde videre med et projekt med udgangspunkt i HalHuset. Et gennemgående tema i projektet vil være en række smagsprøver på marginal-sportsgrene, f. eks windsurfing, kajakroning, vandski, motocross, osv. Vi vil på net og i blad opfordre forældre med interesse for de forskellige sportsgrene om deltagelse i form af instruktion og oplysning. MÅRSLET FÆLLESRÅD Miljø - Vi har fået tilsagn fra Rikke Kroier om Århus Kommunes bidrag til forskønnelse af området mellem OKtanken og Hørretvej: fjerne eksisterende beplantning, levere bøgeplanter til bøgepur og foretage én årlig klipning. Resten skal vi selv bidrage med. D.v.s. praktisk arbejde. Jørgen Brandt Andersen er tovholder. - Der afholdes snarest muligt møde med Banestyrelsen vedr. forskønnelse af området ved stationen. Her er Ulrik og Karin Björnsson tovholdere. Poul H. Poulsen deltager også. - Vedr. drikkevand har Natur- og miljøgruppen aftalt at næste mødes tema bliver indsats for drikkevandet i Mårslet. Willy Tang fra Vandværket og Birte Buhl, grøn guide, er inviteret med. Og vi vil invitere byens borgere til formøde (17. januar kl i HalHuset). - Hold-rent-dagen bliver den 14. april Kommuneplangruppen Der er nedsat en kommuneplangruppe, hvor Keld Schmidt-Møller, Poul H. Poulsen, Ivan Dybvad og Kurt Søe deltager. Belært af erfaringerne fra seneste kommuneplans konsekvenser for udviklingen i området, følges kommuneplanarbejdet meget tæt. Kollektiv trafikdækning Vi har modtaget en henvendelse om forbedring af den kollektive trafik i Mårslet. Kurt Søe er tovholder. Keld Schmidt-Møller Mårslet Fællesråd

5 Den centrale del af Mårslet Det skal pointeres, at der er tale om forslag, der ikke som helhed er med i den gældende vejplan! Med henblik på at dæmpe trafikken og forbedre forholdene for de lette trafikanter gennemføres en sammenhængende trafikregulering i hele den centrale del af Mårslet på strækningen mellem Bedervej og Jernbanen. Et forslag til trafiksanering fremgår af bilag 7. Der er fortsat tale om et foreløbigt forslag til ændringer, som skal nøjere overvejes - herunder drøftes med bl.a. Århus Sporveje og Politiet. Hovedprincippet i trafikreguleringerne er, at der ved krydsene Hørretvej/ Banevej, Hørretvej/Obstrupvej og Tandervej/Lindegårdsvej etableres kanaliseringsanlæg (midterhelleanlæg) i varierende belægningsfarve eller -materiale. Fællesrådet i Mårslet vægter i denne forbindelse højt, at Trafik og Veje går i dialog såvel med Fællesrådet som med midtbyens beboere om både æstetik og det at få udført anlæggene, så midtbyens beboere rent praktisk kan komme til og fra. MÅRSLET-bladet FEBRUAR Trafiknotatet del 3 Med kanaliseringsanlæggene indsnævres kørebanerne således, at anlæggene får en hastighedsdæmpende effekt samtidigt med at svingbevægelserne ind og ud ad sidevejene tydeliggøres og forbedres. En indsnævring af kørebanen bevirker samtidig, at biler ikke vil kunne køre forbi cyklister. Stikrydsningen syd for krydset Hørretvej/Obstrupvej tydeliggøres, samtidig med at stitrafikanterne får mulighed for at krydse vejen i 2 tempi. Krydset Tandervej/Bedervej foreslås markeret med afvigende belægning som eventuelt kan suppleres med foranstaltninger på Tandervej. Herved kompenseres den manglende oversigt i krydset. Muligheden for at etablere en 30 km zone i den centrale del af Mårslet kan eventuelt kombineres med ovenstående. Det kan overvejes - som en del af projektet - at etablere en dobbeltrettet fællessti i østsiden af Hørretvej, i den centrale del af byen. Overslagsmæssigt vil en samlet regulering i hele den centrale del af Mårslet koste ca kr. fordelt som følger: Regulering af krydset Hørretvej/ Banevej kr. Regulering af krydset Hørretvej/ Obstrupvej, herunder en tydeliggørelse af stikrydsning på Tandervej kr. Regulering af krydset Tandervej/ Lindegårdsvej kr. Tydeliggørelse af krydset Tandervej/ Bedervej kr. Den samlede regulering i den centrale del af Mårslet har høj prioritet. Fællesrådet gør i den forbindelse op-

6 6 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007 mærksom på, at de æstetiske forhold prioriteres højt. Så vidt trafiknotatet! Trafik og Veje har sideløbende arbejdet med en skolevejsanalyse; et resultat heraf er, at sikring af skolevejen i Mårslet har høj prioritet. Der er lavet et samlet projekt for Mårslet, som er det næsthøjest prioriterede af de 20 forslag, som formentlig bliver gennemført i år. Der er et stort overlap mellem skolevejsprojektet og trafiknotatet, selv om de ikke matcher helt. En vigtig detalje er, at et element fra Trafiknotatets afsnit Et sammenhængende stinet (gennemgås i næste nummer af Mårslet-Bladet) er medtaget i skolevejsprojektet. Det drejer sig om en ny stiforbindelse syd for Odderbanen på strækningen mellem stationen og den eksisterende nord-syd gående sti under banen denne sti er en del af stisystemet i bilag 8. Stien vil kunne sikre skolevejen ganske betydeligt for de nordfra kommende børn, da de så slet ikke skal ned i midtbyen. En yderligere vigtig detalje er, at der er bevilliget penge til skolevejsprojektet! Det er nu Fællesrådets opgave at sikre, at løsningerne i skolevejssikringen kommer til at harmonere med intentionerne i Trafiknotatet. Keld Schmidt-Møller

7 Den sydlige omfartsvej, som bl. a. er nævnt i Trafiknotatet, har været til debat i Byrådet allerede inden ansvaret blev overtaget fra amtet. Socialdemokraterne og Enhedslisten foreslog, at straks efter 1. januar 2007 påbegyndes arbejdet med at fastlægge linjeføringen af "den sydlige ringvej" - også kaldet Bering-Beder vejen. Forslaget gav anledning til en debat i byrådssalen på 21 min. En debat, det mundede ud i, at sagen blev henvist til behandling i Teknisk Udvalg. Det kunne synes som et ringe udbytte, da Teknisk Udvalg allerede i 2005 efter et foretræde fra Mårslet Fællesråd skrev til Byrådet, at et enigt udvalg tilkendegav, at området generelt trænger til en omfartsvej. Når vi alligevel synes, at debatten var vigtig, skyldes det, at et enigt Byråd bakkede op om forslaget. Man kan næsten sige, at byrødderne forsøgte at overgå hinanden med tilsagn om at arbejde for forslaget. MÅRSLET-bladet FEBRUAR Sydlig omfartsvej til debat Rådmand Peter Thyssen foreslog et projekt i 3 faser: I 2007 påbegyndes en afklaring af mulige linieføringer samt mulige tilslutninger i tæt samarbejde med fællesrådene i det sydlige område. At vejforbindelsen også drøftes i tilknytning til en ny kommuneplan. Allerede i 2007 skal der udarbejdes et principielt oplæg til nye byudviklingsområder og en mulig trafikbetjening. Såfremt det sydlige område kommer i fokus her, vil Beder- Beringvejen også blive et emne i kommuneplan sammenhæng. Der tages herefter stilling til igangsættelse af et nøjere skitseprojekt samt en VVM- undersøgelse. Da anlæg af vejen anslås til at koste ca. 100 mio. kr., og projektering og VVM-undersøgelse alene vil beløbe sig til et tocifret millionbeløb, kommer vejen dog ikke lige fra den en dag til den anden. Men analysearbejdet går i gang i 2007, og det er en nyhed! Keld Schmidt-Møller Få mere ud af annoncepengene Mårslet-bladet tilbyder annoncørerne at få besøg af en tegner, som dels vil skrive en kortere tekst om firmaetinstitutionen og dels tegne en profil. Profiler konfereres med rekvirenten før offentliggørelse. Ring til redaktionen eller direkte til tegneren. S. Voxtorp på send

8 8 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007

9 Indledning Mårslet bliver større i disse år men hvor, hvor meget og hvor hurtigt? Dispositionsplanen Ved alle større byudviklinger i Århus Kommune udarbejdes der en dispositionsplan for området således også for Mårslet. Denne blev vedtaget af Byrådet i Den tager afsæt i Kommuneplan 2001 og skal danne grundlag for den mere konkrete lokalplanlægning. På luftfotoet ses de tre store byudviklingsområder, som indgår i dispositionsplanen. Her er angivet, at der i de tre områder kan bygges i alt boliger. Disse tal er baseret på en fordeling med 40 % til åben-lav og 60 % til tæt-lav og etageboliger. I praksis bliver tallet noget lavere, da der i Mårslet regnes med større boligenheder end gennnemsnittet. Lokalplaner På nuværende tidspunkt er der udarbejdet forslag til fire store lokalplaner, hvoraf de tre er vedtaget og den fjerde har været i offentlig høring. Det drejer sig om områderne Mustrupvej, Tandervej, Nymarksvej og Hørretløkken (ikke vedtaget). Disse 4 planer omfatter langt hovedparten af de 3 områder på luftfotoet, som stammer fra dispositionsplanen. MÅRSLET-bladet FEBRUAR Byudvikling Omfang I lokalplan 696 Tandervej er der i øjeblikket projekter på ca. 254 boliger. Disse projekter dækker langt hovedparten af området. For lokalplan 698 Mustrupvej er der ligeledes projekter for det meste af området. Det drejer sig her om 117 boliger. I lokalplan 762 Nymarksvej området er byggemodningen netop påbegyndt. Der kan her opføres ca. 181 boliger. Af forslaget til lokalplan 761 Hørretløkken fremgår det, at der her kan bygges indtil 135 boliger. Det samlede omfang af de fire lokalplaner skønnes til at ligge på ca. 700 boliger. Af disse er 25 seniorboliger, ellers er der udelukkende tale om familieboliger. Status og fremtid Skønsmæssigt var ca. 40 boliger færdige og beboede ved årsskiftet. Og med den milde vinter og den store byggeaktivitet i området går det rigtig stærkt. Det er ikke spor urealistisk at gætte på, at når 2007 er omme, vil Mårslet være vokset med yderligere 300 boligenheder i områderne Mustrupvej og Tandervej. Mht. udviklingen på længere sigt må jeg ty til det berømte Storm P. citat: Det er svært at spå især om fremtiden. Keld Schmidt-Møller

10 10 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007

11 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Lys i mørket Da vi mødte til de første skoledage i 2007 blev vi mødt af levende lys ved farlige trafikpunkter. Fællesrådets trafikudvalg stod bag initiativet for at gøre opmærksom på de svage trafikanter i mørket. Det så ud som om, det havde en vis præventiv virkning på kørselshastigheden, og under alle omstændigheder var det en positiv måde at sende et signal på. Sidegevinsten var, at elever og medarbejdere fik en festlig modtagelse med lys i en mørk tid. Indskrivning af elever til børnehaveklassen 2007/08 Tirsdag den 9. og onsdag den 10. januar var der indskrivning for elever til børnehaveklassen. I skrivende stund kender jeg ikke det endelige elevtal, men det vil inden Mårsletbladet udkommer blive offentliggjort på Mårsletwebben og på skolens hjemmeside. Alt tyder på, at vi får 4 klasser, men hvor store de bliver, kan vi ikke sige noget endeligt om før tæt på sommerferien, da vi må formode, at der fortsat vil komme tilflyttere henover foråret. Muligheden for 5 klasser er også til stede, men lige nu ikke så sandsynlig. Indmeldelse i SFO Fra 1. august 2007 bliver den enstrengede model på pasningsområdet indført i Århus Kommune. Dette betyder, at alle børn fra 0. til og med 4.kl. får pladsgaranti i SFO. Lige nu står vi overfor en sammenlægning af de børn, som går på fritidshjem fra nuværende 0.-3.kl. og børnene i SFO en. Vi er så småt startet på processen, selv om alle vilkårene endnu ikke er kendte. SFO lederstillingen skal bl.a. slåes op igen, fordi der overgåes til en ny struktur. De lokalemæssige konditioner er heller ikke på plads endnu. En sådan sammenlægning mellem to institutioner kræver omstillingsparathed hos både børn, forældre og medarbejdere, men vi har heldigvis haft et godt og konstruktivt samarbejde, som helt givet vil gøre processen nemmere. Der sker også ændringer på fritidsdelen for eleverne fra 5.kl., og det vil jeg komme ind på, når der kommer mere klarhed over, hvad der skal ske. Skolefesten Efter skolefesten sidste år foretog skolebestyrelsen en evaluering igennem klassernes forældreråd, og skolefesten blev evalueret i elevrådet. Disse evalueringer har udvalget, der planlægger dette års fest, taget udgangspunkt i, hvilket medfører visse ændringer. Festerne afholdes onsdag den 21. marts for kl. og torsdag den 22. marts for 5.-9.kl. Begrundelsen for at tage 4.kl. med den første aften er, at eleverne i 4.kl. så kun skal komme én aften for at passe deres boder, og vi kan samtidig tilgodese et ønske om, at få et orkester til at spille i gymnastiksalen for de yngste, hvilket har været meget efterspurgt. Der bliver mulighed for, at alle klasser får et lokale, hvor forældrene kan spise deres medbragte mad. For dem, der ikke ønsker selv at medbringe mad, bliver der mulighed for at købe fra et eller flere madsteder, hvor maden bestilles på forhånd. Ved de store elevers fest bortfalder 4.klassernes morskabsboder, og der vil i stedet blive lavet et specielt program for 5. og 6.kl., og 7.-9.kl. har som sædvanlig deres egen fest i gymnastiksalen. Temaet for årets fester er Gyserfest, som tilpasses aldersgrupperne. Der bliver kun en musicalforestilling hver aften, og 0. og 1.kl. ser forestillingen til generalprøven om formiddagen. Der vil i begyndelsen af marts komme et program med tilmelding.

12 12 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007 Skolebestyrelsens indlæg v/ Søren Petersen Forældre gav gode input om skole/hjem samarbejdet I Århus Kommunes fireårige skoleplanperiode med titlen Alle tiders Folkeskole er et af fokusområderne i 2006/2007 skole/hjem samarbejdet. Vi har i skolebestyrelsen drøftet, hvordan vi greb dette område an. Vi blev enige om at invitere tilfældigt valgte forældre og lærere til møde, hvor vi ville høre deres mening om skole/hjem samarbejdet på Mårslet Skole. Dette input ville vi så bruge i skolebestyrelsen til at få et indtryk af oplevelsen af skole/hjem samarbejdet og dermed som input til vores arbejde med emnet i dette skoleår. I oktober blev der således holdt tre møder med forældre og ét med en gruppe lærere. På hvert møde deltog omkring seks personer. Derudover deltog to repræsentanter for skolebestyrelsen og skoleleder Bodil Hvid i møderne. I skolebestyrelsen havde vi forberedt nogle spørgsmål, men ellers var ordet frit. En fra skolebestyrelsen var mødeleder og stillede spørgsmål. Bodil Hvid og den anden repræsentant skrev referat. Næsten alle indbudte møde op og diskussionslysten var stor. Hvad fik vi så at vide? Generelt var der stor tilfredshed med skole/hjem-samarbejdet på Mårslet skole og skole/hjem samarbejdet vægtes højt. Det galt både blandt forældre og lærere. Hjørnestenene i skole/hjemsamarbejdet var set med deltagernes øjne: Skole/hjem samtalerne Forældremøderne Forældrerådene Den løbende dialog Sedler med praktisk information Forældreintra Det vil føre meget vidt at give et uddybende referat af møderne, men nogle af de væsentligste og overordnede input fra både forældre og lærere var: Skole/hjemsamtalerne kunne godt laves på en anden måde, specielt i de større klasser, herunder se på muligheden for at inddrage andre faglærere. Desuden opfattede forældre til ældre elever, at der var et stort tidspres på møderne, da der ofte var meget på programmet Se på forældrerådenes opgaver og rolle, specielt i de større klasser Vær bevidst om at bruge forældremøder rigtigt så der ikke bliver for meget envejskommunikation og gennemgang af læseplaner m.v. Vigtig med løbende at få information, både via sedler og forældreintra Forældreintra virker rigtig godt, men skal hverken bruges for meget eller for lidt. Hellere lidt men godt. ALT skal ikke ligge på forældreintra. Brug ikke flere ressourcer end nødvendigt på kommunikation, det må ikke ske på bekostning af undervisningen Skolesiderne i Mårsletbladet er vigtige og skal bibeholdes Gerne bruge mårsletwebben noget mere til det aktuelle, ligesom aktuel information gerne må komme på hjemmeside og/eller forældreintra Skolens hjemmeside bruges ikke ret meget af forældrene, men trænger til en renovering. Dog virkede den rigtig godt i forbindelse med arbejdsnedlæggelserne her i efteråret. Hvad vil vi så bruge det til? Skolebestyrelsen har på sit møde i november gennemgået og drøftet de mange input. I bestyrelsen er vi meget glade for de mange input, og der var stor glæde over den store opbakning, der havde været til møderne. Vi blev enige om, at vi på baggrund af de mange input vil se nærmere på skolens principper for skole/hjem samarbejdet og vil se om disse eventuelt skal revideres på baggrund af tilbagemeldingerne. Specielt vil vi i skolebestyrelsen se nærmere på forældrerådenes opgaver, skole/hjemsamtalerne og brugen af forældreintra. Punktet er et af punkterne på dagsordenen til skolebestyrelsens møde i januar.

13 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Nyt fra Af DIDDE, Oasen SFO MGP Årets SFO MGP var igen i år et stort tilløbsstykke og hele 13 bands, der talte både 0., 1., 2. og 3. klasses børn, var repræsenteret. 0. klasserne havde derudover lavet et rigtig flot stomp nummer over temaet fra Zebra samba. 2. og 3. klasserne havde indøvet et forrygende dansenummer, som også blev fremvist. Det blev Cool Kids fra 2. klasse, der løb med sejren i år med vindermelodien Annie tro på os 2 Det var et meget spektakulært MGP i år, da showet blev vist direkte på storskærm og der var spændende lyseffekter og 2 meget dygtige konferenciers til stor glæde for alle. Vi er kede af, at forældrene ikke havde mulighed for at deltage i år pga. pladsmangel, men vi har optaget hele showet på dvd, som kan lånes på de enkelte stuer. Hvordan afholdelsen af de fremtidige SFO MGP er vil forløbe, ved vi endnu ikke. Men da vores børnetal stiger fra næste skoleår, må vi finde en anden løsning end den hidtidige. Skoleskak Der er skoleskakturnering i uge 3, 4 og 5 med efterfølgende finaler. Vi har fra SFO tilmeldt fire 6-mands hold fra hhv og 3. klasse. De tilmeldte SFO er dyster mod hinanden på skift på de pågældende skoler. Personaledage Medarbejderne i SFO afholder d. 2. og 3. februar personaledage, hvor vi skal arbejde med Kvint modellen (status handling tegn evaluering). Dagene vil blive meget kreative dvs. personalet skal arbejde på flere forskellige måder interview, samtale/ dialog, drama, bevægelse, leg, natur, oplevelser mm. Fastelavnsfest Vi har i skrivende stund endnu ikke afholdt vores årlige fastelavnsfest. Men vi kan sige så meget, at den vil blive afholdt på de enkelte stuer og 2. og 3. klasserne har valgt at holde den som et aftenarrangement. Der vil være tøndeslagning og forskellige andre aktiviteter, og mon ikke der bliver lidt godt at spise og drikke denne dag.

14 14 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007 Nyt fra Mårslet Skoles Venner Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner Skolevenner forsvinder For første gang i fire år falder antallet af skolens vener i Mårslet Skoles Venner. Blot 168 familier har tegnet det frivillige årlige kontingent på 95 kroner mod 239 i sidste skoleår, 235 året før og 226 i 2003/04. Årsagen til faldet kender vi ikke i MSV s bestyrelse, vi kan blot konstatere at opbakningen til at skabe særlige, måske endda ekstraordinære oplevelser viger. Da mange af de aktiviteter, foredrag, musikbesøg, teateroptrædender, museumsbesøg o.s.v. som MSV sammen med engagerede lærere har været med til at arrangere gennem årene oftere end ikke har givet såvel børn som lærere gode, inspirerende oplevelser, har vi en opfordring til forældre til skolebørn: Har I et godt forslag til nye måder at lave aktivitet, har I kritik af MSV s støtte til anderledes aktiviteter i skoletiden eller har I en idé om hvorfor antallet af skolevenner falder, så send mig en mail til eller ring til mig på I forlængelse af det skal det lige tilføjes at Mårslet Skoles Venners koncept for økonomisk støtte har inspireret andre forældre og skolebestyrelser til at danne en lignende forening. Senest henvendte et medlem af skolebestyrelsen i Hald Ege ved Viborg sig for at få tilsendt MSV s idégrundlag, love og regler for bevillinger. PS: Har I mistet girokortet, der blev afleveret til samtlige skolebørn i november, kan I få et nyt ved at henvende sig til ovenstående mail 8.a havde mandag d. 4/12 besøg af en bøsse og en lesbisk til et interessant foredrag. Af Ida S. Madsen og Julie Leth I forbindelse med vores projektuge, om homoseksualitet, fik vi arrangeret et foredrag med Gå-Ud-Gruppen fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL). Vores projektuge foregik i uge 46. Vi havde hele ugen til at fremstille et produkt og forberede en fremlæggelse. Sammen med det skulle vi udarbejde et handlingsspørgsmål. Det indebærer at vi, som elever, går ind og forholder os til projektet og ser, hvad vi kan gøre for f.eks. at forbedre ting på området eller gøre en forskel. Vores handlingsspørgsmål var: Hvordan kan vi hjælpe til med at integrerer homoseksuelle bedre i vores samfund og slå nogle fordomme ihjel? Som svar på det, kontaktede vi LBL, for at høre om der var mulighed for et foredrag, da vi troede at mere kendskab og viden til homoseksuelle kunne give et andet syn på dem og deres levestil, og dermed også slå fordomme ihjel. Vi tog ind til et møde i Gå-Ud-Gruppen og planlagde derefter, sammen med vores lærer, dag og dato for det kommende foredrag. Det kunne desværre ikke blive i forbindelse med vores fremlæggelse, men ca. en uge efter. Selve foredraget forgik i vores klasse fra Gå-Ud-Gruppen består af ti homoseksuelle, men kun to ad gangen (en bøsse og en lesbisk) kommer ud og holder foredragene. I vores tilfælde var det George og Stine, som vi før havde været i kontakt med og fået meget hjælp af. Foredraget var meget livligt og personligt præget. Der var ikke lagt et præcist program, men mere lagt op til dialog og debat. De startede med at præsenterer dem selv, og fortælle om deres egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med at springe ud. Igennem hele foredraget, var der mulighed for at stille spørgsmål, og vi fik gode og lærerige svar. Efter en lang og detaljeret præsentation, gik de over til det lidt mere generelle, så som fordomme, kendetegn for homoseksuelle, levestil, interesser, mødesteder osv. Vi kunne dermed konstatere, at homoseksuelle næsten lever på samme måde som heteroseksuelle. Til sidst brugte Stine og George meget tid på at besvare alle vores spørgsmål, som vi før foredraget havde lavet og lagt i en kurv. Der kom nogle spændende og interessante svar og diskussioner ud ad det. Til sidst var der mulighed for at få diverse brochurer, aviser og foldere om homoseksualitet. Vi synes selv, at foredraget var rigtigt godt, fordi Stine og George var så åbne og gode til at tale med unge, som os, om emnet. Man følte ikke, at de var vidt fremmede, da de talte om mange personlige ting, og man fik hurtigt et indblik i deres liv. Det var meget spændende at høre om deres liv som homoseksuel fra begyndelsen og til i dag. Klassen lyttede interesseret og koncentreret igennem hele foredraget. De gav udtryk for, at det var en succes. Alt i alt var det en god og anderledes oplevelse, og det kan helt bestemt anbefales. Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Inger Mikkelsen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Værestedet Flash Anders Rasmussen Telefon: Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Steen Bille Telefon: Redaktion af Skolesiderne Jacob Steen

15 MÅRSLET-bladet FEBRUAR At være glad i en barsk verden Ser man sort på tingene, bilder man sig jo ikke noget ind. Af sognepræst Hanne Davidsen Dramatikeren August Strindberg sagde: Sortsyn er klarsyn!. Så har man gennemskuet verdens nedrighed og elendighed. Belært af smertelige erfaringer, gør man sig ingen illusioner. Filosoffen Søren Kierkegaard er enig med Strindberg, for han skriver om glædens trøstesløse bedrag, og han mener, at den bedragne er visere end den ikkebedragne; den leende har endnu ikke modtaget det frygtelige budskab. Altså bare vent, du er nok glad nu, men snart går det galt og du ankommer til virkelighedens barske realiteter. Glæden er for børn, spejdere, tumper og enfoldige naturfolk, hævder skeptikerne. Tristhed forbudt! - Vær glad! Men vor reformator Martin Luther har ikke meget til overs for et sådant synspunkt. Han siger tværtimod: Tristhed er forbudt! Vær glad! Den er nu nok lidt svær at sluge. Argumenterne imod en sådan opfor- dring står i kø. Sandt er det da også helt, at glæden bliver anfægtet igen og igen, for der er meget ondt i verden. Det gode og det onde lever side om side. Lyset og mørket hører sammen. Glæden og sorgen følges ad. Men først kom lyset, først kom det gode, først kom glæden. Den blev så trådt under fode, den blev anfægtet, men den blev ikke mindre sand af det. En glad idiot Nogen siger, at enhver idiot kan være glad det er ikke nogen kunst. Det er faktisk rigtigt, for man kan ikke sådan mande sig op til at være glad. Enten er man glad, eller også er man ikke glad. Omvendt kræver det en vis anstrengelse at holde sin surhed og tværhed ved lige; det kræver en aktiv indsats at holde glædessluserne tilstoppede. Glad kan man blive ved at foretage sig slet ingenting. Glad kan man blive ved bare at åbne sine sanser og se på hinanden og alle de herligheder Gud har lagt for vore fødder. Glæden kommer bag på os Faktisk er glæden noget ganske grundlæggende i vort liv, som vi ikke kan styre og som vi ikke kan unddrage os. Den kommer bag på os selv den mest forhærdede rationalist føler indimellem glæden i hjertet om ikke før, så når barnebarnet med strålende øjne sender ham et smil. Glæden er lige her, for vi sanser vor vidunderlige verden, alle duftene, de dejlige lyde, fuglesang og skøn musik, vi ser solen og stjernerne og den grønne jord, vi mærker varmen i håndtrykket og blikket, og vi oplives af vindens lette pust i håret. Jorden - et lykkeligt sted Ude i det tomme rum sagde en astronaut engang ved synet af den blå planet, universets oase: Jorden er et lykkeligt sted. Ja, for tænk hvor underfuldt det er, at der er liv på jorden, lige midt i det kæmpe store golde univers. Der er virkelig grund til at undre sig og glæde sig både over det store og det små. Verden er til. Der er ikke bare ingenting. Vi er her, jorden, himlen, lyset, børnene er her. Det er egentlig forbløffende. At vi er til, at verden findes må fylde os med taknemmelighed. Hver dag bør vi øve os i at være

16 16 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007 forundringsparate og vågne, når livet og kærligheden rækkes os. Vi er ikke alene Men der er mere end det, mere end skabelsens herlighed. Vi er nu på den anden side af julen, men med os har vi budskabet om, at Guds egen søn kom til verden. Vi har hørt budskabet om, at vi ikke er alene, for her, midt i denne verden, med vold og mord, krig og ilde stedte flygtninge, midt i denne verden med selvtilstrækkelighed og nærighed bor også Guds egen søn. Han var og er lyset, som mørket ikke kan få bugt med, selv om det har stor magt. Kejser August, kong Herodes og alle andre brutale og hensynsløse tyranner, der siden har vist sig på verdenshistoriens scene, har hærget, ja, men ikke uimodsagt og ikke uden, at de blev bekæmpet og til sidst væltet af tronen. Der er stadig en kamp at kæmpe mod alle livsødelæggende og umenneskelige magter i verden. Men midt i denne vor strid skal budskabet om Guds lys i verden forkyndes og høres. Det lys og det håb om fred og kærlighed Jesus tændte i menneskers hjerter har ingen mørkemagt formået at slukke. Han døde på korset, ja, og det var tilsyneladende slut og forbi, men Guds historie forsatte. Stjernen på nattehimlen blev til en strålende sol en tidlig morgenstund. Det gladeste budskab er da, at vi tilhører en livsmagt, som ikke den mest uglade djævel kan gøre det af med. (Forkortet udgave af prædiken i Mårslet Kirke til Helligtrekongers søndag, den 7. januar 2007) Weekendfri Sognepræst Hanne Davidsen holder fri d. 24. og 25. februar. Embedet passes af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen, Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg. Tlf mail: Mårslet Kirkes hjemmeside: Fastelavnsgudstjeneste for børnefamilier Der afholdes fastelavnsgudstjeneste i Mårslet Kirke søndag den 18. februar kl med sognepræst Hanne Davidsen som prædikant Efter gudstjenesten er der tøndeslagning ved præstegården, og til slut serveres varm kaffe/the, sodavand og fastelavnsboller i Sognehuset, hvor der også arrangeres en række lege og synges fastelavnssange. Alle børn og unge med familie er hjertelig velkomne både i kirke, til tøndeslagning og i Sognehuset. Mød udklædte op! Menighedsrådets næste møde afholdes tirsdag den 20. feb. kl. 18:30-22 i Sognehuset. På mødet den 24. nov blev formanden Ebbe Nørgård Pedersen og næstformanden Jytte Enevoldsen enstemmigt genvalgt. Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at overvære mødet. Kirkebil Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke og ved andre arrangementer i Kirkens regi, kan ældre og dårligt gående, bestille gratis transport med kirkebil. Henvendelse til kirketjener Lis Nissen senest fredag kl. 8:30 på tlf.nr Kirketider i februar SØNDAG d. 4. feb. kl. 10:00 Septuagesima Matt. kap. 20, vers 1 16 Historien om vingårdsarbejderne HANNE DAVIDSEN. Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i Sognehuset SØNDAG d. 11. feb. kl. 10:00 Seksagesima Mark. kap. 4, vers 1 20 Billedet med landmanden, der sår korn JETTE R. CHRISTIANSEN. SØNDAG d. 18. FEB. kl. 10:00 Fastelavnsgudstjeneste Matt. kap. 3, vers Landmanden, som tilsåede sin mark HANNE DAVIDSEN SØNDAG d. 25. feb. kl. 11:30 1. søndag i fasten Matt. kap. 4, vers 1 11 Jesus fristes i ørkenen JETTE R. CHRISTIANSEN Kirketider i marts Søndag den 4. mrs. kl. 10:00 HD Søndag den 11. mrs. kl. 10:00 HD Søndag den 18. mrs. kl. 10:00 JRC Søndag den 25. mrs. kl. 10:00 HD * Mårslet Kirke er en åben kirke, hvor alle fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 16, har mulighed for at koble lidt af fra hverdagens stress og jag og nyde roen og stilheden i vor smukke kirke. Kildevang Der afholdes gudstjeneste i dagligstuen onsdag den 7. februar kl. 14:30 Vi begynder som sædvanlig med en kop kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 14. Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.

17 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Sogneindsamlingen marts 2007: Tænk, at der nu næsten er gået et helt år! Folkekirkens Nødhjælp sætter i år fokus på AIDS Søndag den 4. marts 2007 inviterer Folkekirkens Nødhjælp igen alle sogne i Danmark til samarbejde om en fælles og meget konkret opgave at række verdens nødlidende mennesker en hjælpende hånd. Sogneindsamlingen 2007 sætter fokus på AIDS og den kendsgerning, at den grusomme epidemi kun kan stoppes, hvis vi hindrer, at smitten bliver givet til den næste generation. Derfor går de indsamlede penge til forebyggelse - især blandt unge piger i Afrika, som er i stor risiko for at få Aids. Hver dag bliver over mennesker smittet. Hver anden er ung og mellem 14 og 25 år. I Afrika er trefjerdedele af dem unge kvinder, som tvinges til usikker sex på grund af fattigdom. De bliver smittet, fordi de ikke ved nok om smitterisikoen og fordi kvinders ret over egen krop ikke bliver respekteret. African Time i Mårslet Sognehus Som optakt til den store sogneindsamling 4. marts Forud for den store sogneindsamling den 4. marts holdes der en sogneaften i Sognehuset torsdag den 22. februar, kl. 19:30 Her får vi besøg af den kun 20- årige Lise Schou Nørgaard, der netop, hjemvendt fra 5 måneder i Zambia, kommer og fortæller om sine oplevelser, udsendt som volontør for Folkekirkens Nødhjælp. Foto: Folkekirkens Nødhjælp Lise Schou Nørgaard Aids kan standses - også i Afrika. De nyeste globale opgørelser viser, at forebyggelse kan virke, når den målrettes direkte til alder og de nyeste statistikker. Men viden, forebyggelse og effektiv Foto: Folkekirkens Nødhjælp Odina på 22 år har mistet to børn. Hun har kun haft én mand, så hun regner med, at det er ham, der har smittet hende. Odina er gravid igen og venter sit tredje barn. Aftenen er tænkt som en optakt til landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp, der finder sted søndag den 4. marts. Og det er dugfriske beretninger, vi kommer til at høre, når Lise beretter om sit ophold i et land i Afrika, der er så gennemsyret og præget af de problemer, der følger i kølvandet på hele AIDS problematikken. Lise har under opholdet i skrevet flere rejsebreve. På andet sted i Mårslet Bladet kan du læse det sidste, der kom fra hende: African time. JL Vi søger indsamlere i Mårslet Mårslet sogn har de sidste fem år vist en meget fin og god støtte til disse indsamlinger både som indsamlere og med penge siger koordinator Britta Nicholson, derfor vover vi igen i år at rette en Britta Lissner Nicholson beskyttelse koster penge. Derfor samler Folkekirkens Nødhjælp ind søndag den 4. marts 2007 FOTO JØRGEN LAURITSEN opfordring til alle, der kunne tænke sig at bruge et par timer en søndag formiddag fra til at hjælpe med ved indsamlingen Henvendelse kan ske til: Britta Lissner Nicholson på tlf eller på

18 18 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007 DR kirken og mårsletterne: TV-optagelser med mårslettere Skæring Kirke med mårsletmenighed var ramme om to af DR-kirkens transmissioner i 2007 Tekst og foto: Jørgen Lauritsen Lydprøven er overstået, og så er det lige før det går løs. Det er ingen overdrivelse, at det var to utraditionelle gudstjenester i en lige så utraditionel kirke, som DR via Mårslet Menighedsråd havde inviteret omkring 50 mårslettere til at deltage i om aftenen, tirsdag den 2. januar Der var oplevelser for både øjne og ører! Flemming Pless: Er der nogen der har kommentarer? Og sognepræsten, den kronragede Flemming Pless, fra Christianskirken i København, hører bestemt heller ikke til de traditionelle. Han oplyste, at alle salmerne skulle synges stående, og efter prædiken, var han åben for, hvis der skulle være nogen, der havde eventuelle kommentarer. Der skulle denne tirsdag aften optages to gudstjenester, og i pausen havde Danmarks Radio inviteret på spisning i de tilstødende sognelokaler. Foto: DR Flemming Pless tog udgangspunkt i sin prædiken fra BT I den første gudstjeneste var temaet Vore kloge børn med udgangspunkt i en forsideoverskrift på BT, og her drog Flemming Pless i sin prædiken tankevækkende, aktuelle forbindelser til Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København såvel som til Jesu ophold i templet i Jerusalem som 12-årig. Altergangen var også utraditionel. Altergæsterne gik i én lang række op og fik alterbrød dyppet i vin, hvorefter de fortsatte tilbage til deres pladser. I anden gudstjeneste var temaet helbredelse og efter beretningen om den spedalske der bliver helbredt af Jesus, kom der en gæst i stolen. Flemming Pless havde inviteret Puk Elgaard, kendt fra TV-serien Hokus Krokus og Året der gik. Puk Elgaard fortalte om hospice, og hendes beundring for det menneskekærlige omsorgsarbejde, der udføres. Hendes egen mor tilbragte de sidste 5 måneder på et hospice, og det havde for Puk Elgaard været en meget positiv oplevelse. Hun er nu selv gået aktivt ind i arbejdet for at udbrede forståelsen for det at skulle kunne tale om, og forholde sig til døden uden den berøringsangst, vi kender så godt. Flemming Pless og Puk Elgaard Så skulle der have været altergang igen, men Flemming Pless oplyste, at her ville TV bruge billeder fra den første gudstjeneste. Efter nogle få ekstra optagelser slukkedes de stærke tv-projektører og mens tv-folkene pakkede sammen kørte mårsletmenigheden hjem igen - en tankevækkende, utraditionel gudstjenesteoplevelse rigere.

19 Hyggeklubben arrangerer: Spillemandskoncert Holder du af gammel spillemandsmusik, så er her et tilbud, du ikke kan sige nej til! Det bliver et par festlige timer, når Holmespillemændene kommer til Hyggeklubbens månedlige sammenkomst i Mårslet Sognehus den 8. februar kl. 14. Vi har spurgt forspiller og primus motor, Ellen Rasmussen, om hvorfor MÅRSLET-bladet FEBRUAR det nu lige skal være spillemandsmusik: Hvorfor spillemandsmusik? - Jo, den musik rummer i bund og grund en så stor livsglæde, at man simpelthen ikke kan undgå at blive i godt humør lige fra starten, - og så må du jo heller ikke glemme, at det er vor gode gamle danske folkemusik, som stammer helt tilbage fra 1700-tallet Ellen Rasmussen, der ikke kan skjule sin store lidenskab for spillemandmusik, fortæller at orkesteret tæller medlemmer, der alle er amatørmusikere, og - for de flestes vedkommende - godt oppe i årene. Hun er selv 83, spiller violin og har tidligere spillet sammen med Bederspillemændene, men dannede så for ca. 10 år siden Holmespillemændene. Privatfoto Holmespillemændene med forspiller Ellen Rasmussen yderst til venstre. Februars kunstner i Sognehuset Foto. Jørgen Lauritsen I februar er det Sven Voxtorp, der pryder væggene i Sognehuset med tegninger, olie og akvareller. Violinen, det klassiske spillemandsinstrument, og harmonikaen er nogenlunde ligeligt repræsenteret, og en rigtig kontrabas lægger så bunden i numrene. Holmespillemændene holder til på Holme Lokalcenter, hvor de også virker som husorkester ved festlige lejligheder. Og nu kommer de så til Mårslet Sognehus torsdag den 8. februar kl. 14:00 Gratis adgang holder åben næste gang mandag den 12. februar i Sognehuset. Cafeen er åben fra kl. 9:30 til 11 med frisklavet kaffe, the og rundstykker. Kom og få en hyggelig snak i samvær med andre fra Mårslet! JL SOGNEHUSET i FEBRUAR Søndag d. 4. feb. Kirkekaffe efter gudstjenesten Ca. kl. 11. Torsdag d. 8. feb. Spillemandskoncert i Hyggeklubben kl (se omtale her på siden) Mandag d. 12. feb. Mandagscafé kl. 9:30-11:00 Søndag d. 18. feb. Fastelavnsfest efter gudstjenesten Ca. kl. 11. Tirsdag d. 20. feb. Menighedsrådsmøde (lille sal) kl Onsdag d. 21. feb Indre Mission (se omtale andetsteds) kl. 19:30 Torsdag d. 22. feb. Sogneaften African Time (se rejsebrev andetsteds i Mårslet Bladet) Kl. 19:30-22 Fredag d. 23. feb. Fredagsspisning kl. 18:15 Tirsdag d. 27. feb. Bytoften generalforsamling Kl. 19:30 Onsdag d. 28. feb. Præstegårdsvej Vest, generalforsamling Kl. 19:30 * * * Hver mandag Mariehønen (lille sal) Kl. 16:15-17:30 Lærkereden (store sal) Kl. 16:15-17:30 Ørnereden (store sal) Kl. 19:00-20:30 Hver tirsdag, onsdag og torsdag: Konfirmandundervisning Kl. 8:00-9:30 Minikonfirmandundervisning Kl. 13:00-14:30 Hver torsdag: kl. 15:00-17:30 Kor og korskole Hver torsdag i ulige uger: Dagplejen gruppe 14 kl. 09:30-12:00 Hver torsdag i lige uger: Dagplejen gruppe 15 kl. 09:30-12:00 Der kan forekomme ændringer i de faste tider i forbindelse med højtider og ferier.

20 20 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2007 Sognene i Århus syd: Formaliseret samarbejde på tværs af sognegrænserne For først gang nogen sinde samles alle 15 sognes ansatte og menighedsråd til et stormøde. Det er nok ikke bare for hyggen og fællesskabets skyld, at provst Knud Erik Bager Jensen inviterer samtlige sogne i Århus Sdr. Provsti til møde på Diakonhøjskolen i Højbjerg den Foto: Jørgen Lauritsen Provst Knud Erik Bager Jensen 21. februar. Det drejer sig i lige så høj grad om idéudvikling og bedre udnyttelse af de mange gode ressourcer i provstiet. Mange praktiske gøremål og arrangementer af fælles interesse må og skal kunne løses lettere i et mere formaliseret samarbejde. Vi har her i Mårslet været lidt på forkant med situationen og haft stor fornøjelse af samarbejdet i forskellige retninger - ikke mindst i forbindelse med etableringen af studiekredsene, hvor Mårslet, Tranbjerg, Tiset og Astrup har løftet i flok. Nu bliver det så interessant at se, hvordan det så vil gå, når alle sognene i Søndre Provsti bliver inddraget. Kirkens Studiedage 2007: Nåde og barmhjertighed Frelse og velsignelse. Kristne kernebegreber i gudstjeneste og salmer Diskussionerne og debatten har fået følgende overskrift: På hvilke områder ville det være frugtbart, at vi arbejder sammen i Søndre Provsti * Følgende sogne hører under Søndre Provsti: Astrup Sogn, Beder Sogn, Fredens Sogn, Holme Sogn, Hvilsted Sogn, Kolt Sogn, Malling Sogn, Mårslet Sogn, Ormslev Sogn, Ravnsbjerg Sogn, Skåde Sogn, Tiset Sogn, Tranbjerg Sogn, Tulstrup Sogn og Viby Sogn. JL Skyld og skam i salmerne Lørdag 3. februar kl Tiset Præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg Marianne Christiansen, sognepræst, Thisted. At synge eller læse en salme betyder at gå ind i et større rum end ens eget liv og tanker. Det betyder ofte forløsning og trøst, fordi man føler sig genkendt og rummet i et fællesskab med andre, som har tænkt tanker og formuleret ord og sunget de samme toner. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om skyld og skam. Skyld og skam er noget, hver enkelt bærer på. Salmerne giver et fælles rum og fælles sprog for det, som man ellers er alene med. Salmerne giver ord til bøn, tro, håb og livsfortolkning. Frelse, velsignelse og dåb Lørdag 25. februar kl Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223, Astrup, Ny Solbjerg Hans Jørgen Lundager Jensen, prof., dr. teol. Aarhus Universitet. Oldkirkens teologi mente at kunne læse om den kristne dåb foregrebet i Det Gamle Testamente. Det kan vi ikke med vores historiske viden om Det Gamle Testamente. Men vi kan være enige i, at dåben er indgangen til noget afgørende nyt. På den måde er der stadigvæk en lighed mellem israelitternes overgang over det Røde Hav og den kristnes indgang i kirken gennem dåben. I begge tilfælde spilles der med grundbegreberne frelse og velsignelse. Ved hjælp af dem kan man præcisere forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente, mellem den israelitiske religion og kristendommen - og man kan give et plausibilt svar på det gamle spørgsmål om, hvad "vi egentlig skal med Det Gamle Testamente" Kristne kernebegreber i dag Lørdag 10. marts kl Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4, Mårslet En formiddag med fælles refleksion over de klassiske kristne kernebegreber i vor tids kirke og kristenliv. Hvad forbinder vi med begreber som nåde og barmhjertighed? Skyld og skam? Frelse og velsignelse? Hvordan møder vi dem i dåb, nadver og salmesang? Hvilken mening giver de i et moderne menneskes tro og tanker? Denne formiddag får deltagerne lejlighed til at dele de tanker og diskutere de spørgsmål, studieformiddagene har rejst. Kirkens Studiedage arrangeres i et samarbejde mellem Astrup, Tiset, Mårslet og Tranbjerg Sogne og finder sted lørdag formiddage kl Pris inkl. morgenkaffe: 25 kr. / foredrag, og man møder bare op! Hanne Davidsen, Obstrupvej 4, 8320 Mårslet, tlf ,

21 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Konfirmanderne: Tro, Håb og Kærlighed Nyt tiltag i konfirmandundervisningen - Hvem er jeg? - Hvad er meningen med livet? - Er der en Gud? Spørgsmål som mange unge - og for den sags skyld også ældre - med mellemrum stiller sig selv. Disse og mange flere kommer under behandling, når Tulipanteatret gæster Mårslet, fredag den 23. februar med forestillingen Tro, Håb og Kærlighed - en forestilling om livets store og små spørgsmål: Fra Tulipanteatrets forestilling Tro, Håb og Kærlighed En teenage-pige flytter til en ny by, langt væk fra det vante. Forældrene er lige blevet skilt. Pigen føler sig alene og savner alt det gamle. Moderen er optaget af sit eget og pigen véd ikke, hvor hun skal søge hjælp. Er der nogen der kan lytte? Nytter det noget at bede? Efter forestillinger skal konfirmanderne deltage i en dramaworkshop, hvor der arbejdes med temaer fra forestillingen. FOTO: SAMUEL ANDERSEN Tulipan Teatret er et århusiansk børne- og ungdomsteater som turnerer i hele landet. Teatrets forestillinger byder på poesi, flot musik og gode historier. Forestillingen har modtaget støtte fra Edith og Godtfred Kirk Kristiansens Fond, Kulturudviklingspuljen i Århus og Kulturhus Århus. Tidens tand... Mange kirkegængere har undret sig over den delvise overklæbning med papirlapper, der ses på epitafiet fra 1641 på nordvæggen i Mårslet Kirke. Der har i længere tid været konstateret afskalning af maleriet, og en henvendelse til Nationalmuseet i efteråret 2006 afstedkom en undersøgelse, som anbefalede en snarlig restaurering på et af Nationalmuseet godkendt konserveringsværksted. En istandsættelse er imidlertid ret kostbar, og for at forhindre yderligere forfald, indtil de økonomiske forhold omkring restaureringen er bragt på plads, er maleriets motiv så blevet fixeret, til arbejdet kan påbegyndes. Fixeringen kan maximalt sidde et par år, men så lang tid går der næppe, idet en restaurering forventes foretaget allerede i JL Foto: Jørgen Lauritsen ADRESSER SOGNEPRÆST Hanne Davidsen (HD) Præstegården Obstrupvej 4 Tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 12:00-13:00 samt torsdag kl. 16:00-17:00 Mandag er fridag. SOGNEPRÆST Jette Rosenberg Christiansen (JRC) Tiset Præstegård Gl. Horsensvej Solbjerg Tlf Mandag er fridag ORGANIST OG KORLEDER Pia Labohn (PL) Dyngby Møllevej 37 Tlf KIRKESANGER Lisbeth Frandsen Ormslevvej 64, 1.tv., 8260 Viby J Tlf KASSERER / PRÆSTESEKRETÆR Henny Margrethe Bauning (HMB) Langballevej 168 Tlf træffes normalt på kirkekontoret i Sognehuset, Obstrupvej 4 A, tirsdag og onsdag kl Tlf mail: ellers henvises til sognepræsten på tlf SOGNEMEDHJÆLPER Mette Grøn Bugge (MGB) Serridslevvej 17, 8700 Horsens Tlf KIRKETJENER OG DAGLIG ADM. AF SOGNEHUSET Lis Nissen, Træffes tirsdag til fredag kl. 8:00-8:30 i Sognehuset, Obstrupvej 4 A Tlf KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR Ved Kirken 1 Tlf Inga Michels, graver (IM) Træffes kl. 12:00-12:30 - ellers på kirkegården. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Ebbe Nørgård Pedersen Langballevej 108 Tlf

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2016 81. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Hvor er det skønt, når man kører på arbejde om morgenen, at man kan se, det så småt bliver lyst i øst. Når jeg når frem til Rolstruplund

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 3. februar 2013 kl Salmer: 448/385/208/391//319/557/326,v.4-6 Uddelingssalme: se ovenfor: 557

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 3. februar 2013 kl Salmer: 448/385/208/391//319/557/326,v.4-6 Uddelingssalme: se ovenfor: 557 1 Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 3. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 448/385/208/391//319/557/326,v.4-6 Uddelingssalme: se ovenfor: 557 Åbningshilsen Fyldt af glæde over livets under. At de tre

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere