26. årgang 2011 nr. 2. EU appel. Høringssvar. Urtedirektivet: Trådt i kraft. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. årgang 2011 nr. 2. EU appel. Høringssvar. Urtedirektivet: Trådt i kraft. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet"

Transkript

1 26. årgang 2011 nr. 2 Landsorganisationen NaturSundhedsrådet EU appel Høringssvar Urtedirektivet: Trådt i kraft

2 Redaktionen LNS - det naturlige samlingspunkt Kære medlemmer og læsere. Fra redaktøren Som ny redaktør på Naturhelse, glæder jeg mig meget til at byde jer velkommen til vores sommernummer. Jeg takker den tidligere redaktør Charlotte Ryø for hendes store indsats i årenes løb, og jeg vil gøre mit yderste for at varetage arven efter hende på bedste vis. Vi står netop nu foran store udfordringer. 30. april 2011 trådte de nye EU regler vedr. plantelægemidler i kraft, og en del af artiklerne, i denne udgave af bladet, omhandler derfor urtedirektivet. LNS har op til skæringsdatoen kæmpet for bevarelsen af plantemedicin, naturprodukter, og at vi som brugere har ret til at vælge, hvordan vi forebygger og helbreder sygdomme, samt forvalter egen sundhed. Nu er loven desværre indført, men det betyder ikke, at vi i LNS har mistet gejsten. Vi vil fortsat kæmpe videre, og det er nu endnu vigtigere, at vi som alternative behandlere og brugere står sammen, så vi kan ændre, hvad der fra politisk side er blevet påtvunget os. Det bliver ikke let, men jeg er overbevist om, at det kan og vil lykkes Der er links til underskriftindsamlinger i flere artikler i bladet. Jeg ønsker jer alle god læselyst og en dejlig sommer. Annette Kurtzmann Forsiden: Sommerblomster NaturSundhedsrådet LNS Medlemsbladet NaturHelse sendes desuden til udvalgte politikere, myndigheder, biblioteker, læger m.fl. ISSN Oplag 2200 Deadline næste nummer 1. august 2011 Redaktørteam: Annette Kurtzmann (ansvarshav.), Vera Marcher Kontakt: Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg sendes til NaturHelse. Vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS holdninger. Lay-out & tryk: Freka grafisk A/S LNS office: LNS v/ Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, Danmark Tlf.: , - Kasserer Kirsten Kragh tlf Kontingent indbetales til bankkonto: eller på indbetalingskort, kode +73< < Rekvirer indbetalingskort på tlf Annoncer indbetales til bankkonto LNS bestyrelse: Annette Kurtzmann (næstform.) tlf , Erling H. Jensen tlf , Michael Brown, Mogens Ehrich (form.) tlf , Morgan Gersdorff tlf , Søren S. Nielsen tlf , Vera Marcher tlf / , Suppleanter: Annie Thygesen Andersen, Astrid Wiig, Bente Schibye, Erling H. Jensen, Henrik Isager, Joseph Blythner, Lena Pultz, Malene Lüders, Rita Pommer, Steen Braase, Xiao Qun Bao Tillidsposter og repræsentationer: ViFAB: Søren Skogstad samt 3 suppleanter SRab: Mogens Ehrich samt 2 suppleanter Forskningsforum under ViFAB: ny repr. søges NSK: ny repr. og suppleant søges Forskningsudvalget: Mogens Ehrich, Medlemspleje: Vera Marcher, Pressegruppen: Søren Skogstad Nielsen Terapeutgruppen: Morgan Gersdorff tlf LNS administration er siden 2005 kvalitetscertificeret efter international standard, DS/ EN ISO 9001: Nr

3 Af Referent Søren Skogstad-Nielsen Uddrag af referat fra generalforsamling i LNS den Generalforsamlingen åbnes af formanden Mogens Ehrich med fælles energi. 2. Valg af dirigent: Bente Schibye, stemmeoptæller Erling H. Jensen og Malene Lüders og referent Søren Skogstad Nielsen. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt. 3. Bestyrelsens beretning Beretningen blev præsenteret af formanden Mogens Ehrich. Den er i sin helhed tilgængelig på foreningens hjemmeside: lnsnatur.dk/generalforsamling-2011.shtml. Hovedpunkterne i beretningen var omtale af: - Medlemsudviklingen viser en klar nedadgående tendens. - Mogens Ehrichs foredrag og temadage om de finere energier omtales. Ved temadagene deltog 6 foreninger. Via temadagene fik den åndelige hjælp til klientarbejdet fokus. - e-wiki er oprettet som et samlingssted for arbejdet med begrebsdannelse ud fra praktiske erfaringer med de finere energier. Se her: ewiki/ - Mogens Ehrichs artikel om de finere energier er optaget i et peer reviewet videnskabeligt tidsskrift. Se her: - Charlotte Ryø har initieret en værdidebat i NSK og den alternative sektor ud fra arbejdet med en revision af indholdet i NSK s vedtægter. Udvalgte spørgsmål til beretningen: Malene Lüders: Hvorfor denne medlemstilbagegang? Mogens Ehrich: var der en stor Medlemmer fremgang i forventning om RAB registrering, men den endelige lov gav ikke denne mulighed, derefter jævnt frafald. Certificeringsordningen giver mulighed for at certificere kloge mænd og koner det gør RAB ordningen ikke. Vera Marcher: Der er også tale om et generationsskifte medlemmerne dør ud og ungdommen har vi ikke fået fat i. Der savnes arbejdskraft, ideerne til at vende denne trend er der egentlig. Når vi ringer til medlemmer, er de i det store og hele glade for LNS, det viste sidste års medlemsundersøgelse også. Beretningen blev herefter godkendt. 4. Etisk Råds beretning. Etisk Råd i 2010 har ikke har modtaget klager. 5. Forelæggelse af revideret årsregnskab for 2010 Regnskabet blev forelagt af Mogens Ehrich, tillige med revisorerklæringen. Regnskabet kan ses her: dk/generalforsamling-2011.shtml Regnskabet blev godkendt. 6. Fremlæggelse af budget for 2011 Budgetforslaget blev taget til efterretning. 7. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Selve handleplanen kan ses på lnsnatur.dk/generalforsamling-2011.shtml og et kort uddrag andetsteds i bladet. Fra præsentationen kan nævnes: Steen Braase: Savnede en oversigt over forskningsprojekterne. Mogens Ehrich: Ud over mit til kortlægning af e-sansens udbredelse i befolkningen har Ole Hjorth og jeg undersøgt videnskulturen hos de alternative behandlere. Behandlingen af videnskulturen er ikke afsluttet. Men behandlernes redegørelser for deres brug af e-sans Nr

4 4 er publiceret her: pdf/rapport-spirituel-del-om-videnskultur final.pdf. Handlingsplanen blev taget til efterretning. 8. Indkomne forslag Charlotte Ryø havde indsendt et forslag om at hæve terapeut kontingentet fra 700 til 900 kr årligt for Charlotte Ryø resumerede begrundelsen for sit forslag:, som kan ses her: Udvalgte kommentarer: Søren Skogstad Nielsen: Det er vigtigt at sige til terapeutmedlemmerne, at de får de og de fordele, og dernæst anføre kontingentforhøjelsen, når den præsenteres for terapeutmedlemmerne. Morgan Gersdorff var imod en forhøjelse. Derefter blev der stemt. Inklusive brevstemmer var resultatet: 14 for, 4 imod, 5 undlod at stemme. Herefter var forslaget vedtaget. 9. Fastsættelse af kontingent. Det blev besluttet, at udover vedtagelsen i punkt 8 skulle der ikke ændres på kontingenter i Valg af min. 5 og max. 7 medlemmer til bestyrelsen. Der havde op til generalforsamlingen været en del korrespondance omkring fortolkningen af vedtægternes afstemningsregler. Dirigenten foreslog følgende fortolkning: Der er 3 pladser at besætte med en valgperiode på 2 år, og en plads med en valgperiode på 1 år. Der er 6 kandidater opstillede. Det foreslås, at de 3, der har de højeste stemmetal, besætter de 3 pladser med valgperioden på 2 år. Den person der får det fjerde højeste stemmetal besætter den plads, der har en valgperiode på et år. Og de personer, der har det laveste stemmetal, inviteres til at blive suppleanter. Denne fortolkning blev vedtaget. Inklusive brevstemmerne blev afstemningsresultatet følgende: Mogens Ehrich 20 stemmer, valgt for 2 år. Morgan Gersdorff 18 stemmer, valgt for 2 år. Vera Marcher 20 stemmer, valgt for 2 år. Charlotte Ryø 12 stemmer, suppleant. Annette Kutzmann 17 stemmer, valgt for 1 år. Annie Thygesen Andersen 13 stemmer, suppleant. Bestyrelsen består herefter af: 1 Mogens Ehrich - 2 Morgan Gersdorff - 3 Vera Marcher - 4 Annette Kutzmann - 5 Søren Skogstad Nielsen - 6 Michael Brown - 7 Tom plads Det blev endvidere oplyst, at bestyrelsen kunne vælge at lade den tomme plads besætte med en interesseret suppleant. 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen for et år: Erling Helmer Jensen (Et Bedre Liv, genopstiller) - Rita Pommer (TCM akupunktør, genopstiller) Astrid Wiig (kostvejleder, genopstiller) Steen Braase (æresmedlem, genopstiller) Joseph Immanuel Blytner (YOF, genopstiller) - Lena Pultz (LP-massage, genopstiller) Kirsten Kragh (LNS kasserer, genopstiller) Henrik Isager (speciallæge, genopstiller) Birthe Thystrup (Ayurveda, nyopstiller) Bente Schibye (healer mv., nyopstiller) Xiao Qun Bao (SinoDane, nyopstiller) Malene Lüders (Unicorn, nyopstiller) Hertil kommer fra punkt 10: Annie Thygesen Andersen og Charlotte Ryø. 12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. revisor (genopstiller) og blev valgt 13. Valg af Etisk Råd Kirsten Thagaard Jensen, Videbæk, og Anni Klint, Hos Anik. Casper Caspersen, NBH Valby opstillede som kandidater til etisk råd, og blev valgt for 2 år. 14. Eventuelt og afslutning Der var ingen punkter til eventuelt. Nr

5 v/ Mogens Ehrich Bestyrelsen i LNS maj 2011 Bestyrelsens Handlingsplan Siden LNS opnåede sin certificering efter kvalitetsstandarden ISO 9001, er der årligt gennemført en medlemsmeningsundersøgelse for at lodde medlemmernes tilfredshed og ønsker. De karakteristiske hovedpunkter har været, at medlemmerne er glade for det, LNS plejer at gøre, og at de har nogle supplerende ønsker til LNS, der især går på faglighed og praktiske fordele, såsom forsikringsordning og statusgivende foranstaltninger. Forslag til handlingsplan for næste periode blev ret indgående drøftet på generalforsamlingen med henblik på konkrete løsninger og handlemåder. Det bliver bl.a. bestyrelsens opgave at vende det dalende medlemstal og sammen med medlemmerne bidrage til at tilgodese mange af de udtrykte medlemsønsker, samtidig med at LNS fagligt styrker sin position. Hvad vi valgte at fokusere på i Vi prioriterede to nye sager, vi har gået rundt om i årevis som katten om den varme grød, fordi vi havde vanskeligt ved at finde de håndtag, det kunne nytte noget at tage fat i: På forskningsområdet er der en udfordring i at prøve at koordinere og tilstræbe et samarbejde med de øvrige aktører i branchen. Aktuelt organiseres alternative behandlere af næsten tredive forskellige foreninger, og to trediedele af foreningerne samles i tre paraplyorganisationer. Vi mener, at hele sektoren vil stå stærkere, når dens eget forskningsområde gives fokus. Konkret fortsætter LNS sit samarbejde med Clairvoyantforeningen om kortlægning af begrebssfæren omkring åndelig hjælp, så vi bedre kan tale med hinanden derom. Vi fortsætter samarbejdet med ESH-foreningen om undersøgelse af el-overfølsomhedens sammenhæng med e-sans og anden sensitivitet. Den skarpere faglige profilering om de finere energier og sensitiviteten for dem kunne komme såvel LNS medlemmer som hele sektoren til gode. Aktiviteterne med temaaftener og arrangementer generelt ønskes fortsat tilligemed nyhedsbreve og andre oplysninger til medlemmerne om bl.a. naturlægemidler m.v. Fordelene ved alt det andet, LNS gør, omtales andetsteds i bladet. Certificeringen af naturterapeuter inclusive en registrering af klienters tilfredshed. Etablering af forskning om de finere energier og samtidig forsøge at etablere et tværgående samarbejde i den alternative sektor derom. Hvad der forestår Der forestår forhandlinger med SKAT om momsfritagelse i forbindelse med certificeringen. Derefter tilbydes ordningen til LNS behandlere, og hvis ordningen vinder genklang, da etablere en smidig administration derom. Sideløbende vil vi sammen med interesserede medlemmer klarlægge, hvilke andre praktiske fordele vi som forening kan støtte medlemmerne med. Nr

6 Styrk kroppens funktioner øg kroppens velbefindende Vitamin B1 bidrager til: et normalt energigivende stofskifte en normal hjertefunktion et normalt fungerende nervesystem Vitamin B2 bidrager til: et normalt energigivende stofskifte en normal jernoptagelse en normal hud og normale slimhinder bevarelsen af et normalt syn bevarelsen af normale røde blodlegemer beskytter DNA, proteiner og lipider mod oxidative skader nervesystemets normale funktion modvirker træthed og udmattelse Vitamin B6 bidrager til: et normalt energigivende stofskifte en normal funktion af immunsystemet normale psykologiske funktioner en normal funktion af nervesystemet reguleringen af den hormonale aktivitet en normal dannelse af røde blodlegemer reduktion af træthed og udmattelse et normalt homocystein-stofskifte en normal cystein-syntese Vitamin B12 bidrager til: en normal bloddannelse en normal celledeling et normalt energigivende stofskifte en normal funktion af immunsystemet normale neurologiske og psykologiske funktioner et normalt homocystein-stofskifte reducerer træthed og udmattelse Niacin (vitamin B3) bidrager til: et normalt energigivende stofskifte en normal hud og normale slimhinder en normal funktion af nervesystemet normale psykologiske funktioner reducerer træthed og udmattelse Pantotensyre (vitamin B5) bidrager til: et normalt energigivende stofskifte en normal mental præstationsevne en normal syntese og omsætning af steroide hormoner, vitamin D og nogle neurotransmittere reducerer træthed og udmattelse Natur-Drogeriets produkter kan købes hos Matas, helsekostforretninger og udvalgte apoteker. For yderligere information, se eller ring til os på tlf

7 Af Vera Marcher Sundhed EU trussel mod urtemedicin i Europa Donation til retssag og appel igangsat af Alliance for Natural Health Intl.(ANH) LNS har tidligere appelleret, skrevet og lavet alverdens kampagner sammen med tilhængere af frihed til selv at vælge sundhedsbehandling. I denne sidste krampetrækning beder vi om DIN underskrift til ANHs (Alliance for Natural Health) retssag til omstødelse af det ny EU Direktiv THMPD og for beskyttelse af naturlig sundhed i Europa. Vi behøver hundredtusinde underskrifter for at imødegå THMPD. ANHs aktionsgruppe forbereder lancering af protesten i andre EU lande. I Frankrig har man allerede samlet mere end underskrifter på én uge. Første halvdel af 2011 har været ret så traumatisk. En af de love, som er indstillet til at fjerne eller ødelægge naturmedicin og -produkter i hele EU, det traditionelle plantelægemiddirektiv (THMPD 2004/24/EF) er sandsynligvis trådt i kraft nu. Mange urteprodukter, incl. de som allerede sælges som sikre kosttilskud, skal nu registreres i h.t. nævnte direktiv, hvis de fortsat skal kunne benyttes. En registrering som sætter meget snævre grænser for en fremtidig anvendelse af disse naturpræparater. Forestil dig, at en af dine kære er alvorligt syg. Der kan være et naturmiddel, uden bivirkninger, som kunne helbrede ham. Men EU ønsker ikke, at han skal benytte det. I stedet for efterlader myndighederne dig uden andre alternativer end at behandle ham med kemiske drugs med mulige alvorlige bivirkninger. Du har ikke noget valg. Dette absurde mareridt er en forestående realitet, som truer Europa og hele dens befolkning, incl. dig og mig. Alliance for Natural Health Int. skriver bl.a.: Kun en lille brøkdel af det samlede antal urtepræparater har hidtil formået at komme igennem EU døren. I øjeblikket er færre end 50 arter ud af mere end 1000 lægeplanter, som jævnligt benyttes medicinsk af mennesker, indgået i registrerede produkter. Da reglerne tilsyneladende er nedsat til gavn for de europæiske plantefarmaceutiske koncerner, er det ingen overraskelse, men ikke desto mindre tragisk-komisk, at ikke et eneste ægte urteprodukt fra ikke-europæiske kontinenter og traditioner hidtil er registreret. Ifølge ANH er omkostningerne uoverkommelige for størstedelen af mindre firmaer, som skal erlægge fra til eller mere for polyherbale produkter. Problemet er, at producenter af lægeurter afgjort ikke har samme midler som multinationale farmaceutiske foretagener. De fleste producenter wildcraft (dyrker) eller høster planterne på deres naturlige voksested ved brug af traditionelle metoder. Konsekvenserne er, at dette direktiv faktisk er ensbetydende

8 med udslettelse af størstedelen af den vigtigste alternative plantemedicin: Det svarer til nul (Ayurveda) produkter fra Indien, fra tibetansk, fra traditionel kinesisk medicin (TCM), fra Amazonas eller fra sydafrikanske traditioner, som alle er blandt de mest veletablerede i verden, og som i dag findes i Europa. Årtusinders nedarvet viden risikerer at gå tabt for hele det europæiske kontinent og den europæiske befolkning, hvis det lykkes EU at gennemtvinge direktivet. Hvor længe vil det vare, hvor meget vil det koste den europæiske skatteyder at validere (efterprøve) og autorisere lovlig distribution af potentielle traditionelle plantemidler? Det synes næsten en umulighed. ANH er klar til at udfordre disse urtelove i retten. Aktionsgruppen bakkes op af en anden stor organisation EBF (European Benefyt Foundation), og sammen har de rejst over til den første fase i udfordringen af de britiske domstole, hvor målet er at få sagen henvist til EF-Domstolen. Det fælles ANH / Benefyt oplæg kan downloades her: ANH-Benefyt-THMPD-position-paper.pd- fhttp://www.anh-europe.org/files/ ANH-Benefyt-THMPD-position-paper.pdf De mener, og vi med dem, at som borgere og fortalere for naturlig sundhed, skal vi bruge alle de midler, vi har til rådighed, for at sikre retfærdighed. Oprindelig skulle loven være en passende ramme for alle naturlægemidler og disses traditioner, vestlige som ikke-vestlige. Loven strider endvidere mod en bred vifte af love i de europæiske lande, der sigter mod at fremme rimelighed, proportionalitet og gennemsigtighed og samtidig søger at forhindre forskelsbehandling. Er du som læser interesseret i at gøre alt for at vende denne sag? Så kan du donere økonomisk støtte til retssagen, enten online på eller via LNS konto (anfør retssag-urtedirektiv). Alle midler anvendes udelukkende til at finansiere sagsomkostningerne vedrørende retssagen. Ethvert bidrag modtages med taknemlighed, og vi vil gerne sige TUSIND TAK til alle, der allerede har bidraget hertil. Vi overfører løbende de beløb, der kommer ind. Du kan underskrive selve protesten under dette link: savenaturalhealth.eu/sign.php At tie er at samtykke. Hvis du ikke giver din stemme til kende ved at underskrive appellen, vil de europæiske bureaukrater antage, at vi er ligeglade med deres ny direktiv. De vil tænke, at denne gigantiske gave, som vi forærer medicinalindustrien, hverken har tiltrukket sig opmærksomhed eller forårsaget harme eller indignation fra nogen overhovedet. Så kom frem af busken. Hvis du vil se en video fra ANH, som kan være med til at opretholde gejsten i denne skandaløse sag, så se under LNS har oversat videoen og udsendt som Nyhedsbrev 12. april. Oversættelsen vil inden længe ligge på vores webside Yderligere kilder: Om urtedirektivet (THMPD) anh-europe.org/node/3113 og Om baggrunden for retssagen: youtube. com/watch?v=rah6t1thf1c&feature=play er_embedded# på = Nr

9 Appel til Europa-Parlamentets medlemmer EU Direktiv 2004/24/EC om traditionelle lægeplanter LNS har skrevet til de danske MEP-ere med det formål uophørligt at lægge det nødvendige pres på Europa-Parlamentet, Kommissionen og the Directorate General for Health and Consumers (DG SANCO) og opfordre Europa-Kommissionen til at stoppe urtedirektivet Traditional Herbal Medicinal Products Directive (THMPD), som fra den 30. april 2011 fjerner adgangen til størstedelen af plantelægemidler. EU Direktiv 2004/24/EC om traditionelle lægeurter,thmpd, begrænser selvbestemmelsesretten for hver enkelt europæisk borger til at forvalte egen sundhed. Den går langt ud over enhver rimelig kontrol med, hvad man kan kalde farlige produkter ved med tvang at begrænse valgmulighederne for at behandle eget helbred og sundhed. Vi mener, at nedarvet viden om plantemedicin ikke udelukkende skal tjene den multinationale farmaceutiske industris interesser og profit og fuldstændig være uden for befolkningernes rækkevidde. Derfor har vi appelleret til, at urtedirektivet stoppes, indtil vor anmodning om ændringer er indarbejdet, og således at eksperter, der behandler med plantemedicin, samt den europæiske befolkning fortsat kan have fri adgang til og behandles med traditionelle urte/plantemediciner fra såvel vestlige som ikke-vestlige kontinenter. Der er kommet en reaktion fra den socialdemokratiske delegation i Europa-Parlamentet v. Christel Schaldemose, og der er intet nyt under solen. De antyder, at Lægemiddelstyrelsen, som står for implementeringen og kontrol med naturmedicin, ikke har til hensigt at fjerne naturmidlerne fra hylderne. LNS har dertil bl.a. svaret, at vi har grund til at være bekymret, da alene definitionen af et lægemiddel iflg. det farmaceutiske direktiv, en substans eller en kombination af substanser, som kan tilføres mennesker med henblik på at diagnosticere, genoprette, korrigere eller influere fysiologiske funktioner i princippet kan tillade, at ethvert stof, produkt eller fødevare kan defineres som lægemiddel og underlægges bestemmelserne i det farmaceutiske direktiv, og at praktisk set alle naturlige helseprodukter i fremtiden vil kunne defineres som farmaceutika. Derfor vil en del naturlige helseprodukter sikkert optræde som lægemidler fremover. Vi nævner endvidere, at fremgangsmåden generelt for tilblivelsen af love i EU sker efter metoder, som aldrig ville have en chance ved en demokratisk proces efter danske traditioner, i hvert fald indtil nu. En overlæge fra Skejby Sygehus har sendt et par nedladende kommentarer til os klidmostrene. Vi svarer pænt, bl. at vi ser direktivet som en simpel teknisk handelshindring for at holde den ayurvediske -og kinesiske medicin ude af det vesteuropæiske marked, som vi synes er urimeligt, og at vi ønsker, at politikerne bruger den demokratiske proces i f. t. borgerne, også selvom kommandovejen er forlænget til Bruxelles. Til en absurd bemærkning om grøn te, som giver leverskader svarer vi, at vi ikke betragter det som et lægefagligt råd, men støtter os til Cochrane. Kilder: dk Nr

10 Organisationsmedlemmer SKOLER 2100 København Ø. ClearVision, Lone Thomsen , København NV Signe Fjord ApS Forlaget Inspire , 2450 København K. YOF Yoga Oplysningsforbundet Joseph Immanuel Blytner , 2670 Greve Buteykoskolen Danmark v. Karin Maria Svendsen , buteykodanmark.dk 2860 Søborg Andet Sundhedsvæsen,Jytte Larsen Charlottenlund Alfa-Omega Instituttet Anne-Grete Hav Hermansen , Asperup Bevidstheds-Træning Jens Kristian Frederiksen , Assens Institut for Kraniesakral Terapi Karin Sønderby , Ørbæk - Kullerup Kullerup Kurser Ingolf Plesner , Skærbæk - Astrup Energihuset, Healer Skole Sven Riis Jensen, Herning Anni Klint, NBH 28 Herning , 3790 Hasle Jupiterskolen, Laila og Claus Houlberg , Avlum John Boel Akupunktur ApS , Kirke Hyllinge Spiren Personlighedsudvikling Ullamia Rose Rasmussen , Hirtshals Dansk Skole for Tankefelt Terapi og EFT , Gørlev Vital Terapi, Liss Thomasen , ERHVERV 4296 Nyrup Annalise Stourup, Hjertets Vej Lejre - Osted Skolen på Møllegården Mogens Ehrich og Kirsten Kragh , Langebæk Caberlain - Center for sundhed & trivel Gitte Ditte & Morgan Gersdorff , København S. Danplus ApS , Forlaget Klitrose, Ole Bidsted , 2900 Hellerup MMK René Steffensen , Nr

11 2970 Hørsholm OTCM , 3500 Værløse Wiig-sundhed Frugt-Grønt-Bær Slangerup Panacea ApS., Tommy Kobberskov , Stenløse Læseværkstedet Holbæk - Orø Orø Urtehave, Hanne Oustrup , Vordingborg CosMedic Care ApS , Odense SV Reconnexion Aps, Morten Julius , Sønderborg Helsam A/S Torben Schmidt , Vamdrup 8100 Århus C Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, Henrik Platz , Hørning Natur-Drogeriet A/S, Peer Christiansen , Silkeborg Astro-Design , Nr FORENINGER 2760 Måløv Clairvoyant Foreningen, Birgit Boye Friis , 4930 Maribo - Hunseby Inspirations Center Maribo Henning Jørgensen , Langå Et Stoffrit Danmark Holger Sørensen , BRANCHEFORENINGER 2650 Hvidovre Afvikler-terapeut-foreningen Jack Yilmaz, , 3320 Skævinge Natur-Balance-Huset NBH, hovedkontor , dk/naturbalancehuse 9220 Aalborg Miljø- og Jordstråleforening Danmark Orla Søndergaard Pedersen , NATURTERAPEUTER Kontakt: Morgan Gersdorff, tlf København K Lars Henrik Olsen Helse og Velvære , 1364 København K. Klinik for fodterapi, Connie R. Raftesgaard , København V. Lene Cassandra Nielsen Heart-felt , 2000 Frederiksberg Jon Tomas Nielsen, , 11

12 2100 København Ø. Klinik for fodterapi,vibeke Voss, statsaut , Hørsholm Living Academy - BettinnaDelfs , København N. Linda Kristin Strand Kronbæck , 3000 Helsingør Helsingør Team - Birgitte Stürup & T. Jelager, , 2300 København S. Winnie P. Hansen, statsaut. Fodterapeut , Levin TCM Massage og Akupunktur , Valby Lp-massage, Lena Pultz, , Hillerød Alternativ Klinikken, Lisa Nøhr , Rødovre Helle Ronesfelt , 3480 Fredensborg Biopati og tarmskylning , Sun-Hair, Helle Sørensen , Lillian C. Wong, Unicus , Elisabeth Kvist Nielsen , 3500 Værløse Jetthe Rose Andersen , Antje Ronesfelt, Klinim for Fodterapi , Vera Illona Kristensen , 2630 Taastrup Kranio-Sakral Terapi Charlotte Schmidt Nielsen Frederikssund Frederikssund Holistisk Klinik , 2680 Solrød Strand Klinik for Fodterapi, Susanne Wencke Brintlev , TAOLIVING - Malika L. Baladi , 2720 Vanløse Mette Roesen Kirosundhed , 2750 Ballerup Gurli Linnebjerg , 2800 Lyngby Jeanette Søgaard Førland , 2900 Hellerup Margit Mølgaard - MMK Consult , Rønne Gittes Massage, Fodpleje & Kropsterapi , 4050 Skibby Svanholm Storkollektivet, Kirsten Høngsmark , 4200 Slagelse Fodterapeuthuset, 5850, 4070 Hanne Hallebye-Hansen 4241 Vemmelev Klinik Pluto - Bente Agnete Andersen , Nr

13 4400 Kalundborg Dorthe Regnersgaard Fødder & Velvære , Hanne Boye Klinik for Fodterapi , Snertinge Ulrik Nyhave Jyderup Fysioterapi , 4600 Køge Klinik for fodterapi, Anne-Rebecca Wessel, , 4800 Nykøbing F. Anni Poulsen Helsam Nykøbing F. ApS , Leif Paepke , 4930 Maribo Klinik Odysa, Merethe Westen , 5210 Odense NV Lena Rasmussen, fodplejer , 5220 Odense SØ Ulla Theil Nielsen , 5230 Odense M Birte Albertsen , 5240 Odense NØ Clinique Creme Face Jette Kongstad , 5250 Odense SV Anja Godske Hud og fodplejer Agedrup Ann C. Holm Klinik for fodterapi , Otterup Ellen Hvilshøj Andersen Trankjær , Nr Asperup JKF-Bevidsthed, Jens Kristian Frederiksen Årup Oasen Fyn, Birger Feldt, Ferritslev Fyn Jane Ring Clinique Puella, Ferritslev Fyn Zonesus - Susanne Hansen , 5884 Gudme Britta Hansen, massageterapeut, Søby Ærø Lise Munk Monsen, , 6230 Rødekro Gurli Toft Sieljacks, , Colon-Wellness, Helle Callesen , Vera Mathilde Ehlers, kinesiolog, Toftlund Maria Ines Nielsen, NBH Vojens , 6621 Gesten Hanne Jette Malcho, fodterapeut , 6650 Brørup Tove Jeppesen , 6720 Fanø Helsehuset Fanø, Lona Holtmann , 6760 Ribe Oraklet i Ribe, Anna Søgaard Larsen , 7000 Fredericia Klinik for Fodterapi, Lene List, statsaut , 7080 Børkop Ann Levin, heilpraktiver, hypnoseterap , 13

14 7140 Stouby HypnoseKompagniet, Pia Gemmer , Brande Anni Holm Hansen, Fodklinik Herning Anni Klint Fodpleje og kropskorrektion , 7700 Thisted Else M. Skammelsen Nielsen, Thyholm Dortea M. Olsen Hjertelyz, Århus C. Lillian Dalgaard - RAB , 8200 Århus N. Birgitte Bæk , 8240 Risskov Peter Svane, , 9293 Kongerslev Naturligt Alternativ, Inge Lise Sørensen , 9490 Pandrup Purpurhulen Lise Marie Froulund , 9530 Støvring Stedet v/ Kim Notholm-Larsen , Frederikshavn Spirituelt Udviklings Center I/S Mette og Erik Abrahamsen , 9990 Skagen Intuitiv Healing - Anne Marie Nielsen Diget , NATUR-BALANCE-HUSET s kontaktpersoner: 2500 Valby NBH 22, Johanne Lohmann , Egå Astma Care Danmark & Biorespons , & Brøndbyøster, NBH, Susan Almbjørn , 8464 Galten Preben Valeur Jensen , 2860 Søborg NBH 19, Gerda Brown , 2740 Skovlunde NBH , 8541 Skødstrup Gitte Horsbøl Klinik for fodterapi , 4281 Gørlev NBH 23, Britta Syren , 5500 Middelfart/Fredericia, NBH 5, Åse Andersen, Brædstrup Fødder & Velvære, Eva Char. Svenningsen , Vojens NBH 25, Ketty G. Lauridsen , Viborg Klinik for fodterapi, Annette N. Byrialdsen , 6780 Skærbæk NBH 14, Jane Enemark , Midtjysk Helseklinik Marianne Vedelslund , 8840 Rødkærsbro Anette Madsen, Ansager NBH 27, Martin Hansen , 7400 Herning, Anni Klint , 8900 Randers NBH 12, Methe Holm , 14 Nr

15 LNS kontingentsatser for 2011 incl. NaturHelse: Terapeutgruppen inkl. Koda Gramex: Personlig terapeut kr. Skolemedlem i terapeutgruppen kr. Andre medlemstyper: Skolemedlem uden Koda-Gramex, ervhervs-, brancheorganisationsog foreningsmedlem kr. Personligt medlem kr. Bladabonnent (uden medlemsrettigheder). 150 kr. Brug bankkonto eller kode Er du kun til indbetalingskort, så bestil det på tlf På gensyn i LNS - det naturlige samlingssted Lille indsats stor effekt! Kurser & Undervisning ved Helle Thun *Frigørende stemmearbejde* *Nordisk Folkemusik* *Stemmetræning og Sangteknik* *Afspænding* og * Improvisation* *Skovkurser i Kulning - se herunder* 1000 år før mobiltelefonen kulning Det udtales KYLNING og er en oldnordisk kvindesangtradition. Sangen blev brugt til kommunikation mellem mennesker og dyr i skov og på fjeld. Kulningen har en unik nordisk tone og fascinerer med sin magiske skønhed og kraft. På skovkurserne vil du opleve hvor frigørende og forløsende det er, når urkraft og kunstnerisk udtryk forbindes med naturen. Gennem kulning får du kontakt med hele din stemmes potentiale og kraft og styrker din evne til nærvær og fokus. Kom en enkelt dag eller få rabat ved samlet tilmelding til flere dage. Tid og sted: Lørdage kl Den 25. juni, 9. juli, 27. august,17. september og 8. oktober i Hareskoven ved København Tilmelding: Send mail til eller ring *** Helle Thun er professionel sanger, scenekunstner og stemmepædagog. Tidligere udd. natur- og friluftsvejleder. Hendes pædagogiske stemmearbejde er dybdegående, transformerende og kunstnerisk velfunderet. Læs mere på: Nr

16 Annoncering i NaturHelse: 1/4 side kr. 1/2 side kr. 1/1 side kr. 1/1 bagside kr. Rubrikannonce: Kun tekst, 50 x 25mm, uden logo, illustrationer o.lign. Pris 100 kr. 15% rabat for medlemmer. 5% rabat ved 3 på hinanden følgende annoncer. Ingen rabat på rubrikannonce. Tidens gang Ældre mennesker synes sommetider, at unge mennesker taler meget hurtigt. Hvis f.eks. de udtrykker sig på TV, kan det være næsten umuligt at følge med. Jeg mener, det kan skyldes, at oplevelsen af tid er under ændring på grund af brugen af atomkraft, både i kraftværker og ved atomforsøgene i Cern. Oplevelsen bliver, at der kan puttes flere handlinger ind i samme tidsperiode, og yngre mennesker har lettest ved at tage denne mulighed til sig. I vores effektivitetssøgende tidsalder vil nogen nok synes, at det er helt fint. Så kan vi blive endnu mere tidseffektive. Men hvad bliver konsekvenserne på sigt, og er der flere bivirkninger af at bruge atomkraft? Det store problem er, at der også sker processer i finere energisfærer end det blot fysiske, og det kender og anerkender de fysikere, der skulle være ansvarlige for brugen af atomkraft, ikke. De har ingen viden om elementarpartikler på finere planer og kan ikke opdage dem, som deres forsøg skaber. Derfor kender de kun en mindre del af konsekvenserne af deres forsøg og andre handlinger. Annoncer skal mailes i trykoptimeret pdf-fil til redaktionen: Betaling netto 8 dage efter modtagelse af faktura, som tilsendes, når bladet udkommer. Beløbet bedes indbetalt til vor konto i Merkur Bank Reg Alle oplysninger fås på tlf eller på mail, Af Jack Yilmaz Fysikerne i Cern blev fra flere sider advaret mod de planlagte forsøg, de nu har gennemført, idet det bl.a. blev påstået, at de risikerede at skabe et sort hul. Det afviste de. De ville nok have haft ret, hvis det kun var fysisk, det der skete. De havde f.eks. næppe nogen forestilling om, at et sort hul måske først undfanges åndeligt og først langt senere begynder at manifestere sig fysisk, men for os, der ved, at det åndelige eksisterer, er det en oplagt mulighed. Fysikerne har på den baggrund næppe nogen anelse om, hvorvidt sådan åndelig manifestering af et sort hul allerede kan være sket. Vi ved fra den fysiske verden, at under et fald ned i et sort hul forlænges den fysiske tid meget drastisk. Vi kan derfor også overveje, om en tidsforlængelse på et åndeligt og oplevelsesmæssigt plan måske allerede begynder nu, hvis det er tilfældet, at et sort hul er undfanget åndeligt? Affaldsproblemet og risikoen for atomkrig er, som om de ikke var alvorlige nok, slet ikke de eneste grunde til at være imod brugen af atomkraft og imod eksperimenterne dermed. Vi mangler i den grad en anerkendelse af videnskaben om de finere energisfærer og alt det åndelige, der lever deri, som supplement og korrektiv til de fysiske videnskaber. Jack Yilmaz er åndelig healer med meget specielle evner til at sanse de finere energier. 16 Nr

17 BIO-STRATH - Modstandskraft til hele familien... Er man sammen med mange andre hver dag, kan der være behov for at styrke modstandskraften gennem en optimal ernæring. Bio-Strath er et naturligt tilskud af ekstra vitalitet, der sammen med en god og sund kost styrker kroppens naturlige modstandskraft, så man er bedre rustet til at møde dagligdagens påvirkninger, bl.a. ved den tætte fysiske kontakt mennesker imellem. Fås på apoteket, Matas og i helsekostforretninger - Yderligere info: ANJO tlf.:

18 Dynamisk præparatkursus med fokus på brændenælde med jordbrugsteknolog Erik Frydenlund Fredag d. 17. juni kl søndag d. 20. juni kl. 14 på Nørregård, en biodynamisk gård på Vestfyn En fordybelses weekend. Kurset vil veksle mellem oplæg, studie, iagttagelser i gruppen og individuel iagttagelse i naturen, samt kunstneriske øvelser og eurytmi. Ingen forkundskaber, kun interesse for at deltage i en proces, hvor man kan opdage en dybere forbindelse til planter og naturen og dermed også en dybere forbindelse til sig selv. Pris: 950 kr. incl. dejlig vegetarisk mad lavet af Else Marie Sø og overnatning under enkle forhold. Mulighed for reduceret pris. Tilmelding og betaling til konto senest 12. juni til Erik Frydenlund tlf eller En verden aff energii 2 meedd JJoohhnnnnyy Wuul lfff frraa f Miljøø & JJoorrddssttrråål leef foorreenni innggeenn Daannmaarrkk 2. LØRDAGS-seminar d. 13. august 2011 kl IngemannSalen i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 Et causeri om den alternative- og spirituelle verden, som vi er en del af. Healing, e-sans, dowsing (måling) og divining (vandvisning og pendulering), krystalenergi og det levende vand, er netop manifesteringer af denne verden af energi. Der fokuseres på praktisk demonstration af forskellige tekniker, krydret med den bagved liggende viden, spørgsmål og udsagn fra deltagerne. Under seminaret skal vi selv håndtere pilekvist, pendul og krystaller's svingninger samt at få testet egen sensivitet. Se Tilmelding senest 12. august med navn og antal deltagere til eller på tlf Entré incl. forfriskninger medlemmer 60 kr., ikke-medlemmer 80 kr. 18 Nr

19 Caberlain kurser til erhverv og private v. Morgan Gersdorff, psykologisk udviklingskonsulent, kursusleder og foredragsholder med 25 års erfaring. Kommende kurser: Tiltræk det du ønsker juli 2011 Glimt af fremtidens healing august 2011 Mere på tlf og TERAPIWEEKEND: FAMILIEOPSTILLING Lørdag juli kl Kursus 1000 kr. + kost/logi 550 kr. i alt 1550 kr. Mere materiale på eller få det sendt. Eksam.gestaltterapeut/familieopstiller Ingolf Plesner. Tlf Malerkurser v. Gitte Ditte Kursusdatoer: juni og august 2011 fra kl Gitte Ditte er healer og autodidakt billedkunstner og begyndte i 2006 sin spirituelle malerkunst. Deltagerpris: kr. pr. deltager, incl. start up akryl malersæt, pensler, bordstaffeli plus øvrige materialer samt kaffe/te og kage. Tilmelding senest 1 uge før kursusstart. Yderligere oplysninger hos tlf Udstilling Psykiatri hjælp eller skade på Højbro Plads, København, d.1-9 juni kl Få baggrunden for de mange dødsfald i psykiatrien gratis adgang. Arrangør: Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK) Skolen for psykoterapi og Sqcoaching - House of Awareness Sommerkursus for alle 27.juni til 3.juli 2011 Kontakt Henrik Dilling tlf Mere på houseofawareness.dk Nr

20 20 25 år med klarsyn og varme hænder En brat omvæltning ændrede totalt fremtiden for psykologisk udviklingskonsulent Morgan Gersdorff, der nu har rundet 25 år i den alternative branche. Inden da arbejdede Morgan Gersdorff i mange år som direktør i erhvervslivet, hvor han bl.a. afholdt kurser indenfor uddannelse og kommunikation. Men på grund af et uheld i 1986, hvor han fik en stor sten i hovedet, blev der vendt op og ned på hans liv. Efter ulykken, hvor han fik åbent kraniebrud, åbenbarede der sig en helt ny verden. Han udviklede et clairvoyantisk røntgenblik, som gjorde ham i stand til at se de finere energier, der bestemmer menneskets fysiske og psykiske sundhedstilstand. En evne som nogle forskere i dag kalder e-sans, hvilket er en forkortelse for energi-sans. Derudover fandt han ud af, at han kunne heale med sine varme hænder. I starten var han meget bange og troede, at hans hjerne havde taget skade. Siden hen lærte han at bruge sine usædvanlige evner på at hjælpe andre. I 1989 startede han virksomheden Inter-Training, som senere blev omdøbt til Caberlain. I 1994 valgte han at kvitte sin karriere i erhvervslivet og koncentrere sig fuldt ud om at hjælpe andre mennesker. - Allerede som dreng kunne jeg se døde mennesker - ligesom drengen i Bruce Willisfilmen Den sjette sans. Som voksen valgte jeg i en lang periode at lukke af for denne åndeverden, som skræmte mig meget. Men efter uheldet blev der åbnet igen. Og efter en masse underlige oplevelser, hvor jeg så forskellige ting, der var sket og ville ske, valgte jeg at acceptere mine evner og skæbne, fortæller Morgan Gersdorff, som gennem årene har hjulpet mange klienter med at komme videre med livet og overvinde, stammen, smerter i ryg, arme og ben. Depression samt forskellige typer af fobier såsom flyskræk, angst og meget andet. Skæbnen hjalp ham på vej - Jeg er overbevist om, at der findes kræfter, som hjælper os på vej. Sandheden er nok, at jeg forsøgte at fortrænge mine specielle evner. Og så måtte skæbnen jo tage sagen i egen hånd, siger Morgan Gersdorff, som kommer fra en familie, der i flere generationer har kunnet se frem og tilbage i tiden samt haft varme helbredende hænder. Det livsnødvendige tjek - Jeg arbejder ikke med traditionel healing, men med fremtidens Dybde Psykologisk Healing, som normalt giver mærkbare resultater straks efter endt behandling. Når problemet er fjernet, giver jeg klienten en række gode anvisninger, som sætter vedkommende i stand til selv fremover at få et godt og harmonisk liv med livskvalitet. Forebyggelse er en nødvendighed,. Sammen med sin kone Gitte Ditte, som er billedkunstner og afholder kurser i healende maleteknikker, tilbyder Morgan Gersdorff hjælp til selvhjælp og kurser for erhverv og private i både Hypno-Psykologi, Glimt af fremtidens Healing, Super Intuition, Tankens kraft, Transformationspsykologi og lignende åndelige discipliner. Men også kurser i Elefant-sprog, Nødhjælps-psykologi og NLP og Coaching udbydes. Det sker på landejendommen i Langebæk, hvor Morgan og Ditte Gitte driver Caberlain Forlag, Center for sundhed og trivsel, som er et privat behandlings- og undervisningscenter med speciale i pædagogiske og psykologiske kurser. Kilde: Journalist Vibeke Sølling Nr

21 Søren Skogstad Nielsen Boganmeldelse Komplementær og Alternativ behandling Af Audun Myskja Audun Myskja er et virkeligt indsigtsfuldt menneske, som sideløbende med sin uddannelse og praksis som læge både har taget og praktiseret alternative uddannelser i bl.a. musikterapi, healing, bevidsthedsudvikling, urtemedicin og meget andet. Fra sin opvækst i de norske dale har han også et godt førstehåndskendskab til folkemedicinen og de kloge mænds og koners virke der. Audun Myskja s grundholdning fremgår af bogens undertitel: På vej mod en integreret medicin. Det er hans håb og tro, at det er muligt for både dem, der har rod i det alternative, og de der virker indenfor det etablerede behandlingssystem, at forstå og dermed nå hinanden. Og hans bog er et bidrag til at fremme denne mulighed. Derfor betragter han begge områder ud fra en række synsvinkler. Han peger med mange både overraskende og skarpe eksempler på, at vor vestlige medicin er en strømning blandt mange andre, som i øvrigt er ganske ny, medens folkemedicinen og de kinesiske og indiske traditioner har mange tusinde års erfaringsopsamling som baggrund. De bidrag den vestlige medicin har givet, er dels den industrielle fremstilling af fysisk funderet medicin, og dels ideen om at det er muligt at lave en objektiv konklusion om et middels virkning. Derimod bygger de ældre medicinske strømninger på en lang kæde af opsamlede erfaringer, der har givet indsigt i kroppens og sindets samvirkning med den omgivne natur med det mål at holde os levende og sunde. Med sit dybe både praktiske og teoretiske kendskab til begge strømninger viser Audun Myskja gennem sine eksempler og overvejelser begge strømningers svagheder og styrker, men han giver også eksempler på, hvor de allerede har befrugtet hinanden. En anden af bogens synsvinkler er at give en vejledning til den, der søger alternativ behandling for en lidelse. I de to store kapitler: Virkninger indenfor alternativ behandling og Alternativ behandling i praksis, samt flere andre, er der både en gennemgang af, hvad man helt konkret selv kan gøre for at forebygge og afhjælpe en lidelse, dels råd og vejledning til den der søger alternativ behandling. Her lægger han stor vægt på, at man ikke passivt lader sig henvise til en behandler, men tager sine egne signaler fra krop, følelse og sind med samt muligheden for at sætte sig ind i en terapis baggrund og sundhedssyn, før man starter en behandling. Til at hjælpe med at komme i gang hermed, gennemgår forfatteren en god del praktiske øvelser hentet fra adskillige terapiformer, samt fortæller om deres baggrunde, altså hvorfor der er grunde til at formode, at de virker. Uden bogens oversigt over brugen af alternativ behandling og hvorfor de, der søger den, gør dette, samt et appendiks om danske forhold for alternativ behandling, som bogen også indeholder, ville den ikke være komplet. Men det er den. Ja- det er anmelderens tanke, at vi her har den bog, der bliver det klassiske hovedværk om alternativ behandling her i skandinavien de næste år både for fagpersoner og almindelige mennesker. Komplementær og Alternativ Behandling er strålende for enhver alternativ behandler, der gerne vil vide mere om andre terapiformer og gerne vil have baggrund for at forstå den klassiske vestlige medicins holdninger. Den er også for den nysgerrige, der stiller spørgsmålet: Hvad er det egentlig, alternativ behandling drejer sig om? Også for den der har en af de mange lidelser, hvor vort vestlige sundhedssystem siger ja, det må du leve med - er der nyt håb og nye muligheder at hente. Og for sundheds- Nr

22 personale, der gerne vil have en baggrund for at forholde sig til en patients ønske om alternativ behandling, er der en sober og dækkende gennemgang af hele området. Originaludgaven på norsk, som jeg også har læst, er skrevet i et meget behageligt og letlæst sprog, helt renset for både videnskabelig jargon og den marketingstil, som især amerikansk litteratur er så fuld af. Man føler sig bogen igennem i behagelig samtale med en vidende person, der opfordrer én til selv at overveje og danne sig en mening, og denne stil er bibeholdt i den fine danske oversættelse. Køb bogen, læs den og få noget at vide, som du ikke vidste! (ISBN ) 1. udgave 1. oplag Munksgård Danmark Nr

23 Lørdagseminar om skadelige påvirkninger fra mobil-, el- og jordstråling fik fin tilslutning Sundhed I februar var Johnny Wulff fra Miljø- og Jordstråleforening Danmark atter på banen med et lørdagsseminar, denne gang hvorvidt det er muligt at dæmpe generne ved mobil-, elog jordstråling. Der var næsten fuldt hus i Ingemannsalen i Værløse Kirke, som Johnny forinden havde testet og afmærket for stråling, så vi var klar over, hvor vi ikke skulle placere os! Døgnet rundt udsættes vi for påvirkninger fra naturlige og menneskeskabte fænomener. Det være sig stråling fra rummet, radonforekomst i danske boliger, stråling fra el, røg, støj, møg og klimaændringer, gift i jord og madvarer, industri- og GMO-mad, elektriske- og elektromagnetiske felter (EMF) og elektromagnetisk stråling (EMR) fra mobil-sendemaster, telefoner og alle trådløse forbindelser, fra WiFi-hotspots og snart også via satellitter. Man tænker ikke over, at det måske er strålingen fra fx babyalarmer, der vækker eller gør baby urolig pga sensitivitet for netop den strålingsform, og at sparepærer, lysstofrør og elektriske installationer i husholdningen påvirker mange mennesker. Sensitivitet fornemmes fx ved at det svier i huden på benene, når vi står foran den ny vaskemaskine, at vi mærker uro i kroppen, en pludselig hurtig puls, trykken for brystet og for ørerne. Når vi taler i mobil, kan vi eksempelvis føle varme i hovedet, tendens til kvalme og stikken i øret. Står vi nær elektrisk udstyr, mærkes måske en prikken eller stikken i huden. Disse gener opstår bl.a., fordi mennesket biologisk set ikke har den iboende modstandskraft. Fakta er, at ved en mobilbestråling på 1 mw/m2 opstår der celleforandringer på levende celler. Det giver stof til eftertanke, når den tilladte grænseværdi for bestråling af mennesker nær mobilsendemaster i Danmark er 9000 gange større! Mange spørgsmål trængte sig på under og efter foredraget. Vi fik også alle et par vinkelpinde i hånden, og med Johnnys vejledning prøvede vi selv at dowse (måle) for jordstråling og få gode ideer til installering af apparater, dimser og andre materialer med dæmpende effekt på stråling. Der var også gode input til dæmpning af mobilstråling med måleudstyr og tekstiler med metaltråde fra Henrik Nielsen fra e-safe-wear. Det er dog ikke al stråling, der kan afskærmes, men dæmpere kan anvendes fx ved elektromagnetiske felter og stråling. Johnny nævnte sluttelig indirekte metoder til at måle en påvirkning af vores organisme fx med bioresonans og kinesiologi. Seminaret blev fulgt op af endnu et lørdagsseminar En verden af energi, hvor de mange interesserede blev indviet i historien om, hvordan gamle kirker og fredede jordhøje i sin tid blev placeret efter en helt speciel struktur, nemlig der hvor jordstrålingen befinder sig. Vi inspireredes til, hvordan det vil være at (over)leve i fremtidens trådløse og digitale verden. Nr

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller)

12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller) DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 9. marts 2013 kl 14. Generalforsamlingen afholdes i Værløse Kirke, Kingo-salen, Højeloft Vænge 20. Vi beder om din tilmelding på Lns@Lnsnatur.dk hvis du deltager. Bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012 DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012 - der foregår fra d. 14 marts på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirke, Ingemannsalen lørdag d. 14 april kl 14. Justeringer kan forekomme ind til

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, der foregår fra d. 26 februar på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirkebygning, Kingo-salen lørdag d. 26 marts kl 14. Der anmodes om tilmelding

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter 27. årgang 2012 nr. 2 www.lnsnatur.dk Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Mogens Olsen,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling Region Midt, Himmelbjerget

Referat af generalforsamling Region Midt, Himmelbjerget Referat af generalforsamling Region Midt, 10.5.2016 Himmelbjerget 1. Valg af dirigent, samt uvildig referent. Dirigent: Tanja Midtgaard Poulsen Referent: Ulla Bak 2. Aflæggelse af årsberetning ved Tanja

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren,

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak,Aase Brøndsted, Anna Christina Sørensen, Anne

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Odense Dalum Apotek 5250 Odense SV. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Skagen Apotek 9990 Skagen

Odense Dalum Apotek 5250 Odense SV. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Skagen Apotek 9990 Skagen Anette Green Nielsen Anne Elisabeth Jørgensen Anne Mette Jørgensen Anne S. Jeppesen Anne Steen Lund Annie Kristensen Baris Atalay Behzad Ghorbani Sektionsleder, cand.pharm. Beinta Guttesen Bente Frydenlund

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen i LNS 2009. Medlemmerne

Beretning ved generalforsamlingen i LNS 2009. Medlemmerne Beretning ved generalforsamlingen i LNS 2009 Medlemmerne Medlemmerne med dens brede sammensætning giver LNS og bestyrelsen det bagland, der bestyrker os i vore valg og handlinger. Derfor vil jeg allerførst

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12-2015: Nu kan jeg se min datter igen tabt på gulvet med

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Thomas Borgå KURSER Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12: Nu kan jeg se min datter igen Vibekes øje var opgivet af lægerne, men hun ville ikke selv give op

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Side 414. Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/ Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling.

Side 414. Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/ Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling. Side 414 Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/9-2016 Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere