Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte"

Transkript

1 Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1

2 Indledning Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet for børn og unge i Tårnby Kommune, er der udfærdiget standarder for serviceniveauet. Heri beskrives de ydelser og det serviceniveau, som tilbydes børn og unge med særlige behov samt deres familier. Målgruppen er børn og unge i alderen 0 18 år og deres familier der har et særligt behov for støtte. Støtten kan strække sig frem til den unge bliver 23 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Kvalitetsstandarderne henvender sig primært til medarbejdere fra henholdsvis myndighedsområdet, leverandørområdet, samt nære samarbejdspartnere til familien. I Kvalitetsstandarderne omsættes følgende principper. Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Tårnby Kommune tager altid udgangspunkt i barnets/den unges netværk, når der er behov for en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt der ikke ses nogen mulighed for en forebyggende foranstaltning tilstræbes, at anbringelsen sker ud fra principper om nærhed, omsorg, tryghed og kontinuitet i lokale tilbud. Derved sikres muligheden for at anbragte børn og unge kan bibeholde tilknytningen til familie og tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter. Der skal være en balance mellem faglige og økonomiske hensyn. Det betyder, at der ved en forebyggende foranstaltning eller anbringelse skal være fokus på, at denne foranstaltning er en effektiv måde, hvorpå barnets/den unges vanskeligheder håndteres. Der skal være en begrundet formodning om, at målet med foranstaltningen eller anbringelsen rent faktisk kan nås. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der findes alternative løsninger. Foranstaltningen eller anbringelsen er til for at afhjælpe vanskelighederne hos barnet og den unge, og ikke fordi hensynet til omgivelserne taler for det. Der vil derfor være tæt opfølgning på at målsætningerne opnås via foranstaltningen. Området er styrbart og styrbarheden håndteres ved, at der er synlige standarder, som medvirker til at borgerne har kendskab til, hvorledes støtten gives indenfor forebyggelses- og anbringelsesområdet. 2

3 Tårnby Kommune henviser videre til andre instanser som fx statsforvaltningen, psykiatrien mv. ud fra et sektoransvarlighedsprincip. Tårnby Kommune samarbejder internt i kommune om at sætte borgeren i centrum, således at der tænkes i helheder i forhold til borgeren også efter det 18 år. Forebyggelses- og anbringelsesgrundlag Forebyggende foranstaltninger En forebyggende foranstaltning er en støttende social indsats overfor familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. Det er en forudsætning, at normalsystemet ikke kan løfte opgaven med at yde den særlige støtte. Familieafdelingen arbejder med udgangspunkt i følgende: En tidlig fokuseret indsats over for sårbare børn og unge foregår i et tværfagligt samarbejde Forebyggelse er bedre end anbringelse En anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer Arbejdet med børn og unge og deres familier foregå ud fra en helhedstænkning og inkluderende praksis, Foranstaltninger skal iværksættes så tæt på barnet/den unges som muligt Barnet og den unge skal så vidt muligt integreres i normal miljøet Forebyggende foranstaltninger koordineres løbende med normalområdets indsatser overfor barnet eller den unge og tilpasse disse Barnet/den unge og deres familier skal sikres indflydelse ved tilrettelæggelse af tilbuddet om støtte Støtten skal gives således at der arbejdes på, at barnet eller den unge og deres familier på sigt kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Der skal til stadighed udvikles nye lokale tilbud, som gør det muligt at vælge den mindst indgribende foranstaltning i relation til barnets, den unges eller familiens vanskeligheder. Valget skal altid træffes under hensyntagen til, hvad der ud fra en helhedsbetragtning tjener barnet eller den unge bedst, og hvor der skabes de bedste betingelser for udvikling og mestring af livsvilkår. Anbringelser I Tårnby Kommune vægtes anbringelse i netværks/plejefamilie/kommunal plejefamilie højt. I disse rammer har børn og unge mulighed for at finde en stabil base med de samme primære voksne. Dette tillægges en stor betydning for børnene og de unges udviklingsmuligheder. Det er kendetegnende for en del af de børn og unge som anbringes, at de har været udsat for mange skift i relationer dette vil vi, som kommune, gerne medvirke til at mindske. Vi ser 3

4 netværks/plejefamilier/kommunal plejefamilie som en god løsning, når barnet kan rummes der. Når der er truffet beslutning om en anbringelse, skal prioritering omkring anbringelsessted ske i følgende rækkefølge: 1. Netværksanbringelse 2. Plejefamilieanbringelse/ for de årige hybelanbringelse eller eget værelse. 3. Socialpædagogisk opholdssted som udgangspunkt med fastboende leder. Dette gør sig især gældende for yngre børn (stabil og nær voksenkontakt) 4. Døgninstitutionsanbringelse. Specialinstitutioner, som er gearet til børn og unge med komplekse problemstillinger eller indgribende funktionsnedsættelser. Der skal altid søges en løsning så tæt på barnets nærmiljø som muligt, medmindre ganske særlige forhold gør, at barnet, eller den unge skal anbringes væk fra nærmiljøet. Som udgangspunkt anbringes alle spæd- og småbørn i netværks- eller plejefamilier. Der vil løbende være opmærksomhed på, at principperne er styrende for den måde der arbejdes med anbringelser på. Det betyder at: 1. Anbringelser kan ophøre og der sker hjemgivelse: a. når formålet i handleplanen er opfyldt. b. når målet ikke kan nås gennem anbringelsen. 2. Den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige anbringelsesformer kan anvendes, når det er til barnets eller den unges bedste. Eksempelvis vil der undertiden være forløb hvor barnet kan rummes i netværket i en periode af barnets liv men senere har behov for en anden anbringelsesform idet netværket kan have vanskeligheder med at håndtere de mål, der er med anbringelsen. 3. Forinden en meget indgribende anbringelse på opholdsted eller døgninstitution finder sted, skal muligheder for kombinerede indsatser afklares, eksempelvis kan det overvejes at supplere en netværks- eller familieplejeanbringelse med en forebyggende foranstaltning rettet mod samspilsproblemer og/eller barnets sociale/psykologiske problemstillinger. Aflastning kan endvidere overvejes, således at plejefamilier, som har et barn eller en ung med komplekse problemstillinger anbragt, kan aflastes, når det skønnes nødvendigt for at undgå brud i barnets anbringelsesforløb. 4. Når den unge er i stand til at profitere af et mindre indgribende tilbud i lokalområdet efter at have været anbragt på eksempelvis et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution uden for kommunen - genskabes den unges tilknytning til det lokale miljø. Tårnby Kommune vil arbejde for en bortadoption af barnet, når det er til barnets bedste, og det er godtgjort, at forældrene varigt ikke kan varetage omsorgen for barnet. Der vil stadig blive arbejdet for kontakt mellem barn og biologisk familie efter adoptionen. 4

5 Målgrupper for indsatsen I Tårnby Kommune er der overordnet 5 målgrupper af børn og unge med særlige behov. 1. Risikobørn Børn og unge, der på grund af særlige forhold relateret til dem selv, eller deres nærmeste familie, vurderes at være i risiko for at komme i en situation, der ikke kan klares uden hjælp fra anden side. Der defineres 2 undergrupperinger af risikobørn: a. Børn og unge med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig lidelse. b. Børn og unge, som ved en indsats fra det generelt forebyggende område, kan klare sig uden hjælp efter serviceloven. 2. Sårbare børn og unge Børn og unge der er sårbare, fordi de belastes af alvorlige, men ofte forbigående problemer i deres familie og nære miljø. Det kan være børn og unge som udsættes for seksuelle overgreb, vold eller andre alvorlige hændelser. Det kan også være mindre alvorlige hændelser, hvor barnets eller den unges modstandskraft fordrer en hurtig indsats, med henblik på at barnet bliver i stand til fremadrettet at mestre situationer, som kan udløse lignende krise. 3. Truede børn og unge Børn og unge, der er truede, fordi de vedvarende belastes af utilstrækkelig og mangelfuld omsorg i deres familie og nære miljø. Der defineres 2 undergrupperinger af truede børn og unge: a. Børn og unge, som er truede på grund af alvorlige psykiske, følelsesmæssige, sociale, eller kognitive vanskeligheder. b. Børn og unge med tilsvarende vanskeligheder som gruppe 3.a og/eller som vedvarende belastes af forældrenes utilstrækkelige omsorg. 4. Børn og unge med svære problemer Børn og unge, der har svære problemer, f.eks. fordi de i deres opvækst har været belastet af deres forældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorgsevne. Der defineres 2 undergrupperinger af børn og unge med svære problemer: a. Børn og unge, som har svære problemer på grund af alvorlige psykiske, følelsesmæssige, sociale, eller kognitive vanskeligheder. b. Børn og unge med tilsvarende problemer som gruppe 4.a og/eller som vedvarende har været belastet af forældrenes grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorgsevne. 5. Børn og unge med nedsat funktionsevne Børn og unge med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 5

6 6

7 Kvalitetsstandarderne 11 stk. 1 & 2 Åben Rådgivning Lovgrundlag Servicelovens 11 stk.1,2 Kompetencefordeling Rådgiver og Familiehus Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe Målgruppe 1: Risikobørn Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Formål Tilbuddets indhold Børn, unge og forældre der henvender sig selv eller bliver henvist til Familieafdelingen, og hvor det vurderes, at deres ærinde/problem umiddelbart kan afhjælpes i kraft af en 11 rådgivning. Formålet er at tilbyde åben, anonym og gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien eller den vordende familie, således at familien bliver i stand til at klare sig selv. Der skal være tale om vanskeligheder, der vurderes at kunne løses ved tilbuddet i Åben Rådgivning samt eventuelt involvering af andre eksperter, og uden at der iværksættes andre foranstaltninger i henhold til servicelovens 52. Endvidere er formålet at hjælpe barnet eller den unge til selv at løse de problemer, som har givet anledning til henvendelsen. En telefonisk eller personlig kontakt til en rådgiver/familiebehandler, hvor forældre eller børn kan modtage en åben anonym rådgivning. Der kan ikke stilles krav om, at den som søger rådgivning skal opgive navn eller anden data, hvorfor oplysningerne heller ikke registreres eller videregives. Tilbuddets omfang Forventninger til bestiller Forventninger til leverandører Opfølgning Samarbejdsrelationer Egenbetaling Der træffes ikke afgørelser i en anonym åben rådgivning og der er således ikke klageadgang. Omfanget er af kortere varighed (1-2 gange) og skal kunne afhjælpes i en åben anonym rådgivning. Er problematikken af sværere karakter, skal henvises videre til andre instanser eller Familieafdelingen evt. via en underretning. Der er ikke en bestillerfunktion, da en åben anonym rådgivning ikke kræver visitation. Rådgivere og andre myndigheder kan dog gøre opmærksom på muligheden for åben anonym rådgivning. Leverandør: Familiehuset og Familieafdelingen Ingen. Dialog og samarbejde med andre fagpersoner og netværket sker efter aftale med forældrene eller den unge. Der er ikke hjemmel til at fastsætte egenbetaling. 7

8 11 stk. 3 - Rådgivning, undersøgelse og behandling Lovgrundlag Servicelovens 11 stk. 3 nr Kompetencefordeling Faglig koordinator Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe Målgruppe 1: Risikobørn Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Formål Tilbuddets indhold Tilbuddets omfang Forventninger til bestiller Forældre, børn og unge som har behov for et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud end hvad der kan ydes som rådgivning efter 11 stk. 1 og 2. Formålet er at tilbyde en familieorienteret rådgivning eller familiebehandling til løsning af en konkret afgrænset problemstilling i familien eller den vordende familie, således at familien bliver i stand til at klare sig selv. Der skal være tale om vanskeligheder, der vurderes at kunne løses, uden at der iværksættes foranstaltninger i henhold til servicelovens 52. Endvidere er formålet at hjælpe barnet eller den unge til selv at løse de problemer, som har givet anledning til henvendelsen. Rådgivningen kan dreje sig om følgende: Rådgivning om familieplanlægning Rådgivning af enlige og sårbare unge mødre eller rådgivning af forældre, hvis børn er anbragte uden for hjemmet. Rådgivning om samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet Rådgivning til et barn eller ung. 3-5 samtaler af en familiebehandler Interne kurser (fx forældrekursus mv.) Bestiller: Rådgiveren Rådgiveren iværksætter tilbuddet, med baggrund i en vurdering. Det er ikke en afgørelse og der er ikke adgang til at klage over tilbuddet. Tilbuddet forudsætter således ikke en børnesagkyndig undersøgelse eller handleplan, men kan ydes på baggrund af en undersøgelse, hvor der ikke er grundlag for iværksættelse af særlig støtte efter 52. Forventninger til leverandører Rådgiveren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag til leverandøren. Leverandøren: Familiehuset, ekstern konsulent, rådgiver eller anden leverandør ift. den angivne problematik. Der udarbejdes en kort afslutningsningsnotat efter endt rådgivning/kursus. Notatet skal oplyse i hvilket omfang familien/barnet/den unge har deltaget/udeblevet/meldt afbud til samtalerne. 8

9 Der skal ikke foreligge oplysninger om samtalernes indhold. Samarbejdsrelationer Opfølgning Egenbetaling I tilfælde af at leverandøren er bekymret for barnet/den unge udarbejdes en skriftlig underretning som videregives til Familieafdelingen med henblik på evt. børnefaglig undersøgelse. Der forventes samarbejde mellem konsulent- en, rådgiveren, forældrene, den unge og andre relevante samarbejdspartnere. Rådgiver har pligt til at følge op på tilbuddet efter endt støtte. Opfølgningen har til hensigt at vurdere, hvorvidt rådgivningens/ behandlingens formål har den ønskede effekt. Der kan efter servicelovens 52 a ydes støtte til udgifter, som følger af vejledning vedrørende barnet eller den unge, forældrene får som led i konsulentbistanden efter 11, stk skt. 4 - Rådgivning, undersøgelse og behandling Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 4. Kompetencefordeling Faglig koordinator på handicapområdet. Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe Målgruppe 1: Risikobørn Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Børn, unge og familier med sociale og adfærdsmæssige problemer, som ikke er så store, at der er grundlag for at iværksætte mere vidtgående foranstaltninger. Formål Tilbuddets indhold Familier med børn/unge med en funktionsnedsættelse, som ikke har behov for foranstaltninger, men som eventuel har behov for andre former for støtte; fx. merudgifter og kortvarigt behov for støtte til mindre adfærdsmæssige vanskeligheder eller behandling ved specialpædagogisk bistand og nogle få psykologsamtaler. At afhjælpe problemer af forbigående karakter. Det kan fx være problemer opstået i forbindelse med en ulykke. Det kan også være at forebygge, at problemerne vokser sig større, så der senere bliver behov for mere indgribende foranstaltninger. Specialiseret rådgivning og internt kursus. Rådgivningen rækker ud over den»familieorienterede rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien«, jf. servicelovens 11, stk. 1, men angår på den anden side ikke problemer, der er så store, at der skal sættes mere vidtgående foranstaltninger i værk. Tilbuddets omfang Fysio- eller ergoterapeutbehandlinger. Der kan blandt andet ydes genoptræning til børn og unge, hvis genoptræningen ikke kan ydes efter sundhedslovens 140. Internt kursus ift. børn med funktionsnedsættelse. 9

10 Fysio- og ergoterapeutisk behandling. Specialpædagogisk rådgivning. 3-5 samtaler via Familiecentret. Forventninger til bestiller Eksterne konsulenter (Synsfaglig rådgivning, Center for hjerneskade m.v.) Bestiller: Rådgiver Hvis rådgiver skal lave en undersøgelse vil dette begrænse sig til en undersøgelse af det konkrete problem ved samtale med forældre og barn og fx en udtalelse fra skole/dagtilbud. Specialiseret rådgivning/ internt kursus: Rådgiveren iværksætter tilbuddet, med baggrund i en vurdering, hvor der træffes afgørelse. Rådgiveren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag med tydelige mål for indsatsen til leverandøren. Rådgiver har pligt til at følge op på tilbuddet efter endt støtte. Opfølgningen har til hensigt at vurdere, hvorvidt rådgivningens/ behandlingens formål har haft den ønskede effekt. Ved ophør af forløbet vurderes der med udgangspunkt i leverandørens statusbeskrivelse, om opgaven er løst eller om der er behov for anden indsats. Forventninger til leverandører Fysio- og ergoterapeuter; Andre eksterne leverandører: Rådgiver henviser barnet/den unge til relevant leverandør via henvisningsskema og relevant dokumentation. Ved modtagelse af behandlingstilbud fra leverandør, vurderer rådgiver tilbuddet og igangsætter dette. Leverandør: Familiecentret Der udarbejdes en kort afslutningsningsnotat efter endt rådgivning/kursus. Notatet skal oplyse i hvilket omfang familien har deltaget/udeblevet/meldt afbud til samtalerne. Der skal ikke foreligge oplysninger om samtalernes indhold. I tilfælde af at leverandøren er bekymret for barnet/den unge udarbejdes en skriftlig underretning som videregives til rådgiver med henblik på evt. børnefaglig undersøgelse. Leverandør: fysio- og ergoterapeuter; Andre eksterne leverandører fx Synsfaglig rådgivning, Center for hjerneskade m.v. Leverandør udarbejder skriftlig status, der beskriver barnets/den unges behov for behandling/rådgivning. Med udgangspunkt i opgavebeskrivelsen udarbejdes et afslutningsnotat ved afslutning af forløbet. Tilbagemeldingen skal indeholde en beskrivelse af, om formålet er opnået. 10

11 Det forventes, at leverandør oplyser såfremt tilbuddet ikke benyttes. Tillige skal leverandør oplyse, hvis det ikke er det rette tilbud. Opfølgning Gældende for alle indsatser er opfølgningskrav minimum hver 6. måned. Samarbejdsrelationer Forældre, børn og unge, Familieafdelingen, familiecenter, eksterne leverandører og andre relevante parter. Egenbetaling Der er ikke hjemmel til at fastsætte egenbetaling. 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Bek. nr. 583 af 23/ om Familievejlederordningen Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Målgruppen er familier med børn under 18 år med betydelig og varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Ved funktionsnedsættelse forstås det begreb, som bruges ved tildeling af ydelser i serviceloven. Der er tale om en situation, hvor funktionsnedsættelsen har indgribende følger i den daglige tilværelse, og hvor der i lang tid frem over vil være brug for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Formål De børn og familier, hvor funktionsnedsættelsen er konstateret for mere end 3 mdr. siden, forudsættes, iflg. forarbejderne til bestemmelsen, allerede at være i kontakt med kommunen og forudsættes derfor ikke at have behov for den introducerende rådgivning og vejledning, som familievejlederordningen tilbyder. Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Formålet med vejlederordningen er at sikre, at familien i den indledende fase, efter at funktionsnedsættelsen er konstateret, får et tilbud om introducerende vejledning. Tilbuddets indhold Familievejlederen skal kunne håndtere nogle af familiens indledende spørgsmål og ordningen er en form for brobygning mellem familien og det offentlige i den indledende fase, efter at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Familievejledningen skal indeholde en introducerende og helhedsorienteret information og vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne. Vejledningen skal endvidere indeholde oplysninger om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på området samt den 11

12 nationale Videns- og specialrådgivningsorganisation VISO. Tilbuddets omfang Forventninger til bestiller Familievejledningen skal herudover rumme et tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk. ½ Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere rådgivningsog vejledningssamtaler ud over den første samtale, hvis det skønnes nødvendigt, for at formål med familievejledningen kan opfyldes. Der kan tilbydes 3-5 samtaler. I vurderingen af behovet for yderligere samtaler vil der bl.a. kunne lægges vægt på karakteren og omfanget af barnets nedsatte funktionsevne og sagens kompleksitet i øvrigt. Bestiller: Rådgiver på handicapområdet. Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at det er konstateret, at barnet har nedsat funktionsevne. Forventninger til leverandører I forhold til familier, hvor barnets funktionsnedsættelse har været konstateret i mere end tre måneder, forudsættes det, at disse familier har været i kontakt med kommunen og på denne måde har fået vejledning om deres rettigheder, hjælpemuligheder m.v. Lovændringen omfatter derfor ikke disse familier. Leverandør: Rådgivere på handicapområdet. Familievejledningen ydes under hensyn til formål og fagligt indhold for ordningen. Når familievejledningen er afsluttet, skal rådgiveren formidle kontakt og skriftlig videregive viden om familien til sagsbehandler i familieafdelingen. Samarbejdsrelationer Egenbetaling I henhold til ordningen har familievejlederen ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til familien. Eksterne fra sundhedsvæsenet, sundhedsplejerskerne, rådgiverne og andre relevante samarbejdspartnere Der er ikke hjemmel til at fastsætte egenbetaling. 32, stk. 1-5 Særlige dagtilbud Lovgrundlag Servicelovens 32, stk. 1-5 Kompetencefordeling Visitationsudvalg 12

13 Børnefaglig undersøgelse og handleplan Målgruppe Formål Tilbuddets indhold Ja. Der er dog ikke et krav om, at der forinden visitationen til det særlige dagtilbud skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse jf 50. Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Målgruppen er børn under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Afgrænsningen af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelse, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud. Formålet er at tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte, behandling og træning, således at de får gode muligheder for udvikling og trivsel; samt skabe optimale udviklingsmuligheder for det enkelte barn og at styrke dets selvtillid, selvværd og livskvalitet. Bestemmelserne skal desuden sikre, at forældrene og deres børn bliver inddraget mere aktivt i udredningen af barnets behov og i indsatsen for børnene. Det særlige dagtilbud foretager observation af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med henblik på at kunne tilbyde relevant støtte og behandling. Det særlige dagtilbud er et specialpædagogisk behandlingstilbud og supplement til hjemmet. Struktur, overskuelighed og genkendelighed er nøgleord i det pædagogiske arbejde, hvor der desuden er fokus på at understøtte barnets udvikling ved træning, specialpædagogik, totalkommunikation mv. Institutionens samarbejde med forældre skal indeholde støtte og vejledning i de forhold der er forbundet med at have et barn med handicap. Tilbud om et særligt dagtilbud er som udgangspunkt et heldagstilbud. Forventninger til bestiller Det skal ved optagelsen sikres, at barnets behandlingsbehov og muligheder for personlig udvikling tilgodeses. Beslutning om optagelse må ske i nært samarbejde med forældrene. Bestiller: Rådgiver Rådgiveren indstiller til det særlige dagtilbud. Til grund for indstillingen skal der foreligge faglige undersøgelser af barnets ressourcer og behov. Barnets funktionsevne skal kortlægges og der skal udarbejdes forslag til den særlige støtte og behandling. 13

14 Forventninger til leverandører Indstilling og undersøgelse skal udarbejdes i et tæt samarbejde med forældrene. Leverandør: Det særlige dagtilbud Det særlige tilbud afholder statusmøde en gang om året. Forud for mødet fremsender det særlige dagtilbud en status til familieafdelingen og PPR omhandlende alle de indsatser der er iværksat omkring barnet i det særlige dagtilbud. Opfølgning Samarbejdsrelationer Egenbetaling Sagsbehandler følger op på det særlige dagtilbud mindst en gang årligt. Forældre, det særlige dagtilbud og Familieafdelingen. Der ydes 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvis barnet er optaget alene af behandlingsmæssige grunde. Hvis tilbuddet er givet af andre grunde, beregnes egenbetaling efter dagtilbudsloven. 32, stk. 6-9 Hjemmetræning Lovgrundlag Serviceloven 32, stk. 6-9 Kompetencefordeling Visitationsudvalget Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Målgruppen er børn under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Afgrænsningen af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelse, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud. Formål Det drejer sig om de børn, der har behov for en systematisk, helhedsorienteret tværfaglig undersøgelse og udredning jf. servicelovens 50 forud for visitationen til et tilbud. Reglerne om hjemmetræning sætter fokus på en helhedsorienteret og tværfaglig indsats ved udredning og visitation og en høj grad aktiv involvering af forældre og børn gennem hele processen. Den sætter fokus på, at forældrene, med det kendskab de har til deres børn, udgør en ressource der kan forbedre den samlede indsats. Formålet er at imødekomme forældres behov for aktivt at blive inddraget i tilrettelæggelsen og indsatsen for deres børn. 14

15 Tilbuddets indhold Foranstaltning ved hjemmetræning bygger på: En afklaring af målgruppe ift. om barnet er berettiget til et særligt dagtilbud og har behov for særlig træning Et udredningsteam, der modtager og behandler en ansøgning om hjemmetræning og som efter behov tilrettelægger en undersøgelse med inddragelse af forældre og barn Et udredningsteam som indstiller til godkendelse eller afslag på ansøgning om hjemmepasning Et udredningsteam der, hvis der gives tilsagn til foranstaltningen, fortsætter med opfølgning og tilsyn ift. opgaven Et visitationsudvalg som med baggrund i indstillinger fra udredningsteamet beslutter iværksættelse og videreførelse /ophør af foranstaltning. Undersøgelsen og betingelser for bevilling af hjemmetræning En godkendelse af foranstaltning vil bl.a. bygge på en 50 undersøgelse, som skal afdække ressourcer og problemer i relation til barnet eller den unge, familien og netværket. Det skal ske ved optimal inddragelse af forældre og barnet/den unge. Der skal foretages en vurdering ift.: Familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer skal konkludere, at forældrene kan påtage sig at træne barnet. At den foreslåede træningsmetode skal kunne imødekomme barnets behov. At hjemmetræningen skal være dokumenterbar, hvilket vil sige at metoden skal indeholde nogle målbare indikatorer, som kan anvendes til måling af om metoden resulterer i den forventede effekt. Det er ikke en betingelse, for at kunne godkende træning i hjemmet, at træningsmetoden er videnskabeligt dokumenteret. Et forløb med hjemmetræning skal følges tæt Udredningsteamet skal tilrettelægge og har ansvar for at føre tilsyn 2 gange årligt med barnets trivsel og udvikling og for at foretage opfølgning på træningsindsatsen 4 gange årligt. Tilbuddets omfang Oplysninger i forbindelse med tilsyn samt opfølgning tilgår Visitationsudvalget med indstilling om foranstaltningens videreførelse. Hjemmetræningen kan med udgangspunkt i en faglig vurdering tilrettelægges som et supplement til dagtilbud eller skolegang, som et heldagstilbud et halvdagstilbud eller et tilbud på fx de to af ugens 5 dage. Det vil i kombinationstilbud være vigtigt at få afklaret hvordan samarbejdet med øvrige tilbud skal foregå. Forældrene har desuden ret til hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., der er forbundet med hjemmetræningen. At træningsredskaber m.v. skal være nødvendige betyder, at træningen efter den konkrete metode ikke kan 15

16 gennemføres uden særlige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Forventninger til bestiller Hvis betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, har forældrene ret til at modtage økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 og godtgørelse af udgifter, der er forbundet med træningen, på op til kr (2012). Bestiller: Rådgiver og Visitationsudvalg Rådgiver bringer ansøgninger om hjemmetræning til Udredningsteamet og det vurderes, om der er behov for inddragelse af særlige adhoc medlemmer. En plan lægges for undersøgelsen og for inddragelse af forældre og barn/ung. I forløbet skal rådgivningsteamet sikre, at fagpersoner rådgiver forældrene om, hvilke støtte-, behandlings- og udviklingsmuligheder, der findes for barnet. Hvis der er flere alternative muligheder, skal fordele og ulemper ved de forskellige muligheder diskuteres med forældrene. Det er ikke et mål, at alle parter er enige, og det skal fremgå af udredningen og indstilling til visitationsudvalget, hvad forældrene har givet udtryk for. Forældrenes og barnets ønsker skal inddrages, under hensyntagen til, at det skal være barnets behov, der er styrende for visitationen. Der gives ikke økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning. Rådgiver skal sikre følgende: Alle involverede parter skal vide, hvem der har ansvar for hvad og hvornår Barnet eller den unge skal orienteres om trufne beslutninger og det fremtidige forløb Forældrene skal være grundigt orienterede om gældende lovgivning på skole- og institutionsområdet Forældrene skal kende kravene om dokumentation, opfølgning og tilsyn samt evt. justering af indsatsen Der skal være klare aftaler om, hvornår og hvordan familien og barnet kan trække på offentlige tilbud for eksempel om rådgivning og vejledning Hvis der er tale om undervisningspligtige børn, skal kommunen desuden sikre, at der er taget stilling til, hvordan undervisningspligten opfyldes. Årsplan skal fastlægge udførsel af: Opfølgning med træningsindsatsen 4 gange årligt Tilsyn to gange årligt med barnets eller den unges udvikling og trivsel i hjemmet - I tilsynet skal der også indgå en vurdering af familiens trivsel som helhed, dvs. også eventuelle søskendes trivsel. 16

17 Forventninger til leverandører Leverandør: Visitationsudvalget, familien og evt. hjælpere Familien skal bidrage med dokumentation over hjemmetræningens forløb og effekt. Visitationsudvalg skal sikre, at der fire x årligt foretages opfølgning af træningsindsatsen. På samme vis skal visitationsudvalget sikre, at der 2 gang årligt foretages en vurdering af barnets trivsel og udvikling i en sammenhæng hermed skal søskendes og familiens samlede trivsel beskrives og vurderes. Dokumentationen af, om barnet når de planlagte mål, kræver en vurdering af barnets situation, udviklings- og funktionsniveau både før og efter træningsforløbet. Arbejdet med dokumentation af hjemmetræningen og vurdering af dens effekt er primært rettet mod barnets udvikling set i forhold til de mål, der er opstillet. Der skal med udgangspunkt i tilsynet udfærdiges en tilsynsrapport med begrundet indstilling om fortsættelse eller ophør af hjemmetræningen. Rapporten sendes til høring hos forældrene og barnet eller den unge, medmindre afgørende hensyn i forhold til barnet eller den unge taler imod dette. Barnets eller den unges synspunkter skal tillægges betydning set i forhold til barnets eller den unges alder og modenhed. Opfølgning Samarbejdsrelationer Egenbetaling Visitationsudvalget vurderer på grundlag af tilsynsrapport og bemærkninger fra forældrene og barnet eller den unge, om der er behov for i samarbejde med familien at justere hjemmetræningen, eller om der skal ske en revisitation af barnet eller den unge. Der skal følges op en gang årligt. Familien og barnet - Rådgiver, et udredningsteam, som inddrager nødvendig fagkundskab i forhold til den givne sag og Visitationsudvalget. Der er ikke hjemmel til at fastsætte egenbetaling. 36 Særlige klubtilbud Lovgrundlag Servicelovens 36 Kompetencefordeling Visitationsudvalget i forbindelse med skoleplacering Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Målgruppen er større børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud 17

18 til barnet eller den unge. Formål Tilbuddets indhold Afgrænsningen af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelse, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud. Formålet er at tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte og behandling, således at de får gode muligheder for udvikling og trivsel samt styrke dets selvtillid, selvværd og livskvalitet. Bestemmelserne skal desuden sikre, at forældrene og deres børn/unge bliver inddraget mere aktivt i processen omkring relevante tilbud. Det særlige klubtilbud foretager observation af børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med henblik på at kunne tilbyde relevant støtte og behandling. Det særlige klubtilbud er et specialpædagogisk behandlingstilbud og supplement til hjemmet. Struktur, overskuelighed og genkendelighed er nøgleord i det pædagogiske arbejde, hvor der desuden er fokus på at understøtte barnets og den unges udvikling ved træning, specialpædagogik, totalkommunikation mv. Institutionens samarbejde med forældre skal indeholde støtte og vejledning i de forhold der er forbundet med at have et barn/en ung med handicap. Tilbud om et særligt klubtilbud er som udgangspunkt et heldagstilbud, som følger valg af skoleplacering. Forventninger til bestiller Det skal ved optagelsen sikres, at barnets/ den unges behandlingsbehov og muligheder for personlig udvikling tilgodeses. Beslutning om optagelse må ske i nært samarbejde med forældrene. Bestiller: Rådgiver Rådgiveren indstiller til det særlige klubtilbud. Rådgiver sætter mål for indsatsen i klubtilbuddet. Forventninger til leverandører Indstilling og undersøgelse skal udarbejdes i et tæt samarbejde med forældrene. Leverandør: Det særlige klubtilbud Det særlige tilbud afholder statusmøde en gang om året. Forud for mødet fremsender det særlige klubtilbud en status til familieafdelingen omhandlende alle de indsatser der er iværksat omkring barnet/den unge i det særlige klubtilbud. Samt en beskrivelse af barnets udvikling i forhold til de mål, der er sat for indsatsen. 18

19 Opfølgning Samarbejdsrelationer Egenbetaling Sagsbehandler følger op på det særlige klubtilbud mindst en gang årligt. Forældre, det særlige klubtilbud og Familieafdelingen. Der ydes 100 pct. tilskud til ophold i et særligt klubtilbud, hvis barnet er optaget alene af behandlingsmæssige grunde. Hvis tilbuddet er givet af andre grunde, beregnes egenbetaling efter dagtilbudsloven Merudgiftsydelse Lovgrundlag Serviceloven 41 Kompetencefordeling Faglig koordinator Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Formål Under forudsætning af at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne er formålet med ydelsen at medvirke til: At barnet den unge kan forblive boende i familien At familien kan leve så normalt som muligt At hindre at barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger. Tilbuddets indhold Tilbuddets omfang Sigtet med bestemmelsen er at tilgodese, at børn og unge fra målgruppen kan blive kompenseret for nødvendige og betydelige merudgifter ved forsørgelsen. Merudgifter som familien ikke ville have haft, hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Dækning af merudgifter ved forsørgelsen ydes som et standardiseret tillæg, udmålt efter en konkret vurdering af de sandsynliggjorte og/eller dokumenterede merudgifter. Der skal kunne sandsynliggøres og/eller dokumenteres, at merudgifter overstiger 4368 kr. (2012 takst) inden for et år, før merudgiftsydelsen kan komme til udbetaling. Ydelsen udbetales i 1/8 af standartbeløbet, hvoraf 1/8 i 2012 takst er 364 kr. pr. måned. Forventninger til bestiller Minimumsgrænsen reguleres i takt med standardbeløbet en gang årligt hver 1. januar. Bestiller: Rådgiveren skal indhente oplysninger der kan dokumentere/belyse bevilling og bevillingsniveau. Merudgifterne behandles med udgangspunkt i kommunens servicestandard og altid efter en individuel konkret vurdering. 19

20 Forventninger til leverandører Opfølgning Samarbejdsrelationer Egenbetaling Der er ikke en leverandør. Merudgifterne reguleres mindst en gang årligt med udgangspunkt i om den udmålte ydelse dækker de konkrete behov. Det er forældrenes pligt at oplyse rådgiver om ændringer i behovet for nødvendige merudgifter, for at det standardiserede tillæg kan blive reguleret. Eksterne leverandører Familien skal selv afholde den del af afgifterne, som svarer til de udgifter, en familie normalt ville have afholdt. Ydelsen er uafhængig af indkomst og er ikke skattepligtig. 42 Tabt arbejdsfortjeneste Lovgrundlag Serviceloven 42 Kompetencefordeling Faglig koordinator Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe Målgruppe 5: Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse Forældre til hjemmeboende børn og unge der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste vil dog være snævrere end den målgruppe, der kan modtage hjælp til merudgifter, idet det er en forudsætning for at være berettiget til ydelsen efter servicelovens 42, at det drejer sig om de tilfælde, hvor det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene. Det kan fx være børn og unge: Som har et stort behov for pleje og overvågning, er fysisk svage, som ofte får sygdomsanfald, Som har et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger Som sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe dem i løbet af natten, Som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser, Hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, med nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko Herudover kan hensynet til søskende også indgå, hvor behovet for forældrenes omsorg ikke kan tilgodeses på grund af ekstra arbejde i forhold til det barn der har funktionsnedsættelse eller den indgribende kroniske lidelse. 20

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Børn og Familie februar 2016 Indhold Forord...4 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Trekanten 26.9.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Tuesday, 27 September 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Østjylland 30.11.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 01 December 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune... 1 1. Forord... 4 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE... 5 3. SERVICENIVEAU...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Specialrådgivningssekretariat

Specialrådgivningssekretariat Specialrådgivningssekretariat Specialpædagogisk netværk organiseret under Specialiserede Tilbud - SPT Notat udarbejdet af Afdelingen for Specialiserede Tilbud - SPT Ringsted kommune Specialrådgivningssekretariat

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere