EF Dybendalsvej 67-73

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF Dybendalsvej 67-73"

Transkript

1 EF Dybendalsvej Beboervejledning Version 1 April 2012

2 EF DYBENDALSVEJ VELKOMMEN Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i EF Dybendalsvej 67-73, Vanløse, og har til formål at oplyse, vejlede samt opstille retningslinjer for brug af vores ejendom og fællesarealer. Det er hver enkelt beboers ansvar at følge retningslinjerne i denne beboervejledning, således at alle beboere kan færdes i vores omgivelser med behag. Skulle du have spørgsmål, tilføjelser, rettelser eller gode ideer til indhold, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Beboervejledningen vil blive opdateret efter behov og omdelt til ejerforeningens medlemmer. Med venlig hilsen Bestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Affaldshåndtering... 2 Antenner og paraboler... 3 Arbejdsdage... 3 Betjening af dørtelefon... 3 Bestyrelsen... 4 Ejendomsadministrator... 4 Fremleje af lejlighed... 4 Garager... 5 Generalforsamling... 5 Hjemmeside... 5 Husorden... 5 Nøgler... 8 Opslag i opgangen... 8 Parkering... 8 Rengøring... 8 Skader og sikring af ejendommen... 9 Skiltning... 9 Snerydning og saltning... 9 Vaskeriet... 9 Vedtægter... 9 Vicevært... 10

3 EF DYBENDALSVEJ AFFALDSHÅNDTERING AFFALDSSKAKT (opgange) Må kun benyttes til køkken og husholdningsaffald. Alle affaldsposer skal lukkes forsvarligt før deponering af hensyn til hygiejne og lugt. Skarpe og stikkende genstande skal ligeledes emballeres forsvarligt. Særlig ildelugtende affald (f.eks. bleer, kattebakker) emballeres forsvarligt og deponeres i den udendørs affaldscontainer (gavlen ved nr. 69). Pizzaæsker samt større affald skal afleveres i affaldscontainer (ved gavlen 69/71). Er din nøgle til affaldsskakten bortkommet, kan en ny bestilles hos viceværten. AFFALDSCONTAINER (gavlen ved nr. 69): Må benyttes til restaffald herunder også køkken og husholdningsaffald som emballeres forsvarligt. Større stykker pap skal i papcontainer og større genstande, møbler etc. skal sendes til storskrald. Støvende affald skal være forsvarligt emballeret. Bygningsaffald må ikke afleveres i containerne. Du skal derimod selv fragte det til en af kommunens genbrugsstationer spørg evt. viceværten. Containerne må ikke fyldes mere end at lågene kan lukkes helt! Dette skyldes at der ved overfyldning hurtigt vil opstå lugtgener og hygiejneproblemer, samt være til besvær for renovationsselskabet - er containerne fyldte, må man altså vente med at deponere affald til de er blevet tømt. PAPIR og REKLAME CONTAINER (gavlen ved nr. 71) Må kun benyttes til reklamer, aviser, telefonbøger og lignende - ikke større stykker pap. PAP og KARTON CONTAINER (gavlen ved nr. 71) Papkasser (sammenfoldet eller skåret i mindre stykker), bølgepap, karton, emballage f.eks fra tandpasta og legetøj. Der må ikke deponeres: Mælkekatoner, indbundne bøger, papir, aviser, reklamer,restaffald, affaldsposer, snavset emballage som f.eks pizzaæsker. MILJØAFFALD (henstilles foran døren i kælderniveau ved nr. 71) Maling, batterier, større glasvarer, elektronik Effekter afhentes af kommunens miljøbil. FLASKER og MINDRE GLASAFFALD Der henvises til nærmeste flaskecontainer (f.eks overfor Fakta, Sallingvej 60) STORSKRALD Gammelt bohave som for eksempel møbler, tæpper, hårde hvidevarer, cykler. Kontakt viceværten som bestiller storskraldscontainer efter behov. Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på ejendommens trapper eller øvrige fællesarealer.

4 EF DYBENDALSVEJ ANTENNER OG PARABOLER I henhold til ejerforeningens vedtægter er det ikke tilladt at opstille antenner eller paraboler på ejerforeningens område eller i forbindelse med de enkelte lejligheder. Oplysninger om ejerforeningens teleudbyder kan fås ved henvendelse til ejendomsadministrator. ARBEJDSDAGE Ejerforeningen afholder fælles arbejdsdag 2 gange om året: én i foråret og én i efteråret Abejdsdagene varsles ved opslag i opgangene ca. en måned før afholdelse. Endvidere udsendes indbydelse pr. brev til alle medlemmer af ejerforeningen. BETJENING AF DØRTELEFON

5 EF DYBENDALSVEJ BESTYRELSEN Bestyrelsen for EF Dybendalsvej 67-73, Foreningsåret : Formand: Medlemmer: René Hansen Dybendalsvej mf. Telf: Bente Johansen Dybendalsvej 67, 2.tv Telf: Frederik Caspersen Dybendalsvej 67, 1.tv. Telf: Helge Beyerholm Telf: Leena Lundgaard Dybendalsvej 71, 2.th Telf: Suppleanter: Rikke Wilsøe Dybendalsvej 67 1.mf Telf: Lone Blindkilde Dybendalsvej 67, st.tv Telf: EJENDOMSADMINISTRATION Ejerforeningens administrator er rådgiver og advokat i forbindelse med ejendommen og dens drift. Alle kan henvende sig hertil, men dog anbefales det, at man henvender sig til bestyrelsen først, for at høre om de kan hjælpe med eventuelle spørgsmål. Nord Ejendomsadministration Buddingevej 289 DK-2860 Søborg Administrator Kirsten Reith Telf: (man-tor kl ) FREMLEJE AF LEJLIGHED Lejligheden må kun fremlejes med bestyrelsens samtykke. Når lejemålet er indgået skal bestyrelsen have en kopi af lejekontrakten. Der må kun fremlejes i overensstemmelse med vedtægternes regler 6 samt lejeloven. Ejeren har pligt til at informere lejeren om ejendommens regler for husorden.

6 EF DYBENDALSVEJ GARAGER For leje af garage kontakt Kirsten Reith hos Nord Ejendomsadministration på telefon eller mail Der kan forekomme ventetid på at få adgang til en garage. GENERALFORSAMLING Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årlig (medio april), hvor alle medlemmer af ejerforeningen kan deltage personligt eller ved afgivelse af fuldmagt. Tid og sted for generalforsamling meddelse pr. brev til ejerforeningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes i henhold til ejerforeningens vedtægter. HJEMMESIDE Til ejerforeningen er der udfærdiget en hjemmeside som findes på www. dybendalsvej.dk. Her vil referater, regnskaber, vedtægter mm være tilgængelig herunder seneste version af beboervejledningen. Password kan bestilles via hjemmesiden. HUSORDEN Nedenstående husorden bringes alene til orientering og uden ansvar for eventuelle ændringer foretaget efter offentliggørelse ved uoverensstemmelser vil den til enhver tid senest generalforsamlingsvedtagne husorden være gældende. Generelt Fællesarealer: Det påhviler enhver beboer i bygningerne at opretholde god ro og orden beboerne indbyrdes. Enhver beboer bør omgås de andre beboere med respekt og ikke sidde eventuelle ønsker eller klager overhørig. For så vidt dette ikke overholdes, skal bestyrelsen gøres skriftlig opmærksom på problemet, så der kan gøres noget ved det. Det påhviler alle beboere at sørge for, at ejendommens fællesarealer, indvendigt som udvendigt, opretholdes i præsentabel stand. Der må ikke ligge sko og/eller aviser og flyde i trappeopgangen. Leg på trapper og kældre er forbudt, og ophold på trapper og kældre skal ske uden gene for øvrige beboere.leg og ophold på fællesarealer udenfor bygningerne skal ske under rimelig hensyn til de øvrige beboere og skal ophøre ved mørkets frembrud. Hvis trapper, gange, murværk o. lign. svines til, skal den pågældende beboer, som er ansvarlig herfor, gøre rent efter sig uden unødig ophold. Hvis trapper, gange, murværk o. lign. beskadiges (f.eks. under en fraflytning eller tilflytning),

7 EF DYBENDALSVEJ skal den pågældende beboer, som er ansvarlig herfor, dække de omkostninger der er forbundet med udbedring af skaderne. Motorkøretøjer: Knallerter, motorcykler o. lign. må ikke startes i gården. Parkering: Parkering, vask og reparation af biler, motorcykler o. lign., må ikke finde sted på ejendommens grund. Er særskilt plads indrettet må denne dog anvendes efter viceværtens anvisning. Musik: Under hensyntagen til andre beboer, skal musik dæmpes i tidsrummet kl på hverdage, samt i weekenden. I samme tidsrum spilles musik altid for lukkede døre og vinduer. I øvrigt skal musik dæmpes på forlangende fra andre beboere, der måtte føle sig generet heraf. Cykler: Fester: Brandsikring: Cykler skal henstilles i den til ejendommen hørende cykelkældre. Det henstilles, at kun cykler der er i brug placeres der af pladsmæssige hensyn, da kældrene ikke er særlig store. Cykler må ikke henstilles i trappeopgangen eller foran bygningen ved facaden. Øvrige cykler henvises til cykelstativer opsat på siden af bygningerne. Det er tilladt hver lejlighed at afholde 2 årlige fester. Festen skal annonceres ved opslag i opgangen, senest 1 uge før den afholdes. Støjniveauet må holdes acceptabelt og begrænset af hensyn til de øvrige beboeres nattesøvn efter kl Adgangsarealer, trappeopgang, tilhørende forrum og gange samt adgang hertil, må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang og tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må ikke anvendes til henstilling af biler, cykler, barnevogne, bygningsmaterialer m.m. eller til oplagring af varer og affald o.l. der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende vis. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte boligenheder, skal holdes forsvarlig aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved beboerskifte. Affald: På hver etage i trappeopgangen er placeret en affaldsskakt, som fortrinsvis skal benyttes til husholdningsaffald i dagligdagen. Affaldsskakten åbnes med en dertil hørende nøgle som hører til den enkelte lejlighed. Er nøglen bortkommet kontaktes viceværten. Ved indkørslen til gården og/eller ved trappen til kælderen findes der endvidere affaldscontainere til større affald og aviser. Containerne er placeret ved trappen til kælderen, der hører til den enkelte bygning.

8 EF DYBENDALSVEJ Ved kassering af storskrald, som f.eks. møbler, hårde hvidevarer, flyttekasser eller lign. påhviler det den enkelte beboer selv at fjerne storskrald, eller at aftale afhentning med viceværten. Affald må ikke henstilles i kælderen eller foran bygningerne. Flasker transporteres til nærmeste flaske container. Vedligeholdelse: Større vedligeholdelsesprojekter i lejligheder, som støjmæssigt er til gene for de øvrige beboere, skal varsles med minimum 5 dage. Mindre vedligeholdelsesprojekter uden større støjgener behøver ikke at varsles. Som hovedregel bør vedligeholdelse, der støjer til gene for andre beboere i et tidsrum på over 1 times varighed, varsles i god tid. Boremaskiner, slagværktøj eller andet støjende udstyr, må kun benyttes i tidsrummet kl i hverdage, samt kl i weekenden. Altaner: Det er ikke tilladt at der grilles på altanerne, med undtagelse for beboere der bor på øverste etage, hvor madosen ikke er til gene for de andre beboere. Det er tilladt at tørre tøj og lufte dyner og hovedpuder på altanerne, men det begrænset for så vidt det er til gene for andre beboere. Tørrerum: Tørreplads: Vaskeri: Da der er begrænset plads i tørrerummene, skal ophængt tøj nedtages straks det er tørt. Rummene må ikke bruges som opbevaring. For tørrepladsen i gården, gælder de samme regler som for tørrerummet i kælderen.. Vaskefaciliteter kan benyttes i tidsrummet kl på hverdage og kl i weekenden. Brug af vaskemaskine og tørretumbler skal således være afsluttet senest kl Vaskerummet skal efterlades i rengjort og aflåst stand. Vaske- og/eller tørretider bookes på den dertil hørende opslagstavle. Der må maximalt bookes 2 tider lige efter hinanden. Havegrill: Booking af havegrill foretages ved at ophænge en seddel i opgangene med tidspunktet grillen benyttes. Det er pålagt brugeren at rengøre grillen og området omkring efter benyttelse. Husdyr: Det er tilladt at holde husdyr i ejendommen. Dog skal tilladelse ansøges hos

9 EF DYBENDALSVEJ bestyrelsen. En gang årligt vil det blive taget op om de til ejendommen hørende husdyr er til gene for de øvrige beboere. Hvis dette er tilfældet og problemet ikke med rimelighed kan løses på anden måde, kan tilladelsen tilbagetrækkes af bestyrelsen. Det er pålagt ejeren at rydde op efter husdyrene på ejendommens hørende fællesarealer Husorden er senest ændret på ordinær generalforsamling den 26. april 2007 samt ved statusudsendelse februar 2010 NØGLER Ekstra elektronisk nøgle (I-Button) til hoveddørene kan bestilles ved henvendelse til ejerforeningens formand. Forsvundne/bortkomne nøgler meddeles ligeledes formanden med henblik på evt. spærring i låsesystem og oprettelse af erstatningsnøgle. Pris pt. er 200 kr pr. nøgle. OPSLAGSTAVLEN I OPGANGENE Opslagstavlen benyttes af bestyrelsen og viceværten til generelle informationer til beboerne. Du bedes derfor holde øje med opslagstavlen jævnligt. Opslagstavlen kan også benyttes af ejendommens beboere til f.eks. information om afholdelse af fest eller lign. så andre beboere orienteres herom. PARKERING Da der kun er plads til et begrænset antal parkerede biler på Dybendalsvej, vil vi opfordre til at man parkerer så tæt som muligt på de allerede parkerede biler. Er man den første, som parkerer i de afmærkede båse, bør man parkere i enten starten eller slutningen af båsen. RENGØRING Ejendommens vicevært står for vedligeholdelse af de udvendige arealer samt regelmæssig trappevask m.m. Forurener en beboer trapper og opgange, for eksempel i forbindelse med håndværksarbejder elle flytning, skal den enkelte beboer selv sørge for fornøden rengøring umiddlebart efter. Ved længerevarende håndværksarbejder skal rengøringen ske løbende.

10 EF DYBENDALSVEJ SKADER OG SIKRING AF EJENDOMMEN For at hindre tyveri og skader, opfordres alle beboere til at sørge for, at samtlige døre til opgange og kælderrum altid holdes aflåste. Slå aldrig låsen fra ved nogen af dørerne indtil kælderrum eller ved hoveddørerne. Vær iøvrigt opmærksom på, at indgangsdørerne er lukket efter dig. Reagér hvis du bliver opmærksom på forhold, der ikke er, som de bør være. Der kan eksempelvis være tale om belysning, der ikke virker, låse eller dørpumper, der ikke fungerer eller akutte situationer som brud på installationer. Kontakt bestyrelsen eller viceværten hurtigst muligt. SNERYDNING OG SALTNING Foretages efter behov af ejendommens vicevært. SKILTNING Spørgsmål vedrørende navneskilte ved indgangsdørerne, dørtelefoner og postkasserne rettes til ejendommens vicevært. Udskiftning eller ændring af navneskilte sker ligeledes ved henvendelse til viceværten. Andre skilte og øvrig permanent personlig udsmykning af opgangene (incl entrédør) er ikke tilladt. VASKERIET Vaskeriet findes i kælderen i opgang 71. Se regler for booking af tid under Husorden. Vaskeriet må kun benyttes af ejerforenings medlemme eller deres lejere bosiddene i ejendommen. Der findes to tørrerum et lige ved side af vaskerummet i opgang 71 og et i kælderen i opgang 67. Poletterne købes hos Bente Johansen i nr. 67, 2.tv. Priser: Vaskepoletter kr. 15,- Tørrepoletter kr. 10,- (max. 5 stk. ad gangen). Eventuelle ændringer i pris eller salgssted meddeles ved opslag i vaskeriet og i opgangene. VEDTÆGTER Ejendommens vedtægter kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen eller ejendomsadministrator.

11 EF DYBENDALSVEJ VICEVÆRT Vicevært Danni Heckmann, Telf: , kontortid hverdage kl Henvendelser udenfor kontortiden vil blive besvaret førstkommende hverdag. Viceværten forestår den daglige drift af ejendommen og fællesarealer. Dette indebærer rengøring og vedligeholdelse af trapper, kældre, gård, samt snerydning i vinterhalvåret. Hvis du har behov for hjælp fra en håndværker eller lignende, kontakt da viceværten.

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere