Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for fremleje i DUAB s afdelinger"

Transkript

1 Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Retningslinierne forklarer, hvilke regler der gælder, når afdelingens beboere vil fremleje deres bolig. Retningslinierne her er nr. 11 i en række af DUAB-retningslinier, som forklarer de forskellige arbejdsopgaver i DUAB og i afdelingerne. Retningslinierne gennemgår de regler, som er fastlagt i bl.a. lovgivningen, DUAB s vedtægter og administrationsaftalen med UngesBoligService.dk, men kommer også med forslag til, hvad I som afdelingsbestyrelse selv kan vælge at gøre. Retningslinierne er en vejledning til afdelingsbestyrelserne i deres løbende arbejde ikke en fortolkning af lovgivning, vedtægter osv. Hvis der opstår tvivl om forhold, der er omtalt i retningslinierne, er det derfor altid lovgivningen, DUAB s vedtægter, indgåede kontrakter og konkrete beslutninger truffet i DUAB s repræsentantskab og organisationsbestyrelse, der gælder. DUAB s organisationsbestyrelse har startet arbejdet med at lave retningslinierne, fordi vi gerne vil gøre det lettere for afdelingsbestyrelserne, ejendomsinspektørerne og UngesBoligService.dk at løse deres opgaver og samarbejde, samtidig med at vi sikrer at vi får en fælles forståelse for, hvem der gør hvad og hvordan det skal gøres. Retningslinierne har været sendt til gennemlæsning i afdelingsbestyrelserne, inden de blev endelig godkendt af organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne takke de afdelingsbestyrelser, der kom med kommentarer og forslag, for deres bidrag. Retningslinierne kommer ud til jer efterhånden som vi får dem udarbejdet, så vi kan lære af jeres erfaringer med at bruge dem, når vi skal lave de næste retningsliner eller samle op på dem, vi allerede har lavet. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til retningslinierne, så skriv til Gregers Andersen Vi kommer også gerne ud til et afdelingsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde og gennemgår dem sammen med jer. Med venlig hilsen - DUAB s organisationsbestyrelse Denne retningslinie er vedtaget af DUAB s organisationsbestyrelse den

2 Overskrifter: 1. Hvad er fremleje og hvad skal afdelingsbestyrelsen vide om det? 2. Fremlejeaftalen er beboerens eget ansvar 3. Hvornår må du fremleje din lejlighed? 4. Hvem må du fremleje til og hvor længe? 5. Sådan laver man en fremleje-aftale 6. Hvis I vil lave ekstra fremleje-regler i afdelingen 7. Hvem kan I stille spørgsmål om reglerne for fremleje? Bilag: UngesBoligService.dk s ansøgningsblanket til fremleje 1. Hvad er fremleje og hvad skal afdelingsbestyrelsen vide om det? Fremleje er, når en beboer udlejer sin lejlighed til andre for en begrænset periode, hvorefter beboeren igen overtager lejligheden. Det sker typisk i forbindelse med studieophold i udlandet eller længerevarende praktikophold i en anden del af Danmark. Som afdelingsbestyrelse kan man blive spurgt af beboerne, hvilke regler der gælder for fremleje. De regler, der skal overholdes, er beskrevet her. Lovgivningen fastlægger en række ret præcise krav til, hvordan fremleje skal foregå. Men ud over disse regler benytter nogle af DUAB s afdelinger sig af muligheden for at lave ekstra regler for fremleje. Her kan du finde en beskrivelse af, hvad den slags regler kan gå ud på og hvilke muligheder afdelingen har for at lave fremleje-regler. 2. Fremlejeaftalen er beboerens eget ansvar Juridisk set er fremleje en aftale mellem den person, der fremlejer sin bolig, og den person, boligen fremlejes til. Konkret betyder det, at den person, der fremlejer sin bolig til en anden, stadig er ansvarlig over for boligselskabet for, at huslejen og andre udgifter, der hører til boligen, bliver betalt og at boligen bliver holdt i ordentlig stand. Derfor er det vigtigt, at fremlejeaftalen er klar og tydelig, så den der fremlejer sin bolig har sikret sig bedst muligt mod konsekvenserne, hvis personen, som boligen fremlejes til, ikke overholder aftalen. Det betyder også, at man som fremlejer selv er ansvarlig for at tage den, man har fremlejet til, i retten, hvis man ikke kan finde en mindelig løsning på problemerne. Det er hverken afdelingens, DUAB s eller UngesBoligService.dk s opgave. 2

3 3. Hvornår må du fremleje din lejlighed? Som beboer i en ungdomsbolig i en af DUAB s afdelinger må du fremleje din bolig, hvis du er nød til at bo et andet sted i perioden på grund af din uddannelse (fx et ophold ved en uddannelse i udlandet eller et langvarigt praktikforløb i den anden ende af landet) eller på grund af fx sygdom, hvor behandlingen kræver at du flytter (fx hvis du skal gå til jævnlig behandling på et sygehus et andet sted i landet). Du må kun fremleje din lejlighed, så længe du selv er studieaktiv og du må ikke kræve en højere fremleje-husleje end den, du selv betaler til DUAB. 4. Hvem må du fremleje til og hvor længe? Når du bor i en ungdomsbolig i en DUAB-afdeling, må du kun fremleje din bolig til folk, der er studieaktive. Det betyder, at de skal kunne dokumentere over for UngesBoligService.dk, at de går på en godkendt uddannelse og at de har bestået eksamener og prøver efter de regler, der er fastsat på uddannelsen. I Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) defineres det, hvad det betyder at være studieaktiv (med uddannelsessøgende forstås en person, som er i gang med at tage en uddannelse): - En uddannelsessøgende, der ikke får uddannelsesstøtte (fx studerende fra udlandet eller elev- og lærlingeuddannelser) eller som får uddannelsesstøtte uden for SU-klippekortet, er studieaktiv, når den uddannelsessøgende deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. - En uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte inden for SU-klippekortet, er studieaktiv, indtil den uddannelsessøgende er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem klip, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder. - En uddannelsessøgende, der får slutlån, er studieaktiv, når den studiemæssige fremgang målt i måneder svarer til det antal slutlånsrater, der er brugt til uddannelsen. Hvis en beboer er i tvivl om, om en konkret uddannelse er godkendt, så man kan fremleje til folk der går på denne uddannelse, kan beboeren spørge CentralIndstillingsUdvalget (deres kontaktoplysninger findes på 5. Sådan laver man en fremleje-aftale Hvis man som beboer gerne vil fremleje sin bolig, vælger man i udgangspunktet selv, hvem man vil udleje sin bolig til (så længe vedkommende overholder de fastsatte krav). Hvis man ikke på forhånd ved, hvem man vil fremleje til, kan man kontakte de videregående uddannelsesinstitutioner i området for at høre, om de har behov for boliger til udvekslingsstuderende. Mange uddannelsesinstitutioner hjælper deres udvekslingsstuderende med at forberede deres ophold i Danmark, herunder hvordan man skal opføre sig, hvis man bor til fremleje. Det gør det nemmere for alle parter at lave en god fremleje-aftale og sørge for, at den bliver overholdt. 3

4 Før beboeren laver en fast aftale med andre om at fremleje sin bolig til dem, skal beboeren skrive eller ringe til UngesBoligService.dk og meddele, at han/hun gerne vil fremleje sin bolig. UngesBoligService.dk oplyser derefter beboeren om de krav der skal opfyldes for at kunne fremleje boligen. De vigtigste krav er: begge parter skal være studieaktive fremlejen skal være begrundet i beboerens uddannelsesforhold eller sygdom (I tilfælde af sygdom skal beboeren have erklæring på at han/hun er nød til at forlade sin bopæl i en længere periode for at få behandling et andet sted) Derudover skal beboeren være opmærksom på, om hans/hendes DUAB-afdeling har vedtaget yderligere regler for fremleje, som beboeren også skal overholde. Her er nogle eksempler fra Amagerkollegiet på, hvordan ekstra fremleje-regler kan se ud: [ Fremlejegiveren er den beboer, som udlejer sin bolig, mens fremlejetageren er den person, boligen udlejes til i fremlejeperioden] Ethvert fremlejeforhold skal godkendes af kollegiet. Såfremt en sådan godkendelse ikke er opnået og lejemålet alligevel fremlejes, vil lejeaftalen blive ophævet. Ved indgåelse af et fremlejeforhold udfærdiges der en fremlejeaftale i 5 eksemplarer: 1) til fremlejegiver (kontrakthaver), 2) til fremlejetager 3) til ejendomsinspektøren 4) til administrationen 5) til formanden for afdelingsbestyrelsen Disse skal underskrives af fremlejegiver, fremlejetager og formanden for afdelingsbestyrelsen. UngesBoligService.dk sender beboeren en fremleje-ansøgningsblanket (se nederst i papiret), som beboeren skal udfylde og sende tilbage til UngesBoligService.dk sammen med studiedokumentation for både beboeren og den person, han/hun vil fremleje sin lejlighed til. Når UngesBoligService.dk har gennemgået fremleje-ansøgningsblanketten og bilagene for at sikre, at alle krav er opfyldt, underskrives fremleje-ansøgningsblanketten af den ejendomsadministrator i UngesBoligService.dk, som har ansvaret for den relevante DUABafdeling. Ejendomsadministratoren sender en kopi af den godkendte ansøgning til beboeren og sørger samtidig for, at UngesBoligService.dk registrerer, at der er startet en fremleje-sag. Hvis det er aftalt med den enkelte afdeling (som fx i tilfældet med Amagerkollegiet i eksempelboksen ovenfor), bliver ejendomsinspektøren og/eller afdelingsbestyrelsen også informeret om fremlejen. Når fremlejen er overstået, skal beboeren, der har lejet sin bolig ud, huske at informere UngesBoligService.dk om det. 4

5 6. Hvis I vil lave ekstra fremleje-regler i afdelingen Hvis I som afdelingsbestyrelse ønsker, at der skal laves ekstra fremleje-regler ud over de standardregler, der gælder for alle afdelingerne fx at afdelingsbestyrelsen skal orienteres om fremleje-aftaler eller have dem til godkendelse - skal I starte med at kontakte UngesBoligService.dk, så de kan hjælpe jer med at finde ud af hvad der kan gøres. Det er afdelingsmødet, der enten beslutter den slags ekstra regler eller beslutter at overlade det til afdelingsbestyrelsen at lave reglerne. På den ene eller den anden måde skal afdelingsmødet derfor inddrages i arbejdet. Jeres mulighed for at lave ekstra regler er begrænset af, at de ikke må være i modstrid med lovgivningen eller de overordnede regler, DUAB har vedtaget skal gælde for alle afdelingerne. Derfor skal jeres ekstra regler også gennemlæses af UngesBoligService.dk til sidst for at sikre, at de er lovlige. Det samme gælder, hvis I senere beslutter at ændre i jeres ekstra regler. Husk at gøre beboerne tydeligt opmærksomme på det, hvis I har særlige regler. Det kan I fx gøre ved at sørge for, at alle beboere får en kopi af reglerne i deres beboermappe og/eller ved at reglerne ligger tydeligt fremme på afdelingens hjemmeside. Det er også vigtigt, at I samtidig forklarer, hvorfor I har valgt at lave særlige regler, så beboerne kan se det fornuftige i det. Ellers virker det bare som ekstra besvær for dem, som kan skabe irritation. 7. Hvem kan I stille spørgsmål om reglerne for fremleje? Hvis I vil vide mere om fremleje-reglerne, kan I kontakte den ejendomsadministrator i UngesBoligService.dk, som sidder med ansvaret for jeres afdeling. Bilag: UngesBoligService.dk s ansøgningsblanket til fremleje Fremlejeaftale Lejemåls nr.: Mellem Undertegnede Fremlejetager (Folkeregister eller anden fast adresse skal oplyses) Og medundertegnede Fremlejegiver (Adresse i fremlejeperioden skal oplyses evt. som en kontaktadresse) Indgås hermed fremlejeaftale for Adresse For perioden Fremlejeperioden kan ikke overstige 2 semestre Fremlejeperiode Fra / 20 til / 20 Lejebeløb (Må ikke overstige den til enhver tid gældende leje) Lejebeløb Kr. pr. mdr. 5

6 Ansvarlig for huslejeindbetaling Eventuelle andre aftaler Aftaler Manglende betaling fritager ikke fremlejegiver for det juridiske ansvar for betaling f.eks. ekstra betaling for el, telefon, merforbrug for vand/varme. Der må ikke opkræves ekstra for møblering. For at søge fremleje skal det dokumenteres, at både fremlejegiver og fremlejetager er studieaktive i fremlejeperioden. I fremlejeperioden overtager fremlejer alle de forpligtigelser og rettigheder, der er gældende for ovennævnte lejemål ifølge den gældende lejekontrakt. Rettigheder og forpligtigelser er ikke begrænset til lejemålet, men er også gældende for fællesarealer. Vi henleder opmærksomheden, at fremlejetageren er erstatningsansvarlig for alle skader forvoldt af ham/hende og eventuelle gæster, både på inventar i lejemålet, og for inventar i de øvrige lokaler i ungdomsboligerne, dog således at afdelingen altid vil holde kontrakthaveren ansvarlig for skader, og denne er henvist til at gøre krav gældende mod fremlejetager. I øvrigt henviser vi til den oprindelige lejekontrakt for lejemålet. Husdyrhold er ikke tilladt. Fremlejetager er bekendt med gældende aftaler mellem og fremlejegiver såsom husorden, vedligeholdelsesreglement m.m. Fremlejetager hæfter overfor fremlejegiver ved efterbetaling for vand, el & varmeregnskab. Fremlejegiver hæfter over for for efterbetaling af eventuelt vand, el varmeregnskab. Når denne aftale er udfyldt, skal den sammen med studiedokumentation sendes til administrator: UngesBoligService.dk, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Underskrifter Fremlejegiver Underskrifter Fremlejetager Dato København, den / 20 Godkendt For administrator Dato København, den / 20 6

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere