KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006."

Transkript

1 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær og betale erstatning til klager som følge af, at en handel ikke kunne gennemføres, idet udstykning ikke kunne opnås. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: En andelsboligforening ønskede at sælge en ejerlejlighed. Foreningen og indklagede indgik den 17. oktober 2006 en formidlingsaftale om salg af ejerlejligheden. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober Den 10. november 2006 underskrev en interesseret køber, som var et ApS, en

2 2 købsaftale om køb af ejerlejligheden. Klager underskrev købsaftalen den 13. november Det fremgik af købsaftalen bl.a.: [ ] Klager fik udleveret salgsprovenuberegning af 13. november Det fremgik heraf bl.a.: Advokat-bistand v. salget, anslået Den 22. december 2006 skrev klagers advokat til kommunen og bad om godkendelse af frastykning af ejerlejligheden. Den 16. januar 2007 skrev kommunens stadskonduktørembede til kommunens byggesagsafdeling bl.a.:

3 3 Kommunens byggesagsafdeling svarede ved brev af 5. februar 2007 bl.a.:

4 4 Den 15. februar 2007 skrev kommunen til klagers advokat bl.a.:

5 5 Den 17. juli 2008 skrev købers advokat til klagers advokat som svar på et brev fra denne. Købers advokat anførte, at det var korrekt, at byggesag var blevet annulleret i kommunen, fordi lejligheden fortsat ikke var blevet udmatrikuleret. Købers advokat bad klagers advokat om at meddele, hvornår udmatrikulering kunne forventes. Købers advokat meddelte endvidere, at lejligheden pr. 2. juli 2008 var videresolgt, og at købsaftalen var udarbejdet på samme vilkår som den oprindelige købsaftale, hvorfor de nye købere ville foranledige indhentelse af tilladelse til indretning af lejligheden til beboelse. Den 25. juli 2008 skrev klagers advokat på ny til købers advokat. Det fremgik af brevet bl.a.:

6 6 Samme dag skrev klagers advokat til indklagede. Klagers advokat sendte kopi af klagers advokats brev til købers advokat. Klagers advokat anmodede indklagede om at redegøre for, om indklagede i forbindelse med udfærdigelse af købsaftalen havde undersøgt, hvorvidt en byggetilladelse var en forudsætning for udstykning af ejerlejligheden. Klagers advokat bad samtidig om indklagedes stillingtagen til indklagedes salærkrav i forhold til den særlige situation. Klagers advokat forbeholdt sig endelig ethvert erstatningskrav over for indklagede. Den 15. december 2008 rykkede klagers advokat indklagede for svar i sagen. Klagers advokat bemærkede endvidere, at sagen endnu ikke havde fundet en afslutning, idet der fortsat manglede en byggetilladelse. Den 18. februar 2009 skrev kommunen til klagers advokat. Det fremgik af brevet, at kommunen havde været på besigtigelse på ejendommen, og at det ved besigtigelsen var konstateret, at arealet, hvor ejerlejligheden skulle ligge, ikke var uudnyttet tagetage, idet der var indrettet køkken og badeværelse samt tilkoblet

7 7 varmeforsyning. Kommunen meddelte, at der som følge heraf ikke ville kunne foretages ejerlejlighedsopdeling af ejendommen. Kommunen meddelte, at sagen dermed blev afsluttet. Den 4. marts 2009 skrev klagers advokat på ny til kommunen. Det fremgik af brevet, at klagers advokat med henvisning til en række forhold ved lokalerne anmodede om, at kommunen ændrede sin afgørelse, således at lejligheden kunne frastykkes til en selvstændig ejerlejlighed. Den 1. april 2009 tilkendegav kommunen, at den i lyset af klagers advokats nye oplysninger ville være indstillet på at opmåle lejlighederne og attestere ejerlejlighedsfortegnelse m.v. efter 10, stk. 2, i lov om ejerlejligheder. Kommunen anførte videre, at der herved ikke var taget stilling til, hvorvidt ejerlejlighedsopdeling kunne finde sted, idet dette spørgsmål henhørte under domstolene. Kommunen meddelte, at sagen således ville afvente byggetilladelse til etablering af beboelseslejlighed og en melding om, at ombygning var så fremskreden, at byggeriet kunne opmåles. Den 24. april 2009 fremsendte indklagede faktura til klagers pengeinstitut. Det fremgik heraf bl.a.:

8 8 Den 30. april 2009 skrev kommunen til andelsboligforeningen vedrørende klagers ansøgning om principiel tilladelse til at indrette selvstændig beboelseslejlighed i tagetagen. Kommunen meddelte klager, at der kunne forventes tilladelse til det ansøgte på forskellige betingelser. Køber stævnede klager for at få sin deponering og bankgaranti retur, og den 20. maj 2010 indgik klager og køber et retsforlig. Det fremgik heraf: [Klager] tilbagebetaler til [køber] den deponerede udbetaling på kr ,- sammen med den originale bankgaranti stor kr ,- (udstedt af Roskilde Bank A/S) senest torsdag, den 11. februar 2010 ved fremsendelse til [købers] advokat [ ]. Sagens omkostninger hæves. Klagers advokat har til sagen oplyst, at baggrunden for forliget var, at det i løbet af retssagen mellem klager og køber og en dertil knyttet retsmægling viste sig, at det ikke var muligt at få udstykket de af sagen omhandlede loftlokaler til en selvstændig ejerlejlighed, hvorfor køber ikke længere kunne være bundet af købsaftalen. Grunden til, at udstykning ikke kunne lade sig at gøre, var, at kommunen ikke betragtede loftarealet som uudnyttet, idet arealet bar præg af, at der tidligere havde været en form for beboelse i lokalerne. Klagers advokat har opgjort sit samlede salær for varetagelse af klagers interesser i forbindelse med handlen til kr. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal tilbagebetale sit salær samt erstatte klagers udgift til advokat. Klagers advokat henvendte sig ved brev af henholdsvis 25. juli 2008 og 15. december 2008 til indklagede. Klagers advokat modtog ikke svar fra indklagede på henvendelserne. Af købsaftalen fremgik, at klager skulle foranledige, at lejligheden kunne udmatrikuleres, ligesom det fremgik, at overtagelsesdagen kunne flyttes, indtil lejligheden var endelig udmatrikuleret. På baggrund heraf sendte klagers advokat anmodning om godkendelse af frastykning af lejligheden til kommunen. Klagers advokat blev kontaktet af kommunen, som udbad sig en byggetilladelse, før der kunne finde frastykning sted. Herefter anmodede klagers advokat køber om at foretage det fornødne. Da der ikke blev fulgt op på de oplysninger, som kommunen krævede, sendte kommunen den 14. december 2007 et afslag.

9 9 Der klages over, at indklagede ikke har ydet korrekt rådgivning til klager, idet indklagede ikke i forbindelse med handlen fandt anledning til af undersøge, hvorledes kommunen behandlede sager om udmatrikulering af ejerlejligheder, herunder i særdeleshed det forhold, at køber havde mulighed for at forpurre handlen ved at undlade at indsende ansøgning om byggetilladelse. Indklagede burde endvidere have undersøgt, hvilke krav der i øvrigt stilles til udmatrikulering, herunder det forhold, at der måske slet ikke er mulighed for udmatrikulering, når det solgte areal ikke fremstår som uudnyttet. Det er således helt naturligt, at køber ikke har klaget over indklagedes håndtering af sagen, idet køber jo netop blev stillet i en gunstig position, hvor køber selv kunne bestemme, om handlen blev endelig eller ej. Klagers advokats rolle i sagen har været betinget af, at køber undlod eller opgav at indsende en acceptabel anmodning om byggetilladelse, hvorefter køber har ønsket at hæve handlen, idet klager ikke havde mulighed for at opfylde forpligtelsen til at få gennemført udmatrikuleringen af ejerlejligheden. Klager og klagers advokat har selv udfoldet store anstrengelser for at opnå en byggetilladelse, hvilket har påført klager betydelige advokatomkostninger. Klagers advokat har ikke på noget tidspunkt været rådgiver for klager i forbindelse med handlen, ligesom klagers advokat ikke på noget tidspunkt har godkendt købsaftalen. Indklagedes oplysninger på dette punkt er ukorrekte. En ejendomsadministrator, som tidligere har været ansat på klagers advokats kontor, blev anført i købsaftalen som sælgers evt. øvrige rådgiver, hvilket alene skyldtes, at han var andelsboligforeningens kontaktperson på klagers advokats kontor. Klagers primære rådgiver var naturligvis indklagede, som har beregnet sig et salær på kr. for bl.a. at have sikret sig, at handlens vilkår i praksis kunne opfyldes. Ejendomsadministratoren havde af gode grunde ikke kendskab til de særlige forhold, som gør sig gældende ved udstykning af ejerlejligheder i eksisterende bebyggelser i byen, hvor ejendommen er beliggende. Klager og dennes rådgiver måtte derfor forlade sig på, at klagers primære rådgiver, som var indklagede, havde et indgående kendskab til disse forhold. Det er korrekt, at det fremgår af købsaftalen, at klagers advokat skulle forestå udmatrikuleringen. Problemet var blot, at udmatrikuleringen ikke kunne gennemføres, hvilket burde have stået indklagede klart. Det anslåede salær til advokatbistand i provenuberegningen skyldes formentlig, at klagers advokat skulle stå for gennemførelsen af udmatrikuleringen, som jo imidlertid ikke kunne gennemføres i det konkrete tilfælde.

10 10 Indklagede har groft tilsidesat sin pligt til at undersøge forholdene på tilstrækkelig grundig måde. Klager ville ikke have haft udgift til betaling af salgssalær mv., såfremt indklagede på forhånd havde undersøgt, om en udstykning kunne lade sig gøre. Klager og køber indgik et forlig, idet det viste sig, at det ikke var muligt at udstykke de i sagen omhandlede lokaler til en selvstændig ejerlejlighed. Baggrunden herfor var, at kommunen ikke betragtede loftsarealet som uudnyttet, idet arealet bar præg af, at der tidligere havde været en form for beboelse i lokalerne, hvilket indklagede kunne have konstateret ved en enkel besigtigelse af lokalerne forud for salget. Det er lykkedes for køber at hæve handlen berettiget, og indklagede skal derfor tilpligtes at fralægge sig salær samt derudover at erstatte klager de påløbne advokatomkostninger. Klagers samlede erstatningskrav kan opgøres til i alt kr., svarende til i henhold til indklagedes faktura samt kr. i advokatomkostninger. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle fortabe sit salær og betale erstatning til klager. Indklagede skal indledningsvis for god ordens skyld nævne, at indklagede har besvaret klagers advokats henvendelse. Indklagede modtog imidlertid i forbindelse hermed en elektronisk meddelelse, der oplyste, at kontoret var under flytning, og at man ville vende tilbage. For køber, klager og disses rådgivere har der på intet tidspunkt været tvivl om, at der skulle foreligge en byggetilladelse. Køber er professionel. Køber har formidlet køb, istandsættelse og salg af talrige ejendomme. Køber har over for indklagede oplyst, at køber intet har at udsætte på indklagedes rådgivning og arbejde i forbindelse med den indgåede handel. Køber har videre oplyst, at klagers advokat har været aktivt inde i sagen fra begyndelsen, og klagers advokat har over for køber oplyst, at han ville få den nødvendige byggetilladelse i orden. I den forbindelse henledes opmærksomheden på klagers advokats brev af 25. juli 2007 til købers advokat, hvoraf det netop fremgår, at klagers advokat havde været i kontakt med kommunen om udstykning. Herefter havde klagers advokat korrespondance med købers advokat om byggetilladelsen.

11 11 Indklagede har efter de foreliggende oplysninger fra klager og dennes professionelle rådgiver ikke fundet årsag til at betvivle lejlighedens status. Klagers advokat har under hele sagsforløbet været involveret i handlen herunder også godkendelse af købsaftalen. Der henvises i den forbindelse til købsaftalen, hvoraf det fremgår, at det var en forudsætning for handlen, at klagers advokat var ansvarlig for gennemførelse af udmatrikuleringen. Formuleringen i købsaftalen var baseret på klager og klagers advokats ønsker. Det fremgår også af salgsprovenuet, at klager havde anden professionel rådgiver end indklagede. Da klager netop har haft særskilt professionel advokatrådgivning i forbindelse med mulig opdeling og udstykning, har indklagede ikke haft belæg for selvstændigt at foretage yderligere undersøgelser, da salgsopgaven blev baseret på klagers advokats medvirken. Indklagede må derfor afvise kravet om tilbagebetaling af salær. At klager i hele sagsforløbet har ladet sig repræsentere ved en advokat og som følge heraf har haft ekstra omkostninger er indklagede uvedkommende, og indklagede må derfor afvise det rejste krav herom. Nævnet udtaler: Da der er kommet modstridende forklaringer om, hvorvidt indklagede har svaret på klagers advokats henvendelser, må nævnet afvise at tage stilling til dette klagepunkt. Nævnet finder ikke, at indklagede i den konkrete sag forinden handlen havde pligt til at undersøge, om den planlagte udstykning af loftlokaler til ejerlejlighed kunne godkendes af kommunen. Der er ikke noget i sagen, som indikerer, at indklagede ved besigtigelse burde have indset, at udstykning ikke ville kunne gennemføres. Indklagede har i købsaftalen taget forbehold på sælgers vegne for udmatrikuleringens gennemførelse. Nævnet finder ikke anledning til kritik af forbeholdets ordlyd. Det fremgår af købsaftalen, at det var klagers advokat, der skulle stå for arbejdet i forbindelse med udmatrikuleringen, og det var tillige anført, hvem der var klagers advokat. Nævnet finder dermed, at det ikke var aftalt, at det var indklagede, der skulle stå for arbejdet med udmatrikuleringen efter handlen. Nævnet finder herefter ikke grundlag for kritik af indklagedes arbejde og kan derfor ikke pålægge indklagede at fortabe sit salær eller erstatte klagers advokatudgifter i forbindelse med ansøgning om udmatrikulering mv. af denne grund. Nævnet skal bemærke, at nævnet ikke på det foreliggende grundlag kan afgøre, om indklagede - som følge af, at handlen var betinget af udmatrikulering, og når denne ikke fandt sted - af denne grund skal fortabe retten til betaling af salær mv., idet det ikke klart fremgår af sagen, hvad årsagen var til, at handlen ikke blev gennemført.

12 12 Nævnet finder, at en afgørelse af dette spørgsmål vil kræve en bevisførelse, herunder bl.a. forklaringer fra køber, som ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Konklusion: Nævnet finder ikke anledning til kritik af indklagedes arbejde. Nævnet må afvise at tage stilling til spørgsmålet, om indklagede skal fortabe retten til betaling af salær mv. som følge af, at handlen ikke blev gennemført. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere