ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R"

Transkript

1 ftnord R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER EJE N DOMSADMIN ISTRATION Tirsdag d. 16. april 2013 kl, 18,00 blev der afholdt ordiner generalforsamling i andelsboligforeningen Langager i Felleslokalet Langagervej 5, 2500 Valby med folgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for det senest forlgbne tr. 3. Foreleggelse af Srsrapport for }ALZ og evt. revisionsberetning samt godkendelse af Srsrapporten. 4. Foreleggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning orn evt. aendring af boligafgiften for Forslag. 6. Valg til bestyrelse. Bestyrelsesmedlem: Bodil Thynebjerg er p3 valg og stiller op til genvalg. Peter Stage Jensen er p& valg og stiller op til genvalg. Suppleant: Majbritt A.ndersen og Anders Schreiner er p8 valg. 7. Valg af revisor og administrator. B. Eventuelt. Formand Alex Karlsson bgd velkommen og presenteredejendomsadministrator llna Dalgaard fra Nord Ejendomsadministration ApS. Ad 1. Valg af dirigent og referent Anders Schreiner blev valgt som dirigent og Tina Dalgaard som referent. I alt var 15 andelshavere representeret, heraf 5 ved fuldmagt ud af foreningens 38 andelshavere. Dirigenten konstaterede, generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ad 2. Formandens beretning Beretningen var omdelt sammen med indkaldelsen. Side 1 af 5 Rer&Riad

2 ftnor.d EJE N DOMSADMI N ISTRATION I forbindelse med beretningen blev sidste trs beslutning omkring rygeforbud pa fellesarealerne vendt, da der var usikkerhed omkring, hvorvidt der burde saettes rygning forbudtskilte op. Da der pt nuverende tidspunkt ikke er problemer med at forbuddet bliver overholdt, er det ikke ngdvendigt at opsette skiltning, da forbuddet er indfgrt i husorden og bliver fulgt af beboerne i foreningen samt gester i huset. Omkring problemer med rotter blev det pointeret at: Det er vigtigt at huske at lukke alle dgre for at undg& problemer med rotter! Vedrgrende den Srlige arbejdsdag blev der spurgt ind til, hvorfor den ligger om efter8ret? Bestyrelsen fortalte, at der tidligere havde vaeret 2 arbejdsdage - en om foreret og en om efter8ret, Da det var meget sveft at f3 beboerne til at mgde op til disse arrangementer, blev det for 3r titbage besluttet at n6jes med 1 arbejdsdag om efter8ret, hvor der var st6rst tilslutning. Lars Holm Hansen fortalte, at han havde oplevet problemer med nedstyrtede tegl. Det kan v&re yderes farligt for fodgaengere, Alex Karlsson forklarede, at bestyrelsen var klar over problemet og den fprste dag uden nattefrost, vil taget blive repareret. Herefter blev beretningen taget til efterretning. Ad 3. Arsrapport 20L2 Foreningens Srsregnskab for perioden 1. januar af ejendomsadministrator Tina Dalgaard. 31. december 2072 blev gennemgset Resultatopgorelsen viste et overskud pe kr. 5,B22.Indtegterne var pe kr , hvor af kr kom fra vaskeri. Denne indtegt har over de sidste 5 3r ligget p3 gennemsnitligt kr, Udgifterne landede pe tcr, , og her er udgiften til el faldet, mens forbruget af vand er steget, Efter afskrivninger kr , renteudgifter kr O1 og afdrag kr blev Srets resultat Aktiver og passiver balancerede med kr ,t77, Ejendommens vardi blev opgjort efter den offentlige ejendomsvurdering pr. 7/L0 20L2, som viste samme verdi kr som den tidligere vurdering. Anlegsaktiverne var pe kr , og omsetningsaktiverne var pb t<r. 7O4.250, Egenkapitalen androg kr. 32,354,323 og prioritetsgalden kr Den kortfristede gald var p3 kr Regnskabet for zotz blev herefter enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen indstillede en andelskrone p3 kr ,69, som svarede til samrne andelskrone som sidste 3r. Andelskronen blev ligeledes enstemmigt vedtaget. Andelskronen fordelt pr. lejlighed kan ses p5 side 16 i Srsregnskabet. Side 2 af 5 Ret&RAd

3 Ad 4. Budget frnord EJEN DOMSADMI N lstration Budgettet for 2013 tog udgangspunkt ien boligafgiftsstigning p3 2o/o.Indtagten p3 kr vedrgrende renovation bager er ikke langere aktuel, og den samlede budgetterede indtegt for 2013 vil dertor lande pe tr, , Udgifterne kommertil at andrage kr. 1-L77.845, og et forventet resultat for 2013 bliver kr Budgettet blev vedtaget enstemmigt. Ad 5. Forslag Lars Holm Hansen, Christina Holm Hansen, Stine Bzorek og Nicki-Gean Lefevre havde stillet et forslag orn at nedsatte et udvalg til at arbejde med en plan for ejendommens udearealer. De gnskede at gruppen skulle arbejde med en plan for g8rden, sb den indbyder til udeaktiviteter for b8de bsrn og voksne. Lars Holm Hansen motiverede forslaget og fortalte, at udover flere forskellige losningsmuligheder for hvordan man kan indrette g8rden, vil der ogss vere flere finansieringsmuligheder. Han havde hgrt om byfornyelsespuljer i Kgbenhavns Kommune, som kan soges i forbindelse med gsrdprojekter. Ideen om at skabe et indbydende gsrdmiljo blev diskuteret af generalforsamlingen, inden der blev g8et til afstemning. Det blev vedtaget, at der i foreningen nedsaettes en gruppe, som skal arbejde videre med en plan for en ny gbrd. Planen vil blive forelagt en generalforsarnling pg et senere tidspunkt. Gruppen har ikke et budget iforbindelse med deres arbejde, og de har ingen bernyndigelse til at rette henvendelser pb foreningens vegne. Dette skal g3 via bestyrelsen, Efter afstemningen meldte f0lgende sig til arbejdsgruppen: Alex Karlsson Stine Bzorek Lars Holm Hansen Lena Bay Petersen Camilla Jonsson Gruppen forventer at informere om deres arbejde lgbende via nyhedsbrev eller lignende og ideer modtages gerne, Ad 6. Valg til bestyrelsen Bodil Thynebjerg og Peter Stage Jensen var pb valg. Bodil Thynebjerg valgte dog at traekke sig til bestyrelsesposten, da Stine Bzorek ligeledes stillede op til posten. Bodil gnskede at traekke sig lidt tilbage fra bestyrelsesarbejdet og stillede op som suppleant i stedet for. Peter Stage Jensen blev genvalgt for en 2-3rig periode med 14 stemmer for og 1 blank stemme. Stine Bzorek blev enstemrnigt valgt ind i bestyrelsen ligeledes for en }-Zrig periode, Side 3 af 5 Rer&Red

4 Til suppleantposterne blev Anders Schreiner og Bodil Thynebjergvalgt ind for en periode P3 f ar. Bestvlglsen er herefter Sammensat ssledes: frnord EJE N DOMSADM I N ISTRATI ON P5 valg Alex Karlsson, formand Peter Stage Jensen Stine Bzorek Bodil Thynebjerg, suppleant Anders Schreiner, suppleant Vigerslev , Z.th Langagervej 1 A, Z. th. Langagervej 1 B, st. th. Vigerslev A B, t Langagervej 14, 2. tv' 20L Ad 7. Valg af revisor og administrator g$de Time Vision og Nord Ejendomsadministration ApS blev genvalg. Ad 8, Eventuelt Under eventuelt blev der talt om forskellige forhold i foreningen. Disse vil kort nedenfor blive refereret. Der sidder skruer i en benk, sorn kan gore skade. Alex Karlsson f0lger op. porten er sver at lukke. Alex forklarede, at det skyldes, at den skal kunne klare vinden. Bestyrelsen har tidligere underscigt andre lgsningsmuligheder, men de har varet for dyre' Komfuret i felleslokalet er i stykker og et nyt Onskes. Bestyrelsen folger op' Der er en rude, som er g5et itu ivaskeriet. Bestyrelsen f0lger op pa sagen, Der kom et onske fra en beboer om en falles internetlosning i foreningen, da hun kendte andre foreninger, som havde ssdanne losninger. Hun blev opfordret til at undersoge, hvordan deres l6sninger er sammensat og derefter kontakte bestyrelsen, Der er usikkerhed omkring, hvordan reglerne er for genudlejning af gastevarelse. Efter at have lejet det for en periode, hvor tenge skal der s3 g5 inden man m3 lele det igen? Bestyrelsen vil diskutere dette pe et bestyrelsesmode. I vaskekaelderen er der i et kar lagt glemt/tort vasketoi. Hvis der er nogen/ som har mistet noget toj, kan det evt. findes her. Ved henvendelse til bestyrelsen kan man f3 et rabatkortil Sadolin til maling mm. Der henvises til at cykler som ikke benyttes fiernes. Side 4 af 5 Rer&Red

5 Generalforsamlinqen blev hevet kl ftnord EJEN DOMSADMI N ISTRATION Dato 23, april 20tt,t Som dirigent:.q "1f{.:; p.1 --L-f.t'::*:.-]=.s - '-!/r t.,--e ra ****'F Alrdoe schieln-et..^. \*Qncr--, - :';'"i.:n'-1i.. Bestyrelsen: *, i^if,:,n r., 'flit 'L"l, ' \a '=;-.'f.'\ r Side 5 af 5 Ret&Red ADVOKATER

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Dan-Eiendomme as. Referat af GF 3OO5O7. Dato: 30. maj 2007

Dan-Eiendomme as. Referat af GF 3OO5O7. Dato: 30. maj 2007 Dan-Eiendomme as Referat af GF 3OO5O7 Dato: 30. maj 2007 Referat af ordiner generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 1 k Mikkelborg, Horsholm, afholdt den 30. maj 2A07 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet)

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Fremmødte: 43 andelshavere af 161, heraf 1 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Anders Boelskifte

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent.

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent. Dan-Eiendolrrrrre as Referat af ordi nar. generalforsa m I i ng I E/F Mikkelborg Park 1-31 afholdt den 17. maj 2O11' kl. 19.OO i ejendommens festlokale' Mikkelborg Park I alt 161 lejligheder -p3 med et

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus DEAS Frederiksberg, 24-04-2014 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 45 63 84 leg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere