Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012"

Transkript

1 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl i foreningens fælleshus, Koppen 23. Generalforsamlingen havde følgende: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Endvidere beslutning om at justere antenneafgiften med virkning fra 1. januar Forslag 5.1: Forprojekt for udskiftning af alle foreningens døre/vinduer (inkl. fælleshuset). Forprojektet skal afklare foreningens krav til og muligheder i nye vinduer/døre, samt finansiering. Forprojektet skal have ekstern konsulentbistand. Bestyrelsen efterudsender en mere detaljeret beskrivelse af forslaget. 6. Valg til bestyrelsen. Formand Niels Erik Hougaard er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne Nicole Rasmussen og Bent Larsen er på valg og begge modtager genvalg. Suppleanten Pernille Meden er på valg. Der skal vælges 2 suppleanter. 7. Valg af administrator 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Andelsboligforeningens formand, Niels Erik Hougaard efterfølgende kaldet Formanden, bød på vegne af bestyrelsen de fremmødte, herunder nye andelshavere, formand Lisbeth Jansen fra Nivå Bypark II og ejendomsadministrator Monika Øgaard-Nielsen fra Dan-Ejendomme velkommen. AD PKT. 1 VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Andelshaver Pernille Meden, Koppen 4 som dirigent. Pernille Meden blev valgt. NBI Referat ordinær generalforsamling 23. april 2012 side 1

2 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i alle punkter på dagsordnen, idet 28 af 47 mulige andele var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt. Dirigenten foreslog herefter ejendomsadministrator Monika Øgaard-Nielsen som referent. Dette blev vedtaget. Dirigenten nummererede herefter dagsordenens punkter. Nummereringen var som ovennævnte dagsorden. AD. PKT. 2 BESTYRELSENS BERETNING Formanden aflagde beretning, som er vedlagt nærværende referat. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. AD. PKT. 3. FORELÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB, FORSLAG TIL VÆRDIANSÆTTELSE OG EVENTUEL REVISIONSBERETNING, SAMT GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB OG VÆRDIANSÆTTELSEN. Anders Hede gennemgik årsregnskab 2011 som var udsendt med indkaldelsen. Årets resultat har givet et overskud på kr ,00 mod et budgetteret resultat på kr ,00 Denne difference skyldes primært udskiftningen af gavlene. Aktiver og passiver er i balance med kr ,00. I andelsværdiberegningen er ejendommen optaget til valuarvurdering pr. 3/ med kr ,00. Da valuarvurderingen nu er lavere end den offentlige vurdering (pr. 1/ kr ,00) vil bestyrelsen fremover benytte den offentlige vurdering. Foreningens største gældspost er fortsat ejendommens prioritetsgæld, der pr. 31/ udgjorde kr ,- Foreningens egenkapital udgør kr ,- mod sidste års kr ,- I henhold til valuar vurdering på kr ,00 kunne andelskursen pr. 31/ maksimalt udgøre 565. Lis fra Løberen 20 spurgte til hvorfor der af note 9 fremgår pantebrev på ,00. Anders svarede, at det er en fejl. Det burde være fjernet, da gælden bag pantebrevet er betalt. Michael fra Løberen 8 havde følgende spørgsmål: - Hvorfor gavlprojektet er udgiftsført i resultatopgørelsen og ikke kørt over balancen? Det har man ikke i bestyrelsen tænkt på, og da der er tale om regnskabsteknik blev punkt ikke yderligere drøftet. - Hvorfor så meget af foreningens lån er placeret i 1 årigt flexlån? Anders svarede, at det er en tidligere generalforsamlingsbeslutning, som ligger til grund for denne låntype. Man bruger den meget lave rente nu til at afdrage rigtig meget på lånene. Gælden pr. bolig er meget lav, så det betegnes ikke som en risiko, hvis renten stiger. NBI Referat ordinær generalforsamling 23. april 2012 side 2

3 Da der ikke var flere spørgsmål til gennemgangen af regnskabet og andelsværdiberegningen, satte dirigenten regnskabet og forslaget til værdiansættelse til afstemning. Regnskabet for 2011 og andelskursen på 565 blev enstemmigt godkendt. AD. PKT. 4 FORELÆGGELSE AF DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET TIL GODKENDELSE OG BESLUTNING OM EVENTUEL ÆNDRING I BOLIGAFGIFTEN. ENDVIDERE BESLUTNING OM AT JUSTERE ANTENNEAFGIFTEN MED VIRKNING FRA 1. JANUAR 2012 Anders Hede gennemgik det udsendte budgetforslag, hvori der var ikke lagt op til boligafgiftsstigninger. Steen uddybede posten vedligeholdelse. Hertil blev der stillet følgende spørgsmål: Lis Løberen 20 spurgte til om der er planlagt maling af træudbygninger. Der var dialog frem og tilbage i forsamlingen. Bestyrelsen indstiller, at alle andelshavere kigger træudbygninger igennem og henvender sig til bestyrelsen, hvis maling er nødvendig. Bestyrelsen sørger så for, at der bliver malet i det kommende år. Inge Koppen 7 ville have bekræftet, at de kr ,00, som bestyrelsen foreslår under dagsordenens punkt 5 Forslag, kun er konsulentbistand i forbindelse med forprojektet. Det kunne bestyrelsen bekræfte. Camilla Løberen 22 har en hoveddør, som er særligt udsat for vind og vejr. Camilla ville høre, om skader i den forbindelse er taget med i årets vedligeholdelsesudgifter. Det kunne Steen bekræfte. Marianne Koppen 13 spurgte til, hvad posten administrationshonorar dækker over. Anders Hede svarede, at det både er udgifter til administration og valuar. Inge Koppen 7 spurgte til, hvorfor der var budgetteret med opsætning af overdækning over døre, når de alligevel bliver udskiftet i forbindelse med vinduesprojektet. Bestyrelsen svarede, at opsætning af overdækning er uafhængig af dørudskiftning. Lis Løberen 20 mente, at forrentning af foreningens penge kunne placeres mere optimalt. Der var en lille debat omkring sikkerhed for indestående i banker i disse tider. Bestyrelsen bad dog administrator undersøge, hvordan foreningens likvider kunne placeres for højere afkast. Administrator vender tilbage til bestyrelsen. Da der ikke var flere spørgsmål til budgettet satte dirigenten budgetforslaget til afstemning, hvorefter budget 2012 blev enstemmig godkendt. Budgetter er vedlagt referatet. Dirigenten foreslog at behandle justering af antenneafgiften under dagsordenenes punkt 5 Forslag, hvilket generalforsamlingen tog til efterretning. AD PKT. 5 FORSLAG Ad antenneafgift. Formanden motiverede yderligere for beslutningen omkring at lade antenneafgiften stige med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2012 til kr. 100,50 pr. Måned, som er Yousee's nuværende takst. NBI Referat ordinær generalforsamling 23. april 2012 side 3

4 Lis Løberen 20 spurgte til, hvorfor antenneafgiften bliver ved med at stige. Der blev en mindre debat om emnet, hvorefter Lis meldte sig til at undersøge, om der var andre muligheder for foreningens TV dækning. Ad 5.1: Forprojekt for udskiftning af alle foreningens døre/vinduer (inkl. fælleshuset). Forprojektet skal afklare foreningens krav til og muligheder i nye vinduer/døre, samt finansiering. Forprojektet skal have ekstern konsulentbistand. Vedlagt dette referat er den motivering og begrundelse for forslaget, som var udsendt til alle andelshavere op til generalforsamlingen. Derefter motiverede Anders Hede yderligere forslaget. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til kr ,00 på ekstern konsulentbistand. Konsulentrapporten skal ligge til grund for en endelig beslutning om at gennemføre projektet. Denne beslutning skal tages på en ekstraordinær generalforsamling afholdt i løbet efteråret Hvis projektet godkende, så kan detailprojektering forløbe i foråret 2013, og selve udskiftningen af vinduer og dører kan forløbe hen over sommeren Pernille Koppen 4 spurgte til, om pengene til forprojektet tages af det budgetterede vedligeholdelsesbudget, hvilket bestyrelsen bekræftede. Formanden opfordrede Lisbeth Jansen fra Nivå Bypark II til at uddybe resultatet af deres vinduesudskiftning. Der fremkom følgende spørgsmål fra forsamlingen: - Michael Løberen 8 spurgte til, om duggen på vinduerne var forsvundet? Lisbeth bekræftede det. - Sonja Koppen 18 spurgte, hvorfor vinduer og døre i fælleshuset ikke var blevet skiftet samtidig med Nivå Bypark II's projekt. Lisbeth svarede, at de to foreninger ikke var klar til at tage denne beslutning på daværende tidspunkt. - Pernille Koppen 4 spurgte til, om der kommer mere lys ind? Lisbeth bekræftede at vinduesarealet er øget (på bekostning af vinduesrammen), og at vinduesarealet i terrassedørerene er øget. Pernille spurgte også til, om ventilationen er blevet bedre? Det kunne Lisbeth ikke bekræfte. - Lis Løberen 20 spurgte til, hvordan man forventer at finansiere projektet? Det er vigtigt at vide, om boligafgiften vil stige pga. denne udskiftning? Bestyrelsen svarede, at det bl.a. er det, som forprojektet skal afklare, og som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Lisbeth nævnte, at boligafgiften ikke var steget i NBII, da der var foretaget omprioritering lånene i forbindelse med udskiftningen. Anders tilføjedede, at der kunne blive tale om en forskydning mellem den månedlige varme- og boligafgift, så varmeafgiften bliver mindre og boligafgiften større, dog med uforandret samlet bolig- og varmeudgift. Der kan dog ikke siges noget endeligt herom før forprojektet er gennemført. Efter yderligere debat satte dirigenten forslaget til afstemning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. NBI Referat ordinær generalforsamling 23. april 2012 side 4

5 Ad Forslag fra andelshaver. Der var til bestyrelsen indkommet forslag til generalforsamlingen omkring mulighed for opsætning af glasvægge/skydedøre ved terrassen. Niels Erik havde omdannet forslaget, så det gik på ændring af nuværende regelsæt om tilbygninger, da dette ikke tillader den ønskede ændring af terrassen. Forslagsstilleren motiverede yderligere forslaget om at skabe læ på terrassen. Der var debat, hvor andelshaverne var bekymrede for bebyggelsens samlede udtryk, hvis enkelte andelshavere kunne ændre udformningen af de nuværende terrasser og tilbygninger. En andelshaver bekræftede, at der er også er træk på sin terrasse. Forslagsstilleren ønskede forslaget til afstemning. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet med 17 stemmer imod og 9 stemmer for. AD PKT. 6 VALG TIL BESTYRELSEN Dirigenten konstaterede, at formanden var på valg. Formanden modtog genvalg med applaus for en 2 årig periode. Dirigenten konstaterede, at to bestyrelsesmedlemmer var på valg. Nicole Rasmussen og Bent Kristian Larsen stillede begge op for en 2 årig periode og blev valgt med applaus. Camilla Løberen 22 og Pernille Meden Koppen 4 blev valgt med applaus som suppleanter. Foreningens bestyrelse består herefter af følgende medlemmer: - Formand Niels Erik Hougaard (på valg i 2014) - Bestyrelsesmedlem: Nicole Rasmussen (på valg i 2014) - Bestyrelsesmedlem: Bent Kristian Larsen (på valg i 2014) - Bestyrelsesmedlem: Anders Hede (på valg i 2013) - Bestyrelsesmedlem: Steen Carlsson (på valg i 2013) - Suppleant: Camilla Strande (på valg i 2013) - Suppeant: Pernille Meden ( på valg 2013) AD PKT. 7 VALG AF ADMINISTRATOR Dan-Ejendomme as blev foreslået og genvalgt med applaus. AD PKT. 8 VALG AF REVISOR TT revision blev foreslået og genvalgt med applaus. AD PKT. 9 EVENTUELT Beskæring af træer Lis Løberen 20 spurgte til, hvorfor man var gået væk fra at få træerne i foreningen beskåret af skovtekniker. Hun mente, at træerne var meget medtagede af at være beskåret af almindelig gartner. Lis henstiller bestyrelsen til at genoptage samarbejdet med skovtekniker. NBI Referat ordinær generalforsamling 23. april 2012 side 5

6 Varme Vindforhold Anders Hede fortalte at en gruppe arbejder med at varmen i fremtiden kan blive billigere. Nordforbrænding leverer tilsyneladende dyr varme til Nivå og billig varme til andre kunder, som ligger længere væk og dermed påfører større omkostninger. Sagen har været behandlet i Energitilsynet, hvis afgørelse blev indklaget for Energiankenævnet, som beordrede Energitilsynet til at genvurdere sagen fordi den første sagsbehandling ikke var god nok. Camilla Løberen 22 var tidligere på aftenen inde på vindforholdene i foreningen og foreslog, at man så på muligheder for at reducere træk og vindkanaler. Dette kunne evt. gøres i forbindelse med forprojektet til vinduesudskiftning (også anvende ekstern konsulentbistand til denne opgave). Varmeregnskab Varmeregnskabet ligger på bordet hos administrator og sendes ud i løbet af maj med opkrævning i juni mdr. Kl takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet. Nivå den / Nivå den / Som dirigent som referent Pernille Meden Monika Øgaard-Nielsen NBI Referat ordinær generalforsamling 23. april 2012 side 6

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere