Biomasse Vejledning om håndtering af biomasse til energiformål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biomasse Vejledning om håndtering af biomasse til energiformål"

Transkript

1 Biomasse Vejledning om håndtering af biomasse til energiformål

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Denne vejledning kan fås ved henvendelse til organisationerne og den kan downloades på eller den kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center "Arbejdsmiljøbutikken" tlf Bestillingsnummer: Layout:Thomas Olivarius Foto:Simon Skov (Skov & Landskab),Tech-wise,AMI og Thomas Nykrog (side 10).Arkivfoto side 24. Repro og tryk:cth Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag:2.000 Juni 2003 ISBN:

3 Vejledning om biomasse Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved håndtering af biomasse på anlæg,der producerer el og/eller varme. Vejledningen sætter fokus på eksponeringen af støv og mikroorganismer. Det overordnede mål er at begrænse eksponeringen af støv og mikroorganismer. Vejledningen omfatter primært håndtering af halm og træflis fra modtagelse på anlæggene til indfyring. Vejledningen er udarbejdet af Lars Lærkedahl, Tech-wise, og Simon Skov, Skov & Landskab. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen indeholder følgende afsnit: 1. Støv og mikroorganismer... side 4 2. Ventilation... side 5 3. Rengøring... side 7 4. Reparation og vedligehold... side 8 5. Personlige værnemidler... side Transportudstyr... side Truck/gummiged... side Specielt for halm... side Specielt for flis... side Håndtering af andre biomassetyper... side Arbejdspladsvurdering... side Instruktion... side Uddannelse... side Projektering og ombygning af anlæg og udstyr... side Miljøbeskyttelse... side 27 Henvisninger... side 27 3

4 1. Støv og mikroorganismer 1.1 Biomasse, der anvendes som biobrændsel, er støvende, og mikroorganismer er uundgåelige i forbindelse med biomassens organiske indhold.det organiske støv kan afhængig af oprindelse og lagringsbetingelser indeholde store mængder mikrobiologiske bestanddele. Der findes mikroorganismer overalt.de organismer, der findes på biomasseanlæg,findes også i almindelig udendørsluft.problemerne opstår, når koncentrationerne bliver unaturligt høje. Jo højere koncentrationerne er, og jo længere tid man udsættes for den forurenede luft, jo større er risikoen for at blive syg af det. 1.2 Støvets hovedkomponenter kan for træ- og halmbiomasse opdeles i følgende bestanddele: findelte bestanddele af biobrændslet selv svampesporer bakterier aktinomyceter nedbrydningsprodukter fra mikroorganismerne Svampesporer, bakterier og aktinomyceter er alle mikroorganiser. Skimmelsvampe danner enorme antal sporer, som spredes med luft - strømme. Sporerne varierer fra 2 til 20 µm i diameter. 1.3 Alle disse bestanddele kan have forskellige helbredspåvirkninger. Mikroorganismer, der kan forårsage helbredsproblemer, kaldes også biologiske agenser. Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om biologiske agenser skal arbejde planlægges, tilrettelægges og udføres, således at påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås. Hvis det ikke er muligt at undgå påvirkning fra biologiske agenser, skal der iværksættes effektive foranstaltninger til at imødegå risikoen for ulykker eller sundhedsskader. 4

5 2. Ventilation 2.1 Virksomheden skal sikre, at de almindelige regler for ventilation er opfyldt.det betyder, at der skal træffes effektive foranstaltninger mod luftforurening med etablering af procesventilation og rumventilation. Luftforureningen skal holdes så lav som mulig både på faste arbejdspladser og på arbejdspladser i nærheden. Ved arbejdspladser, der ikke er faste, udføres arbejdsopgaver lejlighedsvis eller ganske kortvarigt. Udsugning kan udover i forurenede rum som tørre-/vejerum,lager, procesbygninger, toiletter o.l.også være nødvendig i rene rum som kontorer og frokoststuer. 2.2 Procesventilation består af en mekanisk udsugningsdel,der effektivt dels fjerner forurening så tæt på udviklingsstedet som muligt dels sørger for tilførsel af erstatningsluft. Procesventilationen skal være tilpasset den konkrete opgave og skal være let at betjene. 2.3 Rumventilation består af en mekanisk udsugningsdel,der suger luft i hele rummet og sørger for tilførsel af erstatningsluft. Rumventilation har bl.a.til formål at fjerne den forurening,som ikke opfanges af procesventilationen.rumventilation skal være effektiv i hele rummet. 2.4 Der skal til rummet tilføres lige så megen erstatningsluft, som procesventilationen og rumventilationen udsuger.tilførsel af erstatningsluft vil normalt skulle foregå mekanisk for at være velfungerende. Erstatningsluften skal være frisk,af passende temperatur og må ikke medføre træk. Frisk luft er den bedst mulige udeluft fra området,dvs.udeluft taget fra omgivelserne på en sådan måde, at den er mindst muligt forurenet fra nærliggende skorstene, trafikmidler, naboindustrier og ikke mindst fra egne afkast af udsuget luft. Det betyder, at luftindtag ikke må placeres i nærheden af afkast. Indsugningsskorsten til friskluftindtag. 5

6 2.5 Recirkulation af ventilationsluft er ikke tilladt. 2.6 Ventilationsanlæg skal være forsynet med kontrolanordning (f.eks. en differenstrykmåler), der giver alarm ved nedsat effektivitet, fejlagtig funktion og driftstop. Alarmen skal bestå af et lyd- og/eller lyssignal. Alarmen skal placeres i arbejdslokalet på et sted,hvor den tydeligt kan ses og/eller høres.alarmen skal være tilsluttet to uafhængige energikilder, medmindre den sundhedsskadelige påvirkning ophører samtidig med,at energitilførslen afbrydes. 2.7 Der skal være brugsanvisning over anlægget. Brugsanvisninger skal være på dansk, og hvis sikkerhedshensyn gør det nødvendigt også på andet sprog. Anlæggets brugsanvisning skal være tilgængelig for de ansatte. Hvor leverandørens brugsanvisninger ikke foreligger, udarbejder arbejdsgiveren brugsanvisning, som sikrer, at eftersyn, rensning og vedligeholdelse jævnligt gennemføres. 2.8 Eftersyn, rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg, ventilatorer, ventilationskanaler og filtre skal fo retages efter leve r a n d ø re n s brugsanvisning af personer med et særskilt kendskab hertil. Eftersyn og eventuel fejlretning skal altid foretages, når alarmen giver signal. 2.9 Det må af tilbud/ordrebekræftelse fremgå, at ventilationsanlægget har en kapacitet, der med den eksisterende produktion gør det muligt at overholde krav i lovgivningen Der må være skriftlig garanti for, at anlægget overholder myndighedernes krav (Arbejdstilsynet, kommunale myndigheder, brandmyndigheder m.v.),og at leverandøren betaler for en kontrolmåling,hvis dette ikke viser sig at være tilfældet. Se At-vejledning A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder. Flis. 6

7 3. Rengøring Daglig rengøring 3.1 Ved planlægning af anlæg skal det sikres, at konstruktionerne er rengøringsvenlige. Støvsugning er den mest effektive rengøringsmetode, hvorved rengøringsarbejdet samtidig kan lettes: Al rengøring skal om muligt ske ved anvendelse af centralt støvsugningsanlæg. Der skal være plads til,at sugeslanger til centralstøvsugeren kan bruges ved daglig rengøring. Tørfejning ved brug af kost og skovl må ikke finde sted, medmindre det er eneste mulighed, f.eks. i en fjern afkrog som ikke kan nås med det centrale støvsugeranlæg. I så fald skal der anvendes åndedrætsværn. Malede betongulve er nemmere at renholde frem for ikkebehandlede betongulve. Vandspuling må kun anvendes ved lavt vandtryk. Såfremt der findes særlige hjælperedskaber som f.eks.gulvvasker skal disse anvendes. Der må kun gøres rent ved hjælp af trykluft,såfremt andre metoder er uanvendelige, f.eks.udstyr med mange "krinkelkroge". Der skal altid anvendes værnemidler ved brug af trykluft. Rengøring med vand må ikke ske ved højtryksrensning, men gerne med en gulvvasker. Et centralstøvsugeranlæg er godt og effektivt. Hovedrengøring 3.2 Mindst en gang om året, eksempelvis når der er revision af anlægget som helhed, skal der foretages en grundig rengøring af gulv, vægge og konstruktioner: Maskiner skal stoppes og sikres ved hovedrengøring af normalt bevægelige dele. Dørkplader eller fast gulv omkring udstyr, der spilder støv, hindrer spredning til andre anlægsdele og letter rengøringen. Der skal anvendes åndedrætsværn ved støvende rengøring. 7

8 4. Reparation og vedligehold 4.1 For at minimere det daglige vedligehold og reparationer af udstyr skal vedligeholdelsessarbejdet følge fastlagte programmer: Grundig støvsugning under anvendelse af værnemidler, inden egentlig reparation eller vedligehold påbegyndes. Løbende eftersyn af transportsystemer for utætheder. Filtre i førerkabiner, i ventilationsanlæg og i åndedrætsværn skal skiftes eller renses med fastlagte intervaller, jvf. med leverandørens specifikationer. Maskiner skal stoppes og sikres ved reparation eller vedligehold af normalt bevægelige dele. Værktøj skal rengøres efter anvendelse. 4.2 Filtre kan med fordel monteres i sæt,så et groft filter sidder foran et finere. Det forlænger filtrenes levetid og mindsker vedligeholdelsesudgifterne. Alle filtre har begrænset levetid og skal skiftes efter fastlagte procedurer og intervaller. 4.3 Når værket er indrettet,så sporeforureningen er isoleret til lageret,og der er monteret filtre på førerkabiner, skal indretningerne vedligeholdes: Bygningsfuger skal holdes intakte. Ventilationssystemer skal renses,så de fungerer optimalt. Samlinger kan holdes tætte med gummipakninger, silikonefugemasse eller andre elastiske materialer. Gulve skal vedligeholdes. Bygningsfuger og samlinger mellem maskindele skal vedligeholdes, så de er helt tætte. 8

9 4.4 Ved daglig drift opstår utætheder i afskærmninger. Ofte viser utætheder sig ved, at der falder smuld ud af den utætte samling. Især i bygninger lavet af betonelementer kan der opstå utætheder, når fuger falder ud. Fugerne skal vedligeholdes,så der ikke kan sive luft f.eks.fra lageret ind i kedelhallen. Bygningsdele, der bevæger sig meget, kan med fordel fuges med elastisk fuge. Da der samler sig meget snavs i ventilationsrør, er det nødvendigt at få dem renset for at bevare systemets ydeevne. Samlinger mellem maskindele skal vedligeholdes, så de er helt tætte. 9

10 5. Personlige værnemidler 5.1 Personlige værnemidler skal bæres de steder, hvor der ikke er andre muligheder for at skabe et godt arbejdsmiljø.det gælder f.eks.på lageret og under aflæsning. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der er værnemidler til rådighed,og den ansattes pligt at benytte dem. Åndedrætsværn Der bæres P3- og A2-maske, når der håndteres flis. 5.2 Til korte opgaver bruges en halvmaske med P3- og A2-filter. Masken må maksimalt bruges 3 timer pr. dag. Der skal indlægges pauser med mellemrum,der passer til arbejdsbelastningen. 5.3 Til længerevarende opgaver bruges en filterturbo. Det er en hætte med en motordrevet filterenhed. Filterturboen kan generelt bruges hele dagen med pauser, der tilpasses arbejdsbelastningen. Se At-meddelelse Der skal også bruges maske eller hætte i førerkabiner, hvis der ikke indblæses filtreret luft på maskinen. 5.5 Åndedrætsværn skal vedligeholdes og bruges korrekt, for at man kan være sikker på,at det giver den forventede beskyttelse. Leverandørens brugsanvisning skal følges. 5.6 Åndedrætsværn skal være let tilgængelige og opbevares sådan, at de ikke bliver forurenede af støv og snavs. 5.7 Åndedrætsværn må ikke tages med i omklædnings- og spiserum. Se At-meddelelse nr om åndedrætsværn og At-vejledning D.5.1 om åndemiddelluft. 10

11 Arbejdstøj 5.8 Der anvendes støvafvisende overtræksdragt, når der udføres særligt støvende arbejdsopgaver. Dragten skal tages af, inden det forurenede område forlades. Skiltning 5.9 I områder med en særlig belastning i form af f.eks.støj, støv og svampesporer skal der opsættes skilte. Skiltningen er en del af den instruktion,som fremmede håndværkere skal have. Der skiltes også af hensyn til gæster og udefrakommende arbejdere. 11

12 6. Transportudstyr Når flis transporteres i åbne systemer og især i forbindelse med omladning spredes der store mængder mikroorganismer til omgivelserne. 6.1 Efter aflæsning på værket transporteres biomassen flere gange, inden den brændes.når biomasse håndteres eller transporteres,spredes mikroorganismerne til den omgivende luft. 6.2 Håndtering skal så vidt muligt ske i separate rum (f.eks. lageret e l l e r tragtrum) eller i lukkede systemer (f.eks. overdækkede transportbånd eller sneglebaner). 6.3 Alle transportsystemer, væg- og gulvgennemføringer skal være tætte. 6.4 På lageret håndteres biomassen ofte af en snegl eller en kran. Begge metoder betyder, at der frigives støv til luften.lageret er forurenet af dette støv.transporten fra lageret til ovnen skal ske i tætte systemer, så sporeholdig luft ikke trænger ud. I forbindelse med gulv- og væggennemføringer må der ikke findes utætheder, hvor lagerluft kan trænge ind i nærtliggende rum. 12

13 7. Truck/gummiged 7.1 Når biomasse flyttes med gummiged eller truck,hvirvles store mængder støv op. Støvkoncentrationen er størst ved indendørs kørsel,men også udendørs håndtering medfører meget høje koncentrationer omkring maskinen. 7.2 For at forhindre, at der kommer støv eller sporeforurenet luft ind i kabinen,skal døre, vinduer og taglemme holdes lukkede. Førerkabiner skal være tætte. Der skal bl.a.sørges for, at alle lister er intakte. 7.3 På grund af de støvende opgaver er kabinen på truck og gummiged ofte meget støvede. De støvede kabiner skal holdes rene f.eks. ved støvsugning. 7.4 For at undgå eksponering for sporeforurenet luft skal luften filtreres. Det kan ske ved at montere et filtersystem på køretøjet og skabe overtryk i kabinen. Der indblæses filtreret luft med filter af H13-kvalitet.Er et filter ikke til rådighed,anvendes åndedrætsværn.begge løsninger kan kombineres med et airconditionanlæg, der medfører et mere behageligt arbejdsklima. Når flis håndteres med f.eks. gummiged, hvirvles meget store mængder støv op. Førerkabiner ventileres med filtreret luft. 13

14 8. Specielt for halm 8.1 Modtageplads Oprulning af net hen for enden er den mindst støvende metode at få nettet af halmlæsset. I områder, hvor halmen modtages, er der et stort spild af halm ved fjernelse af net og aflæsning af halmballer. Der findes flere metoder til at fjerne net fra et halmlæs.det gøres i praksis ofte ved at rulle nettet hen for enden af læsset eller ved at trække nettet ud over siden. Sidstnævnte metode er meget støvende og anvendes kun, hvis anden metode ikke er mulig.færdsel på halmlæs må ikke finde sted.fjernelse af net skal ske fra jorden.ved fjernelse af net over halmlæs skal chauffør og eventuel hjælper anvende åndedrætsværn. Halmspild på lad og gulv skal fjernes efter aflæsning. Rengøring skal, hvor det er teknisk muligt, ske med centralt støvsugeranlæg. Ved anvendelse af andre rengøringsmetoder skal der anvendes åndedrætsværn. Unødigt ophold på modtagestedet under aflæsning må ikke finde sted. Er ophold nødvendigt under aflæsning, skal der anvendes åndedrætsværn. 14

15 8.2 Truck- og krankørsel Ved transport af halm med truck eller kran sker der frigivelse af støv ved hvert løft. Der rives halm og støv af ballerne, når truckens eller kranens gafler griber fat om ballerne, når ballerne fjernes fra stak eller lad ved friktion med naboballerne, ved kørslen og ved placering i stak på lageret.dette støv hvirvles op til gene for maskinføreren.se i øvrigt afsnit 7. Løft af flere halmballer på én gang giver mindre halmspild og støvudvikling.løft af halmballer skal ske med rolige bevægelser. Førerkabinen skal holdes ren. Der bør monteres overtryksventilation med indblæsning af filtreret luft i førerkabiner. Indblæses der ikke filtreret luft, bør der bæres åndedrætsværn. Ved cigarfyring bliver halmballerne ikke neddelt, men fyres hele ind i kedlen. Løft af flere baller på én gang giver mindre halmspild. Denne kran laver samtidig automatisk fugtmåling. 15

16 Støvudviklingen på et halmlager er afhængig af aktiviteten og varierer over en arbejdsdag. 8.3 Lager Støvudvikling på et halmlager afhænger af aktiviteten på lageret og vil derfor variere over en arbejdsdag.hver gang halmballer flyttes rundt, ind eller ud af lageret,vil der være spild af halm. Fejning af gulvet med kost eller med en halmballe foran truck giver meget støv i luften. Desuden fjernes stort set kun halmen, mens der ligger meget halmstøv tilbage. Dette støv hvirvles op ved færdsel, arbejde og luftbevægelser som træk på lageret. Færdsel på, langs med og imellem halmstakke må ikke finde sted, da halmballer kan styrte ned. Unødigt ophold på lageret må ikke finde sted. Er længerevarende ophold nødvendigt, skal der anvendes åndedrætsværn. Rengøring af gulv bør kun ske i lagerafsnit, der er tømt for halm, og hvor der er sikret mod krankørsel. Anvendelse af halmballe foran truck til sammenfejning af halm bør kun undtagelsesvis finde sted,hvor det er den eneste tekniske løsning. Alle involverede skal være beskyttet af værnemidler. 16

17 8.4 Fugtmåling Fugtmåling af halm kan ske automatisk eller ved manuel indstikning af målespyd i udvalgte halmballer. Såfremt halmen virker muggen,må hudkontakt ikke finde sted og der skal anvendes åndedrætsværn. Kvalitetskontrol af halmen kan forhindre, at der kommer brændsel med unødvendig megen vækst af bakterier og svampe ind på anlægget. Samtidig kan det forhindres, at der modtages brændsel med uventet meget støv eller af en så dårlig kvalitet,at det giver driftsstop. Manuel fugtmåling af halm foregår vha. et målespyd. Kvalitetskontrol er vigtig for at undgå dårlige og mugne baller på anlæggene. 8.5 Transportudstyr Halmballer transporteres ofte ved anvendelse af kædetransportører monteret med frembringere. Halmballer, der er våde i bunden, kan sætte sig fast på transportøren, da frembringerne danner et spor i bunden. Dette kan også ske, hvis halmen er løs. Halm og støv rives oftest af på det sted,hvor frembringerne bevæger sig ud af halmballen. Hvor frembringere er nødvendige, skal de have tilstrækkeligt indgreb i ballerne, så der ikke trækkes spor i ballerne. Ved design af nye anlæg skal transportører konstrueres, så støv og halmspild opsamles. Opsamlekasser kan med fordel forsynes med stationær støvsugning for fjernelse af det opsamlede støv. 17

18 Ved konstruktion af transportudstyr skal man være meget opmærksom på,at halm - spild og støv opsamles. 8.6 Behandlingsanlæg Nogle anlæg anvender udstyr for fjernelse af ballernes snore, oprivning og snitning af halmen. Under denne behandling vil der frigives store mængder støv. Behandlingsudstyr skal om muligt være kapslet inde. Låg eller inspektionsluger skal være tætte. Udstyret skal være afbrudt under rengøring, reparationer eller vedligehold. Ved neddeling af halm frigives store mængder støv. Derfor skal udstyret om muligt kapsles inde. 18

19 8.7 Rengøring Ved anvendelse af dørkplader eller fast gulv omkring opriverne og snoraftager/kniv vil støv og halm under rensningen ikke spredes til andre etager i bygningen, hvilket ville ske, hvis der f.eks. var elefantriste i stedet. Dørkplader og fast gulv skal derfor rengøres jævnligt. Specielt på halmanlæg skal der tages højde for følgende: Ved rensning af oprivere skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Oprivere skal støvsuges før rensning eller reparation. Der skal anvendes korrekt udformede mundstykker og slanger til støvsugning. Halmspild efter aflæsning af halm fjernes effektivt af et centralt støvsugeranlæg. 19

20 9. Specielt for flis 9.1 Modtageplads I forbindelse med aflæsning af flis spredes store mængder støv. Al ophold i nærhe - den af flisaflæsning skal undgås. Hvor flis læsses af, bliver koncentrationen af skimmelsvampesporer meget høj. Sporerne spredes langs bygninger, og hvis døre og vinduer står åbne, blæser sporerne ind i bygningen.ventilationsåbninger, der er placeret i nærheden af modtagepladsen, kan også medføre risiko for forureninger. Sporerne spredes i alle retninger omkring aflæsningsstedet. Unødvendige ophold i nærheden af læssepladser må ikke finde sted.er ophold nødvendige, anvendes åndedrætsværn. Al færdsel på flislæs er forbudt. Døre, vinduer og ventilationskanaler i nærheden af læssepladsen er lukkede under aflæsning. Net, der er udspændt over flislæs, skal kunne fjernes fra jorden. Det er en fordel at kunne åbne bagklappen i fliscontaineren fra førerkabinen eller som minimum fra siden af bilen. 20

21 9.2 Lager På et indendørs flislager er der altid en høj koncentration af skimmelsvampesporer. Hver gang lagerdøren åbnes,spredes sporer til nærtliggende lokaler. Ved at begrænse antallet af lagerbesøg og ved spredningshæmmende foranstaltninger som f.eks.slusedøre kan spredningen minimeres. Der skal altid bruges åndedrætsværn under ophold på et indendørs flislager. Det er praktisk at opbevare åndedrætsværn i nærheden af lagerdøren. Lufttransporten mellem lageret og resten af værket skal begrænses mest muligt. Især på flislagre, hvor der hele tiden håndteres flis, er der meget høje koncentra - tioner af mikroorganismer. 21

22 En sluse forhindrer direkte lufttransport mellem to rum. Derved forhindres mikro - organismerne i at sprede sig. Alle fuger og eventuelle væggennemføringer skal være tætte, så der ikke siver sporeholdig luft fra lageret og ud på resten af værket. 9.3 Prøveudtagning og fugtmåling Håndtering af flis skal altid ske under hensyntagen til sporeeksponeringen.under prøveudtagning og vejning er man i tæt kontakt med flisen.derfor kræver disse arbejdssituationer opmærksomhed. En prøvetagerautomat betyder, at personalet ikke behøver at skovle flis op i en prø - vespand. Desuden bliver prøven tilfældigt udtaget. 22

23 Prøver skal behandles hurtigt,så skimmelvæksten er begrænset. Håndteringen af flis skal ske i et ventileret veje-/tørrerum eller udendørs. Da flishåndteringen støver, skal der gøres en ekstra indsats for at holde veje-/tørrerummet rent. Håndtering af prøven bør ske i et veje-/tørrerum,hvor ventilationssystemet er designet til at løse støvproblemerne. Der anvendes punktudsugning i forbindelse med afvejning af flis. Den del af flisprøven,der ikke skal tørres,skal enten ud af værket eller opbevares i en lukket affaldsspand evt. i en pose med knude. 9.4 Behandlingsanlæg Håndtering af heltræ medfører sjældent en skimmelsvampeforurening. Først når træet er hugget til flis, vil skimmelsvampene hurtigt vokse frem. For at vurdere eksponeringen omkring behandlingsanlæg er det nødvendigt at skelne mellem behandlingen af stammer og lagret flis. Ved behandling af stammer er eksponeringen for skimmelsvampe sjældent kritisk, men der kan forekomme store mængder skadeligt træstøv. Først når stammerne er hugget til flis, har svampene en stor overflade at leve på.al behandling af lagret flis medfører risiko for sporeforureninger. Anlæg som for eksempel flishuggere, der behandler hele stammer, kan udvikle en del træstøv og skal derfor afskærmes, så støvet ikke spredes. Anlæg,der behandler flis (f.eks.sold),skal afskærmes og holdes tætte, så de skimmelsvampesporer, der frigives ved behandlingen, ikke spredes til omgivelserne. Der etableres afsugning på anlæggene. 23

24 10. Håndtering af andre biomassetyper 10.1 Der er i de seneste år dukket andre og mere usædvanlige typer op i rækken af biobrændsler, som forsøges afbrændt på biomassefyrede anlæg,bl.a.solsikkekerneskaller,sheanøddeskaller, olivenkerner og frøafrens.disse brændsler er ikke særligt udbredt, men vil givetvis vinde større indpas på længere sigt En del af disse typer er i lighed med savsmuld og formalede træpiller særligt støvende: Transport af særligt støvende biobrændsler bør ske pneumatisk fra de køretøjer, de leveres i,til lagersiloer og videre derfra til indfyring. Anlæggene skal vurderes med hensyn til risiko for støveksplosioner. Transportkanaler skal være udført af ledende materiale og være jordforbundne for at nedsætte risikoen for statisk elektricitet. Filterposer skal ligeledes være antistatiske Man skal være opmærksom på antændelseskilder, der kan forårsage støveksplosioner, som for eksempel statisk elektricitet og lejer, der løber varme. Se At-vejledning C.0.9 om støveksplosioner For andre biomassetyper som bark og pil henvises til foranstaltninger for træflis (afsnit 9). Solsikkekerneskaller. 24

25 11. Arbejdspladsvurdering 11.1 Virksomheden skal gennemføre og løbende revurdere en arbejdspladsvurdering (APV).Den skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses.apv skal indeholde følgende elementer: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Arbejdsgiveren skal inddrage sikkerhedsorganisationen i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på APV, som skal være skriftlig Ved håndtering af biomasse skal der specielt sættes fokus på udsættelse for støv og mikroorganismer fra biomassen.dette gøres bl.a. ved at inddrage følgende punkter i APV-arbejdet: Kvalitetskontrol og retningslinjer for afvisning af biobrændsel. Kontrol og vedligehold af overtryksventilation i førerhuse. Kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg. Kontrol og vedligehold af centralt støvsugeranlæg. Brændselslogistik. Identifikation og eliminering af støvkilder og eksplosionsrisici. Identifikation af nødvendigt vedligehold. Identifikation af egnede rengøringsmetoder. Identifikation af egnede værnemidler. 12. Instruktion 12.1 Arbejdsgiveren skal informere om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet og give instruktion i sikkerhedsforanstaltninger ved betjening, herunder om havari og andre særlige forhold på arbejdsstedet Instruktionen skal omfatte såvel egne ansatte som eventuelle underentreprenørers og eksterne håndværkeres ansatte Det er nødvendigt, at den generelle instruktion foreligger skriftligt. Procedurer gennemgås med passende mellemrum med henblik på ændringer og tilpasninger i forhold til tekniske ændringer, erfaringer og nye regler. 25

26 13. Uddannelse Alle medarbejdere skal kende til skimmelsvampe og de risici,det medfører at arbej - de i skimmelsvampeforurenede områder. Brugen af værnemidler mv. aftales på informationsmøder for alle På kurser og temadage skal nyansatte uddannes i håndtering af biomasse. Der bør oplyses om hensigtsmæssige arbejdsrutiner og de sundhedsrisici,som eksponering for mikroorganismer medfører Sidemandsoplæring omhandler forholdene på det aktuelle ansættelsessted og bør suppleres med skriftligt materiale. 14. Projektering og ombygning af anlæg og udstyr 14.1 Ved projektering af nye anlæg eller ombygning af gamle anlæg skal der tages hensyn til spredningen af støv: Lageret skal være aflukket fra resten af bygningen. Adgangsvejene til lageret skal gå gennem en sluse eller via en yderdør. Aflæsningsområdet skal være så langt væk fra døre og vinduer er som muligt. Adgangsveje skal være udlagt med tilstrækkelig bredde og højde til loftet på steder, hvor der regelmæssigt er arbejdsopgaver. Alle overflader skal vurderes med hensyn til rengøringsvenligheden. Overfladebehandling og maling gør rengøringen nemmere. Afskærmninger monteret af hensyn til klemningsfare må ikke forhindre eller besværliggøre rengøringen. 26

27 14.2 Der kan med fordel tages hensyn til den fremherskende vindretning. Anlægget kan placeres, så størstedelen af støvet fra f.eks. aflæsning blæser væk fra området og med så ringe gene for omgivelserne som muligt Anlæg skal sikres mod nedstyrtningsfare i skakter eller gruber i området for aflæsning af brændslet. Se At-vejledning D.2.2 om nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. 15. Miljøbeskyttelse 15.1 Ventilationsanlæg skal have afkast til det fri. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder Håndtering og oplagring af biomasse skal ske i samarbejde med lokale brandmyndigheder og i overensstemmelse med brandmyndighedernes regler. Henvisninger Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Bekendtgørelse om brugen af personlige værnemidler Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2 At-vejledning A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.4 om rengøring og vedligeholdelse At-vejledning C.0.9 om støveksplosioner At-vejledning D.1.1 om arbejdspladsvurdering At-vejledning D.2.2 om nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg At-vejledning D.5.1 om åndemiddelluft At-meddelelse nr om åndedrætsværn Arbejdsmiljøvejviser nr. 4 om el- og varmeforsyning 27

28 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65,2300 København S. Tlf Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf.:

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Mangan Værktøjer til forebyggelse En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Tel.: 56 31 11 41 Udgave september 2014 Generel information

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Kørsel med foderstofbus

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R Skoleventilation Procesventilation i faglokaler Sløjdlokale Fysiklokale Hjemkundskab IVS-S IVS-F IVS-H Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Leverandør... 3 Krav til

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere