ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2011. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14"

Transkript

1 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2011 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen marts 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Overblik ÅOK - opsparing Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indirekte omkostninger i Danica Balance og Danica Link Indirekte omkostninger i Danica Traditionel ÅOP ÅOK - forsikring Beregning af afkast Bilag Bilag 1: Beregning af ÅOP i investeringsforeninger Bilag 2: Specifikation af kundernes indirekte omkostninger for Danica Balance Bilag 3: Specifikation af kundernes indirekte omkostninger for Danica Link Bilag 4: Specifikation af kundernes indirekte omkostninger for Danica Traditionel Bilag 5: Oversigtsskema i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension Afstemningsskema i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension Erklæringer Erklæring fra Danica Pension Revisors erklæring om beregning af ÅOK og ÅOP

3 1 Indledning Kontooversigten indeholder alle omkostninger direkte og indirekte opgjort for den enkelte kunde vedrørende Danicas danske aktiviteter. Danica Pension viser to nøgletal: Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK) og Årlige Omkostninger i Procent ( ÅOP). Beregningen af de to nøgletal følger henstillingen fra brancheforeningen Forsikring og Pension. Nøgletallene gør det muligt for kunden at se, hvor meget af de indbetalte midler, der anvendes til andet end opsparingen. De skaber også grundlag for at sammenligne omkostningerne ved opsparing og forsikring i Danica Pension med opsparing og forsikring i et andet pensionsselskab eller i et pengeinstitut. Ved opgørelsen af omkostningerne har det været ambitionen at få alle omkostninger med. Med en sådan ambition vil der i praksis være behov for foretage valg og tilnærmelser. Der skal ikke være tvivl om, hvilke afgrænsninger og definitioner der er foretaget for så vidt angår omkostninger. Derfor kan du her læse i detaljer, hvordan vi har gjort. Derudover finder du en kort beskrivelse af, hvordan afkast i procent er beregnet. Metodebeskrivelsen i dette notat er beregnet for læsere med indsigt i pensionsforhold. 2 Overblik ÅOK Årlige omkostninger i kroner ( ÅOK) er summen af alle omkostninger i et givet kalenderår. Alle direkte og indirekte omkostninger er regnet med. Det er omkostninger i bred forstand. Der er således indregnet alle udgifter til administration, rådgivning, betaling for kapital, investeringsforvaltning og lignende. Der medregnes udgifter, der direkte fremgår af den sædvanlige kontooversigt, udgifter der fratrækkes inden investeringsafkastene gøres op, og udgifter der fragår i kollektive midler i gennemsnitsrenteprodukterne. I kontooversigten er der beregnet et samlet ÅOK, som består af et ÅOK vedrørende opsparing og et ÅOK vedrørende forsikring. Opdelingen af ÅOK er foretaget for at give bedre mulighed for at sammenligne det rene opsparingsprodukt med opspringsprodukter i andre pensionsselskaber og i pengeinstitutter. ÅOP Årlige omkostninger i procent ÅOP er beregnet på baggrund af samlet ÅOK. ÅOP=ÅOK/Saldoen ultimo året ÅOP beregnes for hele kalenderår, og vil for kunder med Danica Balance og Danica Link være tilgængelig for det foregående år umiddelbart efter årsskiftet. For kunder med Danica Traditionel vil ÅOP for det foregående år være tilgængelig umiddelbart efter offentliggørelsen af årsregnskabet, det vil sige medio februar. 3

4 3 ÅOK - opsparing 3.1 Direkte omkostninger Direkte omkostninger er omkostninger, som løbende trækkes direkte fra kundens opsparing. De dækker typisk de omkostninger, Danica Pension har til administration m.v. Derudover findes der under definitionen af direkte omkostninger en række omkostninger forbundet med benyttelsen af forsikringsmæglere samt omkostninger i forbindelse med investering og ændring af risikoprofil i markedsprodukterne. Danica Balance og Danica Link Direkte omkostninger Administrationsomkostninger m.m. Faste gebyrer og gebyr ved indbetaling Omkostninger af løbende indbetalinger og indskud Omkostninger af ordningens værdi Handelsomkostninger (Kurtage) Ændringsomkostninger Danica Valg gebyr Betaling for garantier Honorar til forsikringsmægler Indtegningshonorar Etableringsomkostninger Løbende honorar Danica Traditionel Administrationsomkostninger m.m. Faste gebyrer og gebyr ved indbetaling Omkostninger af løbende indbetalinger Honorar til forsikringsmægler Indtegningshonorar Etableringsomkostninger Løbende honorar De direkte omkostninger beregnes typisk som en andel af indbetalingen, en andel af opsparingen eller et fast gebyr. De faktiske satser afhænger af den enkelte forsikringsaftale. I kontooversigten er administrationsomkostningerne opdelt på omkostninger vedrørende opsparing og omkostninger vedrørende forsikringer. 3.2 Indirekte omkostninger Indirekte omkostninger er af forskellig karakter i markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link henholdsvis Danica Traditionel. Derfor gennemgås de hver for sig i de næste afsnit Indirekte omkostninger i Danica Balance og Danica Link For markedsprodukterne er de indirekte omkostninger de omkostninger, der afholdes i fondene altså omkostninger ved investeringen af opsparingen. Omkostningerne i fondene fratrækkes før beregning af investeringsafkastet. Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre den enkelte kundes andel af omkostningerne i fondene, men på baggrund af fondenes offentliggjorte nøgletal har vi udarbejdet et skøn over omkostningerne. Beregningen tager udgangspunkt i begrebet ÅOP for investeringsforeninger. Dette begreb er udviklet i et samarbejde mellem blandt andet Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet og InvesteringsForeningsRådet (IFR). Omkostningerne i den enkelte fond beregnes som ÅOP for den enkelte fond ganget med gennemsnittet af kundens primo og ultimo beholdning. Beregningen foretages på månedsbasis og aggregeres til et årligt beløb. De omkostninger, der således beregnes på baggrund af ÅOP i fondene, indgår som en del af ÅOK vedrørende opsparing, 4

5 I bilag 1 findes en beskrivelse af, hvorledes ÅOP for investeringsforeninger opgøres. I bilag 2 findes opgørelsen af fondsomkostninger for Danica Balance, og i bilag 3 findes en opgørelse for Danica Link. Indirekte omkostninger - Danica Balance og Danica Link Fondsomkostning (Investeringsomkostninger) Betaling til forvalteren Administrationsomkostninger, bl.a. løn, honorarer, husleje, revision, depotbank Markedsføringsomkostninger (inkl. salgsprovision til Danica Pension) Emissionstillæg og indløsningsfradrag Direkte handelsomkostninger, herunder kurtage, ved den løbende porteføljepleje i investeringsfonden Danica opdaterer som udgangspunkt ÅOP for investeringsfondene en gang om året i forbindelse med de danske investeringsforeningers regnskabsaflæggelse i marts/april. Alle ændringer i ÅOP får virkning fra ændringstidspunktet og ca. 12 måneder frem 1. Herudover kan der gennemføres en ekstraordinær opdatering af omkostningssatserne, såfremt en eller flere omkostningssatser ændres markant. En sådan ekstraordinær ændring kan for eksempel skyldes en ændring af investeringsstrategien i en fond herunder Danica Pensions egne Balance-fonde eller ved markante ændringer af en dansk investeringsfonds emissionstillæg og indløsningsfradrag. Normalt vises det opnåede afkast efter fondsomkostningerne er afholdt i fonden. For at gøre fondsomkostningen synlig, vises afkastet inklusiv fondsomkostninger beregnet på baggrund af ÅOPer for fondene. Derefter vil de beregnede fondsomkostninger blive vist separat og blive trukket fra bruttoafkastet, hvilket resulterer i det sædvanlige investeringsafkast efter omkostninger, der således ikke ændres. Værd at bemærke: Danica Pension baserer sig på IFRs definition af ÅOP for investeringsforeninger. Omkostningerne regnes på månedsbasis på baggrund af et gennemsnit af kundens primo og ultimo beholdning. Afgrænsninger: I overensstemmelse med IFRs opgørelse af ÅOP indgår indirekte handelsomkostninger, hvor disse indgår som en del af den handlede kurs (spreads), ikke. Det ÅOP, der anvendes ved beregning af fondsomkostninger i den enkelte måned, vil være fra seneste tilgængelige regnskabsår. Der vil således være en periodeforskydning, og tallene korrigeres ikke bagud i tid. Det vil især have betydning for de fonde, der opererer med performance fees. 1 For eksempel baserer ÅOP/ÅOK for Danica Pension vedrørende 2011 sig således på 2010-regnskabet (typisk for de sidste otte måneder af 2011) og 2009-regnskabet (typisk for de første fire måneder af 2011) for fondene. Det har været en nødvendig praktisk afgrænsning, da de endelige omkostninger for et kalenderår først er tilgængelige et par måneder inde i de efterfølgende år. Det vurderes ikke, at dette vil have nævneværdig betydning for opgørelsen, da ændringer i ÅOP for investeringsfondene fra år til år for langt de fleste er beskedne. 5

6 3.2.2 Indirekte omkostninger i Danica Traditionel For Danica Traditionel er de indirekte omkostninger af en helt anden karakter. I Danica Traditionel afholdes en del af omkostningerne kollektivt. Disse omkostninger fastsættes i forbindelse med opgørelsen af Danica Pensions årsregnskab. Yderligere specifikation af omkostningerne findes i bilag 4. Alle elementer som fratrækkes det kollektive bonuspotentiale, og ikke tilskrives kundernes opsparinger som bonus, er defineret som omkostninger. Det gælder: Betaling for ansvarlig kapital inkl. risikotillæg Overførsel til/fra skyggekonto Investeringsomkostninger Omkostninger, som afholdes kollektivt, trækkes ikke fra kundens individuelle opsparing direkte, men har betydning for, hvor stor en bonus Danica Pensions kunder kan få, og kaldes derfor indirekte omkostninger. For at kunderne kan få indtryk af, hvor meget de samlede omkostninger er for deres pensionsordning, opgøres og vises de indirekte omkostninger fremover for den enkelte pensionsordning. Omkostningerne for den enkelte aftale afhænger af, hvilke kontributionsgrupper aftalen er placeret i. Ved opgørelsen af indirekte omkostninger følger Danica Pension de retningslinjer, som brancheforeningen Forsikring & Pension (F&P) har udarbejdet. De indirekte omkostninger vedrørende rentegrupper fordeles beregningsmæssigt til kunderne på baggrund af deres opsparings størrelse ultimo året. For kunder, der ikke har en opsparing ultimo, anvendes dog halvdelen af opsparingen primo. De indirekte omkostninger vedrørende risikogrupper fordeles beregningsmæssigt til kunderne på baggrund af årets betalinger til forsikringsdækninger. En række af de elementer, der indgår i de kollektivt afholdte omkostninger i Danica Traditionel er baseret på tal, der findes i regnskabet. De indirekte omkostninger opdateres én gang årligt medio februar. Indirekte omkostninger - Danica Traditionel Betaling for ansvarlig kapital Betaling til Danica Pensions ejer Danske Bank (risikotillæg) og andre (ansvarlig lånekapital) for den sikkerhed det giver, at de stiller kapital til rådighed for Danica Pension. Den ansvarlige kapital står som sikkerhed for, at kunderne kan få udbetalt de garanterede ydelser, også selvom der f.eks. måtte være ekstreme forhold på de finansielle markeder. Overført til/fra Skyggekonto I år med underskud udskydes betaling af risikotillæg til år med overskud. Populært sagt føres det udskudte beløb over på en såkaldt skyggekonto. Når der er overskud til at dække den udskudte betaling trækkes den fra skyggekontoen. Omkostninger ved investeringsvirksomhed Administrations- og forvaltningsomkostninger i både eksternt og direkte forvaltede aktier og obligationer (blandt andet lønomkostninger i Investering, Økonomi og Risikostyring m.v. i Danica Pension) Direkte handelsomkostninger (kurtage og omkostninger i forbindelse med handel med derivater m.v.) Omkostninger vedr. ejendomsinvesteringerne (Administrationsomkostninger i kapitalfonde (private equity) og lignende. Administrationsomkostninger i investeringsforeningsafdelinger, der indgår i Danica Traditionel 6

7 Værd at bemærke: Alle elementer som fratrækkes det kollektive bonuspotenitale, og ikke tilskrives kundernes opsparinger som renter eller risikobonus, er defineret som omkostninger. Betaling for ansvarlig kapital omfatter både Risikotillæg og Merrente for ansvarlig lån. Skyggekontoen indgår i beregningen af kollektivt afholdte omkostninger med de faktiske bevægelser. Det kan medføre udsving i ÅOK og ÅOP fra år til år. Investeringsomkostninger omfatter væsentlig flere omkostninger, end der umiddelbart fremgår af regnskaberne. Omkostninger i fund of funds på 1. og 2. niveau er regnet med ved opgørelsen af investeringsomkostningerne. Afgrænsninger: I overensstemmelse med IFRs opgørelse af ÅOP indgår indirekte handelsomkostninger, hvor disse indgår som en del af den handlede kurs (spreads), ikke. Ved fordeling af omkostningerne vedrørende rentegrupperne til de enkelte kunder anvendes kundens opsparing ultimo året som fordelingsnøgle for alle typer indirekte omkostninger. For kunder, der ikke har en opsparing ultimo f.eks som følge af afgang, anvendes dog halvdelen af primo opsparingen. Ved fordeling af omkostningerne vedrørerne risikogrupperne til de enkelte kunder anvendes den numeriske værdi af kundens betalinger til forsikringsdækningerne. 4 ÅOP Årlige omkostninger i procent ÅOP - er beregnet som ÅOK/Saldoen ultimo året. For en god ordens skyld skal det bemærkes, at ÅOP således beregnes på baggrund af et enkelt års opgørelse. Det har været et naturligt valg, da det er oplysninger, der gives i forbindelse med kundens sædvanlige kontooversigt, der traditionelt anvendes til at skue et år bagud. Begrebet kan således for eksempel ikke sammenlignes med ÅOP som anvendes ved lånefinansiering. Særligt i begyndelsen af den enkelte aftales løbetid kan ÅOP antage lidt højere værdier end normalt. For en aftale, der etableres først på året, vil ÅOP for en Danica Traditionel for eksempel være tæt på omkostningen i procent af løbende indbetaling tillagt de indirekte omkostninger. I 2011 hvor Danica har overført til skyggekontoen, vil ÅOP for en sådan aftale være omkring tre procent. Ligeledes vil der for opsparinger, der er under udbetaling, kunne ses højere årlige omkostninger i procent end gennemsnitligt, da saldoen er faldende. 7

8 Årlig indbetaling på kroner til en firmaordning. Beregningerne er uden en eventuel omkostning til garanti. ÅOP er gennemsnitligt lavest i Danica Traditionel og Danica Balance og højest i Danica Link. Det er den langt højere grad af ekstern fondsforvaltning, som medfører den højere ÅOP i Danica Link. Gennemsnitligt for alle kunder er ÅOP ca. 1 procent i et normalt år, det vil sige år, hvor der i Danica Traditionel opkræves fuldt risikotillæg og ikke overføres til/fra skyggekonto. Værd at bemærke: ÅOP er et 1-årigt begreb. ÅOP kan svinge fra år til år og vil især i starten af en aftales løbetid være højere end på sigt. Begrebet kan ikke sammenlignes med ÅOP som anvendes ved lånefinansiering. 5 ÅOK - forsikring I den ny kontooversigt vises betalinger for de forsikringsdækninger enkeltvis. Det er følgende: Dækning ved tab af erhvervsevne (inklusiv fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse)) Dækning ved dødsfald Danica Sundhedssikring Dækning ved visse kritiske sygdomme Betaling for garanti Herudover vises også et eventuelt risikooverskud. 8

9 I priserne for de enkelte forsikringer indgår som oftest administrationsomkostninger i forbindelse med forsikringsdækningerne. Disse omkostninger indgår i ÅOK forsikring. For sædvanlige individuelle livsforsikringsdækninger opgøres administrationsomkostningerne som det omkostningstillæg, der er tilknyttet dækningen (typisk et procenttillæg af nettoindbetalingen). For garantier tilknyttet markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link beregnes ingen administrationsomkostninger, derimod indgår hele betalingen for garantien som omkostning. For solidariske dækninger beregnes omkostningerne skematisk, og der anvendes samme satser for alle forsikringer. Det drejer sig om solidarisk død, kollektiv tab af erhvervsevne (KTAE), sundhedssikring, kritisk sygdom og Forenede Gruppeliv ( som består af død, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom). Omkostningerne beregnes som betalingen for forsikringsdækningen ganget med den respektive omkostningssats. Henset til størrelsen af omkostningerne vedrørende forsikringsdækninger vurderes det rimeligt at anvende en pragmatisk metode. Danica Forenede Gruppeliv Dækning Omkostningssats Visse kritiske sygdomme 15,00% Sundhedssikring 15,00% Kollektivt tab af erhvervsevne 3,00% Solidarisk død 3,00% Død 3,50% Invaliditet 3,50% Visse kritiske sygdomme 3,50% Afgrænsninger: Administrationsomkostningerne vedrørende forsikring beregnes og vises kun for hele regnskabsår. For de solidariske dækninger anvendes nogle skematiske beregninger. 6 Beregning af afkast På kontooversigten får kunder med markedsprodukter oplyst deres individuelle afkast før PAL i procent for en given periode. Afkastet beregnes som den interne rente for opsparingens betalingsrække. Afkastet i procent er et såkaldt pengevægtet afkast, hvor der ved beregningen tages højde for de løbende ind- og udbetalinger på opsparingen. Det betyder blandt andet, at på en opsparing med løbende indbetalinger vil fondsafkastene i den sidste del af den givne periode have større betydning for det samlede pengevægtede afkast end fondsafkastene i den første del af perioden, da der er flere penge under forvaltning sidst i perioden. Værd at bemærke: Afkastet beregnes efter alle investeringsomkostninger er trukket fra. Der beregnes både pro anno afkast og afkast for perioden hvis perioden er længere end et år For perioder kortere end et år beregnes periodens afkast. 9

10 7 Bilag 7.1 Bilag 1: Beregning af ÅOP i investeringsforeninger Investeringsforeningernes Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) består af summen af tre komponenter: Total Expense Ratio (TER) 1/7 del af summen af fondens maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag (der medtages 1/7 del, da det antages, at fonden ejes i 7 år) De direkte omkostninger i forbindelse med porteføljeplejen i fonden (de direkte omkostninger omfatter kurtage samt eventuelt handelsafgifter- og skatter men ikke indirekte omkostninger, hvor disse er en del af den handlede kurs(kursspreads). TER omfatter følgende: beholdningsprovision - som er honorering af distributionskanaler, honorar for investeringsrådgivning/porteføljeforvaltning, gebyr til depotselskab og udgifter til investeringsforeningens administration (løn og honorarer, husleje, kontorhold, it). De danske investeringsforeninger offentliggør som minimum ÅOP en gang årligt i forbindelse med investeringsforeningernes aflæggelse af årsregnskaber. ÅOPerne er offentligt tilgængelige på InvesteringsForeningsRådets hjemmeside (www.ifr.dk). De udenlandske fondsforvaltere offentliggør ikke omkostningstal i stil med ÅOP. F&P har i stedet henstillet til, at pensionsselskaberne beregner ÅOP for udenlandske fonde som summen af den enkelte investeringsfonds TER samt et yderligere omkostningstillæg, som fastlægges af F&P. Den enkelte fonds omkostningstillæg afhænger af, om fonden investerer i aktier eller obligationer, samt om den er aktivt eller passivt forvaltet. Udenlandske investeringsforeninger (detailforeninger og engrosforeninger) Med mindre det kan dokumenteres, at andre satser er mere retvisende, opgøres for udenlandske investeringsforeninger omkostningerne ved brug af nedenstående opgørelsesmetoder, hvor T.E.R. er Total Expense Ratio for den enkelte investeringsforening: Investeringsforeninger med aktivt forvaltede porteføljer Obligationer: T.E.R basispoint Aktier: T.E.R basispoint Investeringsforeninger med indeksporteføljer Obligationer: T.E.R basispoint Aktier: T.E.R basispoint Kilde: Forsikring og Pension LP-information 75/09 10

11 7.2 Bilag 2: Specifikation af kundernes indirekte omkostninger for Danica Balance Gældende estimater for ÅOP ultimo 2011 Danica Balance ÅOP 2011 Danica Balance Aktier 1,24% Danica Balance Aktier Udbetaling 0,90% Danica Balance Korte obligationer 0,43% Danica Balance Obligationer 0,76% Danica Balance Obligationer udbetaling 0,70% Danica Balance Obligationer (Garanti) 0,58% Danica Balance Obligationer (Garanti) udbetaling 0,57% De forventede ÅOPer for 2011 er fastlagt ved at korrigere de regnskabsmæssige ÅOPer for 2010 med ændringerne af en række faste omkostningssatser gældende fra primo Følgende delelementer indgår i ÅOP for balancefondene Direkte handelsomkostninger ved handel i balancefondene Markedsføringsomkostninger og provisioner Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen, herunder betalinger til kapitalforvaltere Administrationshonorar til Danske Invest Administration, som varetager den løbende administration af Balancefondene. 11

12 7.3 Bilag 3: Specifikation af kundernes indirekte omkostninger for Danica Link 2011 Gældende estimater for ÅOP i investeringsfondene i Danica Link pr. ultimo For fondene fra Danske Invest er de forventede ÅOPer for 2011 baseret på Danske Invests egne offentliggjorte estimater for ÅOP i For de øvrige fonde er de forventede ÅOPer fastlagt på baggrund af de senest tilgængelige regnskabstal (2010) samt F&Ps omkostningstillæg for udenlandske fonde. ÅOP i Danica Valg er beregnet med udgangspunkt i sammensætningen af de underliggende investeringsfonde. Navn ÅOP Navn ÅOP Alfred Berg Danske Obligationer 0,78 Danske Invest Østeuropa 2,13 Carnegie WorldWide Danske Aktier 2,20 SKAGEN Global 1,41 Carnegie WorldWide Globale Aktier 2,50 SKAGEN Kon-Tiki 2,22 Danske Invest Bioteknologi 1,42 Omlægningsafdelingen 0,43 Danske Invest Danmark Akk. 1,56 Danica Link Indeks Aktier 0,20 Danske Invest Danmark Indeks 0,91 Danica Link Indeks Obligationer 0,10 Danske Invest Dannebro 0,71 Danica Link Parkering 0,00 Danske Invest Danske Korte Obligationer 0,53 Danske Invest Danske Lange Obligationer 0,78 ÅOP TER Tillæg fra F&P Danske Invest Danske Mellemlange Obl. 1 0,76 BlackRock Agriculture 2,55 2,05 0,50 Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk. 1,98 BlackRock Emerging Markets 2,36 1,86 0,50 Danske Invest Europa Indeks BNP 0,89 BlackRock European Focus 2,33 1,83 0,50 Danske Invest Europa SmallCap 1,98 BlackRock Global SmallCap 2,33 1,83 0,50 Danske Invest Europa Bæredygtig Indeks 1 1,37 BlackRock Global Dynamic Equity 2,33 1,83 0,50 Danske Invest Europa Fokus Akk. 1,89 BlackRock Global Government Bond 1,37 1,07 0,30 Danske Invest Europa Valutasikret Akk. 1,84 BlackRock US Basic Value 2,32 1,82 0,50 Danske Invest Europa Indeks 0,87 Fidelity Active Strategy Europe 2,41 1,91 0,50 Danske Invest Fjernøsten 1,95 Fidelity Asian Special Situations 2,48 1,98 0,50 Danske Invest Globale Indeksobl. Akk. 0,87 Fidelity China Consumer 2,45 1,95 0,50 Danske Invest Global StockPicking Akk. 2,02 Fidelity European Smaller Companies 2,45 1,95 0,50 Danske Invest Globale Virksomhedsobl. 1,31 Fidelity European Growth 2,43 1,93 0,50 Danske Invest Global Indeks 0,85 Fidelity Global Opportunities 2,43 1,93 0,50 Danske Invest International 0,96 Fidelity Global Financial Services 2,47 1,97 0,50 Danske Invest Japan 1,69 Fidelity Global Industrials 2,47 1,97 0,50 Danske Invest Kina 2,31 Fidelity Global Technology 2,45 1,95 0,50 Danske Invest Norden Indeks 0,91 Fidelity Japan 2,45 1,95 0,50 Danske Invest Nye Markeder Obligationer 1,33 Fidelity Latin America 2,50 2,00 0,50 Danske Invest Nye Markeder 1,82 JPMorgan Japan 50 2,40 1,90 0,50 Danske Invest Nye Markeder SmallCap 2,11 JPMorgan US Select Equity Fund 2,40 1,90 0,50 Danske Invest Sundhed Indeks 1 1,32 T. Rowe Price Global High Yield Bonds 1,60 1,30 0,30 Danske Invest USA Akk. 1,64 1) Udgået af Danica Link i

13 7.4 Bilag 4: Specifikation af kundernes indirekte omkostninger for Danica Traditionel Satser for 2011 Omkostninger afholdt kollektivt vedrørende rentegrupper Rentegrp 1 (nye kunder) Rentegrp 2 (lav garanti) Rentegrp 3 (middel garanti) Rentegrp 4 (høj garanti) Betaling for ansvarlig kapital -0,50 % -0,55 % -0,76 % -1,07 % Overført til/fra skyggekonto 0,49 % 0,55 % 0,00 % 1,06 % Omkostninger ved investeringsvirksomhed 2-0,65 % -0,40 % -0,26 % -0,25 % Omkostninger afholdt kollektivt i alt -0,66 % -0,41 % -1,02 % -0,27 % 1) Merrenten ved ansvarlig lånekapital opgøres som forskellen mellem swaprenten for det ansvarlige lån og EURIBOR 3 mdr. 2) Omfatter porteføljeforvaltnings- og performancehonorarer, andel af Danica's administrationsomkostninger som vedrører investering, depotgebyrer, transaktionsomkostninger mv., porteføljeforvaltningshonorar til ejendomsadministratorer, forvaltningsgebyr Danske Invest, forvaltningsgebyr Private Equity. Under overskriften Betaling for ansvarlig kapital er risikotillæg og merrente til ansvarlig lånekapital lagt sammen. Tilsvarende er alle omkostninger som er relateret til investering samlet under overskriften Omkostninger ved investeringsvirksomhed. Det skal bemærkes, at de procentsatser, der er anført i tabellen, er de satser, der anvendes ved beregning af indirekte omkostninger. Satserne er lidt højere end de procenter, der vil fremgå af finanstilsynets hjemmeside vedrørende markedsdisciplin, idet de procenter beregnes af en lidt større hensættelsespost for eksempel indgår kollektivt bonuspotentiale og akkumuleret værdiregulering i den opgørelse. Omkostninger afholdt kollektivt vedrørende risikogrupper Privat Firma Pensionist Risikotillæg -4,89% -6,43 % 0,00% Overført til/fra skyggekonto 0,00% 0,00% 0,00% Omkostninger afholdt kollektivt i alt -4,89 % -6,43% 0,00% 13

14 7.5 Bilag 5: Oversigtsskema i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension Omkostningselement Relevant for selskabet Metode/kilde Fordelingsnøgle Direkte administrationsomkostninger Ja Se afsnit 3.1 Se afsnit 3.1 Indirekte administrationsomkostninger Ja Se afsnit og Se afsnit og Risikoforrentning af egenkapital Risikoforrentning af særlige (individuelle eller kollektive) bonushensættelser Risikoforrentning af ansvarlig indskudskapital Garantibetaling (markedsrente) Garantibetaling (gennemsnitsrente) Direkte investeringsomkostninger (markedsrente) Indirekte investeringsomkostninger (markedsrente) Direkte investeringsomkostninger (gennemsnitsrente) Indirekte investeringsomkostninger (gennemsnitsrente) Ja Se afsnit Se afsnit Nej, der findes ikke særlige bonushensættelser i Danica Pension Ja Se afsnit Se afsnit Ja Se afsnit 3.1 Se afsnit 3.1 Nej, der er ingen garantibetalinger i gennemsnitsrente Ja Se afsnit 3.1 Se afsnit 3.1 Ja Se afsnit Se afsnit Nej, der er ingen direkte investeringsomkost ninger i gennemsnitsrente Ja Se afsnit Se afsnit Mægleromkostninger Ja Se afsnit 3.1 Se afsnit

15 8 Afstemningsskema i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension Gennemsnitsrentrente Markeds- Nr Post Samlet 1a Summen af ÅOK oplyst til kunder b Summen af ÅOK fordelt på kunder, der enten har forladt selskabet, eller hvor policen er afgangsført c Summen af ÅOK for bestande hvor ÅOK ikke er relevant d Summen af endnu ikke oplyst ÅOK ÅOK i alt Administrations- og erhvervelsesomkostninger, jf. 2 resultatopgørelsen Leje af egen domicilejendom Mægleromkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger i 5 datterselskaber Administrationsomkostninger hos eksterne leverandører af forsikringsydelser Administrations- og erhvervelsesomkostninger forbundet med SUL-forsikringer, jf. regnskabet Over-/underskud på administrations- og erhvervelsesomkostninger, som dækkes af basiskapitalen (mod-regningspost) Investeringsomkostninger, jf. resultatopgørelsen Indirekte investeringsomkostninger i fonde, 10 datterselskaber, investeringsforeninger mv Over-/underskud på investeringsomkostninger, som 11 dækkes af basiskapitalen Investeringsomkostninger forbundet med 12 basiskapitalen Risikoforrentning inkl. udligning af skyggekonti Garantiudbetalinger Omkostnings- og risikoresultat Øvrige omkostninger, der kan specificeres I alt Forskel mellem 1 og Alle beløb er i mio. kr. 15

16

17 9.2 Revisors erklæring om beregning af ÅOK og ÅOP Intern revision og den uafhængige revisors erklæring Til ledelsen i Danica Pension Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LP-information 107/11 foretaget en gennemgang af metodebeskrivelse og beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent) for Danica Pension for Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen samt beregning og fordeling af omkostningselementer ved opgørelsen af ÅOK og ÅOP er udarbejdet i overensstemmelse med LPinformation 107/11 og 118/11. Vores ansvar er på baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets øvrige registreringer. Selskabets metodebeskrivelse er dateret den 15. marts Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om erklæringsopgaver med sikkerhed RS 3000 samt i overensstemmelse med instruksen i LPinformation 107/11 fra Forsikring & Pension med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets øvrige registreringer. Det udførte arbejde er foretaget ved hjælp af begrænsede stikprøver, interviews og proceduregennemgang, og vi har herunder påset, om selskabet beregner omkostningselementerne, herunder ÅOK og ÅOP, på den måde, som selskabet har beskrevet i metodebeskrivelsen, der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgår af den kvantitative del af metodebeskrivelsen, og årsregnskabet 2011 samt selskabets øvrige registreringer, de metodemæssige valg, som selskabet har redegjort for i den kvalitative del af metodebeskrivelsen, er anvendt i den kvantitative del af metodebeskrivelsen, selskabet har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt på selskabets kunder, samt selskabet har godtgjort, at det ÅOK og ÅOP, som den enkelte kunde oplyses om, svarer til de omkostninger, som selskabet beregningsmæssigt har pålignet kunden. Det udførte arbejde har ikke omfattet: Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte kunder samt den enkelte kundes oplysninger om ÅOK og ÅOP. 17

18

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2014 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 9. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Årsrapport 2012 Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 2012 i korte træk 3 Væsentlige tiltag i 2012 7 Produkter og kunder 11 Resultat,

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø.

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. 16 16 32 79 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2004. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr.

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2004. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 10 10 95 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD 3

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere