5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING"

Transkript

1 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1

2 2

3 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa, en pavillon-bygning og en cykeloverdækning m. udhus og garage. Bygning 1 Bygning fra 1973 del af A. Hovedbygning Bygningen, der er fra 1973, er på 2 etager med fuld udnyttet kælder og opført som en senere tilbygning til bygning 2. Taget er valmet tag med teglstensbelægning. Det er oplyst, at understrygning er opdateret og udhæng uden nedbrud. Der foregår p.t. ekstra isolering af bygningen. Facaden er røde mursten, og der er ikke konstateret nedbrud af mursten og fuger. Vinduer og yderdøre er af træ/limtræ og af nyere dato og fremstår uden nedbrud, men den gående del er generelt utæt. Tilgængelighedskrav ikke opfyldt mellem etagerne. Kældervægge er fugtige og med nedbrud af puds gælder både ydervægge og delvist skillevægge. Trapperum i kælder er med sætningsrevner og delvist nedbrud i puds. Kælderrum anvendes til film, og flugtvejsforholdene er ikke løst. Brandinspektør er opmærksom på problemet og har anvist løsning. Gående del af vinduerne eftergås tætning/udskiftning. Reparation af kældervægge. Reparation af vægge i kældertrapperum. Opfyldelse af krav til flugtvejs forhold i kælder (påbud brandinspektør). Opfyldelse af krav til tilgængelighed niveaufri adgang og lift/elevator. Løses samlet for byg. 1, 2 og 4 se under byg. 2. Bygning 2 Bygning fra 1958 del af A. Hovedbygning Bygningen, der er fra 1958, er en vinkelbygning med både én og 2 etager og udgør sammen med bygning 5 den oprindelige skole. Der er kælder under hele bygningen, og kælderen er sammenhængende med bygning 1. Begge tage er valmede tage med teglstensbelægning. Det er oplyst at understrygning er opdateret og udhæng uden nedbrud. Facaden mod nord, øst, vest og gavl er røde mursten og der er ikke konstateret nedbrud af mursten og fuger. Facade mod syd/mod gård er betonskelet med udfyldte felter af facadeplader af eternit. Både beton og facadeplader fremstår uden nedbrud. Vinduer og yderdøre er af træ/limtræ, og på facaden mod øst, vest og syd af nyere dato og fremstår uden nedbrud, men den gående del er generelt utæt. Vinduer på facaden mod nord er de oprindelige. Disse er utætte og fremstår med nedbrud. Det er oplyst, at lokaler mod syd periodisk er meget varme, og soldæmpende foranstaltninger er ønsket. Dørparti i gavl og hovedindgangsparti er oplyst bestilt udskiftet. Tilgængelighedskrav ikke opfyldt mellem etagerne. Kældervægge er fugtige og med nedbrud af puds gælder både ydervægge og skillevægge. Omfanget er umiddelbart ikke konstaterbart, da der på mange vægge er monteret et ca. 1,5 meter højt træpanel. Træpanelerne kan dække over både nedbrud og skimmelsvamp, og bør nedtages 3

4 Udskiftning af vinduer i facaden mod nord. Gående del af vinduerne eftergås tætning/udskiftning. Reparation af kældervægge. Opfyldelse af tilgængelighedskrav niveaufri adgang og lift/elevator (3 stop) Gælder samlet indvendigt for bygning 1, 2 og 4. Bygning 3 Cykeloverdækning Depot Garage Bygningerne er fra 1958 og omfatter læskur, 2 cykeloverdækninger, depot og 3 garager, hvoraf kun én anvendes som garage. Er opført som en del af den oprindelige skole. Bygningen har jernbetontag med påklæbet tagpap. Jernbetonen er med begyndende nedbrud. Der er flere steder revner og blotlagt jern. De omkransende vægge er af røde mursten, og udover kraftige revner ved overgang depot læskur/cykeloverdækning fremstår væggene kun med mindre omfang af nedbrud af mursten og fuger. Vinduer og døre/garageporte er af træ, og udover lidt manglende overfladebehandling af garageporte fremstår de uden nedbrud. Der er ikke oplyst eller konstateret skader indvendigt i depot og garager. Renovering af betontag. Reparation af revner i murværk samt en mindre del omfugning. Bygning 4 Bygning fra 1961 del af A. Hovedbygning Bygningen er fra 1961 og på 2 etager uden kælder og opført som tilbygning til bygning 2 og 5. Taget er valmet tag med teglstensbelægning. Det er oplyst at understrygning er opdateret og udhæng uden nedbrud. Facaden er røde mursten, og der er ikke konstateret nedbrud af mursten og fuger. Vinduer på facaden mod øst er af træ/limtræ og af nyere dato og fremstår uden nedbrud, men den gående del er generelt utæt. Vinduer på facaden mod vest er de oprindelige, som er utætte og fremstår med nedbrud. Vinduessålbænke af beton er flere steder skadet og med nedbrud. Dørparti i facaden mod vest er oplyst bestilt udskiftet. Tilgængelighedskrav ikke opfyldt mellem etagerne. Utidssvarende toiletter i stueetagen i bygningens nordlige del. Reparation/udskiftning af udvalgte sålbænke. Udskiftning af vinduer. Gående del af vinduerne eftergås tætning/udskiftning. Renovering af toiletter i stueetagen. Opfyldelse af krav til tilgængelighed niveaufri adgang og lift/elevator. Løses samlet for byg. 1, 2 og 4 se under byg. 2. Bygning 5 Byg. fra 1958 Gymnastik del af A. Hovedbygning Bygningen er på én etage og opført i 1958 som en del af den oprindelige skole. Taget er valmet tag med teglstensbelægning. Det er oplyst at understrygning er opdateret og udhæng uden nedbrud. Facaden er røde mursten og der er ikke konstateret nedbrud af mursten og fuger. Vinduer er de oprindelige. Disse er utætte og fremstår med nedbrud. 4

5 Gulv i gymnastiksal er med skader og meget nedbrudt. Utidssvarende badeforhold og vægge med begyndende nedbrud. Udskiftning af vinduer. Udskiftning af gulv i gymnastiksal. Baderum/omklædning bør renoveres. Opfyldelse af tilgængelighedskrav niveaufri adgang. Bygning 6 Inspektørbolig (tidl.) Bygningen er opført som inspektørbolig i 1958 og er på én etage med halv kælder. Taget er valmet tag med teglstensbelægning. Det er oplyst, at understrygning er opdateret og udhæng uden nedbrud. Facaden er røde mursten med partier med hvidmalet puds. Der er ikke konstateret nedbrud af mursten, fuger og puds. Vinduer er de oprindelige. Disse er utætte og fremstår med nedbrud. Der er ikke konstateret eller oplyst skader. Bygningen står foran en omprioritering, hvorfor evt. oversete skader vil indgå i denne. Udskiftning af vinduer. Opfyldelse af tilgængelighedskrav niveaufri adgang. Bygning 7 Barak (børnehaveklasse) Bygningen er en pavillonbygning fra 1970 og delvist renoveret i Tagbelægningen er bølgeeternit-plader som indeholder asbest iflg. rapport. Facaden er med profileret træbeklædning. Vinduer og yderdøre er de oprindelige trævinduer (med termoruder) og trædøre. Renoveringen er oplyst omfattende udskiftning af isolering og facadeplader samt et mindre antal skillevægge. Derudover fremstår bygningen vedligeholdt, men er trods renoveringen ikke opdateret med hensyn til energi, lyd og luftforhold. Der er ikke konstateret eller oplyst skader. Totalrenovering eller Bygningen udfases (forventes). Bygning 8 B. Nybygning Bygningen er på én etage og fra Bygningens tag er opbygget af 4 valmede tage med built-up-tag imellem. Tagbelægningen er teglsten, og det flade tag er tagpap. Der er ikke konstateret og oplysninger om skader og nedbrud. Udhæng og pergola ved indgangen fremstår vedligeholdt og uden nedbrud. Facaden en med betonsøjler med udmurede felter af røde mursten. Der er ikke konstateret skader og nedbrud på mursten, søjler og fuger. Vinduer og yderdøre er de oprindelige trævinduer med termoruder, og fremstår uden nedbrud. Indgangspartier er af alu-profiler og fremstår uden nedbrud. Der er niveaufri adgang til bygningen. 5

6 Der pågår projekt med lyddæmpning af aula/kantine. Derudover er der ikke konstateret og oplyst skader. Der er ikke medtaget bygningsmæssige tiltag. Bygning 12 SFO Bygningen er på én etage og opført som selvstændig bygning til SFO i 1997 og med en mindre ombygning i Taget er et afvalmet sadeltag med teglstensbelægning, og facaderne er røde mursten. Bygningen fremstår tidssvarende og har ikke synlige skader, og der er heller ikke oplysninger der om. Der er ikke medtaget bygningsmæssige tiltag. Udvendige belægninger og terræn samt hegnsmur Langs facaden mod vest på bygning 1 er der en hegnsmur opført af røde mursten med afdækning af teglsten. Muren fremstår uden begyndende nedbrud af mursten og fuger, med der bør være opmærksomhed omkring muren. Det er oplyst, at skolegården er renoveret i 2006, og derudover fremstår øvrige belægninger uden nedbrud. Tiltag Der er oplyst behov for flere p-pladser. Generelle bemærkninger Det er kun renovering af vinduernes gående del som er medtaget. Der er ønske om soldæmpende foranstaltninger på sydfacaden Opfyldelse af krav til tilgængelighed niveaufri adgang og lift/elevator - løses samlet for byg. 1, 2 og 4. Toiletter i byg. 4 er utidssvarende og ikke funktionelle og medtaget til renovering Der er oplyst behov for flere p-pladser. Pavillon-bygning forventes udfaset og kun udgift til nedrivning/vedligehold indtil udfasning er medtaget. 6

7 Tekniske installationer Planlagte udbedringer, der er omfattet af igangværende energiprojekt (TAC) er ikke efterfølgende prissat. Kloakanlæg Der er ikke oplyst, at der skulle være problemer med kloak eller overfladevand. Afløb, vand, varme og gas Skolen er forsynet med fjernvarme som direkte anlæg uden veksler. Fjervarmestik er fremført til bygn. 2, 6 og 8. Bygn. 7 Pavillon, forsynes fra bygn. 2 og bygn. 12 SFO, forsynes fra bygn. 8. Herudover er der udført blandekredse til gymnastiksal, Administations og Biblioteksfløj. Rørisolering på vand og cirkulationsledning, specielt i kælder, er nogle steder mangelfuld. I omklædning til gymnastiksal forekommer gl. vand og bruseinstallation. Gasinstallation i fysiklokale er med nødstop og nøgleafbryder. En del radiatorer er uden radiatortermostater. Ligeledes er en del Wc er uden dobbeltskyl. Under igangværende energiprojekt (TAC) er det planlagt at foretage udskiftning af virkulationspumper, foretage teknisk isolering, udskifte radiatorventiler samt installere vandspareindsatser i Wc er. Ventilation Bygn, 1, bibliotek er forsynet med gl. vent. anlæg der ikke fungerer og står stille. Bygn. 2, administationsdel og fysiklokale er forsynet med VEX anlæg. Festsal og toiletter er forsynet med udsugning. Den øvrige del af hovedskolen er ikke forsynet med ventilation i klasselokaler m.v. Bygn. 5 gymnastiksal er forsynet med udsugning via gl. vægventilator. Der er ingen mekanisk ventilation fra baderum. Bygn. 6 er ikke forsynet med ventilation. Bygn. 7 Pavillon, er forsynet med VEX anlæg. Bygn. 8 Nybygning, er forsynet med 3 stk. ældre VEX anlæg. Bygn. 12 SFO, er forsynet med VEX anlæg. Fysiklokale er forsynet med procesudsug med trykvagt samt VEX anlæg, der dækker grundventilation. Skolekøkken er forsynet med emhætteudsugning samt VEX anlæg, der dækker grundventilation. Sløjdlokale er forsynet med spånudsugningsanlæg med svævestøvsmodul samt indblæsning af erstatningsluft med varmegenvinding. 7

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 1/23 Matrikel nr.: 54 an, Århus Markjorder Opførelsesår:1942 Ombygningsår: Anvendelse Boliger: 33 (oprindeligt 36)

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 212-216 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten...

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Carolineskolen Tilstandsvurdering af tekniske installationer

Carolineskolen Tilstandsvurdering af tekniske installationer Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Sammendrag og økonomisk overslag... 2 3. Tilstandsvurdering, udbedringsforslag... 5 3.1 Varmeanlæg... 5 3.1.1 Teknikrumsinstallationer... 5 3.1.2 Varmefordelende

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet.

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10. ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 www.obh-gruppen.dk

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere