Risikostyring i byggeriet. Poul Ørum og Jonas Gredal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring i byggeriet. Poul Ørum og Jonas Gredal"

Transkript

1 Risikostyring i byggeriet Poul Ørum og Jonas Gredal

2 Præsentation Advokat og forsikringsmægler Mobil: Mail:

3 Præsentation Civ. Ingeniør og partner Mobil: Mail:

4 København 31. august 2014

5 Risikostyring Risikostyring handler om at minimere bygningsejeres omkostninger til risiko: Risikostyring kan deles op i: Foranstaltninger, der fjerner risiko Eliminering Forebyggelse Balancering Overførsel af risiko til andre Kontraktligt Mod pengeydelse (forsikring mv.)

6 Risikostyring Før skaden forebyggelse, eliminering mv. Under forløbet optimering af redning og styring Efter skaden økonomisk og fysisk genopretning Forebyggelse og beredskab Risikostyring er en investering, der givet et meget højt afkast, idet mange risici ikke kan forsikres eller er for dyre at forsikre Vi ved blot ikke, hvornår afkastet sker!

7 Storskader

8 Klimaændringer

9 Ikke kun København

10 Ikke kun København

11 Primære problemer Primært: Brand i beboelsesejendomme og kontorejendomme Stormskader på ejendomme med større tagflader / løse facader Skybrud i tæt bebyggede områder Dernæst: Tyveri og indbrud i boligejendomme Tyveri og hærværk på byggepladser Omkostning x Hyppighed

12 Risikostyring i byggeriet Vejrligsskader samt brand og tyveri

13 Før skaden BRAND Ca. 3 mia. kr./år STORM 2013: 2,7 mia. kr. VAND Gns. 2,5 mia. kr. DRIFTSTAB Eksisterende bygning Brændbare oplag Brandsmitte Håndværkere Alarmering Klaprende tage Løse undertage Fastgørelse af facader og vinduer Kældre inkl. krybe- og P- kældre Elevatorer Genhusning Lejeres betalingsevne Bygning under opførelse Perimetersikring Entreprenører Sektionering Vagt Oplag på pladsen Stilladser Åbne flader Afstivninger Byggegruber Åbning i klimaskærm Indbygning af fugt Aftale om indflytning Entreprenørs egenkapital

14 Under skaden Skadestop: Overblik: Begrænsning af økonomisk tab: Prioritering af områder Kommunikation Tilgængelig information om bygning eller byggeplads D/V plan eller stadeplan Aktivering af økonomisk dækning Plan for oprydning Genhusning af bolig/erhverv Dokumentation Sikring af skadestedet

15 Efter skaden Aftaler om: Aktivering af D/V plan Nedrivning eller opbygning på brugelige rester Pris/ydelser med rådgivere Pris/ydelse med entreprenører Økonomi med finansieringskilder Successiv eller hel indflytning med lejere/forsikring Betaling af egne ressourcer

16 Beredskab Kontrol, begrænsning og genopretning

17 Alarmering Eksempel fra skybrudsplan for en boligorganisation Overblik: Hvornår skal man handle? Hvem reagerer? Hvem beslutter i akutsituationen? Hvem sikrer kommunikationen? Dokumentation og opdatering? Deltagere: Afdelingen Boligorganisationen Leverandører Skadeservice Egne ansatte Sikkerhed! Webside?

18 Redning Plan for indsats, prioritering Tilgængelige afløb Tilgængelig kraft (el eller benzin) Disponibelt materiel Aftaler med leverandører Skadeservice Håndværkere Uddannet personale Sikkerhed Beboerorientering

19 Oprydning Håndtering af skadede bygninger og anlæg Koordination med D/V plan Andre ønskede ændringer Finansiering og beslutning Håndtering af beboere og deres indbo Beboere med indboforsikring Uforsikrede beboere

20 Beboerhåndtering En af de største udfordringer i skybruddene i 2010 og 2012 var håndtering af beboere med beskadiget indbo. Forsinkelse af udtørring og skimmelbekæmpelse skyldtes i høj grad manglende rydning af kælderrum og andre depoter.

21 Besparelser ved store skader sikring/forebyggelse Ved store skader i form af: VAND SKIMMELSVAMP BRAND STORM kan der opnås betydelige besparelser ved at iværksætte planlagt vedligehold og/eller planlagt renovering, når taget alligevel er af? Erfaringer viser betydelige besparelser / bedre udnyttelse af midler ved sammenkobling. Samtidig spares en række følgeomkostninger i form af huslejetab, genhusning, sanering etc. Til gengæld er der også meget store ekstraregninger og uønskede omkostninger for afdelingen, hvis storskader ikke er planlagt på forhånd.

22 Skybrud og sikkerhed

23 Beredskab Spørgsmål?

24 Eksempel på forebyggelse? Vandskader HUS Omgivelser Kloak og anlæg

25 Undgå direkte nedløbsmulighed et trin op før man går ned

26

27

28

29

30 Tegninger - LAR Kilde: Orbicon

31 Havevandbed Foto: Orbicon, Sisse Brink

32 Augustenborg Foto: Orbicon, Sisse Brink

33 Screening Willis har igangsat en lang række tiltag sammen med almene boligorganisationer, bl.a. screening ved hjælp af: Spørgeskema til efterbehandling hos Willis Willis Risiko Analyse (WRA) Disse øvelser munder ud i en prioritering af indsatsen og sikkert også en omprioritering af D/V-planer i en række afdelinger

34 Udpluk af spørgeskema Spørgsmål Svar Afdelingens ejendomme Sæt kryds Skybrud Ja Nej Er ejendomme beliggende i et område, der normalt samler vand? Har ejendommen fladt tag med godt afløb? Har altaner afløb væk fra huset? Falder terræn væk fra ejendommen, kan vandet komme væk? Kan regnvandet opsuges i bede eller løbe til bassiner eller søer? Føres tagvand gennem facaden og ned i kælder via faldstamme? STUEETAGE Er der niveaufri adgang til stueetagen? Er døre og vinduer udsat fra vandpres ved skybrud? Er tagudhænget stort over hele facaden - er der baldakin over døre? KÆLDER Er der krybekælder med lavtsiddende udluftning? Er der lysskakter med lav kant?

35 Spørgsmål 35

36 Kontraktuelle forhold Jonas Gredal

37 Ret og pligt principper Når man bliver udsat for en skade, skal man: Anmelde skaden til Willis Give de fornødne oplysninger Godkende udbedringen Man har bl.a. ret til uden at skulle spørge: At forhindre skadens udbredelse (=tabsbegrænse) Bruge egne håndværkere (mod betaling af evt. ekstraomkostninger)

38 Forsikringsdækning Rettigheder og pligter

39 Det dækker en bygningsforsikring? En tommelfingerregel er, at ejendommens bygningsforsikring kun dækker skader på selve ejendommen Forsikringen dækker vand- og følgeskader efter skybrud Opstigende kloakvand og oversvømmelse af bygningen i jordniveau er dækket Belægninger i gårde, haveanlæg mv. er ikke dækket Skader, som følge af vand, der trænger ind gennem sprækker og utætheder, er ikke dækket Privat indbo er ikke udlejers ansvar og dækkes ikke af ejendomsforsikringen

40 Agenda Skader på entreprenørens materiel Skader på entreprisen Skader på bygherrens bestående bygning og anlæg Skader på tredjemand Klausul afdækning

41 Men først Når skaden er sket, sørg for: Fotodokumentation Bør dokumentere skadens omfang samt hvis muligt årsag

42 Ansvaret ved entreprise Jf. AB92/ABT93 12 er entreprenøren ansvarlig indtil aflevering Det betyder som udgangspunkt, at en storm- eller skybrudsskade under entreprisen skal udbedres for entreprenørens regning, for at denne kan levere mangelfri ydelse Ab92 8, stk. 1 kræver dog at bygherre tegner brand- og stormforsikring Ofte tegnes entrepriseforsikring af Bygherre med entreprenører som medsikrede

43 Forsikringsdækningen

44 Skader på entreprenørens materiel Fx stillads Som udgangspunkt entreprenørens risiko Kan meddækkes på en (bygherres) entrepriseforsikring

45 Skader på entreprisen Som udgangspunkt dækket enten på entrepriseforsikringen eller bygningsforsikringen (hvis stormdækningen ligger her)

46 Skader på bygherrens bestående bygning og anlæg Som udgangspunkt dækket enten på entrepriseforsikringen eller bygningsforsikringen (hvis stormdækningen ligger her)

47 Skader på tredjemand Hvis et stillads vælter og medfører skade på en holdende bil, er det entreprenørens (eller stilladsfirmaets) erhvervsansvarsforsikring, som dækker, dog kun hvis entreprenøren har handlet uagtsomt. Ellers ender regningen hos tings-/kaskoforsikringen på bilen. (EAL 19 undtager erhvervsmæssig virksomhed)

48 Lidt om tage

49 Ufr H Udlejer - Bygningsforsikring l Lejer - Erhvervsforsikring

50 Ufr H Lejer havde sit lager i en ejendom. Under et udsædvanligt kraftigt skybrud blev lageret oversvømmet idet vand blev presset ind under tagpladerne over den underliggende tagpaps overkant. Lejeren mener nu, at han skal have erstatning enten af sin erhvervsforsikring eller af udlejer som så må have vedligeholdt taget for dårligt

51 Ufr H Dommerne både i Sø- og handelsretten og i Højesteret var efter det oplyste enige om, at udlejer ikke havde misligholdt sin forpligtelse til at vedligeholde, idet han hvert år havde renset taget og der i øvrigt ikke var noget der tydede på at der var noget i vejen med taget.

52 Ufr H Erhvervsforsikringen undtager dækning af skade ved nedbør der trænger igennem tag Højesteret indhenter responsum fra Assurandør-Societetet (nu F&P), som udtaler, at sådanne skader ofte skyldes mangelfuld rensning eller vedligeholdelse ( ) som det ligger uden for forsikringens formål at dække. Højesteret frifinder derfor forsikringsselskabet.

53 Ufr H Så både forsikringsselskabet og udlejer kunne fsv være tilfredse, men kunne de nu også det? Udlejere har vel en interesse i, at deres lejere ikke kommer ud for den slags skader, som i sidste ende kan betyde at udlejer mister sin lejer fx hvis denne går konkurs. Hvad kunne lejeren have gjort? - opbevare malerrullerne på paller (risk management!)

54 Klausul tagdækning eks. Betingelse for dækning, at der i forbindelse med tagarbejdet foretages den nødvendige afdækning på en håndværksmæssig forsvarlig måde med minimum 600 g/m2 presenninger. At afdækning finder sted i takt med arbejdets udførelse samt ved udsigt til nedbør og/eller storm. At taget ikke på noget tidspunkt efterlades uafdækket. At åbninger i den eksisterende tagkonstruktion afdækkes med vandtæt materiale. At tagflader og især afløbsrender friholdes for byggematerialer og affald. At hele tagfladens uhindrede afvanding til nedløb sikres. At eksisterende vandskader registreres, inden arbejdet påbegyndes (Topdanmark)

55 Klausul tagdækning eks. Forudsætning for dækning er, at tagarbejder udføres etapevis således, at der ikke findes uafdækkede arealer på over 100 m2 i alt, og at alle åbnede arealer er forsvarligt afdækket, med fastgjorte presenninger, når arbejdet indstilles (Codan) Betingelse at åbne tagflader/kviste uden for arbejdstiden afdækkes med presenninger, der fastgøres forsvarligt langs alle frie sider. Dækker kun skader som følge af vandindtrængen, såfremt disse er anmeldt uden unødigt ophold efter en skades konstatering (Tryg)

56 Udfordring vedr. FAL 21 Den sikredes pligter, når forsikringsbegivenheden indtræder 21. Er forsikringsbegivenheden indtrådt, skal den sikrede uden ophold give selskabet meddelelse derom, hvis han i den anledning vil rejse krav mod dette. Stk. 2. Forsømmer den sikrede dette, er selskabet ikke ansvarlig i videre omfang, end det ville have været, hvis sådan meddelelse var givet. Gøres det antageligt, at selskabet på grund af forsømmelsen er blevet afskåret fra at oplyse omstændigheder, som ville ophæve eller begrænse dets ansvar, afgøres det under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om erstatning skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb. Stk. 3. Er det aftalt, at den sikrede angående begivenheder, for hvis følger selskabet er ansvarligt, skal foretage anmeldelse, selv om sådan følge endnu ikke er indtrådt, finder ovenstående bestemmelse tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Det kan ikke med retsvirkning aftales, at strengere følger end her foreskrevet skal indtræde, hvis den sikrede eller andre undlader at give selskabet meddelelse af den ovenfor nævnte art. Denne bestemmelse gælder ikke for tyveri-, garanti-, haglskade- og kreaturforsikring samt skadesforsikring af motorkøretøjer. (mine understregninger /JG)

57 Selskaberne skrev tidligere (og nogen gør det stadig): Forsikringen dækker kun skader som følge af vandindtrængen såfremt disse er anmeldt senest førstkommende arbejdsdag efter den skadevoldende regnhændelse Hvad synes I? Opfylder selskaberne 21?

58 Topdanmarks svar Hej Jonas, Tak for dit input, som jeg har læst med interesse. Imidlertid er jeg ikke enig i din konklusion. Jeg læser kommentarerne til bestemmelsen således, at "man skal anmelde forsikringsbegivenheden, når den er indtrådt" og videre "Når anmeldelsen skal ske uden ophold, betyder dette blot så hurtigt, det er den sikrede muligt efter omstændighederne... " Og det er derfor vores opfattelse, at vi uden at være i konflikt med bestemmelsen kan kræve, at forsikringstageren checker byggeriet dagligt og anmelder diverse skader - i dette tilfælde især efter regnvejr - for at sikre at skaderne bliver anmeldt (og begrænset mest muligt). Hvis man ikke gør dette - men blot gør det, når man tilfældigvis opdager det - så har du både en risiko for at en skade bliver værre - og hvordan skal man afgøre skader, der følger af flere på hinanden følgende regnvejrsdage - der i min optik skal regnes som flere skader - og ikke bare som en? Så alene efter en risk management betragtning, vil det være en god idé at kontrollere byggeriet dagligt. Venlig hilsen

59 Trygs svar Hej Jonas, Som nævnt i telefonen er det i vor interesse, at skaden straks anmeldes således vi kan nå at sende en taksator ud og inspicere. Herudover er det vigtigt, at vi kan fastslå at en evt. vandskade har årsagssammenhæng med forsikringsbegivenheden. Er også enig i, at vi nok strammer lige vel meget ift. FAL 21 og er derfor beredt på følgende mindre ændring i teksten fremover: Nuværende tekst: "anmeldt senest førstkommende arbejdsdag efter et regnskyl." Ny tekst: "anmeldt uden unødigt ophold efter en skades konstatering." Venlig hilsen

60 Klimaskærm klausul Krav at der ikke monteres gulve, lette vægge, skabe, køkkener, badeværelser, lofter, beklædninger eller andre fugtfølsomme genstande, før klimaskærmen er lukket og tæt - Historik: blev indført efter 2 ens skader - Naturligvis krav om årsagssammenhæng!

61 Lovgivning Grundloven 72 Boligen er ukrænkelig Straffeloven 264 Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted Lov om leje af almene boliger Udlejers adgang til det lejede Almindelige erstatningsretlige principper

62 Lov om leje af almene boliger Lov om leje af almene boliger 32 Udlejeren har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det Hvornår kan man sige, at forholdene kræver det??? - Fare for person og/eller ejendom - Skadedyrs tilstedeværelse med risiko for spredning

63 Lov om leje af almene boliger , stk. 1 Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren Ikke uopsætteligt Aflæsning af varme Arbejder, der ikke kræver, at beboeren skal flytte rundt 33, stk. 2 Inden iværksættelse af andre arbejder (væsentlighedskrav) har lejeren krav på 3 mdr. varsel Ikke uopsætteligt Renoveringsarbejder Arbejder, der kræver, at beboeren skal flytte rundt

64 Lov om leje af almene boliger , stk. 3 Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer Uopsætteligt Fare for skade på personer eller ejendommen Man kan ikke få fat på beboeren Ved adgang efter 33, stk. 3 og lejemålet evt. skal ryddes Min. 2 personer fra boligorganisationen Evt. orientering til politiet Skriftligt orientere beboeren efterfølgende Genstande af værdi eller blot skrald Smide ud eller gemme Boligorganisationens ansvar at dokumentere og bevise

65 Praksis Det er i orden at varsle adgang med kortere varsel, end loven angiver MEN der er ikke mulighed for en juridisk sanktion, hvis beboeren ikke giver adgang Sund fornuft og erfaring hvor kan der evt. være problemer med at komme ind for at foretage arbejder i boligen m.v.? Willis forslag: En beredskabsplan vedtaget af bestyrelsen og dernæst på beboermødet er et STORT skridt på vejen

66 En art konklusion Sørg for at aftaler er på plads med alle leverandører inden skaden sker og få den rette hjælp til at gennemgå indholdet af disse aftaler Forberedelsen: hvad gør vi inden skaden sker? Kontrakter skal kunne rumme en sådan hændelse - vicevært - administrator - skadeservice

67 Spørgsmål 67

68 Tak for opmærksomheden

69

70

71 Billed 3

72 Billede 4

73 Musikkens Hus i Ålborg

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

NØGLEN TIL et hurtigt overblik

NØGLEN TIL et hurtigt overblik QUICKGUIDE TIL KOMMUNEFORSIKRINGS BETINGELSER NØGLEN TIL et hurtigt overblik Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Generelt om KommuneForsikring og vores forsikringsbetingelser... 5 Kapitel 2 Autoforsikringer...

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Vejledning for bygningstaksatorer

Vejledning for bygningstaksatorer Vejledning for bygningstaksatorer En vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer. Vejledningen er udformet som en guide og et opslagsværk, der kan lette bygningstaksatorens arbejde, når han

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere