Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg Park - Horsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg Park - Horsholm"

Transkript

1 Mikkelborg Park Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg Park - Horsholm Januar 2005

2 Mikkelborg Park Drift og uedligehold af eiendommen Mikkelborg Park - Horsholm Januar 2005 Dokument nr, Rovision nr, Udgiv lsesdato A-6 0o Januar 2005 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Rasmus L Pedersen Carcten Borcho6t Carsten Borchorst

3 \? Drift og vedllgehold af ejendommen Mikkolborg park _ Horsholm lndholdsfortegnelse 1 Resumd 1.1 Generel beskrivelse af ejendommen.\_./ 1.2 Vedligeholdsaktiviteter 2 Bygningssynsrapport 2.1 tndtedning 2.2 MAtsetning 2.3 Fremtidig vedligeholdsplanlagning Bitag 1. Stamdata for ejendommen, vejledning 2. Aktivitetsoversigt over 10 Ar 3. Fotoregistrering 4. Okonomioversigrt over 10 Ar 5. Beskrivelse af prioriteringssystemet F:\60065\3-Pdoc\RapportsAM ikkelborg paf k\miktelbof g parkdoc co\ilt

4 Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg park - Horsholm I Resum6 '.-- Denne rapport er udarbejdet af COWI A/S. Bygningssynet er gennemfort i november 2004 af COWI i samarbejde med en reprzesentant for bebyggelsen Mikkelborg Park i Hsrsholm. Bygningssynet har omfattet klimaskaim, frlles indvendige arealer, tekniske installationer og terrrenbelegninger. Rapporten beskriver den vedligeholdsmressige tilstand pi ejendommen og det fiemtidige vedligeholdsbehov. Der er foretaget et representativt, visuelt eftersyn af klirnaskrrm, indvendige overflader, tekniske installationer og terrenbelrgninger. Der er ikke foretaget adskillelser af bygningsdele. Der er derfor ikke sikkerhed for, at alle skader er registrere! ligesom omfanget af eventuelle folgeskader ikke er registreret. Alle registrerede vedligeholdsaktiviteter pa ejendommen er indtastet i CaretakeP (edb program til bygningsvedligehold). De registrerede vedligeholdsaktiviteter i rapporten er udskrevet fra Caretaker'for perioden 2005 og l0 ar frem. De anfsrte belsb for vedligeholdsaktiviteter er primert ansl&ede belob, der er baseret pi erfaringstal og tidligere udfsrte opgaver. De afsatte belsb omfatter alene udfsrelse af de beskrevne vedligeholdsaktiviteter (se bilag 2). Alle priser, der er angivet i denne rapport, er i indeks 102,4 (regulerilgsindeks for byggeri ) oginkl. moms. P:\60065\3_Pdoc\Rapporter\Mikkelborg park\mikkelborg park"boc COWI

5 Drifi og vedligehold af ejendommen Mikkelborg park, Harsholm 1.1 Generel beskrivelse af ejendommen Mikkelborg Park er opfart i og bestar af 3l opgange med i alt2z} beboelseslejemil. Ejendommens samlede bygningsare al er mz. Klimaskerm: Taget er bekledt med tegl. Teglene pa bygningen med opgang smuldrer over store omrflder. Problemet skyldes sandsynligvis en mangelfuld breending og problemet ses pi bide over- og undersiden af teglene. Det er dog oplyst, at undertaget er tat og at der ikke er konstateret vandindtrcngning. Der er konstateret vandindtrcngning omkring et ovenlysvindue i sverste lejlighed i opgangz9 pga. en defekt inddekning. Der er ikke problemer omkring de ovrige ovenlys. Tagrender og nedlob er af zink og fremstir trtte og uden skader. Det er oplys! at render og nedlob renses hvert ir. Facademe er opfort som blank mur af gule mursten og fremtroder generelt i prn stand. Der er konstateret mindre setningsrevner ved flere hjomer og i portibninger. vinduerne er travinduer med termoruder og alu-bundglaslister. vinduerne er generelt i god stand og fungerer tilfredsstillende, dog fremstir den malede overflade enkelte steder med mindre huller og revner. ved alle altaner er der lette glaspartier. lndgangspartier/vindfang er lette glaspartier med enkeltdsre. Der er konstateret enkelte defekte dorpumper og flere af yderdorene lukker ikke tret fordi dsrene har sat sig. Det er oplys! at indgangspartierne sidst er malet i Altanrckvrerk pi opgang I - I 5 er udskiftet til aluminium. De ovrige rekverker er af tree og fremstf,r meget misfarvede af alger. Der er udtrykt snske om, at de resterende trcrekvcrker ogsi udskiftes til aluminium. In dv en dig e ov erfl ader : Trappeopgangene 1-15 er malet inden for en l0-irig periode og fremstar i god stand. Der er dog konstateret mindre skader pi de malede overflader. I opgang er der konstateret satningsrevner og skader pi de malede overflader flere steder. Kautsjukbelegningen pi reposer og trin fremstir i god stand uden stsrre skader og frabetonlofteme i opgangene er ligeledes i god stand. Kalderen er indrettet med depotrum, cykelparkering, felles vaskeri, varmemesterkontor samt lokaler til beboerforeningen og en festsal til udlejning. Kdderen frernstir generelt tsr. Der er dog konstateret vandgennemtrengning gennem lborg Psrk\Mikk lborg pa.k.doc co$/r

6 Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg park - Horsholm fundamentet i opgang 29. fusagen er ikke fastragt og problemet bsr derfor undersoges n&nnere. Gulvet i gangarealerne i kelderen er malet beton og overfladen fremstir med flere afskalninger. Gulvet i gangarealet foran vaskeriet er belagt med klinker og fremstir i god stand. Loftet i beboerforeningens lokaler og i festsalen er starkt angrebet af skimmelsvamp og veggene er misfarvede af fugt mange steder. utrthederne i klimaskermen er forsogt udbedret, det er dog endnu uvist, om den ovenliggende konstruktion er 100 Yo tnt. Der bsr foretages en nrrmere undersogeise af skadens omfang. Tekniske anleg: De tekniske installationer fungerer tilfredsstillende og de lovpligtige serviceeftersyn er overholdt. For at bevare den gode funktion bsr der fortsat udfsres serviceeftersyn p& de forskellige anlag med jrevne mellemrum. varnneanlegget er fra 1984 og er forsynet med elektrolyse. varrntvandsbeholderen er p liter. Der er i elevator i bygningen. Denne serviceres hver m6ned. Der er mekanisk udsugning fra kskken og baderum samt fra affaldsskakte. Taghatterne er efterset og tctnet izo04. Der foretages serviceeftersyn pi alle udsugningsanlreg hvert ir. Kanalerne er dog ikke renset i mange ir. Der er I pumpebrond. Pumpen er 5-6 6r gammel og fungerer tilfredsstillende. Vaskeriet i krelderen er udstyret med eldre maskiner (6 vaskemaskiner, 3 torretumblere og 2 centrifuger), hvilket medfsrer et stort vand- og stromforbrug. Der er ikke etableret mekanisk udsugning fra tsrrerummet og rummet ventileres ved at ibne 2 smi kaldervinduer bagerst i rummet. Terrnn: Asfaltbelrgningen pi nedkorslerne til strandvejen fremstar hullet og ujavn og har desuden si meget fald mod siderne, at det i glatfare er umuligt at benyttevejene. Flisebelagningen fremstir med flere ujrvnheder og knrekkede fliser. Flere aflob ligger hojt og kan derfor ikke aflede regnvand fra terrrnet. De udvendige betontrapper til krclderen fremstir med flere skader p6 puds og elastiske fuger og bsr renoveres. containemrmmet ved opgang 3l er misfarvet af alger ogbar afrenses og males. P:\60065\3_PdrcVlapport AMikkelborg parkwikkelborg paft DOC COWI

7 Drift og vedligehold al ejendommen Mikkelborg park - Harsholm 1.2 Oprettendevedligehold Folgende oprettendevedligeholdsarbejder pibegyndes i De navnte arbejder forventes afsluttet over en Z-arigperiode og indgir derfor ikke i vedligeholdsoversigten i afsnit 1.3: Nedtagning af eksisterende legeplads og opforelse af ny legeplads. Sampension har afsat et belsb pi kr. ekskl. moms til nedtagning af eksisterende legeplads, samt kr. ekskl. moms til opforelse af en ny legeplads efter beboemes snske. Udskiftning af altanvern, opgang kr. Renovering af udvendige betontrapper - 4 stk kr. pr. stk. Etablering af mekanisk udsugning fra torrerum kr. Udskiftning af defekt tagbelagning (der foretages i ojeblikket en vurdering af skadernes omfang og udskiftningsarbejdet vil blive prioriteret efter denne vurdering). Maling af udvendigt treverk (vinduer, udhreng, stern og salbrenke) kr. Undersogelse af skimmelsvamp i krelder - 20A kr. Istandsrttelse af frelleslokale kr. (maling af vagge og lofter, samt opsrtning af trcbetonplader og nye lysarmaturer i de omrider, der er beskadiget pga. vandskade og skimmelsvamp). Maling af samtlige indgangspartier - 3l stk kr. 1.3 Vedligeholdsaktiviteter Aktivileter: Af myndighedslcrav, sikkerhedsrisiko, akune arbejder (prioritet l) kan n&vnes folgende:. Service pi elevatorer - 20A kr.. Lovpligtigt ElO-eftersyn kr.. Serviceeftersyn pi gaskedler kr. Af kommende starue, vesentlige vedligeholdsmessige arbejder (prioritet 2 og 3) kan n&vnes folgende:. Afrensning og maling af udvendigt trevrerk kr. (trevrerk omkring blomsterbede, cykelparkering, legepladser o. l.). P:\60O65\3 pdoc\rapporter\mikkelborg park\tilikketborg park,doc co\ryi

8 Drift og vedligehold af sjendommen Mikkelborg park - Horsholm. Rensning af tagrender og nedlob kr. pr. ir.. Maling af trappeopgange kr. pr. 6r. Registreringen af vedligeholdsaktiviteterne over en l0-6rig periode fordeler sig pa nedenstiende prioriteter: PdorlteUir 200s A10 20'tr sum 1t , , il f , , o A o ^ t.{ I alt 80r 't t { Belsb er inkl. moms og i indeks 102,4 Prlofitefingssysten^ Prioritet I Prioritet 2 Prioritet 3 Prioritet 4 Priaritet 5 Prioritet 6 futyndighedslwav, sikkerhedsrisiko, ahttte arbejder Va s entlige fol ge s kader Forebyggende vedligehold, serviceartaler En er gib e s p arcnde for ms t ai tn in g e r Visuelle indtryh astetik Brugeronsker Beslffivelse af de typiske aktiviteter, som ligger inden for de enkelte prioriteter, er vodlagt som bilag 5. Regidrerct vedligeholdsbehov over 10 lr Arsagen til den hoje vedligeholdsudgift i 2010 skyldes primrrt maling afvinduer. R\8oo85b_Pdoc\RapporteAMikkelborg parkwikketborg p.rkdoc cciilr

9 Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg Park - Horsholm 2 Bygningssynsrapport 2.1 Indledning Registreringerne af vedligeholdsaktiviteterne fra bygningssynet er efterfolgende indtastet i bygningsvedligeholdssystemet caretaker'. Nerverende bygningssynsrapport er udarbejdet i forlangelse af det gennemforte bygningssyn pa ejendommen Mikkelborg Park i Hsrsholm. Bygningssynet omfattede tilstandsvurdering og vedligeholdsplanlegning for udvendige bygningsdele, felles indvendige arealer, sekundere bygninger og terrcnbelregninger. For de tekniske installationer omfattede bygningssynetilstandsvurdering og vedligeholdsplanlagning af kloak-, vand-, varrne-, ventilationsanbg og el-tekniske anleg. Bygningssynsrapporten er udarbejdet for til brug for planlrgning af den fremtidige vedligeholds- og driftsopgave. Rapporten indeholder specifikationer over registrerede vedligeholdsaktiviteter med angivelse af prioritet, ansldet pris ogforesldet udforelsestidspunh fteknisk vw"dering). 2.2 Milsetning Mikkelborg Park har til hensigt at gennemfore planlagt og forebyggende vedligehold pi ejendommen for derigennem at optimere bygningsdelenes levetid og minimere de samlede omkostninger til bygningernes totalskonomi. Formalet med indfsrelse af planlagt og systematisk bygningsvedligehold pi ejendommen er, i videst muligt omfang, fortsat at sikre ejendommens brugbarhed og verdi. ved systematisk og prioriteret vedligehold opnir man et bedre overblik, og evt. skader kan ved rettidig indsats minimeres, hvorefter storre og mere bekostelige genopretnings- og udskiftningsarbejder kan undgas. P:\60065\3. Pdoc\RapponeAMikketborg pa&\mikketborg park.doc COWI

10 Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg park - Harsholm 2.3 Fremtidig vedligeholdsplanlegning ud over bygrungssynet er det af stor betydning, at der er dagligt tilsyn og vedligehold af bygningerne og de tekniske installationer. Det korrekte tilsyn og vedligehold skal sikre mod nedbrydning og driftsmgt og v re med til at optimere levetiden og totalokonomien pa ejendommen. Set ud fra en byggeteknisk vurdering, bor aktiviteter med hojeste prioritet igangsrttes fsr aktiviteter med lavere prioritet. Aktiviteter med angivelse af bedste udfsrelsestidspunkt f.eks. 2005, bliver flyttet til Ar 2006, hvis aktiviteterne ikke kan indeholdes i budgetrammen for Ved efterfslgende ajourforing af vedligeholdsplanen vil udfsrte aktiviteter blive opdateret alle belsbene blive indekseret frem til nutidspriser og evt. justeringer i planen foretages. P:\00065\3-Pdo\Rapporter\luikkelboE Park\Mikketborg parkdoc ccirur

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere