ELLEPARKEN HELHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELLEPARKEN HELHEDSPLAN"

Transkript

1 FORELØBIGT IDÉKATALOG

2 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN INDLEDNING At lave en helhedsplan for et så karakterfuldt og omfangsrigt byggeri som Elleparken er en stor udfordring og samtidig en opgave som rummer et stort potentiale. Her er der mulighed og behov for at arbejde med alle relevante aspekter: både økonomiske, miljømæssige, sociale, æstetiske, tekniske og energimæssige. Den gode helhedsplan binder alle de forskellige aspekter sammen i én samlet helhedsbetragtning. I dag står vi i en tid, hvor store energibesparelser er nødvendige og vi ved, at eksisterende byggeri generelt står for en stor andel af forbruget. Dette gælder også Elleparken, som rummer talrige byggetekniske løsninger der hver især bidrager til et stort varmetab og dermed stort energiforbrug. Der er brug for løsninger, der kan skabe de besparelser der skal til for, at bebyggelsen kan blive energimæssigt konkurrencedygtig. Helhedsplanens store udfordring ligger altså i på den ene side, at fremtidssikre byggeriet ved en gennemgribende renovering og samtidig respektere de forskelligartede kvaliteter som byggeriet allerede har. Hvordan kan dette lade sig gøre når renoveringen griber ind i elementære og karaktergivende bygningsdele? Hvordan kan man sikre at husets mange kvaliteter ikke går tabt? Og hvordan giver man samtidig byggeriet en ny og stærk identitet? Vi besvarer disse spørgsmål med en bæredygtig strategi. ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED STRATEGI FOR RENOVERING Vi har valgt en strategi der baserer sig på en bæredygtig helhedstanke. Den bæredygtige helhedstanke kan illustreres som en trekant, med de tre aspekter af bæredygtighed, som bør indgå i en samlet helhedsbetragtning af bæredygtig renovering. SOCIAL BÆREDYGTIGHED MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED Høj byggeteknisk kvalitet Lavt vedligehold Rentabilitet Reduceret energiforbrug SOCIAL BÆREDYGTIGHED Mangfoldighed, tilgængelighed & fællesskab Lyse, venlige boliger Holdbar og fl ot patinerende Høj brugsværdi MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED Indeklima Installationer Lyd Regnvand Vedvarende energi 2

3 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN HELE ÅRET, HELE LIVET Elleparken skal i fremtiden kunne tilbyde mangfoldige boliger og kommer derfor til at huse en lang række forskellige mennesker: Små familier, store familier, singler, ældre ægtepar, ældre enlige, studerende, folk i arbejde, folk uden arbejde, folk med handicap og folk uden. Forskellige mennesker har brug for forskellige boliger med forskellige muligheder og funktioner. Hertil kommer at boligen skal være anvendelig og fungere godt hele året rundt. Boligen skal være god både når det er koldt og når det er varmt, når solen skinner og når det regner, når det er mørkt og når det er lyst og altså kort sagt i alle de situationer som de skiftende årstider medfører. Målet med omdannelsen af Elleparken er, at skabe en afdeling der er attraktiv for en bred skare af beboere og som råder over funktionelle og indbydende boliger. Ældre Par Helhedsplanen lægger derfor stor vægt på boligomdannelsen med det synspunkt, at ved en brugsmæssig, rumlig ajourføring af boligerne vil bebyggelsen atter kunne huse en bred beboersammensætning, som det var tilfældet - og intentionen ved opførelsestidspunktet. Lille familie BEBOERE NU OG I FREMTIDEN Kvalitet og variation i boligerne skal således samlet set bidrage til at (gen)skabe en homogen og velfungerende boligbebyggelse, som atter kan danne rammen om et bredt udsnit af befolkningen. Singler Desuden sikrer helhedsplanen en opretning af bebyggelsens fysiske skavanker og udskiftning af nedslidte installationer, samtidig med at der etableres et udbud af ældreegnede boliger og lejligheder med tilgængelighed for handicappede (elevatoradgang) samt som et udbud af moderne familieegnede boliger. HELHEDSTANKEN At tænke i enkeltheder og detaljer er afgørende for at fi nde gode, gennemarbejdede løsninger. Helhedsplanen skal ballancere og skabe overblikket - Hvordan hænger tingene sammen? Hvordan står de i relation til hinanden? Hvad er den røde tråd? Målet er altså at sikre, at de enkelte ideer skaber synergien i et samlet helhedsgreb. Handicappede Unge / studerende Stor familie 3

4 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN BÆREDYGTIG HELHEDSPLAN Med udgangspunkt i strategien præsenterer vi en bæredygtig helhedsplan, hvor det er tilstræbt at skabe balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Intentionen er således i hovedtræk at skabe løsninger som: tager udgangspunkt i de eksisterende sociale og arkitektoniske kvaliteter og udbygger og forbedrer disse reducerer det høje energiforbrug i huset er grønne og anvender vedvarende energi inviterer til bæredygtig adfærd blandt beboerne udbedrer de nuværende byggeskader og forebygger fremtidige giver lyse og venlige boliger med et godt indeklima er økonomisk forsvarlige og velovervejede har høj teknisk og æstetisk kvalitet og lavt vedligehold er funktionelle og øger brugsværdien nyfortolker husets oprindelige klare arkitektoniske udtryk giver huset en ny identitet gennem arkitektoniske og bæredygtige tiltag minimerer støjniveau på bygningsfacader samt udearealer laver mangfoldige boliger (større målgruppe) giver attraktive og tilgængelige udearealer MANGFOLDIGE ER SOCIALE OG ARKITEKTONISK UDTRYK ARKITEKTONISKE KVALITETER HØJE TEKNISKE, ÆSTETISKE OG FUNKTIONELLE LØSNINGER ØKONOMISKE LØSNINGER GODE BYGGETEKNISKE LØSNINGER VISION GODT INDEKLIMA MILJØBEVISTHED NY IDENTITET LAVERE ENERGIFORBRUG Alt i alt kan ovenstående mål omsættes i en vision for Elleparken: Elleparken kan blive et nutidigt bæredygtigt byggeri, hvor beboerne opfylder en fælles drøm om mere kvalitet i hverdagen. GRØNNE TILTAG FREMTIDSSIKRET HELHEDSLØSNING BÆREDYGTIG ADFÆRD MINDRE TRAFIKSTØJ ATTRAKTIVE OG TILGÆNGELIGE UDEAREALER 4

5 OVERBLIK OVER ELLEPARKEN FAKTA OM ELLEPARKEN BAGGRUND Elleparken ligger i Valby i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Folehaven, der er en stor indfaldsvej til København. Sydsiden er derfor præget af tung trafi k og de deraf følgende støjgener. Mod nord er der boldbaner og et industriområde, der står over for byudvikling til et attraktivt, tæt bykvarter med blandet bolig og erhverv. Afdelingen kommer således til at ligge i forlængelse af et nyt boligområde og det vil være interessant at åbne sig mod nord og koble Elleparken til den kommende bydel. BEBYGGELSEN Elleparken består af 12 længehuse i tre etager, der er placeret rundt om store gårdrum. Den for sin samtid så karakteristiske blanding af vinkel- og stok bebyggelse giver en koncentration af boliger ud mod Bekkergårds Vænge, hvilket medfører relativt stor afstand mellem de blokke, som danner gårdrummene. Bebyggelsesplanen fremtræder således i sin helhed lys og luftig med velorienterede boligblokke med mulighed for velbelyste boliger og potentiale for god relation til de rekreative arealer. PLANFORHOLD OG AREALER (Beskrivelse af matrikulære forhold, matrikler, arealer, servitutter, lokalplan, kommuneplan/ramme, bebyggelsesprocent, højder) FRIAREALER OG FÆLLES FACILITETER Gårdene mellem husene fremstår fortrinsvis som store, åbne græsplæner beplantet sporadisk. En gård har et mindre legeområde, en anden et lille anlæg. Samlet er der en række funktioner i friarealerne, men på grund af størrelsen og den begrænsede variation virker gårdene tomme. Der skal mange børn og aktiviteter til at fylde dem med liv. Opført: / 1960 Antal boliger: 269 Fakta om boligertyper: 1½ vær. og 2 vær m² stk. 2½ vær. og 3 vær m2-71 stk. Fakta om beboere: Beboere i alt: år 8 % år 18 % år 50 % % Husstande uden børn i alt: 88,5 % Husstande med børn i alt: 8,5 % Kilde: Københavns Kommune 2009 Byggemetoden og de anvendte materialer er solide og traditionelle for opgørelsestidspunktet. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BEKKERSGÅRD VÆNGE Lejemål på 1. og 2. etage har altaner, der senere er blevet inddækket, så de fungerer som udestuer. Langs bygningernes syd- og vestfacader er der små private haver. På hjørnet af Folehaven og Gammel Køge Landevej er afdelingens stueetager indrettet for mindre erhverv. Boligerne er på fl ere områder utidssvarende, og Elleparken står overfor store vedligeholdelsesopgaver, som vil medføre huslejestigninger. Begge dele gør det oplagt og muligt at iværksætte tiltag, som styrker afdelingens tilbud og kvaliteter i et større perspektiv RETORTVEJ BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 FOLEHAVEN BLOK B1 GL. KØGELANDEVEJ 5

6 OVERBLIK OVER ELLEPARKEN INFRASTRUKTUR Elleparken ligger i Valby, tæt placeret på Håndværkerbyen, Torveporten og Grønttorvområdet. Boligbebyggelsen er placeret mellem hovedfærdselsåren Gammel Køge Landevej og Folehaven, som er to meget trafi kkerede veje. Disse veje tilføjer et højt støjniveau for området. Trafi kken på Gammel Køge landevej forventes at stige forårsaget af den kommende byudviklingen i Valby. Valbys tidligere industriområder bliver i fremtiden omdannet til attraktive bykvarterer, når Grønttorvet rykker til Høje taastrup. ny ellebjerg st. HOLBÆKMOTERVEJEN sydhavn st. sjælør st. FOLEHAVEN ELLEBJERGVEJ Kilde: map.krak.dk (edited) 6

7 ELLEPARKENS ARKITEKTUR Som eksponent for efterkrigstidens typiske boligbyggeri rummer bebyggelsen mange kvaliteter Bydelen er et typisk eksempel på det europæisk New Town- og naboskabstænkning, fortolket i en dansk tradition. Efterkrigstidens New Town-forestilling var den klart afgrænsede, og på alle måder selvberoende forstad helst omgivet af åben natur selvforsynende med institutioner, butikker og gerne arbejdspladser. Naboskabstankegangen anbefalede geografi sk og social overskuelighed - som i en mindre by med byliv og fællesskab centreret omkring torv og andre offentlige manifestationer. Det tidstypiske og helstøbte er bebyggelsens styrke, men måske også dens begrænsning, set i lyset af de krav, der i dag stilles til den gode by, bebyggelse og bolig. Med baggrund i en stærkt forøget mobilitet såvel fysisk og socialt som mentalt er idealet om den afgrænsede forstads by og det nære by fællesskab blevet afl øst af en forestilling om hele forstaden eller by regionen som den enkeltes naboskab. Det nære, tætte og sociale miljø i den afgrænsede bebyggelse har tabt betydning i forhold til storbyens sociale netværk og den globale landsby. Og her må også Ellebjerg prøve at følge med. Det samme kan siges om bebyggelsens- og boligernes behov for en opgradering. På den ene side er det svært at røre ved et så typisk dansk efter-krigs byggeri, på den anden side må der gøres noget ved bebyggelsens begrænsninger. Denne konfl ikt mellem bevarelse og fornyelse søger helhedsplanen at løse med en fornyelsesstrategi, der lægger vægten lige så meget på at addere nye komponenter til bebyggelsen, som på at bygge den om. På den måde kan bebyggelsen fastholde sin oprindelige byarkitektoniske karakter, og måske ligefrem profi leres tydeligere af kontrasten til det nye. De bebyggelses- og landskabsmæssige tiltag åbner den lidt indadvendte og afsondrede bydel, og formidler kontakten til det omkringliggende by- og landskab samt internt til Grønttorvets nye bymidte - samtidig med at de integrerer nye funktioner og differentierer anvendelses- og oplevelsesmulighederne. Havefacader med karnapper, A-Blok Ankomstsiden, B-Blok Havemure og karnapper ved Folehaven, C-Blokke 7

8 ELLEPARKENS ARKITEKTUR MATERIALER, FARVER OG OVERFLADER De gule teglstensfacader og røde tegltage giver sammen med grønne hække, græsfl ader og beplantning i øvrigt et solidt og gedigent indtryk af en typisk dansk bebyggelse i robuste materialer. Slidte og udskiftningstrængende overfl ader er naturligt efter 60 år, men materialerne patinerer smukt i modsætning til de senere tilføjelser af altaninddækninger og vinduer med plastik karme og rammer. Teglstensfacaderne rummer ligefremme men fi ne detaljeringer stik og forsætninger og kniber man øjnene sammen og ser hen over slid og forfald fremstår bebyggelsens grundelementer og farveholdning med stor styrke og kvalitet. De senere altaninddækninger er naturligvis forståelige valg ikke mindst under hensyntagen til det i årenes løb stigende trafi k- og støjniveau fra Folehaven, men har bidraget til en øget adskillelse mellem boligernes interiører og de grønne fællesarealer. Tilsvarende vil det være muligt at ændre på vinduesformater i både indgangs- og havefacader og dermed både kunne tilgodese forøget dagslyskvalitet i boligerne (f.eks. i forbindelse med boligsammenlægninger) samt forbedret facadetematik og proportionering. Farvepalette Teglfacade Karnapper Havefacade Opgangsdør Vinduesdetaljer 8

9 ELLEPARKENS LANDSKAB Store fl ader Karakterfuld beplantning Parkkarakter Stor skala Få intime opholdsmuligheder Et rum at betragte, snarere end et rum at indtage. 9

10 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN 10

11 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN BYGGETEKNISKE UDFORDRINGER FACADE Varmetab gennem facader Kuldebro ved altandæk Skimmelsvamp i vinduesbrystninger Vinduer med lav isoleringsværdi - er udgået af produktion TAG Tagbelægning er nedslidt og skal udskiftes VENTILATION Manglende mekanisk ventilation i køkken og bad INDSTALLATIONER Afl øb og kloaker skal udskiftes El-installationer skal udskiftes Varmeanlæg og stigstrenge skal udskiftes Brugsvandsinstallationer skal udskiftes Manglende mekanisk ventilation i køkken og bad Vinduer udgået Varmetab gennem facade Skimmelsvamp i vinduesbrystninger Nedslidt tagbelægning Udtjente installationer Kuldebro ved altandæk Varmetab gennem kælder 11

12 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN MANGFOLDIGE ER Elleparken rummer udelukkende 2- og 3-værelses lejligheder. Mangel på større familieboliger Mangel på ungdomsboliger Mangel på tilgængelige boliger Mangel på fælleshus 3V 4V 2V 2V 3V 5V Ungdomsboliger Tilgængelige boliger 12

13 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN TRAFIKSTØJ Udearealer og bygningsfacader i Elleparken er voldsomt støjbelastet af trafi k især fra Folehaven, men også i nogen grad fra Retrovej og Gammel Køge Landevej. 75 db ved facaden max. 65 db ved facaden ER FOLEHAVEN FOLEHAVEN db i udendørs opholdsarealer max. 55 db i udendørs opholdsarealer GÅRDHAVE FOLEHAVEN GÅRDHAVE FOLEHAVEN GÅRDHAVER 13

14 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN UDEAREALER STØJPLAGEDE OPHOLDSAREALER MANGLENDE TILGÆNGELIGHED FÅ INTIME OPHOLDSMULIGHEDER FÅ AKTIVITETSMULIGHEDER GODE STORE UDEAREALER MULIGHED FOR AT SKABE GODE OPHOLDSNICHER MULIGHED FOR AT OPTIMERE TILGÆNGELIGHEDEN TIL DE GRØNNE AREALER MULIGHED FOR AT TILFØJE FLERE AKTIVITETS- OG LEGEMULIGHEDER 14

15 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN BYDELEN Uddannelse, publikumsorienteret erhverv Detailhandel Boliger Instituition Elleparken Brugtvognsforhandler Boliger ISOLERET BEBYGGELSE Bebyggelsen ligger som en eklave omgivet af store befærdede trafi kårer, samt et erhvervsområde. Lokalmiljøet fi ndes primært indenfor bebyggelsen, hvorfor den kan virke isoleret. INTEGRATION MED LOKALOMRÅDET Elleparken ligger i et område hvor der i fremtiden er planlagt store byudviklingsprojekter. Der findes derfor et stort potentiale i, at få Elleparken forankret i de de nye udviklingsområder. 15

16 BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 MANGFOLDIGE ER BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 HELHEDSTANKEN 16 SAMMENKOBLING MED NY GRØNTORVS BYDEL DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ FRA FOLEHAVEN POTENTIALE FOR ELLEPARKEN NY ATTRAKTIV GADE NYE ATTRAKTIVE GÅRDHAVER RENOVERING AF UDTJENTE BYGNINGSDELE

17 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ 17

18 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ STØJNIVEAU I ELLEPARKEN Figuren nedenfor viser den beregnede trafi kstøjbelastning. På kortet er det områderne i grønne nuancer der har et tilfredsstillende lavt støjniveau, og alle øvrige områder der har et utilfredsstillende højt støjniveau. [Støjhandlingsplan for Folehaven, 2005] 18

19 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM KLIMAZONE + STØJSKÆRM En rumlig klimazone fungerer som værn mod trafi kstøj fra Folehaven, både for boliger og gårdhaver. Boligerne får tilført et nyt, slankt rum uden på bygningen, og mellem bygningerne udvides støjskærmen til fælles væksthuse/ orangeri. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 NY KLIMAZONE SOM STØJSKÆRM FOLEHAVEN 19

20 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Reference billeder Middelhavsklima i Danmark, Dome of Visions. Væksthus tilbygninger, Boréal, Greenhouse Housing Project. Klatre planter på afskærmning, Kontorbyggeri, Goodwill Distributor, Bangkok. Glasindækket klimazone. Nanjing Eco Housing Project, Kina Overdækket atrium, Alterra Institute for Environmental Research, Wageningen, Holland Påbygget glasfacade danner klimazone uden på boligerne. Økohuse, Skejby Facadestruktur af træ og glas, Pisek City Forest Administration, Chezch Republic. Plantevæg Europæisk Miljøargentur, København 20

21 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Oversigtsillustration 21

22 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Set fra Folehaven 22

23 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Et nyt rum i facaden Altaner i klimazone 23

24 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Væksthus på 3 etager lukker af mod gårdhaver Opgangstrappe indlagt i væksthus 24

25 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM FACADEN Etagedæk fremhæves Forbandtlignende inddeling Uafhængig af etagedæk Faste/mobil solafskærmning 25

26 UDEAREALER 26

27 BLOK A1 27 BLOK B1 BLOK A2 BLOK C1 BLOK B2 BLOK A4 BLOK A3 legeplads plæne regnvandssø BLOK B3 BLOK C3 BLOK C2 BLOK B4 BLOK A5 regnvandssø plæne regnvandssø regnvandsgrøft leg bænke regnvandssø ophold grillplads plæne regnvandsgrøft haver regnvandssø nicher i græsset lysthus leg regnvandsgrøft legegade småbørn legegade haver haver haver haver bro legegade småbørn haver bro picnic plantebed bro MARKERING AF PLANUDSNIT plantebed bænke boldspil plantebed boldspil haver legegade småbørn haver HELHEDSPLAN

28 PLANUDSNIT Boldbane Parkering 5 stk Hæk Hæk 28

29 NY BEKKERGÅRDS VÆNGE 29

30 GRÆSPLÆNE PLANTEBED REGNVANDSOPSAMLING 30

31 GÅRDHAVERNE 31

32 PARKERING 3 P 10 P 10 P 10 P 14 P 6 P 7 P 6 P 16 P 32 P 9 P 18 P 6 P 17 P 3 P NUVÆRENDE ANTAL PARKERINGSPLADSER: 137 STK IALT (+ 30 GARAGER) 10 P UDLÆG 8 P UDLÆG 8 P 10 P 12 P UDLÆG 3 P 5 P 5 P 5 P 5 P 32 P 12 P 12 P 12 P 12 P FERMTIDIG ANTAL PARKERINGSPLADSER: 117 STK + 30 P-UDLÆG CYKELPARKERING V INDGANGE: 150 stk 32

33 MANGFOLDIGE ER 33

34 MANGFOLDIGE ER PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING 2 ETAGER EKSIST. EKSIST. Tilgængelige boliger Der indbygges elevatorer. Tagrum udnyttes til nye boliger. Vertikal boligsammenlægning Tagrum inddrages i boligareal. Tagboliger i 2 etager. Horisontal boligsammenlægning Eksisterende etageskel bevares. Uudnyttet tagrum bevares. A B C 34

35 MANGFOLDIGE ER BLOK A - EKSISTERENDE FORHOLD EKSISTERENDE FORHOLD 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER 2 VÆRELSER 3 VÆRELSER 2 VÆRELSER 3 VÆRELSER 3 VÆRELSER [62 m2] [60 m2] [69 m2] [60 m2] [70 m2] [76 m2] 35

36 MANGFOLDIGE ER BLOK A - TILGÆNGELIGE ER NYE KARNAPPER OG ALTANER 2 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage TILGÆNGELIGE ER NYE LEJLIGHEDER PÅ 3. SAL 4 Lejligheder per etage Efterisolering Indgang stueetage 3 VÆRELSER [102 m2] 3 VÆRELSER [90 m2] 3 VÆRELSER [94 m2] 3 VÆRELSER [101 m2] 36

37 MANGFOLDIGE ER BLOK B - EKSISTERENDE FORHOLD NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage EKSISTERENDE FORHOLD 12 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [61 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 37

38 MANGFOLDIGE ER BLOK B - EKSISTERENDE FORHOLD NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage EKSISTERENDE FORHOLD 12 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57m2] 3 VÆRELSER [71 m2] 38

39 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage Efterisolering 3 VÆRELSER [97 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 2.sal Planudsnit 39

40 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage Efterisolering 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [115 m2] 2.sal Planudsnit 40

41 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 3 VÆRELSER [97 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] Tagetage Planudsnit 41

42 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [115 m2] Tagetage Planudsnit 42

43 MANGFOLDIGE ER BLOK B - TILGÆNGELIG ER I GAVL MOD ORANGERI FORSLAG A Åbent køkken FORSLAG B Lukket køkken og entré 2 VÆRELSER 76 m2 + fællesarealer 2 VÆRELSER 76 m2 + fællesarealer 43

44 MANGFOLDIGE ER BLOK C - EKSISTERENDE FORHOLD EKSISTERENDE FORHOLD 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [59 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 3 VÆRELSER [66 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 3 VÆRELSER [67 m2] 2 VÆRELSER [60 m2] 44

45 MANGFOLDIGE ER BLOK C - OMBYGNING AF KØKKEN OG BAD HORISONTAL SAMMENLÆGNING 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage Altan Altan Altan Altan Altan Altan Altan Glasfacade - Støjskærm 3 VÆRELSER [ca. 100 m2] 4 VÆRELSER [ca. 115 m2] 4 VÆRELSER [ca. 115 m2] 3 VÆRELSER [ca. 100 m2] 45

46 MANGFOLDIGE ER BLOK C - FRIENDS ER (UNGDOMSER) HORISONTAL SAMMENLÆGNING 3 Lejligheder per etage 3 Lejligheder per etage 3 Lejligheder per etage Altan Altan Altan Altan Altan Altan Altan Glasfacade - Støjskærm 5 VÆRELSER [ca. 125 m2] 5 VÆRELSER [ca. 125 m2] 6 VÆRELSER [ca. 135 m2] 4 BEBOERE 4 BEBOERE 4 BEBOERE 46

47 LEJLIGHEDSFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD BLOK A BLOK B BLOK C LEJLIGHEDSTYPER 5 blokke 4 blokke 3 blokke 2 værelser: 199 stk 3 værelser: 71 stk 6 ER 12 ER 6 ER Total: 270 stk 6 ER 6 ER 12 ER 12 ER 6 ER 6 ER Boligareal samlet ca m² Eksisterende lejlighedsfordeling Eksisterende lejlighedsfordeling Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: 2v 9 stk. 3v 9 stk. Per blok: 2v 33 stk. 3v 3 stk. Per blok: 2v 12 stk. 3v 6 stk. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 47

48 LEJLIGHEDSFORDELING FREMTIDIGT SCENARIE BLOK A 1 blok 6 ER 4 blokke 2 ER 4 ER BLOK B 1 blok 12 ER 3 blokke 12 ER BLOK C 2 blokke 4 ER 1 blok 3 ER Tilgængelighedsboliger Blok A 24 Blok B 6 Blok C, friends boliger 3 Blok C, alm. boliger 9 Sum 42 6 ER BUTIK Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: 2v 6 stk. 3v 6 stk. 4 ER 4 ER Tilgængelige boliger Per blok: 3v 6 stk. 3v (tilg.) 6 stk. 4v (tilg.) 2 stk. 12 ER Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: BUTIK 2v 22 stk. 3v 2 stk. 2v 3v 4v 5v 12 ER 12 ER Vertikal sammenlægning Per blok: 22 stk. 2 stk. 10 stk. 2 stk. 4 ER 4 ER Horisontal sammenlægning Per blok: 3v 6 stk. 4v 6 stk. 3 ER 3 ER Friends boliger (Ungdomsbolig) Per blok: 6v 6 stk. Lejlighedssammenlægninger Blok A 24 Blok C, friends 6 Blok C, alm. boliger 15 Sum 45 Sum tilgængelige / sammenlagte boliger 87 Andel af nuværende boliger som LBF giver støtte til: 33% af 270 eksist. boliger 89 LEJLIGHEDSTYPER 2 værelser 94 stk. 3 værelser 74 stk. 4 værelser 50 stk. 5 værelser 6 stk. Friendsboliger 9 stk. (4 beboere per lejlighed) Total: 233 stk. m/ friendsbolig 260 stk. BLOK A5 BLOK B4 BLOK A4 BLOK C3 BLOK B3 BLOK A3 BLOK C2 BLOK B2 BLOK A2 BLOK C1 BLOK B1 BLOK A1 Moderniserede lejligheder Blok A 12 Blok B, kun moderniseret 90 Blok B, moderniseret og udvidelse af lejlighed i tagrum 36 Sum 138 Tilgængelige nye boliger Blok A, tagboliger 8 Total antal fremtidige boliger

49 FÆLLES BEBOERHUS FÆLLESHUS / BEBOERHUS Tanken er, at et beboerhus i fremtiden kan fungere i fællesskab med de nye Valby Gårdhave Huse, KAB, som kommer til at ligge på Grøntorvsgrunden lige nord for blok A1 og A2. Det er oplagt at bruge fælleshuset til netop at binde bebyggelsen sammen og til at nedbryde den fysiske og mentale barriere som hegn og evt. niveauspring repræsenterer. Når fælleshuset funktionsprogram skal sammensættes er det vigtigt at tænke på alle beboernes behov - hele året rundt. Det kunne til eksempel være: Grønne rum: Urtehave, køkkenhave, blomsterbede, slyngplanter, grønne vægge Madlavning: Udekøkken, industrikøkken, bålplads Sociale aktiviteter: Fødselsdage, barnedåb, konfi rmation, bryllup, beboermøder Fysiske aktiviteter: Boldspil, skateboard, yoga, zumba, klatring Kreative aktiviteter: Systue, hobbyrum, togbane, cykelværksted, lektieklub m.m. Alternativt kunne et af bebyggelsens fællesvaskerier placeres her og således være med til at skabe daglig aktivitet i huset. Et oplagt mødested for beboerne. GRØNNE RUM MADLAVNING SOCIALE AKTIVITETER FYSISKE AKTIVITETER KREATIVE AKTIVITETER 49

50 ELLEPARKENS FACADER 50

51 ELLEPARKENS FACADER UDVENDIG EFTERISOLERING Facadeudsnit, Blok A, ankomstsiden KERAMISK PLADE KOMPOSITPLADE FACADEPUDS SKALMUR Keramisk facadebeklædning med vertikal orientering. Facadekomposition i horisontal orientering. Facadepartier med trælister binder vinduerne sammen til vinduesbånd. Facadepuds. Facadepartier med trælister sammenkæder vinduerne og skaber en livlig facade. Skalmur med facaderecesser og ny vinduesstørrelse 51

52 ELLEPARKENS FACADER A BLOK Nye karnapper indækker eksisterende altandæk og fjerner derved kuldebroen. Nye altaner. Facade Blok A Indgang stueetage Planudsnit Blok A 52

53 ELLEPARKENS FACADER B BLOK Nye karnapper inddækker eksisterende altandæk og fjerner derved kulbroen. Nye altaner. Facadeudsnit Blok B Planudsnit Blok B 53

54 FORELØBIGT IDÉKATALOG

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 Projekttemamøde vedrørende opgange, elevatorer, stueetage, fælleslokaler og fælles installationer Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Output Idegenerering & løsningsforslag FBBB - Via University College Pris Design Behov D & V 2. nov. 2011 Total økono mi » Ideer

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID

Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID DAGSORDEN Velkomst v/boligselskabet Sjælland Præsentation af deltagerne fra Ringsted Kommune og Boligselskabet Sjælland Baggrund

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

E L L E B J E R G H U S

E L L E B J E R G H U S ELLEBJERGHUS ELLEBJERGHUS NYE, EFFEKTIVE ER I UD- VIKLINGSOMRÅDE TÆT PÅ BY OG TRANSPORT Ellebjerghus opfylder alle nye og strengere krav til kontorbyggeri og tilbyder arealeffektive og energiøkonomiske

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere