ELLEPARKEN HELHEDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELLEPARKEN HELHEDSPLAN"

Transkript

1 FORELØBIGT IDÉKATALOG

2 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN INDLEDNING At lave en helhedsplan for et så karakterfuldt og omfangsrigt byggeri som Elleparken er en stor udfordring og samtidig en opgave som rummer et stort potentiale. Her er der mulighed og behov for at arbejde med alle relevante aspekter: både økonomiske, miljømæssige, sociale, æstetiske, tekniske og energimæssige. Den gode helhedsplan binder alle de forskellige aspekter sammen i én samlet helhedsbetragtning. I dag står vi i en tid, hvor store energibesparelser er nødvendige og vi ved, at eksisterende byggeri generelt står for en stor andel af forbruget. Dette gælder også Elleparken, som rummer talrige byggetekniske løsninger der hver især bidrager til et stort varmetab og dermed stort energiforbrug. Der er brug for løsninger, der kan skabe de besparelser der skal til for, at bebyggelsen kan blive energimæssigt konkurrencedygtig. Helhedsplanens store udfordring ligger altså i på den ene side, at fremtidssikre byggeriet ved en gennemgribende renovering og samtidig respektere de forskelligartede kvaliteter som byggeriet allerede har. Hvordan kan dette lade sig gøre når renoveringen griber ind i elementære og karaktergivende bygningsdele? Hvordan kan man sikre at husets mange kvaliteter ikke går tabt? Og hvordan giver man samtidig byggeriet en ny og stærk identitet? Vi besvarer disse spørgsmål med en bæredygtig strategi. ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED STRATEGI FOR RENOVERING Vi har valgt en strategi der baserer sig på en bæredygtig helhedstanke. Den bæredygtige helhedstanke kan illustreres som en trekant, med de tre aspekter af bæredygtighed, som bør indgå i en samlet helhedsbetragtning af bæredygtig renovering. SOCIAL BÆREDYGTIGHED MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED Høj byggeteknisk kvalitet Lavt vedligehold Rentabilitet Reduceret energiforbrug SOCIAL BÆREDYGTIGHED Mangfoldighed, tilgængelighed & fællesskab Lyse, venlige boliger Holdbar og fl ot patinerende Høj brugsværdi MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED Indeklima Installationer Lyd Regnvand Vedvarende energi 2

3 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN HELE ÅRET, HELE LIVET Elleparken skal i fremtiden kunne tilbyde mangfoldige boliger og kommer derfor til at huse en lang række forskellige mennesker: Små familier, store familier, singler, ældre ægtepar, ældre enlige, studerende, folk i arbejde, folk uden arbejde, folk med handicap og folk uden. Forskellige mennesker har brug for forskellige boliger med forskellige muligheder og funktioner. Hertil kommer at boligen skal være anvendelig og fungere godt hele året rundt. Boligen skal være god både når det er koldt og når det er varmt, når solen skinner og når det regner, når det er mørkt og når det er lyst og altså kort sagt i alle de situationer som de skiftende årstider medfører. Målet med omdannelsen af Elleparken er, at skabe en afdeling der er attraktiv for en bred skare af beboere og som råder over funktionelle og indbydende boliger. Ældre Par Helhedsplanen lægger derfor stor vægt på boligomdannelsen med det synspunkt, at ved en brugsmæssig, rumlig ajourføring af boligerne vil bebyggelsen atter kunne huse en bred beboersammensætning, som det var tilfældet - og intentionen ved opførelsestidspunktet. Lille familie BEBOERE NU OG I FREMTIDEN Kvalitet og variation i boligerne skal således samlet set bidrage til at (gen)skabe en homogen og velfungerende boligbebyggelse, som atter kan danne rammen om et bredt udsnit af befolkningen. Singler Desuden sikrer helhedsplanen en opretning af bebyggelsens fysiske skavanker og udskiftning af nedslidte installationer, samtidig med at der etableres et udbud af ældreegnede boliger og lejligheder med tilgængelighed for handicappede (elevatoradgang) samt som et udbud af moderne familieegnede boliger. HELHEDSTANKEN At tænke i enkeltheder og detaljer er afgørende for at fi nde gode, gennemarbejdede løsninger. Helhedsplanen skal ballancere og skabe overblikket - Hvordan hænger tingene sammen? Hvordan står de i relation til hinanden? Hvad er den røde tråd? Målet er altså at sikre, at de enkelte ideer skaber synergien i et samlet helhedsgreb. Handicappede Unge / studerende Stor familie 3

4 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN BÆREDYGTIG HELHEDSPLAN Med udgangspunkt i strategien præsenterer vi en bæredygtig helhedsplan, hvor det er tilstræbt at skabe balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Intentionen er således i hovedtræk at skabe løsninger som: tager udgangspunkt i de eksisterende sociale og arkitektoniske kvaliteter og udbygger og forbedrer disse reducerer det høje energiforbrug i huset er grønne og anvender vedvarende energi inviterer til bæredygtig adfærd blandt beboerne udbedrer de nuværende byggeskader og forebygger fremtidige giver lyse og venlige boliger med et godt indeklima er økonomisk forsvarlige og velovervejede har høj teknisk og æstetisk kvalitet og lavt vedligehold er funktionelle og øger brugsværdien nyfortolker husets oprindelige klare arkitektoniske udtryk giver huset en ny identitet gennem arkitektoniske og bæredygtige tiltag minimerer støjniveau på bygningsfacader samt udearealer laver mangfoldige boliger (større målgruppe) giver attraktive og tilgængelige udearealer MANGFOLDIGE ER SOCIALE OG ARKITEKTONISK UDTRYK ARKITEKTONISKE KVALITETER HØJE TEKNISKE, ÆSTETISKE OG FUNKTIONELLE LØSNINGER ØKONOMISKE LØSNINGER GODE BYGGETEKNISKE LØSNINGER VISION GODT INDEKLIMA MILJØBEVISTHED NY IDENTITET LAVERE ENERGIFORBRUG Alt i alt kan ovenstående mål omsættes i en vision for Elleparken: Elleparken kan blive et nutidigt bæredygtigt byggeri, hvor beboerne opfylder en fælles drøm om mere kvalitet i hverdagen. GRØNNE TILTAG FREMTIDSSIKRET HELHEDSLØSNING BÆREDYGTIG ADFÆRD MINDRE TRAFIKSTØJ ATTRAKTIVE OG TILGÆNGELIGE UDEAREALER 4

5 OVERBLIK OVER ELLEPARKEN FAKTA OM ELLEPARKEN BAGGRUND Elleparken ligger i Valby i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Folehaven, der er en stor indfaldsvej til København. Sydsiden er derfor præget af tung trafi k og de deraf følgende støjgener. Mod nord er der boldbaner og et industriområde, der står over for byudvikling til et attraktivt, tæt bykvarter med blandet bolig og erhverv. Afdelingen kommer således til at ligge i forlængelse af et nyt boligområde og det vil være interessant at åbne sig mod nord og koble Elleparken til den kommende bydel. BEBYGGELSEN Elleparken består af 12 længehuse i tre etager, der er placeret rundt om store gårdrum. Den for sin samtid så karakteristiske blanding af vinkel- og stok bebyggelse giver en koncentration af boliger ud mod Bekkergårds Vænge, hvilket medfører relativt stor afstand mellem de blokke, som danner gårdrummene. Bebyggelsesplanen fremtræder således i sin helhed lys og luftig med velorienterede boligblokke med mulighed for velbelyste boliger og potentiale for god relation til de rekreative arealer. PLANFORHOLD OG AREALER (Beskrivelse af matrikulære forhold, matrikler, arealer, servitutter, lokalplan, kommuneplan/ramme, bebyggelsesprocent, højder) FRIAREALER OG FÆLLES FACILITETER Gårdene mellem husene fremstår fortrinsvis som store, åbne græsplæner beplantet sporadisk. En gård har et mindre legeområde, en anden et lille anlæg. Samlet er der en række funktioner i friarealerne, men på grund af størrelsen og den begrænsede variation virker gårdene tomme. Der skal mange børn og aktiviteter til at fylde dem med liv. Opført: / 1960 Antal boliger: 269 Fakta om boligertyper: 1½ vær. og 2 vær m² stk. 2½ vær. og 3 vær m2-71 stk. Fakta om beboere: Beboere i alt: år 8 % år 18 % år 50 % % Husstande uden børn i alt: 88,5 % Husstande med børn i alt: 8,5 % Kilde: Københavns Kommune 2009 Byggemetoden og de anvendte materialer er solide og traditionelle for opgørelsestidspunktet. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BEKKERSGÅRD VÆNGE Lejemål på 1. og 2. etage har altaner, der senere er blevet inddækket, så de fungerer som udestuer. Langs bygningernes syd- og vestfacader er der små private haver. På hjørnet af Folehaven og Gammel Køge Landevej er afdelingens stueetager indrettet for mindre erhverv. Boligerne er på fl ere områder utidssvarende, og Elleparken står overfor store vedligeholdelsesopgaver, som vil medføre huslejestigninger. Begge dele gør det oplagt og muligt at iværksætte tiltag, som styrker afdelingens tilbud og kvaliteter i et større perspektiv RETORTVEJ BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 FOLEHAVEN BLOK B1 GL. KØGELANDEVEJ 5

6 OVERBLIK OVER ELLEPARKEN INFRASTRUKTUR Elleparken ligger i Valby, tæt placeret på Håndværkerbyen, Torveporten og Grønttorvområdet. Boligbebyggelsen er placeret mellem hovedfærdselsåren Gammel Køge Landevej og Folehaven, som er to meget trafi kkerede veje. Disse veje tilføjer et højt støjniveau for området. Trafi kken på Gammel Køge landevej forventes at stige forårsaget af den kommende byudviklingen i Valby. Valbys tidligere industriområder bliver i fremtiden omdannet til attraktive bykvarterer, når Grønttorvet rykker til Høje taastrup. ny ellebjerg st. HOLBÆKMOTERVEJEN sydhavn st. sjælør st. FOLEHAVEN ELLEBJERGVEJ Kilde: map.krak.dk (edited) 6

7 ELLEPARKENS ARKITEKTUR Som eksponent for efterkrigstidens typiske boligbyggeri rummer bebyggelsen mange kvaliteter Bydelen er et typisk eksempel på det europæisk New Town- og naboskabstænkning, fortolket i en dansk tradition. Efterkrigstidens New Town-forestilling var den klart afgrænsede, og på alle måder selvberoende forstad helst omgivet af åben natur selvforsynende med institutioner, butikker og gerne arbejdspladser. Naboskabstankegangen anbefalede geografi sk og social overskuelighed - som i en mindre by med byliv og fællesskab centreret omkring torv og andre offentlige manifestationer. Det tidstypiske og helstøbte er bebyggelsens styrke, men måske også dens begrænsning, set i lyset af de krav, der i dag stilles til den gode by, bebyggelse og bolig. Med baggrund i en stærkt forøget mobilitet såvel fysisk og socialt som mentalt er idealet om den afgrænsede forstads by og det nære by fællesskab blevet afl øst af en forestilling om hele forstaden eller by regionen som den enkeltes naboskab. Det nære, tætte og sociale miljø i den afgrænsede bebyggelse har tabt betydning i forhold til storbyens sociale netværk og den globale landsby. Og her må også Ellebjerg prøve at følge med. Det samme kan siges om bebyggelsens- og boligernes behov for en opgradering. På den ene side er det svært at røre ved et så typisk dansk efter-krigs byggeri, på den anden side må der gøres noget ved bebyggelsens begrænsninger. Denne konfl ikt mellem bevarelse og fornyelse søger helhedsplanen at løse med en fornyelsesstrategi, der lægger vægten lige så meget på at addere nye komponenter til bebyggelsen, som på at bygge den om. På den måde kan bebyggelsen fastholde sin oprindelige byarkitektoniske karakter, og måske ligefrem profi leres tydeligere af kontrasten til det nye. De bebyggelses- og landskabsmæssige tiltag åbner den lidt indadvendte og afsondrede bydel, og formidler kontakten til det omkringliggende by- og landskab samt internt til Grønttorvets nye bymidte - samtidig med at de integrerer nye funktioner og differentierer anvendelses- og oplevelsesmulighederne. Havefacader med karnapper, A-Blok Ankomstsiden, B-Blok Havemure og karnapper ved Folehaven, C-Blokke 7

8 ELLEPARKENS ARKITEKTUR MATERIALER, FARVER OG OVERFLADER De gule teglstensfacader og røde tegltage giver sammen med grønne hække, græsfl ader og beplantning i øvrigt et solidt og gedigent indtryk af en typisk dansk bebyggelse i robuste materialer. Slidte og udskiftningstrængende overfl ader er naturligt efter 60 år, men materialerne patinerer smukt i modsætning til de senere tilføjelser af altaninddækninger og vinduer med plastik karme og rammer. Teglstensfacaderne rummer ligefremme men fi ne detaljeringer stik og forsætninger og kniber man øjnene sammen og ser hen over slid og forfald fremstår bebyggelsens grundelementer og farveholdning med stor styrke og kvalitet. De senere altaninddækninger er naturligvis forståelige valg ikke mindst under hensyntagen til det i årenes løb stigende trafi k- og støjniveau fra Folehaven, men har bidraget til en øget adskillelse mellem boligernes interiører og de grønne fællesarealer. Tilsvarende vil det være muligt at ændre på vinduesformater i både indgangs- og havefacader og dermed både kunne tilgodese forøget dagslyskvalitet i boligerne (f.eks. i forbindelse med boligsammenlægninger) samt forbedret facadetematik og proportionering. Farvepalette Teglfacade Karnapper Havefacade Opgangsdør Vinduesdetaljer 8

9 ELLEPARKENS LANDSKAB Store fl ader Karakterfuld beplantning Parkkarakter Stor skala Få intime opholdsmuligheder Et rum at betragte, snarere end et rum at indtage. 9

10 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN 10

11 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN BYGGETEKNISKE UDFORDRINGER FACADE Varmetab gennem facader Kuldebro ved altandæk Skimmelsvamp i vinduesbrystninger Vinduer med lav isoleringsværdi - er udgået af produktion TAG Tagbelægning er nedslidt og skal udskiftes VENTILATION Manglende mekanisk ventilation i køkken og bad INDSTALLATIONER Afl øb og kloaker skal udskiftes El-installationer skal udskiftes Varmeanlæg og stigstrenge skal udskiftes Brugsvandsinstallationer skal udskiftes Manglende mekanisk ventilation i køkken og bad Vinduer udgået Varmetab gennem facade Skimmelsvamp i vinduesbrystninger Nedslidt tagbelægning Udtjente installationer Kuldebro ved altandæk Varmetab gennem kælder 11

12 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN MANGFOLDIGE ER Elleparken rummer udelukkende 2- og 3-værelses lejligheder. Mangel på større familieboliger Mangel på ungdomsboliger Mangel på tilgængelige boliger Mangel på fælleshus 3V 4V 2V 2V 3V 5V Ungdomsboliger Tilgængelige boliger 12

13 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN TRAFIKSTØJ Udearealer og bygningsfacader i Elleparken er voldsomt støjbelastet af trafi k især fra Folehaven, men også i nogen grad fra Retrovej og Gammel Køge Landevej. 75 db ved facaden max. 65 db ved facaden ER FOLEHAVEN FOLEHAVEN db i udendørs opholdsarealer max. 55 db i udendørs opholdsarealer GÅRDHAVE FOLEHAVEN GÅRDHAVE FOLEHAVEN GÅRDHAVER 13

14 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN UDEAREALER STØJPLAGEDE OPHOLDSAREALER MANGLENDE TILGÆNGELIGHED FÅ INTIME OPHOLDSMULIGHEDER FÅ AKTIVITETSMULIGHEDER GODE STORE UDEAREALER MULIGHED FOR AT SKABE GODE OPHOLDSNICHER MULIGHED FOR AT OPTIMERE TILGÆNGELIGHEDEN TIL DE GRØNNE AREALER MULIGHED FOR AT TILFØJE FLERE AKTIVITETS- OG LEGEMULIGHEDER 14

15 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN BYDELEN Uddannelse, publikumsorienteret erhverv Detailhandel Boliger Instituition Elleparken Brugtvognsforhandler Boliger ISOLERET BEBYGGELSE Bebyggelsen ligger som en eklave omgivet af store befærdede trafi kårer, samt et erhvervsområde. Lokalmiljøet fi ndes primært indenfor bebyggelsen, hvorfor den kan virke isoleret. INTEGRATION MED LOKALOMRÅDET Elleparken ligger i et område hvor der i fremtiden er planlagt store byudviklingsprojekter. Der findes derfor et stort potentiale i, at få Elleparken forankret i de de nye udviklingsområder. 15

16 BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 MANGFOLDIGE ER BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 HELHEDSTANKEN 16 SAMMENKOBLING MED NY GRØNTORVS BYDEL DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ FRA FOLEHAVEN POTENTIALE FOR ELLEPARKEN NY ATTRAKTIV GADE NYE ATTRAKTIVE GÅRDHAVER RENOVERING AF UDTJENTE BYGNINGSDELE

17 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ 17

18 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ STØJNIVEAU I ELLEPARKEN Figuren nedenfor viser den beregnede trafi kstøjbelastning. På kortet er det områderne i grønne nuancer der har et tilfredsstillende lavt støjniveau, og alle øvrige områder der har et utilfredsstillende højt støjniveau. [Støjhandlingsplan for Folehaven, 2005] 18

19 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM KLIMAZONE + STØJSKÆRM En rumlig klimazone fungerer som værn mod trafi kstøj fra Folehaven, både for boliger og gårdhaver. Boligerne får tilført et nyt, slankt rum uden på bygningen, og mellem bygningerne udvides støjskærmen til fælles væksthuse/ orangeri. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 NY KLIMAZONE SOM STØJSKÆRM FOLEHAVEN 19

20 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Reference billeder Middelhavsklima i Danmark, Dome of Visions. Væksthus tilbygninger, Boréal, Greenhouse Housing Project. Klatre planter på afskærmning, Kontorbyggeri, Goodwill Distributor, Bangkok. Glasindækket klimazone. Nanjing Eco Housing Project, Kina Overdækket atrium, Alterra Institute for Environmental Research, Wageningen, Holland Påbygget glasfacade danner klimazone uden på boligerne. Økohuse, Skejby Facadestruktur af træ og glas, Pisek City Forest Administration, Chezch Republic. Plantevæg Europæisk Miljøargentur, København 20

21 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Oversigtsillustration 21

22 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Set fra Folehaven 22

23 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Et nyt rum i facaden Altaner i klimazone 23

24 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Væksthus på 3 etager lukker af mod gårdhaver Opgangstrappe indlagt i væksthus 24

25 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM FACADEN Etagedæk fremhæves Forbandtlignende inddeling Uafhængig af etagedæk Faste/mobil solafskærmning 25

26 UDEAREALER 26

27 BLOK A1 27 BLOK B1 BLOK A2 BLOK C1 BLOK B2 BLOK A4 BLOK A3 legeplads plæne regnvandssø BLOK B3 BLOK C3 BLOK C2 BLOK B4 BLOK A5 regnvandssø plæne regnvandssø regnvandsgrøft leg bænke regnvandssø ophold grillplads plæne regnvandsgrøft haver regnvandssø nicher i græsset lysthus leg regnvandsgrøft legegade småbørn legegade haver haver haver haver bro legegade småbørn haver bro picnic plantebed bro MARKERING AF PLANUDSNIT plantebed bænke boldspil plantebed boldspil haver legegade småbørn haver HELHEDSPLAN

28 PLANUDSNIT Boldbane Parkering 5 stk Hæk Hæk 28

29 NY BEKKERGÅRDS VÆNGE 29

30 GRÆSPLÆNE PLANTEBED REGNVANDSOPSAMLING 30

31 GÅRDHAVERNE 31

32 PARKERING 3 P 10 P 10 P 10 P 14 P 6 P 7 P 6 P 16 P 32 P 9 P 18 P 6 P 17 P 3 P NUVÆRENDE ANTAL PARKERINGSPLADSER: 137 STK IALT (+ 30 GARAGER) 10 P UDLÆG 8 P UDLÆG 8 P 10 P 12 P UDLÆG 3 P 5 P 5 P 5 P 5 P 32 P 12 P 12 P 12 P 12 P FERMTIDIG ANTAL PARKERINGSPLADSER: 117 STK + 30 P-UDLÆG CYKELPARKERING V INDGANGE: 150 stk 32

33 MANGFOLDIGE ER 33

34 MANGFOLDIGE ER PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING 2 ETAGER EKSIST. EKSIST. Tilgængelige boliger Der indbygges elevatorer. Tagrum udnyttes til nye boliger. Vertikal boligsammenlægning Tagrum inddrages i boligareal. Tagboliger i 2 etager. Horisontal boligsammenlægning Eksisterende etageskel bevares. Uudnyttet tagrum bevares. A B C 34

35 MANGFOLDIGE ER BLOK A - EKSISTERENDE FORHOLD EKSISTERENDE FORHOLD 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER 2 VÆRELSER 3 VÆRELSER 2 VÆRELSER 3 VÆRELSER 3 VÆRELSER [62 m2] [60 m2] [69 m2] [60 m2] [70 m2] [76 m2] 35

36 MANGFOLDIGE ER BLOK A - TILGÆNGELIGE ER NYE KARNAPPER OG ALTANER 2 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage TILGÆNGELIGE ER NYE LEJLIGHEDER PÅ 3. SAL 4 Lejligheder per etage Efterisolering Indgang stueetage 3 VÆRELSER [102 m2] 3 VÆRELSER [90 m2] 3 VÆRELSER [94 m2] 3 VÆRELSER [101 m2] 36

37 MANGFOLDIGE ER BLOK B - EKSISTERENDE FORHOLD NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage EKSISTERENDE FORHOLD 12 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [61 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 37

38 MANGFOLDIGE ER BLOK B - EKSISTERENDE FORHOLD NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage EKSISTERENDE FORHOLD 12 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57m2] 3 VÆRELSER [71 m2] 38

39 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage Efterisolering 3 VÆRELSER [97 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 2.sal Planudsnit 39

40 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage Efterisolering 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [115 m2] 2.sal Planudsnit 40

41 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 3 VÆRELSER [97 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] Tagetage Planudsnit 41

42 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [115 m2] Tagetage Planudsnit 42

43 MANGFOLDIGE ER BLOK B - TILGÆNGELIG ER I GAVL MOD ORANGERI FORSLAG A Åbent køkken FORSLAG B Lukket køkken og entré 2 VÆRELSER 76 m2 + fællesarealer 2 VÆRELSER 76 m2 + fællesarealer 43

44 MANGFOLDIGE ER BLOK C - EKSISTERENDE FORHOLD EKSISTERENDE FORHOLD 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [59 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 3 VÆRELSER [66 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 3 VÆRELSER [67 m2] 2 VÆRELSER [60 m2] 44

45 MANGFOLDIGE ER BLOK C - OMBYGNING AF KØKKEN OG BAD HORISONTAL SAMMENLÆGNING 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage Altan Altan Altan Altan Altan Altan Altan Glasfacade - Støjskærm 3 VÆRELSER [ca. 100 m2] 4 VÆRELSER [ca. 115 m2] 4 VÆRELSER [ca. 115 m2] 3 VÆRELSER [ca. 100 m2] 45

46 MANGFOLDIGE ER BLOK C - FRIENDS ER (UNGDOMSER) HORISONTAL SAMMENLÆGNING 3 Lejligheder per etage 3 Lejligheder per etage 3 Lejligheder per etage Altan Altan Altan Altan Altan Altan Altan Glasfacade - Støjskærm 5 VÆRELSER [ca. 125 m2] 5 VÆRELSER [ca. 125 m2] 6 VÆRELSER [ca. 135 m2] 4 BEBOERE 4 BEBOERE 4 BEBOERE 46

47 LEJLIGHEDSFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD BLOK A BLOK B BLOK C LEJLIGHEDSTYPER 5 blokke 4 blokke 3 blokke 2 værelser: 199 stk 3 værelser: 71 stk 6 ER 12 ER 6 ER Total: 270 stk 6 ER 6 ER 12 ER 12 ER 6 ER 6 ER Boligareal samlet ca m² Eksisterende lejlighedsfordeling Eksisterende lejlighedsfordeling Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: 2v 9 stk. 3v 9 stk. Per blok: 2v 33 stk. 3v 3 stk. Per blok: 2v 12 stk. 3v 6 stk. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 47

48 LEJLIGHEDSFORDELING FREMTIDIGT SCENARIE BLOK A 1 blok 6 ER 4 blokke 2 ER 4 ER BLOK B 1 blok 12 ER 3 blokke 12 ER BLOK C 2 blokke 4 ER 1 blok 3 ER Tilgængelighedsboliger Blok A 24 Blok B 6 Blok C, friends boliger 3 Blok C, alm. boliger 9 Sum 42 6 ER BUTIK Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: 2v 6 stk. 3v 6 stk. 4 ER 4 ER Tilgængelige boliger Per blok: 3v 6 stk. 3v (tilg.) 6 stk. 4v (tilg.) 2 stk. 12 ER Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: BUTIK 2v 22 stk. 3v 2 stk. 2v 3v 4v 5v 12 ER 12 ER Vertikal sammenlægning Per blok: 22 stk. 2 stk. 10 stk. 2 stk. 4 ER 4 ER Horisontal sammenlægning Per blok: 3v 6 stk. 4v 6 stk. 3 ER 3 ER Friends boliger (Ungdomsbolig) Per blok: 6v 6 stk. Lejlighedssammenlægninger Blok A 24 Blok C, friends 6 Blok C, alm. boliger 15 Sum 45 Sum tilgængelige / sammenlagte boliger 87 Andel af nuværende boliger som LBF giver støtte til: 33% af 270 eksist. boliger 89 LEJLIGHEDSTYPER 2 værelser 94 stk. 3 værelser 74 stk. 4 værelser 50 stk. 5 værelser 6 stk. Friendsboliger 9 stk. (4 beboere per lejlighed) Total: 233 stk. m/ friendsbolig 260 stk. BLOK A5 BLOK B4 BLOK A4 BLOK C3 BLOK B3 BLOK A3 BLOK C2 BLOK B2 BLOK A2 BLOK C1 BLOK B1 BLOK A1 Moderniserede lejligheder Blok A 12 Blok B, kun moderniseret 90 Blok B, moderniseret og udvidelse af lejlighed i tagrum 36 Sum 138 Tilgængelige nye boliger Blok A, tagboliger 8 Total antal fremtidige boliger

49 FÆLLES BEBOERHUS FÆLLESHUS / BEBOERHUS Tanken er, at et beboerhus i fremtiden kan fungere i fællesskab med de nye Valby Gårdhave Huse, KAB, som kommer til at ligge på Grøntorvsgrunden lige nord for blok A1 og A2. Det er oplagt at bruge fælleshuset til netop at binde bebyggelsen sammen og til at nedbryde den fysiske og mentale barriere som hegn og evt. niveauspring repræsenterer. Når fælleshuset funktionsprogram skal sammensættes er det vigtigt at tænke på alle beboernes behov - hele året rundt. Det kunne til eksempel være: Grønne rum: Urtehave, køkkenhave, blomsterbede, slyngplanter, grønne vægge Madlavning: Udekøkken, industrikøkken, bålplads Sociale aktiviteter: Fødselsdage, barnedåb, konfi rmation, bryllup, beboermøder Fysiske aktiviteter: Boldspil, skateboard, yoga, zumba, klatring Kreative aktiviteter: Systue, hobbyrum, togbane, cykelværksted, lektieklub m.m. Alternativt kunne et af bebyggelsens fællesvaskerier placeres her og således være med til at skabe daglig aktivitet i huset. Et oplagt mødested for beboerne. GRØNNE RUM MADLAVNING SOCIALE AKTIVITETER FYSISKE AKTIVITETER KREATIVE AKTIVITETER 49

50 ELLEPARKENS FACADER 50

51 ELLEPARKENS FACADER UDVENDIG EFTERISOLERING Facadeudsnit, Blok A, ankomstsiden KERAMISK PLADE KOMPOSITPLADE FACADEPUDS SKALMUR Keramisk facadebeklædning med vertikal orientering. Facadekomposition i horisontal orientering. Facadepartier med trælister binder vinduerne sammen til vinduesbånd. Facadepuds. Facadepartier med trælister sammenkæder vinduerne og skaber en livlig facade. Skalmur med facaderecesser og ny vinduesstørrelse 51

52 ELLEPARKENS FACADER A BLOK Nye karnapper indækker eksisterende altandæk og fjerner derved kuldebroen. Nye altaner. Facade Blok A Indgang stueetage Planudsnit Blok A 52

53 ELLEPARKENS FACADER B BLOK Nye karnapper inddækker eksisterende altandæk og fjerner derved kulbroen. Nye altaner. Facadeudsnit Blok B Planudsnit Blok B 53

54 FORELØBIGT IDÉKATALOG

ELLEPARKEN HELHEDSPLAN

ELLEPARKEN HELHEDSPLAN FORELØBIGT IDÉKATALOG 2015-06-04 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN INDLEDNING At lave en helhedsplan for et så karakterfuldt og omfangsrigt byggeri som Elleparken er en stor udfordring og samtidig en opgave

Læs mere

ELLEPARKEN HELHEDSPLAN MANGFOLDIGE BOLIGER

ELLEPARKEN HELHEDSPLAN MANGFOLDIGE BOLIGER MANGFOLDIGE ER 33 MANGFOLDIGE ER PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING NYE ER NYE ER OMDANNEDE ER EKSISTERENDE ER OMDANNEDE ER STØJREDUCERENDE ORANGERI OMDANNEDE ER EKSISTERENDE ER OMDANNEDE ER OMDANNEDE ER EKSISTERENDE

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG

BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG PLACERING Byggeriet er placeret i Kongsvang, et roligt kvarter fortrinsvis med boliger, beliggende syd for og i umiddelbar nærhed til Århus bymidte.

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken Vejleåparken COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

Fremtidens Almene Storbybolig

Fremtidens Almene Storbybolig Fremtidens Storbybolig Hver dansker råder over 51 m 2 boligareal. Det er verdensrekord. På 2. pladsen ligger Sverige med 39 m 2 * Boligøkonomisk Videncenter og Dream. Hvordan kan vi fortsat sikre gode

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

FØLAGER SPIDSEN VALLENSBÆK STRANDVEJ FØLAGER SPIDSEN 12. SEPTEMBER Grøntorvet. Placering af fremtidig Metro-station. Ny Ellebjerg Station

FØLAGER SPIDSEN VALLENSBÆK STRANDVEJ FØLAGER SPIDSEN 12. SEPTEMBER Grøntorvet. Placering af fremtidig Metro-station. Ny Ellebjerg Station FØLAGER SPIDSEN 12. SEPTEMBER 2017 Grøntorvet VALLENSBÆK STRANDVEJ FØLAGER SPIDSEN Placering af fremtidig Metro-station Ny Ellebjerg Station FØLAGER SPIDSEN - BYGGEMULIGHED UNIK BELIGGENHED VED NY ELLEBJERG

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Studiebolighuset Gammel Køge Landevej

Studiebolighuset Gammel Køge Landevej Studiebolighuset Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 2 Visionen Projektet skal virkeliggøre ønsket om at skabe en attraktivt, klimavenlig, og energieffektiv bebyggelse, som med god arkitektur og et

Læs mere

Afdeling 3 Midtbyen 3

Afdeling 3 Midtbyen 3 Opdateret pr. 6. oktober Afdeling 3 Midtbyen 3 Notat omkring helhedsplanen: 1. et 2. lejemål 3. ny husleje for alle beboere ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD HORSENS ANDELSBOLIGFORENING AF 1954 GL. JERNBANEGADE

Læs mere

BOLIGER PÅ KLØVERPRISVEJ SEPTEMBER 2016 ANALYSE OG SKITSER

BOLIGER PÅ KLØVERPRISVEJ SEPTEMBER 2016 ANALYSE OG SKITSER BOLIGER PÅ KLØVERPRISVEJ 10 12. SEPTEMBER 2016 ANALYSE OG SKITSER 12. september 2016 side 2 af 20 1A5 Matr. 99a Matr. 99c Matr. 99a Matr. 99c 1A5 1B41 1E7 1A1 1B10 1B121B2 1E1 1D3 1B42 1C1 1B32 1B1 1F1

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ DISPOSITIONSPROJEKT MATR. 107 FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ PROJEKTUDVIKLING LANDMARK Lysholtvej 130 7100 Vejle DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 ndr. havnevej nr. frankel matr. 107 DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 FERIEBOLIGER

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere