ELLEPARKEN HELHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELLEPARKEN HELHEDSPLAN"

Transkript

1 FORELØBIGT IDÉKATALOG

2 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN INDLEDNING At lave en helhedsplan for et så karakterfuldt og omfangsrigt byggeri som Elleparken er en stor udfordring og samtidig en opgave som rummer et stort potentiale. Her er der mulighed og behov for at arbejde med alle relevante aspekter: både økonomiske, miljømæssige, sociale, æstetiske, tekniske og energimæssige. Den gode helhedsplan binder alle de forskellige aspekter sammen i én samlet helhedsbetragtning. I dag står vi i en tid, hvor store energibesparelser er nødvendige og vi ved, at eksisterende byggeri generelt står for en stor andel af forbruget. Dette gælder også Elleparken, som rummer talrige byggetekniske løsninger der hver især bidrager til et stort varmetab og dermed stort energiforbrug. Der er brug for løsninger, der kan skabe de besparelser der skal til for, at bebyggelsen kan blive energimæssigt konkurrencedygtig. Helhedsplanens store udfordring ligger altså i på den ene side, at fremtidssikre byggeriet ved en gennemgribende renovering og samtidig respektere de forskelligartede kvaliteter som byggeriet allerede har. Hvordan kan dette lade sig gøre når renoveringen griber ind i elementære og karaktergivende bygningsdele? Hvordan kan man sikre at husets mange kvaliteter ikke går tabt? Og hvordan giver man samtidig byggeriet en ny og stærk identitet? Vi besvarer disse spørgsmål med en bæredygtig strategi. ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED STRATEGI FOR RENOVERING Vi har valgt en strategi der baserer sig på en bæredygtig helhedstanke. Den bæredygtige helhedstanke kan illustreres som en trekant, med de tre aspekter af bæredygtighed, som bør indgå i en samlet helhedsbetragtning af bæredygtig renovering. SOCIAL BÆREDYGTIGHED MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED Høj byggeteknisk kvalitet Lavt vedligehold Rentabilitet Reduceret energiforbrug SOCIAL BÆREDYGTIGHED Mangfoldighed, tilgængelighed & fællesskab Lyse, venlige boliger Holdbar og fl ot patinerende Høj brugsværdi MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED Indeklima Installationer Lyd Regnvand Vedvarende energi 2

3 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN HELE ÅRET, HELE LIVET Elleparken skal i fremtiden kunne tilbyde mangfoldige boliger og kommer derfor til at huse en lang række forskellige mennesker: Små familier, store familier, singler, ældre ægtepar, ældre enlige, studerende, folk i arbejde, folk uden arbejde, folk med handicap og folk uden. Forskellige mennesker har brug for forskellige boliger med forskellige muligheder og funktioner. Hertil kommer at boligen skal være anvendelig og fungere godt hele året rundt. Boligen skal være god både når det er koldt og når det er varmt, når solen skinner og når det regner, når det er mørkt og når det er lyst og altså kort sagt i alle de situationer som de skiftende årstider medfører. Målet med omdannelsen af Elleparken er, at skabe en afdeling der er attraktiv for en bred skare af beboere og som råder over funktionelle og indbydende boliger. Ældre Par Helhedsplanen lægger derfor stor vægt på boligomdannelsen med det synspunkt, at ved en brugsmæssig, rumlig ajourføring af boligerne vil bebyggelsen atter kunne huse en bred beboersammensætning, som det var tilfældet - og intentionen ved opførelsestidspunktet. Lille familie BEBOERE NU OG I FREMTIDEN Kvalitet og variation i boligerne skal således samlet set bidrage til at (gen)skabe en homogen og velfungerende boligbebyggelse, som atter kan danne rammen om et bredt udsnit af befolkningen. Singler Desuden sikrer helhedsplanen en opretning af bebyggelsens fysiske skavanker og udskiftning af nedslidte installationer, samtidig med at der etableres et udbud af ældreegnede boliger og lejligheder med tilgængelighed for handicappede (elevatoradgang) samt som et udbud af moderne familieegnede boliger. HELHEDSTANKEN At tænke i enkeltheder og detaljer er afgørende for at fi nde gode, gennemarbejdede løsninger. Helhedsplanen skal ballancere og skabe overblikket - Hvordan hænger tingene sammen? Hvordan står de i relation til hinanden? Hvad er den røde tråd? Målet er altså at sikre, at de enkelte ideer skaber synergien i et samlet helhedsgreb. Handicappede Unge / studerende Stor familie 3

4 EN HELHEDSPLAN FOR ELLEPARKEN BÆREDYGTIG HELHEDSPLAN Med udgangspunkt i strategien præsenterer vi en bæredygtig helhedsplan, hvor det er tilstræbt at skabe balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Intentionen er således i hovedtræk at skabe løsninger som: tager udgangspunkt i de eksisterende sociale og arkitektoniske kvaliteter og udbygger og forbedrer disse reducerer det høje energiforbrug i huset er grønne og anvender vedvarende energi inviterer til bæredygtig adfærd blandt beboerne udbedrer de nuværende byggeskader og forebygger fremtidige giver lyse og venlige boliger med et godt indeklima er økonomisk forsvarlige og velovervejede har høj teknisk og æstetisk kvalitet og lavt vedligehold er funktionelle og øger brugsværdien nyfortolker husets oprindelige klare arkitektoniske udtryk giver huset en ny identitet gennem arkitektoniske og bæredygtige tiltag minimerer støjniveau på bygningsfacader samt udearealer laver mangfoldige boliger (større målgruppe) giver attraktive og tilgængelige udearealer MANGFOLDIGE ER SOCIALE OG ARKITEKTONISK UDTRYK ARKITEKTONISKE KVALITETER HØJE TEKNISKE, ÆSTETISKE OG FUNKTIONELLE LØSNINGER ØKONOMISKE LØSNINGER GODE BYGGETEKNISKE LØSNINGER VISION GODT INDEKLIMA MILJØBEVISTHED NY IDENTITET LAVERE ENERGIFORBRUG Alt i alt kan ovenstående mål omsættes i en vision for Elleparken: Elleparken kan blive et nutidigt bæredygtigt byggeri, hvor beboerne opfylder en fælles drøm om mere kvalitet i hverdagen. GRØNNE TILTAG FREMTIDSSIKRET HELHEDSLØSNING BÆREDYGTIG ADFÆRD MINDRE TRAFIKSTØJ ATTRAKTIVE OG TILGÆNGELIGE UDEAREALER 4

5 OVERBLIK OVER ELLEPARKEN FAKTA OM ELLEPARKEN BAGGRUND Elleparken ligger i Valby i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Folehaven, der er en stor indfaldsvej til København. Sydsiden er derfor præget af tung trafi k og de deraf følgende støjgener. Mod nord er der boldbaner og et industriområde, der står over for byudvikling til et attraktivt, tæt bykvarter med blandet bolig og erhverv. Afdelingen kommer således til at ligge i forlængelse af et nyt boligområde og det vil være interessant at åbne sig mod nord og koble Elleparken til den kommende bydel. BEBYGGELSEN Elleparken består af 12 længehuse i tre etager, der er placeret rundt om store gårdrum. Den for sin samtid så karakteristiske blanding af vinkel- og stok bebyggelse giver en koncentration af boliger ud mod Bekkergårds Vænge, hvilket medfører relativt stor afstand mellem de blokke, som danner gårdrummene. Bebyggelsesplanen fremtræder således i sin helhed lys og luftig med velorienterede boligblokke med mulighed for velbelyste boliger og potentiale for god relation til de rekreative arealer. PLANFORHOLD OG AREALER (Beskrivelse af matrikulære forhold, matrikler, arealer, servitutter, lokalplan, kommuneplan/ramme, bebyggelsesprocent, højder) FRIAREALER OG FÆLLES FACILITETER Gårdene mellem husene fremstår fortrinsvis som store, åbne græsplæner beplantet sporadisk. En gård har et mindre legeområde, en anden et lille anlæg. Samlet er der en række funktioner i friarealerne, men på grund af størrelsen og den begrænsede variation virker gårdene tomme. Der skal mange børn og aktiviteter til at fylde dem med liv. Opført: / 1960 Antal boliger: 269 Fakta om boligertyper: 1½ vær. og 2 vær m² stk. 2½ vær. og 3 vær m2-71 stk. Fakta om beboere: Beboere i alt: år 8 % år 18 % år 50 % % Husstande uden børn i alt: 88,5 % Husstande med børn i alt: 8,5 % Kilde: Københavns Kommune 2009 Byggemetoden og de anvendte materialer er solide og traditionelle for opgørelsestidspunktet. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BEKKERSGÅRD VÆNGE Lejemål på 1. og 2. etage har altaner, der senere er blevet inddækket, så de fungerer som udestuer. Langs bygningernes syd- og vestfacader er der små private haver. På hjørnet af Folehaven og Gammel Køge Landevej er afdelingens stueetager indrettet for mindre erhverv. Boligerne er på fl ere områder utidssvarende, og Elleparken står overfor store vedligeholdelsesopgaver, som vil medføre huslejestigninger. Begge dele gør det oplagt og muligt at iværksætte tiltag, som styrker afdelingens tilbud og kvaliteter i et større perspektiv RETORTVEJ BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 FOLEHAVEN BLOK B1 GL. KØGELANDEVEJ 5

6 OVERBLIK OVER ELLEPARKEN INFRASTRUKTUR Elleparken ligger i Valby, tæt placeret på Håndværkerbyen, Torveporten og Grønttorvområdet. Boligbebyggelsen er placeret mellem hovedfærdselsåren Gammel Køge Landevej og Folehaven, som er to meget trafi kkerede veje. Disse veje tilføjer et højt støjniveau for området. Trafi kken på Gammel Køge landevej forventes at stige forårsaget af den kommende byudviklingen i Valby. Valbys tidligere industriområder bliver i fremtiden omdannet til attraktive bykvarterer, når Grønttorvet rykker til Høje taastrup. ny ellebjerg st. HOLBÆKMOTERVEJEN sydhavn st. sjælør st. FOLEHAVEN ELLEBJERGVEJ Kilde: map.krak.dk (edited) 6

7 ELLEPARKENS ARKITEKTUR Som eksponent for efterkrigstidens typiske boligbyggeri rummer bebyggelsen mange kvaliteter Bydelen er et typisk eksempel på det europæisk New Town- og naboskabstænkning, fortolket i en dansk tradition. Efterkrigstidens New Town-forestilling var den klart afgrænsede, og på alle måder selvberoende forstad helst omgivet af åben natur selvforsynende med institutioner, butikker og gerne arbejdspladser. Naboskabstankegangen anbefalede geografi sk og social overskuelighed - som i en mindre by med byliv og fællesskab centreret omkring torv og andre offentlige manifestationer. Det tidstypiske og helstøbte er bebyggelsens styrke, men måske også dens begrænsning, set i lyset af de krav, der i dag stilles til den gode by, bebyggelse og bolig. Med baggrund i en stærkt forøget mobilitet såvel fysisk og socialt som mentalt er idealet om den afgrænsede forstads by og det nære by fællesskab blevet afl øst af en forestilling om hele forstaden eller by regionen som den enkeltes naboskab. Det nære, tætte og sociale miljø i den afgrænsede bebyggelse har tabt betydning i forhold til storbyens sociale netværk og den globale landsby. Og her må også Ellebjerg prøve at følge med. Det samme kan siges om bebyggelsens- og boligernes behov for en opgradering. På den ene side er det svært at røre ved et så typisk dansk efter-krigs byggeri, på den anden side må der gøres noget ved bebyggelsens begrænsninger. Denne konfl ikt mellem bevarelse og fornyelse søger helhedsplanen at løse med en fornyelsesstrategi, der lægger vægten lige så meget på at addere nye komponenter til bebyggelsen, som på at bygge den om. På den måde kan bebyggelsen fastholde sin oprindelige byarkitektoniske karakter, og måske ligefrem profi leres tydeligere af kontrasten til det nye. De bebyggelses- og landskabsmæssige tiltag åbner den lidt indadvendte og afsondrede bydel, og formidler kontakten til det omkringliggende by- og landskab samt internt til Grønttorvets nye bymidte - samtidig med at de integrerer nye funktioner og differentierer anvendelses- og oplevelsesmulighederne. Havefacader med karnapper, A-Blok Ankomstsiden, B-Blok Havemure og karnapper ved Folehaven, C-Blokke 7

8 ELLEPARKENS ARKITEKTUR MATERIALER, FARVER OG OVERFLADER De gule teglstensfacader og røde tegltage giver sammen med grønne hække, græsfl ader og beplantning i øvrigt et solidt og gedigent indtryk af en typisk dansk bebyggelse i robuste materialer. Slidte og udskiftningstrængende overfl ader er naturligt efter 60 år, men materialerne patinerer smukt i modsætning til de senere tilføjelser af altaninddækninger og vinduer med plastik karme og rammer. Teglstensfacaderne rummer ligefremme men fi ne detaljeringer stik og forsætninger og kniber man øjnene sammen og ser hen over slid og forfald fremstår bebyggelsens grundelementer og farveholdning med stor styrke og kvalitet. De senere altaninddækninger er naturligvis forståelige valg ikke mindst under hensyntagen til det i årenes løb stigende trafi k- og støjniveau fra Folehaven, men har bidraget til en øget adskillelse mellem boligernes interiører og de grønne fællesarealer. Tilsvarende vil det være muligt at ændre på vinduesformater i både indgangs- og havefacader og dermed både kunne tilgodese forøget dagslyskvalitet i boligerne (f.eks. i forbindelse med boligsammenlægninger) samt forbedret facadetematik og proportionering. Farvepalette Teglfacade Karnapper Havefacade Opgangsdør Vinduesdetaljer 8

9 ELLEPARKENS LANDSKAB Store fl ader Karakterfuld beplantning Parkkarakter Stor skala Få intime opholdsmuligheder Et rum at betragte, snarere end et rum at indtage. 9

10 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN 10

11 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN BYGGETEKNISKE UDFORDRINGER FACADE Varmetab gennem facader Kuldebro ved altandæk Skimmelsvamp i vinduesbrystninger Vinduer med lav isoleringsværdi - er udgået af produktion TAG Tagbelægning er nedslidt og skal udskiftes VENTILATION Manglende mekanisk ventilation i køkken og bad INDSTALLATIONER Afl øb og kloaker skal udskiftes El-installationer skal udskiftes Varmeanlæg og stigstrenge skal udskiftes Brugsvandsinstallationer skal udskiftes Manglende mekanisk ventilation i køkken og bad Vinduer udgået Varmetab gennem facade Skimmelsvamp i vinduesbrystninger Nedslidt tagbelægning Udtjente installationer Kuldebro ved altandæk Varmetab gennem kælder 11

12 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN MANGFOLDIGE ER Elleparken rummer udelukkende 2- og 3-værelses lejligheder. Mangel på større familieboliger Mangel på ungdomsboliger Mangel på tilgængelige boliger Mangel på fælleshus 3V 4V 2V 2V 3V 5V Ungdomsboliger Tilgængelige boliger 12

13 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN TRAFIKSTØJ Udearealer og bygningsfacader i Elleparken er voldsomt støjbelastet af trafi k især fra Folehaven, men også i nogen grad fra Retrovej og Gammel Køge Landevej. 75 db ved facaden max. 65 db ved facaden ER FOLEHAVEN FOLEHAVEN db i udendørs opholdsarealer max. 55 db i udendørs opholdsarealer GÅRDHAVE FOLEHAVEN GÅRDHAVE FOLEHAVEN GÅRDHAVER 13

14 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN UDEAREALER STØJPLAGEDE OPHOLDSAREALER MANGLENDE TILGÆNGELIGHED FÅ INTIME OPHOLDSMULIGHEDER FÅ AKTIVITETSMULIGHEDER GODE STORE UDEAREALER MULIGHED FOR AT SKABE GODE OPHOLDSNICHER MULIGHED FOR AT OPTIMERE TILGÆNGELIGHEDEN TIL DE GRØNNE AREALER MULIGHED FOR AT TILFØJE FLERE AKTIVITETS- OG LEGEMULIGHEDER 14

15 UDFORDRINGER OG POTENTIALER I ELLEPARKEN BYDELEN Uddannelse, publikumsorienteret erhverv Detailhandel Boliger Instituition Elleparken Brugtvognsforhandler Boliger ISOLERET BEBYGGELSE Bebyggelsen ligger som en eklave omgivet af store befærdede trafi kårer, samt et erhvervsområde. Lokalmiljøet fi ndes primært indenfor bebyggelsen, hvorfor den kan virke isoleret. INTEGRATION MED LOKALOMRÅDET Elleparken ligger i et område hvor der i fremtiden er planlagt store byudviklingsprojekter. Der findes derfor et stort potentiale i, at få Elleparken forankret i de de nye udviklingsområder. 15

16 BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 MANGFOLDIGE ER BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 HELHEDSTANKEN 16 SAMMENKOBLING MED NY GRØNTORVS BYDEL DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ FRA FOLEHAVEN POTENTIALE FOR ELLEPARKEN NY ATTRAKTIV GADE NYE ATTRAKTIVE GÅRDHAVER RENOVERING AF UDTJENTE BYGNINGSDELE

17 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ 17

18 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ STØJNIVEAU I ELLEPARKEN Figuren nedenfor viser den beregnede trafi kstøjbelastning. På kortet er det områderne i grønne nuancer der har et tilfredsstillende lavt støjniveau, og alle øvrige områder der har et utilfredsstillende højt støjniveau. [Støjhandlingsplan for Folehaven, 2005] 18

19 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM KLIMAZONE + STØJSKÆRM En rumlig klimazone fungerer som værn mod trafi kstøj fra Folehaven, både for boliger og gårdhaver. Boligerne får tilført et nyt, slankt rum uden på bygningen, og mellem bygningerne udvides støjskærmen til fælles væksthuse/ orangeri. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 NY KLIMAZONE SOM STØJSKÆRM FOLEHAVEN 19

20 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Reference billeder Middelhavsklima i Danmark, Dome of Visions. Væksthus tilbygninger, Boréal, Greenhouse Housing Project. Klatre planter på afskærmning, Kontorbyggeri, Goodwill Distributor, Bangkok. Glasindækket klimazone. Nanjing Eco Housing Project, Kina Overdækket atrium, Alterra Institute for Environmental Research, Wageningen, Holland Påbygget glasfacade danner klimazone uden på boligerne. Økohuse, Skejby Facadestruktur af træ og glas, Pisek City Forest Administration, Chezch Republic. Plantevæg Europæisk Miljøargentur, København 20

21 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Oversigtsillustration 21

22 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Set fra Folehaven 22

23 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Et nyt rum i facaden Altaner i klimazone 23

24 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM Væksthus på 3 etager lukker af mod gårdhaver Opgangstrappe indlagt i væksthus 24

25 DÆMPNING AF TRAFFIKSTØJ KLIMAZONE - STØJSKÆRM FACADEN Etagedæk fremhæves Forbandtlignende inddeling Uafhængig af etagedæk Faste/mobil solafskærmning 25

26 UDEAREALER 26

27 BLOK A1 27 BLOK B1 BLOK A2 BLOK C1 BLOK B2 BLOK A4 BLOK A3 legeplads plæne regnvandssø BLOK B3 BLOK C3 BLOK C2 BLOK B4 BLOK A5 regnvandssø plæne regnvandssø regnvandsgrøft leg bænke regnvandssø ophold grillplads plæne regnvandsgrøft haver regnvandssø nicher i græsset lysthus leg regnvandsgrøft legegade småbørn legegade haver haver haver haver bro legegade småbørn haver bro picnic plantebed bro MARKERING AF PLANUDSNIT plantebed bænke boldspil plantebed boldspil haver legegade småbørn haver HELHEDSPLAN

28 PLANUDSNIT Boldbane Parkering 5 stk Hæk Hæk 28

29 NY BEKKERGÅRDS VÆNGE 29

30 GRÆSPLÆNE PLANTEBED REGNVANDSOPSAMLING 30

31 GÅRDHAVERNE 31

32 PARKERING 3 P 10 P 10 P 10 P 14 P 6 P 7 P 6 P 16 P 32 P 9 P 18 P 6 P 17 P 3 P NUVÆRENDE ANTAL PARKERINGSPLADSER: 137 STK IALT (+ 30 GARAGER) 10 P UDLÆG 8 P UDLÆG 8 P 10 P 12 P UDLÆG 3 P 5 P 5 P 5 P 5 P 32 P 12 P 12 P 12 P 12 P FERMTIDIG ANTAL PARKERINGSPLADSER: 117 STK + 30 P-UDLÆG CYKELPARKERING V INDGANGE: 150 stk 32

33 MANGFOLDIGE ER 33

34 MANGFOLDIGE ER PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING 2 ETAGER EKSIST. EKSIST. Tilgængelige boliger Der indbygges elevatorer. Tagrum udnyttes til nye boliger. Vertikal boligsammenlægning Tagrum inddrages i boligareal. Tagboliger i 2 etager. Horisontal boligsammenlægning Eksisterende etageskel bevares. Uudnyttet tagrum bevares. A B C 34

35 MANGFOLDIGE ER BLOK A - EKSISTERENDE FORHOLD EKSISTERENDE FORHOLD 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER 2 VÆRELSER 3 VÆRELSER 2 VÆRELSER 3 VÆRELSER 3 VÆRELSER [62 m2] [60 m2] [69 m2] [60 m2] [70 m2] [76 m2] 35

36 MANGFOLDIGE ER BLOK A - TILGÆNGELIGE ER NYE KARNAPPER OG ALTANER 2 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage TILGÆNGELIGE ER NYE LEJLIGHEDER PÅ 3. SAL 4 Lejligheder per etage Efterisolering Indgang stueetage 3 VÆRELSER [102 m2] 3 VÆRELSER [90 m2] 3 VÆRELSER [94 m2] 3 VÆRELSER [101 m2] 36

37 MANGFOLDIGE ER BLOK B - EKSISTERENDE FORHOLD NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage EKSISTERENDE FORHOLD 12 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [61 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 37

38 MANGFOLDIGE ER BLOK B - EKSISTERENDE FORHOLD NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage EKSISTERENDE FORHOLD 12 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 2 VÆRELSER [56 m2] 2 VÆRELSER [57m2] 3 VÆRELSER [71 m2] 38

39 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage Efterisolering 3 VÆRELSER [97 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 2.sal Planudsnit 39

40 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage Efterisolering 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [115 m2] 2.sal Planudsnit 40

41 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 3 VÆRELSER [97 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] Tagetage Planudsnit 41

42 MANGFOLDIGE ER BLOK B - VERTIKAL SAMMENLÆGNING NB: ILLUSTRERET OVER 2 SIDER 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 12 Lejligheder per etage VERTIKAL SAMMENLÆGNING TAGER I 2 ETAGER 12 Lejligheder per etage 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [103 m2] 4 VÆRELSER [101 m2] 4 VÆRELSER [115 m2] Tagetage Planudsnit 42

43 MANGFOLDIGE ER BLOK B - TILGÆNGELIG ER I GAVL MOD ORANGERI FORSLAG A Åbent køkken FORSLAG B Lukket køkken og entré 2 VÆRELSER 76 m2 + fællesarealer 2 VÆRELSER 76 m2 + fællesarealer 43

44 MANGFOLDIGE ER BLOK C - EKSISTERENDE FORHOLD EKSISTERENDE FORHOLD 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 6 Lejligheder per etage 2 VÆRELSER [59 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 3 VÆRELSER [66 m2] 2 VÆRELSER [57 m2] 3 VÆRELSER [67 m2] 2 VÆRELSER [60 m2] 44

45 MANGFOLDIGE ER BLOK C - OMBYGNING AF KØKKEN OG BAD HORISONTAL SAMMENLÆGNING 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage 4 Lejligheder per etage Altan Altan Altan Altan Altan Altan Altan Glasfacade - Støjskærm 3 VÆRELSER [ca. 100 m2] 4 VÆRELSER [ca. 115 m2] 4 VÆRELSER [ca. 115 m2] 3 VÆRELSER [ca. 100 m2] 45

46 MANGFOLDIGE ER BLOK C - FRIENDS ER (UNGDOMSER) HORISONTAL SAMMENLÆGNING 3 Lejligheder per etage 3 Lejligheder per etage 3 Lejligheder per etage Altan Altan Altan Altan Altan Altan Altan Glasfacade - Støjskærm 5 VÆRELSER [ca. 125 m2] 5 VÆRELSER [ca. 125 m2] 6 VÆRELSER [ca. 135 m2] 4 BEBOERE 4 BEBOERE 4 BEBOERE 46

47 LEJLIGHEDSFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD BLOK A BLOK B BLOK C LEJLIGHEDSTYPER 5 blokke 4 blokke 3 blokke 2 værelser: 199 stk 3 værelser: 71 stk 6 ER 12 ER 6 ER Total: 270 stk 6 ER 6 ER 12 ER 12 ER 6 ER 6 ER Boligareal samlet ca m² Eksisterende lejlighedsfordeling Eksisterende lejlighedsfordeling Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: 2v 9 stk. 3v 9 stk. Per blok: 2v 33 stk. 3v 3 stk. Per blok: 2v 12 stk. 3v 6 stk. BLOK A5 BLOK A4 BLOK A3 BLOK A2 BLOK A1 BLOK B4 BLOK B3 BLOK B2 BLOK B1 BLOK C3 BLOK C2 BLOK C1 47

48 LEJLIGHEDSFORDELING FREMTIDIGT SCENARIE BLOK A 1 blok 6 ER 4 blokke 2 ER 4 ER BLOK B 1 blok 12 ER 3 blokke 12 ER BLOK C 2 blokke 4 ER 1 blok 3 ER Tilgængelighedsboliger Blok A 24 Blok B 6 Blok C, friends boliger 3 Blok C, alm. boliger 9 Sum 42 6 ER BUTIK Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: 2v 6 stk. 3v 6 stk. 4 ER 4 ER Tilgængelige boliger Per blok: 3v 6 stk. 3v (tilg.) 6 stk. 4v (tilg.) 2 stk. 12 ER Eksisterende lejlighedsfordeling Per blok: BUTIK 2v 22 stk. 3v 2 stk. 2v 3v 4v 5v 12 ER 12 ER Vertikal sammenlægning Per blok: 22 stk. 2 stk. 10 stk. 2 stk. 4 ER 4 ER Horisontal sammenlægning Per blok: 3v 6 stk. 4v 6 stk. 3 ER 3 ER Friends boliger (Ungdomsbolig) Per blok: 6v 6 stk. Lejlighedssammenlægninger Blok A 24 Blok C, friends 6 Blok C, alm. boliger 15 Sum 45 Sum tilgængelige / sammenlagte boliger 87 Andel af nuværende boliger som LBF giver støtte til: 33% af 270 eksist. boliger 89 LEJLIGHEDSTYPER 2 værelser 94 stk. 3 værelser 74 stk. 4 værelser 50 stk. 5 værelser 6 stk. Friendsboliger 9 stk. (4 beboere per lejlighed) Total: 233 stk. m/ friendsbolig 260 stk. BLOK A5 BLOK B4 BLOK A4 BLOK C3 BLOK B3 BLOK A3 BLOK C2 BLOK B2 BLOK A2 BLOK C1 BLOK B1 BLOK A1 Moderniserede lejligheder Blok A 12 Blok B, kun moderniseret 90 Blok B, moderniseret og udvidelse af lejlighed i tagrum 36 Sum 138 Tilgængelige nye boliger Blok A, tagboliger 8 Total antal fremtidige boliger

49 FÆLLES BEBOERHUS FÆLLESHUS / BEBOERHUS Tanken er, at et beboerhus i fremtiden kan fungere i fællesskab med de nye Valby Gårdhave Huse, KAB, som kommer til at ligge på Grøntorvsgrunden lige nord for blok A1 og A2. Det er oplagt at bruge fælleshuset til netop at binde bebyggelsen sammen og til at nedbryde den fysiske og mentale barriere som hegn og evt. niveauspring repræsenterer. Når fælleshuset funktionsprogram skal sammensættes er det vigtigt at tænke på alle beboernes behov - hele året rundt. Det kunne til eksempel være: Grønne rum: Urtehave, køkkenhave, blomsterbede, slyngplanter, grønne vægge Madlavning: Udekøkken, industrikøkken, bålplads Sociale aktiviteter: Fødselsdage, barnedåb, konfi rmation, bryllup, beboermøder Fysiske aktiviteter: Boldspil, skateboard, yoga, zumba, klatring Kreative aktiviteter: Systue, hobbyrum, togbane, cykelværksted, lektieklub m.m. Alternativt kunne et af bebyggelsens fællesvaskerier placeres her og således være med til at skabe daglig aktivitet i huset. Et oplagt mødested for beboerne. GRØNNE RUM MADLAVNING SOCIALE AKTIVITETER FYSISKE AKTIVITETER KREATIVE AKTIVITETER 49

50 ELLEPARKENS FACADER 50

51 ELLEPARKENS FACADER UDVENDIG EFTERISOLERING Facadeudsnit, Blok A, ankomstsiden KERAMISK PLADE KOMPOSITPLADE FACADEPUDS SKALMUR Keramisk facadebeklædning med vertikal orientering. Facadekomposition i horisontal orientering. Facadepartier med trælister binder vinduerne sammen til vinduesbånd. Facadepuds. Facadepartier med trælister sammenkæder vinduerne og skaber en livlig facade. Skalmur med facaderecesser og ny vinduesstørrelse 51

52 ELLEPARKENS FACADER A BLOK Nye karnapper indækker eksisterende altandæk og fjerner derved kuldebroen. Nye altaner. Facade Blok A Indgang stueetage Planudsnit Blok A 52

53 ELLEPARKENS FACADER B BLOK Nye karnapper inddækker eksisterende altandæk og fjerner derved kulbroen. Nye altaner. Facadeudsnit Blok B Planudsnit Blok B 53

54 FORELØBIGT IDÉKATALOG

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY

MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY 71345 MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY 71345 1 2 KAN MAN SKABE ET LOKALSAMFUND? 71345 INDHOLD Indledning 03 Der er brug for et analyseværktøj, der er baseret på en gængs bæredygtighedsmodel,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april 2015 1 2 Albertslund byudviking - 2014 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012 Idékatalog Levende tagflader Frederiksberg Kommune - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 1 1 2. MAJ 2012 Idékataloget er udarbejdet af Frederiksberg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard,

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009

GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 1 GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafi sk tilrettelæggelse: Hausenberg APS Illustrationer

Læs mere

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009 akb lyngby fortunbyen, juni 2009 borgmesterens forord yngby Udarbejdet af Boligselskabet AKB, Lyngby, juni 2009 Trykt i 1.500 eksemplarer Layout og tekst af Triarc A/S Arkitekter samt IDEAS Aps Trykkeri:

Læs mere

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder SKØRPING MIDTBYPLAN Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder Midtbyplanen er udarbejdet af COWI, Plan udvikling og trafik i samarbejde med Rebild Kommune 2 Tekst og layout: COWI A/S Juni 2013 INDHOLD

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere