K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)"

Transkript

1 K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager] (i det følgende kaldet leverandøren) om Facilitator for Hav- og fiskerifonden EHFF.

2 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Opgavens overordnede karakter og baggrund Krav til ydelsen Samarbejdsorganisation Forsikring Ændringer i kontraktperioden Kontrol Informationspligt Overholdelse af forvaltningsretlige regler, herunder regler om habilitet Videresendelse af klager Priser, prisregulering og fakturering Gebyrer Mangler Forsinkelse Bod Force majeure Erstatning Underleverandører Stedlig kompetence og retsgrundlag Sagkyndig beslutning om berettigelsen til at holde betalinger tilbage m.v Syn og skøn Tavshedspligt Ophør, opsigelse m.v Overdragelse Forbehold Underskrifter Side 1 af 16

3 Bilagsfortegnelse: Bilag 1. Bilag 2. CSR krav Opgavebeskrivelse Bilag 2A. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Kravspecifikation og tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Erklæringer om udelukkelses grunde Erklæringer om ubetalt forfalden gæld Erklæringer om arbejdspladsforhold Erklæringer om tavshedspligt Side 2 af 16

4 1. Definitioner Der er ikke angivet definitioner. 2. Opgavens overordnede karakter og baggrund Denne kontrakt omhandler: NaturErhvervstyrelsen ønsker at etablere en funktion som Facilitator for det danske hav- og fiskerifondsprogram Facilitatoren skal informere og rådgive om fiskerifondsprogrammet og dets støttemuligheder inden for: - akvakultur - kystfiskeri - havnefaciliteter for mindre fiskerfartøjer og havbrug - lokale aktionsgrupper (LAG/FLAG) - netværk - udvikling af forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter Denne kontrakt fastlægger de nærmere vilkår, hvorunder Leverandøren over for Ordregiver til enhver tid forpligter sig til at levere efter den til aftalen relevante kravspecifikation. Denne kontrakt regulerer en række købe- og aftaleretslige vilkår mellem parterne. Hvor der ikke i kontrakten specifikt er afveget fra den til enhver tid gældende danske købe- og/eller aftalelov, gælder disse udfyldende. 3. Krav til ydelsen Leverandøren skal levere efter den relevante kravspecifikation, og i henhold til de krav, der følger af nærværende kontrakt med bilag. Ved sin udførelse af kontrakten skal Leverandøren endvidere overholde al den til enhver tid gældende lovgivning. Også selv om disse måtte blive ajourført eller ændret under kontraktens løbetid. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte er ikke alene begrænset til lovgivning, bestemmelser og instrukser som snævert vedrører opgaven som Facilitator for Hav- og fiskerifonden EHFF, men gælder også for al anden lovgivning med relevans for opfyldelsen af kontrakten, herunder eksempelvis den til enhver tid gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning m.v. samt sundheds- og sikkerhedsforskrifter m.v. Side 3 af 16

5 Stk. 3. Ved uoverensstemmelser mellem kontrakten og bilagene går kontrakten forud for bilagene. Ved uoverensstemmelse mellem de enkelte bilag går bilag med laveste nummerering forud for forud for bilag med højere nummerering. Stk. 4. Leverandøren kan ikke påberåbe sig indholdet af bilag 3 som begrundelse for, at krav m.v. i bilag 1 og 2 ikke opfyldes. I det omfang leverandøren i bilag 3 har tilbudt bedre vilkår, end krævet i bilag 2 og kravene (MK og K) anført i bilag 3, er ordregiver berettiget til at påberåbe sig disse bedre vilkår. 4. Samarbejdsorganisation Der nedsættes senest 1 måned efter kontraktens underskrivelse en styregruppe til løbende dialog og opfølgning vedrørende aftalen. Stk. 2. Ordregiver og Leverandøren udpeger hver en repræsentant. Disse er fødte medlemmer af styregruppen. På første styregruppemøde træffes aftale om gruppens eventuelt øvrige bemanding, forretningsorden, referat, mødefrekvens m.v. Som udgangspunkt afholdes styregruppemøde minimum to gange årligt og forventeligt hyppigere i begyndelsen af kontraktperioden. Aftale om møder og frekvens kan aftales mellem parterne, Leverandøren er forpligtet til uden yderligere omkostning at deltage i styregruppemøde to gange årligt. 5. Forsikring Leverandøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at være dækket af en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr ,00 for tingsskade og på minimum kr ,00 for personskade. ordregiver kan når som helst forlange dokumentation for, at Leverandøren opfylder denne forpligtelse. Side 4 af 16

6 6. Ændringer i kontraktperioden Leverandøren er af Ordregiver gjort opmærksom på, at det i kontraktens løbetid må forventes, at krav til opgaveløsning kan blive ændret. Eventuelle ændringer vil foregå indenfor rammer der kan rummes af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts I tilfælde af, at lovgivning, bestemmelser eller lign. på aftalens område ajourføres eller ændres må parterne tåle. Ordregiver kan inden for kontraktperioden forlange ændringer af den leverede ydelse, når disse ændringer udspringer af ajourført eller ændret lovgivning eller ajourførte eller ændrede bestemmelser eller instrukser, herunder også instrukser og bestemmelser indenfor myndighedens eget område. Stk. 2. Ordregiver kan kræve ændringer gennemført inden for de i lovgivningen givne frister eller inden for de i bestemmelserne eller instrukserne givne frister eller inden for en rimelig frist fastsat af Ordregiver. Stk. 3. Såfremt ordregiver kræver ændringer i medfør af stk. 1, har Leverandøren ret til at levere de ændrede ydelser, medmindre Ordregiver påviser særlige forhold, der sagligt kan begrunde, at Ordregiver lader andre levere den eller de ændrede ydelser. Stk. 4. Såfremt en ændring, jf. stk. 1, medfører en forøgelse af Leverandørens omkostninger, opreguleres betalingen med et beløb svarende til de dokumenterede øgede omkostninger. Bevirker ændringen efter stk. 1 en reduktion af Leverandørens omkostninger, nedreguleres betalingen med et beløb svarende til størrelsen af de sparede omkostninger. Sammen med at Ordregiver udsender meddelelse om, at ydelsen ændres, jf. stk. 1, udsendes spørgsmål om, hvorvidt det vil medføre en ændring i Leverandørens omkostninger. Er dette tilfældet, vender Leverandøren tilbage herom senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget. Stk. 5. Såfremt ændringer i lovgivning, bestemmelser eller instrukser medfører væsentlige ændringer af den ydelse, der skal leveres, er begge parter frit stillet med hensyn til, om de ønsker Side 5 af 16

7 at fortsætte kontrakten. Såfremt Ordregiver ikke ønsker at fortsætte kontrakten, kan opsigelse ske til det tidspunkt, hvor de nye, væsentlige ændringer træder i kraft. Såfremt Leverandøren ønsker at opsige kontrakten, kan det ske med 6 måneders varsel eller til det tidspunkt, hvor de nye ændringer træder i kraft. Såfremt der sker opsigelse med begrundelse i væsentlige ændringer af ydelsen hidrørende fra ændringer i lovgivning, bestemmelser eller instrukser, kan ingen af parterne gøre krav mod hinanden i anledning af en sådan opsigelse. Stk. 6. I alle tilfælde, hvor der sker ændringer i den ydelse, der skal leveres - og dette medfører ændringer for priserne, jf. bilag 3 - skal der indgås et skriftligt aftaletillæg herom, som underskrives af begge parter. 7. Kontrol Ordregiver kan til hver en tid føre kontrol med Leverandørens opfyldelse af aftalen. Stk. 2. Kontrol fra Ordregivers side fritager ikke Leverandøren fra selv at føre kontrol og sørge for rigtig opfyldelse af aftalen. 8. Informationspligt Leverandøren skal både på eget initiativ og efter anmodning fra Ordregiver videregive enhver oplysning til Ordregiver, som Leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for Ordregiver, og som er relevant for, at Ordregiver kan varetage sine forpligtelser som offentlig myndighed. Stk. 2. Leverandøren skal videregive oplysninger efter stk. 1, snarest efter at de er kommet til Leverandørens kendskab, eller snarest efter at Ordregiver har anmodet herom. Ordregiver kan fastsætte en frist for Leverandørens videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt af hensyn til Ordregivers offentligretlige forpligtelser. Side 6 af 16

8 Stk. 3. Ordregiver skal snarest efter, at der sker forandringer eller væsentlige forandringer i lovgivningen, eller der sker forandringer eller væsentlige forandringer i de forvaltningsretlige regler med relevans for nærværende aftale, orientere Leverandøren herom. Denne orientering skal så vidt muligt indeholde oplysning om, hvorvidt forandringerne eller de væsentlige forandringer vil medføre ændringer i den ydelse, der fremover skal leveres, eller om rammekontrakten ved væsentlige forandringer opsiges. Stk. 4. En kontraktspart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, jf , har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontraktspart begrundet meddelelse herom. 9. Overholdelse af forvaltningsretlige regler, herunder regler om habilitet Leverandøren eller dennes ansatte må ikke hverken på privat basis eller i forretningsøjemed levere eller tilbyde ydelser, direkte til ansatte i ordregivers virksomhed. Stk. 2. Leverandøren skal løbende give Ordregiver oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som Leverandøren bliver bekendt med. Ordregiver kan stille krav til detaljeringsgrad og dokumentation af oplysninger. Stk. 3. Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb. 10. Videresendelse af klager Leverandøren skal til Ordregivers repræsentant i styregruppen videresende klager over Leverandørens varetagelse af opgaven. Stk. 2. Leverandøren skal videresende de klager, der er omfattet af stk. 1, snarest efter, at Leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Side 7 af 16

9 11. Priser, prisregulering og fakturering Leverandøren fakturerer Ordregiver på baggrund af bilag 3 Kravspecifikation og tilbudsgivers løsningsbeskrivelse. Priserne opgivet i bilag 3 inkluderer det honorar, som Leverandøren beregner sig for løsning af opgaven som Facilitator for Hav- og fiskerifonden EHFF. Alle Leverandørens følgeomkostninger til leverancer omfattet af denne aftale for eksempel transport refunderes på baggrund af billet eller kørebog, ved kørebog refunderes der med statens lave takst for kørepenge relateret til arbejdet som Facilitator for Hav- og fiskerifonden EHFF, rimelige dokumenterede udgifter til overnatning, samt kontorhold, mødeafholdelse og lign. lønninger, gebyrer, tilsyn m.v. Har Leverandøren yderligere omkostninger, som Leverandøren ønsker refunderet af Ordregiver, skal Ordregiver kontaktes med henblik på afklaring om udgiften kan dækkes. Afklaring skal ske inden udgiften afholdes. Som hovedregel refunderer ordregiver efter reglerne om udgifter til tjenesterejser. Stk. 2. Priserne for honoraret reguleres i kontraktperioden 1 gang årligt (første gang 1. september 2015 og herefter pr. 1. september i kontraktperioden) i overensstemmelse med ændringerne i ILON 3, årlig ændring i timesatsfortjenesten fra den private sektor MA rådgivning m.v offentliggjort af Danmarks statistik. Basis for beregningen er prisen på udgangstidspunktet september prisen på udgangstidspunktet er sat til indeks 100. Disse priser bliver herefter reguleret med det offentliggjorte indekstal 1 gange årligt 1. september. I denne kontrakt tages udgangspunkt i det pr. 1. september 2014 offentliggjorte indeks. Leverandørens priser, jf. bilag 3, sættes således i reguleringsmæssig sammenhæng lig med indeks pr. 1. september Stk. 3. Samtlige faktureringer fra Leverandøren skal være ledsaget af en fyldestgørende angivelse af den eller de leverede ydelser under aftalen Til dokumentation af de givne oplysninger kan Ordregiver på et hvilket som helst tidspunkt forlange at få forelagt dokumentation for Ordregivers bestilling. Betalingsfristen efter modtagelse af fyldestgørende faktura er 30 dage. Side 8 af 16

10 Stk.4. Leverandøren fakturerer alle sine ydelser over for Ordregiver elektronisk i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer med tilhørende bekendtgørelser. Betalingsfristen på 30 dage kan tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor ydelsen faktisk er leveret og fyldestgørende faktura er tilsendt Ordregiver i elektronisk form. Stk. 5. Hvis der mellem kontraktsparterne er uenighed om betalingen, herunder Ordregivers adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i Leverandørens betalingskrav, finder reglerne om sagkyndig beslutning, jf. 20, anvendelse, hvis en kontraktspart begærer det. Stk. 6. Ved manglende rettidig betaling skal Leverandøren rykke for betaling med en ny betalingsfrist på 14 dage. Såfremt der heller ikke efter 14 dages-fristens udløb er sket betaling, kan Leverandøren efter et varsel på yderligere 8 dage standse sine leveringer. Varsling om leveringsstop skal fremsendes til ordregivers repræsentant i styregruppen, og 8 dages-fristen regnes fra varslingsskrivelsens afsendelse. Standsningsretten ophører straks, når Ordregiver kan dokumentere, at betaling er iværksat ved f.eks. fremlæggelse af kontoudskrift el.lign. Ved berettiget standsning på mere end 30 dage kan Leverandøren betragte den manglende betaling som væsentlig misligholdelse. 12. Gebyrer Alle relevante gebyrer som Leverandøren måtte være pligtig at betale jf. gældende lovgivning mv. er Ordregiver uvedkommende. 13. Mangler Der foreligger mangler ved den leverede ydelse, såfremt den ikke er udført og leveret i overensstemmelse med de beskrivelser og krav, der er givet i kontrakten med bilag og evt. tillæg til kontrakten, eller i øvrigt ikke er i overensstemmelse med, hvad Ordregiver med føje kunne forvente. Side 9 af 16

11 Stk. 2. Leverandøren har på Ordregivers anmodning pligt til at afhjælpe påpegede mangler hurtigst muligt. Det er samtidig Leverandørens ret at foretage afhjælpning af påpegede mangler. Såfremt afhjælpning ikke er mulig, eller leverandøren forgæves har forsøgt at afhjælpe manglen, kan Ordregiver vælge i stedet at kræve et forholdsmæssigt afslag i vederlaget til Leverandøren. Det forholdsmæssige afslag fastsættes under hensyntagen til de udgifter, som ordregiver har måttet afholde til udbedring af manglen. Såfremt mangelfuld opfyldelse af kontrakten har medført et tab for Ordregiver kan ordregiver i tillæg til afhjælpning og forholdsmæssigt afslag kræve erstatning for det lidte tab. Stk. 3. Ordregiver kan hæve kontrakten og kræve erstatning, såfremt der forekommer væsentlige mangler, som ikke afhjælpes af Leverandøren inden rimelig tid efter, at manglen er blevet påpeget over for Leverandøren. I bedømmelse af manglens væsentlighed indgår manglens karakter, risiko for gentagelse, manglens betydning for Ordregiver, og ordregivers evt. offentligretlige forpligtelser til at udføre sine myndighedsopgaver samt omstændighederne i øvrigt. Følgende forhold vil dog altid blive anset som væsentlige mangler: Gentagen tilsidesættelse af indholdet i denne aftale med bilag. At der gentagne gange ikke er foretaget opfølgning på mangler påtalt af Ordregiver. At der gentagne gange er udvist manglende vilje til at medvirke til belysning af problemstillinger eller mulige klager i forbindelse med leverancer efter kontrakten med tilhørende bilag. Stk. 4. Herudover vil det forhold, at Leverandøren bliver insolvent, går i betalingsstandsning eller går konkurs eller ikke kan opretholde sin erhvervsansvarsforsikring, også medføre, at kontrakten anses for væsentligt misligholdt med ret til at hæve og kræve erstatning fra Ordregivers side. 14. Forsinkelse Der foreligger forsinkelse med den leverede ydelse, såfremt levering ikke er udført inden for de tidsfrister, der er givet i kontrakten med bilag, herunder særlig bilag 2, og evt. tillæg til Side 10 af 16

12 kontrakten, eller i øvrigt ikke er udført inden for den tidsramme, som Ordregiver med føje kunne forvente. Stk. 2. Leverandøren har på Ordregivers anmodning pligt til hurtigst muligt at efterlevere ved påpeget forsinkelse. Det er samtidig Leverandørens ret at foretage efterlevering ved påpeget forsinkelse. Såfremt efterlevering ikke er mulig, eller Leverandøren forgæves har forsøgt at foretage efterlevering, kan Ordregiver vælge i stedet at kræve et forholdsmæssigt afslag i vederlaget til Leverandøren. Det forholdsmæssige afslag fastsættes under hensyntagen til de udgifter, som Ordregiver har måttet afholde til at foretage eventuelt dækningskøb eller har haft som følge af en efterlevering. Såfremt forsinket levering af ydelser i henhold til kontrakten har medført et tab for Ordregiver, kan ordregiver i tillæg til efterlevering og forholdsmæssigt afslag kræve erstatning for det lidte tab. Stk. 3. Ordregiver kan hæve kontrakten og kræve erstatning, såfremt der forekommer væsentlig forsinkelse, som ikke dækkes ved efterlevering af Leverandøren inden rimelig tid efter, at forsinkelsen er blevet påpeget over for Leverandøren. I bedømmelse af forsinkelsens væsentlighed indgår forsinkelsens karakter, risiko for gentagelse, forsinkelsens betydning Ordregiver, og Ordregiver evt. offentligretlige forpligtelser til at sørge for serviceydelsens rettidige levering til rekvirenterne samt omstændighederne i øvrigt. Følgende forhold vil dog altid blive anset som væsentlig forsinkelse: At leverancer eller ydelser i øvrigt under kontrakten med tilhørende bilag gentagne gange forsinkes. At Leverandørens repræsentant gentagne gange bliver forsinket i forhold til fremmøde i styregruppen. 15. Bod Leverer Leverandøren ikke ydelsen rettidigt i overensstemmelse med bilag 2, kan ordregiver pålægge Leverandøren en bod for forsinkelse. Boden beregnes på følgende måde: For hvert døgn et konkret tilfælde af forsinkelse varer, udgør boden 10 % af prisen på den rekvirerede ydelse. Prisen på den rekvirerede ydelse svarer til det beløb Leverandøren ville have faktureret ordregiver ekskl. moms. Side 11 af 16

13 Stk. 2. Hvis den konkrete forsinkelse vedrører et tilfælde, hvor Ordregiver har præciseret at levering til tiden er afgørende beregnes bod efter stk. 1, men med 20 % af prisen på den rekvirerede ydelse. Stk. 3. Betaling af bod fritager ikke Leverandøren for betaling af forholdsmæssigt afslag eller eventuel erstatning, som Ordregiver måtte kræve i henhold til 13 og Force majeure Ingen kontraktspart er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for kontraktspartens kontrol, og som kontraktsparten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og som kontraktsparten ikke kan afhjælpe. Ordregivers adgang til at kræve bod, jf. 15, bortfalder i disse tilfælde. Stk. 2. Såfremt en kontraktspart vil påberåbe sig force majeure, skal denne straks give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktspart, efter at force majeure-situationen er indtrådt. Force majeure kan højst gøres gældende, så længe force majeure-situationen varer, og der skal straks ske skriftlig meddelelse, når denne ophører. Betaling knyttet til ydelser, der forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes tilsvarende eller bortfalder. 17. Erstatning Hver kontraktspart eller dennes eventuelle underleverandør er erstatningsansvarlig for skadegørende handlinger efter dansk rets almindelige regler. Såfremt Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandør i forbindelse med sit arbejde påfører tredjemand skader, og tredjemand retter erstatningskrav mod Ordregiver, skal disse bæres af Leverandøren. Ordregiver har dermed ret til at gøre regres mod Leverandøren, herunder for de omkostninger, som Ordregiver har haft til afvisning af kravet og evt. sag herom. Stk. 2. En erlagt bod beregnet og pålagt efter reglerne i 15 er ikke til hinder for, at Ordregiver kan kræve erstatning for et eventuelt yderligere tab. Side 12 af 16

14 18. Underleverandører Leverandøren hæfter for alle underleverandører og deres leverancer efter nærværende kontrakt på samme måde som for sine egne forhold. Leverandøren må ikke anvende underleverandører uden Ordregivers forudgående samtykke, som Ordregiver ikke kan nægte at give uden saglig grund. Ordregivers samtykke ændrer ikke ved, at Leverandøren svarer for underleverandøren som beskrevet ovenfor. Leverandøren skal sikre sig, at underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig overfor køber. Leverandørens anvendelse af underleverandører, herunder selvstændigt virkende tredjemænd, indebærer ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar. Leverandøren hæfter således for underleverandørers varer og ydelser og forhold på ganske samme måde som for sine egne forhold, og køber kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren. 19. Stedlig kompetence og retsgrundlag Enhver tvist mellem kontraktsparterne, som måtte opstå i forbindelse med nærværende kontraktsforhold, herunder om erstatning for skadegørende handling i forbindelse med serviceydelsens levering, afgøres ved byretten efter retsplejelovens regler. 20. Sagkyndig beslutning om berettigelsen til at holde betalinger tilbage m.v. På en kontraktparts begæring kan byretten udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning. Stk. 2. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af 21, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden kontraktspart. Side 13 af 16

15 21. Syn og skøn Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktsparterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes syn og skøn, fremsættes begæring herom til Byretten efter retsplejelovens regler om stedlig kompetence. Hver kontraktspart kan ensidigt begære syn og skøn. Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af oplysning om, hvilke kontraktsparter sagen vedrører, samt disse kontraktsparters adresse og telefonnummer, en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen og det overordnede tema for synet og skønnet, de dokumenter, der er af betydning for sagen, og eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden. Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis byretten finder, at der er anledning dertil. Stk. 4. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af byretten. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for byretten, jf. 21, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Byretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. 22. Tavshedspligt Leverandøren iagttager ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til Leverandørens kendskab i forbindelse med tilbudsgivningen og den efterfølgende løsning af opgaven. Leverandøren har forud for kontraktindgåelsen underskrevet en erklæring om tavshedspligt, jf. bilag 7. Stk. 2. I den udstrækning, hvor Leverandøren selv anser oplysninger for særligt følsomme for sit eget vedkommende, har Leverandøren gjort Ordregiver opmærksom herpå i denne aftale og dens bilag. Side 14 af 16

16 Stk. 3. Leverandøren må medtage ordregiver på sin referenceliste, men må derudover ikke uden Ordregivers skriftlige samtykke bruge Ordregivers navn i markedsføringsøjemed. Stk. 4. Tavshedspligten for Ordregivers vedkommende viger dog ifølge sagens natur i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand, herunder reglerne om pligt for Ordregiver til at offentliggøre oplysninger i EU-Tidende om tildeling af kontrakten og det samlede kontraktsbeløb. 23. Ophør, opsigelse m.v. Rammekontrakten løber fra den 1. oktober 2014 og frem til og med den 30. september 2016, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. At rammekontrakten ophører uden yderligere varsel ca. 24 måneder fra underskrivelsestidspunktet gælder også i tilfælde af, at forbeholdet i 25 ikke er frafaldet på underskrivelsestidspunktet. Stk. 2. Leverandøren har afgivet tilbud på forlængelse i yderligere fire perioder af hvert et års varighed. Ønsker ordregiver at udnytte sin option, skal Ordregiver meddele Leverandøren dette skriftligt senest seks måneder inden udløb af en aftaleperiode. Forlængelse af aftalen skal ske skriftligt med en allonge, der skal underskrives af begge parter. Stk. 3. Ved ophør af rammekontrakten, uanset årsagen hertil, er Leverandøren forpligtet til i nødvendigt omfang at yde Ordregiver assistance med oplysninger om ydelser leveret i kontraktens løbetid, med henblik på forberedelse af Ordregivers udbud eller indgåelse af ny aftale. 24. Overdragelse Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, hvis de opgaver, som ordregiver hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution. Side 15 af 16

17 Stk. 2. Leverandøren kan ikke uden Ordregivers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. 25. Forbehold Nærværende kontrakt er kun bindende for Ordregiver under forudsætning af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Hvis der ikke er opnået fornøden bevillingsmæssig hjemmel senest 3 måneder efter underskrivelsestidspunktet, har Leverandøren ret til - uden at der bliver rejst krav mod Leverandøren - at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Såfremt der ikke opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel, meddeles dette skriftligt til Leverandøren, og kontraktperioden ophører umiddelbart efter, at den skriftlige meddelelse er modtaget af Leverandøren. I den udstrækning der opnås bevillingsmæssig hjemmel løber kontrakten 24 måneder fra underskrivelsestidspunktet, og derefter afhænger kontraktens løbetid af Ordregivers beslutning om udnyttelse af den tilbudte option på forlængelse. 26. Underskrifter Sted: Dato: For Ordregiver: Sted: Dato: For Leverandøren: Side 16 af 16

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser Bilag I A. Indledende bestemmelser ABService 2003 Anvendelsesområde 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktsparterne

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis.

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. KONTRAKT - Skabelon 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48 46 41 14 (i det følgende benævnt ERST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform]

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere