Befolkningen i Ny Randers Kommune. Befolkningsprognosen for og dens forudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningen i Ny Randers Kommune. Befolkningsprognosen for og dens forudsætninger"

Transkript

1 Befolkningen i Ny Randers Kommune Befolkningsprognosen for og dens forudsætninger Udviklingsafdelingen Juni 2006

2 Indhold 1. SAMMENFATNING MED HOVEDTENDENSER BEFOLKNINGEN I NY RANDERS KOMMUNE RESULTATER Fakta om tallene Befolkningsudviklingen SAMMENLIGNING OG SIKKERHED Sammenligningsgrundlaget Sammenligning med faktisk folketal og den tidligere prognose FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN Boligbyggeri Fødsler, dødshyppighed og fertilitet Flyttemønstre, husstandsstørrelse og konstantområder AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER BILAG Befolkningsprognose for Ny Randers Kommune, fordelt på et-års aldersklasser 2. Aldersgrupperet befolkningsprognose med indextal 3. Befolkningsprognose fordelt på statistikdistrikter 4. Befolkningsprognose fordelt på skoledistrikter 5. Befolkningsprognose fordelt på ældredistrikter 6. Befolkningsprognose fordelt på kommuneplandistrikter 7. Boligbyggeprogram for Ny Randers Kommune, Distriktsopdeling for Ny Randers Kommune

3 Befolkningsprognose Befolkningsprognosen er ikke nogen eksakt forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvordan befolkningen vil udvikle sig, hvis de forudsætninger, den bygger på, gælder i hele prognoseperioden. Derfor er der i rapporten lagt vægt på dels at forelægge prognosens resultater, men også at beskrive de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen. Prognosen fremskriver befolkningsudviklingen ud fra kommunens fødsler, flyttemønstre og forventede boligbyggeri. Den nye Randers Kommune vil efter kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 bestå af Randers, Nørhald, Purhus, cirka halvdelen af Sønderhald Kommune, 3/4 af Langå Kommune og 1/5 af Mariager Kommune. I forhold til landets øvrige kommuner bliver Ny Randers Kommune dermed landets 7. største. Denne rapport omhandler befolkningsprognosen for hele Ny Randers Kommune. I rapporten gives det første samlede bud på befolkningsudviklingen indtil Befolkningsprognosen er et vigtigt element i den kommunale budgettering og planlægning. Behovet for antal pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger, plejehjem m.v. afhænger af befolkningens størrelse og sammensætning. Tilsvarende har befolkningsprognosen også betydning for kommunens indtægtsbudgettering. 2

4 1. Sammenfatning med hovedtendenser I rapporten præsenteres resultater og forudsætninger fra befolkningsprognosen pr for Ny Randers Kommune. Den nye kommune er opdelt i 133 befolkningsdistrikter, også kaldet statistikdistrikter. Distrikterne er afgrænset med udgangspunkt i eksisterende statistik- eller skoledistrikter for sammenlægningskommunerne. Kun Randers og Langå kommuner har tidligere udarbejdet selvstændige befolkningsprognoser. Da der er sket ændringer i statistikdistrikterne, kan man ikke i alle tilfælde sammenligne med Randers Kommunes tidligere prognose. Statistikdistrikterne for Ny Randers Kommune kan ses i bilag 3. 3

5 Befolkningsudviklingen Befolkningsprognosen for forventer som hovedtendens for det samlede Ny Randers-område, at folketallet er stigende, i gennemsnit med 300 personer om året befolkningstilvæksten er størst i årene småbørnstallet er let faldende antallet af skolebørn er let stigende der bliver flere unge (16-24 årige) der bliver færre erhvervsaktive (25-64 årige) antal yngre ældre i gruppen er stærkt stigende Nedenstående figur viser den faktiske og forventede udvikling for totalbefolkningen i perioden frem til For de historiske år stammer de faktiske tal fra et udtræk fra Danmarks Statistik, der efterfølgende er reguleret i forhold til den nye kommunestruktur. 1 For årene stammer de faktiske tal fra befolkningsprognosens nøjagtige opgørelse af folketal for Ny Randers Kommune i de historiske år. Figur 1: Befolkningsudviklingen i Ny Randers Kommune Faktiske tal %-beregnet Faktiske tal Prognose 1 For de tre delingskommuner er befolkningstallet beregnet som en procentandel af hele kommunens befolkningstal: for Langå 74,3%, for Mariager 20% og for Sønderhald 53,3%. 4

6 Figuren viser en konstant befolkningsvækst fra 2005 og frem igennem alle prognosens år, især frem til I løbet af prognoseperioden forventes befolkningen at blive øget med personer svarende til knapt 4,5 %. I følgende tabel ses den samlede befolkningsudvikling i Ny Randers Kommune med angivelse af kønsfordeling, fødselsoverskud og flyttebalance. Tabel 1: Befolkningsudviklingen i Ny Randers Kommune i årene Mænd Kvinder Folketal Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Balance Udvikling Ny Randers Kommunes har et stigende fødselsunderskud. Det betyder, at antallet af dødsfald overstiger antallet af levendefødte i årene Denne udvikling skyldes den aldrende befolkning. Antallet af mænd i Ny Randers Kommune vokser mere end antallet af kvinder. Mænd vil dermed udgøre en større del af den fremtidige befolkningsvækst. Forholdet mellem antal kvinder og antal mænd udjævnes til en forskel på under 400 personer i Ny Randers Kommunes nettotilflytning har haft en stærk positiv udvikling siden 2003, hvor der var flere fraflyttere end tilflyttere. Siden har tilflytningen været i jævn vækst, og den ses at følges ad med det markant højere boligbyggeri i de seneste år. Fraflytningen er toppet i 2005 og bliver let stigende fra og med Nettotilflytningen topper i disse år, som en direkte konsekvens af det historisk høje boligbyggeri. 5

7 For befolkningsudviklingen i Ny Randers Kommune er dermed gældende at: fødselsraten er stabil igennem hele prognoseperioden dødsraten er stigende i forhold til tidligere nettotilflytningen stiger i forhold til tidligere - som følge af et større boligbyggeri Vækst i Ny Randers Kommune Befolkningsvæksten i Ny Randers Kommune skyldes primært boligbyggeriet, som har været i stadig vækst siden I følgende figur ses det faktiske samt det forventede boligbyggeri for hele Ny Randers Kommune. Figur 2: Faktisk boligbyggeri i Ny Randers Kommune samt boligprogram , årligt byggeri Faktiske tal Boligprogram 6

8 Af figuren fremgår det, at byggeriet topper i årene , hvorefter det er aftagende, men stabiliseres efter I forhold til tidligere er der tale om et markant skifte i boligbyggeriets størrelse, men faktisk ligger både byggeriet og befolkningstilvæksten i underkanten af gennemsnittet fra andre bykommuner. I følgende kort ses befolkningens lokale vækst, stagnation og nedgang i årene fordelt på kommunens statistikdistrikter: På kortet ses at befolkningen er i vækst i områderne omkring Randers bykerne og motorvejen. Dette gælder især områderne Helsted, Over Hornbæk, Assentoft, Dronningborg og Paderup. I landområderne er der en generel tendens til stagnation i befolkningstallet. 7

9 2. Befolkningen i Ny Randers Kommune Lokale tendenser Nørhald er et område uden egentligt bymæssigt centrum men med mange små bysamfund. Befolkningen har orienteret sig i forhold til de to primære byer, Øster Tørslev og Harridslev. Den sydlige del af Nørhald har i de senere år oplevet en mere gunstig befolkningsudvikling end den nordlige del. Det skyldes at denne del af kommunen er ved at få et forstadspræg. Purhus er ligesom Nørhald blevet kaldt en typisk landkommune med en decentral struktur. Området har i en årrække oplevet udtynding og faldende befolkningstal. Havndal har som yderområde i forhold til Mariager by og fjordstrækningen ligeledes ikke oplevet stor bosætning eller vækst. Langå har længe været en udpræget bosætningskommune, hvor 2/3 af indbyggerne pendler udenfor kommunen med Århus og Randers som primære destinationer. Langå og Stevnstrup er hovedbyerne for bosætning og udvikling. Begge byer bliver en del af Ny Randers Kommune. Sønderhald har oplevet særlig stor vækst i Assentoft, som ligger i den vestlige del tæt på Randers. Randers som vækstcenter Frem til år 2000 var folketallet i Randers stagnerende og boligbyggeriet lå på et niveau svarende til ca. halvdelen af lignende byers byggeri. Randers Kommune har derefter ført en offensiv og bred bosætningspolitik, der nu har båret frugt. Kommunen har oplevet et fald i fraflytning af børnefamilier og har opnået at øge boligbyggeriet til andre lignende byers niveau. Randers by er fortsat en større udbyder af lejligheder end flere andre byer på samme størrelse. Ny Randers Kommune kan efter sammenlægningen tilbyde en bredere boligmasse, men boligprogrammet har stadig en overvægt at parcelhusbyggeri i forhold til tæt/lav bebyggelse. 8

10 Fremtiden Byen vokser og der er også andre bycentre end Randers, som kan tænkes at få en bredere lokal befolkningstiltrækning, fx Assentoft, Over Hornbæk, Spentrup, Øster Tørslev, Stevnstrup, Fårup og Ø. Bjerregrav. Størstedelen af den fremtidige befolkningsvækst ses i de oplandsbyer, som efterhånden har udviklet sig i retning af at være forstadsbyer til Randers. Det gælder fx Stevnstrup, Romalt, Assentoft, Haslund og Over Hornbæk. De markante ændringer der ses i tilflytningen til hele Ny Randers-området i disse år vil uden tvivl få konsekvenser for byernes udviklingsmuligheder og kommunens fremtidige bosætningspolitik. Storkommunens centrale og ressourcestærke planlægning giver mulighed for at skabe et nærmere samspil mellem Randers by og omgivelserne. I den tidligere kommunestruktur har hvert af de gamle byråd haft fokus på særlige udviklingsmuligheder og kerneopgaver i det lokale. I den nye storkommune bliver der arbejdet ud fra en samlet strategi for hele Ny Randers-området. Det lokale fokus og udviklingsperspektiverne for landområder og landsbyer er et væsentligt indsatsområde for det nye byråd. Ny Randers Kommune vil fra 2007 bl.a. bestå af et helt andet omfang af landbrugsjord, og deraf også en befolkning med en stor mangfoldighed i erhverv og interesser. 9

11 3. Resultater 3.1 Fakta om tallene Befolkningsprognosen for 2007 er beregnet ved hjælp af en anerkendt prognosemodel, der anvendes af bl.a. Ny Horsens, Ny Haderslev, Ny Vejle, Ny Viborg og Ny Esbjerg kommuner 2. Befolkningsprognosen løber fra 2007 til 2019, dvs. over 12 år. Befolkningstallene er gældende pr. 1. januar i de respektive år. De faktiske, historiske folketal for perioden til er indhentet fra Danmarks Statistik pr Befolkningstallet pr. 1. januar 2006 er det centrale udgangspunkt for fremskrivning af befolkningen. Prognosen viser befolkningsudviklingen i Ny Randers Kommune frem til 1. januar I de følgende afsnit præsenteres en række tabeller og figurer, der beskriver befolkningens udvikling, aldersfordeling og fødselsniveau. I bilagsdelen er der mulighed for at se tabeller med folketal fordelt på bl.a. aldersgrupper, skole-/ældre-/plandistrikter samt prognosens basisområder - statistikdistrikterne. 2 Befolkningsprognosen er beregnet i det GIS-baserede prognoseredskab Demografix, version

12 3.2 Befolkningsudviklingen Prognoseresultaterne er i følgende tabel fordelt på aldersgrupperne, der er af stor betydning for kommunens budget- og planlægningsmæssige sammenhænge. Tabel 2: Befolkning i Ny Randers Kommune , fordelt på aldersgrupper samt erhvervsaktive alder Faktisk Prognose Alder år år år år år år år Over 84 år I alt år Af tabellen fremgår det, at det samlede befolkningstal stiger jævnt henover hele prognoseperioden. Aldersfordelingen viser, at antal småbørn indtil 5 år viser et let fald og stagnation efter Antallet af skolesøgende børn er stigende indtil 2010 og har derefter en faldende tendens. Den aldrende befolkning imellem 65 og 74 år er stærkt stigende i hele perioden. Antallet af årige er let faldende indtil efter 2010, hvor tendensen er stigende. I de sidste prognoseår slår denne stigning af den aldrende befolkning (65-74 år) igennem for gruppen af årige. Antallet af indbyggere over 84 år ligger jævnt på samme niveau igennem hele prognoseperioden. I tabellen ses nederst udviklingen af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Den reelle alder, hvor befolkningen gennemsnitligt er erhvervsaktiv defineres 11

13 her som alderen mellem 25 og 64 år. Befolkningstallet for denne gruppe har en let faldende tendens efter I figur 3 kan udviklingen i aldersgrupperne ses som indekstal, hvor 1. januar 2006 er sat til indeks 100. Der er i figuren vist tal tilbage fra den , da der fra denne dato foreligger historiske aldersfordelte data for det samlede Ny Randers-område. Figur 3: Aldersopdelt befolkningsudvikling i Ny Randers Kommune , indeks 2006 = Figuren viser, at de største stigninger i befolkningstallet sker for de unge i aldersgruppen (20% flere i 2014) og de yngre ældre i aldersgruppen (øget med 34% i 2014). Antallet af årige indleder med et fald, men stiger derefter kraftigt perioden ud, på det tidspunkt hvor den voksende gruppe af årige når denne aldersgruppe. Befolkningstallet for aldersgruppen er som den eneste gruppe faldende i perioden. Denne gruppes befolkningstal falder med knapt 8% indtil

14 Tabel 3: Befolkningsudvikling og i Ny Randers Kommune og hele landet, fordelt på aldersgrupper Ny Randers Hele landet Alder år %-udvikling -0,95% -2,80% -2,77% -7,75% 6-16 år %-udvikling 1,76% 0,08% -0,93% -4,22% år %-udvikling 8,10% 15,86% 7,83% 16,87% år %-udvikling -2,65% -5,92% -5,55% -10,83% år %-udvikling 0,43% -0,28% 0,40% -0,91% år %-udvikling 12,82% 30,01% 13,54% 34,06% år %-udvikling -2,06% 1,42% 0,83% 8,47% Over 84 år %-udvikling 2,64% 2,40% 6,53% 15,78% I alt %-udvikling 1,54% 2,61% 0,69% 1,44% Tabellen viser, at Ny Randers Kommune følger tendenserne på landsplan, som viser størst befolkningsvækst for aldersgrupperne år og år. Den ældste befolkning over 75 år har mindre vækst i kommunen end på landsplan, og det forventede fald i gruppen af årige er ligeledes mindre for Ny Randers Kommune set i forhold til hele landet. Ny Randers Kommunes forsørgerbrøk Forsørgerbrøken er et budgetteringsredskab, der udtrykker forholdet mellem størrelsen af arbejdsstyrken og mængden af børn og ældre i en befolkning. Arbejdsstyrken repræsenterer indtægtssiden og børn/ældre udgiftssiden i det 13

15 kommunale budget. Forsørgerbrøken anvendes til at forudsige et øget udgiftspres, hvis brøken fx udvikler sig i nedadgående retning. I følgende tabel ses forsørgerbrøkens udvikling i Ny Randers Kommune i forhold til udviklingen på landsplan. Tabel 4: Forsørgerbrøkens udvikling i Ny Randers Kommune og hele landet Ny Randers Kommune Arbejdsstyrken (25-64) Børn og ældre (0-16 og 65+) Forsørgerbrøk 1,50 1,49 1,47 1,46 1,44 1,42 Hele landet Arbejdsstyrken (25-64) Børn og ældre (0-16 og 65+) Forsørgerbrøk 1,52 1,51 1,50 1,48 1,46 1,44 Det ses, at Ny Randers Kommunes forsørgerbrøk udvikler sig i nedadgående retning i de kommende år. Forholdet mellem arbejdsstyrken og børn/ældrestyrken falder med 1-2 point hvert år fra På landsplan falder forsørgerbrøken med hele 2 point hvert år i perioden Den negative udvikling i forsørgerstyrken skyldes, at Ny Randers Kommunes befolkning består af både flere ældre og færre erhvervsaktive ifølge prognosen for de kommende år. Fødselstallet i Ny Randers Kommune Fødselstallet i Ny Randers Kommune er faldende i de kommende år. Det faktiske og forventede årlige antal fødsler i Ny Randers Kommune ses i følgende figur 4. For de historiske år stammer de faktiske tal fra et udtræk fra Danmarks Statistik, der efterfølgende er reguleret i forhold til den nye kommunestruktur. 3 For årene stammer de faktiske tal fra befolkningsprognosens nøjagtige opgørelse af folketal for Ny Randers Kommune i de historiske år. 3 For de tre delingskommuner er befolkningstallet beregnet som en procentandel af hele kommunens befolkningstal: for Langå 74,3%, for Mariager 20% og for Sønderhald 53,3%. 14

16 Figur 4: Faktisk antal fødte og forventet antal fødte Faktiske tal %-beregnet Faktiske tal Prognose Figuren viser, at der i Ny Randers Kommune samlet set har været en generel faldende tendens i fødselstallet, men at antallet af nyfødte vil stagnere fra omkring 2009 og efter 2013 begynde at stige langsomt igen. Det stigende befolkningstal i kommunen stammer dermed ikke fra et øget fødselstal, men skyldes øget tilflytning og boligudbygning i og før prognoseårene. I følgende figur sammenstilles fødselstallet med antal dødsfald i kommunen. Figur 5: Antal fødsler og dødsfald, Fødte Døde 15

17 Når antallet af fødsler sættes i forhold til antallet af dødsfald ses et fødselsunderskud fra og med 2006 og prognoseperioden ud. Dette skyldes, at tendenserne med små årgange og voksende ældrebefolkning allerede nu kan konstateres igennem en stigende dødelighed og et let faldende tal for nyfødte. Fødselstallet stiger dog let efter 2013, men da dødeligheden bliver ved med at vokse, vokser fødselsunderskuddet ligeledes hele perioden ud. Yderligere tabeller over befolkningstallets udvikling og aldersgruppefordeling kan ses i bilag 1 og 2. Bilag 1 er en oversigt over Ny Randers Kommunes befolkningstals udvikling i samt den forventede udvikling frem til 2019 fordelt på et-års aldersgrupper. I bilag 2 ses befolkningstallet fordelt på forskellige aldersgruppeinddelinger samt indekstal for samme. I bilag 3-6 vises endvidere befolkningstal fordelt på særlige delområder, dvs. på statistikdistrikter (bilag 3), skoledistrikter (bilag 4), ældredistrikter (bilag 5) og planområder (bilag 6). 16

18 4. Sammenligning og sikkerhed 4.1 Sammenligningsgrundlaget Dette er den første prognose for Ny Randers Kommune, hvilket i sig selv øger usikkerheden for prognosetallene. Til gengæld er den nye prognose baseret på et større beregningsgrundlag og overordnet set en mere sikker prognose, da der som bekendt er knyttet størst usikkerhed til områder med små folketal. Grundlaget for sammenligning med tidligere år er ikke entydigt og eventuelle fremtidige effekter af kommunesammenlægningen samt et forstærket fokus på bosætningsområdet kendes endnu ikke. Sammenligningsgrundlaget er anderledes i den nye prognose i forhold til tidligere år. Kun Langå og Randers kommuner har tidligere udarbejdet selvstændige befolkningsprognoser, men da der er sket væsentlige ændringer i statistikdistrikterne (for at opnå konsistens i hele Ny Randers Kommune), kan der ikke foretages sammenligning ud fra statistikdistrikter i forhold til tidligere prognoser Sammenligning med faktisk folketal og den tidligere prognose De faktiske folketal er som nævnt hentet fra Danmarks Statistik og bliver i følgende tabel sammenlignet med de befolkningstal, der blev beregnet i sidste års befolkningsprognose. Både faktiske tal og prognosetal bliver i nedenstående tabel vist fordelt på den tidligere kommunestruktur, da der her findes et grundlag for sammenligning. For de tidligere Randers og Langå Kommuner er prognoseberegningerne kommunens egne beregnede tal, og for de øvrige kommuner i Ny Randersområdet stammer prognosetallene fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Fordelingen på aldersgrupper er kun vist for Gl. Randers Kommune på grund af den store befolkningsmængde her, der muliggør sammenligning. For de tre delingskommuner vises prognosetallet som en procentandel af hele kommunens befolkningstal, for Langå 74,3%, for Mariager 20% og for Sønderhald 53,3%. 17

19 Tabel 5: Sammenligning mellem tidligere prognose og faktiske folketal Ny Randers Kommune Faktisk Tidligere Forskel Forskel i folketal prognose pct. I alt ,5% 2006 Gl. Randers Kommune Faktisk Tidligere Forskel Forskel i Alder folketal prognose pct. 0-5 år ,8% 6-16 år ,7% år ,5% år ,2% år ,2% år ,6% Over 84 år ,7% I alt ,2% 2006 Nørhald Kommune (Danmarks Statistik) Faktisk Tidligere Forskel Forskel i folketal prognose pct. I alt ,8% 2006 Purhus Kommune (Danmarks Statistik) Faktisk Tidligere Forskel Forskel i folketal prognose pct. I alt ,5% 2006 Sønderhald Kommune (Danmarks Statistik) Faktisk Tidligere Forskel Forskel i folketal prognose pct. I alt ,9% 2006 Langå Kommune Faktisk Tidligere Forskel Forskel i folketal prognose pct. I alt ,3% 2006 Mariager Kommune (Danmarks Statistik) Faktisk Tidligere Forskel Forskel i folketal prognose pct. I alt ,5% Ved sammenligning med sidste års samlede prognosetal for hele Ny Randers Kommune, giver det faktiske befolkningstal en forskel på 0,5%. 18

20 I sammenligning med sidste års prognosetal for de 7 aldersgrupper i Gl. Randers Kommune er der tale om de højeste afvigelser mellem faktisk folketal og sidste års prognosetal for børne- og ældrebefolkningen. De faktiske folketal ligger for alle aldersgrupper (med undtagelse af aldersgruppen 6-16) højere end det forventede folketal ved sidste prognoseberegning. For de 6-16-årige ligger det faktiske folketal 0,7% under sidste års prognosetal. Afvigelserne ligger for alle aldersgrupper under 1% og for aldersgruppen under 0,5%. For de øvrige sammenlægningskommuner Nørhald, Purhus, Sønderhald, Langå og Mariager er der tale om noget større udsving i befolkningstallet i forhold til det forventede, svingende fra 0,5% til 2,9%. 19

21 5. Forudsætninger for prognosen En prognose er ikke en eksakt sandhed og er aldrig bedre end de anvendte forudsætninger. Befolkningsprognosen for Ny Randers Kommune er resultatet af en beregningsmodel, der kræver en række parametre og forventede tal, der er bestemmende for prognosens billede af befolkningens bevægelser og udvikling. Befolkningsfremskrivningen beregnes på grundlag af aktuelle befolkningsdata, forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede boliger indgår ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling. I dette afsnit beskrives de vigtigste forudsætninger, der danner grundlag for beregningen. De faktorer, der omtales er: boligbyggeriet, fødsels- og dødsrater samt flyttemønstre i kommunen. 5.1 Boligbyggeri Det forventede fremtidige boligbyggeri er en grundlæggende forudsætning for befolkningsprognosen. Hvor og hvad der bygges i Ny Randers Kommune er af afgørende betydning for beregningen af befolkningstal og -fordelingen i de enkelte statistikdistrikter. Det forventede boligbyggeri er endvidere den forudsætning, vi selv har mulighed for at påvirke. Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen af Ny Randers Kommunes befolkning. Boligprogrammet er sammensat udfra indkommende byggesager, rummelighed i lokalplaner og kommuneplan samt en vurdering af generelle væksttendenser lokalt og nationalt. Programmet er opgjort på kommuneplandistrikter, og består både af faktiske og anslåede tal. De faktiske tal stammer fra lokalplan/kommuneplan og de anslåede tal er tilføjet i programmet ud fra lokale vækstfaktorer i enkelte plandistrikter. 20

22 I figur 6 er vist det faktiske boligbyggeri i Ny Randers Kommune fra 1985 til 2005 samt boligprogrammet for perioden For de historiske år stammer de faktiske tal fra et udtræk fra Danmarks Statistik, der efterfølgende er reguleret i forhold til den nye kommunestruktur. 4 For årene stammer de faktiske tal fra kommunernes tidligere boligprogrammer. Det faktiske boligbyggeri defineres ved boliger, der er opført og indflyttet indenfor pågældende år. Boligprogrammet omfatter alene nybyggeri og ikke nedlagte boliger. For perioden bygges der i gennemsnit 610 boliger årligt, og i perioden bygges 428 boliger årligt. Figur 6: Faktisk boligbyggeri i Ny Randers Kommune samt boligprogram , årligt byggeri Faktiske tal %-beregnet Faktiske tal Boligprogram 4 For de tre delingskommuner er befolkningstallet beregnet som en procentandel af hele kommunens befolkningstal: for Langå 74,3%, for Mariager 20% og for Sønderhald 53,3%. 21

23 Figuren viser, at det faktiske boligbyggeri i Ny Randers Kommune har været stærkt stigende siden 2001 og at det forventede byggeri topper i årene , hvorefter der sker en aftagende byggetendens. I tabel 6 ses det faktiske boligbyggeri for de historiske år fordelt på forskellige typer af boliger. Tabel 6: Faktisk årligt boligbyggeri , fordelt på boligtyper I alt Parcel Række Etage Ældre Anden type I alt Tabellen viser, at antallet af nybyggede og indflyttede boliger i Ny Randers Kommune blev mere end fordoblet i løbet af årene Den stærke vækst i boligbyggeriet er særlig sket for parcel- og etagebyggeri. Rækkehusbyggeriet har været svingende igennem perioden og har haft særlig vækst i Anden type boliger dækker over de boliger, der ikke er typeangivet i Danmarks Statistikbank. Tabel 7 viser det forventede boligbyggeri fordelt på forskellige typer af boliger. Tabel 7: Forventet årligt boligbyggeri , fordelt på boligtyper I alt Parcel Række Etage Ældre Ungdomsboliger I alt

24 Tabellen viser, at det fortsat er parcelhusbyggeriet, som er i vækst indtil efter Etagebyggeriet stagnerede i 2006 og falder kraftigt efter Rækkeshusbyggeriet er ligeledes aftagende i hele prognoseperioden. I figur 7 vises det forventede boligbyggeri for fordelt på geografiske områder. Figur 7: Forventet årligt boligbyggeri , fordelt på geografiske områder Langå Mariager Nørhald Purhus Randers Sønderhald Figuren illustrerer fordelingen af det fremtidige boligbyggeri i de geografiske områder, der svarer til den tidligere kommunestruktur. Her ses at tendensen med det højeste boligbyggeri i 2006 og derefter et gradvist fald er gældende for de fleste geografiske områder, med Purhus som undtagelse. Det detaljerede boligbyggeprogram for Ny Randers Kommune kan ses i bilag 7. 23

25 5.2 Fødsler, dødshyppighed og fertilitet Fødsels- og fertilitetsniveauet for befolkningsprognosen er beregnet udfra gennemsnitstal for sammenlægningskommunerne i årene Til beregning af dødelighed i kommunen anvendes den landsdækkende dødshyppighed, som justeres udfra lokal dødshyppighed i de historiske år. Antal fødsler i kommunen beregnes ved hjælp af antal kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af levendefødte født af kvinder i alderen 15-49) - også kaldet fertilitetskvotienten eller fertilitetsniveauet. Den gennemsnitlige fertilitetskvotient henover årene for hele Ny Randers Kommune er 1,811. Tabel 8 viser en oversigt over fødselstallets og den gennemsnitlige fertilitetskvotients udvikling i Ny Randers Kommune og i hele landet. Tabel 8: Antal fødte og gennemsnitlig fertilitetskvotient Ny Randers Hele landet Fertilitetskvotient Fertilitets- Fødte Fødte kvotient , , , , , , , , , ,8132 Tabellen viser de udsving, der er forekommet i fertilitetskvotienten både i Ny Randers Kommune og på landsplan. Ny Randers Kommune følger ikke helt den landsdækkende udvikling på grund af lokale variationer i antallet af fødsler og antal fødedygtige kvinder. 5.3 Flyttemønstre, husstandsstørrelse og konstantområder Programmet for det fremtidige boligbyggeri (afsnit 5.1) danner grundlaget for beregningen af intern og ekstern flytning i Ny Randers Kommune. 24

26 Det forventede antal tilflyttere til de nye boliger beregnes ud fra tilflytningen til nye boliger i de seneste 5 år. Ud fra de kendte flyttemønstre beregnes en gennemsnitlig tilflytningsprofil for nye boliger. Tilflytningsprofilen fremgår af følgende tabel. Tabel 9: Gennemsnitlig tilflytningsprofil for nye boliger Nye boliger Tilflytning pr. bolig 2,10 2,06 2,03 2,11 2,13 2,22 2,22 2,22 Husstandsstørrelsen danner grundlag for beregningen af den gennemsnitlige tilflytningsprofil. Antallet af personer der bebor en bolig er afhængig af boligtype. I følgende tabel ses de anvendte gennemsnitlige husstandsstørrelser for de forskellige boligtyper. Tabel 10: Gennemsnitlig husstandsstørrelse for boligtyper Person pr. bolig Parcelhus 3,03 Rækkehus 1,67 Etagebolig 1,52 Ældrebolig 1,10 Ungdomsbolig 1,28 Langt den største andel af de personer, der flytter til ny bolig, er allerede bosiddende i Ny Randers Kommune. Udefrakommende tilflyttere til nye boliger opgøres i den såkaldte splitfaktor. På baggrund af de seneste 5 års flyttemønstre er kommunens splitfaktor sat til 15%. Denne faktor ligger til grund for beregning af befolkningens flyttebevægelser i forhold til både den nye og oprindelige boligmasse. Konstantområder Et konstantområde er fx større plejecentre og ungdomskollegier, hvor de normale spilleregler for til- og fraflytning ikke er gældende. For at øge præcisionen i prognosen udskilles konstantområderne fra de almindelige statistikdi- 25

27 strikter. For enkelte distrikters vedkommende har sådanne ændringer skabt synlige forskelle i forhold til tidligere prognosers befolkningstal. Konstantområderne, der er defineret i Ny Randers Kommune består af: 1 konstantområde med ungdomsboliger 18 konstantområder med ældreboliger (område- og plejecentre for ældre) Konstantområdet med ungdomsboliger/kollegium samt 14 ud af de 18 ældrecentre er beliggende indenfor Gl. Randers tidligere kommunegrænse. De øvrige 4 ældrecentre er placeret i områderne Purhus, Langå, Nørhald og Sønderhald. 26

28 6. Afsluttende bemærkninger Som nævnt i rapporten findes uddybende tabeller med befolkningstal fordelt på aldersgrupper og distrikter i vedlagte bilag. Ved spørgsmål og yderligere behov for befolkningsdata kontaktes Randers Kommunes Udviklingsafdeling. 27

29 7. Bilag 28

30 Bag om befolkningsprognosen Der bygges boliger som aldrig før i Ny Randers Kommune! I de sidste par år er der bygget lidt mere end 500 boliger årligt i Ny Randers Kommune, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere. Men indtil da blev der bygget omkring det halve af andre større jyske bysamfund. I dag er byggeriet i Ny Randers tæt på gennemsnittet, men sammenlignet med andre byer er det ikke højt. Specielt nogle østjyske byer bygger markant mere. Hvorfor bygge 500 boliger om året, når befolkningstallet vokser? Vores husstande er blevet konstant mindre i de sidste generationer. Og i takt med at vores velstand øges, bruger vi stadig mere plads. Derfor foregår der hele tiden en udtynding af boligmassen. Der skal bygges ca. 300 boliger årligt i Ny Randers blot for at befolkningstallet ikke skal falde. Med den nuværende boligudbygningstakt er der plads til nye borgere årligt. Men det betyder også, at hvis byggeriet falder ret meget, så vil det være svært at tiltrække flere erhvervsaktive og flere familier med børn. Hvis vi bygger flere parcelhuse, så må der flytte mange børnefamilier til! Langt de fleste tilflyttere køber et brugt hus. Faktisk er der kun ca. 15% af alle nybyggere der er tilflyttere. Det er afgørende, at der er et stort udbud af attraktive brugte familieboliger. Derfor skal det være attraktivt at sælge sit hus når børnene flytter hjemmefra. Dette gøres bl.a. ved at skabe et tilstrækkeligt udbud af boliger til den 3. alder. Det drejer sig om attraktive og velbeliggende lejligheder samt tæt/lave boliger. Hvorfor bygger vi ikke ungdomsboliger? I Randers koster det næsten det samme at leje en ungdomsbolig som en lille lejlighed. Da der samtidig er et stort udbud af mindre lejligheder i Randers, foretrækker mange den ægte vare. Hvorfor bygge, når der står tomme boliger? Der er intet, der tyder på at det nuværende boligbyggeri har skabt tomme boliger. Der vil altid være et vist antal boliger, der står tomme, fordi der hele tiden er en udskiftning i boligerne. Denne udskiftning er en naturlig følge af, at de fleste gradvist stiller højere krav til boligen i løbet af et liv. Der har været lavet stikprøver af lejeboligerne i de seneste år (da lejeboligmarkedet er lettest at undersøge). Billedet har været, at kun få lejligheder har stået tomme i længere tid. De lejligheder, der står tomme er som regel små og ofte utidssvarende. Samtidig har der kun været meget få eller ingen 3-4 værelses lejligheder, der har stået tomme i længere tid. Der er således kun meget få tomme leje-lejligheder, der er egnede familieboliger. 110

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2011-2023 og dens forudsætninger Budgetkontoret, maj 2010 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2011-2023... 2 1. Indledning... 2 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose for Næstved Kommune

Befolkningsprognose for Næstved Kommune Befolkningsprognose for Næstved Kommune 2014-2023 Maj 2014 Forord Denne publikation indeholder resultaterne af befolkningsprognosen for Næstved Kommune for perioden 2014-2023. Befolkningsprognosen giver

Læs mere