Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Published on ( Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog Christian Skjæran (V) - Deltog Kim Schulz Larsen (V) - Deltog Maria Lundahl Assov (A) - Deltog Mette Hedegaard (Ø) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog Lone Schock (centerchef for By Kultur og Erhverv) - Deltog Ole Christiansen (centerchef for Beskæftigelse og Borgerservice) - Deltog Jette Rau (erhvervschef) - Deltog Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser 1. Status på erhvervshandlingsplanen. 2. Virksomhedsbesøg. 3. Status på fleksjob og ledighedsydelse. 1 bilag 4. Studietur til Aalborg den 21. maj Program for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets studietur til Aalborg den 21. maj 2015 præsenteres på mødet. 5. På KMB It-udvalgets møde den 15. april 2015, punkt 4, blev der orienteret om en igangværende bredbåndsanalyse i Ballerup Kommune. Analysen skal klarlægge handlemuligheder på bredbåndsområdet, der har stor betydning for erhvervsudviklingen i kommunen. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i junimøderækken for at få denne med i investeringsplanen fra

2 2016 og frem. 2 bilag 6. Brev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden til kommunens udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet. 1 Beslutning Udsættes Punkt 2 Revisionsberetning for regnskabsåret 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Indhold Sammendrag Revisionen har udarbejdet udkast til revisionsberetning for Udkastet indeholder i alt tre bemærkninger, heraf en i hovedberetningen og to i beretningen vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Baggrund Den kommunale styrelseslov indeholder i 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Ved revision skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Sagsfremstilling Revisionsberetningen indeholder både en hovedberetning og en beretning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion. Revisionen har givet anledning til tre revisionsbemærkninger, hvilket er en mere end sidste år. I relation til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er der givet to bemærkninger. En bemærkning vedrørende interne kontrolsystemer ledelsestilsyn samt en bemærkning

3 vedrørende konteringspraksis på revalideringsområdet. Revisionsbemærkning 2 Internt kontrolsystem Punkt Manglende kontrol af ydelser der varetages af Udbetaling Danmark (UDK). Revisionsbemærkningen er videreført fra sidste år og vedrører kommunens manglende mulighed for vurdering af betalingsforpligtigelse og afdækning af misbrug af ydelser. Afventer fortsat den fornødne lovhjemmel. Punkt Ledelsestilsyn Generelt Center for Beskæftigelse og Borgerservice tager revisorens bemærkning om forbedring af intern kontrol til efterretning. Center for Beskæftigelse og Borgerservice arbejder løbende på forbedring af den interne kontrol på sagsområdet, og har allerede igangsat forbedringer og ændret arbejdsgange, der sikrer den interne kontrol på sagsområdet. Revisionsbemærkning 3 - Konteringspraksis på revalideringsområdet Center for Beskæftigelse og Borgerservice har de seneste år arbejdet med at finde en brugbar procedure for korrekt kontering af revalideringsudgifterne under afholdelse af ferie. Der er nu lavet en procedure, som i 2014 kun har givet enkelte fejl. Der vil fortsat være et særligt fokus på dette område i den interne revision. Redegørelse fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice på begge revisionsbemærkninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 5 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

4 Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Revisionsberetningen og Center for Beskæftigelses og Borgerservice redegørelse tages til efterretning. 2. Revisionsberetning og redegørelse indgår som en del af det samlede årsregnskabet, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 3 Brandingplatform for erhvervsområdet Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. februar 2015 Punkt 4 Indhold Sammendrag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er ved udvalgsmødet i februar 2015 kommet med sine bud på, hvilke styrkepositioner der karakteriserer erhvervslivet i Ballerup Kommunes geografi. Ligeledes har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget også givet sine bud på, hvordan Ballerup Kommune, som organisation, skal betjene erhvervslivet. Alt dette er nu samlet i en brandingplatform, som skal forelægges til drøftelse. Baggrund Det er, jævnfør erhvervshandlingsplanen, besluttet, at erhvervsområdet skal have en branding- og kommunikationsplatform, der samler al erhvervsrettet kommunikation med henblik på at styrke positionering af erhvervsområdet i Ballerup Kommune. Sagsfremstilling Ballerup Kommune er en af landets førende erhvervskommuner. Den position skal fastholdes og udvikles for at blive endnu mere attraktiv for nuværende og potentielle virksomheder.

5 Fundamentet for at kunne udvikle en branding- og kommunikationsplatform er flere analyser og fokusgrupper med erhvervslivet, interne møder med kommunens medarbejdere og et tilsvarende input fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. På dette udvalgsmøde forelægges det foreløbige resultat vedrørende Ballerup Kommunes styrkepositioner, de værdier medarbejdere med erhvervskontakt har og kernefortællingen til drøftelse. Derudover arbejdes der videre med en visuel identitet for branding og kommunikationsplatformen. Sideløbende med brandingprocessen er der arbejdet med det navn, som skal være afsenderen på erhvervsaktiviteterne fra Ballerup Kommune. Der er to muligheder i forslag: 1. Business Ballerup: Dækker både de danske og de mange (231) internationale virksomheder, som er bosat i Ballerup Kommune, samt at tiltrækningen af nye udenlandske virksomheder gøres lettere med et internationalt navn. 2. Erhverv Ballerup, der er dansk og derved let forståeligt for alle virksomhedsinteressenter. Dette vil dog kræve en engelsk oversættelse til de internationale markeder. Uagtet valget skal der også udvikles en hjemmeside på engelsk, som imødeser de krav, der er til information til internationale virksomheder. Efter inputs vil oplæggene blive tilrettet til endelig beslutning på udvalgsmødet i juni På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager kommunikationschef Søs Hansen fra Sekretariat for Udvikling og Kommunikation under behandling af sagen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 0 bilag

6 Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Oplægget om brandingplatform for erhvervsområdet drøftes og der kommes med input. 2. Indholdet i brandingen til forelæggelse i juni 2015 besluttes. 3. Beslutte det navn, som skal være afsenderen på erhvervsaktiviteterne fra Ballerup Kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. Det blev besluttet, at afsenderen på erhvervsaktiviteterne fra Ballerup Kommune skal være Business Ballerup. Punkt 4 Anvendelsen af GIS-data i erhvervsudviklingsarbejdet Indhold Sammendrag Kommunerne ligger inde med store mængder data, som kan anvendes til udvikling af kommunerne i al almindelighed. Dette gælder også for erhvervsområdet. GIS-data kan leveres både som tal og på kort, da de kommer fra omfattende kortgrundlag. Baggrund Baggrunden for at tage GIS-data langt ind i kommunerne er, at de nu er gratis at benytte, og derved står kommunerne med en meget stor mængde data om borgere og virksomheder, som kan anvendes til det analytiske fundament for erhvervsudviklingen. Sammen med de øvrige 29 kommuner i Region Hovedstaden arbejdes der på at samkøre disse data, så flere eller alle kommuner kan få gavn af dem. Hensigten er, at GIS-

7 medarbejderne i de enkelte kommuner fordeler arbejdet mellem sig, for på den måde at kunne generere et hurtigere og stærkere fundament for den erhvervsmæssige udvikling. Sagsfremstilling En GIS-medarbejder i Ballerup Kommune arbejder sammen med sine kolleger i de øvrige kommuner om at skabe det bedst mulige grundlag for dette arbejde. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager GIS-medarbejder Lars Dalgaard fra Center for Miljø og Teknik under behandlingen af sagen, hvor han vil fortælle om mulighederne for at give Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget et indblik i, hvad disse data vil kunne benyttes til. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 0 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Orienteringen om anvendelsen af GIS-data i erhvervsudviklingsarbejdet tages til efterretning. Beslutning Udsættes Punkt 5 Besøg på Grantoftegaard i Ballerup Indhold Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besøger Grantoftegaard, Pederstrupvej 69, 2750 Ballerup, kl Det ordinære møde afholdes på rådhuset kl til Herefter vil der være transport i de biler, der er til rådighed. Det kan være en fordel, at nogle udvalgsmedlemmer har biler med.

8 Besøget på Grantoftegaard sker på baggrund af udvalgets tidligere ønske herom. Besøget vil omfatte en introduktion til Grantoftegaard v/direktør Marianne Stenkjær og en rundvisning på stedet. Det kan oplyses, at Ballerup Kommune har en kontrakt med Grantoftegaard om aktivering af ledige. Det seneste års tid er der sket ændringer i aftalen gennem almindeligt samarbejde, og fx er modtagere af ledighedsydelse bl.a. deltagere på Grantoftegaard. Ballerup Kommune og Grantoftegaard skal forny kontrakten sidst på året for perioden bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Besøget på Grantoftegaard tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 6 TILLÆGSDAGSORDEN Forslag om en reduktion af Kompetencecentret Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23. april 2015 Punkt 1 Indhold Sammendrag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til administrationens forslag om fremtidig dimensionering og organisering af Ballerup Kommunes interne aktiveringstilbud i Kompetencecentret. Herunder forslag vedrørende Kompetencecentrets fremtidige kapacitet,

9 ca. en halvering af Kompetencecentrets budget og sammenlægning med Jobcenter Ballerup under jobcentrets ledelse. Baggrund Baggrunden for administrationens forslag er forventninger til det fremtidige behov for vejledningsaktivering set i lyset af aktuelle reformer og kommunens aktiveringsstrategi, krav om effektfulde tilbud til konkurrencedygtige priser med henblik på indfrielse af målene for beskæftigelsesområdet, samt høringssvar og øvrige indtryk i forbindelse med MEDinddragelsen. Sagen forelægges med henblik på implementering af ændringerne i resten af 2015, således at omstillingen er endeligt gennemført ved indgangen til Sagsfremstilling Administrationen lægger op til en tredelt omlægning af Ballerup Kommunes interne aktiveringstilbud i Kompetencecentret med følgende argumenter og overvejelser: For det første lægges der op til en reduktion i Kompetencecentrets kapacitet fra 198 til 110 daglige deltagere i vejledningstilbud. Baggrunden herfor er: Kompetencecentret har de seneste tre år haft en gennemsnitlig årlig belægning på deltagere på trods af væsentligt højere kapacitet efterspørgslen har således været for lille i forhold til kapaciteten. Kommunens samlede anvendelse af vejledningstilbud (interne og eksterne tilbud) er gennem en årrække halveret og tendensen ventes at fortsætte grundet reformer. Samtidig stiller aktiveringsstrategien krav til øget fleksibilitet i tilbuddene, som bedre honoreres af eksterne end interne tilbud. Derfor er der ikke grundlag for at forvente stigende behov for Kompetencecentrets tilbud i de kommende år i forhold til de seneste år. Når en kapacitet svarende til de seneste års belægning (110 pladser) alligevel er fastholdt frem for et fald til fx pladser er det på baggrund af en forventning om, at det tættere samarbejde med Jobcenter Ballerup om udvikling og anvendelse af Kompetencecentrets tilbud vil øge tilbuddenes effekt, kvalitet og relevans, hvilket vil modvirke den faldende strukturelle efterspørgsel.

10 For det andet lægges der op til at flytte ressourcer i størrelsesordenen 8 mio. kr. fra Kompetencecentret til køb af uddannelse og eksterne tilbud, hvorefter Kompetencecentret vil have et budget i størrelsesorden 9,7 mio. kr. Baggrunden herfor er, at 110 årspladser for 9,7 mio. kr. svarer til en ugepris på ca kr., som i sammenligning med eksterne tilbud er en realistisk pris for tilbud af høj kvalitet til en blanding af ledige og sygemeldte, primært kontanthjælpsmodtagere. For det tredje lægges der op til at sammenlægge Kompetencecentret og Jobcenter Ballerup under jobcentrets nuværende ledelse. Sigtet med sammenlægningen er især at opnå bedre kvalitet og effekter af indsatsen gennem bedre samarbejde på flere niveauer mellem jobcentret og Kompetencecentret. Sammenlægningen skal også sikre bedre kapacitetsudnyttelse (fuld belægning) end i de seneste år, idet det ledelsesmæssige ansvar for tilbuddenes indhold og visitationen til tilbuddene samles. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på det ekstraordinære møde den 23. april 2015 bedt om en række yderligere oplysninger bag administrationens forslag, herunder præmisserne og den samlede begrundelse for, at denne proces anses for at være nødvendig. Udvalget har samtidig bedt om, at der opstilles alternative scenarier, som måtte kunne ramme samme resultat om effekter, økonomi og omstilling til reformerne. Administrationen har udarbejdet to separate bilagsnotater, der belyser disse forhold. Samlet kan det oplyses i vurderingen af scenarierne, at alternativer ikke kan opstilles reelt, hvis præmisserne omkring resultater skal være i højsædet. Administrationen foreslår, at der på udvalgsmødet foretages en gennemgang af scenarierne. Endvidere er en redegørelse for det nuværende budgetoverslag for den aktive indsats i 2016 vedlagt som bilag. I høringssvaret fra medarbejderne fremgår: En kritik af processen herunder, at Jobcenter Ballerup ansætter nye medarbejdere umiddelbart forinden beslutningen om en reduktion i Kompencecentret igangsættes. Det kan fra administrationens side oplyses, at dette skisma har været drøftet med medarbejderne undervejs. Administrationen forstår dilemmaet, men det havde ikke været praktisk muligt at sideordne disse to processer, fordi jobcentrets lønsumssag nødvendiggjorde stillingsopslag i december 2014, straks efter den politiske beslutning herom, og fordi aktiveringsstrategien som grundlag for øvelsen omkring Kompetencecentret først blev vedtaget i februar Endvidere vurderes det, at der er tale om forskellige kompetencer i forhold til opslåede stillinger, idet jobcentret har ansat inden for henholdsvis virksomhedskonsulentområdet med skarpt fokus på det virksomhedsrettede samt på det klassiske myndighedsarbejde, som ansatte på Kompetencecentret har begrænset erfaring med. Det vurderes at opkvalificering hertil vil have for langvarige tidsperspektiver. En kritik af tal og beregninger. Administrationen gennemgår kritikken for hvert punkt forud for udvalgsmødet med henblik på mulig drøftelse heraf under sagens behandling. Det kan oplyses, at tallene i høringssvaret er udarbejdet af Kompetencecentret ved brug af tal fra jobcentrets

11 systemer og der har i den forbindelse ikke været dialog med jobcentret eller ledelsen om, hvad der kan konkluderes ud fra it-systemets oplysninger. Administrationen har udmeldt fx ved udvalgsbehandlingen den 23. april 2015, at de angivne priser er beregnede gennemsnitspriser som altid vil have en vis usikkerhed, det store spænd ændres dog ikke ved høringssvarets beregninger. Sammenfattende viser høringssvaret i forhold til administrationens oplysninger, at det er konklusionen, at Kompetencecentret er væsentlig dyrere end tilbud hos andre aktører/leverandører i gennemsnit, og at effekterne samtidig er lavere. Der gøres eksplicit opmærksom på, at det er disse forhold, der gør, at administrationen kun foreslår en halvering af Kompetencecentret, fordi de bedste elementer vil blive søgt videreudviklet i ny struktur og baseret på de relevante målgrupper i jobcentret. I høringssvaret anbefales, at der sker en mindre reduktion af Kompetencecentret end i forslaget fra administrationen, og at der spares på andre leverandørers indsats. Jævnfør de vurderinger der gøres rede for i bilaget om alternative scenarier, kan det ikke anbefales at foretage en mindre reduktion end foreslået. Ud fra en samlet tilgang om resultater på beskæftigelsesområdet kunne det jævnfør bilaget være foreslået en endnu større reduktion, som administrationen dog ikke ønsker gennemført grundet en nytænkning af indsatsen i den nye struktur sammen med Jobcenter Ballerup. Administrationen vil kunne besvare spørgsmål vedrørende høringssvarets forskellige bemærkninger på udvalgsmødet. Administrationens samlede vurdering er fortsat, at forslaget er nødvendigt for at justere beskæftigelsesindsatsen til reformer, kravene om effekter og priser, og en omjustering i forhold til andre tilbud. Hvis forslaget besluttes, foreslås det, at opbygningen af den nye struktur sammen med jobcentret følges og evalueres. Konkret foreslår administrationen, at den nye model for tilbud sammen med Virksomhedsservice mv. beskrives og fremlægges for udvalget, sammen med den nye konstruktions prioritering af målgrupper og hvad det konkrete tilbudsindhold vil være. Det vil være sådan, at nogle af de fysiske adresser mv. vil kunne videreføres, men i en ny og fremadrettet udviklingsramme. Det foreslås, at udvalget både følger og giver bemærkninger/inspiration ind i denne udviklingsproces, som vil forløbe resten af Det foreslås endvidere, at den kommende konstruktion underlægges resultatmål og evalueres, bl.a. gennem en brugerundersøgelse i Økonomiske konsekvenser og finansiering Sagen har økonomiske konsekvenser indenfor ramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., idet der lægges op til, at: Frigøre ressourcer i størrelsesordenen 8 mio. kr. fra Kompetencecentrets budget til Jobcenter Ballerups køb af eksterne tilbud (mentorstøtte, uddannelse og særlige indsatser) fra Jobcentrets ledelse opnår ledelsesretten over Kompetencecentrets resterende budget i forbindelse med sammenlægningen.

12 5 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Der træffes principbeslutning om et fremtidigt kapacitetsniveau i Kompetencecentret i størrelsesordenen 110 daglige deltagere fra medio 2015 (mod 198 hidtil) samt fastholdelse af Kompetencecentrets funktion vedrørende koordination og administration af Ballerup Kommunes nyttejob. 2. Der træffes principbeslutning om et fremtidigt årligt budget for Kompetencecentret i størrelsesordenen 9,7 mio. kr. fra 2016, svarende til et fald på ca. 8 mio. kr. i forhold til De frigjorte ressourcer overføres til Jobcenter Ballerups budget for køb af uddannelse, mentorer og eksterne målrettede aktiveringstilbud. Budgetændringerne implementeres i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for Der udarbejdes resultatmål for det nye Kompetencecenter, som forelægges Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget, herunder om effekter, indhold, kapacitet og belægning. Konceptet for dette forelægges udvalget efter sommerferien. 4. Det tages til efterretning, at Jobcenter Ballerup og Kompetencecentrets tilbud sammenlægges under jobcentrets nuværende ledelse fra medio Det tages til efterretning, at de medarbejdere, som opsiges i forbindelse med reduktionen af Kompetencecentret, i udgangspunktet fritstilles i opsigelsesperioden. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan ikke tiltræde Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstillingspunkter. Udvalget besluttede at indstille følgende til Økonomiudvalget: 1. Der træffes beslutning om, at Kompetencecentret nedlægges. 2. Der udvikles en intern tilbudsindsats, organiseret under Jobcenter Ballerups ledelse, hvor tilbudsindsatsens pladstal og indhold fastlægges ud fra borgers behov for tilbud. 3. En ny intern tilbudsindsats udvikles ud fra Aktiveringsstrategiens principper og Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget forelægges forslag til tilbudsindsats, herunder evaluering og dokumentation. 4. Der træffes beslutning om et fremtidigt budget på 9,7 mio. kr. til den fremtidige interne tilbudsindsats.

13 5. Der udarbejdes resultat og progressionsmål for tilbud leveret af såvel eksterne leverandører som af den interne tilbudsindsats. 6. At der ved køb af eksterne tilbud sikres overholdelse af de for Ballerup Kommunes bestemte arbejds- og sociale klausuler. 7. Det tages til efterretning, at de medarbejdere, som opsiges i forbindelse med nedlæggelse af Kompetencecentret i udgangspunktet fritstilles i opsigelsesperioden. Indstilles til godkendelse. V stemte imod Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets punkt 6. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er ikke tilfreds med den gennemførte proces for omlægning af Kompetencecentret, idet forslaget burde have været behandlet den 14. april 2015 på udvalgets møde. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget noterer sig, at administrationen har garanteret, at der ikke er juridiske mangler/fejl i forhold til den trufne beslutning.

Punkt 2 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar for

Punkt 2 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar for Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-06-2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-06-2014 17.06.2014 kl. 16:00 Kompetencecentret - Jobcaféen,

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 08-09-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 08-09-2015 08.09.2015 kl. 08:00 Mødecenter A - Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-01-2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-01-2016 12.01.2016 kl. 08:00 Mødecenter A Lokale 3 på

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 10-03-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 10-03-2015 10.03.2015 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 15.12.2015 kl. 07:15 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Grønt Råd

Grønt Råd Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 30-08-2016-30-08-2016 30.08.2016 kl. 18:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Erling Petterson (boligforeninger) - Deltog Helle

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-01-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-01-2017 17.01.2017 kl. 09:00 Mødecenter A, Lokale 3 på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 05.12.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 496. Sager og skrivelser til orientering

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 05-12-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 05-12-2017 05.12.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 14-04-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 14-04-2015 14.04.2015 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-06-2017-13-06-2017 13.06.2017 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Konstitution under formandens ferie. 2 2... StatistikNyt marts 2006.

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Notat om jobcentrets lønsum og udgifter til offentlig forsørgelse

Notat om jobcentrets lønsum og udgifter til offentlig forsørgelse BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 26. november 2014 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Sagsnr.: 00.15.00-A00-22-14 Notat om jobcentrets lønsum og udgifter

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 04-10-2016 Børne- og Skoleudvalget - 04-10-2016 04.10.2016 kl. 08:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder )*++$+!! + Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Adm. dir. Hjalte Aaberg Udvalgets møder 18. april 2007 Teknik- og Miljøudvalget fik 1. udgave af dette notat i januar 2006 og 2. udgave i september

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kunstrådet

Kunstrådet Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 21-11-2013-21-11-2013 21.11.2013 kl. 17:00 Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Nielsen (A) - Deltog Helle Hardø Tiedemann

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup-up.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 11-10-2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 11-10-2016 11.10.2016 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-09-2014-16-09-2014 16.09.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr. Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere