Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe

2

3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe

4 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 1. Tekniske data om Støjdata Måltegning Kølemediumsystem Driftsområde Komponenternes placering Installation Husk! Leverancen omfatter: Placering af varmepumpen Klargøring og dræning Kondensvand Rørinstallation Rørtilslutning Eksempel på tilslutning til CTC EcoZenith i250 L Cirkulationspumpe varmebærer Diagram over trykforskel El-installation El-installation 400 V 3N~ Kommunikationsforbindelser Kompressorvarmer Strømføler og belastningsvagt Eldiagram 400 V 3N~ Stykliste Følerdata Første start Drift og vedligeholdelse Fejlfinding/hensigtsmæssig afhjælpning 29 Overensstemmelseserklæring 30 Hurtig reference Udfyld nedenstående oplysninger. De er gode at have, hvis der skulle ske noget. Produkt: Fabrikationsnummer: Installatør: Navn: Dato: Tlf.nr.: El-installatør: Navn: Dato: Tlf.nr.: Vi påtager os intet ansvar for eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i designet. 4

5 Et komplet system er en modulerende luft til vandvarmepumpe, som trækker varme ud af udendørsluften og anvender den i husets eksisterende varmesystem. Varmepumpen fungerer ved en udetemperatur på ned til -22 C. er konstrueret til at køre med en høj virkningsgrad og et lavt lydniveau. Varmepumpen har indbygget afisning med hedgas, hvilket holder fordamperslangen fri for is og opretholder en høj virkningsgrad. CTC EcoZenith i250 CTC EcoZenith i250 er konstrueret til at fungere med udendørs luft til vand-varmepumpe. Varmepumpen og ladepumpen styres fuldstændigt af CTC EcoZenith i250. CTC EcoZenith i250 er en komplet beholder, som opfylder husets behov for opvarmning og varmt brugsvand. Den har en indbygget el-patron, som giver i alt 15 kw, og er udstyret med en motoriseret shuntventil, som sikrer, at varmesystemet forsynes med korrekte og ensartede temperaturer. Den har også en indbygget cirkulationspumpe, som sluttes til varmepumpen. CTC EcoZenith 250 skal have softwareversion eller nyere. 5

6 Generelle oplysninger Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan det blive nødvendigt at overlevere dette dokument. Installationen skal altid foretages i henhold til anvisningerne i installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Installationen skal altid udføres på en professionel måde. Efter installationen skal enheden gennemgås, og funktionerne skal kontrolleres i henhold til nedenstående: Rørinstallation Varmepumpen er fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. Varmepumpen bør placeres, så den kan serviceres. Lade-/radiatorpumpens kapacitet (afhængig af det anvendte system) er stor nok til den nødvendige gennemstrømning. Åbn radiatorventiler (afhængig af det anvendte system) og andre relevante ventiler. Tæthedsprøve. Udluft systemet. Kontrollér, at de fornødne sikkerhedsventiler fungerer korrekt. Der er truffet foranstaltninger til håndtering af kondensvand. El-installation Strømafbryder Korrekt fast ledningsføring De fornødne følere er monteret Ekstraudstyr Oplysninger til kunden (tilpasset til den aktuelle installation) Opstart med kunde/installatør. Menuer/betjeningsknapper på det valgte system. Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden. Kontrol og påfyldning af varmesystem Information om finjusteringer. Alarminformation. Funktionstest af de monterede sikkerhedsventiler. Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding Dato/kunde Dato/installatør 6

7 Husk! Kontrollér specielt følgende punkter ved levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Anbring produktet på et solidt fundament. er fra fabrikken udstyret med en beholder til kondensvand, hvorfra kondensvandet ledes ud i en afløbsrende, en nedløbsbrønd, et nedløbsrør eller anden form for afløb. Tænk derfor over, hvor du placerer produktet. Hvis kondensvandsrøret ikke anvendes, skal fundamentet være konstrueret således, at kondensvand og smeltevand kan trænge ned i jorden. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Fjern cm jord, og fyld op med grus for at opnå bedst mulig dræning. Den udendørs enhed skal stå i vater tjek efter med et vaterpas. Husk, at fripladsen foran produktet skal være mindst 2 meter, så der kan udføres service. Der skal installeres fleksible slanger tættest på varmepumpen. De udendørs rør skal isoleres grundigt med vejrbestandigt isoleringsmateriale. Sørg for, at de rør, der anvendes mellem varmepumpen og varmesystemet, har de fornødne dimensioner. Sørg for, at cirkulationspumpen har den fornødne kapacitet til at pumpe vandet til varmepumpen. Varmepumpen må ikke strømforsynes fra CTC EcoZenith i250. Forud for installationen skal der være en flerpolet sikkerhedsafbryder. Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsanvisninger skal følges ved håndtering, installation og drift af produktet: Sluk for den flerpolede sikkerhedsafbryder, inden der udføres arbejde på produktet. Hvis der allerede er en jordfejlsafbryder, skal CTC EcoAir også udstyres med sin egen jordfejlsafbryder. Produktet må ikke spules med vand. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende, skal det kontrolleres, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Slæk aldrig på sikkerheden ved at fjerne fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde på produktets kølesystem må kun udføres af en autoriseret tekniker.! Hvis disse anvisninger ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til de gældende garantibestemmelser ikke bindende. 7

8 1. Elektriske Tekniske data data om CTC 400V EcoAir 3N~ 50Hz 520M Indgangseffekt 1) kw 0.9 / 3.8 CTC Udgangseffekt EcoAir 520M Elektriske COP 1) data kw 4.9 / V N~ / Hz Indgangseffekt Mærkestrøm 2) 1) kwa / 3.8 Udgangseffekt Maksimal startstrøm 1) kwa / 10.4 COP Vandvolumen 1) L / 2.71 Mærkestrøm Kølemediummængde 2) (R407C) kg A Maksimal Brydeværdi startstrøm pressostat HT bar A Vandvolumen Maks. driftstryk, vand (PS) bar L Kølemediummængde Mål (H x B x D) (R407C) mm kg 1180 x x 610 Brydeværdi Kompressor pressostat / olietype HT bar Inverter scroll 31/ PVE FV50S Maks. Luftstrømning driftstryk, 100 vand % (PS) mbar 3 /h Mål Ventilatorhastighed (H x B x D) Kompressor Ventilator, maks. / olietype effekt mm rpm W 1180 Modulerende x 1375 x 610 Inverter scroll 170 / PVE FV50S Luftstrømning Vægt 100 % m 3 kg /h Ventilatorhastighed Støjniveau 3) db(a) rpm Modulerende 60.5/55.4 1) Ventilator, Ved vandtemperatur maks. effekt på 35 C. +7 ved 20 rps / -7 C ved 90 Wrps. I henhold til EN ) Vægt Ved 120 rps (fra fabrikken maks. 90 rps). Inkl. Grundfos UPM GEO kg ladepumpe ) Værdierne er Støjniveau 3) i overensstemmelse med EN ved A7 W47/55 og A7 W30/35. db(a) 60.5/55.4 1) Ved en vandtemperatur på 35 C. +7 ved 20 rps / -7 C ved 90 rps. I henhold til EN ) Ved 120 rps (fra fabrikken maks. 90 rps). Inkl. Grundfos UPM GEO ladepumpe. 3) Værdierne er i overensstemmelse med EN ved A7 W47/55 og A7 W30/35.! OBS: I tilfælde af afvigelser gælder værdierne på produktets typeskilt. Ved service skal du altid kontrollere den rette mængde kølemedium på produktets typeskilt. 1.1 Støjdata Støjniveau Støjtryk 5 m * Støjtryk 10 m * 55.4 db(a) db(a) db(a) * Den angivne Støjniveau støj skal opfattes som Støjtryk en indikation, 5 m * da niveauet påvirkes Støjtryk af 10 m * kompressorens og ventilatorens hastighed og af omgivelserne. Den øvre 55.4 db(a) db(a) db(a) værdi svarer til underlag og vægge med 100 % refleksion (glat beton). Værdierne er i overensstemmelse med EN ved A7/w35. 8

9 1.2 Måltegning

10 1.3 Kølemediumsystem TCE Ventilator 2. Fordamper 3. Luft 4. Kompressor 5. LT 6. HT 7. 4-vejsventil 8. Kondensator 9. T vand ud 10. T vand ind 11. Kontraventil 12. Ekspansionsventil 13. Tørrefilter 14. Schrader Varmeindstilling Afisningsindstilling 10

11 1.4 Driftsområde Styresystemet til overvåger og sikrer, at produktet arbejder inden for driftsområdet. Billedet viser dækningen ved 50 rps. Fremløb Cº Udetemperatur Cº 11

12 1.5 Komponenternes placering

13 EMC-filter 2. Ventilator 3. Frekvensomformer 4. Afisningsføler i fordamper 5. Typeskilt med fabrikationsnummer mv. 6. Kompressor 7. Pressostat højtryk 8. Sugegasføler 9. Højtryksføler 10. Kompressorvarmer vejsventil 12. Tørrefilter 13. Returføler 14. Varmeveksler 15. Lavtryksføler 16. Fremløbsføler 17. Udluftningsnippel/vand 18. Ekspansionsventil 19. Forgreningsdåse 20. Kommunikation 21. Hedgasføler 22. Kommunikationsprodukt 23. Kommunikation, seriekobling 24. Fødepumpe 25. Kommunikation, cirkulationspumpe 26. Udeføler 27. Fødeprodukt 28. Fabrikationsnummer 13

14 2. Installation Dette kapitel henvender sig til enhver, som har ansvaret for en eller flere af de installationer, der kræves for at sikre, at produktet fungerer, som brugeren ønsker det. Tag dig god tid til at gennemgå funktioner og indstillinger med brugeren og til at besvare eventuelle spørgsmål. Både installatør og varmepumpe har fordel af en bruger, som fuldt ud har forstået, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Installationen skal udføres i henhold til gældende MCS-standarder. Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer Del L, F og G. 2.1 Husk! Kontrollér specielt følgende punkter ved levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Transportér enheden til installationsstedet, inden emballagen fjernes. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Produktet skal om muligt håndteres med en gaffeltruck eller med løftebånd rundt om pallen. BEMÆRK! Må kun anvendes med emballagen på. Varmepumpen må ikke strømforsynes fra CTC EcoZenith i250. Forud for installationen skal der være en flerpolet sikkerhedsafbryder. Hvis der allerede er en jordfejlsafbryder, skal CTC EcoAir også udstyres med sin egen jordfejlsafbryder. 2.2 Leverancen omfatter: 1 x varmepumpe 15 m kabel LiYCY (TP) med stik til kommunikation 2 m strømkabel, monteret!varmepumpen må ikke strømforsynes fra CTC EcoZenith i250. Forud for installationen skal der være en flerpolet sikkerhedsafbryder. Hvis der allerede er en jordfejlsafbryder, skal CTC EcoAir også udstyres med sin egen jordfejlsafbryder. CTC EcoAir CTC EcoAir

15 2.3 Placering af varmepumpen placeres normalt op ad en ydermur. er fra fabrikken udstyret med en beholder til kondensvand, hvorfra kondensvandet ledes ud i en afløbsrende, en nedløbsbrønd, et nedløbsrør eller anden form for afløb. Tænk derfor over, hvor du placerer produktet. Hvis kondensvandsrøret ikke anvendes, skal fundamentet være konstrueret således, at kondensvand og smeltevand kan trænge ned i jorden. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Fjern cm jord, og fyld op med grus for at opnå bedst mulig dræning. Der skal være et frirum på mindst 400 mm mellem varmepumpen og muren, så luften har fri passage ind gennem fordamperen. Der skal være et frirum på mindst 2 meter mellem varmepumpen og eventuelle buske eller lignende. Placer varmepumpen, så støjen fra kompressoren og ventilatoren ikke forstyrrer omgivelserne. Undlad at placere varmepumpen lige ved siden af et soveværelsesvindue, en terrasse eller et hegn til naboen. Tag hensyn til afstanden til nærmeste nabo ved at læse støjdataene i kapitlet "Tekniske data". Stativet skal stå stabilt på betonklodser eller lignende. Brug et vaterpas til at justere enheden, så den står helt i vater. Stativets konstruktion og pumpens vægt gør, at det ikke er nødvendigt at fastgøre enheden til jorden eller muren. Det anbefales ikke at installere varmepumpen på et afskærmet sted eller i et udhus eller en carport, fordi luften skal kunne passere så uhindret som muligt gennem varmepumpen, og udblæsningsluften må ikke blive suget ind i indtaget på enhedens bagside. Dette kan medføre unormal isdannelse i fordamperen. Hvis produktet placeres således, at det udsættes for ekstra barske vejrforhold, kan det være berettiget at anvende en mindre afskærmning. Der skal installeres fleksible slanger tættest på varmepumpen. De udendørs rør skal isoleres grundigt med vejrbestandigt isoleringsmateriale. Sørg for, at de rør, der anvendes mellem varmepumpen og varmesystemet, har de fornødne dimensioner. Sørg for, at cirkulationspumpen har den fornødne kapacitet til at pumpe vandet til varmepumpen.! Disse >0.4 m >1 m >0.4 m >2 m Anbefalet frirum omkring produktet. retningslinjer skal følges for at give en optimal ydeevne. 15

16 2.4 Klargøring og dræning Varmepumpen skal placeres på en sådan måde, at huset ikke kan blive beskadiget, og kondensvandet nemt kan trænge ned i jorden. Fundamentet skal bestå af betonklodser eller lignende, som hviler på skærver eller grus. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Husk, at der kan dannes op til 70 liter kondensvand om dagen under visse forhold. Grav et hul med en dybde på cm. Anbring en fugtmembran i hullet på den side, der vender ind mod husets fundament. Fyld hullet halvt op med grus, og læg betonklodser eller lignende ud. Sørg for, at afstanden (1.285 cm) mellem midten af betonklodserne svarer til afstanden mellem varmepumpestativets ben. Brug et vaterpas til at kontrollere, at betonklodserne ligger i vater. Læg grus rundt om betonklodserne for at opnå optimal dræning. Betonklodser Afstand fra midte til midte 1285 mm 1285 Betonklodser 1285 Groft grus i en dybde på ca cm. Fugtbarriere ind mod husets fundament mm 551 Betonklodser

17 2.5 Kondensvand Beholderen til kondensvand er indbygget i varmepumpen og bruges til at aflede det meste af kondensvandet. Beholderen kan sluttes til et egnet afløb. Tilslutningsdiameter: 42 mm. Der bør placeres et varmekabel (fås som tilbehør) i røret for at forhindre, at vandet fryser til is igen. Varmekablet sluttes til el-skabet i (arbejdet skal udføres af en autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med gældende regler). Hvis huset har kælder, anbefales det at lede kondensvandet til et indendørs gulvafløb (arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler). Røret skal installeres med hældning ind mod huset og over jorden (så der ikke kan løbe andet vand ind i kælderen). Åbninger i muren skal forsegles og isoleres. Der skal monteres en vandlås på den indvendige side for at forhindre, at der cirkulerer luft gennem røret. Hvis du har bygget en afløbsrende, skal kondensvandsrøret placeres i frostfri dybde. Kondensvandet kan også ledes ned i husets kloak, f.eks. via nedløbsrør. I så fald skal der placeres et varmekabel i rør, som ikke er frostfri. Vandlås 551 Frostfri dybde

18 3. Rørinstallation Installationen skal udføres i henhold til gældende MCS-standarder. Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer del L, F og G. Kedlen skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et åbent eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning. 3.1 Rørtilslutning Et returrør på mindst 28 mm i kobber sluttes til varmepumpen. Hvis rørene er lange, skal installatøren beregne de pumpeog rørdimensioner, der kræves for at klare den anbefalede minimumsgennemstrømning. Rørene mellem varmepumpen og kedlen skal føres således, at der ikke er noget højeste punkt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det højeste punkt forsynes med en automatisk luftudskiller eller en inline-udlufter. Tilslutning til varmepumpen skal ske via en trådarmeret diffusionstæt slange til varmt vand med en diameter på min. 1". Den anbefalede slangelængde er 600 mm for at forhindre, at støjen fra varmepumpen spredes ind i huset, og for at opfange eventuelle bevægelser i varmepumpen. Rør, der installeres udendørs, skal isoleres med mindst 13 mm rørisolering, som ikke er følsom over for vand. Sørg for, at isoleringen er tæt forseglet alle steder, og at samlingerne er tapet eller limet godt sammen. Indvendige rør skal isoleres frem til kedlen med mindst 9 mm isolering. Dette sikrer, at varmepumpen kan levere den højeste mulige temperatur til kedlen eller varmtvandsbeholderen uden tab. Produktet kan udluftes via den udluftningsventil, der sidder i kondensatoren.bemærk! Udluft kun denne ventil. De øvrige ventiler er til kølesystemet! Hvis de åbnes, kan kølemediet lække!!glem ikke at gennemskylle radiatorsystemet før tilslutning. 18

19 3.2 Eksempel på tilslutning til CTC EcoZenith i250 L CTC EcoZenith i250 L har rør i bagerste højre kant til tilslutning af varmepumpen. Varmepumpens nederste tilslutning sluttes til den højre tilslutning set forfra, således at vandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens øverste tilslutning sluttes derfor til højre tilslutning. 1. Trådarmeret diffusionstæt slange til varmt vand, min. 1". Slangelængde 600 mm fra enheden 2. Fremløb, udgående (opvarmet) vand, tilslutning med Ø28 mm på kondensatoren 3. Returledning, indgående (koldt) vand, tilslutning med Ø28 mm på kondensatoren 4. Kobberrør med minimum Ø28 mm isoleret udvendigt med 13 mm tyk isolering 5. Indvendige rør er isoleret med 9 mm tyk isolering 6. Udluftningsventil EcoAir/EcoZenith i250 H På CTC EcoZenith i250 H sluttes varmepumpen direkte til ladepumpen, som sidder under beholderen. Varmepumpens nederste tilslutning skal sluttes til ladepumpen, således at vandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens øverste tilslutning sluttes til højre skifteventil via ladepumpen. 19

20 3.3 Cirkulationspumpe varmebærer Pumpen transporterer varmen fra EcoAir til CTC EcoZenith. Hvis udetemperaturen er under +2 C, kører pumpen konstant for at sikre, at vandet ikke fryser. Hvis produktet er installeret på et sted, hvor der kan forekomme strømsvigt, anbefales det at supplere med en nødstrømsgenerator til ladepumpen. Det er også muligt at installere mekanisk frostsikring. Det produkt, som anvendes til styring, overvåger og sikrer, at varmepumpen arbejder inden for sit driftsområde. Automatisk kalibrering / justering Automatisk kalibrering af pumpens hastighed foretages under indstillinger for varmepumpe i det produkt, der anvendes til styring. 3.4 Diagram over trykforskel 8 Trykforskel (kpa) ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Vandgennemstrømning (l/s) 20

21 4. El-installation Installation og tilslutning af varmepumpen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Al ledningsføring skal foretages i henhold til gældende bestemmelser. Inden frontpanelet åbnes eller andre strømførende komponenter gøres tilgængelige, skal strømforsyningen til kedlen afbrydes. Flerpolet sikkerhedsafbryder Forud for installationen skal der være en flerpolet sikkerhedsafbryder i henhold til overspændingskategori III, som sikrer afbrydelse fra alle strømkilder. Hvis der allerede er en jordfejlsafbryder, skal CTC EcoAir også udstyres med sin egen jordfejlsafbryder. 4.1 El-installation 400 V 3N~ skal være sluttet til 400 V 3N~ 50 Hz og beskyttelsesjording. Det 2 m lange strømkabel er allerede sluttet til produktet. 4.2 Kommunikationsforbindelser Som kommunikationskabel anvendes det medfølgende LiYCY (TP), som er et afskærmet 4-lederkabel, hvor de kommunikationsbærende ledere er parsnoede. Ved tilslutning af til CTC EcoZenith i250 skal kommunikationskablet (LiYCY (TP)) sluttes direkte til produktet. 4.3 Kompressorvarmer Kompressorvarmeren opvarmer automatisk, når kompressoren er kold. Kompressorvarmeren er allerede tilsluttet ved levering. 4.4 Strømføler og belastningsvagt De tre strømfølere, én for hver fase, monteres i gruppecentralen på følgende måde: Hver fase fra eltavlen, som forsyner EcoHeat, føres igennem en strømføler før tilslutning ved den relevante klemme. På denne måde kan el-forbruget hele tiden følges og sammenholdes med den indstillede værdi på belastningsafbryderen i varmepumpen. Hvis strømstyrken er højere, sænker styreenheden varmeydelsen på varmelegemet. Hvis dette er utilstrækkeligt, begrænses varmepumpen også. Når effekten vender tilbage til den indstillede værdi, forbindes varmepumpen og varmelegemet igen. Dette betyder, at strømfølerne, sammen med elektronikken, forhindrer at der indkobles mere effekt, end hovedsikringerne kan bære. Strømfølernes huller til kabler er 11 mm i diameter. Fra elmåleren Til kedel Strømføler Gruppecentral 21

22 4.5 Eldiagram 400 V 3N~ 22

23 23

24 4.6 Stykliste A1 A2 A10 B1 B7 B15 B16 B21 B22 B100 B101 C1 C2 E10 E11 E12 F1 F11 F20 G11 L1 M1 M10 X1 XM1 XM2 XC1 XC2 Y10 Y11 Z1 Relæ/hoved (CTC EcoZenith) Relæ/hovedkort Frekvensomformer Fremløbsføler Returføler Udeføler Afisningsføler Hedgasføler Sugegasføler Højtryksføler Lavtryksføler Kondensator kompressor (1-faset) Kondensator Kompressorvarmer Kondensbakke varmelegeme Varmekabel (tilvalg) Sikring (tilvalg) Flerpolet afbryder Højtrykspressostat Ladepumpe (tilvalg) Spole Kompressor Ventilator Klemrække Stik forsyning Han Stik forsyning Hun Stik kompressor Han Stik kompressor Hun Ekspansionsventil Magnetventil EMC-filter 24

25 slutning av 378 Givare 22kΩ, framledning/ retur 2,5m CTC EcoAir , EcoEl, Excellent II CTC EcoHeat, EcoLogic, EcoZenith CTC 4.7 EcoFlex, EasyFlex, Følerdata V40 Lambda :- NTC NTC kω kω Hedgasføler Sugegasføler gas sensor istance Ω Temperature C NTC 22 kω Resistance Ω Temperature C Hedgasføler Resistance Ω Temperature C Sugegasføler Resistance Ω

26 5. Første start 1. Kontrollér at kedel og varmesystem er vandfyldte og udluftede. 2. Kontrollér at alle tilslutninger er tætte. 3. Kontrollér, at følere og ladepumpe er sluttet til strømkilden. 4. Tilfør strøm til varmepumpen ved at slå afbryderen til (hovedafbryderen). Når systemet er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle tilslutninger er tætte, at de forskellige systemer er blevet udluftet, at der kommer varme ud i systemet, og at der kommer varmt vand ud af vandhanerne. 26

27 6. Drift og vedligeholdelse Når installatøren har installeret det nye produkt, skal han sammen med brugeren kontrollere, at systemet er i perfekt driftstilstand. Installatøren skal vise, hvor strømafbrydere, reguleringsanordninger og sikringer sidder, så brugeren ved, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Udluft radiatorerne (afhængig af det anvendte system) efter ca. tre dages drift, og fyld efter med vand, hvis det er nødvendigt. Afisning er udstyret med hedgasafisning. Varmepumpen kontrollerer konstant, om der er behov for afisning. Hvis det er tilfældet, sker der følgende: afisning starter, ventilatoren stopper, firevejsventilen skifter retning, og hedgas omledes til fordamperen. Der høres en hvæsende lyd, når vandet drænes fra fordamperen. Der kan være store mængder vand. Når produktet er afiset, starter ventilatoren, hedgas omledes til kondensatoren, og varmepumpen skifter tilbage til normal drift. Modulerende kompressor Strømmen i varmepumpen tilpasses med modulerende drift i henhold til det aktuelle energibehov. Kompressoren kører konstant med den korrekte strømforsyning, hvorved antallet af start- og stopperioder minimeres. Den modulerende effektregulering giver en optimal virkningsgrad. Ventilatoren Ventilatoren starter 15 sekunder før kondensatoren og bliver ved med at køre, indtil kompressoren stopper. Under afisning stopper ventilatoren, og den genstarter, når afisningen er færdig. Ventilatoren er hastighedsstyret og følger behovet for strøm. Vedligeholdelse En stor mængde vand passerer igennem fordamperen. Blade og andre fremmedlegemer kan sætte sig fast og blokere for luftstrømmen. Mindst én gang om året skal fordamperslangen kontrolleres, og partikler, der blokerer for luftstrømmen, skal fjernes. Fordamperen og den udvendige kappe skal rengøres med en fugtig klud eller en blød børste. Det er ikke nødvendigt med anden periodisk vedligeholdelse eller inspektion. Periodisk vedligeholdelse Efter tre ugers drift og derefter hver tredje måned i det første år. Derefter en gang om året: Kontrollér, at der ikke er utætheder i installationen. Kontrollér, at produktet og systemet er fri for luft; foretag udluftning efter behov. Kontrollér, at fordamperen er ren. 27

28 Driftsafbrydelse Varmepumpen stoppes med el-afbryderen. Hvis der er risiko for, at vandet fryser, skal du sørge for, at der er cirkulation, eller tømme varmepumpem helt for vand. Beholder til kondensvand Beholderen til kondensvand opsamler det vand, der dannes på EcoAirs fordamper under drift og afisning. Beholderen til kondensvand er udstyret med et elektrisk varmelegeme, som holder beholderen fri for is, når det er frostvejr. Beholderen til kondensvand er placeret nederst på bagsiden af EcoAir. Du kan inspicere og rengøre beholderen til kondensvand ved at løfte i håndtaget på dækpladen og trække den ud. Du kan købe et varmekabel som tilbehør og slutte det til EcoAir. Kablet monteres i afløbet, der går fra beholderen til kondensvand til det frostfri afløb. Beholder til kondensvand og afløb 28

29 7. Fejlfinding/hensigtsmæssig afhjælpning er konstrueret til at yde en pålidelig drift og høj komfort samt til at have en lang levetid. Nedenfor kan du finde forskellige tips, som kan være til hjælp og vejledning i tilfælde af driftsproblemer. Hvis der opstår en fejl, skal du altid tage kontakt med den installatør, som har installeret enheden. Hvis installatøren vurderer, at det drejer sig om en materiale- eller fabrikationsfejl, tager denne kontakt til Gastech-Energi A/S for at undersøge og udbedre fejlen. Angiv altid produktets serienummer. Luftproblemer Hvis en skurrende lyd høres fra varmepumpen, skal du kontrollere, at den er korrekt udluftet. Fyld ved behov mere vand på, så det rigtige tryk opnås. Hvis lyden gentager sig, skal du ringe efter en tekniker, som kan undersøge årsagen. Alarmer Eventuelle alarmer og informationstekster fra vises på det produkt, som anvendes til at styre den. Der henvises derfor til vejledningen til det pågældende produkt. Cirkulation og afisning Hvis cirkulationen mellem den indendørs og den udendørs enhed reduceres eller stopper, udløses højtryksvagten. Mulige årsager til dette: Cirkulationspumpen er defekt/for lille. Der er luft i rørene. Kondensatoren er blevet nulstillet. Andre mellemliggende blokeringer af vandgennemstrømningen. Under afisning stopper ventilatoren, men kompressoren fortsætter med at køre, og smeltevandet løber ned i beholderen til kondensvand under varmepumpen. Når afisningen stopper, starter ventilatoren igen, og umiddelbart herefter dannes der en dampsky bestående af fugtigt lugt, som kondenserer i den kolde luft udenfor. Dette er helt normalt, og den forsvinder igen efter nogle sekunder. Hvis varmepumpen ikke varmer tilstrækkeligt, skal du kontrollere, at der ikke er usædvanlige isdannelser. Mulige årsager til dette: Den automatiske afisningsfunktion er defekt. Der er ikke tilstrækkeligt med kølemedium (lækage). Ekstreme vejrforhold. 29

30 Försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Overensstemmelseserklæring Enertech AB Box 313 S LJUNGBY försäkrar under eget ansvar att produkten confi rme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, Type EA520M som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv: auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes: to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive: auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie: EC directive on: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A. Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC. Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC. Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder: La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN: The conformity was checked in accordance with the following EN-standards: Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen: EN :2007, -A1:2009, -A2:2011 EN :2012, EN :2000 EN :1997, -A1:2001, -A2:2008, EN , -3, -4, -5, -6, -11 EN :2002, -A1:2005, -A1 C1:2007, -A2:2006, -A11:2004, -A12:2006, -A13:2009, -A14:2010, -A15:2011, -C1:2009, -C2:2010 EN :2003, -A2:2009, -A11:2004, -A12:2005, -A13:2012, -A13AC1:2013, -C1:2006, -C2:2010 EN 62233:2008 Ljungby Joachim Carlsson Technical Manager

31

32 Enertech AB. PO Box 309 SE Ljungby, Sverige.

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe 08:937-1408 IBH DK 1435-2 331250 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1. eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere