Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S"

Transkript

1 Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

2 CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men de videreudvikles løbende, og bliver af aftagerne betegnet som hørende til blandt de mest udviklede og driftsikre elektroniske styresystemer på markedet. Virksomheden har aldrig gjort noget særligt ud af at reklamere for produktet. Det har stort set kunnet "sælge sig selv" til en ret snæver - men voksende kreds af faste kunder. Vi befinder os ultimo år Virksomheden blev etableret som et personligt selskab i 1993 af T. Rold. I 1996 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, og samtidig optog Rold sin ledende medarbejder P. King som partner i virksomheden, således at hver indskød halvdelen af aktiekapitalen på i alt 10 mio. kr. King står for salg og økonomi, mens Rold står for udvikling og produktion. Virksomheden har siden sin etablering haft en næsten uafbrudt ekspansion og resultatfremgang. Ekspansionen skal bl.a. ses som et resultat af, at det er lykkedes virksomheden at komme ind på det nordeuropæiske marked. Eksportandelen nåede i 2002 op på 60 %. De fremtidige muligheder på eksisterende markeder skønnes imidlertid at være noget svækkede - dels på grund af en voksende konkurrence, og dels fordi væksten på disse markeder er stagnerende. Virksomhedens resultatudvikling må derfor under forudsætning af en fortsat passiv salgsstrategi forventes at gå i negativ retning. For at imødegå denne udvikling har King opstillet en aktiv salgsstrategi, gående ud på at udvide virksomhedens markeder til også at omfatte, hvad han opfatter som vækstmarkeder for produktet - herunder markederne i USA, Sydeuropa og det fjerne Østen. Strategien indebærer dels, at der investeres i afsætningskanaler på de nye markeder og dels at produktionskapaciteten udvides. Investeringerne i nye afsætningskanaler omfatter ansættelse af en eksportchef samt udarbejdelse af salgsmateriale. Investeringerne i produktionskapacitet omfatter ansættelse af en ingeniør samt opførelse af en ny produktionshal og anskaffelse af maskiner og inventar. De økonomiske data for projektet er specificeret i bilag 3. Det må forudsættes, at likviditetsbehovet i forbindelse med investeringerne finansieres dels af den eksisterende likviditetsreserve i virksomheden, dels i form af ekstern fremmed- og/eller egenkapital. Her kan f.eks. nævnes realkreditlån, banklån, lån fra specialinstitutter og finanslån i udlandet. Banken har givet tilsagn om at forhøje kassekreditten inden for friværdien - op til 75 % af den ansatte kontantværdi - dog maksimalt med 5 mio. kr. Banken har desuden givet udtryk for, at virksomhedens positive resultatudvikling skaber gode forudsætninger for en aktieemission. Den har dog samtidig gjort op- Syddansk Universitet Esbjerg Iver Poulsen 2

3 mærksom på, at tidspunktet for en emission ikke er gunstigt. Der må således forventes en relativ lav emissionskurs svarende til price-earning på ca. 10. Til støtte for dine vurderinger er tilvejebragt følgende materiale: Bilag 1: Regnskab for Bilag 2: Bilag 3: Ledelsens vurdering af den økonomiske udvikling under forudsætning af en fortsat passiv salgsstrategi. Ledelsens vurdering af den økonomiske udvikling under forudsætning af en aktiv salgsstrategi. SPØRGSMÅL: Ledelsen i virksomheden har ønsket en foreløbig vurdering af likviditetsbehovet og kapitaltilførselsmulighederne. Der er derfor følgende opgaver: 1. Som baggrund for en vurdering af behovet for kapitaltilførsel: a) Beregn den eksisterende aktivitets likviditetsudvikling for de kommende 5 år. b) Beregn likviditetseffekten fra den aktive salgsstrategi i de kommende 5 år. c) Beregn behovet for kapitaltilførsel ud fra de opstillede forudsætninger og under forudsætning af, at den aktive salgsstrategi realiseres. 2. Redegør for usikkerhedsmomenterne ved projektet, samt hvilke krav, usikkerheden stiller til virksomhedens finansielle beredskab, og hvordan man bedst muligt indretter kapitaltilførslen efter forholdene. 3. Undersøg og redegør for de konkrete muligheder på kapitalmarkedet for at opnå ekstern fremmed- og /eller egenkapital til projektet samt udarbejd et begrundet forslag til finansieringens sammensætning. 4. Giv en samlet vurdering af den eksisterende kapitalstruktur før og efter projektet. 5. Giv en samlet vurdering af projektet (dvs. at gennemføre den aktive strategi), herunder en kvalitativ rentabilitetsvurdering. Syddansk Universitet Esbjerg Iver Poulsen 3

4 Bilag 1: RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2002: Note: kr.: 1 Nettoomsætning Materialer m.v Dækningsbidrag Løn og andre kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger på anlægsaktiver Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Resultatet foreslås disponeret således: Udbytte 5 % 500 Overført overskud I alt: Syddansk Universitet Esbjerg Iver Poulsen 4

5 Bilag 1 (fortsat): BALANCE ULTIMO ÅRET 2002: Note: kr.: Anlægsaktiver: 3 Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 4 Varebeholdninger Varetilgodehavender for salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt: Egenkapital: 7 Aktiekapital Reservefond Overført fra tidligere år Overført af årets overskud Egenkapital i alt Fremmedkapital: 8 Prioritetsgæld Bankgæld Leverandørgæld Skyldig selskabsskat Skyldig udbytte 500 Fremmedkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser. Syddansk Universitet Esbjerg Iver Poulsen 5

6 Bilag 1 (fortsat): NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2002: 1. Nettoomsætning: 60 % af omsætningen eksporteres. De primære udenlandske salgsområder er det øvrige Skandinavien, Tyskland og Benelux-landene. 2. Kapacitetsomkostningerne fordeler sig således på funktioner: kr. Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Personaleomkostningerne udgjorde heraf 15 mio. kr. Gage til direktionen var kr. og vederlag til bestyrelsen kr. Virksomheden beskæftigede i gennemsnit 85 personer. 3. Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.): Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmaterialer og inventar Anskaffelsespriser: Værdi primo Tilgang Afgang Værdi ultimo Akkumulerede afskr. før Afskrivninger på solgte aktiver 100 Årets afskrivninger Bogført værdi ultimo Den kontante ejendomsværdi ved årsvurderingen pr. 1. april 2002 udgør 10 mio. kr., hvoraf grundværdien er 2,5 mio. kr. Anlægsaktiverne er ved vurdering den 31. december 2002 ansat til i alt 25 mio. kr. 4. Varebeholdninger: kr. Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Færdigvarer 500 Varebeholdninger ultimo Syddansk Universitet Esbjerg Iver Poulsen 6

7 Bilag 1 (fortsat): 5. Varetilgodehavender fra salg: kr. I Danske kroner I Svenske kroner I DM Varetilgodehavender ultimo Udenlandske tilgodehavender er omregnet til gældende valutakurser pr. 31/ Likvide beholdninger: kr. Kasse og giro 100 Obligationer Likvide beholdninger ultimo Note: Obligationerne er 8 % skibskreditobligationer med en restløbetid på 5-10 år. 7. Aktiekapitalen består af aktier á 500 kr. Der er til alle aktier tilknyttet samme stemmeret. Aktierne besiddes af T. Rold og P. King med halvdelen til hver af parterne. 8. Prioritetsgælden omfatter 10-årige 8 % stående (faste) lån (uden amortisation) i Nykredit. Af lånebeløbet forfalder 7,5 mio. kr. ultimo 2005 og resten ultimo Bankgælden består i en saldo på kassekredit med et maksimum på 3 mio. kr. i X-bank. 10. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser: Til sikkerhed for engagement med kreditinstituttet er indlagt et ejerpantebrev på i alt 20 mio. kr. i selskabets anlægsaktiver. Virksomhedens leasingforpligtelser overstiger ikke kr. Syddansk Universitet Esbjerg Iver Poulsen 7

8 BILAG 2: FORVENTNINGER VEDRØRENDE DEN PASSIVE SALGSSTRATEGI: Årene : Omsætning: Salget forventes mængdemæssigt at ligge omkring 2002-niveauet. Det skønnes, at den skærpede konkurrence gør det nødvendigt gradvist at reducere priserne (målt i det eksisterende prisniveau) med i alt 15 % over de kommende fem år. Der forventes en generel prisstigningstakt på ca. 2 % årligt de næste fem år. Priserne på materialer m.v. forventes at stige ca. 2 % årligt (som den generelle prisstigningstakt) Kredit- og lagertider: Der regnes med samme omsætningshastigheder på debitorer, lagre og kreditorer som i Materialeomkostninger: Kapacitetsomkostninger: Lønstigninger til ledelse og personale forventes at kunne begrænses til den generelle stigning i prisniveauet, dvs. ca. 2 % årligt. Det skønnes ikke muligt at opnå effektivitetsforbedringer i produktionen i perioden. Anlægskøb: Til den nødvendige fornyelse og vedligeholdelse af bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar m.v. skal der anvendes 3 mio. kr. pr. år. (i 2002-priser) Prisstigningen på anlæg skønnes at blive på ca. 2 % årligt. Renter: Renten forudsættes uændret til 8 % p.a. Udbytte: Der ønskes opretholdt uændret udbytte (i nominelle kroner) til den eksisterende aktiekapital. Selskabsskat: Der må i likviditetsprognosen regnes med samme skattebetalinger (i faste kroner) som i Syddansk Universitet Esbjerg Iver Poulsen 8

9 BILAG 3: FORVENTNINGER VEDRØRENDE DEN AKTIVE SALGSSTRATEGI: Årene : (Alle beløb er i 2002-priser) Den aktive salgsstrategi forventes at kunne forøge nettoomsætningen med følgende årlige beløb i forhold til den passive salgsstrategi (i 2002-priser): mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Mersalget forventes at kunne realiseres med de samme dækningsgrader og omsætningshastigheder på kreditorer og varelagre som ved den passive salgsstrategi, idet der heri er taget hensyn til agentprovisioner og transportomkostninger. Kreditorbeholdningerne forventes ikke at blive påvirket af væksten i kapacitetsomkostningerne. I kr.: Anlægsanskaffelser Bygninger (i år 2003): Maskiner Inventar m.v I alt Løbende årlige merkapacitetsomkostninger. (fra år 2003): I kr.: Løn til ingeniør 300 Løn til eksportchef 300 Salgsarbejde I alt Derudover vil den øgede produktion øge lønomkostningerne til specialarbejdere med kr. årligt fra år Omsætningshastigheden på debitorer forventes fra og med år 2004 at falde til 75 % af det nuværende niveau, som et led i den aktive salgsstrategi. Den aktive salgsstrategi forventes ikke at påvirke udbytte- og skattebetalingerne i forhold til den passive salgsstrategi. Udbyttebetalingen vil være uændret i faste kroner og skatten vil være uændret i nominelle kroner. Syddansk Universitet Esbjerg Iver Poulsen 9

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Copenhagen Investor A/S

Copenhagen Investor A/S Copenhagen Investor Copenhagen Investor A/S Årsrapport 2013 Taarbæk Strandvej 84A * 2930 Klampenborg * Tlf. 39 63 01 55 * info@copenhageninvestor.dk * www.copenhageninvestor.dk Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4 Årsrapport 2003/04 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr. 46076753 INDHOLD Side 01 02 03 04 05 06 Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25

Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4-5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6-11 Årsregnskab

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

JP/POLITIKENS HUS A/S

JP/POLITIKENS HUS A/S JP/POLITIKENS HUS A/S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere