Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme"

Transkript

1 Realskolevej Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag fra Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos i varmeværkets fjernvarmenet vha. en eldreven varmepumpe. Projektet omfatter etablering af en el-drevet varmepumpe med en effekt på ca. 2,8 MW på Grundfos grund, matr. nr. 8e, Hjermind By, Bjerringbro, ved Jørgens Alle 32. Desuden omfatter projektet etablering af en ca. 300 m lang fjernvarmeledning i DN 100 mellem varmepumpen og Bjerringbro Varmeværks kraftvarmeværk på Jørgens Alle 40, 8850 Bjerringbro. Ledningen etableres dels på Grundfos og Bjerringbro Varmeværks grund og dels i offentligt vejareal. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax.: Dato: 2. april 2012 Sagsnr.: 2012/01992 Sagsbehandler: rak Direkte tlf.: Direkte Afgørelse Det vedlagte projekt er hermed godkendt. Afgørelsen er truffet efter varmeforsyningslovens 4. Begrundelse Projektet opfylder betingelserne i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg: Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse. Projektet medfører en samfundsøkonomisk besparelse. Projektet er rentabelt for Bjerringbro Varmeværk. Projektet medfører mindre udledning af drivhusgasser. Klagevejledning I henhold til projektbekendtgørelsens 29 kan Byrådets afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klage indgives til Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, Viborg Kommune sender derefter snarest klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for Byrådets afgørelse. Byrådet skal straks give projektansøger underretning, såfremt godkendelsen er påklaget. I henhold til projektbekendtgørelsens 30 kan en afgørelse truffet af Energiklagenævnet i henhold til 29 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Rasmus Trangbæk Kjærsgaard på tlf. nr Med venlig hilsen Karl Johan Legaard Jensen Planchef Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Sagsbehandler Kopi til: - HMN Naturgas I/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg - Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro Vedlagt: Projektforslag + notat med supplerende projektredegørelse

2 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme December 2011

3

4 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Rapportens indhold Rapportens formål Projektets baggrund Indstilling Ændring i varmeplanens retningslinjer Organisatoriske forhold Ansvarlig for projektet Projektets gennemførelse 6 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Miljøforhold Anden lovgivning Berørte arealer 8 3 Redegørelse for projektet Forudsat behov for varmeproduktion Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold Eksisterende varmeproduktion Projekt, udnyttelse af overskudsvarme Anlægsomkostninger 11 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi- og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Virksomhedsøkonomiske konsekvenser Følsomheder Forbrugerøkonomiske konsekvenser 16

5 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 2 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference Bilag 3: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt Bilag 4: Sammensætning af resultater Bilag 5: Oversigtstegning

6 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 3 1 Indledning 1.1 Rapportens indhold Denne rapport omfatter et projektforslag efter varmeforsyningsloven for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos i Bjerringbro Varmeværks fjernvarmenet. Overskudsvarme skal ved hjælp af en varmepumpe udnyttes i fjernvarmenetssystemet. Projektforslaget fokuserer på den marginale kedelvarmeproduktion. Varmepumpen skal i normaldrift erstatte varme produceret på gasfyrede kedler. Varmepumpen etableres i en bygning på Grundfos' grund, som ligger ud mod Jørgens Alle ud for Jørgens Alle 32. Der etableres et rum til varmepumpen i bygningen, og der etableres en fjernvarmeledning i DN 100 til Bjerringbro Varmeværks kraftvarmeværk på Jørgens Alle 40, hvor varmen afsættes i byens fjernvarmenet. Med hensyn til termisk ligevægt i grundvandet samt andre økonomiske forhold er dette projektforslag betinget af Grundfos' projekt for grundvandskøling.

7 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 4 Bjerringbro Varmecentral Placering af varmepumpe Figur 1 Placering af varmepumpe, Grundfos A/S Poul Due Jensensvej, pumperum ved bygning CS. 1.2 Rapportens formål Rapportens formål er at få godkendt udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos ved hjælp af en varmepumpe og afsætning af varmen i fjernvarmenet samt at belyse muligheder og konsekvenser i henhold til varmeforsyningsloven og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget. Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 346 af 17. maj 2005.

8 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Projektets baggrund Grundfos planlægger at etablere grundvandskøling, så overskudsvarme fra sommerkøling kan flyttes til fyringssæsonen og nyttiggøres til fjernvarme. Hidtil har Grundfos bortskaffet overskudsvarme med el-drevne kølemaskiner. Overskudsvarmen fra Grundfos har form af vand med en temperatur, der er for lav til at kunne direkte udnyttes i fjernvarme. Derfor planlægger Bjerringbro Varmeværk at etablere en varmepumpe, hvor temperaturen af vandet i overskudsvarmen forøges, så den kan udnyttes til fjernvarme i vinterhalvåret. Mængden af overskudsvarme anslås samlet til ca MWh for over ca timer i fyringssæsonen. Efter tilførsel af el til drift af varmepumpen forventes en fjernvarmeleverance fra pumpen på ca MWh. 1.4 Indstilling Det indstilles til Viborg Kommune at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Viborgs kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i denne rapport. 1.5 Ændring i varmeplanens retningslinjer Byrådets godkendelse af projektforslaget indebærer, at overskudsvarme fra Grundfos udnyttes i fjernvarmen. Udnyttelse af overskudsvarme har ingen indflydelse på driften af kraftvarmeværket. 1.6 Organisatoriske forhold Bjerringbro Varmeværk finansierer, ejer, vedligeholder og forestår driften af det nye pumpeanlæg og fjernvarmeledningen. 1.7 Ansvarlig for projektet Ansvarlig for projektet er: Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Realskolevej Bjerringbro Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C

9 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Projektets gennemførelse Projektering og udbud af pumpeanlægget m.m. med henblik på etablering af varmepumpe, kan påbegyndes umiddelbart efter godkendelse af dette projektforslag.

10 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Ifølge bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 15 er overskudsvarme, hvor der ikke bliver brugt ekstra brændsel til at producere overskudsvarmen, ikke at betragte som brændsel. Dette gælder uanset, hvilket brændsel der er brugt til den oprindelige proces. El-drevne varmepumper betragtes ligeledes ikke som brændsel. Dette betyder, at projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovens retningslinjer. 2.2 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter varmeforsyningsloven. 2.3 Fysisk planlægning Varmepumpen etableres i lejede lokaler hos Grundfos i en eksisterende bygning som tilrettes til formålet. Der forventes ingen ydre bygningsmæssige ændringer i den forbindelse. 2.4 Miljøforhold Der rettes henvendelse til Viborg Kommune vedrørende udarbejdelse af en miljøansøgning.

11 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Anden lovgivning Anlægget vedligeholdes efter gældende normer og standarder. I forbindelse med udførelsen skal de nødvendige tilladelser søges af bygherre og entreprenør. 2.6 Berørte arealer Pumpeanlægget etableres i pumperum på grunden, som ejes af Grundfos. Fjernvarmeledning etableres delvis på Grundfos' og Bjerringbro Varmeværks grund og i offentligt vejareal. Skitse med placering af varmepumpe samt det forudsatte ledningstracé er vist i Bilag 5.

12 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 9 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat behov for varmeproduktion Den samlede varmeproduktion for regnskabsåret er oplyst af Bjerringbro Varmeværk og udgør MWh, som graddagskorrigeret giver MWh. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion an net, som skal dække varmeforbrug til rumopvarmning, opvarmning af varmt brugsvand samt varmetab i ledningsnettet. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelse af varme- og effektbehov. Af bilagene 2-3 fremgår den forudsatte udvikling i produktionsbehovet over planperioden. Bjerringbro Varmeværks produktionsanlæg omfatter kraftvarmeværket på Jørgens Alle 40 med 4 stk. gasmotorer, som tilsammen kan producere ca. 13 MW el og 17,2 MW varme samt kedeldrift på Realskolevej 18 på naturgasfyrede kedler, som tilsammen har en varmeydelse på 29 MW. 3.2 Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold I dette projektforslag dækkes kedelvarme ved hjælp af: Referencen: MWh fjernvarme produceret på eksisterende naturgasfyrede kedler. Projektet: MWh fjernvarme produceret ud fra MWh overskudsvarme ved hjælp af en ny eldreven varmepumpe med effekt på ca. 2,83 MW og COP på ca. 3, Eksisterende varmeproduktion Kraftvarmeproduktion sker på kraftvarmeværket, mens kedelproduktion sker på central på Realskolevej jf. afsnit 3.1. Gaskedler anvendes til at dække varmebehovet samt spids- og reservelast.

13 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 10 Der er udarbejdet en model for varmeproduktion i 2010 i beregningsprogrammet EnergyPRO fra Energi- og Miljødata i Ålborg. Årlig varmeproduktion ved den nuværende situationen er følgende: Motorer MWh (49 %) Kedler MWh (51 %) Tallet i parentesen angiver andelen af den totale varmeproduktion. Samdrift med grundenheder for referencesituationen er illustreret i den efterfølgende figur. Figur 2 Varmeproduktion ved referencesituation. 3.4 Projekt, udnyttelse af overskudsvarme Projektet indebærer, at der etableres 1 stk. el-drevet varmepumpe med effekt på 2,8 MW til udnyttelse af MWh overskudsvarme fra Grundfos. Varmepumpe får først prioritering ved kedeldriften. Produktionen på kraftvarmeværket fortsætter uændret. Efter etablering af varmepumpen er fordeling af varmeproduktion følgende: Motorer MWh (49 %) 2,8 MW varmepumpe MWh (16 %) 29 MW kedel MWh (35 %) Samdrift med grundenheder for projektsituationen er illustreret i den efterfølgende figur.

14 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 11 Figur 3 Varmeproduktion ved projektsituation. 3.5 Anlægsomkostninger Hvis den nuværende kedelvarmeproduktion fortsætter alene, skal nogle af kedlernes levetid forlænges, idet anlægget skal køre driftssikkert. Beregninger for referencesituationen inkluderer et beløb på 2 mio. kr. fordelt på 1. og 5. år til reinvestering i det gamle kedelanlæg, så det fortsat er i stand til at producere ca MWh varme om året. Projektet omfatter etablering en el-drevet varmepumpe på Grundfos' grund ved bygning CS samt fjernvarmeledning til fremføring af varme produceret på varmepumpe til kraftvarmeværket. Nedenfor vises investeringsoverslaget. Alle priser er eksklusiv moms. Mio. kr. Varmepumpeanlæg med diverse omkostninger i pumperum inkl. 300 m ledning i DN ,260 0,540 Investering i alt 16,800 Tabel 1 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2011, ekskl. moms.

15 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 12 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. produktion af kedelvarme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: MWh varme produceret på naturgaskedler Projektet: MWh varme produceret på varmepumpe fra MWh overskudsvarme fra Grundfos og etablering af 300 m ledning i DN 100. Grundfos sparer ca MWh el/år til eksisterende køleanlæg. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i bilag 1. Beregningsudskrifterne er vedlagt i bilag 2 for Referencen og i bilag 3 for Projektet. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i bilag 4.

16 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Energi- og miljømæssige konsekvenser Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emission. De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2 og NO x. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Brændselstype Naturgas, kedelproduktion El-forbrug, varmepumpe El sparet, køleanlæg Grundfos N-gas MWh Elforbrug MWh Brændselsforbrug i alt Tabel 2 Brændsels- og elforbrug, sum over 20 år. Det ses af Tabel 2, at det direkte energiforbrug reduceres i Projektet. Dette skyldes udnyttelsen af overskudsvarme til varmeproduktion, erstatter varmeproduktion på Bjerringbro Varmeværks naturgaskedler samt el til Grundfos' kølekompressor og tørkøler. Der medgår en brændselsmængde til produktion af elforbruget, som ikke kan opgøres her, idet Energistyrelsens forudsætninger ikke indeholder data for brændselsforbrug, men kun for den resulterende CO 2 -emission, som præsenteres herunder. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede energianvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x og SO 2. CH 4 og N 2 O omregnes til CO 2 -ækvivalenter og angives sammen med CO 2. Emissionsstof N-gas ton Elforbrug ton Difference ton CO 2 og CO 2 ækvivalenter SO NO x PM 2, Tabel 3 Ændring i emission over 20 år.

17 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 14 Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en reduktion i emissionen af CO 2 og CO 2 ækvivalenter og NO X. 4.3 Samfundsøkonomiske konsekvenser Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen og Projektet set fra samfundets side. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april Heri giver Energistyrelsen anvisning på metoden til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, de aktuelle statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 5 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Det samfundsøkonomiske resultat er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Fortsættelse af nuværende n-gaskedeldrift Overskudsvarme vha. eldrevet varmepumpe og sparet el til køleanlæg Difference - 71,2 mio. kr. - 6,2 mio. kr. 65,0 mio. kr. Tabel 4 Samfundsøkonomisk resultat. Des ses af Tabel 4, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår en besparelse på ca. 65 mio. kr. i nuværdi over betragtningsperioden ved Projektets gennemførelse. 4.4 Virksomhedsøkonomiske konsekvenser De virksomhedsøkonomiske konsekvenser for varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Den samlede likviditetsvirkning for varmepumpe- og kedelproduktion er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2011 prisniveau. Tilbagebetalingstid for varmepumpe er sat til 15 år.

18 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 15 Reference, fortsat drift på n-gas kedler Projektet, ny varmepumpe mio. kr Figur 4 Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 4, at de samlede omkostninger til produktion af MWh varme er lavere i Projektet over den 20-årige beregningsperiode. Likviditetsvirkningen indeholder omkostninger til køb af naturgas og el, driftog vedligeholdelsesomkostninger samt ydelse på nye lån. På baggrund af den årlige likviditetsvirkning er der udregnet produktionsomkostning pr. MWh for produktion af kedelvarme, vist i den efterfølgende figur. Reference, fortsat drift på n-gas kedler Projektet, ny varmepumpe kr./mwh Figur 5 Omkostning pr. produceret MWh over den 20-årige beregningsperiode. 4.5 Følsomheder Til vurdering på projektets følsomhed over for ændringer i forudsætningerne er der foretaget beregninger på de mest betydende økonomiske forudsætninger for Projektet, hvilket er anlægsinvestering og brændselspris.

19 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 16 Der regnes på følgende: Anlægsudgifter til varmepumpe og fjernvarmeledning øges med 20 %. El-pris (tarif) stiger med 20 %. El-pris uden statsafgifter til drift af varmepumpe. Resultater vises i den efterfølgende figur. 600 Reference, fortsat drift på n-gas kedler Projektet, ny varmepumpe Anlægsomkostninger forøges med 20 %, Projekt Elpris (tarif) forøges med 20% Elpris uden statsafgifter kr./mwh Figur Indvirkning på produktionsomkostning pr. MWh ved ændring af anlægsomkostning og brændselspris. Det ses, at en 20 % stigning i anlægsomkostninger til varmepumpe kun har lille indflydelse på produktionsomkostningerne, mens en 20 % stigning på el-pris forøger produktionsomkostningerne med ca.11 %. Den sidste følsomhed viser betydningen af el-statsafgifternes andel af produktionsomkostninger i forbindelse med varmepumpedrift. Statsafgifter udgør i gennemsnit ca. 29 % af produktionsomkostningen. 4.6 Forbrugerøkonomiske konsekvenser Forbrugernes varmeforbrug vil blive afregnet efter gældende tarifblad. Økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", hvorved de virksomhedsøkonomiske konsekvenser vil blive udbalanceret i forbrugerpriserne. Den varmemængde, som behandles i beregninger udgør ca. 16 % af den totale varmeproduktion og vejer derfor tilsvarende i den totale fjernvarmepris.

20 Projektforslag for etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme Bilag 1: Forudsætninger

21 P:\68025A\3_Pdoc\DATA\2011-Projektforslag varmepumpe\[økonomiske beregninger projektforslag xlsm] Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. 13. december 2011 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Varme, produktionsbehov an net Varmeproduktion an net graddagskorrigeret MWh Produktionsanlæg Bjerringbro Varmeværk Grundfos Projektforslag Kraftvarmeværk Gaskedler Køleanlæg Varmepumpe Anlæg Gasmotor Kedel Kølepumpe Varmepumpe Placering Brændsel, N-gas N-gas El El Brændværdi enhed kwh/m³ kwh/m³ MWh MWh værdi 11,0 11,0 COP COP Effekter (MW) El 13,00 0,00 køling varme Varme 17,20 29,00 1,900 3,625 Produk. 30,20 29,00 Indfyret 31,13 28,02 Årsnyttegr. El 42,0% 0% Varme 55,0% 103,5% Produk. 97,0% 103,5% Indfyret 100% 100% Emission faktor kg / GJ indfyret brændsel CO ,700 56,700 opgjort opgjort CH ,4810 0,0001 i beregninger i beregninger N 2 O 310 0,0006 0,0001 CO 2 +ækv. 66,987 56,733 SO2 0,0003 0,0003 NOx 0,1350 0,042 Aske, slagge 0,0002 0,0001 Data for eksisterende fjernvarmeanlæg if. Bjerringbro Varmeværk COP på Grundfos' Køleanlæg if. mail af 26. august 2011 med Rambols opgørelse. Emissionsværdier if. "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", Energistyrelsen April 2011 Priser ekskl. moms Naturgas Tarif og transport variabel 3,169 kr./m³ = 288,09 kr./mwh Gns. jan.-maj 2011 if. Bjerringbro Varmeværk Energi 2,311 kr./m³ = 210,09 kr./mwh CO 2 0,357 kr./m³ = 32,45 kr./mwh NO x 0,008 kr./m³ = 0,73 kr./mwh Statsafgift i alt, (ikke motorer) 2,68 kr./m³ = 243,27 kr./mwh indfyret 2011 prisniveau Max. statsafgift, varmeproduktion Energi 48,60 kr./gj = 174,96 kr./mwh CO 2 12,80 kr./gj = 46,08 kr./mwh Sum 61,40 kr./gj = 221,04 kr./mwh varme 1/ prisniveau (max. grænse, kedeldrift) Beregnet Energi og CO2 afgift for kedeldrift (overskrider max.) 234,34 kr./mwh varme 2011 prisniveau med afgiftslempelse El-køb Bjerringbro varmeværks forudsatte andel El (puljeel, transport, PSO) 746,30 kr./mwh 433 kr./mwh Omkostningerne til el deles efter forholdet mellem Energiafgift 624,00 kr/mwh kulde- og varmeproduktion. Ved de anvendte forud- Tillægsafgift 60,00 kr/mwh sætninger svarer det til at Bjerringbro Varmeværk Energisparebidrag 6,00 kr/mwh skal betaler ca. 58 % af elprisen. Eldistributionsbidrag 40,00 kr/mwh Energispareafgift (CO2) 63,00 kr/mwh Statsafgifter i alt 793,00 kr./mwh 460 kr./mwh 2011 prisniveau Udligning -1,00 mio.kr. Omkostningerne opgøres efter en fælles årlig referenceberegning. Det angivende beløb er beregnet ved forudsætninger opstillet til projektforslaget, og anvendes over alle 20 år. KADO COWI 1/2

22 P:\68025A\3_Pdoc\DATA\2011-Projektforslag varmepumpe\[økonomiske beregninger projektforslag xlsm] Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. 13. december 2011 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Drift og vedligehold, Eksisterende produktionsanlæg N-gaskedler 2,50 kr./gj indfyret Skønnet Projektet Varmepumpe 20,0 kr./mwh varme Skønnet Lejeomkostning for pumperum ,0 kr./år Skønnet af Bjerringbro Varmeværk Prisudvikling, Inflation: iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag Eksisterende prod. anlæg mio. kr. Reinvestering i naturgaskedler 2,000 Mere investering i eksist. kedelanlæg i 1. og 5. år. Projekt mio. kr. Etablering af varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme Pumpeanlæg med investeringer indholdt i pumperum 16, m ledning i DN 100 til kraftvarmeværket 0,540 Sum 16,800 Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 4% p.a. Løbetid 15 år Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april Som i virksomhedsøkonomi 5 % p.a. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% KADO COWI 2/2

23 Projektforslag for etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme Bilag 2: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference

24 P:\68025A\3_Pdoc\DATA\2011-Projektforslag varmepumpe\[økonomiske beregninger projektforslag xlsm] Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 13. december 2011 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - nuværende kedeldrift Beregningsperiode SUM År N-gaskedler Varme 103,5% MWh Brændselsforbrug Varmetarif MWh varme-dækning: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Restprodukt 0,0001 kg/gj/indf. ton Samlet brændselsforbrug N-gas kedler MWh Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,01 2,33 2,54 2,17 2,15 2,20 1,99 2,01 2,16 2,16 2,13 2,12 2,11 2,12 2,14 2,13 2,14 2,10 2,10 2,10 Inflator 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 akkumu. 1,000 1,020 1,044 1,070 1,094 1,117 1,142 1,164 1,188 1,213 1,239 1,266 1,293 1,320 1,348 1,377 1,406 1,436 1,467 1,497 Naturgaspris Tarif kr./mwh -288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09 Statsafgift, kedeldrift kr./mwh varme -229,07-227,89-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25 Drift og vedligehold, eksisterende kedler N-gaskedel kr./mwh indfyret -9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0 Reinvestering i gammel kedelanlæg Mere investering i 1. år 1000 kr Mere investering i 5. år Finansiering Profil Annuitet Kassekredit, rente Kurs 100 Underskud 5,00% Rente 4,0% Overskud 3,00% Løbetid 15 Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, kr. (fast prisniveau) Naturgas Statsafgift Drift og vedligehold, eksisterende prod. anlæg N-gaskedler Ledningsnet Vedligehold - bygning I alt, driftsomkostninger Ydelse på 1. lån (deflateret) Ydelse på 2. lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret -ultimo likviditetsvirkning KADO COWI 1/2

25 P:\68025A\3_Pdoc\DATA\2011-Projektforslag varmepumpe\[økonomiske beregninger projektforslag xlsm] Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 13. december 2011 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - nuværende kedeldrift Beregningsperiode SUM År Energi og miljø Brændselsforbrug N-gas, kedler GJ I alt GJ Emission, n-gaskedel CO 2 56,70 kg/gj ton Ækv. 0,03 kg/gj ton SO 2 0,00 kg/gj ton NO x 0,04 kg/gj ton PM 2,5 0,00 kg/gj ton Lokale kedler i alt CO 2 ton Ækv. ton CO 2 og CO 2 ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2-ækv. CH4+N2O kg/mwh SO 2 kg/mwh NO x kg/mwh CO 2 og CO 2 ækv. ton 0 SO 2 ton 0 NO x ton 0 Emision, varmeproduktion, netto CO 2 og CO 2 ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton ,1 Samfundsøkonomi - Enhedspriser Pris, 2009 prisniveau Naturgas kr./gj -67,1-72,2-77,4-78,6-79,8-81,0-82,1-83,3-84,1-84,9-85,8-86,6-87,4-88,1-88,8-89,5-90,2-90,2-90,2-90,9 Skadesvirkning, CO 2+ækv. kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg omregning til 2011 prisniveau faktor 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 Statsafgifter på brændsel opgjort under virksomhedsøkonomi Drift og vedligehold er opgjort under virksomhedsøkonomi Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 5 % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Produktionsudgift, Bjerringbro Varmeværk Naturgaskøb Drift og vedligehold Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2+ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt KADO COWI 2/2

26 Projektforslag for etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme Bilag 3: Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt

27 P:\68025A\3_Pdoc\DATA\2011-Projektforslag varmepumpe\[økonomiske beregninger projektforslag xlsm] Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 13. december 2011 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos i fjernvarme Beregningsperiode SUM År Ny varmepumpe Køling MWh Varme 3,63 MWh Brændselsforbrug El MWh varme-dækning: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% N-gaskedler Varme 104% MWh Brændselsforbrug Varmetarif MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Restprodukt 0,0001 kg/gj/indf. ton Samlet brændselsforbrug El MWh N-gas MWh Samlet brændselsforbrug Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,01 2,33 2,54 2,17 2,15 2,20 1,99 2,01 2,16 2,16 2,13 2,12 2,11 2,12 2,14 2,13 2,14 2,10 2,10 2,10 Inflator 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 akkumu. 1,000 1,020 1,044 1,070 1,094 1,117 1,142 1,164 1,188 1,213 1,239 1,266 1,293 1,320 1,348 1,377 1,406 1,436 1,467 1,497 Naturgaspris Tarif kr./mwh -288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09-288,09 Statsafgift, kedeldrift kr./mwh -229,07-227,89-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25-226,25 El-pris, Bjerringbro Varmeværks andel Elkøb kr./mwh -432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85-432,85 Statsafgift kr./mwh -476,65-474,19-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78-470,78 Drift og vedligehold, eksisterende kedler Varmepumpe kr./mwh -20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0 N-gaskedel kr./mwh -9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0 Lejeomkostning til pumperum ,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0-120,0 Investering i nyt kedelanlæg 1000 kr Finansiering Profil Annuitet Kassekredit, rente Kurs 100 Underskud 5,00% Rente 4,0% Overskud 3,00% Løbetid 15 Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, kr. (fast prisniveau) Naturgas Statsafgift El Statsafgift Uidligning Drift og vedligehold, eksisterende prod. anlæg Ny varmepumpe N-gaskedler Lejeomkostning til pumperum Ledningsnet Vedligehold - bygning I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo KADO COWI 1/3

28 P:\68025A\3_Pdoc\DATA\2011-Projektforslag varmepumpe\[økonomiske beregninger projektforslag xlsm] Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 13. december 2011 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos i fjernvarme Beregningsperiode SUM År Energi og miljø Brændselsforbrug Ref. køleanlæg hos Grundfos COP 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Erstattet elforbrug hos Grundfos MWh El, varmepumpe MWh Ændring i elforbrug MWh N-gas, kedler GJ Emission, varmepumpe (el-forbrug) CO 2 kg/mwh Ækv. kg/mwh 7,1 6,6 5,6 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 5,6 5,6 5,5 5,3 5,2 5,1 5,1 5,2 5,3 5,3 SO 2 kg/mwh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 NO x kg/mwh 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 CO 2 ton Ækv. ton SO 2 ton NO x ton Emission, n-gaskedel CO 2 56,70 kg/gj ton Ækv. 0,03 kg/gj ton SO 2 0,00 kg/gj ton NO x 0,04 kg/gj ton PM 2,5 0,00 kg/gj ton Lokale anlæg i alt CO 2 ton Ækv. ton CO 2 og CO 2 ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2-ækv. CH4+N2O kg/mwh SO 2 kg/mwh NO x kg/mwh CO 2 og CO 2 ækv. ton 0 SO 2 ton 0 NO x ton 0 Emision, varmeproduktion, netto CO 2 og CO 2 ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton ,0 KADO COWI 2/3

29 P:\68025A\3_Pdoc\DATA\2011-Projektforslag varmepumpe\[økonomiske beregninger projektforslag xlsm] Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme 13. december 2011 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos i fjernvarme Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi - Enhedspriser Pris, 2009 prisniveau Naturgas kr./gj -67,1-72,2-77,4-78,6-79,8-81,0-82,1-83,3-84,1-84,9-85,8-86,6-87,4-88,1-88,8-89,5-90,2-90,2-90,2-90,9 El kr./mwh -506,6-473,4-515,9-515,6-545,9-584,0-577,1-606,9-579,8-620,8-665,0-577,2-586,4-596,7-640,7-728,7-742,4-754,2-754,2-754,2 Skadesvirkning, CO 2+ækv. kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg omregning til 2011 prisniveau faktor 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 Statsafgifter på brændsel opgjort under virksomhedsøkonomi Drift og vedligehold er opgjort under virksomhedsøkonomi Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 5 % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Produktionsudgift, El-køb Naturgaskøb Drift og vedligehold med lejeomkostning Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2+ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt KADO COWI 3/3

30 Projektforslag for etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme Bilag 4: Sammensætning af resultater

31 Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Sammenstilling af resultater 13. december 2011 Reference Projekt Nuværende kedeldrift Ny varmepumpe Difference (Proj.-Ref.) 1. år sum 20 år 1. år sum 20 år sum 20 år Produktion Samlet varmeproduktion MWh Varme fra kedler MWh Varme fra varmepumpe MWh Køling fra varmepumpe MWh Brændselsforbrug N-gas MWh El til varmepumpe MWh El sparet på Ref. køleanlæg, Grundfos MWh El, netto MWh Fra elforbrug netto (ovenstående): Emission Naturgaskedel Vamepumpe - Kølepumpe hos Grundfos CO 2 og CO 2 -ækvivalenter (NH 4, N 2 O) ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Samfundsøkonomi Nuværdi for den 20-årige beregningsperiode, Konsekvens, direkte af drift (faktorpriser) Brændsel / elkøb kr El-salg kr Drift og vedligehold kr Investering kr Scrapværdi kr Brændsel, d&v, invest, sum i faktorpriser kr Konsekvens for den offentlige sektor (beregningspriser*) Brændsel, d&v, invest, sum kr Forvridningstab, statsafgift kr CO 2 -omkostning (varmeprod.) kr SO 2 -omkostning (middel) kr NO x -omkostning (middel) kr PM 2,5 -omkostning (middel) kr I alt kr * Beregningspriser = faktorpriser x 17% nettoafgiftsfaktor Virksomhedsøkonomi Investering kr Opgørelse, El-salg kr Naturgas kr El-køb, udligning kr D&V kr Ydelse på lån kr Likviditetsvirkning kr Omkostning pr. produceret varmeenhed kr./mwh KADO COWI 1/1

32 Projektforslag for etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme Bilag 5: Oversigtstegning

33 Bjerringbro kraftvarmværk Planlagt ledningstracé Planlagt placering af varmepumpe

34 MEMO TITEL Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. DATO 3. februar 2012 TIL Rasmus Trangbæk Kjærsgaard - Viborg kommune KOPI Charles W. Hansen - Bjerringbro Varmeværk FRA Jens Busk - COWI PROJEKTNR ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/2 Vedr.: HMN' brev af 27. januar 2012: "Høringssvar vedr. projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme. HMN efterlyser effektdiagram med tilhørende varighedskurver for Bjerringbro Varmeværk, som inkluderer de nye produktionsanlæg. Oplysningerne om effekter på eksisterende anlæg og varmepumpen er oplyst i projektforslagets afsnit 3.1 og 3.2. Varmepumpens mulige samdrift med eksisterende anlæg er vist i årsvariationskurven i figur 3 i afsnit 3.4. Effekterne for Bjerringbro Varmeværks eksisterende kedelanlæg og kraftvarmeanlæg, samt den planlagte varmepumpe er vist i efterfølgende tabel: Anlæg Kedler Realskolevej 18 Kraftvarmeanlæg Jørgens Alle 40 Ny varmepumpe v. Jørgens Alle 32 Varmeeffekt MW 29 Eleffekt MW 17,2 13,0 produktion ca. 2,83 ca. 0,78 forbrug Overskudsvarmeeffekt MW ca. 2,05 Varmepumpens effekter er omtrentlige, da de afhænger af en række parametre som først kan optimeres under detailprojekteringen, f.eks. har temperaturniveauerne ved udveksling med Grundfos stor betydning for effektiviteten. Endvidere må forventes forskel i enhedsstørrelsen for de fabrikater som tilbydes, samt den økonomiske fordelagtighed heri. Elforbruget til drift af varmepumpen omsættes til varme, d.v.s. overskudsvarmeeffekt + eleffekt = varmeeffekt. Varmepumpens virkningsgrad kaldes COP (Coefficient Of Performance). COP opgøres i forhold til elforbruget. COP for varmeproduktion ved de forudsatte størrelse bliver 2,83/0,78 = 3,6. P:\68025A\3_Pdoc\DATA\2011-Projektforslag varmepumpe\jsb docx

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME JUNI 2015, REVISION NOVEMBER 2015 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere