Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland"

Transkript

1 Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet tlf Indledning og formål Dette notat er det sidste af tre bidrag, der afrapporterer evalueringen af projektet mellem ni erhvervsskoler i Region Sjælland: Flere og nye praktikpladser. Projektet er støttet af Region Sjælland og Den Europæiske Socialfond. Projektet er organisatorisk forankret på CELF. Evalueringen, der består af tre delundersøgelser, har til formål at identificere vellykkede processer med det formål at fremskaffe praktikpladser til skolernes erhvervsuddannelseselever. Evalueringen afdækker vellykkede processer etableret af de af skolernes medarbejdere, der har arbejder med at fremskaffe praktikpladser. Undersøgelsen ser ligeledes på disse medarbejderes samspil med virksomheder, elever og andre instanser. Formålet er at identificere årsager og metoder til disse medarbejderes vellykkede praksis, og få den beskrevet og formidlet på en sådan måde, at de kan anvendes bredt i erhvervsskolesystemet. Evalueringen gennemføres og formidles med et anvendelsesorienteret sigte. Dette tredje bidrag er udført et år efter den første evalueringsrapport, med det formål at følge op på de anbefalinger, der fremkom herfra. Evalueringen tager udgangspunkt i de fire

2 strategier, der blev præsenteret i den første rapport, hvor det indgår som en del af formålet i dette bidrag at angive, hvilke strategier skolerne har forfulgt og især på hvad måde: Evalueringen har tillige til formål at formidle eksempler på best practice fra de enkelte i skoler, der med fordel kan tages op øvrige steder. Evalueringen er en kortfattet gennemgang af indsatsen på alle ni skoler i projekt Flere og nye praktikpladser, og afsluttes med at pege på nogle samlede tendenser, der peger frem mod et videre arbejde.

3 Metode I notatet formidles erfaringer fra alle ni erhvervsskoler, der har deltaget i projektet. Datagrundlaget er som det væsentligste bidrag et dokumentstudie af de indberetninger, de ni skoler har indleveret til den koordinerende funktion på CELF. Disse indberetninger følger en fælles skabelon, som er anvendt på otte af de ni skoler. Slagteriskolen har en anden form i sin indberetning, men indeholder de tilsvarende oplysninger. Som et supplement til disse data har jeg foretaget en rundringning til syv af de ni skoler. Her har jeg kort spurgt ind til punkter i deres indberetning, ligesom samtalerne har givet nye oplysninger af relevans for udarbejdelsen af dette notat. Når jeg ikke har kontaktet Roskilde Tekniske Skole skyldes det, at jeg ikke havde behov for supplerende oplysninger herfra. Gennemgang af skoler I nedenstående angives hvilke indsatser der har været planlagt/gennemført på de respektive ni skoler, samt hvilke strategier de har forfulgt i indsatsen. EUC Nordvestsjælland (EUCN) De strategier listet op i det første notat der anvendes på EUC Nordvestsjælland, er empowerment, udviklingsstrategi og netværk. EUCN er en af flere skoler, der har som indsatsområde at forbedre det interne samarbejde mellem de forskellige kategorier af ansatte, der har kontakt til elever og/eller virksomheder i forbindelse med praktikpladsindsatsen. Det er fx grund- og hovedforløbsfaglærere, ansatte på praktikcentre, virksomhedskonsulenter og vejledere. Det er meldingen fra samtalen herfra, og i lighed med en række af de andre skoler i projektet, at et sådant tværgående samarbejde ikke har fungeret tilfredsstillende hidtil. Der er kulturelle forskelle, der har gjort, at de forskellige personalegrupper ikke har kunne samarbejde optimalt, der har ikke været afsat ressourcer til at udvikle og facilitere samarbejdet osv. (se også opsamlingen for dette emne). For EUCN gør der sig også det særlige vilkår gældende, at der er en stor geografisk spredning af aktiviteterne, og dermed de ansatte der skal samarbejde.

4 Der er som en netværksstrategi etableret en kontaktordning, hvor den enkelte elev har en fast underviser, der følger eleven gennem hele forløbet, og som også har kontakt til arbejdsgiver. Dette er et initiativ der understøtter eleven, og det er en indgang til at få etableret nye praktikpladser. EUCN er inde over, at denne rolle kan være en udfordring for nogle af faglærerne. De føler sig som sælgere overfor arbejdsgiverne, hvilket de ikke bryder sig om. Dette var et tema der også blev berørt i det første evalueringsnotat. Etableringen af netværk og faste, længerevarende relationer er imidlertid med til at nedbryde denne barrierer, og for visse grupper af arbejdsgivere er denne form for kontakt mere tillidsskabende end besøg af professionelle virksomhedskonsulenter. Fra EUCN er der det konkrete initiativ, at der er iværksat et forløb til at understøtte elevernes geografiske mobilitet. Skolens praktikpladssøgende elever introduceres for praktikpladsmuligheder i hovedstaden, der ligger ca. 60 km væk. Initiativet er iværksat ud fra et argument om, at antallet af praktikpladsåbninger er noget større i Storkøbenhavn end i lokalområdet. Slagteriskolen Slagteriskolen har primært fulgt en empowerment strategi. Når der fokuseres fra skolen på denne strategi skyldes det også, at de i lighed med en række andre skoler står i det paradoks, at de har ubesatte praktikpladser, fordi de ikke har kvalificerede/motiverede elever. De aktiviteter skolen iværksætter er: 1) Dagbog / logbog, hvor eleverne ved opstart af praktik/minipraktik udfylder materiale, der afleveres når de starter på skolen igen. Her kan skolen følge eleverne, og har et materiale der giver viden til at understøtte eleven. 2) Etablering af en servicekonference, der er et åbent hus arrangement, hvor arbejdsgiverne inviteres til et event primært arrangeret af skolens elever. Indsatsen på Slagteriskolen har i stort omfang været at videreudvikle disse aktiviteter. Dette er som det første gjort ved at styrke samarbejdet mellem faglærere og praktikvejledere. I lighed med de fleste andre skoler er indsatsen også her sat ind på at forbedre det interne

5 samarbejde. Det er skolens oplevelse at samarbejdet er blevet styrket gennem projektet. Det andet er, at der forsøges i forbindelse med servicekonferencerne at få etableret et tættere samarbejde til de enkelte arbejdsgivere. Det er erfaringen, at en tæt dialog med den enkelte arbejdgiver giver bedre resultater. Hertil kommer at skolen har oplevet, at arbejdsgiverne står for meget alene i arbejdet med eleverne, hvorfor skolen siden indlevering af afrapportering har drejet indsatsen hen i retning af en netværksstrategi. Empowerment tiltagene udvides med andre ord til også at få tættere relationer til de enkelte arbejdsgivere. ZBC ZBC har videreført og implementeret den empowerment strategi, der er grundigt beskrevet i det første evalueringsnotat. Det vil derfor ikke blive udbybet her. Bidraget i det videre projekt har primært været at få denne strategi indarbejdet i et nystartet og meget stort praktikcenter. CELF CELF har i projektet valg en kombination af en salgsstrategi og empowerment. I salgsarbejdet benytter CELF sig af et bureau til mødebooking. Det har betydet, at praktikpladskonsulenterne er mere hos ude hos virksomhederne. Dels skal de ikkebruge tid på at booke møder. Dels er deres arbejdsuge meget styret af besøgene, så de risikere ikke at andre opgaver overtager.. I forbindelse med denne indsats arbejder CELF med at få lagt en plan, så virksomheder indenfor de respektive brancher besøges umiddelbart forud for at de har højsæson. På empowerment siden har CELF som led i praktikpladsprojektet Flere og nye praktikpladser implementeret faget praktikpladssøgning. Faget er baseret på ministeriets valgfag Praktikpladssøgning og er bygget op efter deres 4 moduler og anvendelse af I udviklingen af faget på CELF har der været nedsat en arbejdsgruppen på tværs af organisation. Arbejdsgruppen har primært bestået af undervisere fra de forskellige indgange.

6 Ideen er at øge elevernes evne til selv at finde en praktikplads. Meget tyder på, at en sådan aktivitet bliver obligatorisk i den nye erhvervsskolereform, hvorfor skolen har implementeret et obligatorisk element på forhånd. EUC Sjælland På EUC Sjælland har fokus ligeledes være på at styrke samarbejdet internt mellem de ansatte, der har opgaver med at fremskaffe praktikpladser. I lighed med mange af de øvrige skoler, er det også her oplevelsen, at dette projekt har bidraget til et bedre og tættere samarbejde internt, der har givet synlige resultater. Indsatsen har især haft til formål at inddrage og understøtte faglærerne på grundforløbene, der er de ansatte med den tætteste kontakt til eleverne i hverdagen. Endvidere ses samarbejdet også som et forum til udarbejdelse og formidling af konkrete ideer til, hvordan der kan skabes nye praktikpladser. Indsatsen har specifikt været rettet mod udvikling af et undervisningsmodul for eleverne på 37 timer, hvor de forskellige personalekategorier har deltaget i udvikling og indgår i forløbet. Det er forventningen, at dette modul kan videreføres som det obligatoriske forløb, der lægges op til med den nye erhvervsskolereform. Set i forhold til de strategier der blev introduceret i den første evalueringsrapport, har EUC Sjælland koncentreret sig om en empowerment strategi. Roskilde Handelsskole I indledningen af afrapporteringen angiver Roskilde Handelsskole, at de har arbejdet med strategierne udvikling, salg og empowerment. Roskilde Handelsskole har i projektperioden intensiveret sit opsøgende arbejde overfor virksomheder: en salgsstrategi. Meldingen er at resultaterne af indsatsen ikke helt har levet op til forventningerne.

7 Mere succesfuldt har Roskilde Handelsskole udviklet/skabt forløb, hvor de inviterer virksomheder ind på skolen for at deltage i jobsamtaler til træning af elever. Dette foregår ved at der etableres en fiktiv samtale mellem udvalgte elever og virksomheden på skolen, og hvor også ansatte fra skolen deltager i samtalen. Efterfølgende får eleven respons på sin præstation. Disse screenings-samtaler sigter dermed ikke mod et konkret praktikophold, men skolens erfaringer er, at de i praksis kan fører til en elevplads. Skolen har ind til videre haft 5-7 sådanne arrangementer. Roskilde Handelsskole er den eneste skole, der omtaler denne aktivitet, der umiddelbart virker som et oplagt tiltag også andre steder. Roskilde Tekniske Skole I den første evalueringsrapport var Roskilde Tekniske Skole en af fire skoler, der indgik, og på alle måder den skole der lagde grunden til udviklingsstrategien. Et af argumenterne bag denne strategi var at få flere ressourcestærke unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne, men den innovative tilgang er også anvendt til at styrke elevernes egen indsats og til at komme i dialog med virksomheder. I det videre arbejde i projektet Flere og nye praktikpladser har Roskilde Tekniske Skole fortsat i dette spor. I en række forskningsprojekter om hvad der præger unges uddannelsesvalg peges der på, at folkeskolens afgangselever i stort omfang er under indflydelse af deres mor. Dette har ført til etablering af en stribe Mors dag på skolen, hvor åben hus arrangementer især blev markedsført overfor mødre til eleverne i folkeskolernes afgangsklasser. Resultatet har været en stribe velbesøgte arrangementer med i alt 155 tilmeldte. Køge Handelsskole Køge handelsskole, hvor det er praktikcentret indenfor kontorfaget der deltager i projektet Flere og nye praktikpladser, har strategien været at integrere salg og empowerment. De har haft et initiativ, hvor de kombinerer presse/annoncer med direct mail til 200 fortrinsvis mindre og mellemstore virksomheder. Herefter lod de elever foretage opfølgende

8 telefonopkald med henblik på et møde. Dette gav 10 møder, hvilket imponerende resulterede i praktikophold alle ti steder. Det var omvendt skolens indtryk, at den mere åbne presse/annonce indsats ikke havde givet videre resultater. Også på Køge Handelsskole har projektet været anvendt til at etablere et tættere, tværgående internt samarbejde. Dette har fået betegnelsen synlig konsulent, hvilket henviser til, at praktikvejlederen er mere til stede på praktikcentret. Dette betegnes af Køge Handelsskole som et udbytterigt initiativ. Endelig blev det herfra fortalt, at en opsøgende medarbejder er afsat til at koncentrerer sig om at etablere korte praktikforløb, hvilket er begyndt at give positive resultater. I forlængelse fortælles det, at det vil være en fordel overfor arbejdsgivere, om skoleophold i videst muligt omfang bliver placeret i skolepraktikken. Selandia I den første evaluering var Selandia med pga. deres salgsaktiviteter. Dette er fortsat et prioriteret indsatsområde, med det er suppleret med en empowerment strategi og etablering af netværk med især jobcentret. Det skal her tilføjes, at Selandia s bidrag i projektet afgrænser sig til levnedsmiddelområder, og især kokke- og tjenerelever. Deltagelse i projektet dækker dog for Selandia s vedkommende flere faglinjer end kokke og restaurant; landbrug og gartneri, strøm, styring og IT og mekanik, transport og logistik. Undersøgelsen har dog primært dækket komme- og restaurant, men efterfølgende er der fremkommet informationer også fra de øvrige afdelinger. Indsatsen på Selandia har også være under indtryk af, at eleverne her for en stor dels vedkommende er noget ældre og ofte over 18 år. Det er kun 31 pct. af eleverne der opstarter grundforløbet umiddelbart efter folkeskolen. Dette er også årsagen til, at der er etableret et tæt samarbejde der foruden arbejdsgivere og skolen selv inkluderer jobcentret. Dette samarbejde har haft til formål at etablerer snusepraktik før opstart på grundforløbet.

9 Et andet initiativ på Selandia er udviklingen af et indslusningsforløb for elever, der skønnes på kanten af at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Der arbejdes i dette forløb meget målrettet med at få etableret de rigtige match mellem elever og virksomheder. Disse elementer udgør en kombination mellem en empowerment strategi og en fortsættelse af salgsstartegien dog mere styret af den elevgruppe der er i forløbene. Det er også en indsats, der har haft den positive sideeffekt, at det har reduceret frafald og bidraget til et bedre undervisningsmiljø. I forlængelse har Selandia i lighed med flere af de øvrige steder intensiveret praktikpladssøgning i undervisningen på grundforløbene. Der er endelig på Selandia fundet en opprioritering af salgsarbejdet sted, ved at der er udviklet materiale til at understøtte det opsøgende arbejde, og salgskonsulenterne er nu som følge af et tættere tværgående samarbejde internt på skolen i kontakt med potentielle praktikanter. Der er også den mulighed at praktikanter kan komme med på virksomhedsbesøg. Når eleverne trækkes mere direkte ind i kontakten til virksomheder skal også ses i lyset af, at Selandia er en af de skoler, der har ubesatte praktikpladser. Skolen har derfor et ønske om at kunne sætte et navn på potentielle elever tidligt i kontakten med arbejdsgiverne. I det hele taget har Selandia arbejdet med at sætte salgsarbejdet i system, ved bl.a. at udarbejde materiale til det opsøgende arbejde, få ekspliciteret de forskellige praktikformer der eksisterer, så virksomhederne tilbydes en bredere og gennemsigtig pallette, og der er udarbejdet årshjul til at systematisere indsatsen. Der er i denne bredere indsats også det element af netværksstrategi, at de opsøgende medarbejdere deltager ved afslutninger af grund- og hovedforløb og svendeprøver, hvor arbejdsgiverne også er til stede, for at opbygge kontakter og afsøge muligheder for nye praktikforløb. Der ligger også for Selandia s vedkommende et element af netværksstrategi i, at det opsøgende arbejde nu også har til formål at samle op på eksisterende praktikanter på virksomhederne, hvilket er et indsatsområde der kombinerer flere af de fire strategier.

10 Endelig har Selandia anvendt virksomhedernes arbejde med sociale klausuler (CSR) som en murbrækker til at etablere nye praktikforløb. Tværgående betragtninger På baggrund af resultaterne fra de ni skoler peges der her til sidst i notatet på tværgående temaer, der kan pege frem mod en videre indsats. Jeg har valgt to temaer: 1) Etablering af en intern organisation og samarbejdet på skolerne 2) At samtænke strategierne empowerment og salg ; det virksomhedsrettede arbejde Det interne arbejde og organisering af praktikpladsindsatsen på skolerne Det måske mest bemærkelsesværdige element i indberetningerne fra skolerne er det forhold, at flere af skolerne med projektet har prioriteret det tværgående samarbejde internt på skolerne mellem de forskellige afdelinger og jobfunktioner, der har berøringsflader til praktikpladser. Det er faglærere på både grund- og hovedforløb, ansatte på de nye praktikcentre, vejlederfunktioner, udviklings- og projektmedarbejdere, virksomhedskonsulenter og ledende medarbejdere. Det er anført i flere af indberetningerne, at indsatsen kan styrkes ved at udvikle og facilitere dette tværgående samarbejde, ligesom der listes konkrete initiativer op. Dette billede blev bekræftet i de opfølgende telefonsamtaler, hvor der både var eksempler på positive resultater af et tættere samarbejde, og blev peget på en række årsager til det hidtil manglende samarbejde: - Faglærerne har mindre fokus på elevernes praktiksituation, idet de prioriterer undervisnings indhold. - Ikke alle medarbejderprofiler matcher de krav en mere ressourcesvag gruppe stiller, trods en høj faglighed. Det er bl.a. denne barrierer skolerne forsøger at imødegå gennem et tættere internt samarbejde. - Der er kulturelle barrierer mellem de forskellige fagkategorier. - Der afsættes ikke ressourcer til en tværgående indsats, hvorfor den nedprioriteres i en presset hverdag. - De ansatte er placeret på fysisk adskilte lokationer, hvilker gør det mindre oplagt med et dagligt samarbejde.

11 Det kan være relevant at spørge, om dette er et indsatsområde, der skal prioriteres i et projekt som Flere og nye praktikpladser. Om det ikke er en selvfølge, at skolerne på eget initiativ og uden projektmidler etablerer det tværgående samarbejde. Til dette viser evalueringen, at det bør prioriteres, og det har været en oplagt idé at få det ind i dette projekt. Det er et indsatsområde, der kan bidrage relativt nemt til positive resultater. Det forhold at så mange skoler peger på dette indsatsområde, tyder ligeledes på, at det er oplagt at prioritere denne indsats. Det virksomhedsrettede arbejde I projektet Flere og nye praktikpladser blev der i indledningen lagt op til, at det opsøgende arbejde overfor arbejdsgivere skulle intensiveres med henblik på at etablerede nye praktikpladser. Det første evalueringsnotat indeholdt et vellykket eksempel på denne strategi fra Selandia, men stillede også spørgsmålstegn ved denne strategi. Problemet består især i, at mange af eleverne ikke er tilstrækkeligt kvalificerede og/eller motiveret til at være i praktik under ordinære vilkår. Det kan for nogle elevers vedkommende være nødvendigt med tæt opfølgning og kontakt fra skolens side, hvilket var en pointe i det første evalueringsnotat fra EUC Sjælland. Mere problematisk er det, når arbejdsgiverne bliver skuffet og i konsekvens trækker sig fra at være elevsted. Dette udfoldes flere steder i det første evalueringsnotat, og er også et tema i den anden af de tre evalueringer baseret på interviews med 12 praktikvirksomheder. Endelig kommer dette til udtryk i både denne og den første evaluering i udmeldinger om, at nogle af skolerne står med ubesatte praktikpladser. I denne evaluering er det påfaldende, at kun få af skolerne har implementeret en salgsstrategi i det videre arbejde. Ligeledes angiver Roskilde Handelsskole, at de ikke finder de får tilstrækkeligt ud af det opsøgende arbejde. Det skal hertil tilføjes, at Køge Handelsskole har haft positive resultater, så billedet varierer. Det gennemgående budskab er dog, at der er et presserende behov for at arbejde med eleverne og deres kompetencer, hvorfor indsatsen med det virksomhedsrettede arbejde i højere grad handler om opfølgning på elever, tæt kontakt til praktikstederne også efter aftaler er etableret, og at inddrage virksomhederne i indsatsen med at klæde eleverne på, frem for et traditionelt salgsarbejde. Denne omlægning går igen i flere af skolerne indberetninger, hvor der som eksempler på denne integration blandt flere eksempler kan nævnes:

12 Roskilde Handelsskoles anvendelse af virksomheder ved træning i jobsamtaler. Selvom disse er etableret til vejledning/coaching, kan de fører til praktikpladser. Selandias brug af minipraktik forud for første skoleforløb. Etablering af kontaktordninger for elever, der rækker ud i praktikken. Disse kontakter anvendes også til at fremskaffe nye praktikpladser (bl.a. EUC Sjælland). At elever tages med ud ved opsøgende arbejde på praktiksteder (Selandia). I de uddannelsesmoduler der skal klæde eleverne på til at søge praktikpladser, som flere skoler har udviklet (fx CELF), inddrages arbejdsgivere. Der knyttes en tættere kontakt til virksomhederne i forbindelse med arrangementer (fx Slagteriskolen og ZBC). Det er anbefalingen fra dette notat, at der på skolerne arbejdes videre med denne type af aktiviteter, hvor der udvikles tiltag der knytter skole og arbejdsgivere tættere sammen i konsekvens af de udfordringer skolerne står med i (dele af) elevmassen.

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156 Evaluering af projektet Sjællandske erhvervsskoler: Flere og nye praktikpladser -en evaluering af praktikpladsindsatsen blandt erhvervsskoler i region Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Flere og nye praktikpladser. Elever og mobilitet på HG

Flere og nye praktikpladser. Elever og mobilitet på HG Flere og nye praktikpladser Elever og mobilitet på HG Problematikken Vores elever på Hg søger ikke bredt nok, når de søger en praktikplads. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at eleverne kun søger

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

[TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP]

[TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP] 2011 BRFkredit Perspektiveringsworkshop Projekt Flere praktikpladser Onsdag d. 14. december 2011 [TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP] Noter, kommentarer og tanker fra deltagerne ved workshoppen d.

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres?

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Side 1 af 6 Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Af Ahmed El Hamss, Ulrik Tingstrup og Ole Foss Andersen På TEC bliver der eksperimenteret for tiden. Uddannelseslaboratoriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Callcenter WANEK& MYRNER WANEK & MYRNER. Få momen og rabat m årsaftaler. Kontakt til en stærkere beskæftigelsesindsats

Callcenter WANEK& MYRNER WANEK & MYRNER. Få momen og rabat m årsaftaler. Kontakt til en stærkere beskæftigelsesindsats Callcenter Kommunikation der styrker beskæftigelsen Møde b Kamp ooking agner E-ma il tilla delse r WANEK& Wanek & Myrner - alle rettigheder forbeholdes id 131114 Få momen tum og rabat m ed årsaftaler Callcenter

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP

MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere GtilP.dk 1 KOLOFON MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE OG APP Vejledning til praktikpladskonsulenter

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Minimanual til brug af. Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere

Minimanual til brug af. Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside & app Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere GtilP.dk Kolofon Indholdsfortegnelse Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside og app Vejledning til praktikpladskonsulenter

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Det gode praktikophold

Det gode praktikophold Det gode praktikophold Drejebog for ingeniørvirksomheder En vejledning i, hvordan ingeniørvirksomheder kan sammensætte et spændende og relevant praktikophold for skoleelever og dermed fastholde deres interesse

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg AUB konference 1. september 2015 I forbindelse med AUB-projektet blev der afholdt en konference i Odense den 1. september om det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne. Jørgen T. Møller fra

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere