Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland"

Transkript

1 Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet tlf Indledning og formål Dette notat er det sidste af tre bidrag, der afrapporterer evalueringen af projektet mellem ni erhvervsskoler i Region Sjælland: Flere og nye praktikpladser. Projektet er støttet af Region Sjælland og Den Europæiske Socialfond. Projektet er organisatorisk forankret på CELF. Evalueringen, der består af tre delundersøgelser, har til formål at identificere vellykkede processer med det formål at fremskaffe praktikpladser til skolernes erhvervsuddannelseselever. Evalueringen afdækker vellykkede processer etableret af de af skolernes medarbejdere, der har arbejder med at fremskaffe praktikpladser. Undersøgelsen ser ligeledes på disse medarbejderes samspil med virksomheder, elever og andre instanser. Formålet er at identificere årsager og metoder til disse medarbejderes vellykkede praksis, og få den beskrevet og formidlet på en sådan måde, at de kan anvendes bredt i erhvervsskolesystemet. Evalueringen gennemføres og formidles med et anvendelsesorienteret sigte. Dette tredje bidrag er udført et år efter den første evalueringsrapport, med det formål at følge op på de anbefalinger, der fremkom herfra. Evalueringen tager udgangspunkt i de fire

2 strategier, der blev præsenteret i den første rapport, hvor det indgår som en del af formålet i dette bidrag at angive, hvilke strategier skolerne har forfulgt og især på hvad måde: Evalueringen har tillige til formål at formidle eksempler på best practice fra de enkelte i skoler, der med fordel kan tages op øvrige steder. Evalueringen er en kortfattet gennemgang af indsatsen på alle ni skoler i projekt Flere og nye praktikpladser, og afsluttes med at pege på nogle samlede tendenser, der peger frem mod et videre arbejde.

3 Metode I notatet formidles erfaringer fra alle ni erhvervsskoler, der har deltaget i projektet. Datagrundlaget er som det væsentligste bidrag et dokumentstudie af de indberetninger, de ni skoler har indleveret til den koordinerende funktion på CELF. Disse indberetninger følger en fælles skabelon, som er anvendt på otte af de ni skoler. Slagteriskolen har en anden form i sin indberetning, men indeholder de tilsvarende oplysninger. Som et supplement til disse data har jeg foretaget en rundringning til syv af de ni skoler. Her har jeg kort spurgt ind til punkter i deres indberetning, ligesom samtalerne har givet nye oplysninger af relevans for udarbejdelsen af dette notat. Når jeg ikke har kontaktet Roskilde Tekniske Skole skyldes det, at jeg ikke havde behov for supplerende oplysninger herfra. Gennemgang af skoler I nedenstående angives hvilke indsatser der har været planlagt/gennemført på de respektive ni skoler, samt hvilke strategier de har forfulgt i indsatsen. EUC Nordvestsjælland (EUCN) De strategier listet op i det første notat der anvendes på EUC Nordvestsjælland, er empowerment, udviklingsstrategi og netværk. EUCN er en af flere skoler, der har som indsatsområde at forbedre det interne samarbejde mellem de forskellige kategorier af ansatte, der har kontakt til elever og/eller virksomheder i forbindelse med praktikpladsindsatsen. Det er fx grund- og hovedforløbsfaglærere, ansatte på praktikcentre, virksomhedskonsulenter og vejledere. Det er meldingen fra samtalen herfra, og i lighed med en række af de andre skoler i projektet, at et sådant tværgående samarbejde ikke har fungeret tilfredsstillende hidtil. Der er kulturelle forskelle, der har gjort, at de forskellige personalegrupper ikke har kunne samarbejde optimalt, der har ikke været afsat ressourcer til at udvikle og facilitere samarbejdet osv. (se også opsamlingen for dette emne). For EUCN gør der sig også det særlige vilkår gældende, at der er en stor geografisk spredning af aktiviteterne, og dermed de ansatte der skal samarbejde.

4 Der er som en netværksstrategi etableret en kontaktordning, hvor den enkelte elev har en fast underviser, der følger eleven gennem hele forløbet, og som også har kontakt til arbejdsgiver. Dette er et initiativ der understøtter eleven, og det er en indgang til at få etableret nye praktikpladser. EUCN er inde over, at denne rolle kan være en udfordring for nogle af faglærerne. De føler sig som sælgere overfor arbejdsgiverne, hvilket de ikke bryder sig om. Dette var et tema der også blev berørt i det første evalueringsnotat. Etableringen af netværk og faste, længerevarende relationer er imidlertid med til at nedbryde denne barrierer, og for visse grupper af arbejdsgivere er denne form for kontakt mere tillidsskabende end besøg af professionelle virksomhedskonsulenter. Fra EUCN er der det konkrete initiativ, at der er iværksat et forløb til at understøtte elevernes geografiske mobilitet. Skolens praktikpladssøgende elever introduceres for praktikpladsmuligheder i hovedstaden, der ligger ca. 60 km væk. Initiativet er iværksat ud fra et argument om, at antallet af praktikpladsåbninger er noget større i Storkøbenhavn end i lokalområdet. Slagteriskolen Slagteriskolen har primært fulgt en empowerment strategi. Når der fokuseres fra skolen på denne strategi skyldes det også, at de i lighed med en række andre skoler står i det paradoks, at de har ubesatte praktikpladser, fordi de ikke har kvalificerede/motiverede elever. De aktiviteter skolen iværksætter er: 1) Dagbog / logbog, hvor eleverne ved opstart af praktik/minipraktik udfylder materiale, der afleveres når de starter på skolen igen. Her kan skolen følge eleverne, og har et materiale der giver viden til at understøtte eleven. 2) Etablering af en servicekonference, der er et åbent hus arrangement, hvor arbejdsgiverne inviteres til et event primært arrangeret af skolens elever. Indsatsen på Slagteriskolen har i stort omfang været at videreudvikle disse aktiviteter. Dette er som det første gjort ved at styrke samarbejdet mellem faglærere og praktikvejledere. I lighed med de fleste andre skoler er indsatsen også her sat ind på at forbedre det interne

5 samarbejde. Det er skolens oplevelse at samarbejdet er blevet styrket gennem projektet. Det andet er, at der forsøges i forbindelse med servicekonferencerne at få etableret et tættere samarbejde til de enkelte arbejdsgivere. Det er erfaringen, at en tæt dialog med den enkelte arbejdgiver giver bedre resultater. Hertil kommer at skolen har oplevet, at arbejdsgiverne står for meget alene i arbejdet med eleverne, hvorfor skolen siden indlevering af afrapportering har drejet indsatsen hen i retning af en netværksstrategi. Empowerment tiltagene udvides med andre ord til også at få tættere relationer til de enkelte arbejdsgivere. ZBC ZBC har videreført og implementeret den empowerment strategi, der er grundigt beskrevet i det første evalueringsnotat. Det vil derfor ikke blive udbybet her. Bidraget i det videre projekt har primært været at få denne strategi indarbejdet i et nystartet og meget stort praktikcenter. CELF CELF har i projektet valg en kombination af en salgsstrategi og empowerment. I salgsarbejdet benytter CELF sig af et bureau til mødebooking. Det har betydet, at praktikpladskonsulenterne er mere hos ude hos virksomhederne. Dels skal de ikkebruge tid på at booke møder. Dels er deres arbejdsuge meget styret af besøgene, så de risikere ikke at andre opgaver overtager.. I forbindelse med denne indsats arbejder CELF med at få lagt en plan, så virksomheder indenfor de respektive brancher besøges umiddelbart forud for at de har højsæson. På empowerment siden har CELF som led i praktikpladsprojektet Flere og nye praktikpladser implementeret faget praktikpladssøgning. Faget er baseret på ministeriets valgfag Praktikpladssøgning og er bygget op efter deres 4 moduler og anvendelse af I udviklingen af faget på CELF har der været nedsat en arbejdsgruppen på tværs af organisation. Arbejdsgruppen har primært bestået af undervisere fra de forskellige indgange.

6 Ideen er at øge elevernes evne til selv at finde en praktikplads. Meget tyder på, at en sådan aktivitet bliver obligatorisk i den nye erhvervsskolereform, hvorfor skolen har implementeret et obligatorisk element på forhånd. EUC Sjælland På EUC Sjælland har fokus ligeledes være på at styrke samarbejdet internt mellem de ansatte, der har opgaver med at fremskaffe praktikpladser. I lighed med mange af de øvrige skoler, er det også her oplevelsen, at dette projekt har bidraget til et bedre og tættere samarbejde internt, der har givet synlige resultater. Indsatsen har især haft til formål at inddrage og understøtte faglærerne på grundforløbene, der er de ansatte med den tætteste kontakt til eleverne i hverdagen. Endvidere ses samarbejdet også som et forum til udarbejdelse og formidling af konkrete ideer til, hvordan der kan skabes nye praktikpladser. Indsatsen har specifikt været rettet mod udvikling af et undervisningsmodul for eleverne på 37 timer, hvor de forskellige personalekategorier har deltaget i udvikling og indgår i forløbet. Det er forventningen, at dette modul kan videreføres som det obligatoriske forløb, der lægges op til med den nye erhvervsskolereform. Set i forhold til de strategier der blev introduceret i den første evalueringsrapport, har EUC Sjælland koncentreret sig om en empowerment strategi. Roskilde Handelsskole I indledningen af afrapporteringen angiver Roskilde Handelsskole, at de har arbejdet med strategierne udvikling, salg og empowerment. Roskilde Handelsskole har i projektperioden intensiveret sit opsøgende arbejde overfor virksomheder: en salgsstrategi. Meldingen er at resultaterne af indsatsen ikke helt har levet op til forventningerne.

7 Mere succesfuldt har Roskilde Handelsskole udviklet/skabt forløb, hvor de inviterer virksomheder ind på skolen for at deltage i jobsamtaler til træning af elever. Dette foregår ved at der etableres en fiktiv samtale mellem udvalgte elever og virksomheden på skolen, og hvor også ansatte fra skolen deltager i samtalen. Efterfølgende får eleven respons på sin præstation. Disse screenings-samtaler sigter dermed ikke mod et konkret praktikophold, men skolens erfaringer er, at de i praksis kan fører til en elevplads. Skolen har ind til videre haft 5-7 sådanne arrangementer. Roskilde Handelsskole er den eneste skole, der omtaler denne aktivitet, der umiddelbart virker som et oplagt tiltag også andre steder. Roskilde Tekniske Skole I den første evalueringsrapport var Roskilde Tekniske Skole en af fire skoler, der indgik, og på alle måder den skole der lagde grunden til udviklingsstrategien. Et af argumenterne bag denne strategi var at få flere ressourcestærke unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne, men den innovative tilgang er også anvendt til at styrke elevernes egen indsats og til at komme i dialog med virksomheder. I det videre arbejde i projektet Flere og nye praktikpladser har Roskilde Tekniske Skole fortsat i dette spor. I en række forskningsprojekter om hvad der præger unges uddannelsesvalg peges der på, at folkeskolens afgangselever i stort omfang er under indflydelse af deres mor. Dette har ført til etablering af en stribe Mors dag på skolen, hvor åben hus arrangementer især blev markedsført overfor mødre til eleverne i folkeskolernes afgangsklasser. Resultatet har været en stribe velbesøgte arrangementer med i alt 155 tilmeldte. Køge Handelsskole Køge handelsskole, hvor det er praktikcentret indenfor kontorfaget der deltager i projektet Flere og nye praktikpladser, har strategien været at integrere salg og empowerment. De har haft et initiativ, hvor de kombinerer presse/annoncer med direct mail til 200 fortrinsvis mindre og mellemstore virksomheder. Herefter lod de elever foretage opfølgende

8 telefonopkald med henblik på et møde. Dette gav 10 møder, hvilket imponerende resulterede i praktikophold alle ti steder. Det var omvendt skolens indtryk, at den mere åbne presse/annonce indsats ikke havde givet videre resultater. Også på Køge Handelsskole har projektet været anvendt til at etablere et tættere, tværgående internt samarbejde. Dette har fået betegnelsen synlig konsulent, hvilket henviser til, at praktikvejlederen er mere til stede på praktikcentret. Dette betegnes af Køge Handelsskole som et udbytterigt initiativ. Endelig blev det herfra fortalt, at en opsøgende medarbejder er afsat til at koncentrerer sig om at etablere korte praktikforløb, hvilket er begyndt at give positive resultater. I forlængelse fortælles det, at det vil være en fordel overfor arbejdsgivere, om skoleophold i videst muligt omfang bliver placeret i skolepraktikken. Selandia I den første evaluering var Selandia med pga. deres salgsaktiviteter. Dette er fortsat et prioriteret indsatsområde, med det er suppleret med en empowerment strategi og etablering af netværk med især jobcentret. Det skal her tilføjes, at Selandia s bidrag i projektet afgrænser sig til levnedsmiddelområder, og især kokke- og tjenerelever. Deltagelse i projektet dækker dog for Selandia s vedkommende flere faglinjer end kokke og restaurant; landbrug og gartneri, strøm, styring og IT og mekanik, transport og logistik. Undersøgelsen har dog primært dækket komme- og restaurant, men efterfølgende er der fremkommet informationer også fra de øvrige afdelinger. Indsatsen på Selandia har også være under indtryk af, at eleverne her for en stor dels vedkommende er noget ældre og ofte over 18 år. Det er kun 31 pct. af eleverne der opstarter grundforløbet umiddelbart efter folkeskolen. Dette er også årsagen til, at der er etableret et tæt samarbejde der foruden arbejdsgivere og skolen selv inkluderer jobcentret. Dette samarbejde har haft til formål at etablerer snusepraktik før opstart på grundforløbet.

9 Et andet initiativ på Selandia er udviklingen af et indslusningsforløb for elever, der skønnes på kanten af at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Der arbejdes i dette forløb meget målrettet med at få etableret de rigtige match mellem elever og virksomheder. Disse elementer udgør en kombination mellem en empowerment strategi og en fortsættelse af salgsstartegien dog mere styret af den elevgruppe der er i forløbene. Det er også en indsats, der har haft den positive sideeffekt, at det har reduceret frafald og bidraget til et bedre undervisningsmiljø. I forlængelse har Selandia i lighed med flere af de øvrige steder intensiveret praktikpladssøgning i undervisningen på grundforløbene. Der er endelig på Selandia fundet en opprioritering af salgsarbejdet sted, ved at der er udviklet materiale til at understøtte det opsøgende arbejde, og salgskonsulenterne er nu som følge af et tættere tværgående samarbejde internt på skolen i kontakt med potentielle praktikanter. Der er også den mulighed at praktikanter kan komme med på virksomhedsbesøg. Når eleverne trækkes mere direkte ind i kontakten til virksomheder skal også ses i lyset af, at Selandia er en af de skoler, der har ubesatte praktikpladser. Skolen har derfor et ønske om at kunne sætte et navn på potentielle elever tidligt i kontakten med arbejdsgiverne. I det hele taget har Selandia arbejdet med at sætte salgsarbejdet i system, ved bl.a. at udarbejde materiale til det opsøgende arbejde, få ekspliciteret de forskellige praktikformer der eksisterer, så virksomhederne tilbydes en bredere og gennemsigtig pallette, og der er udarbejdet årshjul til at systematisere indsatsen. Der er i denne bredere indsats også det element af netværksstrategi, at de opsøgende medarbejdere deltager ved afslutninger af grund- og hovedforløb og svendeprøver, hvor arbejdsgiverne også er til stede, for at opbygge kontakter og afsøge muligheder for nye praktikforløb. Der ligger også for Selandia s vedkommende et element af netværksstrategi i, at det opsøgende arbejde nu også har til formål at samle op på eksisterende praktikanter på virksomhederne, hvilket er et indsatsområde der kombinerer flere af de fire strategier.

10 Endelig har Selandia anvendt virksomhedernes arbejde med sociale klausuler (CSR) som en murbrækker til at etablere nye praktikforløb. Tværgående betragtninger På baggrund af resultaterne fra de ni skoler peges der her til sidst i notatet på tværgående temaer, der kan pege frem mod en videre indsats. Jeg har valgt to temaer: 1) Etablering af en intern organisation og samarbejdet på skolerne 2) At samtænke strategierne empowerment og salg ; det virksomhedsrettede arbejde Det interne arbejde og organisering af praktikpladsindsatsen på skolerne Det måske mest bemærkelsesværdige element i indberetningerne fra skolerne er det forhold, at flere af skolerne med projektet har prioriteret det tværgående samarbejde internt på skolerne mellem de forskellige afdelinger og jobfunktioner, der har berøringsflader til praktikpladser. Det er faglærere på både grund- og hovedforløb, ansatte på de nye praktikcentre, vejlederfunktioner, udviklings- og projektmedarbejdere, virksomhedskonsulenter og ledende medarbejdere. Det er anført i flere af indberetningerne, at indsatsen kan styrkes ved at udvikle og facilitere dette tværgående samarbejde, ligesom der listes konkrete initiativer op. Dette billede blev bekræftet i de opfølgende telefonsamtaler, hvor der både var eksempler på positive resultater af et tættere samarbejde, og blev peget på en række årsager til det hidtil manglende samarbejde: - Faglærerne har mindre fokus på elevernes praktiksituation, idet de prioriterer undervisnings indhold. - Ikke alle medarbejderprofiler matcher de krav en mere ressourcesvag gruppe stiller, trods en høj faglighed. Det er bl.a. denne barrierer skolerne forsøger at imødegå gennem et tættere internt samarbejde. - Der er kulturelle barrierer mellem de forskellige fagkategorier. - Der afsættes ikke ressourcer til en tværgående indsats, hvorfor den nedprioriteres i en presset hverdag. - De ansatte er placeret på fysisk adskilte lokationer, hvilker gør det mindre oplagt med et dagligt samarbejde.

11 Det kan være relevant at spørge, om dette er et indsatsområde, der skal prioriteres i et projekt som Flere og nye praktikpladser. Om det ikke er en selvfølge, at skolerne på eget initiativ og uden projektmidler etablerer det tværgående samarbejde. Til dette viser evalueringen, at det bør prioriteres, og det har været en oplagt idé at få det ind i dette projekt. Det er et indsatsområde, der kan bidrage relativt nemt til positive resultater. Det forhold at så mange skoler peger på dette indsatsområde, tyder ligeledes på, at det er oplagt at prioritere denne indsats. Det virksomhedsrettede arbejde I projektet Flere og nye praktikpladser blev der i indledningen lagt op til, at det opsøgende arbejde overfor arbejdsgivere skulle intensiveres med henblik på at etablerede nye praktikpladser. Det første evalueringsnotat indeholdt et vellykket eksempel på denne strategi fra Selandia, men stillede også spørgsmålstegn ved denne strategi. Problemet består især i, at mange af eleverne ikke er tilstrækkeligt kvalificerede og/eller motiveret til at være i praktik under ordinære vilkår. Det kan for nogle elevers vedkommende være nødvendigt med tæt opfølgning og kontakt fra skolens side, hvilket var en pointe i det første evalueringsnotat fra EUC Sjælland. Mere problematisk er det, når arbejdsgiverne bliver skuffet og i konsekvens trækker sig fra at være elevsted. Dette udfoldes flere steder i det første evalueringsnotat, og er også et tema i den anden af de tre evalueringer baseret på interviews med 12 praktikvirksomheder. Endelig kommer dette til udtryk i både denne og den første evaluering i udmeldinger om, at nogle af skolerne står med ubesatte praktikpladser. I denne evaluering er det påfaldende, at kun få af skolerne har implementeret en salgsstrategi i det videre arbejde. Ligeledes angiver Roskilde Handelsskole, at de ikke finder de får tilstrækkeligt ud af det opsøgende arbejde. Det skal hertil tilføjes, at Køge Handelsskole har haft positive resultater, så billedet varierer. Det gennemgående budskab er dog, at der er et presserende behov for at arbejde med eleverne og deres kompetencer, hvorfor indsatsen med det virksomhedsrettede arbejde i højere grad handler om opfølgning på elever, tæt kontakt til praktikstederne også efter aftaler er etableret, og at inddrage virksomhederne i indsatsen med at klæde eleverne på, frem for et traditionelt salgsarbejde. Denne omlægning går igen i flere af skolerne indberetninger, hvor der som eksempler på denne integration blandt flere eksempler kan nævnes:

12 Roskilde Handelsskoles anvendelse af virksomheder ved træning i jobsamtaler. Selvom disse er etableret til vejledning/coaching, kan de fører til praktikpladser. Selandias brug af minipraktik forud for første skoleforløb. Etablering af kontaktordninger for elever, der rækker ud i praktikken. Disse kontakter anvendes også til at fremskaffe nye praktikpladser (bl.a. EUC Sjælland). At elever tages med ud ved opsøgende arbejde på praktiksteder (Selandia). I de uddannelsesmoduler der skal klæde eleverne på til at søge praktikpladser, som flere skoler har udviklet (fx CELF), inddrages arbejdsgivere. Der knyttes en tættere kontakt til virksomhederne i forbindelse med arrangementer (fx Slagteriskolen og ZBC). Det er anbefalingen fra dette notat, at der på skolerne arbejdes videre med denne type af aktiviteter, hvor der udvikles tiltag der knytter skole og arbejdsgivere tættere sammen i konsekvens af de udfordringer skolerne står med i (dele af) elevmassen.

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156 Evaluering af projektet Sjællandske erhvervsskoler: Flere og nye praktikpladser -en evaluering af praktikpladsindsatsen blandt erhvervsskoler i region Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Flere og nye praktikpladser. Elever og mobilitet på HG

Flere og nye praktikpladser. Elever og mobilitet på HG Flere og nye praktikpladser Elever og mobilitet på HG Problematikken Vores elever på Hg søger ikke bredt nok, når de søger en praktikplads. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at eleverne kun søger

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Det lokale uddannelsesudvalgs

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Fra handlingsplan til virkelighed. En genvej til de vigtigste pointer

Fra handlingsplan til virkelighed. En genvej til de vigtigste pointer Fra handlingsplan til virkelighed En genvej til de vigtigste pointer Indledning Dette hæfte er baseret på en større undersøgelse af erhvervsskolernes arbejde med handlingsplaner for øget gennemførelse,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Organisering af Brugerservice Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERGs indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk med opsøgende arbejde i virksomhederne

Læs mere

Delevaluering af projektet Sjællandske erhvervsskoler: Flere og nye praktikpladser

Delevaluering af projektet Sjællandske erhvervsskoler: Flere og nye praktikpladser Delevaluering af projektet Sjællandske erhvervsskoler: Flere og nye praktikpladser -en evaluering af 12 gennemførte interview i virksomheder der har elever fra erhvervsskoler i region Sjælland Claus Pedersen

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KOMMENTARER TIL DE GENNEMFØRTE UNDERSØGELSER OM PRAKTIKPLADSER

KOMMENTARER TIL DE GENNEMFØRTE UNDERSØGELSER OM PRAKTIKPLADSER Claus Henriksen, Plastindustrien. Tema: Bryd barriererne! KOMMENTARER TIL DE GENNEMFØRTE UNDERSØGELSER OM PRAKTIKPLADSER OG FORSLAG TIL LØSNINGER Vers. 4, 6.12.2011 Hvis man ser de gennemførte undersøgelser

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Baggrund Gennem Pro-erhverv har man på Fyn gennem de sidste år udviklet et godt samarbejde

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination Slagelse, 28. april 2009 Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination Torben Tranæs Dagsorden Hvorfor denne undersøgelse? Diskrimination er ikke blot

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary Virksomhedernes tilfredshed med antallet af erhvervsskoler og deres beliggenhed er også en del

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere