Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland"

Transkript

1 Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet tlf Indledning og formål Dette notat er det sidste af tre bidrag, der afrapporterer evalueringen af projektet mellem ni erhvervsskoler i Region Sjælland: Flere og nye praktikpladser. Projektet er støttet af Region Sjælland og Den Europæiske Socialfond. Projektet er organisatorisk forankret på CELF. Evalueringen, der består af tre delundersøgelser, har til formål at identificere vellykkede processer med det formål at fremskaffe praktikpladser til skolernes erhvervsuddannelseselever. Evalueringen afdækker vellykkede processer etableret af de af skolernes medarbejdere, der har arbejder med at fremskaffe praktikpladser. Undersøgelsen ser ligeledes på disse medarbejderes samspil med virksomheder, elever og andre instanser. Formålet er at identificere årsager og metoder til disse medarbejderes vellykkede praksis, og få den beskrevet og formidlet på en sådan måde, at de kan anvendes bredt i erhvervsskolesystemet. Evalueringen gennemføres og formidles med et anvendelsesorienteret sigte. Dette tredje bidrag er udført et år efter den første evalueringsrapport, med det formål at følge op på de anbefalinger, der fremkom herfra. Evalueringen tager udgangspunkt i de fire

2 strategier, der blev præsenteret i den første rapport, hvor det indgår som en del af formålet i dette bidrag at angive, hvilke strategier skolerne har forfulgt og især på hvad måde: Evalueringen har tillige til formål at formidle eksempler på best practice fra de enkelte i skoler, der med fordel kan tages op øvrige steder. Evalueringen er en kortfattet gennemgang af indsatsen på alle ni skoler i projekt Flere og nye praktikpladser, og afsluttes med at pege på nogle samlede tendenser, der peger frem mod et videre arbejde.

3 Metode I notatet formidles erfaringer fra alle ni erhvervsskoler, der har deltaget i projektet. Datagrundlaget er som det væsentligste bidrag et dokumentstudie af de indberetninger, de ni skoler har indleveret til den koordinerende funktion på CELF. Disse indberetninger følger en fælles skabelon, som er anvendt på otte af de ni skoler. Slagteriskolen har en anden form i sin indberetning, men indeholder de tilsvarende oplysninger. Som et supplement til disse data har jeg foretaget en rundringning til syv af de ni skoler. Her har jeg kort spurgt ind til punkter i deres indberetning, ligesom samtalerne har givet nye oplysninger af relevans for udarbejdelsen af dette notat. Når jeg ikke har kontaktet Roskilde Tekniske Skole skyldes det, at jeg ikke havde behov for supplerende oplysninger herfra. Gennemgang af skoler I nedenstående angives hvilke indsatser der har været planlagt/gennemført på de respektive ni skoler, samt hvilke strategier de har forfulgt i indsatsen. EUC Nordvestsjælland (EUCN) De strategier listet op i det første notat der anvendes på EUC Nordvestsjælland, er empowerment, udviklingsstrategi og netværk. EUCN er en af flere skoler, der har som indsatsområde at forbedre det interne samarbejde mellem de forskellige kategorier af ansatte, der har kontakt til elever og/eller virksomheder i forbindelse med praktikpladsindsatsen. Det er fx grund- og hovedforløbsfaglærere, ansatte på praktikcentre, virksomhedskonsulenter og vejledere. Det er meldingen fra samtalen herfra, og i lighed med en række af de andre skoler i projektet, at et sådant tværgående samarbejde ikke har fungeret tilfredsstillende hidtil. Der er kulturelle forskelle, der har gjort, at de forskellige personalegrupper ikke har kunne samarbejde optimalt, der har ikke været afsat ressourcer til at udvikle og facilitere samarbejdet osv. (se også opsamlingen for dette emne). For EUCN gør der sig også det særlige vilkår gældende, at der er en stor geografisk spredning af aktiviteterne, og dermed de ansatte der skal samarbejde.

4 Der er som en netværksstrategi etableret en kontaktordning, hvor den enkelte elev har en fast underviser, der følger eleven gennem hele forløbet, og som også har kontakt til arbejdsgiver. Dette er et initiativ der understøtter eleven, og det er en indgang til at få etableret nye praktikpladser. EUCN er inde over, at denne rolle kan være en udfordring for nogle af faglærerne. De føler sig som sælgere overfor arbejdsgiverne, hvilket de ikke bryder sig om. Dette var et tema der også blev berørt i det første evalueringsnotat. Etableringen af netværk og faste, længerevarende relationer er imidlertid med til at nedbryde denne barrierer, og for visse grupper af arbejdsgivere er denne form for kontakt mere tillidsskabende end besøg af professionelle virksomhedskonsulenter. Fra EUCN er der det konkrete initiativ, at der er iværksat et forløb til at understøtte elevernes geografiske mobilitet. Skolens praktikpladssøgende elever introduceres for praktikpladsmuligheder i hovedstaden, der ligger ca. 60 km væk. Initiativet er iværksat ud fra et argument om, at antallet af praktikpladsåbninger er noget større i Storkøbenhavn end i lokalområdet. Slagteriskolen Slagteriskolen har primært fulgt en empowerment strategi. Når der fokuseres fra skolen på denne strategi skyldes det også, at de i lighed med en række andre skoler står i det paradoks, at de har ubesatte praktikpladser, fordi de ikke har kvalificerede/motiverede elever. De aktiviteter skolen iværksætter er: 1) Dagbog / logbog, hvor eleverne ved opstart af praktik/minipraktik udfylder materiale, der afleveres når de starter på skolen igen. Her kan skolen følge eleverne, og har et materiale der giver viden til at understøtte eleven. 2) Etablering af en servicekonference, der er et åbent hus arrangement, hvor arbejdsgiverne inviteres til et event primært arrangeret af skolens elever. Indsatsen på Slagteriskolen har i stort omfang været at videreudvikle disse aktiviteter. Dette er som det første gjort ved at styrke samarbejdet mellem faglærere og praktikvejledere. I lighed med de fleste andre skoler er indsatsen også her sat ind på at forbedre det interne

5 samarbejde. Det er skolens oplevelse at samarbejdet er blevet styrket gennem projektet. Det andet er, at der forsøges i forbindelse med servicekonferencerne at få etableret et tættere samarbejde til de enkelte arbejdsgivere. Det er erfaringen, at en tæt dialog med den enkelte arbejdgiver giver bedre resultater. Hertil kommer at skolen har oplevet, at arbejdsgiverne står for meget alene i arbejdet med eleverne, hvorfor skolen siden indlevering af afrapportering har drejet indsatsen hen i retning af en netværksstrategi. Empowerment tiltagene udvides med andre ord til også at få tættere relationer til de enkelte arbejdsgivere. ZBC ZBC har videreført og implementeret den empowerment strategi, der er grundigt beskrevet i det første evalueringsnotat. Det vil derfor ikke blive udbybet her. Bidraget i det videre projekt har primært været at få denne strategi indarbejdet i et nystartet og meget stort praktikcenter. CELF CELF har i projektet valg en kombination af en salgsstrategi og empowerment. I salgsarbejdet benytter CELF sig af et bureau til mødebooking. Det har betydet, at praktikpladskonsulenterne er mere hos ude hos virksomhederne. Dels skal de ikkebruge tid på at booke møder. Dels er deres arbejdsuge meget styret af besøgene, så de risikere ikke at andre opgaver overtager.. I forbindelse med denne indsats arbejder CELF med at få lagt en plan, så virksomheder indenfor de respektive brancher besøges umiddelbart forud for at de har højsæson. På empowerment siden har CELF som led i praktikpladsprojektet Flere og nye praktikpladser implementeret faget praktikpladssøgning. Faget er baseret på ministeriets valgfag Praktikpladssøgning og er bygget op efter deres 4 moduler og anvendelse af I udviklingen af faget på CELF har der været nedsat en arbejdsgruppen på tværs af organisation. Arbejdsgruppen har primært bestået af undervisere fra de forskellige indgange.

6 Ideen er at øge elevernes evne til selv at finde en praktikplads. Meget tyder på, at en sådan aktivitet bliver obligatorisk i den nye erhvervsskolereform, hvorfor skolen har implementeret et obligatorisk element på forhånd. EUC Sjælland På EUC Sjælland har fokus ligeledes være på at styrke samarbejdet internt mellem de ansatte, der har opgaver med at fremskaffe praktikpladser. I lighed med mange af de øvrige skoler, er det også her oplevelsen, at dette projekt har bidraget til et bedre og tættere samarbejde internt, der har givet synlige resultater. Indsatsen har især haft til formål at inddrage og understøtte faglærerne på grundforløbene, der er de ansatte med den tætteste kontakt til eleverne i hverdagen. Endvidere ses samarbejdet også som et forum til udarbejdelse og formidling af konkrete ideer til, hvordan der kan skabes nye praktikpladser. Indsatsen har specifikt været rettet mod udvikling af et undervisningsmodul for eleverne på 37 timer, hvor de forskellige personalekategorier har deltaget i udvikling og indgår i forløbet. Det er forventningen, at dette modul kan videreføres som det obligatoriske forløb, der lægges op til med den nye erhvervsskolereform. Set i forhold til de strategier der blev introduceret i den første evalueringsrapport, har EUC Sjælland koncentreret sig om en empowerment strategi. Roskilde Handelsskole I indledningen af afrapporteringen angiver Roskilde Handelsskole, at de har arbejdet med strategierne udvikling, salg og empowerment. Roskilde Handelsskole har i projektperioden intensiveret sit opsøgende arbejde overfor virksomheder: en salgsstrategi. Meldingen er at resultaterne af indsatsen ikke helt har levet op til forventningerne.

7 Mere succesfuldt har Roskilde Handelsskole udviklet/skabt forløb, hvor de inviterer virksomheder ind på skolen for at deltage i jobsamtaler til træning af elever. Dette foregår ved at der etableres en fiktiv samtale mellem udvalgte elever og virksomheden på skolen, og hvor også ansatte fra skolen deltager i samtalen. Efterfølgende får eleven respons på sin præstation. Disse screenings-samtaler sigter dermed ikke mod et konkret praktikophold, men skolens erfaringer er, at de i praksis kan fører til en elevplads. Skolen har ind til videre haft 5-7 sådanne arrangementer. Roskilde Handelsskole er den eneste skole, der omtaler denne aktivitet, der umiddelbart virker som et oplagt tiltag også andre steder. Roskilde Tekniske Skole I den første evalueringsrapport var Roskilde Tekniske Skole en af fire skoler, der indgik, og på alle måder den skole der lagde grunden til udviklingsstrategien. Et af argumenterne bag denne strategi var at få flere ressourcestærke unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne, men den innovative tilgang er også anvendt til at styrke elevernes egen indsats og til at komme i dialog med virksomheder. I det videre arbejde i projektet Flere og nye praktikpladser har Roskilde Tekniske Skole fortsat i dette spor. I en række forskningsprojekter om hvad der præger unges uddannelsesvalg peges der på, at folkeskolens afgangselever i stort omfang er under indflydelse af deres mor. Dette har ført til etablering af en stribe Mors dag på skolen, hvor åben hus arrangementer især blev markedsført overfor mødre til eleverne i folkeskolernes afgangsklasser. Resultatet har været en stribe velbesøgte arrangementer med i alt 155 tilmeldte. Køge Handelsskole Køge handelsskole, hvor det er praktikcentret indenfor kontorfaget der deltager i projektet Flere og nye praktikpladser, har strategien været at integrere salg og empowerment. De har haft et initiativ, hvor de kombinerer presse/annoncer med direct mail til 200 fortrinsvis mindre og mellemstore virksomheder. Herefter lod de elever foretage opfølgende

8 telefonopkald med henblik på et møde. Dette gav 10 møder, hvilket imponerende resulterede i praktikophold alle ti steder. Det var omvendt skolens indtryk, at den mere åbne presse/annonce indsats ikke havde givet videre resultater. Også på Køge Handelsskole har projektet været anvendt til at etablere et tættere, tværgående internt samarbejde. Dette har fået betegnelsen synlig konsulent, hvilket henviser til, at praktikvejlederen er mere til stede på praktikcentret. Dette betegnes af Køge Handelsskole som et udbytterigt initiativ. Endelig blev det herfra fortalt, at en opsøgende medarbejder er afsat til at koncentrerer sig om at etablere korte praktikforløb, hvilket er begyndt at give positive resultater. I forlængelse fortælles det, at det vil være en fordel overfor arbejdsgivere, om skoleophold i videst muligt omfang bliver placeret i skolepraktikken. Selandia I den første evaluering var Selandia med pga. deres salgsaktiviteter. Dette er fortsat et prioriteret indsatsområde, med det er suppleret med en empowerment strategi og etablering af netværk med især jobcentret. Det skal her tilføjes, at Selandia s bidrag i projektet afgrænser sig til levnedsmiddelområder, og især kokke- og tjenerelever. Deltagelse i projektet dækker dog for Selandia s vedkommende flere faglinjer end kokke og restaurant; landbrug og gartneri, strøm, styring og IT og mekanik, transport og logistik. Undersøgelsen har dog primært dækket komme- og restaurant, men efterfølgende er der fremkommet informationer også fra de øvrige afdelinger. Indsatsen på Selandia har også være under indtryk af, at eleverne her for en stor dels vedkommende er noget ældre og ofte over 18 år. Det er kun 31 pct. af eleverne der opstarter grundforløbet umiddelbart efter folkeskolen. Dette er også årsagen til, at der er etableret et tæt samarbejde der foruden arbejdsgivere og skolen selv inkluderer jobcentret. Dette samarbejde har haft til formål at etablerer snusepraktik før opstart på grundforløbet.

9 Et andet initiativ på Selandia er udviklingen af et indslusningsforløb for elever, der skønnes på kanten af at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Der arbejdes i dette forløb meget målrettet med at få etableret de rigtige match mellem elever og virksomheder. Disse elementer udgør en kombination mellem en empowerment strategi og en fortsættelse af salgsstartegien dog mere styret af den elevgruppe der er i forløbene. Det er også en indsats, der har haft den positive sideeffekt, at det har reduceret frafald og bidraget til et bedre undervisningsmiljø. I forlængelse har Selandia i lighed med flere af de øvrige steder intensiveret praktikpladssøgning i undervisningen på grundforløbene. Der er endelig på Selandia fundet en opprioritering af salgsarbejdet sted, ved at der er udviklet materiale til at understøtte det opsøgende arbejde, og salgskonsulenterne er nu som følge af et tættere tværgående samarbejde internt på skolen i kontakt med potentielle praktikanter. Der er også den mulighed at praktikanter kan komme med på virksomhedsbesøg. Når eleverne trækkes mere direkte ind i kontakten til virksomheder skal også ses i lyset af, at Selandia er en af de skoler, der har ubesatte praktikpladser. Skolen har derfor et ønske om at kunne sætte et navn på potentielle elever tidligt i kontakten med arbejdsgiverne. I det hele taget har Selandia arbejdet med at sætte salgsarbejdet i system, ved bl.a. at udarbejde materiale til det opsøgende arbejde, få ekspliciteret de forskellige praktikformer der eksisterer, så virksomhederne tilbydes en bredere og gennemsigtig pallette, og der er udarbejdet årshjul til at systematisere indsatsen. Der er i denne bredere indsats også det element af netværksstrategi, at de opsøgende medarbejdere deltager ved afslutninger af grund- og hovedforløb og svendeprøver, hvor arbejdsgiverne også er til stede, for at opbygge kontakter og afsøge muligheder for nye praktikforløb. Der ligger også for Selandia s vedkommende et element af netværksstrategi i, at det opsøgende arbejde nu også har til formål at samle op på eksisterende praktikanter på virksomhederne, hvilket er et indsatsområde der kombinerer flere af de fire strategier.

10 Endelig har Selandia anvendt virksomhedernes arbejde med sociale klausuler (CSR) som en murbrækker til at etablere nye praktikforløb. Tværgående betragtninger På baggrund af resultaterne fra de ni skoler peges der her til sidst i notatet på tværgående temaer, der kan pege frem mod en videre indsats. Jeg har valgt to temaer: 1) Etablering af en intern organisation og samarbejdet på skolerne 2) At samtænke strategierne empowerment og salg ; det virksomhedsrettede arbejde Det interne arbejde og organisering af praktikpladsindsatsen på skolerne Det måske mest bemærkelsesværdige element i indberetningerne fra skolerne er det forhold, at flere af skolerne med projektet har prioriteret det tværgående samarbejde internt på skolerne mellem de forskellige afdelinger og jobfunktioner, der har berøringsflader til praktikpladser. Det er faglærere på både grund- og hovedforløb, ansatte på de nye praktikcentre, vejlederfunktioner, udviklings- og projektmedarbejdere, virksomhedskonsulenter og ledende medarbejdere. Det er anført i flere af indberetningerne, at indsatsen kan styrkes ved at udvikle og facilitere dette tværgående samarbejde, ligesom der listes konkrete initiativer op. Dette billede blev bekræftet i de opfølgende telefonsamtaler, hvor der både var eksempler på positive resultater af et tættere samarbejde, og blev peget på en række årsager til det hidtil manglende samarbejde: - Faglærerne har mindre fokus på elevernes praktiksituation, idet de prioriterer undervisnings indhold. - Ikke alle medarbejderprofiler matcher de krav en mere ressourcesvag gruppe stiller, trods en høj faglighed. Det er bl.a. denne barrierer skolerne forsøger at imødegå gennem et tættere internt samarbejde. - Der er kulturelle barrierer mellem de forskellige fagkategorier. - Der afsættes ikke ressourcer til en tværgående indsats, hvorfor den nedprioriteres i en presset hverdag. - De ansatte er placeret på fysisk adskilte lokationer, hvilker gør det mindre oplagt med et dagligt samarbejde.

11 Det kan være relevant at spørge, om dette er et indsatsområde, der skal prioriteres i et projekt som Flere og nye praktikpladser. Om det ikke er en selvfølge, at skolerne på eget initiativ og uden projektmidler etablerer det tværgående samarbejde. Til dette viser evalueringen, at det bør prioriteres, og det har været en oplagt idé at få det ind i dette projekt. Det er et indsatsområde, der kan bidrage relativt nemt til positive resultater. Det forhold at så mange skoler peger på dette indsatsområde, tyder ligeledes på, at det er oplagt at prioritere denne indsats. Det virksomhedsrettede arbejde I projektet Flere og nye praktikpladser blev der i indledningen lagt op til, at det opsøgende arbejde overfor arbejdsgivere skulle intensiveres med henblik på at etablerede nye praktikpladser. Det første evalueringsnotat indeholdt et vellykket eksempel på denne strategi fra Selandia, men stillede også spørgsmålstegn ved denne strategi. Problemet består især i, at mange af eleverne ikke er tilstrækkeligt kvalificerede og/eller motiveret til at være i praktik under ordinære vilkår. Det kan for nogle elevers vedkommende være nødvendigt med tæt opfølgning og kontakt fra skolens side, hvilket var en pointe i det første evalueringsnotat fra EUC Sjælland. Mere problematisk er det, når arbejdsgiverne bliver skuffet og i konsekvens trækker sig fra at være elevsted. Dette udfoldes flere steder i det første evalueringsnotat, og er også et tema i den anden af de tre evalueringer baseret på interviews med 12 praktikvirksomheder. Endelig kommer dette til udtryk i både denne og den første evaluering i udmeldinger om, at nogle af skolerne står med ubesatte praktikpladser. I denne evaluering er det påfaldende, at kun få af skolerne har implementeret en salgsstrategi i det videre arbejde. Ligeledes angiver Roskilde Handelsskole, at de ikke finder de får tilstrækkeligt ud af det opsøgende arbejde. Det skal hertil tilføjes, at Køge Handelsskole har haft positive resultater, så billedet varierer. Det gennemgående budskab er dog, at der er et presserende behov for at arbejde med eleverne og deres kompetencer, hvorfor indsatsen med det virksomhedsrettede arbejde i højere grad handler om opfølgning på elever, tæt kontakt til praktikstederne også efter aftaler er etableret, og at inddrage virksomhederne i indsatsen med at klæde eleverne på, frem for et traditionelt salgsarbejde. Denne omlægning går igen i flere af skolerne indberetninger, hvor der som eksempler på denne integration blandt flere eksempler kan nævnes:

12 Roskilde Handelsskoles anvendelse af virksomheder ved træning i jobsamtaler. Selvom disse er etableret til vejledning/coaching, kan de fører til praktikpladser. Selandias brug af minipraktik forud for første skoleforløb. Etablering af kontaktordninger for elever, der rækker ud i praktikken. Disse kontakter anvendes også til at fremskaffe nye praktikpladser (bl.a. EUC Sjælland). At elever tages med ud ved opsøgende arbejde på praktiksteder (Selandia). I de uddannelsesmoduler der skal klæde eleverne på til at søge praktikpladser, som flere skoler har udviklet (fx CELF), inddrages arbejdsgivere. Der knyttes en tættere kontakt til virksomhederne i forbindelse med arrangementer (fx Slagteriskolen og ZBC). Det er anbefalingen fra dette notat, at der på skolerne arbejdes videre med denne type af aktiviteter, hvor der udvikles tiltag der knytter skole og arbejdsgivere tættere sammen i konsekvens af de udfordringer skolerne står med i (dele af) elevmassen.

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: 537401 Journalnr.: 089.82K.391 www.eucsyd.dk/om EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1 1. Opnåede

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014 Indhold 1. Opnåede er i og målsætning for 2014-2015... 3 1.1 Skolens begrundelse for evt. at revidere let for 2014... 4 2. Overordnet beskrivelse og analyse af

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder

Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder Første udkast Søren Voxted, Rikke Voergård-Olesen og Loa Gottlieb Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere