Energistrategi Evaluering 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistrategi Evaluering 2014"

Transkript

1 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter på en stor del af kommunens ejendomme. Et stort fokuspunkt i 2014 har været en bedre styring af varmen og de elforbrugende installationer, dette i form af opsætning af CTS-anlæg på de større institutioner samt opsætning af varmestyringer på de mindre institutioner. Dette har udover en langt bedre styring (vi er nu nede på rum-niveau, hvor vi først ofte var på gang-niveau eller bygnings-niveau) også mange steder givet en bedre komfort i rummene. På belysningssiden er der udskiftet en del belysning til LED samt arbejdet med lysstyringer. Alle servicelederne har et par gange været samlet for at udveksle erfaringer samt få ny inspiration indenfor energibesparende tiltag var også året hvor de to oprindelige ansatte i projektet valgte at søge nye veje, de er nu erstattet af en ny person samt tilkøb af en lokal rådgiver i et mindre omfang. Oveni personaleforandringerne er energiprojektet på 7 haller også blevet gennemført. Derudover har der i 2014 været brugt forholdsvis store ressourcer på arbejdet med ELENA (et program under EU) som støtter energieffektiviseringer. Samarbejdet er indgået med Region Syddanmark samt 13 kommuner i regionen. Evaluering af energistrategi for 2014 Regnskabs-opfølgningen i Prisme, hvor opfyldelsen af det årlige mål sammenholdt med de respektive institutionernes forbrug, viser en samlet besparelse set i forhold til 2010 på kr , hvilket er kr mere end målet på kr Opgørelsen fremgår af nedenstående tabel. Opgørelsen over de summerede energibesparelser er følgende: Opgørelsesmetode Besparelse i kr. for 2014 Mål i kr. for 2014 Besparelse i kr. udover målet for 2014 Opgørelse jf. Prisme * *En oversigt over de respektive institutioners forbrug i 2014 viser, at de samlet set ligger med et forbrug på 89 % ift. til budgettet efter budgetreduktionerne, dermed er der belæg for alle de hentede besparelser. Side: 1

2 Gennemførte projekter i 2014 Der er det forgangne år gennemført mange forskellige tiltag på både energi- og vandbesparende projekter herunder vist som eksempler indenfor delområder: Varmebesparelser Automatik til varmestyring på bl.a. Skodborg Skole, Holmeåskolen og Andst Skole så temperaturen kan styres automatisk i de enkelte klasser i stedet for en hel fløj Fjernstyring af varmeanlæg på flere børnehaver så der kan lukkes ned i ferier. Dette er blandt andet lavet i Billingland Børnehave, Galaksen og Askov-Malt Børnehave Automatik til styring af varmen og ventilationen på Åstruplund Klimaskærm Isolering af ydermur på Nørrevang, Skodborg Efterisolering af uisolerede gulve på Dagplejehuset, Ø. Skibelundvej 15, Askov Tilskud til udskiftning af vinduer på Brørupskolen og Østerbyskolen Indeklimaforbedringer CO 2 -styring af ventilationsanlæg på blandet andet Andst Skole, Holmeåskolen, Galksen, Enghaven m.fl., hvor CTS er blevet implementeret, herved for at minimeres driftstiden og indeklimaet forbedres. Udskiftning af belysning på fx Bække Skole her oplever personalet, at de har fået markant bedre lys. På Glejbjerg Børnecenter er alle varmeforsyningsrør blevet isoleret, hvilket udover at spare energi, også gør det nemmere at styre temperaturerne og undgå overtemperaturer. Solcelleanlæg Solcelleanlæg på Østerbyskolen (anlægget har dispensation for selskabsdannelse) Vaskemaskine og tørretumblere Udskiftning af vaskemaskiner og tørretumblere i de kommunale arealer på ældrecentre som blandet andet på Kærdalen og Nørrevang. Belysning Lysstyring samt tilstedeværelses-sensorer LED-belysning på Glejbjerg Børnecenter, Bække Skole, Vejen og Brørup Biblioteker, Holmeåskolen og Kærdalen. PIR-styring af smartsboards Medarbejdere / ERFA-grupper Møder hver 4. måned for serviceledere Deltagelse i diverse ERFA-grupper i Sønderjylland Deltagelse i diverse arrangementer under Energiforum DK Side: 2

3 Evaluering af energistrategi for 2014 Der er givet en bevilling i 2014 på i alt kr. Der ansøges om at få overført kr til 2015 i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015, med følgende begrundelser: - Grundet indgåelse den fælles ansøgning til EU med Region Syddanmark og de 13 øvrige kommuner om ansøgning af ELENA-midler, blev en stor del af planlagte arbejder i 2014 skubbet. Dels fordi aftalen med EU først trådte i kraft pr. 1. marts 2014, og fordi det EUudbud, som blev gennemført på rådgiversiden i ELENA-regi først blev afsluttet sidst i august Især den sene afslutning på EU-udbuddet gjorde, at udbuddet på opsætning af CTS på en række skoler blev forsinkede og dermed først vil blive konteret i Derudover bevirkede ændringer på personalesiden midt i 2014, at igangsætningen af en række projekter blev væsentlig forskubbet, og dermed også først vil blive konteret i Opgørelse af opnåede energibesparelser i 2014 Nærværende opgørelse omfatter de i kalenderåret 2014 opnåede energibesparelser i Vejen Kommunes bygninger. Følgende er omfattet: Elektricitet, naturgas, fjernvarme, fyringsolie, træpiller og vand. Forudsætninger: Energibesparelserne opgøres i forhold til kalenderåret 2010 El- og varmebesparelserne er opgjort i MWh Vandbesparelserne er opgjort i m 3 Reduktionen i CO 2 -udledning er opgjort i ton set i forhold til 2010 Varmebesparelserne er opgjort i relation til det faktiske forbrug Opgørelserne dækker alle kommunens ejendomme med få undtagelser. Den samlede besparelse i 2014 er på kr , hvilket er kr mere end målet på kr Resultat: A) Energibesparelser jf. Prisme kr. B) Salg af energibesparelser: kr. I alt: kr. Pkt. A I forbindelse med budgetopfølgningerne i marts og august justeres institutionernes budgetter. Pkt. B Værdien af energibesparelsesprojekterne er solgt til forsyningsselskaberne. Typisk til ca. 380 kr./mwh, men prisen afhænger af udbud og efterspørgsel. Besparelserne er i 2014 solgt til flere energiselskaber afhængig af hvor den bedste enhedspris kunne opnås: Energi Midt A/S SE A/S Side: 3

4 Opfyldelse af mål I nedenstående graf ses opfyldning af energistrategiens mål fra 2011 til 2014 jf. den aktuelle opgørelse i Prisme. Den opnåede energibesparelse på kr i 2014 ligger dermed næsten 17,5 % over målet, hvilket er tilfredsstillende. Side: 4

5 Min Energi Vejen Kommune anvender energistyringsprogrammet Min Energi til at følge energi- og vandforbrugets udvikling. I programmet opsamles data fra alle afregningsmålere på kommunens bygninger for hver time, så forbruget kan følges og eventuelt overforbrug kan fanges tidligst muligt. I programmet kan indsættes alarmer så der automatisk sendes en SMS eller en til brugerne hvis fx vandforbruget er højere end den indsatte alarmgrænse. Der har gennem de sidste par år været mange alarmer på netop vand, fordi fx et toilet står og løber. Det kan nemt betyde et ekstra vandforbrug på 300 liter pr. time! Der er også flere eksempler på at der ved uheld eller hærværk har stået åbne udendørshaner men også her opdages det indenfor kort tid. Et eksempel fra 2014 på alarmerne gode effekt var Bække Børnehave, Møllebo, hvor der via alarmfunktionen kunne registreres et merforbrug på vand på ca. 500 kr./døgn Umiddelbart var det ikke muligt at spore utætheden, men sluttelig fandt et sporingsfirma et utæt varmt vands rør under gulvet i gangen. Graf fra Min Energi som viser elforbruget i en bygning Ugeforbrug i kwh Dagsforbrug i kwh Side: 5

6 CO 2 -reduktion Jf. Vejen Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening, er Kommunen forpligtiget til at spare 2 % CO 2 om året. Målet for de kommunale bygninger i 2014 var 666 ton. Energistrategiens mål for 2014 var ton. Der blev i 2014 foretaget en samlet CO 2 - reduktion på alle bygninger på ton. Der arbejdes løbende med at supplere steder med naturgas med varmepumper. Et eksempel her på er fx varmepumpen på Madservice i Holsted. Her er der i 2014 i forhold til 2013 sparet 23 ton CO 2 ved at supplere naturgassen med en varmepumpe. I 2014 har besparelserne på de kommunale bygninger bidraget med mere end 3 gange så meget som DN s mål. Vedvarende energi Jf. energistrategien tilstræbes det at få implementeret mest muligt vedvarende energi som forsyning til vores bygninger. Vi har nu 2 skoler hvor opvarmningsformen er træpiller. Desuden har vi 11 solcelleanlæg med en årlig el-produktion på kwh. Desværre har ændrede retningsliner for kommunerne på solcelleområdet ændret sig, hvorfor det nu ikke er rentabelt mere for kommunerne at opsætte solceller. Side: 6

7 Fordeling af varmeforbrug på opvarmningskilder i 2014 Figuren viser opvarmningsformen i vore bygninger. Langt størstedelen er opvarmet vha. fjernvarme i byområderne. Der er også en stor del med naturgas, også typisk i byområderne. Vi har nu 2 bygninger hvor der anvendes træpiller som varmekilde, samt ca. 20 bygninger med varmepumper af forskellig størrelse. Olie, som opvarmningsform er i 2014 begrænset til en enkelt materialegård som ikke er konverteret fordi det stadig er uafklaret hvad bygningen skal anvendes til fremover. Udvikling i varme- el- og vandforbrug de seneste 5 år Det ukorrigerede varmeforbrug er faldet med ca. 37 % i forhold til 2010, dog har 2014 været et lunt år. Hvis opgørelsen laves med det korrigerede varmeforbrug, så ligger besparelsen på ca. 14 %. Side: 7

8 Elforbruget er faldet med 15 % i forhold til De tidligere år har tendensen for elforbruget været stigende pga. øget elforbrugende udstyr på bl.a. skolerne. Fx opladere til I-Pads, bærbare PC er, telefoner mv. Desuden er installeret flere varmepumper som i sig selv giver forøget elforbrug. Men trods mere teknik og elforbrugende IT-udstyr er det alligevel lykkedes at få elforbruget til at falde med 2 % fra 2013 til Det samlede vandforbrug er faldet markant gennem de sidste 4 år. Fra 2010 til 2014 er faldet samlet på 29 %. Fra 2013 til 2014 er forbruget faldet 5 %. Faldet skyldes i væsentlig grad at vi nu får alarmer hvis der springer et vandrør eller fx et toilet er utæt samt fokus på udskiftning af toiletter og vandhaner til mere vandbesparende installationer. Side: 8

9 Budget Besparelserne bliver løbende hentet i institutionernes budgetter til el, varme og vand (herunder også udgifter til renovation). Opgørelsen for 2014 viser følgende besparelser (i hele tusinde): - Besparelser hentet i budgetterne kr Indtægter fra CO 2 -besparelser til forsyningsselskaber kr Samlet besparelse: kr Summeret mål for 2014: kr Den indhentede besparelse i 2014 på kr ligger dermed kr over målet på de kr februar 2015 Bygningsservice & Beredskab Side: 9

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger.

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Grønt Regnskab 2012 Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Indhold Forord... 3 Et godt resultat... 4 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Vandforbrug... 9 CO 2 -udledning... 10 Klimaaftaler...

Læs mere

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010 CO2-regnskab for Sønderborg Kommune Baseline 2007-2010 Indhold 1 Sønderborg Kommunes samlede 6 CO 2 -udledning Energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -udledning i ton i seks hovedkategorier 2 Elforbrug 10

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Klimatjek. viden og handling

Klimatjek. viden og handling Klimatjek viden og handling Denne rapport er et eksempel. Rapporten illustrerer opbygning og indhold af en Klimatjek rapport fra Energitjenesten Sjælland/ Det Grønne hus. Indhold i rapporten er 'klippet'

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 29.04.2013 Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 7 6. Konklusion side 11

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere