Tilladelse. Tilladelsens omfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse. Tilladelsens omfang"

Transkript

1 Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive rettigheder. Tilladelsens omfang 2 Stk. 1. Tilladelsen omfatter KODA's og NCB's repertoire af rettighedshavere til danske og udenlandske musikværker (musik og hertil knyttet tekst), som beskyttes i henhold til lov om ophavsret. Stk. 2. Parterne er enige om, at KODA's og NCB's repertoire via nærværende aftale skal kunne stilles til rådighed for Internet-brugere, herunder at dette repertoire skal kunne downloades til brugerens computer i det omfang, hvori dette er teknisk nødvendigt for at kunne aflytte musikken i forbindelse med Internet-brugen. Stk. 3. Parterne er ligeledes enige om, at enhver kopiering herudover ikke er autoriseret af nærværende aftale, ligesom det på ingen måde må være hensigten med at stille det nævnte repertoire til disposition via Internettet, at brugeren herved skal kunne erhverve sig permanente eksemplarer heraf. Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3 er det tilladt at stille repertoire til disposition via Internet i et kopierbart format under forudsætning af, at der er tale om uddrag af værkerne. Uddraget må højst udgøre 25% af værkets spilletid, dog ikke længere end 45 sekunder. Stk. 5. Uden for tilladelsen falder værker, hvis rettighedshavere ikke omfattes af KODA's eller NCB's repertoire, og rettigheder, som ikke omfattes af KODA's eller NCB's forvaltning. KODA forvalter ikke rettigheder til musikdramatiske værker m.v. Stk. 6. KODA/NCB kan på vedkommende rettighedshavers foranledning nedlægge forbud mod brug af enkelte, konkret angivne værker. Stk. 7. Er der tale om den første offentliggørelse af et værk, skal der tillige på forhånd indhentes individuelt samtykke hos de enkelte ophavsmænd til værket. KODA/NCB kan kræve dokumentation for, at et sådant samtykke er indhentet. Stk. 8. Gengivelse af sangtekster og noder m.v. kræver individuelt samtykke fra de enkelte rettighedshavere. KODA/NCB kan kræve dokumentation for, at et sådant samtykke er indhentet. Droit moral og intensiv musikudnyttelse

2 3 Stk. 1. Musikværkerne må stilles til rådighed i deres helhed eller i uddrag. Værkerne må ikke bearbejdes eller på anden måde ændres i strid med reglerne i ophavsretsloven. Stk. 2. Et musikværk eller uddrag heraf må ikke anvendes på en måde eller i en sammenhæng, som strider mod ophavsmandens droit moral efter ophavsretslovens 3, stk. 2. Tilladelsen er således betinget af, at udbyderen opnår samtykke fra de enkelte rettighedshavere, hvis et værk ønskes benyttet som reklame for et produkt m.v. eller i en religiøs, politisk eller pornografisk sammenhæng eller hvis et bestemt værk, eller værker af en bestemt ophavsmand, på anden måde ønskes benyttet på en sådan intensiv måde, at publikum vil kunne identificere værket eller ophavsmanden med udbyderen eller med et produkt eller budskab, som er knyttet til udbyderen, herunder hvis en eller flere melodier anvendes som logo, varemærke eller lignende. Stk. 3. Ved aftalens underskrivelse vedstår udbyderen, at samtykke efter stk. 2 er eller bliver indhentet. KODA/NCB kan kræve dokumentation for, at et sådant samtykke er indhentet. Stk. 4. Navnene på ophavsmændene til de værker, der bruges på den af aftalen omfattede Internettjeneste, skal angives i overensstemmelse med ophavsretslovens 3, stk. 1. Krediteringen af komponister og forfattere skal ske i umiddelbar tilknytning til brugen af det enkelte værk. Internetadresse 4 Stk. 1. Tilladelsen giver udbyderen ret til at stille musikværker til rådighed i on-linetransmissioner på Internet fra Internetadressen Stk. 2. Udbyderen erklærer at have benævnt samtlige Internetadresser, hvorfra udbyderen stiller musikværker til rådighed. En hvilken som helst ændring eller tilføjelse af Internetadresser, hvorfra udbyderen stiller musikværker til rådighed, skal meddeles KODA/NCB. Kopiering 5 Stk. 1. Tilladelsen giver kun udbyderen ret til at optage eller på anden måde kopiere musikværkerne i det omfang, det er absolut nødvendigt for at kunne stille musikværkerne til rådighed i overensstemmelse med aftalens 4.

3 Stk. 2. Tilladelsen omfatter brugernes eventuelle downloading af musikværker i forbindelse med den tjeneste, der omfattes af aftalens 4, jf. dog 2, stk. 3. Stk. 3. Udbyderen er forpligtet til at informere brugerne om, at viderekopiering ikke er tilladt i henhold til ophavsretsloven. Vederlag 6 Stk. 1. Udbyderen betaler for retten til at bruge det af KODA og NCB forvaltede repertoire på Internet et symbolsk vederlag, der fastsættes i henhold til det efterfølgende bilag, som er en integreret del af denne aftale. Vederlagets størrelse og beregning er uden præjudice, idet der er tale om en midlertidig forsøgsordning. Stk. 2. Vederlaget betales kvartalsvis forud på grundlag af udbyderens oplysninger om den forventede musikbrug og er forfaldent til betaling 1.1., 1.4., 1.7., og 1.10., og skal, hvis ikke andet er aftalt være KODA/NCB i hænde 15.1., 15.4., og (betalingsadresse: KODA). Ved for sen betaling er KODA/NCB berettiget til fra forfaldsdato at beregne rente i overensstemmelse med rentelovens regler (pt. den officielle udlånsrente med tillæg af 7 %). Desuden opkræves et rykkergebyr. Stk. 3. Vederlaget kan reguleres efter udløbet af hvert kvartal. stk. 4. De i Aftalen fastsatte vederlag reguleres efter nettoprisindekset (første gang for det efterfølgende vederlagsår efter nettoprisindekset for juli året hvor aftalen indgås i forhold til juli året før aftalens indgåelse). Rapportering om de anvendte værker 7 Udbyderen forpligter sig til at rapportere titler og rettighedshavere samt spilletid pr. værk på samtlige musikværker. Programrapporteringen skal ske månedsvis i en af KODA/NCB godkendt maskinlæsbar form og i øvrigt efter nærmere aftale med KODA/NCB. Rapporteringen skal være KODA/NCB i hænde senest fjorten dage efter månedens udgang (afleveringsadresse: KODA). Information 8 Stk. 1. Udbyderen forpligter sig til, efter nærmere aftale med KODA/NCB, at give oplysninger om erfaringer med afvikling, brug m.v. af den af aftalen omfattede tjeneste, herunder tjenestens samlede månedlige indtægter. Udbyderen skal bl.a. én gang om måneden informere KODA/NCB om antal besøg på hjemmesiden, herunder så vidt muligt besøgenes varighed og andre oplysninger om brugen. Oplysningerne skal på begæring være på

4 værksniveau. Udbyderen skal tillige være KODA/NCB behjælpelig med løsning af tekniske spørgsmål af betydning for denne aftale. Stk. 2. Efter udløbet af et kalenderår respektive efter udbyderens ophør med at bruge musik på den af aftalen omfattede Internettjeneste indsender udbyderen et af en statsautoriseret eller registreret revisor attesteret regnskab med oplysning om de samlede indtægter vedrørende den af aftalen omfattede Internettjeneste. KODA/NCB kan frafalde kravet om, at regnskabet skal være revisorattesteret. Regnskabet skal være KODA/NCB i hænde senest 5 måneder efter udløbet af et kalenderår (afleveringsadresse: KODA). Tilladelsens bortfald 9 Udebliver betaling eller opfyldelsen af andre forpligtelser i henhold til nærværende aftale mere end 1 måned efter forfaldstid, bortfalder tilladelsen til at bruge KODA's og NCB's repertoire af rettighedshavere til danske og udenlandske musikværker på Internet. Udbyderen er derefter uberettiget til at fortsætte musikbrugen på Internet. Såfremt der ikke foreligger en gyldig tilladelse fra KODA/NCB, forbeholder KODA/NCB sig ret til yderligere at opkræve 100% af de gældende tariffer i den periode, hvor musikbrug på Internet har fundet sted uden tilladelse. Hyperlink 10 Stk. 1. På udbyderens Internettjeneste skal følgende tekst tydeligt angives: Musikken på denne Internettjeneste er stillet til rådighed med tilladelse fra KODA og NCB. Stk. 2. Der skal etableres en hyperlink fra ordene KODA og NCB i den tekst, der er nævnt i stk. 1, til henholdsvis og Friholdelseserklæring 11 KODA/NCB friholder udbyderen for ethvert ophavsretligt krav, der måtte opstå fra tredjemand, såfremt kravet angår de værkers rettighedshavere, som tilhører KODA's og NCB's repertoire, og såfremt den pågældende brug omfattes af denne aftale. Fordelingen af vederlag mellem de enkelte rettighedshavere er i øvrigt udbyderen uvedkommende. Værneting m.v. 12

5 Stk. 1. Aftalen skal bedømmes efter dansk ret. Eventuelle retstvister i relation til aftalen skal i 1. instans afgøres ved Københavns Byret. Stk. 2. Aftalen finder alene anvendelse i det omfang, udnyttelsen af rettighederne anses for at finde sted på dansk territorium. Ikrafttræden og opsigelse 13 Stk. 1. Aftalen træder i kraft den Stk. 2. Aftalen kan opsiges af hver af parterne med én måneds varsel. For KODA/NCB: ( ) Anders Lassen, direktør

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere