KØLESYSTEM. De skærpede energikrav og dermed ENERGIBESPARENDE - ET OPLAGT VALG FORDELE VED TERMOMAX HULDÆK TERMOMAX FAKTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLESYSTEM. De skærpede energikrav og dermed ENERGIBESPARENDE - ET OPLAGT VALG FORDELE VED TERMOMAX HULDÆK TERMOMAX FAKTA"

Transkript

1 ERMOMAX

2 ENERGIBESPARENDE KØLESYSTEM - ET OPLAGT VALG 3 De skærpede energikrav og dermed øget fokus på energieffektivt byggeri gør Spæncoms termoaktive huldæk - TermoMax - til et oplagt valg, når et lavenergi kontordomicil skal projekteres og sættes i gang. Med TermoMax nedkøles bygningen ved hjælp af vand, således at der opnås et lavt energiforbrug samt et behageligt indeklima uden trækgener og store temperaturudsving. Dermed opnås et bedre arbejdsmiljø, hvilket giver mere effektive medarbejdere. I et moderne kontorhus kan TermoMax anvendes til at holde en mere konstant indetemperatur henover døgnet. I nye bygninger er vægge og vinduer rigtig godt isolerede og med varme fra mange medarbejdere og meget IT udstyr bruges der derfor ofte langt mere energi på at afkøle end på at opvarme. De termoaktive dæk udnytter betonen til at udjævne temperaturen over døgnet, og således minimere energiforbruget til køling. Elementerne fungerer som et "kuldelager", idet de om natten køles ned ved hjælp af koldt vand, der pumpes rundt i de indstøbte rør. I dagtimerne trækker de nedkølede betonelementer overskudsvarme ud af rumluften, der på den måde holdes på et passende niveau uden brug af et dyrt og energikrævende airconditionsanlæg. En bygning med TermoMax er en velfungerende enhed, hvor økonomi, komfort, miljøomtanke, enkelthed og driftssikkerhed går hånd i hånd. D et første byggeprojekt med Termo- Max var. DTU har i løbet af 2011 foretaget målinger af hele bygningens indeklima og energiforbrug og i løbet af sommeren 2011 har de foretaget en konkret og dybdegående performance analyse af TermoMax, hvilket har resulteret i en omfattende rapport om den indendørs komfort og energiforbruget i Middelfart Sparekasse. Centerleder og professor Bjarne W. Olesen, der har været projektleder på rapporten konkludere følgende på baggrund af undersøgelsen: "Rapporten viser bl.a. at præfabrikerede termoaktive løsninger giver gode resultater selv i arkitektoniske sofistikerede bygninger. I rummet, hvor der blev kølet udelukkende med TermoMax, blev der opnået meget gode resultater. Udsvingene for rumtemperaturerne var her små og lå indenfor komfort intervallet, hvilket medførte et behageligt indeklima og dermed gode arbejdsforhold. Andre fordele ved TermoMax var den lydløse og usynlige installation, samt en forbedring af energieffektiviteten på køleanlægget. Måleresultaterne viste også, at Termo- Max gav de forventede gode resultater selvom 80 % af huldækkene var dækket af nedhængte tremmelofter." TERMOMAX FAKTA TermoMax består af et almindeligt huldæk med varme-/kølerør i bunden af elementet. Kanalerne er gjort tilsvarende mindre, hvilket betyder, at TermoMax har de samme dimensioner som almindelige Spanmax huldæk. TermoMax huldæk er 1,2 meter bredt og fås i tykkelserne 220 mm, 270 mm, 320 mm og 400 mm. TermoMax har en ekstra tyk bundplade med indstøbte 20 mm PEX-rør, der løber under de langsgående huller i dækket. Gennem disse slanger cirkulerer vand, der køler bygningen, hvorved der opnås en god komfort med behagelig indendørstemperatur uden trækgener. Slangerne arbejder sammen med betonen og den termiske masse udnyttes til at oplagre energi. Minimer CO2 Med TermoMax vil en kontorbygning på 3500 m2 hvert år opnå en reducering af CO2 -forureningen på 30 tons (30 tons CO2 svarer til den årlige forurening fra 10 biler). FORDELE VED TERMOMAX HULDÆK Behageligt indeklima og dermed gode arbejdsforhold Anvendes både ved naturlig og mekanisk ventilation Lydløs og usynlig installation Spar op til 75 % af el-forbrug ved frikøling frem for tradionelt kompressor system Meget stor køleeffekt op til 80 watt/m² (ved temperaturforskel på 10 C) Højtemperaturkøling (16 20 C) Mindre mekanisk ventilation (1-2 gange luftskifte i timen mod normalt 3-6) Spar op til 75 % af el-forbrug til mekanisk ventilation Lavtemperaturopvarmning (30 C eller lavere) Dække dimensionerende varmebehov på op til 35 watt/m² Spar facadehøjde pga. mindre ventilationskanaler Montage er ens for TermoMax og Spanmax Samme dimensioner som almindelige huldæk Ingen trækgener Reducere konventionel opvarmning Aktiv og dynamisk natkøling Ingen kondensering selv ved høje varmebelastninger Kort tilbagebetalingstid Fremtidsikring ved f.eks klimaændringer

3 5 SPÆNDENDE LOFTSLØSNINGER TIL ETHVERT BEHOV Der er mange forskellige muligheder for at skabe spændende loftsløsninger ved anvendelse af termoaktive huldæk både som etageadskillelse og tagdæk. I valgte man et nedhængt tremmeloft. I Trigon valgte man nedhængt gipsloft på kontorerne og fuldt dækket trapez plade loft i køkkenet og omklædningsrummene. Hos Skagen Kraftvarmeværk valgte man et nedstroppet systemloft, der dækker ca. 80% at betonloftet og giver en god akustik regulering sammenholdt med tilstrækkelig køling fra TermoMax elementerne. I Cowi valgte man nedhængte lofter, hvor nogle plader blev udskiftet med tremmegitter. Trigon Skagen Kraftvarmeværk ANLÆGSBESPARELSER: - ved et typisk kontorbyggeri på 3500 m2 Sparede omkostninger: køle- og varmeanlæg ca. kr ventilationsanlæg (fra 3-6h-1 til 1-2h-1) ca. kr reduceret varmeanlæg (2/3 af normal installation) ca. kr Meromkostninger: termoaktive betonelementer ca. kr rørinstallation, fordelerstationer mv. ca. kr CTS og prediktiv styring ca. kr tilpasset akustikløsning ca. kr Netto besparelse (anlægsomkostninger): ca. kr Nettobesparelsen udgør således ca. 723 kr./m 2, der dog kan variere afhængigt af det konkrete byggeprojekt. BESPARELSESPOTENTIALET Anvendelsen af TermoMax vil medføre såvel umiddelbare besparelser på byggeomkostningerne og løbende reduktion af driftsomkostningerne. Besparelsespotentialet vil afhænge af udformningen af hvert enkelt byggeri. Som indikation er ovenfor anført nogle grove estimater over såvel anlægsøkonomi som driftsøkonomi. Beregningerne tager udgangspunkt i et byggeri med et dimensionerende kølebehov på 100 kw, svarende til et moderne kontorbyggeri på 3500 m2 (priserne er ekskl. moms) Driftsbesparelser: Med brugen af de termoaktive konstruktioner og deraf følgende mulighed for reduceret ventilation kan der opnås en årlig elbesparelse på typisk 16 kwh/ m2, fordelt ligeligt på reduceret elforbrug til køling og reduceret elforbrug til mekanisk ventilation, da den mekaniske ventilation ikke skal bære tilførsel af køling eller varmeenergi, men kun skal levere det nødvendige luftskifte på typisk 2 gange i timen i benyttelsestiden. Det er tydeligt, at termoaktive dæk er et attraktivt økonomisk energisparetiltag blandt flere til at imødekomme bygningsreglementets skærpede energirammekrav. COWI domicil For byggeriet i eksemplet udgør den årlige besparelse (ekskl. moms): El: 16 kwh/m 2 x 3500m 2 x 1,5 kr./mwh = kr./år Sparet årlig servicering: = kr./år Den mulige varmebesparelse ved systemet er ikke medregnet. Den samlede driftsbesparelse udgør altså kr./år eller ca. 35 kr./m 2 pr. år.

4 Af Per Heiselberg Ph.d., civilingeniør Professor AAU FREMTIDENS BYGNINGSDELE SKAL VÆRE DYNAMISKE OG RESPONSIVE Der vil indenfor de næste 10 år blive stillet meget skrappere krav til energiforbruget i vores bygninger og en forudsætning for at vi kan løse disse udfordringer er en ændret holdning til bygningens facader og konstruktioner. De skal i fremtiden kunne indgå aktivt i klimatiseringen af bygningen og bidrage til reduktion af behovet for opvarmning, køling, ventilation og belysning ved at kunne ændre karakteristika dynamisk i forhold til ændringer i udeklimaet, bygningens anvendelse og brugernes behov. De kommer dermed til at spille samme rolle i bygningen som hud og blodårer spiller for menneskets varmeudveksling og velbefindende. Et dynamisk og responsiv bygningsdel vil i langt højere grad være i stand til at udnytte vedvarende energikilder, kunne kontrollere energitransport, lagre energi og udjævne belastninger. TermoMax er et glimrende eksempel på fremtidens bygningsdele, hvor besparelse på både omkostninger og energiforbrug opnås gennem fuld integration af bygningsdelens oprindelige funktion med bygningens energi- og indeklimaløsning. Per Heiselberg forsker bl.a. indenfor energi-effektivt og klimatilpasset byggeri, lavenergibyggeri samt naturlig og mekanisk ventilation. KUNDERNE SIGER... 7 Nyt domicil til Trigon "I vores nye domicil har vi været bevidste om, at det er et større problem at køle en kontorbygning ned end at varme den op, og nedkølingen udgør også en større del af energiforbruget. Kølingen foregår uden mekanisk ventilation, da TermoMax etagedækkene fjerner overskudsvarme via grundvandskøling, som udelukkende kører Nyt domicil til COWI "Normalt har man et køleanlæg til at blæse kold luft ind gennem ventilationskanalerne i et kontorhus, men i vores nye kontordomicil benyttes ventilationskanalerne alene til at hente frisk luft ind, så der er ikke udgifter til at køle denne luft ned. I stedet sørger køleslangerne i lofterne for at holde en passende behagelig temperatur i bygningen. Det giver generelt en energibesparelse, men i dette byggeri er vi gået et skridt videre, idet vi har mulighed for at udnytte grundvand til nedkølingen. Så Nyt hovedsæde til "Vi ønskede en miljørigtig løsning på vores el- og vandforbrug i bygningen og valgte i samarbejde med vores rådgivere en metode, der udnytter betonens evne til at udjævne rumtemperaturen over et døgn ved at optage og afgive varme. Med TermoMax har vi opnået en behagelig og jævn temperatur på kontorerne med få udsving og uden trækgener, hvilket vi tror på giver færre sygedage og gladere medarbejdere. Derudover har energiforbruget også som forventet været holdt nede på et minimalt niveau." Bygningskonsulent Erik Harloff Nissen, over et varmepumpeanlæg. I dagtimerne trækker de nedkølede betonelementer overskudsvarme ud af rumluften, der på den måde holdes på et passende niveau uden brug af et dyrt og energikrævende anlæg til aircondition." Direktør Karl Erik Slynge,Trigon hvor man normalt har et køleanlæg til vandkølingen, har vi i stedet en pumpe, som hiver grundvand op og sender det direkte ind i huldækkene. Når det har afgivet sin kølighed, sendes det ned i grundvandslaget igen et andet sted Det eneste der afslører, at indeklimaet styres på en helt anden måde end normalt, er lofter med særligt mange gitteråbninger, der skal sørge for, at kølingen fra huldækkene også kommer ned i lokalerne." Projektleder Martin Nørkær Hansen, Cowi SPÆNCOM SAMARBEJDER MED ENERGI-RÅDGIVER TermoMax huldæk indgår som en naturlig del af byggeriets samlede energioptimering og kan indgå som en integreret del af flere energikilder som f.eks. varmepumper, jordvarme, grundvandskøling og lignende, hvor det er optimalt og kan give en synergieffekt. Spæncom har derfor etableret samarbejde med forskellige energirådgivere, der kan tilbyde unikke kundespecificerede vedvarende energiløsninger, samt præsentere kunden for neutral og professionel rådgivning i forbindelse med valg af løsning. Se hvem der er indgået aftaler med på Spæncoms hjemmeside under dækelementer - TermoMax. Skagen Kraftvarmeværk "Da Skagen Kraftvarmeværk skulle have ny administrationsbygning blev Trigons forslag valgt, bl.a. fordi vi valgte Passiv Køling med TermoMax elementer. TermoMax giver det perfekte indeklima i et kontorhus og ved at undgå traditionelle ventilationskøleanlæg, er det muligt at åbne vinduer om sommeren, så man kan nyde den pragtfulde natur i Skagen. Køling til lofterne kommer fra undergrunden, hvor der er gravet 400 meter PEL slanger ned under huset i 2 til 5 meters dybde. Slangerne er suppleret med en udekøler til at klare spidsbelastningerne i de lune Skagen aftener. Dette første projekt har givet så meget positivt omtale, at vi den 1. januar 2012 startede firmaet GREENSOURCE med rådgivning og salg til byggebranchen. Specielt med de nødvendig kompetencer til at projektere TermoMax løsninger både med varmepumper og jordslanger koblet sammen til køling." Direktør Karl Erik Slynge,Trigon

5 EN STÆRK SAMARBEJDSPARTNER Spæncom har mere end 60 års erfaring i projektering, produktion og montage af elementløsninger til det danske marked. Med fabrikker i Aalborg, Kolding og Vemmelev er vi geografisk placeret i alle dele af landet. Vi tilstræber at være den mest attraktive samarbejds- og sparringspartner for entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at øge kundetilfredsheden, så kunderne føler sig godt og professionelt behandlet i alle faser af et projekt - fra første indledende snak til sidste finish på elementerne. Spæncom har ligeledes stor prioritet på udvikling og har lang erfaring med at tænke aktuelle behov ind i et traditionsrigt produkt. For eksempel når vi udvikler termoaktive huldæk, slanke LB bjælker, spændende grafiske facadeoverflader, vejbroer og nye P-Hus koncepter. Optimale løsninger Hos Spæncom vil vi gerne være med fra projektets start. Derved kan vi bidrage med viden og erfaring, så de rigtige elementkonstruktioner fastlægges hurtigt, og produktions-omkostningerne minimeres ved at indpasse Spæncoms standard løsninger i projekterne. Herudover udfører Spæncom i mange tilfælde projektoptimeringer i samarbejde med vores kunder. Disse projektoptimeringer kan ske både i tilbudsfasen og efter ordreindgåelse. Akacievej 1 DK-2640 Hedehusene Borgergade 102 DK-4241 Vemmelev Soneberg 7 DK-6000 Kolding Letvadvej 37 DK-9200 Aalborg SV Tlf. (+45) Ved at samarbejde med Spæncom får kunderne en partner, der kan omsætte ideér til konkret betonviden og sikre et optimalt forløb, der skaber værdi for både Spæncom og kunden - Spæncom er leverandør af meget mere end blot det færdige betonelement. En del af Europas største producent af betonprodukter Spæncom er en del af Consolis Gruppen, der er repræsenteret med fabrikker i mere end 20 lande. Consolis Gruppen er en førende europæisk producent af præfabrikerede betonprodukter og leverer omfattende løsninger til såvel byggeri som infrastrukturprojekter herunder produkter som betonsveller til jernbanespor, betonrør til alle former for rørledningsnet, tunnelelementer, vindmølleskafter i beton, trappeløsninger og meget mere. Få mere at vide Hvis du har brug for yderligere produktinformationer eller tekniske anvisninger i forbindelse med projektering og montage - så kontakt Spæncom eller klik ind på Spæncoms hjemmeside på:

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning Privat energiforbrug Stort potentiale for energibesparelser i din bolig DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning Det frie el-valg

Læs mere

projekter. Med købet af Micro- Sign får virksomheden

projekter. Med købet af Micro- Sign får virksomheden Flere opvarmningsprodukter ved firmaovertagelse Milton A/S, tlf. 46 97 00 00, har d. 1. maj 2002 overtaget aktiviteterne i Avesco A/S, herunder forhandlingen af bl.a. håndklæderadiatorer og designradiatorer

Læs mere

Energioptimering af kontorbygninger

Energioptimering af kontorbygninger Energioptimering af kontorbygninger Introduktion 3 Bygningstyper 4 Oversigt 5 Varmeakkumulering 6 Vinduesareal 7 Solafskærmning 8 9 Ventilation 1 Køling 11 og udstyr 12 Superoptimering 13 Efterskrift I

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere