Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard"

Transkript

1 Slide 1 Udfordringer for holdingselskabsstrukturer 23. marts 2011 Jakob Bundgaard

2 Agenda Slide 2 1. Beneficial ownership 2. Mellemholdingselskaber

3 Slide 3 1. Beneficial ownership

4 Beneficial ownership Slide 4 Treaty shopping eller gennemstrømningsselskaber Bermuda Bermuda Udbytter: 0% kildeskat Renter: 0% kildeskat Udbytter: 28% kildeskat Renter: 25% kildeskat Udbytter: 0% kildeskat DBO-Land Renter: 0% kildeskat Danmark Danmark

5 Beneficial ownership Slide 5 Treaty shopping er et kendt fænomen i dansk skatteret Før 1987 var Danmark som transitland for royalties I 1987 blev der indført begrænset skattepligt på royalties I 1998 blev Danmark transitlande for datterselskabsudbytter I 2001 blev reglerne for datterselskabsudbytter strammet Fokus er nu på situationer, hvor Danmark er kildelandet Udbytter blev i videre omfang gjort begrænset skattepligtige i 2001 Renter og kursgevinster blev gjort begrænset skattepligtige i 2004 Det danske værn mod treaty shopping Ingen regler i intern lovgivning Ingen regler i DBO erne bortset fra den dansk/amerikanske DBO Ingen implementering af værnsregel efter EU-direktiver Begrænset skattepligt efter intern skatteret Renter/udbytter: Ikke skattepligt, når beskatningen skal nedsættes efter EU direktiver eller DBO Royalties: Ikke skattepligt, når beskatningen skal nedsættes efter EU direktiv

6 Beneficial ownership Slide 6 SKAT har rejst sager om treaty shopping baseret på beneficial ownership Hidrører fra common law, som sondrer mellem økonomisk og juridisk ejerskab Indført i artikel 10, 11 og 12 i OECD s modeloverenskomst i 1977 Omstridt hvorfor det blev indsat i modeloverenskomsten Anvendes i de fleste danske DBO er, i rente/royalty direktivet, men ikke i moder- /datterselskabsdirektivet Begrebsindholdet højst usikkert: 1977: an nominee or an agent 2003: a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial owner if, though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties Beneficial ownership-begrebet er ukendt i dansk ret Teorien har traditionelt konkluderet, at den formelle juridisk ejer skulle behandles som beneficial owner Skattemyndighederne synes at have delt denne retsopfattelse

7 Beneficial ownership Slide 7 Skatteministerens nye fortolkning af beneficial ownership-begrebet 1. Udenlandsk holdingselskab er som udgangspunkt beneficial owner 2. Beneficial ownership synonym med en realitetsprøvelse eller princippet om rette indkomstmodtager 3. Begrebet skal undergives en internretlig fortolkning 4. Kun gennemstrømningsselskab, hvis der faktisk kanaliseres en pengestrøm gennem holdingselskabet 5. Der skal ses igennem et gennemstrømningsselskab, hvorved et udbytte kan være fritaget for udbytteskat på baggrund af et bagvedliggende moderselskabs forhold SKAT og Kammeradvokaten argumenter under de igangværende sager stik i mod pkt

8 Beneficial ownership TfS LSR Slide 8 Investors Luxembourg HoldCo H Sarl HoldCo H1 Sarl Denmark (1) Dividends HoldCo S A/S (2) Loans HoldCo D A/S (3) Capital contribution Target A A/S (4) HoldCo D A/S acquires Target A A/S

9 Beneficial ownership TfS LSR Slide 9 SKAT Indeholdelsepligt i udbytter, da holdingselskab ikke beneficial owner efter DBO Autonom fortolkning af beneficial ownership-begrebet Dynamisk fortolkning på baggrund af 2003 kommentarer Holdingselskabet havde ingen aktiviteter og ingen selvstændig ret til at disponere over udbyttet Art. 1, stk. 2, i M/D direktiv kan anvendes på grundlag af EU-Domstolens retsmisbrugsbegreb, uanset at dette ikke er gennemført i dansk ret Skatteyderen Holdingselskabet var beneficial owner efter DBO Holdingselskabet krav på skattefritagelse efter moder-/datterselskabsdirektiv Afgørelsen udtryk for en skærpelse af administrativ praksis Internretlig fortolkning af beneficial ownership-begrebet En autonom fortolkning skulle være statisk på basis af 1977 kommentarerne Holdingselskabet beneficial owner, da der ikke var sket en viderebetaling

10 Beneficial ownership TfS LSR Slide 10 Landsskatterettens flertal Autonom, dynamisk fortolkning af beneficial ownership-begrebet Manglende viderebetaling = holdingselskabet var beneficial owner efter DBO Udbyttet skattefrit efter moder-/datterselskabsdirektivet, da hverken princippet om rette indkomstmodtager eller en realitetsprøvelse kunne anvendes Ikke skattepligt efter hverken DBO eller moder-/datterselskabsdirektivet Kommentarer Resultatet kan tiltrædes, men begrundelse overraskende Tradition for internretlig fortolkning, når resultatet ikke er relativt klart af en DBO Beneficial ownership ikke defineret i DBO eller OECD s modeloverenskomst OECD s kommentarer er meget upræcis Begrebet fortolkes forskelligt i international retspraksis og teori Resultatet af kommende sager afhænger bl.a. af: Om indkomsten består i udbytter eller renter Om holdingselskabet er hjemmehørende i EU eller ej Om holdingselskabet har meget snævre beføjelser over indkomsten Om indkomsten er viderebetalt Er der udvist forsømmelighed efter KSL

11 Beneficial ownership SKM LSR Slide 11 Investors Luxembourg HoldCo H Sarl HoldCo H1 Sarl Denmark (1) Dividends HoldCo S A/S (2) Loans HoldCo D A/S (3) Capital contribution Target A A/S (4) HoldCo D A/S acquires Target A A/S HoldCo H1 beneficial owner, da der ikke var kanaliseret videre Beneficial owner i rente/royalty direktiv samme indhold som i DBO

12 Beneficial ownership SKM LSR Slide 12 Faktum G1 Ltd. Loan Interest G5 AB G4 AB Group contribution Loan Interest H1 ApS G2 A/S

13 Beneficial ownership SKM LSR Slide 13 Landsskatteretten gav SKAT medhold. Landsskatteretten fandt, at G4 AB hverken i relation til dobbeltbeskatningsoverenskomsten eller i relation til direktivet, kunne anses for "beneficial owner". Vægt på den mellem de interesseforbundne parter faktisk tilrettelagte konstruktion, hvorefter G4 AB overfører de fra H1 ApS modtagne renteindtægter til G5 AB via de svenske regler om koncernbidrag, og fra G5 AB videre som renteudgifter med fradrag til G1 Ltd., med den virkning, at de af H1 ApS påhvilende rentebetalinger tilgår G1 Ltd. via de svenske selskaber. Udtalt, at på tidspunktet for konstruktionens etablering var Rådets direktiv af 1. juni 2003 (rente- /royaltydirektivet) vedtaget, og at det efter vedtagelsen heraf måtte det forventes, at der ville blive indført renteskat her i landet. Da koncernbidraget ville være fradragsberettiget for det indskydende selskab, medens der ville være skattepligt for det modtagende selskab, ville der ikke komme skattepligtig nettoindkomst af de samlede transaktioner til beskatning i de svenske selskaber, der således må anses som gennemstrømningsselskaber uden reelle beføjelser til/muligheder for at træffe afgørelse om disposition af de modtagne overførsler. At overførslerne mellem de svenske selskaber sker i form af koncernbidrag og ikke som rente er i den forbindelse uden betydning. G4 AB afslås derfor overenskomstens og/eller direktivets fordele om bortfald af den danske kildeskat. Ikke godtgjort, at betingelserne for bortfald af skattepligten i medfør af SEL 2, stk. 1, litra d, sidste punktum var til stede, da det, jf. den svenske inkomstskattelagen 35 kap. 2 a m.v. IL, ikke kunne anses for godtgjort, at det svenske selskab, hvis det havde været kontrolleret eller under væsentlig indflydelse af et her i landet hjemmehørende selskab, ville have haft fradrag for koncernbidrag

14 Beneficial ownership SKM LSR Slide 14 Endnu mere usikkert at rådgive om den skattemæssige behandling af udbytte- og rentestrømme fra danske selskaber til udenlandske holdingselskaber. De centrale forhold der er udledt af kendelsen kan bruges til at give en indikation af, om Landsskatteretten vil anerkende et mellemholdingselskab som beneficial owner: Om der er tale om interesseforbundne parter. Om der er en vis automatik i viderebetalingen af renterne/udbytter og om der reelt ikke er anden mulighed end at lade betalingen passere videre i systemet. Om der er tidsmæssigt sammenfald mellem betalingerne. Om formålet med strukturen var at undgå dansk kildeskat. Om der bliver betalt skat i udlandet af de modtagne betalinger. Om der findes driftsmæssige aktiviteter, ansatte, kontor eller administration i holdingselskabet

15 SKM SR Slide 15 Bindende svar? Se SKM SR, afvisning men centrale udsagn De bagvedliggende ejere på forhånd eller "automatisk" har disponeret over beløbene, Praktisk mulighed for at disponere på anden måde end fastlagt af ejerne, Holdingselskabet i relation til de konkrete transaktioner anvendes for at muliggøre skatteunddragelse. Det oplyses, at bedømmelsen af det udbyttemodtagende EU-selskab efter Skatteministeriets opfattelse forudsætter konkrete, faktuelle oplysninger om bl.a.: Aftaler om dispositionsret/råderet over udbyttebeløbet, Hvornår og hvordan udbyttebeløbet forventes anvendt, herunder om det på forhånd - uanset at der ikke foreligger formelle aftaler herom - må anses for at ligge fast, at den formelle udbyttemodtager ikke har nogen mulighed for selvstændigt at disponere over beløbet, Hvilke udgifter/krav der forventes betalt med udbyttebeløbet EU-selskabets konkrete forretningsmæssige funktioner, Begrundelse for EU-selskabets placering i et bestemt EU-land Udbyttebeløbets størrelse, Finansieringsforhold og Ejerkredsens sammensætning og hjemsted på udlodningstidspunktet

16 SKM SR Slide 16 Bindende svar er dog givet i SKM SR: ikke indeholdelsespligt ved udlodning af fordring: transaktionsbestemt konkret vurdering: Tillagt vægt: At fordring ophører ved konfusion ved udlodning til debitor At det oprindelige lånebeløb er anvendt til køb af hollandsk selskab

17 Slide Mellemholdingselskaber

18 Mellemholdingselskaber Slide 18 Datterselskabs- og koncernselskabsaktier - Skattefri uanset ejertid (ABL 8) - Harmoniserer beskatningen af aktieavancer og udbytter Porteføljeaktier - Gevinst og tab er skattepligtige uanset ejertid (ABL 9) - Tab på lagerbeskattede PA fradrages løbende - Tab på realisationsbeskattede PA kildeartsbegrænsning - Lagerbeskatning efter ABL 23, stk. 2 (ABL 23, stk. 5) Både noterede og unoterede aktier Baseret på handelsværdien Realisationsbeskatning (ABL 23, stk. 6) - Unoterede porteføljeaktier - Valgmulighed (påkrævet handling er fortsat uklar) - Skal omfatte alle unoterede porteføljeaktier

19 Mellemholdingselskaber Slide 19 Værnsregel ( Juletræsregel ) Værnsregel som direkte modvirker tidligere rationaler i investeringsstrukturer om puljning af ejerskab Datterselskabs- og koncernselskabsaktier anses i visse tilfælde for at være direkte ejet af danske selskabsaktionærer i moderselskabet Rette indkomstmodtager af udbytter og aktieavancer forskellig civil- og skatteretligt Kumulative betingelser: 1. MS primære funktion er at eje DSA og KSA, 2. MS udøver ikke 1 reel økonomisk virksomhed vedr. 2 aktiebesiddelsen, 3. 1 Mere end 50 % af kapitalen i MS ejes, direkte/indirekte, af 2 selskaber omfattet af SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage 3 skattefrie udbytter ved et direkte ejerskab af aktierne i det enkelte DS, og 4. Aktierne i MS er ikke børsnoteret Stor usikkerhed om fortolkning af loven Skatteministeren besvarer FSR s spørgsmål den 2. marts 2010, jf. TfS 2010, 295 DEP

20 Mellemholdingselskaber Slide 20 Retsfølge: - Datterselskabs- og koncernselskabsaktier anses for at være ejet direkte af moderselskabets danske selskabsaktionærer og faste driftssteder af udenlandske selskaber Hvem påvirkes? Øverste selskabsaktionærer, der umiddelbart opfylder kravene i ABL 4 A og 4 B, anses direkte for at eje aktierne i DS (bilag 41, s. 9) Omfatter ikke» Danske og udenlandske fysiske personer,» Danske PAL-pligtige, som ikke er SEL-pligtige, eller» Udenlandske selskaber uden fast driftssted i DK

21 Mellemholdingselskaber Slide Klassisk juletræ 2. Klassisk juletræ P1 P2 P3 P4 P1 P2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 25 % P5 50 % 50 % H1 H2 18 % MH D S1 og S2 ejer indirekte 9 % og 100 % af MH Værnsregel, MH-D: + MH-S1/S2: 60 % 40 % 40 % MH D S1-S4 ejer indirekte 6 % af D og 60 % af MH Værnsregel, MH-D: + (også for H2) H1-MH : H2-MH: S1/S4-H1:

22 Mellemholdingselskaber Slide 22 Ændringer 1. Porteføljeaktionærer i MH fritages ( 4 A, stk. 3, 1. pkt) 2. MH 100% ejerskab fritages ( 4 A, stk. 3, nr. 3) 3. Kildeskat skal indbetales til MH af selskabsaktionærerne ( 4 A, stk. 6) 4. Værn mod opdeling af ejerskabet af MH mellem personlige aktionærer og selskabsaktionærer ( 4 A, stk. 5) Præciseringer 5. Reglen gælder både direkte og indirekte aktionærer i MH ( 4 A, stk. 3, 1. pkt.) 6. Reglen gælder for fonde og udenlandske selskaber, hvis indkomst beskattes i Danmark efter SEL 31 A og 32 og LL 16 H ( 4 A, stk. 3, 1. pkt. og 4 A, stk. 3, nr. 5) 7. Mere end 50% af aktionærerne i MH kan ikke modtage skattefri udbytter fra Drift ved et direkte ejerskab ( 4 A, stk. 3, nr. 5) 8. Kun de øverste selskabsaktionærer anses for direkte at eje Drift ( 4 A, stk. 4) 9. Tilskud skattefrit for MH, uanset at indkomsten fra Drift ikke udloddes til aktionærerne (SEL 31 D, stk. 6)

23 Mellemholdingselskaber Slide Porteføljeaktionærer i MH fritages S1 S2 95% 5% 10% MH Drift Gældende regler ABL 4 A finder anvendelse for både S1 og S2, da mere end 50% af MH er ejet af selskaber, som ejer mere end 10% i MH Lovforslag ABL 4 A finder kun anvendelse for S1, da S2 ejer mindre end 10% i MH

24 Mellemholdingselskaber Slide MH 100% ejerskab fritages S1 S2 S3 24% 51% 25% 25% MH2 Gældende regler MH1 er et MH Lovforslag MH1 er ikke et MH 100% MH1 Drift

25 Mellemholdingselskaber Slide MH 100% ejerskab fritages og dog! S1 S1 S1 S1 25% 25% 25% 25% S1 S1 S1 S1 25% 25% 25% 25% Land uden for EU uden DBO med DK Drift MH Gældende regler Udbytter fra Drift skattepligtige for S1-S4 Land uden for EU uden DBO med DK Lovforslag 100% Drift Undtagelse for 100% ejerskab finder ikke anvendelse, når Drift er hjemmehørende i land uden for EU uden DBO med Danmark

26 Mellemholdingselskaber Slide Kildeskat skal indbetales til MH S1 S2 S3 33% 33% 33% MH2 S4 60% 40% 40% MH1 Drift Gældende regler Ved udlodning af 100 fra Drift til MH1 skal der indeholdes 15 (25% af 60) S4 modtager kun 34 (40% af 85) frem for 40 Lovforslag S1, S2 og S3 skal betale et beløb til MH1 svarende til skatteværdien af deres andel af det udloddede udbytte MH1 har 100 (85+15), der kan udloddes til S4 og MH

27 Mellemholdingselskaber Slide Værn mod opdeling af ejerskabet af MH mellem personlige aktionærer og selskabsaktionærer P P P 100% 100% 100% A 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% B C Gældende ret ABL 4 A finder ikke anvendelse, da MH ikke er ejet med mere end 50% af selskabsaktionærer 16,3% Lovforslag Lovforslag MH 20% Drift ABL 4 A finder anvendelse, da der til selskabsaktionærernes aktier i MH skal medregnes aktier, som ejes af person, der har bestemmende indflydelse i selskabsaktionærerne m.v. ABL 4 A finder i anvendelse, da mere end 50% af MH er ejet af selskaber omfattet af SEL 1, 31 A eller 32, eller LL 16 H Gælder kun, når aktier ejet af selskabsaktionærerne er tillagt udbyttepræference

28 Mellemholdingselskaber Slide Reglen gælder både direkte og indirekte aktionærer i MH S1 S2 S3 33% 33% 33% 60% MH2 MH1 Gældende regler Ifølge lovens ordlyd skal aktier i Drift skal anses for ejet direkte af MH1 s selskabsaktionærer, dvs. MH2 Lovforslag Aktier i Drift skal anses ejet af MH1 s direkte og indirekte aktionærer 10% Drift

29 Mellemholdingselskaber Slide Fonde, international sambeskatning og CFC-beskatning A/S GmbH SEL 31 A MH Drift SA SEL 32 25% 25% 25% 10% Fond FBL 1 25% Gældende regler Ifølge ordlyden finder ABL 4 A ikke anvendelse, da mindre end 50% af MH er ejet af selskaber omfattet af SEL 1 og 2, stk. 1, litra a) Lovforslag ABL 4 A finder anvendelse, da mere end 50% af MH er ejet af aktionærer omfattet af SEL 1, 31 A eller 32, FBL 3 eller LL 16 H

30 Mellemholdingselskaber Slide Mere end 50% af aktionærerne i MH kan ikke modtage skattefri udbytter fra Drift ved et direkte ejerskab S1 S2-S10 19% 9 x 9% 10% MH Drift Gældende regler Ifølge SKAT følger det implicit af 4 A, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, når mindre end 50% af selskabsaktionærerne i MH kan oppebære skattefri udbytter fra Drift Lovforslag 4 A finder ikke anvendelse, da mindre end 50% af MH ejes af selskaber, som kunne modtage skattefri udbytter fra Drift ved et direkte ejerskab

31 Mellemholdingselskaber Slide Kun de øverste aktionærer anses for direkte at eje Drift A B C 33% 33% 33% Gældende regler Ifølge ordlyden skal 15% af aktierne i Drift anses for ejet af MH2 60% MH2 MH1 40% P X Lovforslag Aktier skal anses for at være ejet af de øverste af flere mulige led af aktionærer, dvs. A-C 15% 85% Drift

32 Mellemholdingselskaber Slide Tilskud skattefrit for MH, uanset at indkomsten fra Drift ikke udloddes til aktionærerne S1 S2 S3 33% 33% 33% 60% MH2 MH1 Gældende regler Udbytter udloddet fra Drift til MH1 skal skattemæssig allokeres til S1-S3 Skal MH1 anses for at have modtaget et skattepligtigt tilskud fra S1-S3? Lovforslag MH1 skattefri af tilskud fra S1-S3 10% Drift

33 Mellemholdingselskaber Slide 33 Finanslovsforlig: Fritagelse for små og mellemstore selskaber Investeringer i små og mellemstore selskaber fritages for ABL 4 A Små virksomheder Under 50 ansatte, omsætning eller balance på højst EUR 10 mio. Igangsætter-, opstarts- eller ekspansionsfasen Mellemstore virksomheder Under 250 ansatte, omsætning på højst EUR 50 mio. og balance på højst EUR 43 mio. Skal være i igangsætter- eller opstartsfase Må ikke afsætte varer eller tjenesteydelser ved kapitalforhøjelsen Må ikke være overskudsgivende Kun nytegning af kapital Udarbejdes forretningsplan, exit-strategi og afrapporteres til EU Virkning for investeringer, der foretages efter juli

34 Kontakt Slide 34 Jakob Bundgaard Partner, Cand.merc.(jur.), Ph.D. Adjungeret professor Tel Mob Copenhagen Research Group on International Taxation - Tax Research for the Business Community

35 Slide 35

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Private Equity Tax Update 2011 20. juni 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Status på Skat s kontrolindsats 2. Ny lovgivning om mellemholdingselskaber 3. Ny lovgivning om kreditaktier 4. Betydningen

Læs mere

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Artikler 91 31 Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Af Jakob Bundgaard, partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, (www.corit.dk)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Slide 1. Aktuel skatteret. 15. December Jakob Bundgaard

Slide 1. Aktuel skatteret. 15. December Jakob Bundgaard Slide 1 Aktuel skatteret 15. December 2010 Jakob Bundgaard 16-12-2010 Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Skattereformen og opfølgning (L 84) 3. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 4.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10.

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret har ved en dom af 20/12 2011, jf. tidligere TfS 2010, 502 LSR,

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej

Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej 910 387 Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej Af partner, Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Ph.D., adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Landsskatteretten

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84 4480 Artikler 669 Mellemholdingreglen efter L 84 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Arne Riis, Bech-Bruun Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 ("L 84") er foretaget en række ændringer og justeringer

Læs mere

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Aalborg Universitet Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Udarbejdet af: Daniel Sonne Strandbech, Studienummer: 20103198 Underskrift: Jesper Nygaard Ovesen, Studienummer: 20103190 Underskrift:

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Kolding, 25.-26 august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Dagsorden Året i en skattemæssig kontekst Ny skattelovgivning

Læs mere

Det store hykleri Om "beneficial owner" sagerne

Det store hykleri Om beneficial owner sagerne Det store hykleri Om "beneficial owner" sagerne Af advokat Hans Severin Hansen, Plesner Skatteministeriet fører i disse år et sandt korstog mod danske selskaber, der har undladt at indeholde kildeskat

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013

Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013 Gennemstrømningsselskaber Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013 AGENDA 1. Indledende bemærkninger 2. De enkelte betingelser 3. Konsekvenser hvis reglen finder anvendelse 4. Perspektivering og sammenfatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:15. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt J.nr. 2005-418-0182 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 Sag 65/2015 (1. afdeling) RF Holding ApS (advokat Bente Møll Pedersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010

Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010 Afhandling Aarhus School of Business Erhvervsjuridisk Institut (EJUR) Aarhus Universitet 2011 Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010 Cand.merc.aud Udarbejdet af Vejleder Liselotte

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit I Indledende bemærkninger... 2 Afsnit II Retmæssig ejer... 7

Indholdsfortegnelse Afsnit I Indledende bemærkninger... 2 Afsnit II Retmæssig ejer... 7 Indholdsfortegnelse Afsnit I Indledende bemærkninger... 2 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering:... 3 1.2 Metode... 3 1.3 Retskilder... 4 1.4 Afgrænsning... 5 Afsnit II Retmæssig ejer... 7 1. Retsgrundlaget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet 92 Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/10-2009 af Torben Laursen, kundenummer: 3016640. Skatter forårspakke Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet SKAT Af senior tax manager Vicki

Læs mere

Den internationale omgåelsesklausul

Den internationale omgåelsesklausul Dansk Skattevidenskabelig Forenings Jubilæumskonference den Omgåelse af skatte- og afgiftsret Lektor, ph.d. Oversigt Lov nr. 540 af 29. april 2015 2 omgåelsesklausuler Omgåelse af direktiver Moder-/datterselskabsdirektivet

Læs mere

Kommentarer til udvalgte afgørelser - SKM HR

Kommentarer til udvalgte afgørelser - SKM HR Kommentarer til udvalgte afgørelser - SKM2016.281.HR rette indkomstmodtager og udbytte Af lektor, ph.d., Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet 1. Sagens faktum Et dansk anpartsselskab

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING MARTS 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 er nu vedtaget Skattefritagelse af iværksætteraktier lovudkast i høring Køberet mellem søskende fast ejendom interesseforbundne

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Slide 1. FSR s konference om International skatteret. København 1.- 2. 12. 2011. Tendenser i hybrid finansiering. Jakob Bundgaard

Slide 1. FSR s konference om International skatteret. København 1.- 2. 12. 2011. Tendenser i hybrid finansiering. Jakob Bundgaard Slide 1 FSR s konference om International skatteret København 1.- 2. 12. 2011 Tendenser i hybrid finansiering Jakob Bundgaard Emnet Slide 2 Hvad er hybrid finansiering Ingen entydig terminologi Karakteristik:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere