1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets"

Transkript

1 Notatark Sagsnr G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger i 22. Det betyder, at vi i forhold til CO 2 udledningen i 211 skal nedbringe udledningen med 7. tons frem mod 22. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet 2. nedbringe energiforbruget ved højere energieffektivitet og besparelser 3. erstatte energiforbrug på basis af olie, kul og gas med et energiforbrug baseret på ikke fossile energikilder 4. producere mere vedvarende energi, fx biogas samt el og varme fra sol, vind og biomasse Handlemulighed Scenarie 1 Borger-scenariet Klima- og Energirådets scenarie Scenarie 2 virksomhed-scenariet 1 Flere borgere 2 Højere energieffektivitet og be- 2. flere borgere Kommunens indbyggertal er fremskrevet til 47. indbyggere i 22 ved beregning af reduktionsbehovet. Halvdelen af CO 2 udledningen er knyttet til den enkelte borgers liv og livsførelse. For hver 1 nye borgere ud over 47. reduceres reduktionsbehovet med 4.1 tons. Hedensted Energi Renovering Planlagt energirenovering af kommunale bygninger Kommunalt gadelys Renovering af gadelys Kommunal transport Planlagt omlægning af Pligt kørsel, så den bliver mere effektiv Effektivisering overskudsvarme Hedensted Fjernvarme. Erstatning af naturgas med overskudsvarme fra Jacobsen Bakery A/S og R2 Agro A/S. Hermed udnyttes ca 5% af overskudsvarme i Hedensted-Løsning. Klima- og Energirådets kommentarer Administrationens forslag til reduktionsmål p.g.a rådets drøftelse 8.2 Forholdet blev ikke drøftet Kommunens indbyggertal er fremskrevet til 47. indbyggere i 22 ved beregning af reduktionsbehovet. 1. Kommunen bør fortsætte indsatsen, og formidle det gode eksempel, forskellige løsninger, økonomien og effekten Hedensted Energi Renovering Energirenovering af kommunale bygninger Forholdet blev ikke drøftet Kommunalt gadelys Renovering af gadelys Forholdet blev ikke drøftet 3 3 Kommunal transport Omlægning af Pligt kørsel, så den bliver mere effektiv 85 Forholdet blev ikke drøftet Effektivisering overskudsvarme Hedensted Fjernvarme. Erstatning af naturgas med overskudsvarme fra Jacobsen Bakery A/S og R2 Agro A/S.

2 sparelser 3 Erstatte olie, kul og gas med ikke fossile energikilder Effektivisering overskudsvarme Yderligere udnyttelse af industriel overskudsvarme i Hedensted / Løsning til fjernvarme, til en udnyttelsesgrad på i alt 25%. Overskudsvarmen fortrænger gas. Anvende bedst tilgængelige teknologi i landbruget Besparelsespotentialet ved at anvende den bedst tilgængelige teknologi for eldrevne redskaber på gårdene (stalde) udgør ca. 4% af elforbruget. Elforbruget medfører en CO 2 udledning på ca. 14. tons/år Elforbruget reduceres med 1%. Solvarme Tørring Kraftvarmeværk. Etablering af 1. m 2 solfangere Solvarme Hedensted Fjernvarme. Etablering af 11. m 2 solfangere Mere energi effektive biler Energiforbruget til vejtransport forventes at falde med ca. 1% fra 211 til 22. Det svarer til en CO 2 reduktion på 16.7 tons. Mere energi effektive biler for 1% forøget udskiftning til energieffektive biler i kommunen Fra bil til cykel i byerne En stor del af vores transport i bil består af korte ture. Vi investerer i sammenhængende cykelstier i byerne, omlægger vores transportvaner i byerne og konverterer 1 km bilkørsel med cykeltransport pr borger/ dag. Konvertering til fjernvarme Konvertering af varmeforsyning for 5% af de ejendomme, hvor fjernvarme er et billigere, og muligt alternativ til olie og gas for borgeren. 2 ejendomme. Biomassefyret fjernvarme Nyt flisfyret fjernvarmeværk i Løsning. Fortrænger bioolie som brændsel En god og fornuftig indsats. Der skal arbejdes på flere forretningsmodeller, som tilgodeser begge parter. Udnyttelse af overskudsvarme kræver kommunal planlægning. Lav lokal symbiose, hvor det nytter. F.eks. udnytte overskudsvarme i Hornsyld, evt. i sammenhæng med fjernvarme eller andre kilder. Potentialet er ukendt, men formentlig ikke ubetydeligt. Effekten er skønnet 1.4 Gyllekøling har stor effekt og tilbagebetalt på få år Effektivisering overskudsvarme Yderligere udnyttelse af industriel overskudsvarme til fjernvarme, til en udnyttelsesgrad på i alt 5% Overskudsvarmen fortrænger gas Anvende bedst tilgængelige teknologi i landbruget Besparelsespotentialet ved at anvende den bedst tilgængelige teknologi for eldrevne redskaber på gårdene (stalde) udgør ca. 4% af elforbruget. Elforbruget medfører en CO 2 udledning på ca. 14. tons/år Elforbruget reduceres med 2%. 33 Forholdet blev ikke drøftet Solvarme Tørring Kraftvarmeværk. Etablering af 1. m 2 solfangere. 1.2 Forholdet blev ikke drøftet Solvarme Hedensted Fjernvarme. Etablering af 11. m 2 solfangere 16.7 Bekymring for om prognosen slår fuldt igennem, da der er en tendens til, at vi får flere biler samt flere og bedre veje Der kommer også meraktivitet på vejene, hvilket vægter modsat. 3. Gør CO 2 reduktion til en fælles sag, invester i cykelstier / sikker skolevej påvirk lokalsamfund, højere potentiale for sundhed og bevægelse. Der er større sandsynlighed for effekt gennem energirenovering af bygninger og inddragelse af børn og unge. Transport er lidt op ad bakke endnu. 11. Sats på fjernvarme, da det giver god effekt på C 2. Lav en udviklingsplan for fjernvarme. En effekt > 55 kan måske være afhængig af at biogas indfases som brændsel Mere energi effektive biler Energiforbruget til vejtransport forventes at falde med ca. 1% fra 211 til 22. Det svarer til en CO 2 reduktion på 16.7 tons. 3.3 Mere energi effektive biler for 2% forøget udskiftning til energieffektive biler i kommunen Konvertering til fjernvarme Konvertering af varmeforsyning for 25% af de ejendomme, hvor fjernvarme er et billigere, og muligt alternativ til olie og gas for borgeren. 1 ejendomme. Forholdet blev ikke diskuteret Biomassefyret fjernvarme Nyt flisfyret fjernvarmeværk i Løsning. Fortrænger bioolie som brændsel. 2

3 Varmebesparelse i boliger 2% årligt, 18% i forhold til 211 Bedre energieffektivitet i virksomheder - el 25% af forventet potentiale med en 11.7 Kombiner solceller og varmepumper i fritidshuse samt varmepumper og gaskedler andre steder. Kommunen bør facilitere. 2.9 Energirenovering for virksomheder i et tværgående samarbejde. DPU, OPP, Hedensted Erhverv Varmebesparelse i boliger 1% årligt, 18% i forhold til Bedre energieffektivitet i virksomheder - el 5% af forventet potentiale med en 4 producere mere vedvarende energi Bedre energieffektivitet i virksomheder - brændsel 25% af forventet potentiale med en Solceller Øget produktionskapacitet Solceller 25% øget produktionskapacitet Ud over bedre energieffektivitet, bør der arbejdes for mere VE til proces. Erstat elvarme i sommerhuse med varmepumper Både i fritidshuse og sommerhuse Reduktionen svarer til 4% af elforbrug til radiatorer Gas til kommunale køretøjer, evt. udlicitering af busser og taxakørsler til gas. Kan sidenhen kører på biogas. Gasstationer til brug for kommunal kørsel etableres hurtigt og nemt. Energistyrelsen og Trafikstyrelsens seneste udmelding er at der stort set ikke er CO 2 gevinst ved at skifte fra diesel til naturgas Bedre energieffektivitet i virksomheder - brændsel 5% af forventet potentiale med en Forholdet blev ikke diskuteret Solceller Øget produktionskapacitet Flere solceller Særligt i kombination med varmpumpe og andre VE løsninger. Indtænk solceller i planlægningen af nye boligområder mv. som arealer til fælles anlæg og forbyd samtidig solceller på tage. Mere VE produktion i virksomheder. Smartgrit Optimér så alle husstande er selvforsynende med strøm fra sol og vind, når det er tilstede. Ikke beregnet Kommunens egne virksomheder skal være energiproducerende, evt. rensningsanlæg. Udnytte varmeoverskud til fjernvarme, udnytte vandkraft til el - kombineret med grøn energi til anlægget. Ikke beregnet, men potentialet vurderes at være væsentligt Solceller 5% øget produktionskapacitet

4 Husstandsvindmøller Den garanterede afregningspris for små vindmøller er attraktiv og garanteret i 2 år. 1 nye 1 KW møller. Biogas Udnytte husdyrgødning til produktion af biogas. Potentialet udgør ca. 8. MWh. Biogas erstatter Naturgas. % af potentialet udnyttes 1.2 Virksomhedsvindmøller opsat i industrikvarter er en mulighed. Evt. i forbindelse med markedsføring af nyt boligområde. 6 6 Husstandsvindmøller Den garanterede afregningspris for små vindmøller er attraktiv og garanteret i 2 år. 5 nye 1 KW møller. Opbakning til få store vindmøller nye og større vindmøller på land Forudsætter justering af kommuneplanens 3 rammeområder for motorvejsnære vindmøller. Der er forudsat en udnyttelsesgrad på 5% i de 3 områder. Klar opbakning til biogasanlæg evt. kombineret med fjernvarme. Der bør kunne udnyttes mere end de 25%. Realisering kræver, at kommunen faciliterer en proces med interessenter, herunder DAKA mhp biogas ved DA- KA Biogas Udnytte husdyrgødning til produktion af biogas. Potentialet udgør ca. 8. MWh. Biogas erstatter Naturgas. 25% af potentialet udnyttes Biogas Udnyt biomasse, slam, affald og spildevand fuldt ud. Kombiner evt med eksisterende eller nyt fjernvarmenet. Daugaard er et muligt område for en kombineret indsats. Effekt skønnet 1.5 SUM Resume Handlemulighed Scenarie 1 Borger-scenariet Klima- og Energirådets scenarie Scenarie 2 virksomhed-scenariet Kommentarer 1 Flere borgere Højere energieffektivitet og besparelser 3 Erstatte olie, kul og gas med ikke fossile energikilder 4 Producere mere vedvarende energi SUM

5 Klima- og Energirådets anbefalinger til hvordan Hedensted Kommune kan understøtte realisering af målet Klima- og energirådet lagde vægt på 4 grundlæggende forhold, når målene skal nås: Gør kommunens egen indsats synlig, og brug indsatsen, løsningerne og effekten som undervisningselementer. Brug kommunens redskaber, fx planlægning og investeringer aktivt til at fremme reduktion af CO 2, og til at omstille til vedvarende energi. Lav en målrettet indsats om klima og teknik overfor børn. Gør det i samarbejde med kompetente folk fra virksomheder. Kommunens evne og vilje til at samle de rigtige folk og til at facilitere flere sideløbende processer er afgørende for at udløse de energier hos borgere og virksomheder, der er nødvendig for at realisere CO 2 reduktionsmålet. Målgruppe Anbefaling Interessenter Administrationens kommentarer Kommunen Borgere Nytænk planlægningen, brug planlægningsværtøjet til at fremme målopfyldelsen og følg planlægning op med en indsats for realisering. Kommunikation og synliggørelse af kommunens egen indsats i bygninger og for transport, effekten i forbindelse med selve indsatsen, og som undervisningselement. Lav lokale symbiose, hvor det nytter. F.eks. ved at udnytte overskudsvarme i sammenhæng med fjernvarme eller andre kilder. Informationsmøder for borger om energieffektivitet og vedvarende energi. Arbejde med adfærdsændring overfor borgere. Kommunikation og synliggørelse af kommunens egen indsats og effekt i forbindelse med selve indsatsen. Adfærd og formidling overfor private og virksomheder - kombiner forskellige energikilder. Kommunen bør facilitere. Lav en kampagne mod fritidshuse. Gør CO 2 reduktion til en fælles sag, invester i cykelstier / sikker skolevej. Brug lokalsamfundene - påvirk lokalsamfundene. Informationsmøder for virksomheder om energieffektivitet og vedvarende energi. Arbejde med adfærdsændring hos virksomheder. Kommunen bør sætte landbrug, finansieringsvirksomheder og landbrugets leverandører sammen, så leverandørerne viser det sidste nye mht. teknik, energirenovering, økonomi og tilskud. Hvad kan energirådgivere gøre hvad findes der af muligheder. Borgere, lokalråd, fjernvarmeselskaber Sommerhusejere, banker, fabrikanter, energiselskaber m. fl. Lokalråd, Grundejerforeninger Landbrug, banker, maskinfabrikanter, energiselskaber, ESCO firmaer m. fl. Klima- og energirådet nævner konkret 3 eksempler: Planlæg for bedre cyklemuligheder Planlæg for solceller i nye udstykninger og forbyd solceller på tage Planlæg for at anvende overskudsvarme 2 eksempler er nævnt: Hornsyld og Daugaard. For realisering kan kommunen sammen med interessenter og konsulenter afdække behovet, muligheder og økonomi og interesse. Kommunens rolle som igangsætter og facilitator er afgørende. Kampagne mod sommerhusejere kan virke som en god ide, men bør formentlig suppleres med en mere konkret proces, hvor ejere, rådgivere og leverandører m. fl. sættes sammen. Virksomheder Folketinget Realisering af biogasanlæg forudsætter, at kommunen faciliterer en proces med interessenter. Kommunen skal samle interessenter, og udvikle nye forretningsmodeller, som tilgodeser flere parter, og som øger chancerne for målopfyldelse. Etabler et tværgående samarbejde. DPU, OPP, Hedensted Erhverv. Nedmulding af halm har stor effekt på CO 2 reduktion. Kommunen kan anbefale landspolitikere at overveje om CO 2 binding i jordmatricen fremover indgår som et godkendt virkemiddel til CO 2 reduktion. DAKA, landmænd, DONG, mulige aftagere af biogas fx procesvirksomheder og fjernvarmeværker Biogas til fjernvarme er overordnet en dårlig ide. Biogas bruges i fjernvarmeværker som grundlast, idet producenter af biogas er afhængige af en konstant afsætning. Grundlast i fjernvarmeværker bør ud fra en energi- og CO 2 betragtning udgøres af sol, vind eller overskudsvarme. Der er formentlig et uudnyttet erhvervspotentiale bl. a. i symbioseprodukter til boliger udenfor fjernvarmeområderne. Administrationen har den 27. marts 215 foreslået projektet MidtEnergistrategi, at CO 2 lagring i jordmatricen indgår i de midtjyske kommuners anbefalinger til landpolitikerne, såfremt vidensgrundlaget er i orden. CO 2 lagring i jordmatricen kan ske ved øget brug af flerårige afgrøder, nedmuldning af halm, skovrejsning mv. Administrationen har endvidere En anerkendelse af CO 2 lagring i jordmatricen kan være et vigtigt grundlag for at udvikle forretningsmodeller for lokalt produceret biomasse, og for en omstilling til mindre miljøbelastende, flerårige afgrøder. 5

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Ton CO2/år 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2020 År Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 5 Baggrund for EU-Borgmesteraftalen 6 Frederikshavn

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere