Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012"

Transkript

1 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014

2 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og sammenfatning..3 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner Varmeplanlægningen Forsyningsforhold Varmekilder Lokalplaner Forholdet til anden lovgivning Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Nettovarmebehov og arealer Tidsplan Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere mv., der er... nødvendige for projektets gennemførelse Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder Økonomiske konsekvenser for brugerne Etableringsomkostninger Løbende omkostninger Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger Bilag 10.1 Energimæssige vurderinger Miljømæssige vurderinger Selskabsøkonomiske vurderinger Samfundsøkonomiske vurderinger Kort over forsyningsområder Gudhjem... Bilag Kort over Gudhjem transmissionsledning... Bilag Energi,miljø,selskab og samfundøkonomiske beregninger ved 75% tilslutning... Bilag Energi,miljø,selskab og samfundøkonomiske beregninger ved 90% tilslutning

3 3 af 18 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler en etablering af fjernvarme i Gudhjem og Melsted, og evt. et mindre antal ejendomme tæt på transmissionsledningen. Fjernvarmeforsyningen vil ske fra Østerlars Halmvarmeværk, og vil bidrage med at forbedre driftsøkonomien, da varmeværket allerede er projekteret til at dække både Østermarie, Østerlars og Gudhjem mv. Endelig betyder udvidelsen at der kan aftages yderligere vindmøllestrøm fra den el-kedel der etableres på varmeværket. Forsyningsområderne er vist på kortbilag. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr af , og Bekendtgørelse nr af : Projektbekendtgørelsen. Projektforslaget forudsættes frivillig tilslutning, i lighed med alle de senere projekter på Bornholm, som er beskrevet i Varmeplan Endvidere forudsættes det, at de kommunale bygninger inden for området tilsluttes. Projektet vil kun blive realiseret hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, som vil være ca. 65% af samtlige potentielle kunder i området (beregnet som det potentielle opvarmede areal). De senere projekter på Bornholm er igangsat ved en tilmelding på 60-65%, og har alle opnået en tilslutning på omkring 90% eller mere. Endelig er det i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen. 1 Den ansvarlige for projektforslaget Den ansvarlige for projektforslaget er: Bornholms Forsyning v. Bornholms Varme A/S Toftelunden 1A 3790 Hasle Projektforslaget er udarbejdet med bistand fra Dale Energi ApS Kjeld Dale Nybyvej Aakirkeby Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Bornholms Forsyning. 2 Konklusion og sammenfatning Brugerøkonomi og selskabsøkonomi Der benyttes Bornholms Forsynings tariffer for Aakirkeby m.fl. Hvis der kan opnås en tilslutnings på 75%, vil opvarmningsprisen for et standardhus blive 57 % af opvarmningsprisen for olie. Projektet vil med en tilslutningsprocent på 75 % bidrage positivt på den samlede selskabsøkonomi Østermarie, Østerlars og Gudhjem, og vil således ikke belaste den samlede driftsenhed Bornholms Forsyning. Der er også foretaget beregninger af opvarmningspriser med individuelle varmepumper, hvor fjernvarme også er billigst Ved kun 75% tilslutning vil projektforslaget være relativt ufølsomt overfor f. eks. følgende :

4 4 af 18 - stigning i rente - større investeringer end budgetteret - stigning i afregningsprisen for halm Miljømæssigt Projektforslaget vil betyde at olieforbruget kan reduceres med 727 tons pr. år ved 75% tilslutning. Der vil være mulighed for senere etablering af solvarme i forbindelse med fjernvarmesystemet, da varmeværket i Østerlars er forberedt for dette. CO 2 emissionen vil reduceres med 1937 tons/år ved 75% tilslutning. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk vil projektforslaget være ca. 12 mio. kr. bedre end individuel oliefyring ved 75% tilslutning. Ø konomi Ved 75% tilslutning er der et ø-konomisk overskud på ca. 45 mio. kr. ved etablering af fjernvarme. Disse relative store overskud skyldes anvendelse af indenlandsk brændsel og øget beskæftigelse på øen ved gennemførelse af projektforslaget. Dette giver anledning til generering af ca. 55 årsværk ved 75% tilslutning, Sammenfatning af konsekvenser ved henholdsvis 75 % og 90 % tilslutning Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag ved 75 % tilslutning Gudhjem Reduktion af varmeudgifter i f. t. oliefyring 43 % Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 4 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t oliefyring 12 mio. kr. Ø-konomisk overskud i f. t. oliefyring 44 mio. kr. Reduktion af olieforbrug 727 ton/år Reduktion af CO 2 emission 1937 ton/år Generering af årsværk over 20 år 55 Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag ved 90 % tilslutning Gudhjem Reduktion af varmeudgifter i f. t. oliefyring 43 % Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 9,7 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t oliefyring 20 mio. kr. Ø-konomisk overskud i f. t. oliefyring 64 mio. kr. Reduktion af olieforbrug 872 ton/år Reduktion af CO 2 emission 2325 ton/år Generering af årsværk over 20 år 69 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner

5 5 af Varmeplanlægningen Projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr af om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg hvorfor projektforslaget skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden fjernvarmeforsyningen kan etableres. 3.2 Forsyningsforhold Gudhjem tilsluttes via en transmissionsledning til fjernvarmeværket i Østerlars. Forsyningsområder og værker samles i en driftsenhed under Bornholms Forsyning. 3.3 Varmekilder Varmeværket i Østerlars, der også leverer varme til Østermarie, producerer varmen på en kondenserende kedel på halm, hvilket giver en meget høj virkningsgrad. Spids- og reservelastenhed består af en 1MW træpillekedel og en 2,4 MW el-kedel, samt akkumuleringstank på m3, der tilsammen giver kapacitet på 100% af den fremtidige maximale belastning. Værket er forberedt til senere udbygning med solvarme og solceller. El-kedlen er indmeldt hos Energidanmark på balancemarkedet, således at Energidanmark vil indkoble el-kedlen hvis der behov for at regulere netfrekvensen. Det skønnes at el-kedlen vil erstatte 0-10% af brændselsforbruget. 3.4 Lokalplaner m.v. Projektforslaget vil ikke komme til at stride mod nogen lokalplan, eller anden fysisk planlægning, og forsyningsområderne er afstemt med kommuneplanen. 4 Forholdet til anden lovgivning. Projektet strider ikke mod anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal nedlægge elvarmeforbud i de planlagte fjernvarmeforsyningsområder. 5. Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Forsyningsområdet er markeret på kortbilag. Projektet omfatter hovedledninger, fordelingsledninger og stikledninger i området. Stikledninger etableres i takt med udlægning af hovedledninger / fordelingsledninger. 5.1 Nettovarmebehov og opvarmet areal (nuværende ejendomme med oliefyr)

6 6 af 18 Gudhjem Antal forbrugere 358 opvarmet boligareal opvarmet erhvervsareal antal forbrugere blokvarme opvarmet areal blokvarme reduceret areal da en del erhvervsareal ikke er opvarmet; men ofte vil erhvervsareal have et større varmeforbrug/m2 end parcelhuse Antal forbrugere i alt 358 Opvarmet areal i alt Nettovarmebehov i alt Tilsluttet effekt 4,4 Dimensionerende effekt 2,8 5.2 Varighedskurver Nedenstående varighedskurver angiver fordelingen af nettets optagne effekt over året Varighedskurver 3,5 3 2,5 W M 2 1,5 1 0,5 0 h 5.3 Systemudlægning Gudhjem er dog belyst i den eksisterende varmeplan, som perspektiv, med et økonomisk overslag hvor der er afsat meget store midler til klippesprængning. Efterfølgende er overslaget kvalificeret, på baggrund af de allerede indhøstede erfaringer og teknologisk udvikling, således at ledningsnet i klippebyer udlægges efter følgende principper: - Redekamsløsning, således at der udlægges rør i større dimensioner, hvor der er mest plads og så fordeler med mindre dimensioner rundt, hvor der er mindre plads pga. klippe. - Anvendelse af eksisterende ledningstraceer så vidt muligt. - Fleksible rør som fordelingsledninger og stikledninger i dim mm,flere huse på samme stikledning

7 7 af 18 - Størst muligt differenstryk og decentral udpumpning for reduktion af ledningsdimension - Beholderløsning til varmt brugsvand - Intelligent styring af unit efter forbrugsmønster og samtidighed, således at rørdimensioner yderligere kan reduceres og ledningstab minimeres 5.4 Ledningsnet, investeringer og ledningstab Ledningstabet i numerisk værdi vil ikke ændre sig særlig meget afhængig af tilslutningensprocenten, da mange ejendomme er fælles om stikledninger. Gudhjem Kanal meter Dimension Etableringsomkostninger Ledningstab m DN mm kr. MWh Transmissionsledning Østerlars - Gudhjem Klippe Konverteringer I alt Investeringer Ved 75 % tilslutning Anlægsinvesteringer Gudhjem Investering ledningsnet Tillæg klippe Stik og konvertering Transmissionsledning Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 269 stik Investeringer i alt kr kr kr kr kr kr kr.

8 8 af Kapacitet og forsyningssikkerhed Ledningsanlægget er dimensioneret i henhold til nedenstående. For området er der forudsat, at det opvarmede areal udgør ca. 100 % af det bebyggede areal og tilslutningsværdien er sat til 7 kw/100 m 2. Større bygninger svømmehal m. fl. har et større effektbehov/m2 Ved dimensioneringen af ledningerne er der regnet med en afkøling af fjernvarmevandet på 40 C ved maksimal belastning. Biomassekedel er udlagt efter 100 % af den dimensionerende effekt, hvilket giver 100 % dækning af energiproduktionen ved normalt klimaår. 5.6 Brændselsindkøb og priser Gudhjem kobles på værket i Østerlars. Produktionsprisen på varmeværket er 55,76 kr./gj svarende til 200,75 kr./mwh (ved en halmpris på 550 kr./t), som betragtes som prisen an Gudhjem. Halmprisen er sat til 550 kr/ton af forsigtighedsgrunde 6 Tidsplan Forslag til tidsplanen for projektet er : 2012 Ultimo maj August Oktober Oktober Oktober November Bornholms Forsyning indsender projektforslag til Teknik&Miljø (BRK) Teknik&Miljø behandler projektforslaget samt revideret varmeplan for Bornholm Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget og Varmeplanen Bornholms Forsyning udsender konkrete aftaler om fjernvarme til de mulige forbrugere Bornholms Forsyning udbyder fjernvarmearbejderne (under forudsætning af tilslutning på min 60-65% Arbejdet igangsættes Anlægsarbejdet varer ca. 1 år, og medio 2013 vil de første ejendomme få varme 7 Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere, der er nødvendige for projektets gennemførelse Alle ledningsanlæg undtagen stikledninger fremføres i vejareal efter gæsteprincippet, og det er derfor ikke nødvendigt med arealafståelse for gennemførelse af anlægsprojektet.

9 9 af 18 8 Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder. Der er indgået aftale med Østkraft om at fremføre strømforsyning til værk og El-kedel i Østerlars. 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Ved belysningen af økonomien for forbrugerne er der taget udgangspunkt i et standardhus på 120 m 2 og et varmebehov på 14 MWh/år til varme og varmt brugsvand. Der er regnet med en årsnyttevirkning på 75% for oliefyr og en brændværdi på 10 MWh/1000 l. for fyringsolie. Alle prissammenligninger er eksklusive moms. 9.1 Etableringsomkostninger Etableringsomkostningerne til fjernvarmetilslutningen er ca kr. inkl. konvertering i ejendommen (stikledning + husinstallation). De samlede omkostninger for forbrugeren bliver på kr. inkl. moms. ved tilmelding i Det forudsættes i beregningerne under brugerøkonomi, at beløbet lånes og afdrages over 30 år ved en lånerente på 5%, hvilket giver en årlig ydelse på 976 kr./år. De tilsvarende omkostninger til installation af nyt individuelt oliefyr er beregnet til kr. for standardhuset. Dette beløb dækker etablering af olietank samt oliefyr og kedel. Der forudsættes en lidt kortere levetid på oliefyringsanlægget end fjernvarmeinstallationen, og i beregningerne forudsættes, at beløbet lånes og afdrages over 20 år ved en lånerente på 5%, svarende til kr./år. 9.2 Løbende omkostninger. De løbende omkostninger ved opvarmning er som følger: Oliefyring Drift og vedligehold Oliekøb Fjernvarme Grundafgift Rumafgift Varmepris kr. pr. år kr. pr l 2121 kr. pr. år 19,00 kr. pr. m 2 / år 477,00 kr. pr. MWh I nedenstående tabel er omkostningerne ved oliefyring og fjernvarme sammenlignet. Sammenligningen gælder standardhuset på 125 m 2, men eksemplet er dækkende for boliger eller erhvervsejendomme i forskellige størrelser. Oliefyring Oliekøb Drift og vedligehold Samlede omkostninger Samlede omkostninger inkl. moms kr kr kr kr.

10 10 af 18 Fjernvarme Grundafgift Rumafgift Varmepris Samlede omkostninger Samlede omkostninger inkl. moms kr kr kr kr kr. Som det fremgår er der en brugermæssig gevinst på kr. pr. år inklusive moms. Over den betragtede periode betyder det en nuværdibesparelse på kr. En prisstigning på 10% på halmprisen vil kun hæve varmeprisen med ca. 3% 10 Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger. Analyserne er generelt gennemført for en periode på 20 år Energimæssige vurderinger. Der er foretaget en sammenligning med opvarmning med olie. Da fjernvarmeforsyningen er baseret på 100% biomassevarme anvendes mindre primær energi i forhold til oliefyring. Besparelsen i primær energianvendelse over 20 år er beregnet til GJ ved 75% tilslutning. Beregningerne er vedlagt som bilag 10.2 Miljømæssige vurderinger. De miljømæssige vurderinger tager udgangspunkt i de energimæssige vurderinger. Emissionsværdierne er beregnet ud fra Emission factors, stationary combustion for year 2002, udgivet af DMU. Miljøvurderingen er foretaget på emissionerne til luft, og der er ikke foretaget vurderinger på andre eksterne forhold, eksempelvis lokalt oplag af olie samt tankbiltrafik i lokalområdet. Den foretagne miljøvurdering falder ud til fordel for en forsyning med fjernvarme i området. Som det fremgår af figur 1, er der tale om en betydelig emissionsreduktion for CO 2 i forhold til individuel olieopvarmning. Projektforslaget vil betyde at olieforbruget kan reduceres med 727 tons pr. år ved 75% tilslutning CO 2 emissionen vil reduceres med 1937 tons/år ved 75% tilslutning tilslutning.

11 11 af 18 Emissioner Ved 75% tilslutning Oliefyr I alt CO 2 ton NOx kg SO2 kg CH4 kg 367 Halmvarmeproduktion I alt CO 2 ton 0 NOx kg SO2 kg CH4 kg Træpillevarmeproduktion CO 2 ton 0 NOx kg SO2 kg CH4 kg Varmepumpe CO 2 ton NOx kg SO2 kg CH4 kg Da halmkedlen kører kondenserende drift er SO2 udslippet reduceret med 90% Varmepumper er ikke CO2 neutrale. Det ses at der ved varmepumper figurerer en CO2 udledning; men den er ikke medtaget i de samfundsøkonomiske beregninger da produktion af el er kvotebelagt m.h.t. CO2 udledning. Detaljerede beregninger over de miljømæssige konsekvenser er vedlagt som bilag 10.3 Selskabsøkonomiske vurderinger Der er foretaget selskabsøkonomiske beregninger på projektet. I beregningerne er der foretaget følgende forudsætninger. Ledningsanlæg afdrages og afskrives over 25 år

12 12 af 18 Rente p.a. 4% Der tilsluttes i alt 269 ejendomme ved 75% tilslutning til fjernvarmenettet. Anlægsoverslaget er gældende for år 2012, og varmepriserne er som angivet i afsnittet om økonomiske konsekvenser for forbrugere og følger Bornholms Forsynings tariffer Aakirkeby. De samlede anlægsøkonomi for projektforslaget ved 75% tilslutning: Projektøkonomi ved 75% tilslutning i Gudhjem og faktiske forhold i Østermarie og Østerlars Anlægsinvesteringer Gudhjem Investering ledningsnet Tillæg klippe Stik og konvertering Transmissionsledning Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 269 stik Investeringer i alt kr kr kr kr kr kr kr. Driftsudgifter Energiudgifter Gudhjem, Østermarie og Østerlars kr. Drift- og vedligehold varmeværk og net kr. Finansiering ØL-ØM: 49,933 mio. kr.+ Gudhjem: 38,38mio kr. I alt kr. Indtægter Fast afgift kr. Arealafgift kr. Variabel afgift kr. I alt kr. Overdækning Mulige indtægter Salg af energibesparelser Gudhjem (engangs) Indtægter el-kedel (løbende) Besparelser halm 10% af brændselsudgifterne (løbende) kr kr kr kr.

13 13 af 18 Beregningerne viser at projektet har en positiv nuværdi på kr. beregnet over den 20 årige periode ved 75% tilslutning. Den positive nuværdi ved 75% tilslutning betragtes som en buffer i tilfælde af at nogle af forholdene ved etablering ikke forløber som planlagt i projektforslaget, for at kunne sikre at opvarmningsprisen bliver 40% mindre end opvarmningsprisen med individuelle oliefyr. De selskabs- og brugerøkonomiske overskud er nuværdi over 20 år ved fjernvarme i forhold til individuel olie, varmepumper og træpiller Tilslutning Brugerøkonomisk overskud i f.t. olie Brugerøkonomisk overskud i f.t. Brugerøkonomisk overskud i f.t. Selskabsøkonomisk overskud varmepumpe træpiller 75% 47 mio kr 23 mio kr. 35mio kr. 4 mio kr 90% 62 mio kr 34 mio kr 55 mio kr 10 mio kr. De brugerøkonomiske overskud angiver den samlede besparelse som alle tilsluttede forbruger får i nuværdi over 20 år ved overgang fra individuel olie til fjernvarme,individuel varmepumper eller træpiller. Det ses at der er relativt store forbrugerøkonomiske fordele ved overgang til fjernvarme Det selskabsøkonomiske overskud angiver det samlede økonomiske bidrag i nuværdi over 20 år som anlægget giver det det samlede fjernvarmesystem. Der er taget udgangspunkt i fjernvarmetarifferne i Aakirkeby, Nylars, Lobbæk og Vestermarie, således at i nærværende tilfælde betyder det at etablering af fjernvarme i Gudhjem bidrager positivt til den samlede økonomi for Østermarie, Østerlars og Gudhjem. Dette gælder både ved 75% og 90% tilslutning Følsomhed i forhold tilslutningsprocent Det ses at projektet balancerer ved ca 65% tilslutning Følsomhedsanalyserne viser derfor, at projektet ikke er så følsomt for tilslutningstakten og antal tilslutninger. Det betyder at projektet stadig er rentabelt, såfremt der tilsluttes mindst 75% af det opvarmet areal i Gudhjem.

14 14 af 18 Kurverne nedenfor viser at projektforslaget med 75% tilslutning i Gudhjem stadig vil være rentabelt med en halmprisstigning på 20% og en budgetoverskridelse på 20% vil stadig gøre projektforslaget attraktivt 80 Følsomhed olieprisfald oliefyr % 20% 40% Viser følsomheden ved olieprisfald i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem oliefyring og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Olien skal falde meget betydeligt før den vil kunne konkurrere med fjernvarme Følsomhed elprisfald varmepumpe 0% 20% 40% Viser følsomheden ved el-prisfald i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem individuelle varmepumper og fjernvarme over 20 år i mio. kr. El-prisen skal falde betragteligt før varmeforsyning med varmepumper kommer på niveau med fjernvarme

15 15 af Følsomhed prisstigning halm fjernvarme i forhold til oliefyr % 50% 100% Viser følsomheden ved stigning af halmprisen i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem oliefyr og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Halmprisen skal stige betragteligt-flere hundrede procent, før fjernvarmeforsyning med halm kommer op på niveau med oliefyr Følsomhed prisstigning biomase fjernvarme i forhold til varmepumpe % 50% 100% Viser følsomheden ved stigning af halmprisen i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem individuelle varmepumper og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Halmprisen skal stige betragteligt, før fjernvarmeforsyning med halm kommer op på niveau med varmepumper Endeliglig viser beregninger også at projektet vil være relativt ufølsomt overfor budgetoverskridelser ved en tilslutningsprocent på 75% Detaljerede selskabsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag 10.4 Samfundsøkonomiske vurderinger Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering er der anvendt Energistyrelsens generelle forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger af februar 2009, og Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger, april 2011 Den valgte metode består i en beregning af alle investeringer, brændsels-, drifts-, og vedligeholdelsesomkostninger over 20 år, for henholdsvis oliefyring (referencen) og forsyning med fjernvarme (projektforslaget).

16 16 af 18 Alle omkostninger henregnes til samme tidspunkt, perioden start, med en kalkulationsrente, her 5%, og resultatet er nuværdien af de samlede omkostninger. Resultatet med den laveste nuværdi er den bedste samfundsmæssige investering. De samfunds- og ø-konomiske økonomiske omkostninger er angivet i nuværdi over 20 år. Reduktion af CO2 udslip er angivet pr. år for overgang til fjernvarme fra olie. tilslutning Samfundsøkonom iske omkostninger olie Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme Samfundsøkonomiske omkostninger varmepumer Samfundsøkonomiske omkostninger træpiller Det ses at fjernvarme har de mindste samfundsøkonomiske omkostninger både i forhold til olie, varmepumper og træpiller. Reduktion af CO2 udslip 90% 91 mio kr 72 mio kr 80 mio kr 85 mio kr 2325 ton 75% 76 mio kr 64 mio kr 68 mio kr 71 mio kr 1937 ton Beregningerne viser, at den samlede nuværdi for referencen ved 75% tilslutning og nuværdien for fjernvarmeforsyningen giver en en samfundsmæssig mindre udgift på 12 mio. kr., samtidig reduceres olieforbruget og dermed CO 2 -udslippet. Detaljerede samfundsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag 10.5 Ø konomiske beregninger Ø konomiske beregninger bliver beregnet efter samme model som de samfundsøkonomiske omkostninger, bare set ud fra Bornholms lokale samfundsøkonomi således at lokalt brændsel ikke belaster økonomien som importeret brændsel vil (kul,olie); dette gælder ligeledes lokal arbejdskraft. Ø-konomien for disse projekter udviser normalt relativt store overskud, da der anvendes halm fra øen, og lokal arbejdskraft i anlægsfasen til drift/vedligehold. Det er skønnet at der anvendes lokal arbejdskraft til ca. 40 % af investeringerne, og 80 % af drift/vedligehold. Dog ved individuelle oliefyr er drift og vedligehold kun svarende til 40 % lokal arbejdskraft. Skatteskævridning vil heller ikke tælle negativt ved afgiftsfrie brændsler fra øen. Tilslutning Ø-konomiske omkostninger olie Ø-konomiske omkostninger fjernvarme Ø-konomiske omkostninger varmepumer Ø-konomiske omkostninger træpiller 75% 65 mio kr 21 mio kr 52 mio kr 57 mio kr 55 90% 78 mio kr 23 mio kr 63mio kr 69 mio kr 69 Tilvækst af årsværk Ved 75% tilslutning er de ø-konomiske omkostninger ved fjernvarmeforsyning en gevinst på 44 mio. kr. Disse relative store overskud skyldes anvendelse af indenlands brændsel og øget beskæftigelse på øen Ø-konomiske er omkostninger også væsentlig mindre for fjernvarme, hvilke bl.a. vil generere merbeskæftigelse på øen Da både de samfunds- og brugerøkonomiske omkostninger er fordelagtig for fjernvarme, kan det anbefales at etablere fjernvarme i Gudhjem.

17 17 af 18 Generelle forudsætninger Oliepris : 8,8 kr/l excl moms El- pris :1,68 kr/kwh excl moms Træpillepris : 1500 kr/ton, energiindhold 4,9 MWh/ton, kedelvirkningsgrad 0,85, investering kr. Energipris : 727 kr/mwh ved standardhuset. Alle priser excl moms Varmepumpedrift COP : 2,8, investering kr. afskrevet over 20 år med rente 5 %pa Gennemsnitlig fremløbstemperatur 50 o C ved alm standard huse Energipris : 938 kr/mwh ved standardhuset. Fjernvarme energipris : 695 kr/mwh. Excl moms Halmvarme kondenserende værk Østerlars marginalpris Halmvarmeværkets variable omkostninger, forudsætninger - prisniveau 2012 Halmpris: 550 kr./ton = 134,27 Kr/.Mwh Svovlafgift: 16,3 kr./ton = 3,98 Kr/.Mwh NOx-afgift 33,8 kr./ton = 8,24 Kr/.Mwh Strøm 0,9 kr/kwh = 8,00 Kr/.Mwh Vand + afl.+ aske = 10,00 Kr/.Mwh Halmhåndtering/ tilsyn mv. = 36,00 Kr/.Mwh I alt 200,75 kr/mwh = 55,76 kr/gj Excl moms Driftsmæssige forudsætninger Varmebehov : normalår Fremløbstemp : 75 o C Returtemp : 40 o C Nettab : I gamle fjernvarmesystemer sættes det til %. Ved nyanlæg kan nettabet sættes til ca. 10 % ved fuldt udbyggede anlæg. Standardforbruger Der udføres beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser for en standardforbruger med følgende egenskaber:

18 Boligstørrelse 120 m 2 Varmeforbrug 14,0 MWh 18 af 18

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Frederikssund Kommune

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere